Gospodarstvo Europske unije

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovladavanje studenata osnovnim znanjima o tržišnim strukturama i determinatama tržišnih struktura, značaju industrijalizacije za gospodarski razvoj, te upoznavanje sa ciljevima i mjerama industrijske politike u suvremenom gospodarstvu;
U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku i komparativnu analizu industrijskog razvoja odabranih zemalja svijeta i Republike Hrvatske, kao i za definiranje adekvatne industrijske politike u cilju povećanja konkurentnosti industrijskog sektora i gospodarstva Republike Hrvatske

Sadržaj predmeta

Tržišne strukture : savršena konkurencija; teorija imperfektne konkurencije; monopol i monopson; monopolistička konkurencija; oligopoli; teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija; antimonopolska politika.
Determinante tržišnih struktura: mjerenje razine koncentracije; koncentracija i profitabilnost; ulazne barijere; strateško spriječavanje ulaska; ekonomija obujma.
Industrijalizacija i ekonomski razvoj : uloga industrije u ekonomskom razvoju; ekonomski razvoj i strukturne promjene prerađivačke industrije; industrijski razvoj svijeta i Republike Hrvatske nakon 1990. godine.
Industrijalizacija i državna intervencija – od tradicionalnog do suvremenog poimanja industrijske politike; klasifikacija industrijskih politika prema područjima djelovanja; instrumenti i aktivnosti suvremene industrijske politike; uloga industrijske politike u strukturnom prilagođavanju industrije i porasta međunarodne konkurencije hrvatskog gospodarstva; konvergencija nacionalne industrijske politike u odnosu na industrijsku politiku EU.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.


Sadržaj predmeta

-principi i koncepti ekonomskog razvoja
-teorije razvoja – komparativna analiza
-razvoj i ekonomska nejednakost stanovništva
-mjerenje rasta i razvoja
-povijesni rast i suvremeni razvoj – faktori, uvjeti i pretpostavke
-uloga države u ekonomskom razvoju
-analiza i upravljanje ključnim suvremenim razvojnim faktorima
-značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju (posebice obrazovne i znanstvene politike te politike zapošljavanja i radne snage)
-ekonomska decentralizacija i razvoj; uloga regionalnih i lokalnih zajednica u razvojnom pristupu «odozdo»
-problem uravnoteženog regionalnog razvoja
-planiranje ekonomskog razvoja u tržišnoj ekonomiji
-održivi razvoj
Ekonomika regionalnih integracija
6
30
30
0
Obvezan
Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije; Oblici ekonomskih integracija - razlike i učinci; Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja; Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija; Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i područja slobodne trgovine (stvaranje trgovine, skretanje trgovine, neki aspekti dinamičnih efekata ekonomskih integracija); WTO načela i položaj ekonomskih integracija; Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive; Razvoj Europske unije i ustanove; Ekonomski razvoj EU u svjetskom okruženju; Teoretski vidici EU integracije ? analiza efekta ekonomije obujma; EU politike; Ekonomska i monetarna integracija ? razvoj i ekonomsko poslovne implikacije; Procesi regionalne konverzije i divergencije.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Ekonomika znanja
4
30
15
0
Obvezan
Ekonomika znanja: nastanak, trendovi, implikacije; Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva; Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta; Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firme i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspect; Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost; Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a; Evolucija industrijskih struktura i strategija - Sektorska neujednačenost razvoja znanja: model znanosti i model ;learning-by-doing; Difuzija znanja: nacionalni inovacijski sustavi, prelijevanje znanja (spillover) i zajednice znanja (knowledge communities); Mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Ekonomska statistika
6
45
15
0
Obvezan
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Makroekonomija otvorenog gospodarstva, ključne ekonomske politike. Tipovi ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike. Ključni ekonomski indikatori razvoja EU i njezinih članica i usporedbe s glavnim svjetskim partnerima. Od Europske gospodarske zajednice do unutrašnjeg tržišta. Proračunska politka EU; načela financiranja i kriteriji upotrebe proračunskih sredstava EU. Politike strukturnog i kohezijskog prilagođavanja. Od Wernerovog plana do uvođenja eura. Zajednička monetarna politika. Politika širenja članstva EU. Položaj Hrvatskog gospodarstva u procesu daljnjeg širenja EU.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Teorija i politika međunarodnih ekonomskih odnosa: klasični i neoklasični pristup; suvremena i alternativna teorija; teorija međuzavisnosti trgovine i rasta; međunarodni ekonomski razvoj i razvojne disproporcije; međunarodno investiranje i tehnološki razvoj. Razvoj međunarodnog ekonomskog sustava: razvoj Bretton-Woods sustava; Havanska povelja, GATT i WTO; međunarodne ekonomske institucije i organizacije; konvertibilnost i multilateralizam; tri svjetska ekonomska konflikta: Zapad-Zapad, Istok-Zapad i Sjever-Jug; Novi međunarodni ekonomski sustav. Globalizacija, liberalizacija i regionalizam: razvoj globalnih ekonomskih i političkih odnosa; globalizacija i liberalizacija; regionalne integracije i trgovinski blokovi; IMF, WB i WTO u uvjetima globalizacije; transnacionalne korporacije i kretanje kapitala; globalne razvojne disproporcije (razvojni gap, socijalni gap i gap okoliša).
Mikroekonomske politike EU
6
30
30
0
Obvezan
Teorije ekonomskih integracija i otvoreno gospodarstvo. Koristi ekonomskih integracija na mikro i makro razini: vrste ekonomskih integracija, učinci ekonomskih integracija na gospodarstva, poduzeća i građane. Mikro i makro uvjeti za uspjeh ekonomskih integracija, Primjeri ekonomskih integracija u svijetu i njihovo funkcioniranje, posebno NAFTA, ASEAN, CACM, CEFTA, EFTA, i druge veće integracije i nove integracijske ideje. Formalno povijesni razvoj EU: Ugovori i produbljavanje integracije,
Procesi i posledice širenja integracije. Ustanove EU - povezanost, karakteristike, promjene i metode odlučivanja. Načelo subsidijarnosti. Osnove mjerenja makro i mikro učinaka ekonomskih integracija.
Procjene učinaka integracije na makro i mikro razini za EU. Položaj Hrvatske u procesu približavanja članstvu u EU.
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Monetarna politika EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o monetarnim i razvojnim aspektima gospodarstva EU. Predmet izučavanja su ekonomske politike EU i relacije između monetarnih i realnih odnosa, financijske pozicije zemalja u tranziciji i zemalja na putu da postanu članice EU. Costs and Benefits monetarne unije te nacionalni financijski adjustment na putu ka EU, uz tečajnu politiku i njene efekte. Spoznaja međunarodnih financijskih relacija u uvjetima globalne ekonomije: Dolar-Euro-Jen. Ekonomske i monetarne perspektive EU.


Sadržaj predmeta

Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon: (051) 355 143
Napredna makroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Dinamika u AS i AD modelu. Nova klasična makroekonomija i nova kaynesijanska makroekonomija. Makroekonomija otvorenog gospodarstva. Proširena IS-LM analiza: Mundell-Flemingov model i usporedba makroekonomskih politika u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečaja.
Klasična teorija privrednog rasta. Endogena teorija privrednog rasta. Racionalna očekivanja.
Ekonomija u kratkom roku: realni poslovni ciklusi. Specifičnosti otvorenog gospodarstva.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: Aneks Fakulteta/I
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Napredna mikroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
„Alternativne teorije poduzeća“ - izabrane teme:
Menadžerske teorije poduzeća: maksimizacija profita, prihoda, korisnosti, rasta
„Tržište outputa“ - izabrane teme:
Savršena konkurencija: Ravnoteža na razini grane i Cobweb teorem
Monopol: Regulacija monopola
Monopolistička konkurencija: Chamberlinova analiza ravnoteže skupine
Oligopol: Teorija igara u analizi oligopola
„Informacije, neuspjeh tržišta i uloga države“ - izabrane teme:
Opća ravnoteža
Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost
Dopune kriterija Pareto efikasnosti
Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije
Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Regionalna i socijalna politika EU
6
30
30
0
Obvezan
Ekonomska i socijalna kohezija u EU. EU socijalna politika. Heterogenost europskog prostora i izgradnja socijalne Europe. Socijalna kohezija ? kohezijski fondovi. EU ? država blagostanja. Redistributivna funkcija EU i konkurentnost. Demografski trendovi i problemi financiranja socijalne politike. Tržište rada ? specifika izmedžu članica.. Politika zapošljavanja i mobilnost radnika. Regionalna politika EU. Koordinacija nacionalnih i komunitarnih politika regionalnog razvoja. Ciljevi regionalne i socijalne politike ? odnos s ostalim EU politikama. Globalizacija i regionalizacija kao faktori razvoja regionalne i socijalne politike. Tržišna liberalizacija. Razvojni izazovi informatičkih tehnologija.
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Strukturna politika EU
4
30
15
0
Obvezan
Strukturna politika kao dio kohezijske politike EU: Smanjivanje ekonomskih dispariteta u manje razvijenim dijelovima EU; Promocija ekonomske i socijalne povezanosti (kohezije) u EU; Aplikacija kohezijske politike: posebna potpora integriranim programima i programima s regionalnim elementima; Izvori informacija i praktična upotreba. Izvori financiranja strukturne politike EU: Europski regionalni razvojni fond (ERDF); Europski socijalni fond (ESF); Europski fond za orijentaciju i garancije u poljoprivredi (EAGGF) ; Financijske potpore za razvoj ribarstva (FIFG). Obujam i načela financijskih pomoći: Usporedba prethodnih financijskih perioda (npr. 1994-99 i 2000-06); Aktualne potpore tekućeg korištenja sredstava i perspective; Izbor područja financiranja; regije koje zaostaju u razvoju u EU ? BDP ispod 75% EU, regije s problemima u proizvodnom prestrukturiranju, razvoj ljudskih resursa; Inicijative vezane za upotrebu sredstva Strukturnih fondova (Interreg, Leader, Equal, Urban). Praktični aspekti pripreme projekta. Strukturna politika EU i položaj Hrvatske.
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijska tržišta i institucije 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskih tržišta i financijskih institucija. Posebno se definiraju tržište novca i tržište kapitala, kao i međunarodno financijsko tržište te tržište EU s naglaskom na nove zemlje članice.
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se financijski sustav Republike Hrvatske kao i novih zemalja članica Europske unije.

Sadržaj predmeta

Pojam i elementi financijskog sustava (financijske institucije, financijska tržišta i financijski instrumenti)
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Pojam i osnovne vrste burzi i OTC tržišta. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15). Utjecaj financijske krize na financijska tržišta EU.
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira.
Regulacija i nadzor financijskih tržišta: sustavi regulacije u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama EU. Utjecaj financisjkih konglomerata na suvremene financijske sustave i integracija sustava regulacije i nadzora financijskih sustava.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije. Značaj institucionalnih investitora za razvoj financijskih tržišta.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, investicijske banke, investicijske kompanije i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta. Mirovinska
reforma u novim zemljama članicama EU i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj nacionalnih financijskih tržišta. Osiguravajuća društva i investicijski fondovi u novim zemljama članicama EU.
Financijski instrumenti: osnovne vrste i vrednovanje vrijednosnih papira.

Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Financijsko računovodstvo 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest produbiti znanja i obučiti studente da svladaju računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


Sadržaj predmeta

Svrha, načela i praksa računovodstva. Bilježenje računovodstvenih informacija. Rashodi, prihodi i račun dobiti i gubitka. Bilježenje transakcija u imovini, dugovima i glavnici. Izvješćivanje o financijskom položaju: ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, ulaganja u financijske instrumente, ostala ulaganja. Izvještaj o novčanom tijeku. Analiza financijskih izvještaja. Računovodstvo u inflaciji i rezultati transakcija s inozemstvom.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment malih i srednjih poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje teorije i prakse upravljanja malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj i u svijetu

Sadržaj predmeta

Pojam malog poduzeća. Karakteristike malog poduzeća. Prilike i izazovi malog poduzeća. Uloga malog poduzeća u razvoju gospodarstva.
OSNIVANJE MALOG PODUZEĆA: Pokretanje novog posla. Poduzetničke ideje. Poduzetnički timovi. Formiranje do tada nepostojećeg poduzeća. Preuzimanje postojećeg poduzeća od strane pojedinaca ili grupe koji nisu do tada bili poduzetnici. Preuzimanje porodičnog poduzeća od strane nasljednika. Osnivanje novog poduzeća od nekog već postojećeg poduzeća. Spin-off osnivanje. Management- buy-out osnivanje. Franchising.
BUSINESS PLAN: Pojam i uloga business plana. Način i postupak izrade business plana: Opis poduzeća. Plan proizvoda i usluga. Plan marketinga. Menadžment plan. Plan operacija. Financijski plan. Plan legalizacije.
FUNKCIJE MENADŽMENTA U PODUZEĆU: Planiranje. Organiziranje. Kadroviranje. Vođenje. Kontroliranje.
ANALIZA TRŽIŠTA: Pojam i sadržaj analize tržišta. Analiza tržišta prodaje (Analiza i procjena potražnje. Analiza i procjena ponude. Analiza i procjena plasmana.) Analiza troškova nabave. Razvoj marketinške strategije malog poduzeća.
MENADŽMENT U MALIM PODUZEĆIMA: Specifične karakteristike menadžmenta u malim poduzećima. Razine menadžmenta. Podjela rada između menadžerskih razina. Odnos vlasnika i menadžera u malim poduzećima. Odnos menadžera i zaposlenih u malom poduzeću. Obrazovanje menadžera malih poduzeća.
VOĐENJE PODUZEĆA: Ljudski čimbenici i motivacija. Vodstvo. Odbori i skupno vođenje. Stilovi vođenja. Komunikacija. Vođenje u svijetu
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za primjenu statističkih metoda kao potporu za poslovno odlučivanje, rješavanje poslovnih problema i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa.
Osposobiti studente za odabir odgovarajućih statističkih metoda radi rješavanja praktičnih poslovnih problema.
Osposobiti studente za samostalnu interpretaciju i vrednovanje statističkih podataka dobivenih primjenom različitih statističkih metoda radi donošenja poslovnih odluka.


Sadržaj predmeta

Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: «naivni» modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Odabrane metode produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta

Osnove teorije odlučivanja.
Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Doc. dr. sc. Jelena Jardas Antonić
Kabinet: 89/IV
E-mail: jelena.jardas.antonic@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Teorija organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.


Sadržaj predmeta

-Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije. Populacijsko-ekološki model. Strukturalisti - SCP model.
-Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća. Razlozi rasta poduzeća.
-Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
-Problem ograničene racionalnosti. Oportunističko ponašanje. Problem motivacije u OT.
-Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća. Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
-Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
-Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
-Outsourcing. Prilike i rizici.
-Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
-Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole. Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
-Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
-Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru. Usporedni pregled institucionalne okoline.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Vrednovanje poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.


Sadržaj predmeta

Uvod u vrednovanje poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Temeljni činitelji procjenjivanja vrijednosti poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća. Statičke metode vrednovanja poduzeća. Dinamičke metode vrednovanja poduzeća. Kontinuirano revidiranje promjene vrijednosti poduzeća. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Elektroničko poslovanje
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
-Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
-Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
-E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
-E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
-Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
-Elektronička razmjena podataka
-Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
-Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Europsko pravo
4
30
15
0
Izborni 1
Razvitak europskih institucija, vrela europskoga prava, pravni ustroj, tijela EZ, temeljne gospodarske slobode (slobodan promet roba, usluga, kretanja, kapitala), sustav tržišnog natjecanja, zaštita potrošača, pravno ujednačavanje, trgovinska politika, porezno pravo EZ, carinsko pravo EZ, pravo poduzetništva, zaštita okoliša.
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat
Kabinet: 91/IV
E-mail: nadab@pravri.hr
Telefon: (051) 355 160
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerskom odlučivanju i u skladu s tim upoznati ih s računalno podržanim modelima odlučivanja. Znanja koja su sadržana u ovom programu su u funkciji spoznaje sinergijske povezanosti znanstvenog odlučivanja i uporabe informatičkih tehnologija kako bi se potaknulo istraživanje i uporaba računalno podržanih modela odlučivanja. Također cilj je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
-Značajke procesa odlučivanja od problema do rješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
-Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
-Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
-Primjena DSS-a u poslovnim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti rješenja
-Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
-Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
-Oblikovanje baza modela u rješavanju ekonomskih problema
-Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
-Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
-Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
-Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Internet u poslovanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika zasnovanih na Internetu te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s primjenom Internet servisa u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Preduvjeti za uvođenje Interneta
-Internet servisi
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Elektronička pošta. Način rada. Uloga E-maila u internoj komunikaciji. Uloga E-maila u eksternoj komunikaciji.
-Diskusijske skupine. Uloga diskusijskih skupina u marketinškim istraživanjima.
-Internet telefonija. Videokonferencjie. Njihova uloga u internoj i eksternoj komunikaciji.
-Intranet i ekstranet.
-Problemi na Internetu. Zaštita privatnosti, autorskih prava.
-Uloga digitalna ekonomija u informacijskom društvu. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo i pravci njegovog budućeg razvoja.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Investicijska analiza
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Definiraju se različiti financijski instrumenti, kao i metode analize dužničkih, vlasničkih te izvedenih vrijednosnih papira.

Sadržaj predmeta

Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri). Pravni i financijski aspekti vrijednosnih papira.
Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti, mjenica, ček.
Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice, dionice, investicijski kuponi odnosno certifikati.
Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom, opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures).
Metode analiza vrijednosnih papira: metode analize obveznica, metode analize dionica, metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u svijetu, EU, tranzicijskim zemljama te u Republici Hrvatskoj.
Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika.
Trgovanje vrijednosnim papirima: trgovanje na primarnom, sekundarnom, tercijarnom i kvartarnom tržištu.
Simulacija trgovanja vrijednosnim papirima na računalu. Računalni programi za analizu vrijednosnih papira
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Istraživanje tržišta
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osnovni ciljevi kolegija su:
- upoznati studenta sa pojmovima i problematikom istraživanja tržišta
- obučavati studenta o načinu postavljanja problema i cilja/eva istraživanja
- osposobiti studenta za oblikovanje instrumenta istraživanja i provođenje istraživanja u praksi
- osposobiti studenta za prezentaciju dobivenih rezultata istraživanja


Sadržaj predmeta

Pojam i definicija istraživanja tržišta. Značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju. Proces istraživanja tržišta. Kvalitativna i kvantitativna istraživanja. Eksplorativna, deskriptivna i kauzalna istraživanja. Sekundarni podaci. Primarni podaci. Određivanje plana istraživanja. Metode određivanja uzorka. Odabir metode prikupljanja podataka. Analiza i interpretacija podataka. Primjena istraživanja tržišta. Primjena rezultata istraživanja tržišta prilikom segmentacije tržišta, određivanja ciljnog tržišta i pozicioniranja na tržištu. Primjeri uspješne i neuspješne primjene istraživanja tržišta.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Logistički menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje logističkog koncepta menadžmenta i stjecanje kompetencija upravljanja sustavom materijalnih, financijskih i informacijskih tokova u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenih poslovnih sustava.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske osnove poslovne logistike; razvojne determinante suvremenoga poduzeća; logistički čimbenici – potencijali uspješnosti poslovanja poduzeća; razvojni fokusi logističkog menadžmenta; implementacija strategije dinamičke optimalizacije poslovanja poduzeća; logistički pristup organizaciji poslovanja suvremenog poduzeća; upravljanje logističkim sustavom suvremenog poduzeća; logističke metode poslovnog upravljanja i analiza logističkog sustava poduzeća; logistički model upravljanja dinamičkom optimalizacijom poslovanja poduzeća.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Marketing usluga
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazati na značaj usluga u tržišnom gospodarstvu, kao i specifična obilježja usluga. Definirati odnos uslužnog poduzeća i korisnika usluga. Istaknuti značaj segmentacije tržišta usluga, pozicioniranja usluge i kvalitete usluge. Prikazati specifičnosti elemenata marketing mixa internog i eksternog marketinga u uslužnim poduzećima.

Sadržaj predmeta

Praćanje i evidentiranje usluga u svim tipovima poduzeća u tržišnom gospodarstvu. Definiranje usluga i njihova klasifikacija. Servuction sustav, blueprinting koncept i značaj subjektivne vrijednosti usluge. Tehnike istraživanja tržišta u marketingu usluga. Značaj kvalitete usluga. Specifičnosti elemenata marketing mixa. Značenje branda u uslužnom sektoru. Organizacijske provedbe marketinga u uslužnim poduzećima.
Doc. dr. sc. Maja Vujičić
Kabinet: 91/IV
E-mail: maja.vujicic@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Menadžersko računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest obučiti studente u svladanju temeljnih metode i tehnika menadžerskog računovodstva u funkciji poslovnog odlučivanja. Navedeno uključuje interdisciplinarno povezivanje i aplikaciju stečenih i znanja na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija računovodstvo troškova, financijsko računovodstvo, poslovne financije, financijska analiza i dr.
Sadržajem kolegija studente se upoznaje s interno orijentiranim, nestandardiziranim računovodstvom i menadžerskim formama financijskih izvještaja usmjerenim planiranju, investicijskom odlučivanju i upravljanju poslovanjem poduzeća.


Sadržaj predmeta

-Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
-Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
-Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
-CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
-Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
-Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
-Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
-Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
-Standardni troškovi i budžetiranje.
-Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
-Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić
Kabinet: 83/IV
E-mail: ana.marija.sikiric@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Menadžment informacijski sustav
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
-Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara
-Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom
-MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS
-Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici
-Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup
-Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
-Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.


Sadržaj predmeta

-Globalizacija i transnacionalne kompanije
-Oblici ulaska na inozemno tržište
-Inozemne direktne investicije
-Transfer tehnologije
-Franchising
-Strateški savezi
-Vezana trgovina
-Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
-Turističke usluge
-Ostale usluge u međunarodnom poslovanju
-Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova
-Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Međunarodno računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Oporezivanje dobiti i dohotka u RH
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji nisu polagali predmet Javne financije, prije svega budućim menadžerima i poduzetnicima, koji žele steći detaljnija znanja o poreznim procesima u poduzeću/obrtu, kako s obzirom na porezni sustav RH te problematiku međunarodnog poreznog planiranja.

Sadržaj predmeta

• Poremećaji poreza na dobit
• Sustavi poreza na dobit (odnos poreza na dobit i poreza na dohodak)
• Osnove poreznog menadžmenta u RH
- Porez na dobit
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti- oporezivanje dobiti obrtnika i slobodnih zanimanja
- Oporezivanje plaća
- Oporezivanje drugih dohodaka
- Porezno savjetništvo
• Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Porezne stope i poticaji u EU i zemljama jugoistočne Europe
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti i porezno planiranje
- Štetna porezna konkurencija (OECD, EU)
- Harmonizacija poreza na dobit u EU (međunarodno oporezivanje i buduća jedinstvena osnovica poreza na dobit), Usporedba poreznog opterećenja plaća Hrvatske i zemalja OECD-a
• PDV i akcize sa stajališta poduzeća
- Harmonizacija u EU (samo sa stajališta transakcija poduzeća)
- Prilagodba RH (promjene)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Organizacija i analiza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je izučavanje i usvajanje temeljnih koncepcija analize i modeliranja podataka, pristupa kvantitativnom modeliranju podataka, metoda oblikovanja sustava za upravljanje podacima i trendova u tehnologijama i aplikacijama organizacije i analize podataka. U aplikativnom osposobljavanju i stjecanju praktičnih informatičkih znanja u kontekstu računalno podržane organizacije i analize podataka studenti se osposobljavaju u korištenju računalnih programa za pripremu, razmjenu, reorganiziranje, modeliranje i kalkulacije podataka. Usporednom analizom i kombiniranim korištenjem proračunskih tablica, računalnih alata, jezika za modeliranje podataka i kvantitativne analize, te razvojnim alatima za kvantitativno modeliranje podataka, na temelju induktivne logike, studenti stječu vještine i sposobnosti za informatičko formuliranje problema i donošenje odluka u različitim poslovnim situacijama.


Sadržaj predmeta

-Pojam, načini i metode organizacije podataka
-Paradigma razvoja od datoteka do relacijskih i objektnih baza podataka
-Organizacija podataka u Accessu, izvoz, modeliranje i analiza podataka u Excelu
-Osnovne i napredne tehnike izrade tablica i dijagrama
-Uvoz podataka iz Accessa u Excel, i kreiranje stožernih tablica i stožernih grafikona
-Formule u Excelu: kreiranje i kopiranje jednostavnih i složenih formula
-Funkcije u Excelu: matematičke, statističke, financijske, logičke, baze podataka
-Sortiranje, filtriranje i upravljanje podacima u listama
-Grupiranje i pridjeljivanje imena adresnih područja za vektore i matrice
-Metode organizacije i vizualizacije podataka u matematičkom modeliranju i programiranju
-Alati za analizu podataka: Solver, AnalysisToolPack, DecisionTree, @Risk
-Kreiranje predložaka za poslovne modele
-Rješavanje kompleksnih problema kvantitativne analize Excelovim alatima
-Snimanje i editiranje makro naredbi, kreiranje korisničkih funkcija
-Makro jezici (Visual Basic) kao potpora alatima za analizu podataka
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Porezni sustavi EU
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava u EU – postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU, mjere protiv štetne porezne konkurencije, te u vezi toga konstantno analizirati porezni sustav Hrvatske. Studenti se žele osposobiti za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave EU i poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta

• Porezno opterećenje i porezna struktura EU
• Harmonizacija/koordinacija EU na području neizravnih poreza (PDV i akcize u EU i SEE)
• Sustavi poreza na dobit u zemljama EU i SEE zemljama
• Sustavi poreza na dohodak zemljama EU i SEE zemljama
• Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza
• Porezni sustav Hrvatske i prilagodba EU

Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Poslovna politika banaka
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)


Sadržaj predmeta

Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka. Determinante poslovne politike. Suvremene pojave i obilježja poslovne politike banaka u svijetu. Financijske inovacije (proizvodi i procesi). Tehnološka revolucija i bankarstvo, deregulacija, globalizacija, univerzalizacija, sekuritizacija. Politika formiranja izvora sredstava (vlastiti i tuđi, povratni i nepovratni, u domaćoj valuti i u stranim valutama, u zemlji i iz inozemstva, od fizičkih i od pravnih osoba itd.). Ulaganje sredstava u kreditne i nekreditne plasmane. Politika likvidnosti i solventnosti. Kamatna i tarifna politika. Upravljanje rizicima (valutni, kreditni, kamatni i ostali rizici). Upravljanje izvorima i plasmanima banke. Vanbilančni rizici. Specifične bankarske operacije na financijskom tržištu i vlastiti bankarski poslovi.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Ivan Gržeta , univ. spec. oec., asistent
Kabinet: 38/II
E-mail: ivan.grzeta@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Poslovni marketing
4
30
15
0
Izborni 1
1.1. Ciljevi predmeta

Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu (studij konkurencije, dobavljača, distributera, posrednika i kupaca). Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanje poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca (vrste i proces kupnje, multidimenzionalnost i interaktivnost u ponašanju poslovnih kupaca). Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM).
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Poslovno komuniciranje 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti praktičnu primjenu metoda i tehnika poslovnog komuniciranja.
Radom u timovima, te kvalitetnim pripremama debate iz određenih područja, dodatno razviti sposobnosti i vještine timskog rada te poslovnih nadmudrivanja.


Sadržaj predmeta

• Pojam i značaj poslovnog komuniciranja
• Internet i Internet usluge
• Promjene u načinu poslovanja
• Rad u skupini primjenom Internet usluga
• Komunikacijski proces i načini komuniciranja
• Psihološki i sociološki aspekti komunikacije
• Verbalno i neverbalno komuniciranje
• Komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
• Poslovni razgovor i poslovna korespondencija
• Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori
• Predstavljanje i javno nastupanje
• Interno komuniciranje
• Međukulturalno komuniciranje
• Poslovni bonton
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Poslovno okruženje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Steći znanja o interaktivnom odnosu između poduzeća i njegovog bližeg i daljeg poslovnog okruženja.


Sadržaj predmeta

Mjesto i uloga poslovnog okruženja u ekonomskoj znanosti; Evolucija teorijskih pristupa poslovnom okruženju; Utjecaj znanosti, tehnike i tehnologije na poslovno okruženje; Intelektualni kapital – osnova konkurentnosti nacionalnih ekonomija; Eko-socijalno tržno gospodarstvo; Strategije odgovora poduzeća na promjene u okruženju; Definiranje relevantnih dijelova poslovnog okruženja; Tržišno i operativno okruženje; Predviđanje razvoja poslovnog okruženja; Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća; Europska unija kao poslovno okruženje; CRM kao alat za upravljanje operativnim okruženjem; Business Intelligence; Ključni problemi poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj
Primjena baza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje. Pored, navedenog studenti se na diplomskom studiju detaljnije upoznaju s postupcima, tehnikama i specifičnostima primjene baza podataka u poslovanju kroz niz praktičnih primjera, aktivnosti i zadataka.


Sadržaj predmeta

Modeliranje podataka.
Složeniji dijagrami objekt-veza. (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Normalizacija podataka.
Složenije tablice (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji upiti (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji obrasci (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složenija izvješća (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Usporedba izrade objekata u dizajnerskom pogledu i pomoću čarobnjaka
Razmjena podataka između Accessa i drugih programa
Usporedba izrade upita putem primjera i pomoću SQL jezika.
Automatizacija, te izrada i korištenje makroa
Osnove programiranja u VBA za Acces
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija


Sadržaj predmeta

• Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
• Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
• Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
• Organizacija ustanova i udruga
• Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neproftnih organizacija, što podrazmijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja ( prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.


Sadržaj predmeta

-Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države.
-Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.
-Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije
-Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor,
-Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj,
-Organizacija računovodsta: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna
-Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja
-Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata
-Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama rijednosti imovine i obveza, konsolidacija financijskih izvještaja, izvještaj o izvršenju proračuna,
-Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
-Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
-Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Revizija
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.


Sadržaj predmeta

Pojam, značaj i uloga revizije u korporativnom upravljanju. Vrste revizije- eksterna, interna, državna. Revizija kao profesija: revizijski standardi, Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir, odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi. Metodologija revizije financijakih izvještaja: planiranje revizijskog postupka, značajnost u reviziji i rizici, procjena sustava internih kontrola. dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri. Revizijski izvještaj i vrste mišljenja. Uvid i povezane usluge s revizijom. Due diligence, Interna revizija- organizacijsko ustrojstvo, zadaci i metodološki postupci. Državna revizija.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: ?naivni? modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, SPSS ili sl.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Upravljačka ekonomika
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika regionalnih integracija
6
30
30
0
Obvezan
Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije; Oblici ekonomskih integracija - razlike i učinci; Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja; Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija; Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i područja slobodne trgovine (stvaranje trgovine, skretanje trgovine, neki aspekti dinamičnih efekata ekonomskih integracija); WTO načela i položaj ekonomskih integracija; Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive; Razvoj Europske unije i ustanove; Ekonomski razvoj EU u svjetskom okruženju; Teoretski vidici EU integracije ? analiza efekta ekonomije obujma; EU politike; Ekonomska i monetarna integracija ? razvoj i ekonomsko poslovne implikacije; Procesi regionalne konverzije i divergencije.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Ekonomska statistika
6
45
15
0
Obvezan
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Napredna makroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
Dinamika u AS i AD modelu. Nova klasična makroekonomija i nova kaynesijanska makroekonomija. Makroekonomija otvorenog gospodarstva. Proširena IS-LM analiza: Mundell-Flemingov model i usporedba makroekonomskih politika u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečaja.
Klasična teorija privrednog rasta. Endogena teorija privrednog rasta. Racionalna očekivanja.
Ekonomija u kratkom roku: realni poslovni ciklusi. Specifičnosti otvorenog gospodarstva.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Doc. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: Aneks Fakulteta/I
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 192
Napredna mikroekonomija
4
30
15
0
Obvezan
„Alternativne teorije poduzeća“ - izabrane teme:
Menadžerske teorije poduzeća: maksimizacija profita, prihoda, korisnosti, rasta
„Tržište outputa“ - izabrane teme:
Savršena konkurencija: Ravnoteža na razini grane i Cobweb teorem
Monopol: Regulacija monopola
Monopolistička konkurencija: Chamberlinova analiza ravnoteže skupine
Oligopol: Teorija igara u analizi oligopola
„Informacije, neuspjeh tržišta i uloga države“ - izabrane teme:
Opća ravnoteža
Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost
Dopune kriterija Pareto efikasnosti
Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije
Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Doc. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Regionalna i socijalna politika EU
6
30
30
0
Obvezan
Ekonomska i socijalna kohezija u EU. EU socijalna politika. Heterogenost europskog prostora i izgradnja socijalne Europe. Socijalna kohezija ? kohezijski fondovi. EU ? država blagostanja. Redistributivna funkcija EU i konkurentnost. Demografski trendovi i problemi financiranja socijalne politike. Tržište rada ? specifika izmedžu članica.. Politika zapošljavanja i mobilnost radnika. Regionalna politika EU. Koordinacija nacionalnih i komunitarnih politika regionalnog razvoja. Ciljevi regionalne i socijalne politike ? odnos s ostalim EU politikama. Globalizacija i regionalizacija kao faktori razvoja regionalne i socijalne politike. Tržišna liberalizacija. Razvojni izazovi informatičkih tehnologija.
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijska tržišta i institucije 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskih tržišta i financijskih institucija. Posebno se definiraju tržište novca i tržište kapitala, kao i međunarodno financijsko tržište te tržište EU s naglaskom na nove zemlje članice.
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se financijski sustav Republike Hrvatske kao i novih zemalja članica Europske unije.

Sadržaj predmeta

Pojam i elementi financijskog sustava (financijske institucije, financijska tržišta i financijski instrumenti)
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Pojam i osnovne vrste burzi i OTC tržišta. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15). Utjecaj financijske krize na financijska tržišta EU.
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira.
Regulacija i nadzor financijskih tržišta: sustavi regulacije u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama EU. Utjecaj financisjkih konglomerata na suvremene financijske sustave i integracija sustava regulacije i nadzora financijskih sustava.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije. Značaj institucionalnih investitora za razvoj financijskih tržišta.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, investicijske banke, investicijske kompanije i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta. Mirovinska
reforma u novim zemljama članicama EU i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj nacionalnih financijskih tržišta. Osiguravajuća društva i investicijski fondovi u novim zemljama članicama EU.
Financijski instrumenti: osnovne vrste i vrednovanje vrijednosnih papira.

Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Financijsko računovodstvo 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest produbiti znanja i obučiti studente da svladaju računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


Sadržaj predmeta

Svrha, načela i praksa računovodstva. Bilježenje računovodstvenih informacija. Rashodi, prihodi i račun dobiti i gubitka. Bilježenje transakcija u imovini, dugovima i glavnici. Izvješćivanje o financijskom položaju: ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, ulaganja u financijske instrumente, ostala ulaganja. Izvještaj o novčanom tijeku. Analiza financijskih izvještaja. Računovodstvo u inflaciji i rezultati transakcija s inozemstvom.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za primjenu statističkih metoda kao potporu za poslovno odlučivanje, rješavanje poslovnih problema i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa.
Osposobiti studente za odabir odgovarajućih statističkih metoda radi rješavanja praktičnih poslovnih problema.
Osposobiti studente za samostalnu interpretaciju i vrednovanje statističkih podataka dobivenih primjenom različitih statističkih metoda radi donošenja poslovnih odluka.


Sadržaj predmeta

Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: «naivni» modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Odabrane metode produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Europsko pravo
4
30
15
0
Izborni 1
Razvitak europskih institucija, vrela europskoga prava, pravni ustroj, tijela EZ, temeljne gospodarske slobode (slobodan promet roba, usluga, kretanja, kapitala), sustav tržišnog natjecanja, zaštita potrošača, pravno ujednačavanje, trgovinska politika, porezno pravo EZ, carinsko pravo EZ, pravo poduzetništva, zaštita okoliša.
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat
Kabinet: 91/IV
E-mail: nadab@pravri.hr
Telefon: (051) 355 160
Internet u poslovanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika zasnovanih na Internetu te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s primjenom Internet servisa u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Preduvjeti za uvođenje Interneta
-Internet servisi
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Elektronička pošta. Način rada. Uloga E-maila u internoj komunikaciji. Uloga E-maila u eksternoj komunikaciji.
-Diskusijske skupine. Uloga diskusijskih skupina u marketinškim istraživanjima.
-Internet telefonija. Videokonferencjie. Njihova uloga u internoj i eksternoj komunikaciji.
-Intranet i ekstranet.
-Problemi na Internetu. Zaštita privatnosti, autorskih prava.
-Uloga digitalna ekonomija u informacijskom društvu. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo i pravci njegovog budućeg razvoja.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Investicijska analiza
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Definiraju se različiti financijski instrumenti, kao i metode analize dužničkih, vlasničkih te izvedenih vrijednosnih papira.

Sadržaj predmeta

Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri). Pravni i financijski aspekti vrijednosnih papira.
Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti, mjenica, ček.
Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice, dionice, investicijski kuponi odnosno certifikati.
Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom, opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures).
Metode analiza vrijednosnih papira: metode analize obveznica, metode analize dionica, metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u svijetu, EU, tranzicijskim zemljama te u Republici Hrvatskoj.
Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika.
Trgovanje vrijednosnim papirima: trgovanje na primarnom, sekundarnom, tercijarnom i kvartarnom tržištu.
Simulacija trgovanja vrijednosnim papirima na računalu. Računalni programi za analizu vrijednosnih papira
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.


Sadržaj predmeta

-Globalizacija i transnacionalne kompanije
-Oblici ulaska na inozemno tržište
-Inozemne direktne investicije
-Transfer tehnologije
-Franchising
-Strateški savezi
-Vezana trgovina
-Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
-Turističke usluge
-Ostale usluge u međunarodnom poslovanju
-Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova
-Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Organizacija i analiza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je izučavanje i usvajanje temeljnih koncepcija analize i modeliranja podataka, pristupa kvantitativnom modeliranju podataka, metoda oblikovanja sustava za upravljanje podacima i trendova u tehnologijama i aplikacijama organizacije i analize podataka. U aplikativnom osposobljavanju i stjecanju praktičnih informatičkih znanja u kontekstu računalno podržane organizacije i analize podataka studenti se osposobljavaju u korištenju računalnih programa za pripremu, razmjenu, reorganiziranje, modeliranje i kalkulacije podataka. Usporednom analizom i kombiniranim korištenjem proračunskih tablica, računalnih alata, jezika za modeliranje podataka i kvantitativne analize, te razvojnim alatima za kvantitativno modeliranje podataka, na temelju induktivne logike, studenti stječu vještine i sposobnosti za informatičko formuliranje problema i donošenje odluka u različitim poslovnim situacijama.


Sadržaj predmeta

-Pojam, načini i metode organizacije podataka
-Paradigma razvoja od datoteka do relacijskih i objektnih baza podataka
-Organizacija podataka u Accessu, izvoz, modeliranje i analiza podataka u Excelu
-Osnovne i napredne tehnike izrade tablica i dijagrama
-Uvoz podataka iz Accessa u Excel, i kreiranje stožernih tablica i stožernih grafikona
-Formule u Excelu: kreiranje i kopiranje jednostavnih i složenih formula
-Funkcije u Excelu: matematičke, statističke, financijske, logičke, baze podataka
-Sortiranje, filtriranje i upravljanje podacima u listama
-Grupiranje i pridjeljivanje imena adresnih područja za vektore i matrice
-Metode organizacije i vizualizacije podataka u matematičkom modeliranju i programiranju
-Alati za analizu podataka: Solver, AnalysisToolPack, DecisionTree, @Risk
-Kreiranje predložaka za poslovne modele
-Rješavanje kompleksnih problema kvantitativne analize Excelovim alatima
-Snimanje i editiranje makro naredbi, kreiranje korisničkih funkcija
-Makro jezici (Visual Basic) kao potpora alatima za analizu podataka
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Poslovno komuniciranje 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti praktičnu primjenu metoda i tehnika poslovnog komuniciranja.
Radom u timovima, te kvalitetnim pripremama debate iz određenih područja, dodatno razviti sposobnosti i vještine timskog rada te poslovnih nadmudrivanja.


Sadržaj predmeta

• Pojam i značaj poslovnog komuniciranja
• Internet i Internet usluge
• Promjene u načinu poslovanja
• Rad u skupini primjenom Internet usluga
• Komunikacijski proces i načini komuniciranja
• Psihološki i sociološki aspekti komunikacije
• Verbalno i neverbalno komuniciranje
• Komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
• Poslovni razgovor i poslovna korespondencija
• Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori
• Predstavljanje i javno nastupanje
• Interno komuniciranje
• Međukulturalno komuniciranje
• Poslovni bonton
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija


Sadržaj predmeta

• Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
• Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
• Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
• Organizacija ustanova i udruga
• Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Revizija
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.


Sadržaj predmeta

Pojam, značaj i uloga revizije u korporativnom upravljanju. Vrste revizije- eksterna, interna, državna. Revizija kao profesija: revizijski standardi, Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir, odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi. Metodologija revizije financijakih izvještaja: planiranje revizijskog postupka, značajnost u reviziji i rizici, procjena sustava internih kontrola. dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri. Revizijski izvještaj i vrste mišljenja. Uvid i povezane usluge s revizijom. Due diligence, Interna revizija- organizacijsko ustrojstvo, zadaci i metodološki postupci. Državna revizija.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika znanja
4
30
15
0
Obvezan
Ekonomika znanja: nastanak, trendovi, implikacije; Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva; Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta; Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firme i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspect; Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost; Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a; Evolucija industrijskih struktura i strategija - Sektorska neujednačenost razvoja znanja: model znanosti i model ;learning-by-doing; Difuzija znanja: nacionalni inovacijski sustavi, prelijevanje znanja (spillover) i zajednice znanja (knowledge communities); Mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Makroekonomija otvorenog gospodarstva, ključne ekonomske politike. Tipovi ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike. Ključni ekonomski indikatori razvoja EU i njezinih članica i usporedbe s glavnim svjetskim partnerima. Od Europske gospodarske zajednice do unutrašnjeg tržišta. Proračunska politka EU; načela financiranja i kriteriji upotrebe proračunskih sredstava EU. Politike strukturnog i kohezijskog prilagođavanja. Od Wernerovog plana do uvođenja eura. Zajednička monetarna politika. Politika širenja članstva EU. Položaj Hrvatskog gospodarstva u procesu daljnjeg širenja EU.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Doc. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Teorija i politika međunarodnih ekonomskih odnosa: klasični i neoklasični pristup; suvremena i alternativna teorija; teorija međuzavisnosti trgovine i rasta; međunarodni ekonomski razvoj i razvojne disproporcije; međunarodno investiranje i tehnološki razvoj. Razvoj međunarodnog ekonomskog sustava: razvoj Bretton-Woods sustava; Havanska povelja, GATT i WTO; međunarodne ekonomske institucije i organizacije; konvertibilnost i multilateralizam; tri svjetska ekonomska konflikta: Zapad-Zapad, Istok-Zapad i Sjever-Jug; Novi međunarodni ekonomski sustav. Globalizacija, liberalizacija i regionalizam: razvoj globalnih ekonomskih i političkih odnosa; globalizacija i liberalizacija; regionalne integracije i trgovinski blokovi; IMF, WB i WTO u uvjetima globalizacije; transnacionalne korporacije i kretanje kapitala; globalne razvojne disproporcije (razvojni gap, socijalni gap i gap okoliša).
Mikroekonomske politike EU
6
30
30
0
Obvezan
Teorije ekonomskih integracija i otvoreno gospodarstvo. Koristi ekonomskih integracija na mikro i makro razini: vrste ekonomskih integracija, učinci ekonomskih integracija na gospodarstva, poduzeća i građane. Mikro i makro uvjeti za uspjeh ekonomskih integracija, Primjeri ekonomskih integracija u svijetu i njihovo funkcioniranje, posebno NAFTA, ASEAN, CACM, CEFTA, EFTA, i druge veće integracije i nove integracijske ideje. Formalno povijesni razvoj EU: Ugovori i produbljavanje integracije,
Procesi i posledice širenja integracije. Ustanove EU - povezanost, karakteristike, promjene i metode odlučivanja. Načelo subsidijarnosti. Osnove mjerenja makro i mikro učinaka ekonomskih integracija.
Procjene učinaka integracije na makro i mikro razini za EU. Položaj Hrvatske u procesu približavanja članstvu u EU.
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Teorija organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.


Sadržaj predmeta

-Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije. Populacijsko-ekološki model. Strukturalisti - SCP model.
-Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća. Razlozi rasta poduzeća.
-Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
-Problem ograničene racionalnosti. Oportunističko ponašanje. Problem motivacije u OT.
-Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća. Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
-Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
-Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
-Outsourcing. Prilike i rizici.
-Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
-Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole. Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
-Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
-Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru. Usporedni pregled institucionalne okoline.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Vrednovanje poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.


Sadržaj predmeta

Uvod u vrednovanje poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Temeljni činitelji procjenjivanja vrijednosti poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća. Statičke metode vrednovanja poduzeća. Dinamičke metode vrednovanja poduzeća. Kontinuirano revidiranje promjene vrijednosti poduzeća. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Logistički menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje logističkog koncepta menadžmenta i stjecanje kompetencija upravljanja sustavom materijalnih, financijskih i informacijskih tokova u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenih poslovnih sustava.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske osnove poslovne logistike; razvojne determinante suvremenoga poduzeća; logistički čimbenici – potencijali uspješnosti poslovanja poduzeća; razvojni fokusi logističkog menadžmenta; implementacija strategije dinamičke optimalizacije poslovanja poduzeća; logistički pristup organizaciji poslovanja suvremenog poduzeća; upravljanje logističkim sustavom suvremenog poduzeća; logističke metode poslovnog upravljanja i analiza logističkog sustava poduzeća; logistički model upravljanja dinamičkom optimalizacijom poslovanja poduzeća.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Menadžersko računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest obučiti studente u svladanju temeljnih metode i tehnika menadžerskog računovodstva u funkciji poslovnog odlučivanja. Navedeno uključuje interdisciplinarno povezivanje i aplikaciju stečenih i znanja na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija računovodstvo troškova, financijsko računovodstvo, poslovne financije, financijska analiza i dr.
Sadržajem kolegija studente se upoznaje s interno orijentiranim, nestandardiziranim računovodstvom i menadžerskim formama financijskih izvještaja usmjerenim planiranju, investicijskom odlučivanju i upravljanju poslovanjem poduzeća.


Sadržaj predmeta

-Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
-Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
-Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
-CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
-Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
-Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
-Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
-Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
-Standardni troškovi i budžetiranje.
-Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
-Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić
Kabinet: 83/IV
E-mail: ana.marija.sikiric@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Menadžment informacijski sustav
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
-Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara
-Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom
-MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS
-Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici
-Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup
-Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
-Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Međunarodno računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Oporezivanje dobiti i dohotka u RH
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji nisu polagali predmet Javne financije, prije svega budućim menadžerima i poduzetnicima, koji žele steći detaljnija znanja o poreznim procesima u poduzeću/obrtu, kako s obzirom na porezni sustav RH te problematiku međunarodnog poreznog planiranja.

Sadržaj predmeta

• Poremećaji poreza na dobit
• Sustavi poreza na dobit (odnos poreza na dobit i poreza na dohodak)
• Osnove poreznog menadžmenta u RH
- Porez na dobit
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti- oporezivanje dobiti obrtnika i slobodnih zanimanja
- Oporezivanje plaća
- Oporezivanje drugih dohodaka
- Porezno savjetništvo
• Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Porezne stope i poticaji u EU i zemljama jugoistočne Europe
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti i porezno planiranje
- Štetna porezna konkurencija (OECD, EU)
- Harmonizacija poreza na dobit u EU (međunarodno oporezivanje i buduća jedinstvena osnovica poreza na dobit), Usporedba poreznog opterećenja plaća Hrvatske i zemalja OECD-a
• PDV i akcize sa stajališta poduzeća
- Harmonizacija u EU (samo sa stajališta transakcija poduzeća)
- Prilagodba RH (promjene)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Porezni sustavi EU
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava u EU – postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU, mjere protiv štetne porezne konkurencije, te u vezi toga konstantno analizirati porezni sustav Hrvatske. Studenti se žele osposobiti za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave EU i poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta

• Porezno opterećenje i porezna struktura EU
• Harmonizacija/koordinacija EU na području neizravnih poreza (PDV i akcize u EU i SEE)
• Sustavi poreza na dobit u zemljama EU i SEE zemljama
• Sustavi poreza na dohodak zemljama EU i SEE zemljama
• Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza
• Porezni sustav Hrvatske i prilagodba EU

Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Poslovna politika banaka
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)


Sadržaj predmeta

Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka. Determinante poslovne politike. Suvremene pojave i obilježja poslovne politike banaka u svijetu. Financijske inovacije (proizvodi i procesi). Tehnološka revolucija i bankarstvo, deregulacija, globalizacija, univerzalizacija, sekuritizacija. Politika formiranja izvora sredstava (vlastiti i tuđi, povratni i nepovratni, u domaćoj valuti i u stranim valutama, u zemlji i iz inozemstva, od fizičkih i od pravnih osoba itd.). Ulaganje sredstava u kreditne i nekreditne plasmane. Politika likvidnosti i solventnosti. Kamatna i tarifna politika. Upravljanje rizicima (valutni, kreditni, kamatni i ostali rizici). Upravljanje izvorima i plasmanima banke. Vanbilančni rizici. Specifične bankarske operacije na financijskom tržištu i vlastiti bankarski poslovi.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Ivan Gržeta , univ. spec. oec., asistent
Kabinet: 38/II
E-mail: ivan.grzeta@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Poslovno okruženje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Steći znanja o interaktivnom odnosu između poduzeća i njegovog bližeg i daljeg poslovnog okruženja.


Sadržaj predmeta

Mjesto i uloga poslovnog okruženja u ekonomskoj znanosti; Evolucija teorijskih pristupa poslovnom okruženju; Utjecaj znanosti, tehnike i tehnologije na poslovno okruženje; Intelektualni kapital – osnova konkurentnosti nacionalnih ekonomija; Eko-socijalno tržno gospodarstvo; Strategije odgovora poduzeća na promjene u okruženju; Definiranje relevantnih dijelova poslovnog okruženja; Tržišno i operativno okruženje; Predviđanje razvoja poslovnog okruženja; Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća; Europska unija kao poslovno okruženje; CRM kao alat za upravljanje operativnim okruženjem; Business Intelligence; Ključni problemi poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj
Primjena baza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje. Pored, navedenog studenti se na diplomskom studiju detaljnije upoznaju s postupcima, tehnikama i specifičnostima primjene baza podataka u poslovanju kroz niz praktičnih primjera, aktivnosti i zadataka.


Sadržaj predmeta

Modeliranje podataka.
Složeniji dijagrami objekt-veza. (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Normalizacija podataka.
Složenije tablice (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji upiti (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji obrasci (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složenija izvješća (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Usporedba izrade objekata u dizajnerskom pogledu i pomoću čarobnjaka
Razmjena podataka između Accessa i drugih programa
Usporedba izrade upita putem primjera i pomoću SQL jezika.
Automatizacija, te izrada i korištenje makroa
Osnove programiranja u VBA za Acces
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Upravljačka ekonomika
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ovladavanje studenata osnovnim znanjima o tržišnim strukturama i determinatama tržišnih struktura, značaju industrijalizacije za gospodarski razvoj, te upoznavanje sa ciljevima i mjerama industrijske politike u suvremenom gospodarstvu;
U okviru seminarske nastave osposobljavanje studenata za kritičku i komparativnu analizu industrijskog razvoja odabranih zemalja svijeta i Republike Hrvatske, kao i za definiranje adekvatne industrijske politike u cilju povećanja konkurentnosti industrijskog sektora i gospodarstva Republike Hrvatske

Sadržaj predmeta

Tržišne strukture : savršena konkurencija; teorija imperfektne konkurencije; monopol i monopson; monopolistička konkurencija; oligopoli; teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija; antimonopolska politika.
Determinante tržišnih struktura: mjerenje razine koncentracije; koncentracija i profitabilnost; ulazne barijere; strateško spriječavanje ulaska; ekonomija obujma.
Industrijalizacija i ekonomski razvoj : uloga industrije u ekonomskom razvoju; ekonomski razvoj i strukturne promjene prerađivačke industrije; industrijski razvoj svijeta i Republike Hrvatske nakon 1990. godine.
Industrijalizacija i državna intervencija – od tradicionalnog do suvremenog poimanja industrijske politike; klasifikacija industrijskih politika prema područjima djelovanja; instrumenti i aktivnosti suvremene industrijske politike; uloga industrijske politike u strukturnom prilagođavanju industrije i porasta međunarodne konkurencije hrvatskog gospodarstva; konvergencija nacionalne industrijske politike u odnosu na industrijsku politiku EU.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.


Sadržaj predmeta

-principi i koncepti ekonomskog razvoja
-teorije razvoja – komparativna analiza
-razvoj i ekonomska nejednakost stanovništva
-mjerenje rasta i razvoja
-povijesni rast i suvremeni razvoj – faktori, uvjeti i pretpostavke
-uloga države u ekonomskom razvoju
-analiza i upravljanje ključnim suvremenim razvojnim faktorima
-značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju (posebice obrazovne i znanstvene politike te politike zapošljavanja i radne snage)
-ekonomska decentralizacija i razvoj; uloga regionalnih i lokalnih zajednica u razvojnom pristupu «odozdo»
-problem uravnoteženog regionalnog razvoja
-planiranje ekonomskog razvoja u tržišnoj ekonomiji
-održivi razvoj
Monetarna politika EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o monetarnim i razvojnim aspektima gospodarstva EU. Predmet izučavanja su ekonomske politike EU i relacije između monetarnih i realnih odnosa, financijske pozicije zemalja u tranziciji i zemalja na putu da postanu članice EU. Costs and Benefits monetarne unije te nacionalni financijski adjustment na putu ka EU, uz tečajnu politiku i njene efekte. Spoznaja međunarodnih financijskih relacija u uvjetima globalne ekonomije: Dolar-Euro-Jen. Ekonomske i monetarne perspektive EU.


Sadržaj predmeta

Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon: (051) 355 143
Strukturna politika EU
4
30
15
0
Obvezan
Strukturna politika kao dio kohezijske politike EU: Smanjivanje ekonomskih dispariteta u manje razvijenim dijelovima EU; Promocija ekonomske i socijalne povezanosti (kohezije) u EU; Aplikacija kohezijske politike: posebna potpora integriranim programima i programima s regionalnim elementima; Izvori informacija i praktična upotreba. Izvori financiranja strukturne politike EU: Europski regionalni razvojni fond (ERDF); Europski socijalni fond (ESF); Europski fond za orijentaciju i garancije u poljoprivredi (EAGGF) ; Financijske potpore za razvoj ribarstva (FIFG). Obujam i načela financijskih pomoći: Usporedba prethodnih financijskih perioda (npr. 1994-99 i 2000-06); Aktualne potpore tekućeg korištenja sredstava i perspective; Izbor područja financiranja; regije koje zaostaju u razvoju u EU ? BDP ispod 75% EU, regije s problemima u proizvodnom prestrukturiranju, razvoj ljudskih resursa; Inicijative vezane za upotrebu sredstva Strukturnih fondova (Interreg, Leader, Equal, Urban). Praktični aspekti pripreme projekta. Strukturna politika EU i položaj Hrvatske.
Doc. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Prof. dr. sc. Nenad Smokrović
Kabinet: 87/IV
E-mail: nenad.smokrovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Menadžment malih i srednjih poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje teorije i prakse upravljanja malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj i u svijetu

Sadržaj predmeta

Pojam malog poduzeća. Karakteristike malog poduzeća. Prilike i izazovi malog poduzeća. Uloga malog poduzeća u razvoju gospodarstva.
OSNIVANJE MALOG PODUZEĆA: Pokretanje novog posla. Poduzetničke ideje. Poduzetnički timovi. Formiranje do tada nepostojećeg poduzeća. Preuzimanje postojećeg poduzeća od strane pojedinaca ili grupe koji nisu do tada bili poduzetnici. Preuzimanje porodičnog poduzeća od strane nasljednika. Osnivanje novog poduzeća od nekog već postojećeg poduzeća. Spin-off osnivanje. Management- buy-out osnivanje. Franchising.
BUSINESS PLAN: Pojam i uloga business plana. Način i postupak izrade business plana: Opis poduzeća. Plan proizvoda i usluga. Plan marketinga. Menadžment plan. Plan operacija. Financijski plan. Plan legalizacije.
FUNKCIJE MENADŽMENTA U PODUZEĆU: Planiranje. Organiziranje. Kadroviranje. Vođenje. Kontroliranje.
ANALIZA TRŽIŠTA: Pojam i sadržaj analize tržišta. Analiza tržišta prodaje (Analiza i procjena potražnje. Analiza i procjena ponude. Analiza i procjena plasmana.) Analiza troškova nabave. Razvoj marketinške strategije malog poduzeća.
MENADŽMENT U MALIM PODUZEĆIMA: Specifične karakteristike menadžmenta u malim poduzećima. Razine menadžmenta. Podjela rada između menadžerskih razina. Odnos vlasnika i menadžera u malim poduzećima. Odnos menadžera i zaposlenih u malom poduzeću. Obrazovanje menadžera malih poduzeća.
VOĐENJE PODUZEĆA: Ljudski čimbenici i motivacija. Vodstvo. Odbori i skupno vođenje. Stilovi vođenja. Komunikacija. Vođenje u svijetu
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta

Osnove teorije odlučivanja.
Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Doc. dr. sc. Jelena Jardas Antonić
Kabinet: 89/IV
E-mail: jelena.jardas.antonic@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Elektroničko poslovanje
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
-Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
-Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
-E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
-E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
-Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
-Elektronička razmjena podataka
-Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
-Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerskom odlučivanju i u skladu s tim upoznati ih s računalno podržanim modelima odlučivanja. Znanja koja su sadržana u ovom programu su u funkciji spoznaje sinergijske povezanosti znanstvenog odlučivanja i uporabe informatičkih tehnologija kako bi se potaknulo istraživanje i uporaba računalno podržanih modela odlučivanja. Također cilj je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
-Značajke procesa odlučivanja od problema do rješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
-Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
-Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
-Primjena DSS-a u poslovnim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti rješenja
-Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
-Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
-Oblikovanje baza modela u rješavanju ekonomskih problema
-Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
-Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
-Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
-Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Istraživanje tržišta
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osnovni ciljevi kolegija su:
- upoznati studenta sa pojmovima i problematikom istraživanja tržišta
- obučavati studenta o načinu postavljanja problema i cilja/eva istraživanja
- osposobiti studenta za oblikovanje instrumenta istraživanja i provođenje istraživanja u praksi
- osposobiti studenta za prezentaciju dobivenih rezultata istraživanja


Sadržaj predmeta

Pojam i definicija istraživanja tržišta. Značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju. Proces istraživanja tržišta. Kvalitativna i kvantitativna istraživanja. Eksplorativna, deskriptivna i kauzalna istraživanja. Sekundarni podaci. Primarni podaci. Određivanje plana istraživanja. Metode određivanja uzorka. Odabir metode prikupljanja podataka. Analiza i interpretacija podataka. Primjena istraživanja tržišta. Primjena rezultata istraživanja tržišta prilikom segmentacije tržišta, određivanja ciljnog tržišta i pozicioniranja na tržištu. Primjeri uspješne i neuspješne primjene istraživanja tržišta.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Marketing usluga
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazati na značaj usluga u tržišnom gospodarstvu, kao i specifična obilježja usluga. Definirati odnos uslužnog poduzeća i korisnika usluga. Istaknuti značaj segmentacije tržišta usluga, pozicioniranja usluge i kvalitete usluge. Prikazati specifičnosti elemenata marketing mixa internog i eksternog marketinga u uslužnim poduzećima.

Sadržaj predmeta

Praćanje i evidentiranje usluga u svim tipovima poduzeća u tržišnom gospodarstvu. Definiranje usluga i njihova klasifikacija. Servuction sustav, blueprinting koncept i značaj subjektivne vrijednosti usluge. Tehnike istraživanja tržišta u marketingu usluga. Značaj kvalitete usluga. Specifičnosti elemenata marketing mixa. Značenje branda u uslužnom sektoru. Organizacijske provedbe marketinga u uslužnim poduzećima.
Doc. dr. sc. Maja Vujičić
Kabinet: 91/IV
E-mail: maja.vujicic@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Poslovni marketing
4
30
15
0
Izborni 1
1.1. Ciljevi predmeta

Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu (studij konkurencije, dobavljača, distributera, posrednika i kupaca). Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanje poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca (vrste i proces kupnje, multidimenzionalnost i interaktivnost u ponašanju poslovnih kupaca). Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM).
Doc. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 92/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neproftnih organizacija, što podrazmijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja ( prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.


Sadržaj predmeta

-Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države.
-Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.
-Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije
-Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor,
-Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj,
-Organizacija računovodsta: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna
-Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja
-Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata
-Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama rijednosti imovine i obveza, konsolidacija financijskih izvještaja, izvještaj o izvršenju proračuna,
-Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
-Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
-Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: ?naivni? modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, SPSS ili sl.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se