Radno mjesto - Natječaj

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


                                                                 NATJEČAJ


1. Za izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2. Za zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu položaja III. vrste - voditelj odsjeka u Službi za ljudske resurse i opće poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora
 • popis znanstvenih i stručnih radova


Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 2.:

 • srednja školska sprema elektrotehničkog smjera
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja 
 • položen ispit za zaštitu od požara
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Prijavi na natječaj za točku 2. potrebno je priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete za obavljanje poslova i zadataka.Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore. O održavanju razgovora pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave pod točkom 1. je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Rok za podnošenje prijave po točkom 2. je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj pod brojem ___«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.