Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Na temelju članka 15. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13), čl. 36. i čl. 64. Statuta Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Rijeci na 134. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014. godine donijelo je sljedeći

PRAVILNIK  

O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU PRETHODNOG UČENJA

EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Primjena Pravilnika
(1) Ovim se Pravilnikom uređuje postupak priznavanja prethodnog učenja stečenog kroz formalno i neformalno učenje.
(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i na priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, koji se odvijaju u posebnom postupku sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Članak 2.
Temeljna načela
 Priznavanje prethodnog učenja temelji se na načelima transparentnosti, strogosti i konzistentnosti.

Članak 3.
Definicije
(1) Prethodno učenje je svaki oblik formalnog ili neformalnog učenja završen u periodu prije podnošenja zahtjeva za priznavanjem.
(2) Formalno učenje je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.
(3) Neformalno učenje je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.

(4) Vrednovanje skupova ishoda učenja je ocjenjivanje stečenih kompetencija, uključujući izdavanje potvrde ovlaštene pravne osobe, u skladu s unaprijed utvrđenim i prihvaćenim kriterijima i standardima. 


II. SVRHA I OPSEG PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA


Članak 4.
Svrha priznavanja prethodnog učenja
(1) Prethodno učenje može se priznati u svrhu:
 • upisa na studijske programe Fakulteta prema propisanim uvjetima programa,
 • vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjelu odgovarajućeg broja ECTS bodova  u okviru akreditiranih studijskih programa Fakulteta.
 (2) Pristupniku će se u postupku priznati i vrednovati prethodno učenje čiji su ishodi po sadržaju, opsegu i složenosti sukladni specifičnim skupovima ishoda učenja koji se stječu na temelju akreditiranog studijskog programa ili dijela studijskog programa Fakulteta.

Članak 5.
Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja stečenog kroz formalno obrazovanje

(1) Priznavanje učenja stečenog kroz formalno obrazovanje može se zatražiti u svrhu:

 • priznavanja stečenih ECTS bodova,
 • vrednovanja skupova ishoda učenja uz dodjelu odgovarajućeg broja ECTS bodova ukoliko program u kojem je pristupnik sudjelovao nije bio u sustavu ECTS-a,
 • zadovoljavanja uvjeta za upis na studijski ili razlikovni program Fakulteta.
(2) Od pristupnika koji traži priznavanje prethodnog učenja stečenog kroz formalno obrazovanje može se zatražiti provjera ishoda učenja.

Članak 6.

Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja stečenog kroz neformalno obrazovanje


(1) Priznavanje učenja stečenog kroz neformalno obrazovanje može se zatražiti u svrhu:

 • zadovoljavanja uvjeta za upis na studijski program Fakulteta ,
 • vrednovanja ishoda učenja uz dodjelu odgovarajućeg broja ECTS bodova.
(2) Od pristupnika koji traži priznavanje prethodnog učenja stečenog kroz certificirano neformalno obrazovanje može se zatražiti provjeru ishoda učenja.
(3) Ako je prethodno učenje stečeno kroz necertificirano neformalno obrazovanje, provjera ishoda učenja je obvezna.

III. POSTUPAK PRIZNAVANJA

Članak 7.
U postupku priznavanja sudjeluju:
 • pristupnik,
 • Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i Stručno povjerenstvo/povjerenik za vrednovanje prethodnog učenja,
 • Referada za preddiplomski i diplomski studij.
Članak 8.
Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja


(1) Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja (dalje: Povjerenstvo) sastoji se od 5 članova:

 • prodekan za preddiplomski studij
 • prodekan za diplomski studij
 • dva člana iz redova nastavnika izabranih u jedno od znanstveno - nastavnih odnosno nastavnih zvanja
 • voditelj Referade za preddiplomski i diplomski studij.
(2) Predsjednika Povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće.
(3) Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje 4 godine.
(4) Povjerenstvo je odgovorno za nadzor i evaluaciju provođenja postupka priznavanja prethodnog učenja.
(5) Povjerenstvo Fakultetskom vijeću podnosi godišnje izvješće o priznavanju prethodnog učenja.

Članak 9.
Nadležnosti Povjerenstva

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 • zaprima zahtjev pristupnika za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja,
 • utvrđuje da li postoji osnova za pokretanje postupka priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja
 • imenuje članove Stručnog povjerenstva/povjerenika za ocjenu prethodnog učenja,
 • vodi potrebne evidencije o postupcima priznavanja prethodnog učenja
 • zaključuje postupak provođenja priznavanja prethodnog učenja.
Članak 10.
Nadležnosti Stručnog povjerenstva/Povjerenika

(1) Stručno povjerenstvo/Povjerenik obavlja sljedeće poslove:

 • vrši vrednovanje prethodnog učenja
 • utvrđuje sukladnost skupova ishoda učenja s akreditiranim studijskim programima
 • provodi provjeru ishoda učenja
 • donosi pisanu odluku o priznavanju prethodnog učenja na temelju vrednovanja  
(2) Stručno povjerenstvo/Povjerenik može provoditi provjeru ishoda učenja od pristupnika koji traži priznavanje prethodnog učenja stečenog kroz formalno i neformalno obrazovanje.
(3) Povjerenik za vrednovanje prethodnog učenja može biti nastavnik Fakulteta koji je nositelj određenog kolegija.
(4) Stručno povjerenstvo/Povjerenik nakon provedenog postupka priznavanja može donijeti jednu od sljedećih odluka o zahtjevu:
 • priznaje se u cijelosti
 • priznaje se djelomično
 • ne priznaje se.
 (5) Odluka iz stavka 4. ovog članka mora biti obrazložena.

Članak 11.

Poslovi Referade za preddiplomski i diplomski studij


Referada za preddiplomski i diplomski studij obavlja sljedeće poslove:

 • zaprima urudžbirani zahtjev za  priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja
 • provjerava da li je uz zahtjev priložena odgovarajuća dokumentacija
 • zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje predsjedniku Povjerenstva
 • zaprima mišljenje Stručnog povjerenstva/Povjerenika i prosljeđuje ga  predsjedniku Povjerenstva
 • rješenje Povjerenstva prosljeđuje pristupniku,
 • vodi evidenciju o postupcima priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja
 • obavlja i ostale administrativne poslove.

IV. PROVEDBA PRAVILNIKA

 
Članak 12.

Zahtjev za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja i dokumenti
(1) Zahtjev za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnosi pristupnik.
(2) Zahtjev se može podnijeti jednom u tijeku akademske godine.
(3) Zahtjev za priznavanje čine ispunjeni pristupni obrazac i pripadajuća dokumentacija. Ako pristupnik nije podnio uredan zahtjev, Povjerenstvo će od njega zatražiti dopunu zahtjeva.
(4) Osnova za priznavanje formalnog i neformalnog certificiranog obrazovanja je diploma ili uvjerenje o završenom programu. Pristupnik je dužan priložiti ovjeren i detaljan opis programa koji sadrži: sadržaj programa, opis stečenih kompetencija, broj sati nastave, popis literature i način provjere skupova ishoda učenja. Pristupnik može priložiti i dodatne dokumente koji mogu poslužiti u svrhu dokazivanja stečenih ishoda učenja, odnosno znanja, vještina i kompetencija.
(5) Od pristupnika se mogu tražiti i drugi dokumenti, kao što su certifikati, autorski radovi, podaci o dosadašnjoj izobrazbi te svi drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da li pristupnik zadovoljava kriterije za priznavanje.
(6) Pristupnik pri prijavi jasno i nedvosmisleno definira kompetencije (znanja, vještine i pripadajuću samostalnost i odgovornost) iz određenog programa, za koje smatra da ih posjeduje te da ih kroz postupak priznavanja može dokazati.

Članak 13.
Rokovi u postupku priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja
(1) Rok za donošenje odluke Povjerenstva o priznavanju prethodnog učenja iz čl. 9. ovog   Pravilnika je 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, koji sadrži sve potrebne podatke i potrebnu dokumentaciju.
(2)  Rok za donošenje mišljenja Stručnog povjerenstva/Povjerenika o vrednovanju prethodnog učenja je 15 dana od dana primitka zahtjeva sukladno stavku 1. ovog članka.
(3)  U slučaju da je potrebno provođenje provjere ishoda učenja rokovi iz ovog članka mogu se produžiti za 15 dana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i na Internet stranici Fakulteta.

Dekan
Prof. dr.sc. Heri Bezić


Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i na Internet stranici Fakulteta dana 12. lipnja 2014. godine.

TAJNIK
Žarko Čop, dipl. iur.


Klasa:         602-06/14-14/2
Ur. broj:     2170-57-14-14-1 EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.