Natječaj za radno mjesto - izvanredni profesor

 Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


NATJEČAJ

Za izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Prijavi na natječaj treba priložiti:

životopis

dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

odluku o izboru u znanstveno zvanje

dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora

popis znanstvenih i stručnih radova.


Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore. O održavanju razgovora pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.