Ekonomija razvoja

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika znanja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Analizirati i diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta

• Ekonomika znanja: nastanak, trendovi, implikacije;
• Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
• Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
• Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firme i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspect;
• Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost;
• Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;
• Evolucija industrijskih struktura i strategija - Sektorska neujednačenost razvoja znanja:
• Model znanosti i model ;
• Learning-by-doing;
• Difuzija znanja: nacionalni inovacijski sustavi, prelijevanje znanja (spillover) i zajednice znanja (knowledge communities);
• Mjerenje učinaka upotrebe znanja;

Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Ekonomska statistika
6
45
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s teorijskim osnovama i praktičnim mjerenjem ekonomskih pojava u statističkoj praksi. Uz to cilj je osposobiti studente za cjelovitu statističko-ekonomsku analizu, tako da znaju, s obzirom na suštinska obilježja problema, pronaći najprimjerenije statističke podatke, odabrati odgovarajuću statističku metodu, podatke obraditi i rezultate suštinski i formalno prezentirati na odgovarajući način. Kolegij uključuje osnove društvenog računovodstva.

Sadržaj predmeta

• Desezoniranje vremenske serije
• Službena statistika:
• Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj;
• Statističke jedinice, klasifikacije i registri;
• Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa);
• Stanovništvo i radna snaga;
• Statistika životnog standarda
• Nacionalni računi (načela i sustav);
• Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka);
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovladavanje studenata osnovnim znanjima o tržišnim strukturama i determinatama tržišnih struktura, značaju industrijalizacije za gospodarski razvoj, te upoznavanje sa ciljevima i mjerama industrijske politike u suvremenom gospodarstvu;
U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku i komparativnu analizu industrijskog razvoja odabranih zemalja svijeta i Republike Hrvatske, kao i za definiranje adekvatne industrijske politike u cilju povećanja konkurentnosti industrijskog sektora i gospodarstva Republike Hrvatske

Sadržaj predmeta

Tržišne strukture : savršena konkurencija; teorija imperfektne konkurencije; monopol i monopson; monopolistička konkurencija; oligopoli; teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija; antimonopolska politika.
Determinante tržišnih struktura: mjerenje razine koncentracije; koncentracija i profitabilnost; ulazne barijere; strateško spriječavanje ulaska; ekonomija obujma.
Industrijalizacija i ekonomski razvoj : uloga industrije u ekonomskom razvoju; ekonomski razvoj i strukturne promjene prerađivačke industrije; industrijski razvoj svijeta i Republike Hrvatske nakon 1990. godine.
Industrijalizacija i državna intervencija – od tradicionalnog do suvremenog poimanja industrijske politike; klasifikacija industrijskih politika prema područjima djelovanja; instrumenti i aktivnosti suvremene industrijske politike; uloga industrijske politike u strukturnom prilagođavanju industrije i porasta međunarodne konkurencije hrvatskog gospodarstva; konvergencija nacionalne industrijske politike u odnosu na industrijsku politiku EU.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata da analiziraju makroekonomsko okruženje Europske unije te učinke fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske agregate. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU.

Sadržaj predmeta

• Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
• Troškovi i koristi monetarnih unija / Teorija OCA i analiza kriterija
• Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU / Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
• Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a / Makroekonomska koordinacija u EU
• Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
• Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
• Problematika platne bilance u EU
• Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije / Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
• Stvaranje bankarske unije u EU / Perspektive ekonomske i političke unije
• Europska recesija i potencijali nove razvojne strategije 'Europa 2020'
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij treba studentima omogućiti da uz pomoć znanja teorije i metodologije međunarodne političke ekonomije steknu sofisticirano razumijevanje suvremenih kretanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta

• Evolucija teorije o međunarodnoj političkoj ekonomiji (liberalizam, realizam, marksizam)
• Liberalizam: Ekonomska efikasnost, slobodna tržišta i slobodna trgovina
• Liberalizam i međunarodne financije
• Institucionalizacija liberalizma (WTO, MMF, Svjetska banka)
• Država – tržište: suvremene perspektive (međuzavisnost, hegemonija i režimi)
• Europska unija i međunarodna politička ekonomija regionalizma
• Politička ekonomija tranzicije
• Svjetski razvojni problemi: glad, porast stanovništva i očuvanje okoliša
• Globalizacija: efikasna alokacija vs. nejednakosti moći i bogatstva
• Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
• Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Regionalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

1. Ovladavanje studenata osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama.

2. U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika na primjerima odabranih tranzicijskih zemalja, EU i Republike Hrvatske.


Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog kolegija studenti stječu opća teorijska znanja o regionalnoj ekonomskoj politici; 2. Uspješnim svladavanjem svih oblika nastave, studenti se osposobljavaju za kvalitativnu analizu regionalnih politika na konkretnim primjerima pojedinih zemljama, kao i za kritičko promišljanje i definiranje osnovnih načela regionalne politike Hrvatske u uvjetima suvremenih ekonomskih tijekova.


Sadržaj predmeta

1. Uvodni dio: pojam, uloga regije s razvojnog aspekta; regionalizacija – pristupi i kriteriji definiranja regije i regionalnog sustava;

2. Teorijske osnove: teorija lokacije; regionalni rast i modeli regionalnog rasta;

3. Regionalni razvoj i regionalne politike: razvoj regionalne ekonomske politike; mjere i instrumenti regionalne politike, tipovi regionalne politike, podržavajuća infrastruktura i financiranje regionalnog razvoja; utjecaj međunarodnih integracija na regionalnu politiku;

4. Osnovni pristup izgradnji regionalne politike Hrvatske: regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima; gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike, ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske, institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj ;

5. Regionalne politike EU : osnove zajedničke ekonomske politike EU i njene regionalne implikacije; ciljevi, instrumenti i mjere regionalne politike EU, nomenklatura prostornih jedinica za statističko praćenje (NUTS), strukturni fondovi i inicijative EU
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Markoekonomije (1 i 2). Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.

Sadržaj predmeta

• Mjesto i uloga javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji
• Temelji ekonomike blagostanja
• Javna dobra
• Javni izbor
• Eksternalije
• Programi i analiza javnih rashoda
• Privatizacija
• Analiza poreza
• Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.

Sadržaj predmeta

• principi i koncepti ekonomskog razvoja
• teorije razvoja – komparativna analiza
• razvoj i ekonomska nejednakost stanovništva
• mjerenje rasta i razvoja
• povijesni rast i suvremeni razvoj – faktori, uvjeti i pretpostavke
• uloga države u ekonomskom razvoju
• analiza i upravljanje ključnim suvremenim razvojnim faktorima
• značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju (posebice obrazovne i znanstvene politike te politike zapošljavanja i radne snage)
• ekonomska decentralizacija i razvoj; uloga regionalnih i lokalnih zajednica u razvojnom pristupu «odozdo»
• problem uravnoteženog regionalnog razvoja
• planiranje ekonomskog razvoja u tržišnoj ekonomiji
• održivi razvoj

Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Fiskalna politika
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.

Sadržaj predmeta

• Uvod u fiskalnu politiku
• Vrste i skup mjera fiskalne politike – Keynesijanska doktrine
• Neoliberalna doktrina fiskalne politike – “Preorijentacija fiskalne politike”
• Politika oporezivanja
• Stabilizacijska fiskalna politika (fiskalna politika prilagođavanja)
• Učinci fiskalne politike na ekonomski razvoj
• Interakcija fiskalne i monetarne politike
• Globalizacija i fiskalna politika (Politika oporezivanja)
• Fiskalna politika u okviru EU
• Fiskalna politika Republike Hrvatske

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Napredna makroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovaj kolegij proučava makroekonomiju na naprednoj razini te pokriva izabrana područja suvremene makroekonomske analize. Cilj je naučiti studente da pomoću makroekonomskih modela objasne suvremene makroekonomske teorije te da analiziraju probleme vezane uz agregatnu ekonomiju. Kolegij pruža uvid u različite škole makroekonomske misli.

Sadržaj predmeta

• Pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
• Tehnološki napredak i ekonomski rast.
• Uloga i ograničenja ekonomske politike.
• Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model i usporedba makroekonomskih politika u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečaja.
• Teorije poslovnih ciklusa.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: Aneks Fakulteta/I
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Napredna mikroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ukazati studentima na značaj, ulogu i domete mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja mikroekonomskih subjekata u promjenjivom tržišnom okruženju. Zatim, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u sagledavanju primjene pojedinih mikroekonomskih koncepata i metoda potrebnih u rješavanju mikroekonomskih problema. Konačno, pružiti studentima potpuno razumijevanje klasične mikroekonomske teorije, kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske znanosti.

Sadržaj predmeta

Menadžerske teorije poduzeća: maksimizacija profita, prihoda, korisnosti, rasta.
Tržište outputa: Savršena konkurencija - Ravnoteža na razini grane i Cobweb teorem; Monopol - Regulacija monopola;
Monopolistička konkurencija - Chamberlinova analiza ravnoteže skupine; Oligopol - Teorija igara u analizi oligopola.
Tržište inputa: Rad, Kapital i Zemlja.
Informacije, neuspjeh tržišta i uloga države: Opća ravnoteža; Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost; Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije; Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: I.kat / Zgrada Aneks
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Ekonomika prometa i pomorstva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske odrednice transporta, prometa, pomorstva; prometna politika; prometni sustavi; vrste transporta i prometa; suvremene transportne tehnologije, pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća, prometni troškovi, povezanost prometnog sustava s okruženjem, posebnosti pomorskog tržišta, uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu.
Urbana ekonomika
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

U okviru kolegija studenti izučavaju teorijske osnove urbane ekonomike, te se osposobljavaju za razumijevanje upravljanja komunalnim sustavima gradova. Interdisciplinarno se sagledavaju mogućnosti prostornog i ekonomskog rasta i razvoja te utjecaj urbanizacije na devastaciju prostora i okoliša. Izučavanje politike prostornog uređenja i urbane ekologije omogućava studentima bolje sagledavanje značaja i problematike gradova kao urbanih centara i žarišta razvoja.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i urbana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Gradsko siromaštvo; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Globalizacija i transnacionalne kompanije. Oblici ulaska na inozemno tržište. Inozemne direktne investicije. Transfer tehnologije. Franchising. Strateški savezi. Vezana trgovina. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Turističke usluge. Ostale usluge u međunarodnom poslovanju. Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova. Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima.

Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

• Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
• Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
• Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
(u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

• Osnove teorije odlučivanja. (Analiza problema odlučivanja.) Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
• (Statistička teorija odlučivanja.) Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja. (Potpuno prebrojavanje. Dinamičko programiranje. Metoda grananja i ograđivanja.)
• Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka. (Problem zaliha. Osnovni modeli zaliha. Optimalna veličina narudžbe i serije. Model zaliha s ograničenjem. Stohastički model zaliha.)
• Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
• Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.

Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 89/IV
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -140
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Ekonomika i politika zaštite okoliša 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je produbiti znanja o teorijskim osnovama ekološke ekonomije, te ukazati studentima na osnovne smjernice inovativnog upravljanja održivim razvojem u suvremenom uvjetima globalne ekonomije. Također će studenti savladati modele upravljanja ekološkim problemima na primjeru razvijenih europskih zemalja.

Sadržaj predmeta

• Temeljna obilježja održivog razvoja (Ekonomsko-ekološki temelj održivog razvoja; Ograničenje gospodarskog rasta zbog onečišćenja okoliša; Stupovi održivosti; Indikatori održivosti)
• Neoklasični i ekološki pogled na održivost (Mjerenje održivosti; Amortizacija prirodnog kapitala; Buduće koristi, troškovi i diskontiranje; Malthus i ekološka ekonomika; Dalyjevo pravilo)
• Teorijska razrada ekoloških standarda učinkovitosti i sigurnosti (Definiranje standarda; Uvođenje Coaseova teorema; Definiranje etičke osnove standarda učinkovitosti; Definiranje prava na sigurnost)
• Teorijsko-analitičke osnove menadžmenta okoliša (Menadžment obnovljivih i neobnovljivih resursa; Menadžment kvalitete zraka, tla i voda; Menadžment posebno vrijednih dijelova prirode)
• Ekološko pravo (Pojam prava okoliša i njegovo mjesto u pravnom sustavu; Načela prava okoliša; Građansko-pravna i kazneno-pravna zaštita okoliša; Porezni sustav i okoliš)
• Inovativno upravljanje održivim razvojem ( industrijska ekologija; čistija proizvodnja; ekološka ekonomija)

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Kolegiji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
4
0
0
0
Izborni 1
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika i politika međunarodne razmjene
4
30
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta

Produbiti znanja iz područja međunarodne trgovinske politike, njenih instrumenata, mjera i mehanizama koji bitno utječu na konkurentsku poziciju nacionalne ekonomije, ali i njenih pojedinačnih subjekata. Ova znanja predstavljaju podlogu za savladavanje sadržaja vezanih uz poziciju Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju.

Sadržaj predmeta

• Pozicija zemalja u međunarodnoj trgovini
• Analiza vanjske trgovine i međunarodne konkurentnosti
• Razvoj vanjskotrgovinskih koncepata
• Međunarodna trgovinska politika
• Liberalizacija i regionalizacija međunarodne trgovine
• Globalizacija i multinacionalne kompanije
• Temeljni ekonomski faktori utjecaja na međunarodnu trgovinu
• Zajednička trgovinska politika EU
• Suvremene trgovinske politike (izvan EU) + Kontroverze trgovinskih politika
• Makroekonomska politika u otvorenoj ekonomiji i problemi povezani s monetarnom politikom
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.

Sadržaj predmeta

Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti. MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama. Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara. Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom. MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama. MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka. Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS. Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici. Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup. Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela. Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja.
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Ana Babić , univ. spec. oec., asistentica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomska statistika
6
45
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s teorijskim osnovama i praktičnim mjerenjem ekonomskih pojava u statističkoj praksi. Uz to cilj je osposobiti studente za cjelovitu statističko-ekonomsku analizu, tako da znaju, s obzirom na suštinska obilježja problema, pronaći najprimjerenije statističke podatke, odabrati odgovarajuću statističku metodu, podatke obraditi i rezultate suštinski i formalno prezentirati na odgovarajući način. Kolegij uključuje osnove društvenog računovodstva.

Sadržaj predmeta

• Desezoniranje vremenske serije
• Službena statistika:
• Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj;
• Statističke jedinice, klasifikacije i registri;
• Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa);
• Stanovništvo i radna snaga;
• Statistika životnog standarda
• Nacionalni računi (načela i sustav);
• Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka);
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij treba studentima omogućiti da uz pomoć znanja teorije i metodologije međunarodne političke ekonomije steknu sofisticirano razumijevanje suvremenih kretanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta

• Evolucija teorije o međunarodnoj političkoj ekonomiji (liberalizam, realizam, marksizam)
• Liberalizam: Ekonomska efikasnost, slobodna tržišta i slobodna trgovina
• Liberalizam i međunarodne financije
• Institucionalizacija liberalizma (WTO, MMF, Svjetska banka)
• Država – tržište: suvremene perspektive (međuzavisnost, hegemonija i režimi)
• Europska unija i međunarodna politička ekonomija regionalizma
• Politička ekonomija tranzicije
• Svjetski razvojni problemi: glad, porast stanovništva i očuvanje okoliša
• Globalizacija: efikasna alokacija vs. nejednakosti moći i bogatstva
• Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
• Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.

Sadržaj predmeta

• principi i koncepti ekonomskog razvoja
• teorije razvoja – komparativna analiza
• razvoj i ekonomska nejednakost stanovništva
• mjerenje rasta i razvoja
• povijesni rast i suvremeni razvoj – faktori, uvjeti i pretpostavke
• uloga države u ekonomskom razvoju
• analiza i upravljanje ključnim suvremenim razvojnim faktorima
• značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju (posebice obrazovne i znanstvene politike te politike zapošljavanja i radne snage)
• ekonomska decentralizacija i razvoj; uloga regionalnih i lokalnih zajednica u razvojnom pristupu «odozdo»
• problem uravnoteženog regionalnog razvoja
• planiranje ekonomskog razvoja u tržišnoj ekonomiji
• održivi razvoj

Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Fiskalna politika
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.

Sadržaj predmeta

• Uvod u fiskalnu politiku
• Vrste i skup mjera fiskalne politike – Keynesijanska doktrine
• Neoliberalna doktrina fiskalne politike – “Preorijentacija fiskalne politike”
• Politika oporezivanja
• Stabilizacijska fiskalna politika (fiskalna politika prilagođavanja)
• Učinci fiskalne politike na ekonomski razvoj
• Interakcija fiskalne i monetarne politike
• Globalizacija i fiskalna politika (Politika oporezivanja)
• Fiskalna politika u okviru EU
• Fiskalna politika Republike Hrvatske

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Napredna mikroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ukazati studentima na značaj, ulogu i domete mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja mikroekonomskih subjekata u promjenjivom tržišnom okruženju. Zatim, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u sagledavanju primjene pojedinih mikroekonomskih koncepata i metoda potrebnih u rješavanju mikroekonomskih problema. Konačno, pružiti studentima potpuno razumijevanje klasične mikroekonomske teorije, kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske znanosti.

Sadržaj predmeta

Menadžerske teorije poduzeća: maksimizacija profita, prihoda, korisnosti, rasta.
Tržište outputa: Savršena konkurencija - Ravnoteža na razini grane i Cobweb teorem; Monopol - Regulacija monopola;
Monopolistička konkurencija - Chamberlinova analiza ravnoteže skupine; Oligopol - Teorija igara u analizi oligopola.
Tržište inputa: Rad, Kapital i Zemlja.
Informacije, neuspjeh tržišta i uloga države: Opća ravnoteža; Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost; Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije; Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: I.kat / Zgrada Aneks
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

• Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
• Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
• Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
(u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

• Osnove teorije odlučivanja. (Analiza problema odlučivanja.) Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
• (Statistička teorija odlučivanja.) Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja. (Potpuno prebrojavanje. Dinamičko programiranje. Metoda grananja i ograđivanja.)
• Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka. (Problem zaliha. Osnovni modeli zaliha. Optimalna veličina narudžbe i serije. Model zaliha s ograničenjem. Stohastički model zaliha.)
• Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
• Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.

Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 89/IV
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -140
Ekonomika i politika zaštite okoliša 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je produbiti znanja o teorijskim osnovama ekološke ekonomije, te ukazati studentima na osnovne smjernice inovativnog upravljanja održivim razvojem u suvremenom uvjetima globalne ekonomije. Također će studenti savladati modele upravljanja ekološkim problemima na primjeru razvijenih europskih zemalja.

Sadržaj predmeta

• Temeljna obilježja održivog razvoja (Ekonomsko-ekološki temelj održivog razvoja; Ograničenje gospodarskog rasta zbog onečišćenja okoliša; Stupovi održivosti; Indikatori održivosti)
• Neoklasični i ekološki pogled na održivost (Mjerenje održivosti; Amortizacija prirodnog kapitala; Buduće koristi, troškovi i diskontiranje; Malthus i ekološka ekonomika; Dalyjevo pravilo)
• Teorijska razrada ekoloških standarda učinkovitosti i sigurnosti (Definiranje standarda; Uvođenje Coaseova teorema; Definiranje etičke osnove standarda učinkovitosti; Definiranje prava na sigurnost)
• Teorijsko-analitičke osnove menadžmenta okoliša (Menadžment obnovljivih i neobnovljivih resursa; Menadžment kvalitete zraka, tla i voda; Menadžment posebno vrijednih dijelova prirode)
• Ekološko pravo (Pojam prava okoliša i njegovo mjesto u pravnom sustavu; Načela prava okoliša; Građansko-pravna i kazneno-pravna zaštita okoliša; Porezni sustav i okoliš)
• Inovativno upravljanje održivim razvojem ( industrijska ekologija; čistija proizvodnja; ekološka ekonomija)

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Kolegiji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
4
0
0
0
Izborni 1
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika znanja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Analizirati i diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta

• Ekonomika znanja: nastanak, trendovi, implikacije;
• Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
• Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
• Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firme i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspect;
• Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost;
• Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;
• Evolucija industrijskih struktura i strategija - Sektorska neujednačenost razvoja znanja:
• Model znanosti i model ;
• Learning-by-doing;
• Difuzija znanja: nacionalni inovacijski sustavi, prelijevanje znanja (spillover) i zajednice znanja (knowledge communities);
• Mjerenje učinaka upotrebe znanja;

Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata da analiziraju makroekonomsko okruženje Europske unije te učinke fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske agregate. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU.

Sadržaj predmeta

• Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
• Troškovi i koristi monetarnih unija / Teorija OCA i analiza kriterija
• Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU / Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
• Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a / Makroekonomska koordinacija u EU
• Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
• Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
• Problematika platne bilance u EU
• Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije / Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
• Stvaranje bankarske unije u EU / Perspektive ekonomske i političke unije
• Europska recesija i potencijali nove razvojne strategije 'Europa 2020'
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Regionalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

1. Ovladavanje studenata osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama.

2. U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika na primjerima odabranih tranzicijskih zemalja, EU i Republike Hrvatske.


Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog kolegija studenti stječu opća teorijska znanja o regionalnoj ekonomskoj politici; 2. Uspješnim svladavanjem svih oblika nastave, studenti se osposobljavaju za kvalitativnu analizu regionalnih politika na konkretnim primjerima pojedinih zemljama, kao i za kritičko promišljanje i definiranje osnovnih načela regionalne politike Hrvatske u uvjetima suvremenih ekonomskih tijekova.


Sadržaj predmeta

1. Uvodni dio: pojam, uloga regije s razvojnog aspekta; regionalizacija – pristupi i kriteriji definiranja regije i regionalnog sustava;

2. Teorijske osnove: teorija lokacije; regionalni rast i modeli regionalnog rasta;

3. Regionalni razvoj i regionalne politike: razvoj regionalne ekonomske politike; mjere i instrumenti regionalne politike, tipovi regionalne politike, podržavajuća infrastruktura i financiranje regionalnog razvoja; utjecaj međunarodnih integracija na regionalnu politiku;

4. Osnovni pristup izgradnji regionalne politike Hrvatske: regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima; gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike, ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske, institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj ;

5. Regionalne politike EU : osnove zajedničke ekonomske politike EU i njene regionalne implikacije; ciljevi, instrumenti i mjere regionalne politike EU, nomenklatura prostornih jedinica za statističko praćenje (NUTS), strukturni fondovi i inicijative EU
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Napredna makroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovaj kolegij proučava makroekonomiju na naprednoj razini te pokriva izabrana područja suvremene makroekonomske analize. Cilj je naučiti studente da pomoću makroekonomskih modela objasne suvremene makroekonomske teorije te da analiziraju probleme vezane uz agregatnu ekonomiju. Kolegij pruža uvid u različite škole makroekonomske misli.

Sadržaj predmeta

• Pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
• Tehnološki napredak i ekonomski rast.
• Uloga i ograničenja ekonomske politike.
• Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model i usporedba makroekonomskih politika u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečaja.
• Teorije poslovnih ciklusa.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: Aneks Fakulteta/I
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Urbana ekonomika
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

U okviru kolegija studenti izučavaju teorijske osnove urbane ekonomike, te se osposobljavaju za razumijevanje upravljanja komunalnim sustavima gradova. Interdisciplinarno se sagledavaju mogućnosti prostornog i ekonomskog rasta i razvoja te utjecaj urbanizacije na devastaciju prostora i okoliša. Izučavanje politike prostornog uređenja i urbane ekologije omogućava studentima bolje sagledavanje značaja i problematike gradova kao urbanih centara i žarišta razvoja.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i urbana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Gradsko siromaštvo; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovladavanje studenata osnovnim znanjima o tržišnim strukturama i determinatama tržišnih struktura, značaju industrijalizacije za gospodarski razvoj, te upoznavanje sa ciljevima i mjerama industrijske politike u suvremenom gospodarstvu;
U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku i komparativnu analizu industrijskog razvoja odabranih zemalja svijeta i Republike Hrvatske, kao i za definiranje adekvatne industrijske politike u cilju povećanja konkurentnosti industrijskog sektora i gospodarstva Republike Hrvatske

Sadržaj predmeta

Tržišne strukture : savršena konkurencija; teorija imperfektne konkurencije; monopol i monopson; monopolistička konkurencija; oligopoli; teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija; antimonopolska politika.
Determinante tržišnih struktura: mjerenje razine koncentracije; koncentracija i profitabilnost; ulazne barijere; strateško spriječavanje ulaska; ekonomija obujma.
Industrijalizacija i ekonomski razvoj : uloga industrije u ekonomskom razvoju; ekonomski razvoj i strukturne promjene prerađivačke industrije; industrijski razvoj svijeta i Republike Hrvatske nakon 1990. godine.
Industrijalizacija i državna intervencija – od tradicionalnog do suvremenog poimanja industrijske politike; klasifikacija industrijskih politika prema područjima djelovanja; instrumenti i aktivnosti suvremene industrijske politike; uloga industrijske politike u strukturnom prilagođavanju industrije i porasta međunarodne konkurencije hrvatskog gospodarstva; konvergencija nacionalne industrijske politike u odnosu na industrijsku politiku EU.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Markoekonomije (1 i 2). Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.

Sadržaj predmeta

• Mjesto i uloga javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji
• Temelji ekonomike blagostanja
• Javna dobra
• Javni izbor
• Eksternalije
• Programi i analiza javnih rashoda
• Privatizacija
• Analiza poreza
• Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Ekonomika prometa i pomorstva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske odrednice transporta, prometa, pomorstva; prometna politika; prometni sustavi; vrste transporta i prometa; suvremene transportne tehnologije, pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih poduzeća, prometni troškovi, povezanost prometnog sustava s okruženjem, posebnosti pomorskog tržišta, uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu.
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Globalizacija i transnacionalne kompanije. Oblici ulaska na inozemno tržište. Inozemne direktne investicije. Transfer tehnologije. Franchising. Strateški savezi. Vezana trgovina. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Turističke usluge. Ostale usluge u međunarodnom poslovanju. Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova. Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima.

Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika i politika međunarodne razmjene
4
30
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta

Produbiti znanja iz područja međunarodne trgovinske politike, njenih instrumenata, mjera i mehanizama koji bitno utječu na konkurentsku poziciju nacionalne ekonomije, ali i njenih pojedinačnih subjekata. Ova znanja predstavljaju podlogu za savladavanje sadržaja vezanih uz poziciju Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju.

Sadržaj predmeta

• Pozicija zemalja u međunarodnoj trgovini
• Analiza vanjske trgovine i međunarodne konkurentnosti
• Razvoj vanjskotrgovinskih koncepata
• Međunarodna trgovinska politika
• Liberalizacija i regionalizacija međunarodne trgovine
• Globalizacija i multinacionalne kompanije
• Temeljni ekonomski faktori utjecaja na međunarodnu trgovinu
• Zajednička trgovinska politika EU
• Suvremene trgovinske politike (izvan EU) + Kontroverze trgovinskih politika
• Makroekonomska politika u otvorenoj ekonomiji i problemi povezani s monetarnom politikom
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.

Sadržaj predmeta

Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti. MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama. Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara. Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom. MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama. MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka. Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS. Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici. Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup. Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela. Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja.
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Ana Babić , univ. spec. oec., asistentica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se