Upisi

Kandidati se prijavljuju on-line putem sustava EDUNETA.
 
EDUNETA - ONLINE PRIJAVA I UPISI na razlikovni program u ak. god. 2020/2021. 
 

 
"Program za stjecanje vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci" mogu upisati kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu i ispunili jedan od slijedećih uvjeta:
 • završen stručni dodiplomski studij po starim propisima ili
 • završen preddiplomski stručni studij po novim propisima i stekli najmanje 180 ECTS bodova ili
 • završen sveučilišni dodiplomski studij po starim propisima.
 

 

N A T J E Č A J

  

Za upis na Programa za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija

                                    na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Razlikovni program za upis na diplomski

 

 

Kandidati se prijavljuju on-line preko sustava Eduneta: PRIJAVNICA

 

 

U zadnjem koraku popunjavanja on-line prijavnice polaznik dobiva jedinstveno korisničko ime i lozinku za korištenje sustava Eduneta-Studomatic

(http://efri.eduneta.com/efri-student/)

 

Na portalu Eduneta-Studomatic potrebno je:

 1. Preuzeti ugovor (na linku Ugovor), isprintati u dva primjerka i potpisati.
 2. Potpisani ugovor potrebno je skenirati i učitati na portalu (link Preslike dokumenata)
 3. Na istom linku potrebno je učitati i:
  1. domovnicu i rodni list
  2. presliku osobne iskaznice
  3. ovjerenu presliku ili original dopunsku ispravu o prethodno završenom studiju
  4. presliku uplatnice - dokaz o plaćenoj školarini i troškovima upisa.     

*Napomena: U sustavu Eduneta za svakog polaznika generira se uplatnica s detaljnim podacima za plaćanje koje je potrebno prepisati prilikom uplate.

 

Prijave su moguće putem on-line sustava najkasnije do 02.10.2020. godine.

  

UPISI

 

Za upise koji će se odvijati od 05.-09.10.2020. godine potrebno je poslati poštom preporučeno sljedeće dokumente:

1.      dva primjerka ugovora o pohađanju isprintati i potpisati

2.      domovnicu i rodni list

3.      presliku osobne iskaznice

4.      ovjerenu presliku ili original potvrde ili diplome o prethodno završenom studiju

5.      presliku uplatnice - dokaz o plaćenoj školarini i troškovima upisa

 

Adresa za slanje dokumenata:

Sveučilište u Rijeci

Ekonomski fakultet (evidencija studija), 

I. Filipovića 4

51000 Rijeka

 
 
Podaci za uplatu:

Program: 3.800,00 kn
 • Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
 • OIB: 26093119930
 • IBAN: HR8623600001101586015
 • Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 262
 • Opis plaćanja: Razlikovni program za upis na diplomski studij, ime i prezime

Upisnina: 375,00 kn
 • Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
 • OIB: 26093119930
 • IBAN: HR8623600001101586015
 • Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292263
 • Opis plaćanja: Razlikovni program za upis na diplomski studij, ime i prezime

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree