DS Ekonomija i poslovna ekonomija - smjer ekonomija


OBVEZE DOKTORANADA:

 
 

1.     Slušanje i polaganja 3 obvezna i 3 izborna kolegija (30 ECTS-a)

2.     Izrada i obrana prijave teme doktorske disertacije (15 ECTS-a),

3.     Izrada i obrana prikaza rezultata istraživanja doktorske disertacije,

4.     Izrada i obrana doktorske disertacije (75 ECTS-a);

5.     Boravak na inozemnim sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u trajanju najmanje 3 mjeseca (20 ECTS-a),

ILI

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom ili znanstvenostručnom projektu (međunarodno financirani projekt ili projekt vođen od strane inozemnih znanstvenika s većinskim stranim učešćem) gdje se sudjelovanje na projektu dokazuje objavljenim međunarodnim znanstvenim radom u SSCI, SCI ili CC (Social and Behavioral Sciences) bazi (20 ECTS-a),

ILI

Sudjelovanje na 2 znanstvene radionice inozemnih predavača na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i 2 znanstvena kolokvija te doktorskoj konferenciji (15 ECTS-a) te dodatne aktivnosti iz članka 16., stavka 8. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (5 ECTS-a),

6.      Izrada i objava znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima u skladu s važećim kriterijima Nacionalnog vijeća za znanost tj. temeljeno uglavnom na Pravilniku o uvjetima za izbor u zvanja, sukladno čl. 16., stavku 9. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (minimalno 10, maksimalno 40 ECTS-a),

7.      Prezentacija i objava znanstvenog rada na međunarodnom znanstvenom skupu, sukladno čl. 16., stavku 9. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (minimalno 5, maksimalno 10 ECTS-a).


 

OBVEZE DOKTORANADA KOJI IMAJU ZAVRŠEN POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ILI ZNANSTVENI MAGISTERIJ:

 

 

1.     Izrada i obrana prijave teme doktorske disertacije (15 ECTS-a),

2.     Izrada i obrana prikaza rezultata istraživanja doktorske disertacije,

3.     Izrada i obrana doktorske disertacije (75 ECTS-a),

4.     Boravak na inozemnim sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u trajanju najmanje 3 mjeseca (20 ECTS-a),

ILI

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom ili znanstvenostručnom projektu (međunarodno financirani projekt ili projekt vođen od strane inozemnih znanstvenika s većinskim stranim učešćem) gdje se sudjelovanje na projektu dokazuje objavljenim međunarodnim znanstvenim radom u SSCI, SCI ili CC (Social and Behavioral Sciences) bazi (20 ECTS-a),

ILI

Sudjelovanje na 2 znanstvene radionice inozemnih predavača na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i 2 znanstvena kolokvija te doktorskoj konferenciji (15 ECTS-a) te dodatne aktivnosti iz članka 16., stavka 8. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (5 ECTS-a),

5.      Izrada i objava znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima u skladu s važećim kriterijima Nacionalnog vijeća za znanost tj. temeljeno uglavnom na Pravilniku o uvjetima za izbor u zvanja, sukladno čl. 16., stavku 9. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (10 ECTS-a),

6.      Prezentacija i objava znanstvenog rada na međunarodnom znanstvenom skupu, sukladno čl. 16., stavku 9. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (5 ECTS-a).


 


Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Filozofija, metodologija i etika u znanstvenom istraživanju
6
4
20
0
Obvezan
1. Tehnologija izrade znanstvenog rada;
2. Odnos metodologiije ekonomije i filozofije znanosti;
3. Istraživački postupci u društvenim znanostima i ekonomiji;
4. Predmet znanstvenog istraživanja i način spoznavanja;
5. Opis i objašnjenje u znanostima;
6. Formuliranje hipoteze i vrste hipoteza;
7. Odnos korelacije i kauzalnosti;
8. Primjena eksperimentalnih i neeksperimentalnih metoda u ekonomiji;
9. Mjesto matemtike u društvenim znanostima i ekonomiji;
10. Realizam i ekonomsko istraživanje;
11. Pozitivizam, operacionalizam i antirealizam;
12. Ekonomsko istraživanje i ljudska aktivnost (metodološki individuaizam);
13. Institucije i norme: uloga institucija u ekonomskim istraživanjima;
14. Odnos etike i ekonomske djelatnosti;
15. Uloga etike u određenju ekonomskih ciljeva;
16. Važnost etičkih načela u znanstvenim istraživanjima.

Kvantitativne i kvalitativne metode u znanstvenom istraživanju
8
10
10
20
Obvezan
EKONOMETRIJSKA ANALIZA uključuje sljedeće tematske cjeline:

1. Analiza panel podataka
2. Modeli diskretnog izbora
3. Analiza vremenskih nizova
4. Tehnike statističkog uzorkovanja

ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA uključuje sljedeće tematske cjeline:
5. Osnovni modeli analize omeđivanja podataka
6. Proširenja osnovnih modela
7. Analiza prozora
8. Primjena analize omeđivanja podataka

KVALITATIVNA ANALIZA će pružiti uvid u osnove kvalitativnih istraživanja.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Mikro i makroekonomske teorije i politike
4
8
8
0
Obvezan
Mikroekonomija:
1. Izabrane teme iz područja mikroekonomskih teorija ponašanja potrošača i proizvođača (tradicionalnih i suvremenih, statičkih i dinamičkih) te njihova refleksija na učinkovitu alokaciju ograničenih resursa i porast društvenog blagostanja;
2. Izabrane teme iz područja mikroekonomskih politika usmjerene na različite subjekte, sektore, industrije i tržišta te njihove neravnoteže i korektivne mehanizme, na interakciju poslovnih subjekata i potrošača te na poticaje ili kazne za njihova ponašanja s ciljem postizanja određenih gospodarskih ili političkih ciljeva;
3. Izabrane teme iz područja primijenjene mikroekonomije: mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i informatički sustavi, mikroekonomija i tehnologija, mikroekonomija i ekologija, mikroekonomija i socijalna politika, itd.
Makroekonomija:
1. Kritički prikaz makroekonomskih paradigmi: od neoklasične, neokejnezijanske do nove klasične ekonomije i post-kejnezijanske teorije;
2. Izabrane teme iz područja ekonomskog rasta i analiza dugog roka: od egzogenih do novih teorija rasta;
3. Fiskalna i monetarna politika: učinci, dometi i ograničenja - kratki vs. srednji rok;
4. Makroekonomska politika otvorenog gospodarstva s fleksibilnim i fiksnim deviznim tečajevima: kritika i nadogradnja Mundell-Flemingovog modela.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni predmet
4
Izborni 1
Izborni predmet koji je ključan za izradu doktorske disertacije.

Student predmet bira s popisa izbornih kolegija koji su popisani u podrubrici "4.semestar".
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomski razvoj
4
8
8
0
Izborni 2
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Napredna ekonometrija
4
10
10
5
Izborni 2
VREMENSKE SERIJE
1. Difference equations, Univariate time series, Stationary and integrated processes, ARIMAX models, GARCH models, Unit root tests, Vector autoregressive and error correction models, Estimation and Model specification, Uses of multiple time series models, Causality Analysis, Impulse response analysis, Forecast error variance decomposition

DINAMIČKI PANELI
2. Arellano and Bond estimator, Blundell and bond estimator, Least Squares Dummy Variable corrected (LSDVc) estimator, Heterogeneous dynamic panel data models (MG i PMG)

DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES I SYNTHETIC CONTROL ESTIMATOR
3. The Mechanism of Difference-in-Differences, Difference-in-Differences as a Policy and Program Evaluation Technique, Synthetic Control Estimator, Model Construction and Estimation, Parametric Synthetic Control Estimates with Nested Optimization, Small-Sample vs. Large-Sample and Big-Data Case Studies
Izborni kolegiji 3:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija i teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Koncept korporativnog upravljanja i njegovi modeli.. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt poslovanja. «Triple bottom line» i integrirani koncept izvještavanja. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ekonomija energetike
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja i strukturne promjene na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
4. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
5. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
6. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
7. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
8. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
9. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Prof. dr. sc. Rafal Weron
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika rada u organizacijskoj perspektivi
4
5
5
0
Izborni 3
1. Rad kao ključan ekonomski resurs:
- Karakteristike tržišta rada: ponuda i potražnja, plaće, mobilnost i diskriminacija.
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Analiza faktora koji uvjetuju rigidnost tržišta rada.
2. Utjecaj trendova na tržištu rada na prakse zapošljavanja i radne odnose
3. Suvremeni oblici radnih odnosa
4. Struktura tržišta rada: usklađivanje kompetencija i kapaciteta
5. Organizacijsko restrukturiranje i njegove posljedice - (re)konceptualizacija organizacijskih modela sukladno trendovima na tržištu rada
6. Socijalno partnerstvo
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomske integracije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
2. Temelji mikroekonomske analize europskih integracija (ponuda i potražnja i analiza blagostanja, analiza ponude i potražnje u otvorenoj ekonomiji, analiza preferencijalne tržišne liberalizacije, učinci carinske integracije, učinci protekcionizma i komparativne prednosti)
3. Teorijski pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
5. Ekonomika unutarnjeg tržišta (učinci integracije tržišta roba, usluga, radnika i kapitala) i tržišno natjecanje
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne integracije i makroekonomska koordinacija
7. Analiza funkcioniranja EU kao tržišne integracije
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- aglomeracijski i lokacijski učinci i regionalna politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
9. Hrvatska i učinci pridruživanja/članstva u EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Filozofija i etika pravednosti
4
3
7
0
Izborni 3
1. Program sadrži ove tematske jedinice:
2. Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
3. Otkrivene preferencije; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
4. Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
5. Utilitarijanističke teorije;
6. Pravednost i «pravičnost»;
7. Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
8. John Rawls i teorija distributivne pravde;
9. Robert Nozick: anarhija i utopija;
10. Vrijednost života;
11. Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti;

Informacijski sustavi za poslovno upravljanje
4
5
5
Izborni 3
1. Pojam, definicija i međuodnos i informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT) i informacijskih sustava.
2. Pojam, definicija i međuodnos upravljanja i odlučivanja.
3.Sinergija i metodološki okvir povezivanja ICT, informacijskih sustava, upravljanja i odlučivanja
4. Sustavi poslovne inteligencije, međuorganizacijski sustavi i međuorganizacijske aplikacije, komunikacijske tehnologije i komunikacijski sustavi poslovnom upravljanju.
5.Skladišta podataka i online analitička obrada podataka kao temeljne sastavnice poslovne inteligencije.
6. Koncepti skladištenja podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija.
Sustavi planiranja poslovnih resursa (ERP), sustavi upravljanja vezama s kupcima (CRM) i sustavi upravljanja nabavnim lancima (SCM) kao temeljne sastavnice međuorganizacijskih sustava i međuorganizacijskih aplikacija.
7.Internet, ekstranet, intranet, elektroničko poslovanje – temeljni koncepti komunikacijskih sustava u poslovnom upravljanju.
8. Sustavi za potporu odlučivanju (DSS - Decision Support Systems) - definicija, struktura, koncepcija, ciljevi, zadaće, funkcije, značajke. 9.Značajke procesa odlučivanja od problema do riješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju.
10.DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje
podataka. Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju.
11. Koncepti i modeli računalne potpore fazama procesa odlučivanja (inteligencija, dizajn, izbor opcije, implementacija). Primjena DSS-a u poslovnim problemima (analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti rješenja)
12.Sustavi za potporu odlučivanju u skupini (GDSS – Group Decision Support Systems) i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
13. Aplikativna rješenja za potporu kvantitativnih modela odlučivanja. Računalni alati i programski jezici za kvantitativno modeliranje. Oblikovanje baza modela u rješavanju ekonomskih problema.
14. Primjeri uporabe u poslovnoj praksi i studije slučajeva informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju. Koncepti, metode, razvoj, uporaba i učinci informacijskih sustava u poslovnom upravljanju i odlučivanju na primjerima istraživanja u poslovanju.
15.Aplikacije i rješenja za potporu upravljanju i odlučivanja u poslovnoj praksi
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
5
5
0
Izborni 3
1. Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
2. Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
3. Gospodarstvo utemeljeno na znanju
4. Teorija intelektualnog kapitala
5. Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
6. Mjerenje intelektualnog kapitala
7. Upravljanje intelektualnim kapitalom
8. Perspektive razvoja intelektualnog kapitala I ekonomije utemeljene na znanju
9. Uzroci, posljedice i implikacije umjetne inteligencije kao dijela intelektualnog kapitala a posebno u uvijetima dominacije ekonomije utemeljene na znanju.
Kvalitativne metode i mješoviti metodološki pristupi
4
5
5
0
Izborni 3
Uvod i pregled kvalitativnih metoda istraživanja i mješovitog metodološkog pristupa. Razvoj dizajna istraživanja. Prikupljanje podataka. Strategije analize podataka. Ocjena, pisanje i prezentiranje dizajna istraživanja temeljenog na kvalitativnim metodama istraživanja i mješovitom metodološkom pristupu.
Menadžment opskrbnog lanca
4
5
5
0
Izborni 3
1. Strateški savezi 2. Strateška važnost dizajniranja opskrbnog lanca (tokovi opskrbnog lanca). 3. Ključni čimbenici menadžmenta opskrbnog lanca (dobavljači, kupci, informacijska tehnologija) 4. Eksterni i interni rizici u opskrbnome lancu.
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Methods of causal inference
4
5
5
0
Izborni 3
1. Matching on Nearest-Neighbour Characteristics and Propensity Scores: Framework and Applications
2. Instrumental Variables Estimation Technique for Observational Data: Framework and Applications
3. Quantile Regressions for Disaggregated Data: Concepts, Examples and Applications
4. Big-Data Analytics, Machine Learning and Kernel-Regular Least Squares: Specification and Testing
5. Parametric and Non-Parametric Synthetic Control Estimator for Comparative Case Studies: Generalized Inference Procedure with Reliable Confidence Sets
6. Regression Discontinuity Design with Covariates: Specification, Testing and Applications
7. Causal Relationships Using Vector Autoregression Techniques in Time Series and Panel Data
Metrika marketinga
4
5
5
0
Izborni 3
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja. Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu.
Izučavanje osobitosti metrike marketinga. Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja marketinga.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Marko Grünhagen
Kabinet: 86/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Telefon: 051/355-138
Međunarodne financije: teorija i politika
4
5
5
0
Izborni 3
1. Međunarodni novčani sustavi: od zlatnog standarda do svjetske valute- tendencije i kritička analiza
2. Teorije i politike bilance plaćanja i deviznih tečajeva – modeli i empirijska istraživanja (Platnobilančna i tečajna politika R. Hrvatske i post-tranzicijskih zemalja)
3. Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala- teorijski okvir i analiza učinaka (F-H slagalica, „Nizozemska bolest“ itd.)
4. Financijske integracije- modelska i institucionalna analiza na primjeru monetarne unije – EMU
5. FDI – teorijski okvir i učinci
6. Međunarodne financijske krize – analiza modela generacija
7. Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije (Washingtonski i post-Washingtonski konsenzus )
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Međunarodno poslovanje
4
5
5
0
Izborni 3
1. Globalizacija poslovanja
2. Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
3. Pozicioniranje na inozemnom tržištu
4. Strategije izvoza
5. Konkurentnost izvoza
6. Inovacije i konkurentnost izvoza
7. Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Prof. dr. sc. Mitja Ruzzier
Kabinet: 60/III
E-mail:
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Napredne poslovne financije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Vrednovanje financijskih i realnih ulaganja.
2. Optimalizacija investicijskog portfolija i mjerenje rizika.
3. Poslovne kombinacije.
4. Metodologija i priprema podataka za ekonometrijsku analizu na temu optimalne strukture kapitala.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Poduzetništvo
4
5
5
0
Izborni 3
- Priroda i važnost poduzetništva;
- Teorijski pristupi i perspektive istraživanja poduzetništva;
- Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
- Poduzetništvo i ekonomski rast;
- Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
- Utjecaj ekonomskog, društvenog i institucionalnog konteksta na poduzetničke procese
- Korporacijsko poduzetništvo
- Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
- Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
- Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
- Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
- Poslovna etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
- Socijalno poduzetništvo
- Inovacija poslovnog modela
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Porezna politika
4
3
7
0
Izborni 3
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Dr. sc. Ivica Urban
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
5
5
0
Izborni 3
I. Poslovne kombinacije
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije

II. Međunarodna razmjena
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Predmet s drugog poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Sveučilišta u Rijeci ili predmet s drugog doktorskog studija iz područja ekonmije ili poslovne ekonomije u Hrvatskoj ili inozemstvu
4
Izborni 3
Regionalna vs. Globalna trgovinska politika EU
4
5
5
0
Izborni 3
1.1. Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
1.Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama; primijenjena analiza, znanstveni članci: studije slučaja
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija; primijenjena analiza, vježbe – prikupljanje podataka i analiza u statističkom softwareu (R i Stata)
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Strateški marketing
4
2
8
0
Izborni 3
1. Marketinška koncepcija i tržišna orijentacija
2. Kreiranje jakih marki
3. Kokreacija vrijednosti
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Strateški menadžment
4
2
8
0
Izborni 3
1. Škole strateškog menadžmenta i strateško razmišljanje
2. Klasični pogled na strategiju (I/O – Industrial Organization) + (Transaction -cost economies approach - TCE)
3. Pogled baziran na resursima
4. Najviše poslovodstvo
5. Diversifikacija i ostale teorije strateškog menadžmenta
6. Strateško poduzetništvo
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Prof. dr. sc. Paul Swiercz
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
2. Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
3. Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
4. Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
5. Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
6. Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
7. Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
8. Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
9. Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
10. Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
11. Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
12. Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
13. Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Teorija i politika međunarodne razmjene
4
5
5
0
Izborni 3
1. Kratak pregled klasične, neoklasične i teorija nastalih nakon Heckscher-Ohlinove teorije do Krugmanove nove teorije
2. Moderne teorije međunarodne trgovine:
- strukturni gravitacijski model
- Krugmanova nova teorija međunarodne trgovine
- Melitzova nova-nova teorija međunarodne trgovine
3. Rezultati empirijskih testiranja modernih trgovinskih teorija – analiza na razini poduzeća
4. Kvantitativna analiza međunarodnih trgovinskih tokova
5. Teorijski pregled
6. Ekonometrijski modeli u primijenjenoj analizi međunarodne trgovine
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Teorije i metode ekonomskih istraživanja u zdravstvu
4
5
5
Izborni 3
1. Obuhvat ekonomskih istraživanja u zdravstvu i suvremena istraživačka pitanja
2. Vrijednosti i ponašanje subjekata u proizvodnji i potrošnji zdravlja i zdravstvene zaštite
3. Izrečene preferencije u vrednovanju zdravstvenih ishoda
4. Primijenjena ekonomika zdravstva: analiza tržišta zdravstvenih usluga
5. Koncepti i metode mikroekonomskih procjena u zdravstvu
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
5
5
0
Izborni 3
1. Značajke, trendovi i izazovi suvremenoga poslovanja
2. Temelji promjene organizacijske paradigme: mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav – organizacija kao socioekonomski sustav
3. Načela sustavskoga razmišljanja
4. Metodologija sustavske dinamike
5. Dizajniranje kao način upravljanja razvojem poduzeća
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Upravljanje kompleksnošću razvijanjem bihevioralne raznolikosti
8. Poslovne orijentacije (strateška orijentacija vs. poduzetnička orijentacija vs. učeća orijentacija)
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Organizacijsko učenje kao način razvoja inteligentne učeće organizacije
12. Upravljanje znanjem kao način povećanja bihevioralne raznolikosti
13. Organizacijsko učenje i upravljanje znanjem kao način razvoja integrativnih rješenja u odnosima dionika poslovnih situacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Prof. dr. sc. Anders Ortenblad
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
5
5
0
Izborni 3
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Wolfgang Hardle Karl
Kabinet: 38/II
E-mail:
Telefon: (051) 355 125
Znanstveni pristup u upravljanju ICT projekta
4
5
5
0
Izborni 3
1.Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
2.Informacijske potrebe i korisnici - Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
3. Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
4. Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
5. Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja od društva znanja ka društvu mudrosti
6. e-poslovanje definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
7. Uvod u kompjutorske alate za potporu odlučivanju
8. CSCW (Computer suported cooperative work) timski rad poduprt IC tehnologijom
9. Kompjuterske simulacije kao podrška upravljanju projektima
10. Metode kompjutorskog upravljanja projektima
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Filozofija, metodologija i etika u znanstvenom istraživanju
6
4
20
0
Obvezan
1. Tehnologija izrade znanstvenog rada;
2. Odnos metodologiije ekonomije i filozofije znanosti;
3. Istraživački postupci u društvenim znanostima i ekonomiji;
4. Predmet znanstvenog istraživanja i način spoznavanja;
5. Opis i objašnjenje u znanostima;
6. Formuliranje hipoteze i vrste hipoteza;
7. Odnos korelacije i kauzalnosti;
8. Primjena eksperimentalnih i neeksperimentalnih metoda u ekonomiji;
9. Mjesto matemtike u društvenim znanostima i ekonomiji;
10. Realizam i ekonomsko istraživanje;
11. Pozitivizam, operacionalizam i antirealizam;
12. Ekonomsko istraživanje i ljudska aktivnost (metodološki individuaizam);
13. Institucije i norme: uloga institucija u ekonomskim istraživanjima;
14. Odnos etike i ekonomske djelatnosti;
15. Uloga etike u određenju ekonomskih ciljeva;
16. Važnost etičkih načela u znanstvenim istraživanjima.

Kvantitativne i kvalitativne metode u znanstvenom istraživanju
8
10
10
20
Obvezan
EKONOMETRIJSKA ANALIZA uključuje sljedeće tematske cjeline:

1. Analiza panel podataka
2. Modeli diskretnog izbora
3. Analiza vremenskih nizova
4. Tehnike statističkog uzorkovanja

ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA uključuje sljedeće tematske cjeline:
5. Osnovni modeli analize omeđivanja podataka
6. Proširenja osnovnih modela
7. Analiza prozora
8. Primjena analize omeđivanja podataka

KVALITATIVNA ANALIZA će pružiti uvid u osnove kvalitativnih istraživanja.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 34/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni predmet
4
Izborni 1
Izborni predmet koji je ključan za izradu doktorske disertacije.

Student predmet bira s popisa izbornih kolegija koji su popisani u podrubrici "4.semestar".
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Mikro i makroekonomske teorije i politike
4
8
8
0
Obvezan
Mikroekonomija:
1. Izabrane teme iz područja mikroekonomskih teorija ponašanja potrošača i proizvođača (tradicionalnih i suvremenih, statičkih i dinamičkih) te njihova refleksija na učinkovitu alokaciju ograničenih resursa i porast društvenog blagostanja;
2. Izabrane teme iz područja mikroekonomskih politika usmjerene na različite subjekte, sektore, industrije i tržišta te njihove neravnoteže i korektivne mehanizme, na interakciju poslovnih subjekata i potrošača te na poticaje ili kazne za njihova ponašanja s ciljem postizanja određenih gospodarskih ili političkih ciljeva;
3. Izabrane teme iz područja primijenjene mikroekonomije: mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i informatički sustavi, mikroekonomija i tehnologija, mikroekonomija i ekologija, mikroekonomija i socijalna politika, itd.
Makroekonomija:
1. Kritički prikaz makroekonomskih paradigmi: od neoklasične, neokejnezijanske do nove klasične ekonomije i post-kejnezijanske teorije;
2. Izabrane teme iz područja ekonomskog rasta i analiza dugog roka: od egzogenih do novih teorija rasta;
3. Fiskalna i monetarna politika: učinci, dometi i ograničenja - kratki vs. srednji rok;
4. Makroekonomska politika otvorenog gospodarstva s fleksibilnim i fiksnim deviznim tečajevima: kritika i nadogradnja Mundell-Flemingovog modela.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomski razvoj
4
8
8
0
Izborni 2
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Napredna ekonometrija
4
10
10
5
Izborni 2
VREMENSKE SERIJE
1. Difference equations, Univariate time series, Stationary and integrated processes, ARIMAX models, GARCH models, Unit root tests, Vector autoregressive and error correction models, Estimation and Model specification, Uses of multiple time series models, Causality Analysis, Impulse response analysis, Forecast error variance decomposition

DINAMIČKI PANELI
2. Arellano and Bond estimator, Blundell and bond estimator, Least Squares Dummy Variable corrected (LSDVc) estimator, Heterogeneous dynamic panel data models (MG i PMG)

DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES I SYNTHETIC CONTROL ESTIMATOR
3. The Mechanism of Difference-in-Differences, Difference-in-Differences as a Policy and Program Evaluation Technique, Synthetic Control Estimator, Model Construction and Estimation, Parametric Synthetic Control Estimates with Nested Optimization, Small-Sample vs. Large-Sample and Big-Data Case Studies
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Izborni kolegiji 3:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društvene odgovornosti poduzeća
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća. Agencijska teorija i teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija). Koncept korporativnog upravljanja i njegovi modeli.. Društveno odgovorno poduzeće- ekonomski, ekološki i društveni aspekt poslovanja. «Triple bottom line» i integrirani koncept izvještavanja. Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ekonomija energetike
4
5
5
0
Izborni 3
Program sadrži ove tematske jedinice:
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja i strukturne promjene na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Energetsko-ekonomski pokazatelji u RH
4. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
5. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
6. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
7. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
8. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
9. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Prof. dr. sc. Rafal Weron
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika rada u organizacijskoj perspektivi
4
5
5
0
Izborni 3
1. Rad kao ključan ekonomski resurs:
- Karakteristike tržišta rada: ponuda i potražnja, plaće, mobilnost i diskriminacija.
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Analiza faktora koji uvjetuju rigidnost tržišta rada.
2. Utjecaj trendova na tržištu rada na prakse zapošljavanja i radne odnose
3. Suvremeni oblici radnih odnosa
4. Struktura tržišta rada: usklađivanje kompetencija i kapaciteta
5. Organizacijsko restrukturiranje i njegove posljedice - (re)konceptualizacija organizacijskih modela sukladno trendovima na tržištu rada
6. Socijalno partnerstvo
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomske integracije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Razvoj teorije integracija od Wienera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija
2. Temelji mikroekonomske analize europskih integracija (ponuda i potražnja i analiza blagostanja, analiza ponude i potražnje u otvorenoj ekonomiji, analiza preferencijalne tržišne liberalizacije, učinci carinske integracije, učinci protekcionizma i komparativne prednosti)
3. Teorijski pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija;
5. Ekonomika unutarnjeg tržišta (učinci integracije tržišta roba, usluga, radnika i kapitala) i tržišno natjecanje
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne integracije i makroekonomska koordinacija
7. Analiza funkcioniranja EU kao tržišne integracije
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- aglomeracijski i lokacijski učinci i regionalna politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu
9. Hrvatska i učinci pridruživanja/članstva u EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Filozofija i etika pravednosti
4
3
7
0
Izborni 3
1. Program sadrži ove tematske jedinice:
2. Pojmovi preferencija, vrijednosti i korisnosti;
3. Otkrivene preferencije; proširene preferencije; diskontiranje budućnosti i mehanizam kognitivne disonance;
4. Teorije društvenog ugovora: primjer Hobesove «budale»
5. Utilitarijanističke teorije;
6. Pravednost i «pravičnost»;
7. Inkomensurabilnost i inkomensurabilne vrijednosti;
8. John Rawls i teorija distributivne pravde;
9. Robert Nozick: anarhija i utopija;
10. Vrijednost života;
11. Eksperimentalni pristup teorijama pravednosti;

Intelektualni kapital i ekonomija znanja
4
5
5
0
Izborni 3
1. Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
2. Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
3. Gospodarstvo utemeljeno na znanju
4. Teorija intelektualnog kapitala
5. Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
6. Mjerenje intelektualnog kapitala
7. Upravljanje intelektualnim kapitalom
8. Perspektive razvoja intelektualnog kapitala I ekonomije utemeljene na znanju
9. Uzroci, posljedice i implikacije umjetne inteligencije kao dijela intelektualnog kapitala a posebno u uvijetima dominacije ekonomije utemeljene na znanju.
Kvalitativne metode i mješoviti metodološki pristupi
4
5
5
0
Izborni 3
Uvod i pregled kvalitativnih metoda istraživanja i mješovitog metodološkog pristupa. Razvoj dizajna istraživanja. Prikupljanje podataka. Strategije analize podataka. Ocjena, pisanje i prezentiranje dizajna istraživanja temeljenog na kvalitativnim metodama istraživanja i mješovitom metodološkom pristupu.
Menadžment opskrbnog lanca
4
5
5
0
Izborni 3
1. Strateški savezi 2. Strateška važnost dizajniranja opskrbnog lanca (tokovi opskrbnog lanca). 3. Ključni čimbenici menadžmenta opskrbnog lanca (dobavljači, kupci, informacijska tehnologija) 4. Eksterni i interni rizici u opskrbnome lancu.
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Methods of causal inference
4
5
5
0
Izborni 3
1. Matching on Nearest-Neighbour Characteristics and Propensity Scores: Framework and Applications
2. Instrumental Variables Estimation Technique for Observational Data: Framework and Applications
3. Quantile Regressions for Disaggregated Data: Concepts, Examples and Applications
4. Big-Data Analytics, Machine Learning and Kernel-Regular Least Squares: Specification and Testing
5. Parametric and Non-Parametric Synthetic Control Estimator for Comparative Case Studies: Generalized Inference Procedure with Reliable Confidence Sets
6. Regression Discontinuity Design with Covariates: Specification, Testing and Applications
7. Causal Relationships Using Vector Autoregression Techniques in Time Series and Panel Data
Metrika marketinga
4
5
5
0
Izborni 3
Znanstveno određenje marketinškog odlučivanja. Znanstvene osnove mjernog instrumentarija u marketingu.
Izučavanje osobitosti metrike marketinga. Istraživanje i utvrđivanje metrike marketinga za učinkovitost mjerenja marketinga.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Marko Grünhagen
Kabinet: 86/IV
E-mail: mgrunhagen@eiu.edu
Telefon: 051/355-138
Međunarodne financije: teorija i politika
4
5
5
0
Izborni 3
1. Međunarodni novčani sustavi: od zlatnog standarda do svjetske valute- tendencije i kritička analiza
2. Teorije i politike bilance plaćanja i deviznih tečajeva – modeli i empirijska istraživanja (Platnobilančna i tečajna politika R. Hrvatske i post-tranzicijskih zemalja)
3. Financijska liberalizacija i međunarodno kretanje kapitala- teorijski okvir i analiza učinaka (F-H slagalica, „Nizozemska bolest“ itd.)
4. Financijske integracije- modelska i institucionalna analiza na primjeru monetarne unije – EMU
5. FDI – teorijski okvir i učinci
6. Međunarodne financijske krize – analiza modela generacija
7. Rekonsideracija teorije i politike međunarodnih financija u uvjetima globalizacije (Washingtonski i post-Washingtonski konsenzus )
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Međunarodno poslovanje
4
5
5
0
Izborni 3
1. Globalizacija poslovanja
2. Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
3. Pozicioniranje na inozemnom tržištu
4. Strategije izvoza
5. Konkurentnost izvoza
6. Inovacije i konkurentnost izvoza
7. Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Prof. dr. sc. Mitja Ruzzier
Kabinet: 60/III
E-mail:
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Napredne poslovne financije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Vrednovanje financijskih i realnih ulaganja.
2. Optimalizacija investicijskog portfolija i mjerenje rizika.
3. Poslovne kombinacije.
4. Metodologija i priprema podataka za ekonometrijsku analizu na temu optimalne strukture kapitala.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Poduzetništvo
4
5
5
0
Izborni 3
- Priroda i važnost poduzetništva;
- Teorijski pristupi i perspektive istraživanja poduzetništva;
- Poduzetnička orijentacija i preduvjeti poduzetničkog djelovanja;
- Poduzetništvo i ekonomski rast;
- Konkurentnost gospodarstva i poduzeća;
- Utjecaj ekonomskog, društvenog i institucionalnog konteksta na poduzetničke procese
- Korporacijsko poduzetništvo
- Financiranje i izori financiranja malog i srednjeg poduzetništva
- Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
- Međunarodno poduzetništvo i međunarodno pozicioniranje
- Uloga EU u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
- Poslovna etika u poduzetništvu i međunarodnom poslovanju
- Socijalno poduzetništvo
- Inovacija poslovnog modela
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Porezna politika
4
3
7
0
Izborni 3
1. Alternativni pokazatelji poreznog opterećenja
2. Oporezivanje i efikasnost
3. Oporezivanje i raspodjela dohotka
4. Oporezivanje i ponuda i potražnja radne snage
5. Učinci oporezivanja kapitala
6. Učinci oporezivanje potrošnje
7. Troškovi oporezivanja i njihovo mjerenje
8. Porezna harmonizacija, koordinacija i konkurencija
9. Trendovi u poreznoj politici i međunarodnom oporezivanju
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Dr. sc. Ivica Urban
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Poslovne kombinacije i međunarodno računovodstvo
4
5
5
0
Izborni 3
I. Poslovne kombinacije
1. Poslovne kombinacije
2. Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele
3. Konsolidirani financijski izvještaji
4. Međukompanijske transakcije

II. Međunarodna razmjena
5. Računovodstveni problemi u međunarodnom poslovanju
6. Upravljanje rizikom tečajeva stranih valuta
7. Instrumenti zaštite rizika promjene tečaja stranih valuta
8. Špekuliranje tečajevima
9. Zaštita rizika ulaganja u stranim valutama
10. Financijski izvještaji iskazani stranim valutama
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Predmet s drugog poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Sveučilišta u Rijeci ili predmet s drugog doktorskog studija iz područja ekonmije ili poslovne ekonomije u Hrvatskoj ili inozemstvu
4
Izborni 3
Regionalna vs. Globalna trgovinska politika EU
4
5
5
0
Izborni 3
1.1. Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
1.Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama; primijenjena analiza, znanstveni članci: studije slučaja
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija; primijenjena analiza, vježbe – prikupljanje podataka i analiza u statističkom softwareu (R i Stata)
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Strateški marketing
4
2
8
0
Izborni 3
1. Marketinška koncepcija i tržišna orijentacija
2. Kreiranje jakih marki
3. Kokreacija vrijednosti
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Suvremena financijska tržišta i institucije
4
5
5
0
Izborni 3
1. Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
2. Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
3. Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
4. Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
5. Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
6. Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
7. Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
8. Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
9. Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
10. Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
11. Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
12. Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
13. Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Teorija i politika međunarodne razmjene
4
5
5
0
Izborni 3
1. Kratak pregled klasične, neoklasične i teorija nastalih nakon Heckscher-Ohlinove teorije do Krugmanove nove teorije
2. Moderne teorije međunarodne trgovine:
- strukturni gravitacijski model
- Krugmanova nova teorija međunarodne trgovine
- Melitzova nova-nova teorija međunarodne trgovine
3. Rezultati empirijskih testiranja modernih trgovinskih teorija – analiza na razini poduzeća
4. Kvantitativna analiza međunarodnih trgovinskih tokova
5. Teorijski pregled
6. Ekonometrijski modeli u primijenjenoj analizi međunarodne trgovine
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
4
5
5
0
Izborni 3
1. Značajke, trendovi i izazovi suvremenoga poslovanja
2. Temelji promjene organizacijske paradigme: mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav – organizacija kao socioekonomski sustav
3. Načela sustavskoga razmišljanja
4. Metodologija sustavske dinamike
5. Dizajniranje kao način upravljanja razvojem poduzeća
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Upravljanje kompleksnošću razvijanjem bihevioralne raznolikosti
8. Poslovne orijentacije (strateška orijentacija vs. poduzetnička orijentacija vs. učeća orijentacija)
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Organizacijsko učenje kao način razvoja inteligentne učeće organizacije
12. Upravljanje znanjem kao način povećanja bihevioralne raznolikosti
13. Organizacijsko učenje i upravljanje znanjem kao način razvoja integrativnih rješenja u odnosima dionika poslovnih situacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Prof. dr. sc. Anders Ortenblad
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje poslovnim i financijskim rizicima
4
5
5
0
Izborni 3
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Wolfgang Hardle Karl
Kabinet: 38/II
E-mail:
Telefon: (051) 355 125
Znanstveni pristup u upravljanju ICT projekta
4
5
5
0
Izborni 3
1.Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
2.Informacijske potrebe i korisnici - Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
3. Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
4. Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
5. Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja od društva znanja ka društvu mudrosti
6. e-poslovanje definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
7. Uvod u kompjutorske alate za potporu odlučivanju
8. CSCW (Computer suported cooperative work) timski rad poduprt IC tehnologijom
9. Kompjuterske simulacije kao podrška upravljanju projektima
10. Metode kompjutorskog upravljanja projektima
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se