PSS natječaj ak. godina 2017./18.

 

Na temelju čl. 36. i 77. Statuta Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Rijeci je na 193. sjednici dana 18. rujna 2017. god. donijelo slijedeću


                                                                                  ODLUKU


                        o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije 

                                Ekonomskog  fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.


Raspisati će se javni natječaj za upis na slijedeće poslijediplomske specijalističke studije Ekonomskog fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.


1. Ekonomija energetskog sektora
2. Financije
3. Kontroling
4. Marketing menadžment
5. Menadžment  sigurnosti u EU
6. Menadžment u javnom sektoru
7. Poslovanje s Europskom unijom
8. Računovodstvo
9. Upravljanje poslovnim uspjehom


Uvjeti upisa na studij:

 • završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar struke
 • završen dodiplomski sveučilišni studij i stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • ostali uvjeti navedeni u natječaju svakog poslijediplomskog specijalističkog studija


Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjen obrazac prijave
 • Ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija)
 • Prijepis i prosjek ocjena
 • Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju  stekli u inozemstvu
 • Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci) ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 • Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
 • Životopis
 • Izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac.


Završetkom studija polaznik stječe 60/90 ECTS bodova, ovisno o studiju, i akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa područja ekonomije (univ.spec.oec.)


Prijava se podnosi preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, HR-51000 Rijeka uz naznaku: Prijava na natječaj za poslijediplomski specijalistički studij s naznakom studija za koji se prijava podnosi.


Rok za podnošenje prijava je do 31. siječnja 2018. godine od dana objave natječaja.


Informacije o uvjetima upisa i ostale obavijesti mogu se dobiti na tel. broju:

 • +38551355181 za studije pod točkom 2.-.9.
 • +38551355102 za studije pod točkom 1.
 • kao i na web stranici: http://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studijEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.