DS Ekonomija i poslovna ekonomija - aktivan od ak. god. 2017. /18. - poslovna ekonomija


 AKTIVNOSTI ECTS
 Polaganje ispita ( 3 obvezna kolegija i 3 izborna kolegija) - Popis predmeta smjera Ekonomija / smjera Poslovna ekonomija;   članak 17. i 18. Pravilnika
 30
 Boravak na drugim domaćim ili inozemnim sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u trajanju najmanje 3 mjeseca ili odgovarajuće studijske / znanstveno-istraživačke   aktivnosti kojima se potiče   internacionalizacija istraživanja; članak 16. i 22. Pravilnika  Radionice, znanstveni kolokviji i doktorska konferencija
 20 -30
Predaja nacrta prijave teme (u pravilu u okviru 1. znanstvenog kolokvija); članak 16. Pravilnika Radionice, znanstveni kolokviji i doktorska konferencija 
Prijava teme i obrana prijave teme doktorske disertacije; članak 31. - 41. Pravilnika
 15
Izvođenje seminara i vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju i pomoć pri izradi završnih radova na poslijediplomskim specijalističkim studijima i diplomskih radova na diplomskom studiju Fakulteta; članak 16. i članak 21. Pravilnika
 0-10
 Objavljivanje znanstvenog članka u međunarodno priznatom časopisu; članak 16. i 23.  Pravilnika
 10/20/40
 Prezentacija i objava znanstvenog rada na međunarodnom znanstvenim skupu; članak 16. i 23. Pravilnika
 5/10
 Predaja prikaza rezultata istraživanja doktorske disertacije (u pravilu povezano s doktorskom konferencijom) članak 34. Pravilnika
 
 Izrada i obrana doktorske disertacije; članak 31. - 41. Pravilnika
 75

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Filozofija, metodologija i etika u znanstvenom istraživanju
6
4
20
0
Obvezan
1. Tehnologija izrade znanstvenog rada;
2. Odnos metodologiije ekonomije i filozofije znanosti;
3. Istraživački postupci u društvenim znanostima i ekonomiji;
4. Predmet znanstvenog istraživanja i način spoznavanja;
5. Opis i objašnjenje u znanostima;
6. Formuliranje hipoteze i vrste hipoteza;
7. Odnos korelacije i kauzalnosti;
8. Primjena eksperimentalnih i neeksperimentalnih metoda u ekonomiji;
9. Mjesto matemtike u društvenim znanostima i ekonomiji;
10. Realizam i ekonomsko istraživanje;
11. Pozitivizam, operacionalizam i antirealizam;
12. Ekonomsko istraživanje i ljudska aktivnost (metodološki individuaizam);
13. Institucije i norme: uloga institucija u ekonomskim istraživanjima;
14. Odnos etike i ekonomske djelatnosti;
15. Uloga etike u određenju ekonomskih ciljeva;
16. Važnost etičkih načela u znanstvenim istraživanjima.

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Kvantitativne i kvalitativne metode u znanstvenom istraživanju
8
10
10
20
Obvezan
EKONOMETRIJSKA ANALIZA uključuje sljedeće tematske cjeline:

1. Analiza panel podataka
2. Modeli diskretnog izbora
3. Analiza vremenskih nizova
4. Tehnike statističkog uzorkovanja

ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA uključuje sljedeće tematske cjeline:
5. Osnovni modeli analize omeđivanja podataka
6. Proširenja osnovnih modela
7. Analiza prozora
8. Primjena analize omeđivanja podataka

KVALITATIVNA ANALIZA će pružiti uvid u osnove kvalitativnih istraživanja.


Izv. prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji
4
12
12
0
Obvezan
Različite metode prikupljanja podataka, te validnost i pouzdanost mjernih instrumenata (izv.prof. First Komen), Kvalitativne metode istraživanja (doc. Pavasović Trošt), Primjena neuronskih mreža u znanstvenim istraživanjima (izv.prof. Štambuk), Istraživanje korištenjem metoda za višekriterijsko odlučivanje (doc. Jardas Antonić), Istraživanje korištenjem modela strukturalnih jednadžbi (doc. Dlačić)


Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Doc. dr. sc. Jelena Jardas Antonić
Kabinet: 89/IV
E-mail: jelena.jardas.antonic@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni predmet
4
Izborni 1
Izborni predmet koji je ključan za izradu doktorske disertacije.

Student predmet bira s popisa izbornih kolegija koji su popisani u podrubrici "4.semestar".
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izazovi istraživanja u menadžmentu
4
4
12
0
Izborni 2
1. Značajke suvremenih vođa
2. Transformacijsko vodstvo i vodstvo služenjem
3. Autentično vodstvo
4. Vodstvo u okviru učeće organizacije i procesa upravljanja znanjem
5. Strategija kao praksa
6. Bihevioralna strategija
7. Strategija i kognicija
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Teorija poduzeća
4
8
8
0
Izborni 2
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P vs. Chicaški model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti.
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne i strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Prof. dr. sc. Pitelis Christos N.
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Izborni kolegiji 3:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija i teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Koncept korporativnog upravljanja i njegovi modeli.. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt poslovanja. «Triple bottom line» i integrirani koncept izvještavanja. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ekonomija energetike
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja i strukturne promjene na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
4. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
5. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
6. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
7. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
8. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
9. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Prof. dr. sc. Rafal Weron
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika rada u organizacijskoj perspektivi
4
5
5
0
Izborni 3
1. Rad kao ključan ekonomski resurs:
- Karakteristike tržišta rada: ponuda i potražnja, plaće, mobilnost i diskriminacija.
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Analiza faktora koji uvjetuju rigidnost tržišta rada.
2. Utjecaj trendova na tržištu rada na prakse zapošljavanja i radne odnose
3. Suvremeni oblici radnih odnosa
4. Struktura tržišta rada: usklađivanje kompetencija i kapaciteta
5. Organizacijsko restrukturiranje i njegove posljedice - (re)konceptualizacija organizacijskih modela sukladno trendovima na tržištu rada
6. Socijalno partnerstvo
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomske integracije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
2. Temelji mikroekonomske analize europskih integracija (ponuda i potražnja i analiza blagostanja, analiza ponude i potražnje u otvorenoj ekonomiji, analiza preferencijalne tržišne liberalizacije, učinci carinske integracije, učinci protekcionizma i komparativne prednosti)
3. Teorijski pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
5. Ekonomika unutarnjeg tržišta (učinci integracije tržišta roba, usluga, radnika i kapitala) i tržišno natjecanje
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne integracije i makroekonomska koordinacija
7. Analiza funkcioniranja EU kao tržišne integracije
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- aglomeracijski i lokacijski učinci i regionalna politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
9. Hrvatska i učinci pridruživanja/članstva u EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Filozofija i etika pravednosti
4
3
7
0
Izborni 3
1. Program sadrži ove tematske jedinice:
2. Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
3. Otkrivene preferencije; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
4. Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
5. Utilitarijanističke teorije;
6. Pravednost i «pravičnost»;
7. Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
8. John Rawls i teorija distributivne pravde;
9. Robert Nozick: anarhija i utopija;
10. Vrijednost života;
11. Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti;

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
5
5
0
Izborni 3
1. Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
2. Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
3. Gospodarstvo utemeljeno na znanju
4. Teorija intelektualnog kapitala
5. Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
6. Mjerenje intelektualnog kapitala
7. Upravljanje intelektualnim kapitalom
8. Perspektive razvoja intelektualnog kapitala I ekonomije utemeljene na znanju
9. Uzroci, posljedice i implikacije umjetne inteligencije kao dijela intelektualnog kapitala a posebno u uvijetima dominacije ekonomije utemeljene na znanju.
Kvalitativne metode i mješoviti metodološki pristupi
4
5
5
0
Izborni 3
Uvod i pregled kvalitativnih metoda istraživanja i mješovitog metodološkog pristupa. Razvoj dizajna istraživanja. Prikupljanje podataka. Strategije analize podataka. Ocjena, pisanje i prezentiranje dizajna istraživanja temeljenog na kvalitativnim metodama istraživanja i mješovitom metodološkom pristupu.
Menadžment opskrbnog lanca
4
5
5
0
Izborni 3
1. Strateški savezi 2. Strateška važnost dizajniranja opskrbnog lanca (tokovi opskrbnog lanca). 3. Ključni čimbenici menadžmenta opskrbnog lanca (dobavljači, kupci, informacijska tehnologija) 4. Eksterni i interni rizici u opskrbnome lancu.
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Methods of causal inference
4
5
5
0
Izborni 3
1. Matching on Nearest-Neighbour Characteristics and Propensity Scores: Framework and Applications
2. Instrumental Variables Estimation Technique for Observational Data: Framework and Applications
3. Quantile Regressions for Disaggregated Data: Concepts, Examples and Applications
4. Big-Data Analytics, Machine Learning and Kernel-Regular Least Squares: Specification and Testing
5. Parametric and Non-Parametric Synthetic Control Estimator for Comparative Case Studies: Generalized Inference Procedure with Reliable Confidence Sets
6. Regression Discontinuity Design with Covariates: Specification, Testing and Applications
7. Causal Relationships Using Vector Autoregression Techniques in Time Series and Panel Data
Metrika marketinga
4
5
5
0
Izborni 3
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja. Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu.
Izučavanje osobitosti metrike marketinga. Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja marketinga.
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Prof. dr. sc. Marko Grünhagen
Kabinet: 92/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Telefon: 051/355-169
Međunarodne financije: teorija i politika
4
5
5
0
Izborni 3
1. Međunarodni novčani sustavi: od zlatnog standarda do svjetske valute- tendencije i kritička analiza
2. Teorije i politike bilance plaćanja i deviznih tečajeva – modeli i empirijska istraživanja (Platnobilančna i tečajna politika R. Hrvatske i post-tranzicijskih zemalja)
3. Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala- teorijski okvir i analiza učinaka (F-H slagalica, „Nizozemska bolest“ itd.)
4. Financijske integracije- modelska i institucionalna analiza na primjeru monetarne unije – EMU
5. FDI – teorijski okvir i učinci
6. Međunarodne financijske krize – analiza modela generacija
7. Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije (Washingtonski i post-Washingtonski konsenzus )
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Međunarodno poslovanje
4
5
5
0
Izborni 3
1. Globalizacija poslovanja
2. Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
3. Pozicioniranje na inozemnom tržištu
4. Strategije izvoza
5. Konkurentnost izvoza
6. Inovacije i konkurentnost izvoza
7. Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Mitja Ruzzier
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Napredne poslovne financije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Vrednovanje financijskih i realnih ulaganja.
2. Optimalizacija investicijskog portfolija i mjerenje rizika.
3. Poslovne kombinacije.
4. Metodologija i priprema podataka za ekonometrijsku analizu na temu optimalne strukture kapitala.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poduzetništvo
4
5
5
0
Izborni 3
- Priroda i važnost poduzetništva;
- Teorijski pristupi i perspektive istraživanja poduzetništva;
- Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
- Poduzetništvo i ekonomski rast;
- Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
- Utjecaj ekonomskog, društvenog i institucionalnog konteksta na poduzetničke procese
- Korporacijsko poduzetništvo
- Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
- Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
- Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
- Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
- Poslovna etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
- Socijalno poduzetništvo
- Inovacija poslovnog modela
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezna politika
4
3
7
0
Izborni 3
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Dr. sc. Ivica Urban
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
5
5
0
Izborni 3
I. Poslovne kombinacije
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije

II. Međunarodna razmjena
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Predmet s drugog poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Sveučilišta u Rijeci ili predmet s drugog doktorskog studija iz područja ekonmije ili poslovne ekonomije u Hrvatskoj ili inozemstvu
4
Izborni 3
Regionalna vs. Globalna trgovinska politika EU
4
5
5
0
Izborni 3
1.1. Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
1.Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama; primijenjena analiza, znanstveni članci: studije slučaja
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija; primijenjena analiza, vježbe – prikupljanje podataka i analiza u statističkom softwareu (R i Stata)
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Strateški marketing
4
2
8
0
Izborni 3
1. Marketinška koncepcija i tržišna orijentacija
2. Kreiranje jakih marki
3. Kokreacija vrijednosti
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
2. Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
3. Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
4. Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
5. Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
6. Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
7. Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
8. Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
9. Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
10. Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
11. Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
12. Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
13. Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Teorija i politika međunarodne razmjene
4
5
5
0
Izborni 3
1. Kratak pregled klasične, neoklasične i teorija nastalih nakon Heckscher-Ohlinove teorije do Krugmanove nove teorije
2. Moderne teorije međunarodne trgovine:
- strukturni gravitacijski model
- Krugmanova nova teorija međunarodne trgovine
- Melitzova nova-nova teorija međunarodne trgovine
3. Rezultati empirijskih testiranja modernih trgovinskih teorija – analiza na razini poduzeća
4. Kvantitativna analiza međunarodnih trgovinskih tokova
5. Teorijski pregled
6. Ekonometrijski modeli u primijenjenoj analizi međunarodne trgovine
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
5
5
0
Izborni 3
1. Značajke, trendovi i izazovi suvremenoga poslovanja
2. Temelji promjene organizacijske paradigme: mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav – organizacija kao socioekonomski sustav
3. Načela sustavskoga razmišljanja
4. Metodologija sustavske dinamike
5. Dizajniranje kao način upravljanja razvojem poduzeća
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Upravljanje kompleksnošću razvijanjem bihevioralne raznolikosti
8. Poslovne orijentacije (strateška orijentacija vs. poduzetnička orijentacija vs. učeća orijentacija)
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Organizacijsko učenje kao način razvoja inteligentne učeće organizacije
12. Upravljanje znanjem kao način povećanja bihevioralne raznolikosti
13. Organizacijsko učenje i upravljanje znanjem kao način razvoja integrativnih rješenja u odnosima dionika poslovnih situacija
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Prof. dr. sc. Anders Ortenblad
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
5
5
0
Izborni 3
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Wolfgang Hardle Karl
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Filozofija, metodologija i etika u znanstvenom istraživanju
6
4
20
0
Obvezan
1. Tehnologija izrade znanstvenog rada;
2. Odnos metodologiije ekonomije i filozofije znanosti;
3. Istraživački postupci u društvenim znanostima i ekonomiji;
4. Predmet znanstvenog istraživanja i način spoznavanja;
5. Opis i objašnjenje u znanostima;
6. Formuliranje hipoteze i vrste hipoteza;
7. Odnos korelacije i kauzalnosti;
8. Primjena eksperimentalnih i neeksperimentalnih metoda u ekonomiji;
9. Mjesto matemtike u društvenim znanostima i ekonomiji;
10. Realizam i ekonomsko istraživanje;
11. Pozitivizam, operacionalizam i antirealizam;
12. Ekonomsko istraživanje i ljudska aktivnost (metodološki individuaizam);
13. Institucije i norme: uloga institucija u ekonomskim istraživanjima;
14. Odnos etike i ekonomske djelatnosti;
15. Uloga etike u određenju ekonomskih ciljeva;
16. Važnost etičkih načela u znanstvenim istraživanjima.

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Kvantitativne i kvalitativne metode u znanstvenom istraživanju
8
10
10
20
Obvezan
EKONOMETRIJSKA ANALIZA uključuje sljedeće tematske cjeline:

1. Analiza panel podataka
2. Modeli diskretnog izbora
3. Analiza vremenskih nizova
4. Tehnike statističkog uzorkovanja

ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA uključuje sljedeće tematske cjeline:
5. Osnovni modeli analize omeđivanja podataka
6. Proširenja osnovnih modela
7. Analiza prozora
8. Primjena analize omeđivanja podataka

KVALITATIVNA ANALIZA će pružiti uvid u osnove kvalitativnih istraživanja.


Izv. prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni predmet
4
Izborni 1
Izborni predmet koji je ključan za izradu doktorske disertacije.

Student predmet bira s popisa izbornih kolegija koji su popisani u podrubrici "4.semestar".
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji
4
12
12
0
Obvezan
Različite metode prikupljanja podataka, te validnost i pouzdanost mjernih instrumenata (izv.prof. First Komen), Kvalitativne metode istraživanja (doc. Pavasović Trošt), Primjena neuronskih mreža u znanstvenim istraživanjima (izv.prof. Štambuk), Istraživanje korištenjem metoda za višekriterijsko odlučivanje (doc. Jardas Antonić), Istraživanje korištenjem modela strukturalnih jednadžbi (doc. Dlačić)


Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Doc. dr. sc. Jelena Jardas Antonić
Kabinet: 89/IV
E-mail: jelena.jardas.antonic@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izazovi istraživanja u menadžmentu
4
4
12
0
Izborni 2
1. Značajke suvremenih vođa
2. Transformacijsko vodstvo i vodstvo služenjem
3. Autentično vodstvo
4. Vodstvo u okviru učeće organizacije i procesa upravljanja znanjem
5. Strategija kao praksa
6. Bihevioralna strategija
7. Strategija i kognicija
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Teorija poduzeća
4
8
8
0
Izborni 2
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P vs. Chicaški model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti.
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne i strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Prof. dr. sc. Pitelis Christos N.
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni kolegiji 3:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija i teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Koncept korporativnog upravljanja i njegovi modeli.. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt poslovanja. «Triple bottom line» i integrirani koncept izvještavanja. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ekonomija energetike
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja i strukturne promjene na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
4. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
5. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
6. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
7. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
8. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
9. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Prof. dr. sc. Rafal Weron
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika rada u organizacijskoj perspektivi
4
5
5
0
Izborni 3
1. Rad kao ključan ekonomski resurs:
- Karakteristike tržišta rada: ponuda i potražnja, plaće, mobilnost i diskriminacija.
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Analiza faktora koji uvjetuju rigidnost tržišta rada.
2. Utjecaj trendova na tržištu rada na prakse zapošljavanja i radne odnose
3. Suvremeni oblici radnih odnosa
4. Struktura tržišta rada: usklađivanje kompetencija i kapaciteta
5. Organizacijsko restrukturiranje i njegove posljedice - (re)konceptualizacija organizacijskih modela sukladno trendovima na tržištu rada
6. Socijalno partnerstvo
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomske integracije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
2. Temelji mikroekonomske analize europskih integracija (ponuda i potražnja i analiza blagostanja, analiza ponude i potražnje u otvorenoj ekonomiji, analiza preferencijalne tržišne liberalizacije, učinci carinske integracije, učinci protekcionizma i komparativne prednosti)
3. Teorijski pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
5. Ekonomika unutarnjeg tržišta (učinci integracije tržišta roba, usluga, radnika i kapitala) i tržišno natjecanje
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne integracije i makroekonomska koordinacija
7. Analiza funkcioniranja EU kao tržišne integracije
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- aglomeracijski i lokacijski učinci i regionalna politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
9. Hrvatska i učinci pridruživanja/članstva u EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Filozofija i etika pravednosti
4
3
7
0
Izborni 3
1. Program sadrži ove tematske jedinice:
2. Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
3. Otkrivene preferencije; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
4. Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
5. Utilitarijanističke teorije;
6. Pravednost i «pravičnost»;
7. Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
8. John Rawls i teorija distributivne pravde;
9. Robert Nozick: anarhija i utopija;
10. Vrijednost života;
11. Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti;

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
5
5
0
Izborni 3
1. Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
2. Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
3. Gospodarstvo utemeljeno na znanju
4. Teorija intelektualnog kapitala
5. Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
6. Mjerenje intelektualnog kapitala
7. Upravljanje intelektualnim kapitalom
8. Perspektive razvoja intelektualnog kapitala I ekonomije utemeljene na znanju
9. Uzroci, posljedice i implikacije umjetne inteligencije kao dijela intelektualnog kapitala a posebno u uvijetima dominacije ekonomije utemeljene na znanju.
Kvalitativne metode i mješoviti metodološki pristupi
4
5
5
0
Izborni 3
Uvod i pregled kvalitativnih metoda istraživanja i mješovitog metodološkog pristupa. Razvoj dizajna istraživanja. Prikupljanje podataka. Strategije analize podataka. Ocjena, pisanje i prezentiranje dizajna istraživanja temeljenog na kvalitativnim metodama istraživanja i mješovitom metodološkom pristupu.
Menadžment opskrbnog lanca
4
5
5
0
Izborni 3
1. Strateški savezi 2. Strateška važnost dizajniranja opskrbnog lanca (tokovi opskrbnog lanca). 3. Ključni čimbenici menadžmenta opskrbnog lanca (dobavljači, kupci, informacijska tehnologija) 4. Eksterni i interni rizici u opskrbnome lancu.
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Methods of causal inference
4
5
5
0
Izborni 3
1. Matching on Nearest-Neighbour Characteristics and Propensity Scores: Framework and Applications
2. Instrumental Variables Estimation Technique for Observational Data: Framework and Applications
3. Quantile Regressions for Disaggregated Data: Concepts, Examples and Applications
4. Big-Data Analytics, Machine Learning and Kernel-Regular Least Squares: Specification and Testing
5. Parametric and Non-Parametric Synthetic Control Estimator for Comparative Case Studies: Generalized Inference Procedure with Reliable Confidence Sets
6. Regression Discontinuity Design with Covariates: Specification, Testing and Applications
7. Causal Relationships Using Vector Autoregression Techniques in Time Series and Panel Data
Metrika marketinga
4
5
5
0
Izborni 3
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja. Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu.
Izučavanje osobitosti metrike marketinga. Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja marketinga.
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Prof. dr. sc. Marko Grünhagen
Kabinet: 92/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Telefon: 051/355-169
Međunarodne financije: teorija i politika
4
5
5
0
Izborni 3
1. Međunarodni novčani sustavi: od zlatnog standarda do svjetske valute- tendencije i kritička analiza
2. Teorije i politike bilance plaćanja i deviznih tečajeva – modeli i empirijska istraživanja (Platnobilančna i tečajna politika R. Hrvatske i post-tranzicijskih zemalja)
3. Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala- teorijski okvir i analiza učinaka (F-H slagalica, „Nizozemska bolest“ itd.)
4. Financijske integracije- modelska i institucionalna analiza na primjeru monetarne unije – EMU
5. FDI – teorijski okvir i učinci
6. Međunarodne financijske krize – analiza modela generacija
7. Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije (Washingtonski i post-Washingtonski konsenzus )
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Međunarodno poslovanje
4
5
5
0
Izborni 3
1. Globalizacija poslovanja
2. Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
3. Pozicioniranje na inozemnom tržištu
4. Strategije izvoza
5. Konkurentnost izvoza
6. Inovacije i konkurentnost izvoza
7. Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Mitja Ruzzier
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Napredne poslovne financije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Vrednovanje financijskih i realnih ulaganja.
2. Optimalizacija investicijskog portfolija i mjerenje rizika.
3. Poslovne kombinacije.
4. Metodologija i priprema podataka za ekonometrijsku analizu na temu optimalne strukture kapitala.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poduzetništvo
4
5
5
0
Izborni 3
- Priroda i važnost poduzetništva;
- Teorijski pristupi i perspektive istraživanja poduzetništva;
- Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
- Poduzetništvo i ekonomski rast;
- Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
- Utjecaj ekonomskog, društvenog i institucionalnog konteksta na poduzetničke procese
- Korporacijsko poduzetništvo
- Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
- Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
- Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
- Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
- Poslovna etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
- Socijalno poduzetništvo
- Inovacija poslovnog modela
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezna politika
4
3
7
0
Izborni 3
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Dr. sc. Ivica Urban
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
5
5
0
Izborni 3
I. Poslovne kombinacije
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije

II. Međunarodna razmjena
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Predmet s drugog poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Sveučilišta u Rijeci ili predmet s drugog doktorskog studija iz područja ekonmije ili poslovne ekonomije u Hrvatskoj ili inozemstvu
4
Izborni 3
Regionalna vs. Globalna trgovinska politika EU
4
5
5
0
Izborni 3
1.1. Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
1.Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama; primijenjena analiza, znanstveni članci: studije slučaja
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija; primijenjena analiza, vježbe – prikupljanje podataka i analiza u statističkom softwareu (R i Stata)
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Strateški marketing
4
2
8
0
Izborni 3
1. Marketinška koncepcija i tržišna orijentacija
2. Kreiranje jakih marki
3. Kokreacija vrijednosti
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
2. Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
3. Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
4. Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
5. Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
6. Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
7. Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
8. Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
9. Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
10. Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
11. Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
12. Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
13. Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Teorija i politika međunarodne razmjene
4
5
5
0
Izborni 3
1. Kratak pregled klasične, neoklasične i teorija nastalih nakon Heckscher-Ohlinove teorije do Krugmanove nove teorije
2. Moderne teorije međunarodne trgovine:
- strukturni gravitacijski model
- Krugmanova nova teorija međunarodne trgovine
- Melitzova nova-nova teorija međunarodne trgovine
3. Rezultati empirijskih testiranja modernih trgovinskih teorija – analiza na razini poduzeća
4. Kvantitativna analiza međunarodnih trgovinskih tokova
5. Teorijski pregled
6. Ekonometrijski modeli u primijenjenoj analizi međunarodne trgovine
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
5
5
0
Izborni 3
1. Značajke, trendovi i izazovi suvremenoga poslovanja
2. Temelji promjene organizacijske paradigme: mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav – organizacija kao socioekonomski sustav
3. Načela sustavskoga razmišljanja
4. Metodologija sustavske dinamike
5. Dizajniranje kao način upravljanja razvojem poduzeća
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Upravljanje kompleksnošću razvijanjem bihevioralne raznolikosti
8. Poslovne orijentacije (strateška orijentacija vs. poduzetnička orijentacija vs. učeća orijentacija)
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Organizacijsko učenje kao način razvoja inteligentne učeće organizacije
12. Upravljanje znanjem kao način povećanja bihevioralne raznolikosti
13. Organizacijsko učenje i upravljanje znanjem kao način razvoja integrativnih rješenja u odnosima dionika poslovnih situacija
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Prof. dr. sc. Anders Ortenblad
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
5
5
0
Izborni 3
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Wolfgang Hardle Karl
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se