Natječaj - asistent društvene znanosti

 Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


                                                        NATJEČAJ


Za izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Uvjeti natječaja:

- završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja;

- dokaz da je kandidat iz redova najuspješnijih studenata.


Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:

- dobro poznavanje marketinške koncepcije poslovanja.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu o završenoj diplomskoj razini studija, dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici moraju priložiti i dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi testiranja i razgovore. O održavanju razgovora i testiranju pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnici ne pristupe razgovoru i testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.