Radno mjesto - natječaj

 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje

 

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa sa:

1.    1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu položaja I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Službi za ljudske resurse i opće poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2.    1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu IV. vrste - spremačica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti i dodatni uvjeti za zapošljavanje pod točkom 1.:

-          završen diplomski sveučilišni studij prava,

-          3 (tri) godine radnog iskustva u struci,

-          poznavanje rada na osobnom računalu,

-          poznavanje engleskog jezika,

-          probni rad 6 (šest) mjeseci.

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

-          radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Prijavi na natječaj za točku 3. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.

 

Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 2.:

-      završena osnovna škola

-       probni rad 1 (jedan) mjesec.

Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:

-                      radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

            Prijavi na natječaj pod točkom 2. potrebno je priložiti: životopis, svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustvu.

 

Pristupnici moraju priložiti i dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore. O održavanju razgovora pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj pod brojem ___«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.