Economics and business economics - until 2018/2019 (not active)

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Boravak na drugom sveučilištu/aktivno učešće na znanstvenim kolokvijima (doktorska konferencija)
20
0
0
0
Compulsory
Boravak na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu u trajanju od najmanje 3 mjeseca (alternativno se isti broj kredita može ostvariti temeljem odgovarajućih studijskih aktivnosti kojima se potiče internacionalizacija istraživanja ili aktivnog učešća na znanstvenim kolokvijima i uspješne prezentacije rezultata istraživanja na doktorskoj konferenciji).
Doktorska disertacija
90
0
0
0
Compulsory
obrana nacrta prijave teme doktorske disertacije (15 ECTS)
izrada i obrana prethodnih rezultata istraživanja
izrada i obrana doktorske disertacije (75 ECTS)
Ekonomske integracije (samo za smjer ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
teorija carinske unije
statički efekti; stvaranje, preusmjeravanje trgovine
ekonomija obujma i ekonomske integracije
terms of trade i optimalna trgovinska zaštita
transferi dohodaka u integraciji i Kemp-Wanov teorem
ekonomska integracija i funkcioniranje u uvjetima oligopolne ili monopolne konkurencije
komparativne prednosti, konkurentnost i ekonomske integracije
2. Klasične metode mjerenja učinaka integracija
3. Pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
teorijski okviri
analiza primjera za odabrane članice EU, za EU i Hrvatsku
5. Ekonomika unutrašnjeg tržišta
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne unije
7. Analiza funkcioniranja EU kao integracije unutrašnjeg tržišta
učinci na tržištu produkcijskih faktora
strukturne promjene
koordinacija ekonomskih politika
zajedničke politike – proces i implikacije
širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
formalno institucionalni okviri
analiza ekonomskih rezultata
9. Hrvatska i mjerenje učinaka pridruživanja/članstva u EU
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Ekonomski razvoj - odabrane teme (samo za smjer ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
1. Odnos rasta i razvoja
2. Teorije razvoja
3. Analiza i mjerenje razvijenosti
4. Uloga države u ekonomskom razvoju (Institucije i odlučivanje o razvojnom procesu)
5. Stanovništvo, ljudski resursi i ekonomski razvoj
6. Dohodovna distribucija, siromaštvo i socijalna kohezija
7. Tehnološki razvoj i strukturne promjene
8. Financiranje razvoja
Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti
4
25
0
0
Compulsory
Viljem Rupnik
Chair:
E-mail:
Phone:
Kvantitativne metode
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
MODELI VREMENSKIH SERIJA I PROGNOSTIČKI MODELI. Odabrani modeli vremenskih serija. Pomični prosjeci i metode eksponencijalnog izglađivanja. Metode analize sezonskih pojava. DESIGN UZORAKA (ANKETNE METODE). Istraživanje pomoću uzorka. Procjene parametara. Testiranje hipoteza o parametrima. Primjene u istraživanju tržišta i drugim područjima.
NEURONSKE MREŽE. Primjena neuronskih mreža u istraživanju.
EKONOMETRIJSKI MODELI. Teorijske osnove jednostavne i višestruke regresije. Klasični linearni regresijski model. Narušavanje osnovnih pretpostavki. Specifikacija modela. Primjena ekonometrijskih modela u ekonomskoj analizi.
ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA. Teorijske osnove analize omeđivanja podataka (metode matematičkog programiranja). CCR, BCC i kategorijski modeli. Primjena modela, interpretacija dobivenih rješenja te donošenje poslovnih odluka ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Alemka Šegota , PhD, Full Professor
Chair: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Phone: (051) 355 161
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Makroekonomske teorije i politike
4
24
0
0
Compulsory
Đula Borozan
Chair:
E-mail: borozan@efos.hr
Phone:
Alain Redslob
Chair:
E-mail:
Phone:
Metodologija znanstvenog istraživanja
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
Okvirni sadržaj kolegija: znanost i znanstvena istraživanja; obrazovna industrija; obrazovni sustavi; znanstvena industrija; znanstveni sustavi; znanstvene metode; tehnologija znanstvenoga istraživanja; pisanje i dizajniranje znanstvenih i stručnih djela; upravljanje znanjem; upravljanje znanstvenim kapacitetima, potencijalima i resursima; upravljanje inteligentnim obrazovnim i znanstvenim tvornicama (...).
Bojan Borstner
Chair:
E-mail:
Phone:
Mikroekonomska teorija i primjena
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
Teorije ponašanja potrošača, (preferencije i korisnosti, maksimizacija korisnosti i optimalan izbor)
Teorija proizvodnje( tehnološke determinante, maksimizacija profita, funkcija profita, minimizacija troškova, funkcija troškova),
Optimizacija u uvjetima neizvjesnosti (teorija očekivane korisnosti, risk aversion),
Strategijsko ponašanje poduzeća i tržište( teorija igara, teorija tržišnih struktura)
Teorije poduzeća(neoklasična teorija poduzeća, menadžerske teorije poduzeća, biheviorističke teorije poduzeća, teorije transnacionalnih korporacija).
Teorija opće ravnoteže i ekonomija blagostanja,
Eksternalija i javna dobra,
Poticaji, informacije i mehanizam odlučivanja,
Primjena mikroekonomije: mikroekonomija i teorije tranzicije, mikroekonomija i globalizacija, mikroekonomija i teorije ekonomskih integracija, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i regionalni razvoj, mikroekonomija i razvoj, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i upravljanje ljudskim resursima, mikroekonomija i informatički sustavi.
Ljerka Cerović , PhD, Full Professor
Chair: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Phone: (051) 355 147
Đuro Benić
Chair:
E-mail:
Phone:
Objavljivanje znanstvenog članka
20
0
0
0
Compulsory
Objavljivanje znanstvenog rada (u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu): znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima citiranim u relevantnim bazama podataka u skladu s kriterijima utvrđenim od strane Nacionalnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti Nacionalnog znanstvenog vijeća (NN 84/2005) i baza podataka Scopus i Emerging Scources Citation Indeks - ESCI.
Odabrane teme iz poslovne ekonomije (samo za smjer poslovna ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Kolegij obuhvaća 19 odabranih tema:
1. Oporezivanje dividendi (problematika ekonomskog dvostrukog oporezivanja dividendi, učinci efikasnosti s naglaskom na financiranje poduzeća, integracija poreza na dobit i poreza na dohodak, učinci različitih mjera integracije, trendovi u oporezivanju dividendi, usporedna analiza sustava poreza na dobit: OECD-a EU i južna i jugoistočna Europa) – nositelj prof.dr.sc. Helena Blažić
2. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem poduzećem (poduzeće kao roba na tržištu, uloga vrednovanja u promjeni vlasničkih odnosa, uloga vrednovanja u kontinuitetu poslovanja, uloga vrednovanja u proširenju i unaprjeđenju rada i poslovanja poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Branka Crnković Stumpf
3. Metode vrednovanja poduzeća (ovisnost metode vrednovanja o izboru pristupa vrednovanju, vrednovanje temeljeno na imovini, vrednovanje temeljeno na budućim prinosima – nositelj prof.dr.sc. Branka Crnković Stumpf
4. Ekonomski i financijski kriteriji i modeli poslovnog odlučivanja o realnim ulaganjima poduzeća (odnos kriterija i ciljeva investiranja, očekivana, moguća i tražena vrijednost kriterija, paradoksi u primjeni različitih kriterija, dopunski financijski kriteriji u vrednovanju investicijskih projekata) – nositelj prof.dr.sc. Mira Dimitrić
5. Procjena rizika realnih ulaganja poduzeća i suvremeni pristupi u vrednovanju projekata (principi procjene rizika realnih ulaganja, mjerenje komponenti rizika, multikriterijalno odlučivanje, rangiranje projekata, realne opcije) – nositelj prof.dr.sc. Mira Dimitrić
6. Znanstveno određenje marketinškog upravljanja (strateška marketinška analiza, studij konkurencije, analiza ponašanja poslovnih kupaca i potrošača, istraživanja u funkciji segmentacije, izbora ciljnog tržišta, pozicioniranja, planiranja, implementacije i kontrole) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
7. Odrednice i oblici strateškog nastupa na tržištu (temeljne marketinške strategije, alternative marketinške strategije) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
8. Implementacija strategija marketinškog spleta (strategije proizvoda, strategije distribucije, strategije cijena i strategije integralnog marketinškog komuniciranja) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
9. Implikacije globalizacije na društvo promjena – s posebnim osvrtom na razvoj poduzetništva (globalizacija kao društveni i socijalni fenomen; odnos globalnog vs. lokalnog; društvene promjene u poduzetništvu i menadžmentu; inovativno (inventivno) društvo; megatrendovi u poduzetništvu; malo i srednje poduzetništvo u svijetu, EU i Republici Hrvatskoj; pozitivni i negativni aspekti globalizacije na razvoj poduzetništva) - nositelj prof.dr.sc. Goran Kutnjak
10. Kondicioniranje razvoja poduzetništva u kontekstu društveno odgovornog poslovanja (društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj¸ poduzeće kao socio-ekonomski subjekt, primjena koncepta društvene odgovornosti u upravljanju poduzećem, interni i eksterni dionici. - nositelj prof.dr.sc. Goran Kutnjak
11. Vrednovanje elemenata financijskih izvještaja (pojam priznavanja i vrednovanja, standardne metode vrednovanja u računovodstvu, fer vrijednost i hijerarhija metoda utvrđivanja fer vrijednosti, očuvanje kapitala u sustavu fer vrijednosti) - nositelj prof.dr.sc.Josipa Mrša
12. Informacije poduzeća o društvenoj odgovornosti (prilagodba računovodstva potrebama različitih interesnih skupina, standardi izvješćivanja različitih interesnih skupina, izvješćivanje za kupce, zaposlenike, lokalna, državna, nacionalna i globalna tijela i organizacije )- nositelj prof.dr.sc.Josipa Mrša
13. Analiza vrijednosnih papira s fiksnim prinosom (kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri na tržištu novca i tržištu kapitala, prinosi, krivulje prinosa, imunizacija, metode analize, rizici, politika ulaganja) - nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
14. Analiza vrijednosnih papira s varijabilnim prinosom (dugoročni vlasnički vrijednosni papiri na tržištu kapitala, fundamentalna i tehnička analiza, metode analize, rizici, politika ulaganja) - nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
15. Analiza izvedenih oblika vrijednosnih papira (izvedenica) (izvedeni oblici vrijednosnih papira, futuresi, opcije, swap poslovi, metode analize, rizici, politika ulaganja )- nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
16. Upravljanje organizacijskom kompleksnošću – put prema inteligentnom učećem poduzeću (kompleksnost suvremenoga okruženja vs. kompleksnost poslovanja, model sustavske kontrole, model održivosti sustava, organizacijsko učenje, upravljanje znanjem, učeća organizacija, učeće poduzeće – nositelj prof.dr.sc. Nataša Rupčić
17. Trendovi razvoja poduzeća (dematerijalizacija proizvodnje vrijednosti, globalizacija djelovanja, povratak zajedničkom vlasništvu, poduzeće-socioekonomski podsustav društva) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
18. Razvojni potencijali suvremenog poduzeća (informacija – izvor preustrojstva poduzeća, komunikacija – način funkcioniranja poduzeća, znanje – stvaratelj dodane vrijednosti proizvoda i poduzeća, poduzetnički menadžment – ciljno usmjeravanje resursa i poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
19. Determiniranje paradigme holističkog menadžment modeliranja (uravnoteženi sustav ciljeva kao element modela, financijski tokovi kao element modela, fleksibilnost i adaptibilnost – poluge modeliranja uspjeha, intelektualni kapital – potencijal dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Zdravko Zekić , PhD, Full Professor
Chair: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Phone: (051) 355 160
Prezentacija i objava rada na međunarodnom znanstvenom skupu
10
0
0
0
Compulsory
Međunarodnim znanstvenim skupom smatra se skup koji je indeksiran u bazama podataka vezanim uz kategoriju a1, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine 84/2005 te bazama podataka Scopus, Emerging Sources Citation Indeks – ESCI i Conference Proceedings Citation Indeks – CPCI) ili čiji se uređivački odbor sastoji od minimalno 70% uglednih inozemnih znanstvenika.


ZNANSTVENI SKUPOVI - https://www.efri.uniri.hr/hr/znanstvene_konferencije/193
Sudjelovanje u izvođenju nastave
10
0
5
5
Compulsory
Sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju
Teorija poduzeća (samo za smjer poslovna ekonomija)
4
8
8
0
Compulsory
Program sadrži ove tematske jedinice
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P vs. Chicaški model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti.
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne i strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Pitelis Christos N.
Chair:
E-mail:
Phone:
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Vlasništvo i korporativno upravljanje. Različiti modeli korporativnog upravljanja. Analitičke metode matematičko-statističkog karaktera u poslovnoj analizi. Bonitet i reputacija poduzeća. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt. «Triple bottom line» koncept. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Specifikacija simultanog modela; vrste varijabli; strukturni, reducirani oblik; identifikacija; rekurzivni modeli; izabrane metode ocjenjivanja parametara; simulacija; primjena.
Alemka Šegota , PhD, Full Professor
Chair: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Phone: (051) 355 161
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Ekonomija energetike
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
Globalna kretanja na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Saša Žiković , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Phone: (051) 355 125
Rafal Weron
Chair:
E-mail:
Phone:
Filozofija i etika pravednosti
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
Otkrivene preferencija; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
Utilitarijanističke teorije;
Pravednost i «pravičnost»;
Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
John Rawls i teorija distributivne pravde;
Robert Nozick: anarhija i utopija;
Vrijednost života;
Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti.
Globalna logistika
4
20
0
0
Elective
Sadržaj predmetaProgram sadrži ove tematske jedinice: postanak, razvoj i važnost logistike; upravljanje transportnim lancima i transportnim mrežama; upravljanje logističkim lancima i logističkim mrežama; upravljanje robnim tokovima u logističkim sustavima; logistička industrija za 21. stoljeće; funkcije, struktura i upravljanje mikro, makro, meta, inter, intra, globalnim i mega logističkim sustavima; specijalističke logistike u okviru primarnih, sekundarnih, tercijarnih, kvartarnih i kvintarnih sustava; poslovna politika proizvođača logističkih proizvoda.

Alen Jugović
Chair:
E-mail:
Phone:
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
2. Pojam, definicija i međuodnos i informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT) i informacijskih sustava. Pojam, definicija i međuodnos upravljanja i odlučivanja. Sinergija i metodološki okvir povezivanja ICT, informacijskih sustava, upravljanja i odlučivanja
3. Sustavi poslovne inteligencije, međuorganizacijski sustavi i međuorganizacijske aplikacije, komunikacijske tehnologije i komunikacijski sustavi poslovnom upravljanju.
Skladišta podataka i online analitička obrada podataka kao temeljne sastavnice poslovne inteligencije. Koncepti skladištenja podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija.
Sustavi planiranja poslovnih resursa (ERP), sustavi upravljanja vezama s kupcima (CRM) i sustavi upravljanja nabavnim lancima (SCM) kao temeljne sastavnice međuorganizacijskih sustava i međuorganizacijskih aplikacija.
Internet, ekstranet, intranet, elektroničko poslovanje – temeljni koncepti komunikacijskih sustava u poslovnom upravljanju.
4. Sustavi za potporu odlučivanju (DSS - Decision Support Systems) - definicija, struktura, koncepcija, ciljevi, zadaće, funkcije, značajke. Značajke procesa odlučivanja od problema do riješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju.
DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje
podataka. Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu
odlučivanju.
Koncepti i modeli računalne potpore fazama procesa odlučivanja (inteligencija, dizajn, izbor opcije, implementacija). Primjena DSS-a u poslovnim problemima (analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti riješenja)
Sustavi za potporu odlučivanju u skupini (GDSS – Group Decision Support Systems) i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
Aplikativna rješenja za potporu kvantitativnih modela odlučivanja. Računalni alati i programski jezici za kvantitativno modeliranje. Oblikovanje baza modela u riješavanju ekonomskih problema.
5. Primjeri uporabe u poslovnoj praksi i studije slučajeva informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju. Koncepti, metode, razvoj, uporaba i učinci informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju na primjerima istraživanja u poslovanju.
Aplikacije i rješenja za potporu upravljanju i odlučivanja u poslovnoj praksi :
(primjerice, sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama, transportni
problem, optimizacija mreža...)
Evolucija sustava za potporu odlučivanju s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja.
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
Gospodarstvo utemeljeno na znanju
Teorija intelektualnog kapitala
Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
Mjerenje intelektualnog kapitala
Upravljanje intelektualnim kapitalom
Perspektive razvoja intelektualnog kapitala
Menadžment održivog razvoja
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovno određenje i razvoj koncepcije održivog razvoja. Bitna obilježja i principi održivog razvoja. Održivi razvoj kao politički i društveni proces. Gospodarstvo, okoliš i održivi razvoj. Indikatori održivosti. Menadžment prirodnih resursa i održivi razvoj. Sektorski pristup održivom razvoju (transport, energija, industrija, poljoprivreda, turizam). Ekološko računovodstvo. Mjerenje održivosti. Formuliranje i implementacija strategije održivog razvoja. Kako provesti promjene na globalnom, nacionalnom i lokalnom planu za implementaciju održivog razvoja. Oblikovanje međunarodne i nacionalne politike zaštite okoliša u funkciji ostvarivanja održivog razvoja. Europska unija i održivi razvoj.
Metrika marketinga
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja
Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu
Definiranje i elementi metrike marketinga
Izučavanje osobitosti metrike marketinga
Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja:
tržišne situacije,
izbor tržišnih segmenata,
pozicioniranosti
preferencije poslovnih kupaca i potrošača,
definiranja karakteristika proizvoda za ciljno tržište
određivanje cijena i kanala distribucije
komunikacije s tržištem
Nastavnici
Marko Grünhagen , PhD, Full Professor
Chair: 86/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Phone: 051/355-138
Međunarodne financije: teorija i politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Povijest međunarodnih financija i financijskih sustava
Teorije i politike platne bilance i deviznih tečajeva od klasika do danas-sinteza
Globalni ekonomski rast i platnobilančna dinamika
Teorija i politika monetarne unije .EMU
Euro
Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala
Međunarodne financijske krize
Platnobilančna i tečajna politika tranzicijskih zemalja
Euro, Dolar i svjetska valuta
Hedging i upravljanje deviznim rizicima
Platnobilančna politika i tečajna politika R. Hrvatske
Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije
Međunarodno poslovanje
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Okviri i odnosi u kojima se obavlja međunarodno poslovanje. Internacionalizacija poslovanja.
Konkurentnost izvoza. Motivi, ciljevi i strategije izvoza. Pozicioniranje na inozemnom tržištu. Organizacija izvoza. Subjekti izvoza. Načini i oblici nastupa na inozemnom tržištu. Međunarodni poslovni običaji, izrazi i pravila. Izvozne procedure. Izvozna dokumentacija. Ugovaranje izvoza. Ugovaranje izvozne cijene. Rizici u izvozu i osiguranje od rizika. Efikasna naplata izvoza. Bankarske garancije. Financiranje izvoza. Poticanje izvoza. Poticanje konkurentnosti izvoza. Analiza izabranih inozemnih tržišta.
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Mitja Ruzzier , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail:
Phone: (051) 355 148
Poduzetništvo
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Priroda i važnost poduzetništva;
Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
Poduzetništvo, ekonomski rast i ekonomska sloboda;
Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
Razvoj i internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva;
Korporacijsko poduzetništvo
Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
Poslovan etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Porezna politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Poslovne financije
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Ulaganja u kratkotrajnu i dugotrajnu materijalnu i financijsku imovinu. Metode ocjene financijske prihvatljivosti investicijskih projekata. Upravljanje portfolijem kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira. Rizici ulaganja.
2. Financiranje ulaganja u kratkotrajnu i dugotrajnu materijalnu i financijsku imovinu. Metode odabira kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja. Odlučivanje o strukturi kapitala (financijska poluga). Financiranje razvoja poduzeća.
3. Formiranje i raspodjela financijskog rezultata poduzeća. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva.
4. Financiranje osnutka, tekućeg poslovanja i razvoja malih i srednjih poduzeća. Poslovni plan poduzetnika. Financijske institucije i programi financiranja malih i srednjih poduzeća u svijetu i RH.
5. Restrukturiranje i sanacija poduzeća. Restrukturiranje i sanacija bilance, računa dobiti i gubitka, te računa novčanih tijekova. Posebni oblici restrukturiranja i sanacije poduzeća (privatizacija dioničkog društva, spajanja i odvajanja poduzeća, prodaja dijelova poduzeća i cjelokupnog poduzeća, restrukturiranje radi ekspanzije.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
I. POSLOVNE KOMBINACIJE
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije
II. MEĐUNARODNA RAZMJENA
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Razvoj ljudskih potencijala
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

Odnos između stanovništva i ekonomskog razvoja – demografske teorije;

Odnos između razvijenosti ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja – teorija ljudskog kapitala;
Kriteriji i metode mjerenja razvijenosti ljudskih potencijala;
Investicije u ljudske potencijale;
Utjecaj razvijenosti obrazovanja i zdravstva te obrazovne i zdravstvene politike na razvoj ljudskih potencijala;
Socijalna uključenost kao pretpostavka razvoja ljudskih potencijala;
Profesionalni razvoj zaposlenika;
Cjeloživotno obrazovanje i učeće organizacije
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Regionalna vs. globalna trgovinska politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

1.Teorijski okvir
Regionalizam i trgovinski blokovi
Trgovinske politike
Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama
Multilateralne trgovinske politike
Regionalizam i EU trgovinska politika
Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija
Trgovina između EU i odabranih integracija
Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
4. Metode istraživanja trgovinski tokova
Osnovni koncept
Dizajniranje istraživanja
Prikupljanje podataka i odabir metode istraživanja
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Strateški marketing
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Analiza teorijskih okvira i zakonitosti promjena u gospodarstvu.
Proučavanje prilagođavanje novim uvjetima transformacijom marketinškog sustava.
Tehnologija znanstvenog istraživanja mikro i makro marketinškog okruženja.
Znanstvena osnova strateškog nastupa na tržištu.
Istraživanja u cilju utvrđivanja odrednica ponude tržišnog subjekta.
Implementacijski procesi, definiranja organizacijske strukture i kontrole marketinških ostvarenja.
Utjecajni trendovi na transformaciju marketing menedžmentom.
Maja Konečnik Ruzzier
Chair:
E-mail:
Phone:
Strateški menadžment
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Područje strateškog menadžmenta razrađeno je prema tjednu predavanja prema sljedećem rasporedu:
1. Strateški menadžment kao znanstvena disciplina
2. Znanstveni pristupi strateškom menadžmentu
3. Škole strateškog menadžmenta i strateško razmišljanje
4. Klasični pogled na strategiju (I/O – Industrial Organization) + (Transaction -cost economies approach - TCE)
5. Strategija kao proces i kognitivni proces
6. Pogled baziran na resursima (RBV- Resource-based view)
7. Najviše poslovodstvo (Top Management) + Upravljanje (Governance)
8. Diversifikacija i ostale teorije strateškog menadžmenta
9. Strateški savezi (Strategic alliances)
10. Strateško poduzetništvo
11. Strateško donošenje odluka+ učenje
12. International Strategy
13. Spajanja i pripajanja
14. Prezentacija studentskih radova
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Paul Swiercz
Chair:
E-mail:
Phone:
Sustav alokacije troškova neprofitnih organizacija
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovna određenost troškova u neprofitnim organizacijama, Suvremena koncepcija troškova. Troškovi i iskorištenost kapaciteta. Reagibilnost i remanencija troškova. Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova. Primjena teorije troškova u politici formiranja cijena Upravljački sustavi kontrole troškova. Informacijski sustav za upravljanje troškovima.
Karin Širec
Chair:
E-mail:
Phone:
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Teorija i politika međunarodne ekonomske razmjene
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

1. Teorija međunarodne ekonomske razmjene

Klasična i neoklasična teorija
Slobodna razmjena i optimalna intervencija
Alternativne teorije međunarodne razmjene
2. Međunarodni ekonomski sustav
Ultimativna liberalizacija i kontrola tržišta
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Milenijski razvojni ciljevi
Globalizacija i globalna perspektiva
3. Politika međunarodne ekonomske razmjene
Upravljanje međunarodnim trgovinskim sustavom
Tehnološka dominacija i međunarodno investiranje
Politika i strategija međunarodne razmjene
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

Identifikacija trenda poslovnih promjena
Hijerarhija varijabla koje dovode do erozije konkurentskih prednosti
Temelji promjene organizacijske paradigme
Mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav-organizacija kao sociokulturni sustav
Načela sustavskoga mišljenja
Metodologija sustavske dinamike
Kompleksnost i sustavnost poduzeća
Teorija kompleksnosti i metafora kaosa
Upravljanje kompleksnošću suvremenoga poslovanja
Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
Komponente procesa organizacijskoga učenja
Proces upravljanja znanjem
Nataša Rupčić , PhD, Full Professor
Chair: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Phone: (051) 355 146
Anders Ortenblad
Chair:
E-mail:
Phone:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. Var metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Saša Žiković , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Phone: (051) 355 125
Wolfgang Hardle Karl , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail:
Phone: (051) 355 125
Znanstveni pristup u upravljanju ICT projektima
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
2. Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
3. Informacijske potrebe i korisnici - Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
4. Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
5. Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
6. Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja od društva znanja ka društvu mudrosti
7. e-poslovanje definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
8. Uvod u kompjutorske alate za potporu odlučivanju
9. CSCW (Computer suported cooperative work) timski rad poduprt IC tehnologijom
10. Kompjuterske simulacije kao podrška upravljanju projektima
11. Metode kompjutorskog upravljanja projektima.
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti
4
25
0
0
Compulsory
Viljem Rupnik
Chair:
E-mail:
Phone:
Makroekonomske teorije i politike
4
24
0
0
Compulsory
Đula Borozan
Chair:
E-mail: borozan@efos.hr
Phone:
Alain Redslob
Chair:
E-mail:
Phone:
Mikroekonomska teorija i primjena
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
Teorije ponašanja potrošača, (preferencije i korisnosti, maksimizacija korisnosti i optimalan izbor)
Teorija proizvodnje( tehnološke determinante, maksimizacija profita, funkcija profita, minimizacija troškova, funkcija troškova),
Optimizacija u uvjetima neizvjesnosti (teorija očekivane korisnosti, risk aversion),
Strategijsko ponašanje poduzeća i tržište( teorija igara, teorija tržišnih struktura)
Teorije poduzeća(neoklasična teorija poduzeća, menadžerske teorije poduzeća, biheviorističke teorije poduzeća, teorije transnacionalnih korporacija).
Teorija opće ravnoteže i ekonomija blagostanja,
Eksternalija i javna dobra,
Poticaji, informacije i mehanizam odlučivanja,
Primjena mikroekonomije: mikroekonomija i teorije tranzicije, mikroekonomija i globalizacija, mikroekonomija i teorije ekonomskih integracija, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i regionalni razvoj, mikroekonomija i razvoj, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i upravljanje ljudskim resursima, mikroekonomija i informatički sustavi.
Ljerka Cerović , PhD, Full Professor
Chair: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Phone: (051) 355 147
Đuro Benić
Chair:
E-mail:
Phone:
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kvantitativne metode
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
MODELI VREMENSKIH SERIJA I PROGNOSTIČKI MODELI. Odabrani modeli vremenskih serija. Pomični prosjeci i metode eksponencijalnog izglađivanja. Metode analize sezonskih pojava. DESIGN UZORAKA (ANKETNE METODE). Istraživanje pomoću uzorka. Procjene parametara. Testiranje hipoteza o parametrima. Primjene u istraživanju tržišta i drugim područjima.
NEURONSKE MREŽE. Primjena neuronskih mreža u istraživanju.
EKONOMETRIJSKI MODELI. Teorijske osnove jednostavne i višestruke regresije. Klasični linearni regresijski model. Narušavanje osnovnih pretpostavki. Specifikacija modela. Primjena ekonometrijskih modela u ekonomskoj analizi.
ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA. Teorijske osnove analize omeđivanja podataka (metode matematičkog programiranja). CCR, BCC i kategorijski modeli. Primjena modela, interpretacija dobivenih rješenja te donošenje poslovnih odluka ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Alemka Šegota , PhD, Full Professor
Chair: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Phone: (051) 355 161
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Metodologija znanstvenog istraživanja
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
Okvirni sadržaj kolegija: znanost i znanstvena istraživanja; obrazovna industrija; obrazovni sustavi; znanstvena industrija; znanstveni sustavi; znanstvene metode; tehnologija znanstvenoga istraživanja; pisanje i dizajniranje znanstvenih i stručnih djela; upravljanje znanjem; upravljanje znanstvenim kapacitetima, potencijalima i resursima; upravljanje inteligentnim obrazovnim i znanstvenim tvornicama (...).
Bojan Borstner
Chair:
E-mail:
Phone:
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomske integracije (samo za smjer ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
teorija carinske unije
statički efekti; stvaranje, preusmjeravanje trgovine
ekonomija obujma i ekonomske integracije
terms of trade i optimalna trgovinska zaštita
transferi dohodaka u integraciji i Kemp-Wanov teorem
ekonomska integracija i funkcioniranje u uvjetima oligopolne ili monopolne konkurencije
komparativne prednosti, konkurentnost i ekonomske integracije
2. Klasične metode mjerenja učinaka integracija
3. Pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
teorijski okviri
analiza primjera za odabrane članice EU, za EU i Hrvatsku
5. Ekonomika unutrašnjeg tržišta
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne unije
7. Analiza funkcioniranja EU kao integracije unutrašnjeg tržišta
učinci na tržištu produkcijskih faktora
strukturne promjene
koordinacija ekonomskih politika
zajedničke politike – proces i implikacije
širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
formalno institucionalni okviri
analiza ekonomskih rezultata
9. Hrvatska i mjerenje učinaka pridruživanja/članstva u EU
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Ekonomski razvoj - odabrane teme (samo za smjer ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Opis predmeta:
1. Odnos rasta i razvoja
2. Teorije razvoja
3. Analiza i mjerenje razvijenosti
4. Uloga države u ekonomskom razvoju (Institucije i odlučivanje o razvojnom procesu)
5. Stanovništvo, ljudski resursi i ekonomski razvoj
6. Dohodovna distribucija, siromaštvo i socijalna kohezija
7. Tehnološki razvoj i strukturne promjene
8. Financiranje razvoja
Odabrane teme iz poslovne ekonomije (samo za smjer poslovna ekonomija)
4
24
0
0
Compulsory
Kolegij obuhvaća 19 odabranih tema:
1. Oporezivanje dividendi (problematika ekonomskog dvostrukog oporezivanja dividendi, učinci efikasnosti s naglaskom na financiranje poduzeća, integracija poreza na dobit i poreza na dohodak, učinci različitih mjera integracije, trendovi u oporezivanju dividendi, usporedna analiza sustava poreza na dobit: OECD-a EU i južna i jugoistočna Europa) – nositelj prof.dr.sc. Helena Blažić
2. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem poduzećem (poduzeće kao roba na tržištu, uloga vrednovanja u promjeni vlasničkih odnosa, uloga vrednovanja u kontinuitetu poslovanja, uloga vrednovanja u proširenju i unaprjeđenju rada i poslovanja poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Branka Crnković Stumpf
3. Metode vrednovanja poduzeća (ovisnost metode vrednovanja o izboru pristupa vrednovanju, vrednovanje temeljeno na imovini, vrednovanje temeljeno na budućim prinosima – nositelj prof.dr.sc. Branka Crnković Stumpf
4. Ekonomski i financijski kriteriji i modeli poslovnog odlučivanja o realnim ulaganjima poduzeća (odnos kriterija i ciljeva investiranja, očekivana, moguća i tražena vrijednost kriterija, paradoksi u primjeni različitih kriterija, dopunski financijski kriteriji u vrednovanju investicijskih projekata) – nositelj prof.dr.sc. Mira Dimitrić
5. Procjena rizika realnih ulaganja poduzeća i suvremeni pristupi u vrednovanju projekata (principi procjene rizika realnih ulaganja, mjerenje komponenti rizika, multikriterijalno odlučivanje, rangiranje projekata, realne opcije) – nositelj prof.dr.sc. Mira Dimitrić
6. Znanstveno određenje marketinškog upravljanja (strateška marketinška analiza, studij konkurencije, analiza ponašanja poslovnih kupaca i potrošača, istraživanja u funkciji segmentacije, izbora ciljnog tržišta, pozicioniranja, planiranja, implementacije i kontrole) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
7. Odrednice i oblici strateškog nastupa na tržištu (temeljne marketinške strategije, alternative marketinške strategije) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
8. Implementacija strategija marketinškog spleta (strategije proizvoda, strategije distribucije, strategije cijena i strategije integralnog marketinškog komuniciranja) – nositelj doc.dr.sc. Jasmina Dlačić
9. Implikacije globalizacije na društvo promjena – s posebnim osvrtom na razvoj poduzetništva (globalizacija kao društveni i socijalni fenomen; odnos globalnog vs. lokalnog; društvene promjene u poduzetništvu i menadžmentu; inovativno (inventivno) društvo; megatrendovi u poduzetništvu; malo i srednje poduzetništvo u svijetu, EU i Republici Hrvatskoj; pozitivni i negativni aspekti globalizacije na razvoj poduzetništva) - nositelj prof.dr.sc. Goran Kutnjak
10. Kondicioniranje razvoja poduzetništva u kontekstu društveno odgovornog poslovanja (društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj¸ poduzeće kao socio-ekonomski subjekt, primjena koncepta društvene odgovornosti u upravljanju poduzećem, interni i eksterni dionici. - nositelj prof.dr.sc. Goran Kutnjak
11. Vrednovanje elemenata financijskih izvještaja (pojam priznavanja i vrednovanja, standardne metode vrednovanja u računovodstvu, fer vrijednost i hijerarhija metoda utvrđivanja fer vrijednosti, očuvanje kapitala u sustavu fer vrijednosti) - nositelj prof.dr.sc.Josipa Mrša
12. Informacije poduzeća o društvenoj odgovornosti (prilagodba računovodstva potrebama različitih interesnih skupina, standardi izvješćivanja različitih interesnih skupina, izvješćivanje za kupce, zaposlenike, lokalna, državna, nacionalna i globalna tijela i organizacije )- nositelj prof.dr.sc.Josipa Mrša
13. Analiza vrijednosnih papira s fiksnim prinosom (kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri na tržištu novca i tržištu kapitala, prinosi, krivulje prinosa, imunizacija, metode analize, rizici, politika ulaganja) - nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
14. Analiza vrijednosnih papira s varijabilnim prinosom (dugoročni vlasnički vrijednosni papiri na tržištu kapitala, fundamentalna i tehnička analiza, metode analize, rizici, politika ulaganja) - nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
15. Analiza izvedenih oblika vrijednosnih papira (izvedenica) (izvedeni oblici vrijednosnih papira, futuresi, opcije, swap poslovi, metode analize, rizici, politika ulaganja )- nositelj prof.dr.sc. Zdenko Prohaska
16. Upravljanje organizacijskom kompleksnošću – put prema inteligentnom učećem poduzeću (kompleksnost suvremenoga okruženja vs. kompleksnost poslovanja, model sustavske kontrole, model održivosti sustava, organizacijsko učenje, upravljanje znanjem, učeća organizacija, učeće poduzeće – nositelj prof.dr.sc. Nataša Rupčić
17. Trendovi razvoja poduzeća (dematerijalizacija proizvodnje vrijednosti, globalizacija djelovanja, povratak zajedničkom vlasništvu, poduzeće-socioekonomski podsustav društva) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
18. Razvojni potencijali suvremenog poduzeća (informacija – izvor preustrojstva poduzeća, komunikacija – način funkcioniranja poduzeća, znanje – stvaratelj dodane vrijednosti proizvoda i poduzeća, poduzetnički menadžment – ciljno usmjeravanje resursa i poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
19. Determiniranje paradigme holističkog menadžment modeliranja (uravnoteženi sustav ciljeva kao element modela, financijski tokovi kao element modela, fleksibilnost i adaptibilnost – poluge modeliranja uspjeha, intelektualni kapital – potencijal dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća) – nositelj prof.dr.sc. Zdravko Zekić
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Zdravko Zekić , PhD, Full Professor
Chair: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Phone: (051) 355 160
Teorija poduzeća (samo za smjer poslovna ekonomija)
4
8
8
0
Compulsory
Program sadrži ove tematske jedinice
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P vs. Chicaški model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti.
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne i strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Pitelis Christos N.
Chair:
E-mail:
Phone:
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Vlasništvo i korporativno upravljanje. Različiti modeli korporativnog upravljanja. Analitičke metode matematičko-statističkog karaktera u poslovnoj analizi. Bonitet i reputacija poduzeća. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt. «Triple bottom line» koncept. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Specifikacija simultanog modela; vrste varijabli; strukturni, reducirani oblik; identifikacija; rekurzivni modeli; izabrane metode ocjenjivanja parametara; simulacija; primjena.
Alemka Šegota , PhD, Full Professor
Chair: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Phone: (051) 355 161
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Ekonomija energetike
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
Globalna kretanja na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Saša Žiković , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Phone: (051) 355 125
Rafal Weron
Chair:
E-mail:
Phone:
Filozofija i etika pravednosti
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
Otkrivene preferencija; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
Utilitarijanističke teorije;
Pravednost i «pravičnost»;
Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
John Rawls i teorija distributivne pravde;
Robert Nozick: anarhija i utopija;
Vrijednost života;
Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti.
Globalna logistika
4
20
0
0
Elective
Sadržaj predmetaProgram sadrži ove tematske jedinice: postanak, razvoj i važnost logistike; upravljanje transportnim lancima i transportnim mrežama; upravljanje logističkim lancima i logističkim mrežama; upravljanje robnim tokovima u logističkim sustavima; logistička industrija za 21. stoljeće; funkcije, struktura i upravljanje mikro, makro, meta, inter, intra, globalnim i mega logističkim sustavima; specijalističke logistike u okviru primarnih, sekundarnih, tercijarnih, kvartarnih i kvintarnih sustava; poslovna politika proizvođača logističkih proizvoda.

Alen Jugović
Chair:
E-mail:
Phone:
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
2. Pojam, definicija i međuodnos i informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT) i informacijskih sustava. Pojam, definicija i međuodnos upravljanja i odlučivanja. Sinergija i metodološki okvir povezivanja ICT, informacijskih sustava, upravljanja i odlučivanja
3. Sustavi poslovne inteligencije, međuorganizacijski sustavi i međuorganizacijske aplikacije, komunikacijske tehnologije i komunikacijski sustavi poslovnom upravljanju.
Skladišta podataka i online analitička obrada podataka kao temeljne sastavnice poslovne inteligencije. Koncepti skladištenja podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija.
Sustavi planiranja poslovnih resursa (ERP), sustavi upravljanja vezama s kupcima (CRM) i sustavi upravljanja nabavnim lancima (SCM) kao temeljne sastavnice međuorganizacijskih sustava i međuorganizacijskih aplikacija.
Internet, ekstranet, intranet, elektroničko poslovanje – temeljni koncepti komunikacijskih sustava u poslovnom upravljanju.
4. Sustavi za potporu odlučivanju (DSS - Decision Support Systems) - definicija, struktura, koncepcija, ciljevi, zadaće, funkcije, značajke. Značajke procesa odlučivanja od problema do riješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju.
DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje
podataka. Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu
odlučivanju.
Koncepti i modeli računalne potpore fazama procesa odlučivanja (inteligencija, dizajn, izbor opcije, implementacija). Primjena DSS-a u poslovnim problemima (analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti riješenja)
Sustavi za potporu odlučivanju u skupini (GDSS – Group Decision Support Systems) i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
Aplikativna rješenja za potporu kvantitativnih modela odlučivanja. Računalni alati i programski jezici za kvantitativno modeliranje. Oblikovanje baza modela u riješavanju ekonomskih problema.
5. Primjeri uporabe u poslovnoj praksi i studije slučajeva informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju. Koncepti, metode, razvoj, uporaba i učinci informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju na primjerima istraživanja u poslovanju.
Aplikacije i rješenja za potporu upravljanju i odlučivanja u poslovnoj praksi :
(primjerice, sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama, transportni
problem, optimizacija mreža...)
Evolucija sustava za potporu odlučivanju s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja.
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
Gospodarstvo utemeljeno na znanju
Teorija intelektualnog kapitala
Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
Mjerenje intelektualnog kapitala
Upravljanje intelektualnim kapitalom
Perspektive razvoja intelektualnog kapitala
Menadžment održivog razvoja
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovno određenje i razvoj koncepcije održivog razvoja. Bitna obilježja i principi održivog razvoja. Održivi razvoj kao politički i društveni proces. Gospodarstvo, okoliš i održivi razvoj. Indikatori održivosti. Menadžment prirodnih resursa i održivi razvoj. Sektorski pristup održivom razvoju (transport, energija, industrija, poljoprivreda, turizam). Ekološko računovodstvo. Mjerenje održivosti. Formuliranje i implementacija strategije održivog razvoja. Kako provesti promjene na globalnom, nacionalnom i lokalnom planu za implementaciju održivog razvoja. Oblikovanje međunarodne i nacionalne politike zaštite okoliša u funkciji ostvarivanja održivog razvoja. Europska unija i održivi razvoj.
Metrika marketinga
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja
Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu
Definiranje i elementi metrike marketinga
Izučavanje osobitosti metrike marketinga
Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja:
tržišne situacije,
izbor tržišnih segmenata,
pozicioniranosti
preferencije poslovnih kupaca i potrošača,
definiranja karakteristika proizvoda za ciljno tržište
određivanje cijena i kanala distribucije
komunikacije s tržištem
Nastavnici
Marko Grünhagen , PhD, Full Professor
Chair: 86/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Phone: 051/355-138
Međunarodne financije: teorija i politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Povijest međunarodnih financija i financijskih sustava
Teorije i politike platne bilance i deviznih tečajeva od klasika do danas-sinteza
Globalni ekonomski rast i platnobilančna dinamika
Teorija i politika monetarne unije .EMU
Euro
Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala
Međunarodne financijske krize
Platnobilančna i tečajna politika tranzicijskih zemalja
Euro, Dolar i svjetska valuta
Hedging i upravljanje deviznim rizicima
Platnobilančna politika i tečajna politika R. Hrvatske
Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije
Međunarodno poslovanje
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Okviri i odnosi u kojima se obavlja međunarodno poslovanje. Internacionalizacija poslovanja.
Konkurentnost izvoza. Motivi, ciljevi i strategije izvoza. Pozicioniranje na inozemnom tržištu. Organizacija izvoza. Subjekti izvoza. Načini i oblici nastupa na inozemnom tržištu. Međunarodni poslovni običaji, izrazi i pravila. Izvozne procedure. Izvozna dokumentacija. Ugovaranje izvoza. Ugovaranje izvozne cijene. Rizici u izvozu i osiguranje od rizika. Efikasna naplata izvoza. Bankarske garancije. Financiranje izvoza. Poticanje izvoza. Poticanje konkurentnosti izvoza. Analiza izabranih inozemnih tržišta.
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Mitja Ruzzier , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail:
Phone: (051) 355 148
Poduzetništvo
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Priroda i važnost poduzetništva;
Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
Poduzetništvo, ekonomski rast i ekonomska sloboda;
Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
Razvoj i internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva;
Korporacijsko poduzetništvo
Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
Poslovan etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Porezna politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Poslovne financije
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Ulaganja u kratkotrajnu i dugotrajnu materijalnu i financijsku imovinu. Metode ocjene financijske prihvatljivosti investicijskih projekata. Upravljanje portfolijem kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira. Rizici ulaganja.
2. Financiranje ulaganja u kratkotrajnu i dugotrajnu materijalnu i financijsku imovinu. Metode odabira kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja. Odlučivanje o strukturi kapitala (financijska poluga). Financiranje razvoja poduzeća.
3. Formiranje i raspodjela financijskog rezultata poduzeća. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva.
4. Financiranje osnutka, tekućeg poslovanja i razvoja malih i srednjih poduzeća. Poslovni plan poduzetnika. Financijske institucije i programi financiranja malih i srednjih poduzeća u svijetu i RH.
5. Restrukturiranje i sanacija poduzeća. Restrukturiranje i sanacija bilance, računa dobiti i gubitka, te računa novčanih tijekova. Posebni oblici restrukturiranja i sanacije poduzeća (privatizacija dioničkog društva, spajanja i odvajanja poduzeća, prodaja dijelova poduzeća i cjelokupnog poduzeća, restrukturiranje radi ekspanzije.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
I. POSLOVNE KOMBINACIJE
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije
II. MEĐUNARODNA RAZMJENA
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Razvoj ljudskih potencijala
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

Odnos između stanovništva i ekonomskog razvoja – demografske teorije;

Odnos između razvijenosti ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja – teorija ljudskog kapitala;
Kriteriji i metode mjerenja razvijenosti ljudskih potencijala;
Investicije u ljudske potencijale;
Utjecaj razvijenosti obrazovanja i zdravstva te obrazovne i zdravstvene politike na razvoj ljudskih potencijala;
Socijalna uključenost kao pretpostavka razvoja ljudskih potencijala;
Profesionalni razvoj zaposlenika;
Cjeloživotno obrazovanje i učeće organizacije
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Regionalna vs. globalna trgovinska politika
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

1.Teorijski okvir
Regionalizam i trgovinski blokovi
Trgovinske politike
Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama
Multilateralne trgovinske politike
Regionalizam i EU trgovinska politika
Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija
Trgovina između EU i odabranih integracija
Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
4. Metode istraživanja trgovinski tokova
Osnovni koncept
Dizajniranje istraživanja
Prikupljanje podataka i odabir metode istraživanja
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Strateški marketing
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Analiza teorijskih okvira i zakonitosti promjena u gospodarstvu.
Proučavanje prilagođavanje novim uvjetima transformacijom marketinškog sustava.
Tehnologija znanstvenog istraživanja mikro i makro marketinškog okruženja.
Znanstvena osnova strateškog nastupa na tržištu.
Istraživanja u cilju utvrđivanja odrednica ponude tržišnog subjekta.
Implementacijski procesi, definiranja organizacijske strukture i kontrole marketinških ostvarenja.
Utjecajni trendovi na transformaciju marketing menedžmentom.
Maja Konečnik Ruzzier
Chair:
E-mail:
Phone:
Strateški menadžment
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Područje strateškog menadžmenta razrađeno je prema tjednu predavanja prema sljedećem rasporedu:
1. Strateški menadžment kao znanstvena disciplina
2. Znanstveni pristupi strateškom menadžmentu
3. Škole strateškog menadžmenta i strateško razmišljanje
4. Klasični pogled na strategiju (I/O – Industrial Organization) + (Transaction -cost economies approach - TCE)
5. Strategija kao proces i kognitivni proces
6. Pogled baziran na resursima (RBV- Resource-based view)
7. Najviše poslovodstvo (Top Management) + Upravljanje (Governance)
8. Diversifikacija i ostale teorije strateškog menadžmenta
9. Strateški savezi (Strategic alliances)
10. Strateško poduzetništvo
11. Strateško donošenje odluka+ učenje
12. International Strategy
13. Spajanja i pripajanja
14. Prezentacija studentskih radova
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Paul Swiercz
Chair:
E-mail:
Phone:
Sustav alokacije troškova neprofitnih organizacija
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojmovna određenost troškova u neprofitnim organizacijama, Suvremena koncepcija troškova. Troškovi i iskorištenost kapaciteta. Reagibilnost i remanencija troškova. Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova. Primjena teorije troškova u politici formiranja cijena Upravljački sustavi kontrole troškova. Informacijski sustav za upravljanje troškovima.
Karin Širec
Chair:
E-mail:
Phone:
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Teorija i politika međunarodne ekonomske razmjene
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

1. Teorija međunarodne ekonomske razmjene

Klasična i neoklasična teorija
Slobodna razmjena i optimalna intervencija
Alternativne teorije međunarodne razmjene
2. Međunarodni ekonomski sustav
Ultimativna liberalizacija i kontrola tržišta
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Milenijski razvojni ciljevi
Globalizacija i globalna perspektiva
3. Politika međunarodne ekonomske razmjene
Upravljanje međunarodnim trgovinskim sustavom
Tehnološka dominacija i međunarodno investiranje
Politika i strategija međunarodne razmjene
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:

Identifikacija trenda poslovnih promjena
Hijerarhija varijabla koje dovode do erozije konkurentskih prednosti
Temelji promjene organizacijske paradigme
Mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav-organizacija kao sociokulturni sustav
Načela sustavskoga mišljenja
Metodologija sustavske dinamike
Kompleksnost i sustavnost poduzeća
Teorija kompleksnosti i metafora kaosa
Upravljanje kompleksnošću suvremenoga poslovanja
Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
Komponente procesa organizacijskoga učenja
Proces upravljanja znanjem
Nataša Rupčić , PhD, Full Professor
Chair: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Phone: (051) 355 146
Anders Ortenblad
Chair:
E-mail:
Phone:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. Var metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Saša Žiković , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Phone: (051) 355 125
Wolfgang Hardle Karl , PhD, Full Professor
Chair: 38/II
E-mail:
Phone: (051) 355 125
Znanstveni pristup u upravljanju ICT projektima
4
20
0
0
Elective
Opis predmeta:
1. Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
2. Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
3. Informacijske potrebe i korisnici - Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
4. Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
5. Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
6. Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja od društva znanja ka društvu mudrosti
7. e-poslovanje definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
8. Uvod u kompjutorske alate za potporu odlučivanju
9. CSCW (Computer suported cooperative work) timski rad poduprt IC tehnologijom
10. Kompjuterske simulacije kao podrška upravljanju projektima
11. Metode kompjutorskog upravljanja projektima.
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Boravak na drugom sveučilištu/aktivno učešće na znanstvenim kolokvijima (doktorska konferencija)
20
0
0
0
Compulsory
Boravak na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu u trajanju od najmanje 3 mjeseca (alternativno se isti broj kredita može ostvariti temeljem odgovarajućih studijskih aktivnosti kojima se potiče internacionalizacija istraživanja ili aktivnog učešća na znanstvenim kolokvijima i uspješne prezentacije rezultata istraživanja na doktorskoj konferenciji).
Objavljivanje znanstvenog članka
20
0
0
0
Compulsory
Objavljivanje znanstvenog rada (u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu): znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima citiranim u relevantnim bazama podataka u skladu s kriterijima utvrđenim od strane Nacionalnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti Nacionalnog znanstvenog vijeća (NN 84/2005) i baza podataka Scopus i Emerging Scources Citation Indeks - ESCI.
Prezentacija i objava rada na međunarodnom znanstvenom skupu
10
0
0
0
Compulsory
Međunarodnim znanstvenim skupom smatra se skup koji je indeksiran u bazama podataka vezanim uz kategoriju a1, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine 84/2005 te bazama podataka Scopus, Emerging Sources Citation Indeks – ESCI i Conference Proceedings Citation Indeks – CPCI) ili čiji se uređivački odbor sastoji od minimalno 70% uglednih inozemnih znanstvenika.


ZNANSTVENI SKUPOVI - https://www.efri.uniri.hr/hr/znanstvene_konferencije/193
Sudjelovanje u izvođenju nastave
10
0
5
5
Compulsory
Sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Doktorska disertacija
90
0
0
0
Compulsory
obrana nacrta prijave teme doktorske disertacije (15 ECTS)
izrada i obrana prethodnih rezultata istraživanja
izrada i obrana doktorske disertacije (75 ECTS)

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree