Natječaj za radna mjesta


                                               Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


                                                 NATJEČAJ


1. Za izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2. Za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:

2.1. 1 (jednog) poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija;

2.2. 1 (jednog) asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija

3. Za zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu položaja I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi (tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

4. Za zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu položaja III. vrste - voditelj odsjeka u Službi za ljudske resurse i opće poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:

životopis

dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

odluku o izboru u znanstveno zvanje

dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora

popis znanstvenih i stručnih radova


Prijavi na natječaj pod točkom 2.1. treba priložiti:

životopis

dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

popis znanstvenih i stručnih radova


Prijavi na natječaj pod točkom 2.2. treba priložiti:

životopis

diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju matematike 

dokaz da je kandidat iz redova najuspješnijih studenata


Uvjeti i dodatni uvjeti za zapošljavanje pod točkom 3.:

- završen diplomski sveučilišni studij prava,

- pet godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na osobnom računalu,

- poznavanje engleskog jezika.

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

- radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,

- važeći certifikat za obavljanje poslova specijalista javne nabave.

Prijavi na natječaj za točku 3. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 4.:

-  srednja školska sprema 
- položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja 
- položen ispit za zaštitu od požara
- 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika

Prijavi na natječaj za točku 4. potrebno je priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore. O održavanju razgovora pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave pod točkama 1. i 2. je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Rok za podnošenje prijave po točkama 3. i 4. je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj pod brojem ___«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.