Ekonomika i politika energetike

1
6
18
12
0

Opis predmeta:

  • Makroekonomski značaj energetskog sektora: utjecaj cijena energenata/nafte na makroekonomske pokazatelje, multiplikativni učinci energetike. 
  • Globalna kretanja na tržištima nafte, prirodnog plina, LNG-a, ugljena, električne energije, OIE (proizvodnja, potrošnja, cijene). 
  • Ekonomske reforme u energetskom sektoru: 1) regulacija i regulatorne reforme, 2) restrukturiranje i razdvajanje vertikalno integriranih poduzeća, 3) liberalizacija tržišta, 4) privatizacija. 
  • Iskustva izabranih zemalja. 
  • Energetska politika Europske Unije i iskustva zemalja članica. Implikacije Trećeg paketa energetskih propisa EU.
  • Energetski sektor u RH: 

o Proizvodnja, opskrba, finalna potrošnja i uvoz energije, kretanje cijena energenata, energetska efikasnost. 

o Analiza provedenih reformi i nova energetska strategija RH. 

  • Pravni aspekti i problemi regulacije u energetskom sektoru RH. Pravna regulativa neophodna za prilagodbuu hrvatskog energetskog sektora zajedničkom energetskom tržištu EU.

NastavniciEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.