Menadžment

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika i politika zaštite okoliša
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je produbiti znanja o teorijskim osnovama ekološke ekonomije, te ukazati studentima na osnovne smjernice inovativnog upravljanja održivim razvojem u suvremenom uvjetima globalne ekonomije. Također će studenti savladati modele upravljanja ekološkim problemima na primjeru razvijenih europskih zemalja.


Sadržaj predmeta

Temeljna obilježja održivog razvoja (Ekonomsko-ekološki temelj održivog razvoja; Ograničenje gospodarskog rasta zbog onečišćenja okoliša; Stupovi održivosti; Indikatori održivosti)
Neoklasični i ekološki pogled na održivost (Mjerenje održivosti; Amortizacija prirodnog kapitala; Buduće koristi, troškovi i diskontiranje; Malthus i ekološka ekonomika; Dalyjevo pravilo)
Teorijska razrada ekoloških standarda učinkovitosti i sigurnosti (Definiranje standarda; Uvođenje Coaseova teorema; Definiranje etičke osnove standarda učinkovitosti; Definiranje prava na sigurnost)
Teorijsko-analitičke osnove menadžmenta okoliša (Menadžment obnovljivih i neobnovljivih resursa; Menadžment kvalitete zraka, tla i voda; Menadžment posebno vrijednih dijelova prirode)
Ekološko pravo (Pojam prava okoliša i njegovo mjesto u pravnom sustavu; Načela prava okoliša; Građansko-pravna i kazneno-pravna zaštita okoliša; Porezni sustav i okoliš)
Inovativno upravljanje održivim razvojem ( industrijska ekologija; čistija proizvodnja; ekološka ekonomija)
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda, modeliranja i simulacije kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje.


Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski.
Analitičke metode: Determinističke- linearno programiranje, analiza osjetljivosti. Stohastičke - Ekonometrijski modeli: osnovni pojmovi, ocjenjivanje, metoda najmanjih kvadrata, testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara, testiranje statističke značajnosti regresijskog modela, primjena, prognoza, analiza.
Metoda simulacije: etape simulacijskog modeliranja, generiranje varijabli, verifikacija modela, eksperimentiranje, historijska simulacija, analiza rezultata. Prednosti i nedostaci metode simulacije. Primjena: Monte Carlo simulacija.*
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Projektni menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Računovodstvo troškova
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s internim obračunom poslovanja, te svladavanje tehnika i metoda predviđenih sadržajem kolegija.
Kroz seminarsku nastavu i vježbe osposobljavanje studenata za organiziranjem i vođenjem računovodstva inputa poslovnog procesa, računovodstva proizvodnje, primjenu metoda obračuna troškova po troškovnim mjestima i nositeljima, standardizaciju troškova i ostale aspekte primjene troškovnog koncepta u poslovanju.


Sadržaj predmeta

Temeljni teorijski pojmovi računovodstva troškova. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu.
Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode (kalkuliranje troškova po aktivnostima poslovnog procesa, ciljno kalkuliranje).
Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima.
Fiksni i varijabilni troškovi – metode odvajanja fiksne od varijabilne komponente troškova – analiza točke pokrića.
Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima –metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića.
Analiza koristi i ulaganja (Benefit-cost) u računovodstvu troškova.
Ostali aspekti primjene troškovnog koncepta u poslovanju – linearno programiranje, analiza osjetljivosti.
Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu, poljoprivredi, stočarstvu i voćarstvu.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Doc. dr. sc. Andrea Arbula Blecich
Kabinet: 91/IV
E-mail: andrea.arbula.blecich@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Strateško upravljanje kvalitetom
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa sadržajima sustava upravljanja kvalitetom:
Pojam i definiranje kvalitete, obilježja kvalitete, procese usklađivanja interne i eksterne kvalitete.
Pojam sustava upravljanja kvalitetom.
Teorija upravljanja kvalitetom, metode i troškovi upravljanja kvalitetom.


Sadržaj predmeta

Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Strateško upravljanje kvalitetom. Transcedentalno tumačenje kvalitete. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Spirala kvalitete. Elipsa kvalitete. PDCA. Modeli poslovne izvrsnosti: Malcom Baldrige National Quality Award, Six Sigma, European Quality Award. Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:1996, HACCP, OHSAS 18001 i dr. Metoda 20 ključeva. Integrirani menadžment sustavi. W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi. Razvijanje kulture kvalitete. Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete. Usredotočenost na kupce i mjerljivost zadovoljstva kupaca. Quality Function Deployment (QFD). Instrumenti mjerenja kvalitete. Zahtjevi i načela ISO 9001:2008. Politika kvalitete. Dokumentacija. Motivacija. Vođenje. Timski rad. Procesni pristup. Kaizen. Vrste audita: audit prve, druge i treće strane. Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Statistička kontrola kvalitete. Marketing kvalitete. Utjecaj kvalitete na uspješnost poduzeća. Pozitivni i negativni utjecaji uvođenja sustava upravljanja kvalitetom. Kvaliteta na razini pojedinih poslovnih funkcija i na razini poduzeća. Sustavi kvalitete prilagođeni pojedinim djelatnostima (SERVQUAL i sl.). Primjeri uspješnih i neuspješnih primjena sustava upravljanja kvalitetom. Hrvatska iskustva u području sustava upravljanja kvalitetom.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan
Kontroling
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.


Sadržaj predmeta

Razvoj i suvremeni pristup kontrolingu: razumjevanje cijeva i načina upravljanja poduzeća, pojam , značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup. Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera:planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću. Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga, Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Poslovno pregovaranje
4
30
15
0
Obvezan
iljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima osnovne pojmove iz područja poslovnog pregovaranja, temeljne pristupe pregovaranju i modele postupanja u procesima poslovnog pregovaranja. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja poslovnog pregovaranja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća u svim segmentima gospodarstva.


Sadržaj predmeta

Temeljni pojmovi u poslovnom pregovaranju. Definicija pregovora. Priroda pregovaranja. Bitni elementi u procesu poslovnog pregovaranja. Proces i sudionici poslovnog pregovaranja.
Subprocesi pregovaranja. Percepcija, kognicija i emocije. Komunikacija. Utjecaj.
Kontekst pregovaranja. Predstavnici, stranke, publika. Koalicija. Višestruke strane i timovi.
Odnosi u pregovaranju. Vrste odnosa. Ključni elementi upravljanja pregovorima unutar odnosa.
Načela pregovaranja i tehnike poslovnog pregovaranja. Pregovaranje u procesima na različitim gospodarskim razinama.
Obilježja pregovaračke situacije. Pripreme za poslovno pregovaranje. Zona pregovaranja, zona sporazuma i točka kompromisa. Ponuda u pregovaračkoj strategiji.
Vještine pregovaranja i zapreke u pregovaranju. Igra u pregovorima – davanje i primanje ustupaka. Zaključivanje pregovora.
Pregovaračka moć. Razlike u pregovaračkim sposobnostima. Činitelji koji olakšavaju uspješno pregovaranje. Stjecanje i korištenje moći u pregovaranju.
Strategije poslovnog pregovaranja. Principijelno pregovaranje. Tvrdo pregovaranje. Meko pregovaranje. Pozicijsko pregovaranje. Fiktivno pregovaranje.
Poslovne i pregovaračke taktike. Specifične pregovaračke taktike. Taktičke metode i taktičke zamisli. Vezivanje taktika.
Komuniciranje i poslovno pregovaranje. Važnost komunikacije i komunikacijskih vještina. Temeljne komunikacijske vještine u poslovnom pregovaranju.
Etika i kultura u poslovnom pregovaranju. Etička pitanja u poslovnom pregovaranju. Sklonost pregovarača prema korištenju neetičkih metoda. Poslovni protokol.
Međunarodno i međukulturalno pregovaranje. Utjecaj kulture na pregovaranje. Specifičnosti pregovaranja u različitim kulturama.
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Teorija odlučivanja
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta
Osnove teorije odlučivanja.
Analiza problema odlučivanja.

Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Statistička teorija odlučivanja. Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja. Potpuno prebrojavanje. Dinamičko programiranje. Metoda grananja i ograđivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Problem zaliha. Osnovni modeli zaliha. Optimalna veličina narudžbe i serije. Model zaliha s ograničenjem. Stohastički model zaliha.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Upravljačka ekonomika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Mikrosustav EU
6
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Prenijeti temeljna znanja o mikroekonomskom sustavu na kojem se temelji funkcioniranje gospodarstva Europske unije, odnosno unutarnje tržište, te o integracijskom ekonomskom procesu i zajedničkim mikroekonomskim EU politikama, koje izravno utječu na poslovanje poduzeća u EU.


Sadržaj predmeta

Ekonomski i politički uvjeti nastanka europske ekonomske integracije.
Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU (Ekonomika integracije. Stvaranje i skretanje trgovine.
Teorija carinske unije.
Princip supsidijarnosti i njegov ekonomski značaj.
Nova ekonomska geografija. EU i ostatak svijeta.) EU proračun.
Mikroekonomske politike u EU (Zajednička ribolovna politika.
Transportna politika i energetska politika. Politika zaštite okoliša...).
Harmonizacija oporezivanja u EU.
Europska industrijska politika i anti-trustovska politika (Konkurencijska politika i suradnja među vladama.
Ekonomika javnih dobara i eksternaliteti. Poduzetnička politika EU.).
Zajednička poljoprivredna politika – CAP (Reforme CAP-a. Primjer tržišne organizacije i problemi organizacije poljoprivrednog tržišta.).
‘Europa 2020’ i politike napretka (Novo trgovinsko i ekonomsko integriranje - učinak konkurentnosti.
Politika istraživanja i razvoja i direktne inozemne investicije.)
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija.


Sadržaj predmeta

Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
Organizacija ustanova i udruga
Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijska tržišta i institucije 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskih tržišta i financijskih institucija. Posebno se definiraju tržište novca i tržište kapitala, kao i međunarodno financijsko tržište te tržište EU s naglaskom na nove zemlje članice.
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se financijski sustav Republike Hrvatske kao i novih zemalja članica Europske unije.

Sadržaj predmeta

Pojam i elementi financijskog sustava (financijske institucije, financijska tržišta i financijski instrumenti)
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Pojam i osnovne vrste burzi i OTC tržišta. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15). Utjecaj financijske krize na financijska tržišta EU.
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira.
Regulacija i nadzor financijskih tržišta: sustavi regulacije u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama EU. Utjecaj financisjkih konglomerata na suvremene financijske sustave i integracija sustava regulacije i nadzora financijskih sustava.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije. Značaj institucionalnih investitora za razvoj financijskih tržišta.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, investicijske banke, investicijske kompanije i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta. Mirovinska
reforma u novim zemljama članicama EU i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj nacionalnih financijskih tržišta. Osiguravajuća društva i investicijski fondovi u novim zemljama članicama EU.
Financijski instrumenti: osnovne vrste i vrednovanje vrijednosnih papira.

Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Financijsko računovodstvo 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest produbiti znanja i obučiti studente da svladaju računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


Sadržaj predmeta

Svrha, načela i praksa računovodstva. Bilježenje računovodstvenih informacija. Rashodi, prihodi i račun dobiti i gubitka. Bilježenje transakcija u imovini, dugovima i glavnici. Izvješćivanje o financijskom položaju: ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, ulaganja u financijske instrumente, ostala ulaganja. Izvještaj o novčanom tijeku. Analiza financijskih izvještaja. Računovodstvo u inflaciji i rezultati transakcija s inozemstvom.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 45/II
E-mail: josip.cicak@efri.hr
Telefon: (051) 355 165
Menadžment malih i srednjih poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje teorije i prakse upravljanja malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj i u svijetu

Sadržaj predmeta

Pojam malog poduzeća. Karakteristike malog poduzeća. Prilike i izazovi malog poduzeća. Uloga malog poduzeća u razvoju gospodarstva.
OSNIVANJE MALOG PODUZEĆA: Pokretanje novog posla. Poduzetničke ideje. Poduzetnički timovi. Formiranje do tada nepostojećeg poduzeća. Preuzimanje postojećeg poduzeća od strane pojedinaca ili grupe koji nisu do tada bili poduzetnici. Preuzimanje porodičnog poduzeća od strane nasljednika. Osnivanje novog poduzeća od nekog već postojećeg poduzeća. Spin-off osnivanje. Management- buy-out osnivanje. Franchising.
BUSINESS PLAN: Pojam i uloga business plana. Način i postupak izrade business plana: Opis poduzeća. Plan proizvoda i usluga. Plan marketinga. Menadžment plan. Plan operacija. Financijski plan. Plan legalizacije.
FUNKCIJE MENADŽMENTA U PODUZEĆU: Planiranje. Organiziranje. Kadroviranje. Vođenje. Kontroliranje.
ANALIZA TRŽIŠTA: Pojam i sadržaj analize tržišta. Analiza tržišta prodaje (Analiza i procjena potražnje. Analiza i procjena ponude. Analiza i procjena plasmana.) Analiza troškova nabave. Razvoj marketinške strategije malog poduzeća.
MENADŽMENT U MALIM PODUZEĆIMA: Specifične karakteristike menadžmenta u malim poduzećima. Razine menadžmenta. Podjela rada između menadžerskih razina. Odnos vlasnika i menadžera u malim poduzećima. Odnos menadžera i zaposlenih u malom poduzeću. Obrazovanje menadžera malih poduzeća.
VOĐENJE PODUZEĆA: Ljudski čimbenici i motivacija. Vodstvo. Odbori i skupno vođenje. Stilovi vođenja. Komunikacija. Vođenje u svijetu
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za primjenu statističkih metoda kao potporu za poslovno odlučivanje, rješavanje poslovnih problema i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa.
Osposobiti studente za odabir odgovarajućih statističkih metoda radi rješavanja praktičnih poslovnih problema.
Osposobiti studente za samostalnu interpretaciju i vrednovanje statističkih podataka dobivenih primjenom različitih statističkih metoda radi donošenja poslovnih odluka.


Sadržaj predmeta

Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: «naivni» modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Odabrane metode produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta

Osnove teorije odlučivanja.
Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Teorija organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.


Sadržaj predmeta

-Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije. Populacijsko-ekološki model. Strukturalisti - SCP model.
-Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća. Razlozi rasta poduzeća.
-Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
-Problem ograničene racionalnosti. Oportunističko ponašanje. Problem motivacije u OT.
-Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća. Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
-Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
-Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
-Outsourcing. Prilike i rizici.
-Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
-Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole. Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
-Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
-Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru. Usporedni pregled institucionalne okoline.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Vrednovanje poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.


Sadržaj predmeta

Uvod u vrednovanje poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Temeljni činitelji procjenjivanja vrijednosti poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća. Statičke metode vrednovanja poduzeća. Dinamičke metode vrednovanja poduzeća. Kontinuirano revidiranje promjene vrijednosti poduzeća. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Elektroničko poslovanje
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
-Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
-Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
-E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
-E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
-Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
-Elektronička razmjena podataka
-Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
-Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerskom odlučivanju i u skladu s tim upoznati ih s računalno podržanim modelima odlučivanja. Znanja koja su sadržana u ovom programu su u funkciji spoznaje sinergijske povezanosti znanstvenog odlučivanja i uporabe informatičkih tehnologija kako bi se potaknulo istraživanje i uporaba računalno podržanih modela odlučivanja. Također cilj je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
-Značajke procesa odlučivanja od problema do rješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
-Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
-Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
-Primjena DSS-a u poslovnim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti rješenja
-Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
-Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
-Oblikovanje baza modela u rješavanju ekonomskih problema
-Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
-Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
-Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
-Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Internet u poslovanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika zasnovanih na Internetu te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s primjenom Internet servisa u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Preduvjeti za uvođenje Interneta
-Internet servisi
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Elektronička pošta. Način rada. Uloga E-maila u internoj komunikaciji. Uloga E-maila u eksternoj komunikaciji.
-Diskusijske skupine. Uloga diskusijskih skupina u marketinškim istraživanjima.
-Internet telefonija. Videokonferencjie. Njihova uloga u internoj i eksternoj komunikaciji.
-Intranet i ekstranet.
-Problemi na Internetu. Zaštita privatnosti, autorskih prava.
-Uloga digitalna ekonomija u informacijskom društvu. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo i pravci njegovog budućeg razvoja.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Investicijska analiza
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Definiraju se različiti financijski instrumenti, kao i metode analize dužničkih, vlasničkih te izvedenih vrijednosnih papira.

Sadržaj predmeta

Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri). Pravni i financijski aspekti vrijednosnih papira.
Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti, mjenica, ček.
Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice, dionice, investicijski kuponi odnosno certifikati.
Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom, opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures).
Metode analiza vrijednosnih papira: metode analize obveznica, metode analize dionica, metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u svijetu, EU, tranzicijskim zemljama te u Republici Hrvatskoj.
Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika.
Trgovanje vrijednosnim papirima: trgovanje na primarnom, sekundarnom, tercijarnom i kvartarnom tržištu.
Simulacija trgovanja vrijednosnim papirima na računalu. Računalni programi za analizu vrijednosnih papira
Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Logistički menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje logističkog koncepta menadžmenta i stjecanje kompetencija upravljanja sustavom materijalnih, financijskih i informacijskih tokova u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenih poslovnih sustava.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske osnove poslovne logistike; razvojne determinante suvremenoga poduzeća; logistički čimbenici – potencijali uspješnosti poslovanja poduzeća; razvojni fokusi logističkog menadžmenta; implementacija strategije dinamičke optimalizacije poslovanja poduzeća; logistički pristup organizaciji poslovanja suvremenog poduzeća; upravljanje logističkim sustavom suvremenog poduzeća; logističke metode poslovnog upravljanja i analiza logističkog sustava poduzeća; logistički model upravljanja dinamičkom optimalizacijom poslovanja poduzeća.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Marketing usluga
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazati na značaj usluga u tržišnom gospodarstvu, kao i specifična obilježja usluga. Definirati odnos uslužnog poduzeća i korisnika usluga. Istaknuti značaj segmentacije tržišta usluga, pozicioniranja usluge i kvalitete usluge. Prikazati specifičnosti elemenata marketing mixa internog i eksternog marketinga u uslužnim poduzećima.

Sadržaj predmeta

Praćanje i evidentiranje usluga u svim tipovima poduzeća u tržišnom gospodarstvu. Definiranje usluga i njihova klasifikacija. Servuction sustav, blueprinting koncept i značaj subjektivne vrijednosti usluge. Tehnike istraživanja tržišta u marketingu usluga. Značaj kvalitete usluga. Specifičnosti elemenata marketing mixa. Značenje branda u uslužnom sektoru. Organizacijske provedbe marketinga u uslužnim poduzećima.
Doc. dr. sc. Maja Vujičić
Kabinet: 91/IV
E-mail: maja.vujicic@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Menadžersko računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest obučiti studente u svladanju temeljnih metode i tehnika menadžerskog računovodstva u funkciji poslovnog odlučivanja. Navedeno uključuje interdisciplinarno povezivanje i aplikaciju stečenih i znanja na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija računovodstvo troškova, financijsko računovodstvo, poslovne financije, financijska analiza i dr.
Sadržajem kolegija studente se upoznaje s interno orijentiranim, nestandardiziranim računovodstvom i menadžerskim formama financijskih izvještaja usmjerenim planiranju, investicijskom odlučivanju i upravljanju poslovanjem poduzeća.


Sadržaj predmeta

-Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
-Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
-Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
-CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
-Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
-Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
-Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
-Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
-Standardni troškovi i budžetiranje.
-Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
-Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment informacijski sustav
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
-Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara
-Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom
-MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS
-Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici
-Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup
-Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
-Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.


Sadržaj predmeta

-Globalizacija i transnacionalne kompanije
-Oblici ulaska na inozemno tržište
-Inozemne direktne investicije
-Transfer tehnologije
-Franchising
-Strateški savezi
-Vezana trgovina
-Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
-Turističke usluge
-Ostale usluge u međunarodnom poslovanju
-Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova
-Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Oporezivanje dobiti i dohotka u RH
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji nisu polagali predmet Javne financije, prije svega budućim menadžerima i poduzetnicima, koji žele steći detaljnija znanja o poreznim procesima u poduzeću/obrtu, kako s obzirom na porezni sustav RH te problematiku međunarodnog poreznog planiranja.

Sadržaj predmeta

• Poremećaji poreza na dobit
• Sustavi poreza na dobit (odnos poreza na dobit i poreza na dohodak)
• Osnove poreznog menadžmenta u RH
- Porez na dobit
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti- oporezivanje dobiti obrtnika i slobodnih zanimanja
- Oporezivanje plaća
- Oporezivanje drugih dohodaka
- Porezno savjetništvo
• Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Porezne stope i poticaji u EU i zemljama jugoistočne Europe
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti i porezno planiranje
- Štetna porezna konkurencija (OECD, EU)
- Harmonizacija poreza na dobit u EU (međunarodno oporezivanje i buduća jedinstvena osnovica poreza na dobit), Usporedba poreznog opterećenja plaća Hrvatske i zemalja OECD-a
• PDV i akcize sa stajališta poduzeća
- Harmonizacija u EU (samo sa stajališta transakcija poduzeća)
- Prilagodba RH (promjene)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Organizacija i analiza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je izučavanje i usvajanje temeljnih koncepcija analize i modeliranja podataka, pristupa kvantitativnom modeliranju podataka, metoda oblikovanja sustava za upravljanje podacima i trendova u tehnologijama i aplikacijama organizacije i analize podataka. U aplikativnom osposobljavanju i stjecanju praktičnih informatičkih znanja u kontekstu računalno podržane organizacije i analize podataka studenti se osposobljavaju u korištenju računalnih programa za pripremu, razmjenu, reorganiziranje, modeliranje i kalkulacije podataka. Usporednom analizom i kombiniranim korištenjem proračunskih tablica, računalnih alata, jezika za modeliranje podataka i kvantitativne analize, te razvojnim alatima za kvantitativno modeliranje podataka, na temelju induktivne logike, studenti stječu vještine i sposobnosti za informatičko formuliranje problema i donošenje odluka u različitim poslovnim situacijama.


Sadržaj predmeta

-Pojam, načini i metode organizacije podataka
-Paradigma razvoja od datoteka do relacijskih i objektnih baza podataka
-Organizacija podataka u Accessu, izvoz, modeliranje i analiza podataka u Excelu
-Osnovne i napredne tehnike izrade tablica i dijagrama
-Uvoz podataka iz Accessa u Excel, i kreiranje stožernih tablica i stožernih grafikona
-Formule u Excelu: kreiranje i kopiranje jednostavnih i složenih formula
-Funkcije u Excelu: matematičke, statističke, financijske, logičke, baze podataka
-Sortiranje, filtriranje i upravljanje podacima u listama
-Grupiranje i pridjeljivanje imena adresnih područja za vektore i matrice
-Metode organizacije i vizualizacije podataka u matematičkom modeliranju i programiranju
-Alati za analizu podataka: Solver, AnalysisToolPack, DecisionTree, @Risk
-Kreiranje predložaka za poslovne modele
-Rješavanje kompleksnih problema kvantitativne analize Excelovim alatima
-Snimanje i editiranje makro naredbi, kreiranje korisničkih funkcija
-Makro jezici (Visual Basic) kao potpora alatima za analizu podataka
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Porezni sustavi EU
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava u EU – postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU, mjere protiv štetne porezne konkurencije, te u vezi toga konstantno analizirati porezni sustav Hrvatske. Studenti se žele osposobiti za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave EU i poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta

• Porezno opterećenje i porezna struktura EU
• Harmonizacija/koordinacija EU na području neizravnih poreza (PDV i akcize u EU i SEE)
• Sustavi poreza na dobit u zemljama EU i SEE zemljama
• Sustavi poreza na dohodak zemljama EU i SEE zemljama
• Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza
• Porezni sustav Hrvatske i prilagodba EU

Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Poslovna politika banaka
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)


Sadržaj predmeta

Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka. Determinante poslovne politike. Suvremene pojave i obilježja poslovne politike banaka u svijetu. Financijske inovacije (proizvodi i procesi). Tehnološka revolucija i bankarstvo, deregulacija, globalizacija, univerzalizacija, sekuritizacija. Politika formiranja izvora sredstava (vlastiti i tuđi, povratni i nepovratni, u domaćoj valuti i u stranim valutama, u zemlji i iz inozemstva, od fizičkih i od pravnih osoba itd.). Ulaganje sredstava u kreditne i nekreditne plasmane. Politika likvidnosti i solventnosti. Kamatna i tarifna politika. Upravljanje rizicima (valutni, kreditni, kamatni i ostali rizici). Upravljanje izvorima i plasmanima banke. Vanbilančni rizici. Specifične bankarske operacije na financijskom tržištu i vlastiti bankarski poslovi.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Doc. dr. sc. Ivan Gržeta
Kabinet: 38/II
E-mail: ivan.grzeta@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Poslovni marketing
4
30
15
0
Izborni 1
1.1. Ciljevi predmeta

Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu (studij konkurencije, dobavljača, distributera, posrednika i kupaca). Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanje poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca (vrste i proces kupnje, multidimenzionalnost i interaktivnost u ponašanju poslovnih kupaca). Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM).
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Matia Torbarina , mag. psih., asistent
Kabinet: 57/III
E-mail: matia.torbarina@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Poslovno komuniciranje 2
4
30
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti praktičnu primjenu metoda i tehnika poslovnog komuniciranja.
Radom u timovima, te kvalitetnim pripremama debate iz određenih područja, dodatno razviti sposobnosti i vještine timskog rada te poslovnih nadmudrivanja.


Sadržaj predmeta

• Pojam i značaj poslovnog komuniciranja
• Internet i Internet usluge
• Promjene u načinu poslovanja
• Rad u skupini primjenom Internet usluga
• Komunikacijski proces i načini komuniciranja
• Psihološki i sociološki aspekti komunikacije
• Verbalno i neverbalno komuniciranje
• Komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
• Poslovni razgovor i poslovna korespondencija
• Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori
• Predstavljanje i javno nastupanje
• Interno komuniciranje
• Međukulturalno komuniciranje
• Poslovni bonton
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Poslovno okruženje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Steći znanja o interaktivnom odnosu između poduzeća i njegovog bližeg i daljeg poslovnog okruženja.


Sadržaj predmeta

Mjesto i uloga poslovnog okruženja u ekonomskoj znanosti; Evolucija teorijskih pristupa poslovnom okruženju; Utjecaj znanosti, tehnike i tehnologije na poslovno okruženje; Intelektualni kapital – osnova konkurentnosti nacionalnih ekonomija; Eko-socijalno tržno gospodarstvo; Strategije odgovora poduzeća na promjene u okruženju; Definiranje relevantnih dijelova poslovnog okruženja; Tržišno i operativno okruženje; Predviđanje razvoja poslovnog okruženja; Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća; Europska unija kao poslovno okruženje; CRM kao alat za upravljanje operativnim okruženjem; Business Intelligence; Ključni problemi poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Primjena baza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje. Pored, navedenog studenti se na diplomskom studiju detaljnije upoznaju s postupcima, tehnikama i specifičnostima primjene baza podataka u poslovanju kroz niz praktičnih primjera, aktivnosti i zadataka.


Sadržaj predmeta

Modeliranje podataka.
Složeniji dijagrami objekt-veza. (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Normalizacija podataka.
Složenije tablice (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji upiti (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji obrasci (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složenija izvješća (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Usporedba izrade objekata u dizajnerskom pogledu i pomoću čarobnjaka
Razmjena podataka između Accessa i drugih programa
Usporedba izrade upita putem primjera i pomoću SQL jezika.
Automatizacija, te izrada i korištenje makroa
Osnove programiranja u VBA za Acces
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija


Sadržaj predmeta

• Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
• Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
• Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
• Organizacija ustanova i udruga
• Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neproftnih organizacija, što podrazmijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja ( prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.


Sadržaj predmeta

-Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države.
-Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.
-Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije
-Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor,
-Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj,
-Organizacija računovodsta: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna
-Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja
-Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata
-Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama rijednosti imovine i obveza, konsolidacija financijskih izvještaja, izvještaj o izvršenju proračuna,
-Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
-Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
-Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Revizija
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.


Sadržaj predmeta

Pojam, značaj i uloga revizije u korporativnom upravljanju. Vrste revizije- eksterna, interna, državna. Revizija kao profesija: revizijski standardi, Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir, odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi. Metodologija revizije financijakih izvještaja: planiranje revizijskog postupka, značajnost u reviziji i rizici, procjena sustava internih kontrola. dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri. Revizijski izvještaj i vrste mišljenja. Uvid i povezane usluge s revizijom. Due diligence, Interna revizija- organizacijsko ustrojstvo, zadaci i metodološki postupci. Državna revizija.
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Upravljačka ekonomika
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Računovodstvo troškova
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s internim obračunom poslovanja, te svladavanje tehnika i metoda predviđenih sadržajem kolegija.
Kroz seminarsku nastavu i vježbe osposobljavanje studenata za organiziranjem i vođenjem računovodstva inputa poslovnog procesa, računovodstva proizvodnje, primjenu metoda obračuna troškova po troškovnim mjestima i nositeljima, standardizaciju troškova i ostale aspekte primjene troškovnog koncepta u poslovanju.


Sadržaj predmeta

Temeljni teorijski pojmovi računovodstva troškova. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu.
Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode (kalkuliranje troškova po aktivnostima poslovnog procesa, ciljno kalkuliranje).
Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima.
Fiksni i varijabilni troškovi – metode odvajanja fiksne od varijabilne komponente troškova – analiza točke pokrića.
Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima –metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića.
Analiza koristi i ulaganja (Benefit-cost) u računovodstvu troškova.
Ostali aspekti primjene troškovnog koncepta u poslovanju – linearno programiranje, analiza osjetljivosti.
Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu, poljoprivredi, stočarstvu i voćarstvu.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Doc. dr. sc. Andrea Arbula Blecich
Kabinet: 91/IV
E-mail: andrea.arbula.blecich@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Strateško upravljanje kvalitetom
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa sadržajima sustava upravljanja kvalitetom:
Pojam i definiranje kvalitete, obilježja kvalitete, procese usklađivanja interne i eksterne kvalitete.
Pojam sustava upravljanja kvalitetom.
Teorija upravljanja kvalitetom, metode i troškovi upravljanja kvalitetom.


Sadržaj predmeta

Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Strateško upravljanje kvalitetom. Transcedentalno tumačenje kvalitete. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Spirala kvalitete. Elipsa kvalitete. PDCA. Modeli poslovne izvrsnosti: Malcom Baldrige National Quality Award, Six Sigma, European Quality Award. Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:1996, HACCP, OHSAS 18001 i dr. Metoda 20 ključeva. Integrirani menadžment sustavi. W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi. Razvijanje kulture kvalitete. Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete. Usredotočenost na kupce i mjerljivost zadovoljstva kupaca. Quality Function Deployment (QFD). Instrumenti mjerenja kvalitete. Zahtjevi i načela ISO 9001:2008. Politika kvalitete. Dokumentacija. Motivacija. Vođenje. Timski rad. Procesni pristup. Kaizen. Vrste audita: audit prve, druge i treće strane. Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Statistička kontrola kvalitete. Marketing kvalitete. Utjecaj kvalitete na uspješnost poduzeća. Pozitivni i negativni utjecaji uvođenja sustava upravljanja kvalitetom. Kvaliteta na razini pojedinih poslovnih funkcija i na razini poduzeća. Sustavi kvalitete prilagođeni pojedinim djelatnostima (SERVQUAL i sl.). Primjeri uspješnih i neuspješnih primjena sustava upravljanja kvalitetom. Hrvatska iskustva u području sustava upravljanja kvalitetom.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Mikrosustav EU
6
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Prenijeti temeljna znanja o mikroekonomskom sustavu na kojem se temelji funkcioniranje gospodarstva Europske unije, odnosno unutarnje tržište, te o integracijskom ekonomskom procesu i zajedničkim mikroekonomskim EU politikama, koje izravno utječu na poslovanje poduzeća u EU.


Sadržaj predmeta

Ekonomski i politički uvjeti nastanka europske ekonomske integracije.
Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU (Ekonomika integracije. Stvaranje i skretanje trgovine.
Teorija carinske unije.
Princip supsidijarnosti i njegov ekonomski značaj.
Nova ekonomska geografija. EU i ostatak svijeta.) EU proračun.
Mikroekonomske politike u EU (Zajednička ribolovna politika.
Transportna politika i energetska politika. Politika zaštite okoliša...).
Harmonizacija oporezivanja u EU.
Europska industrijska politika i anti-trustovska politika (Konkurencijska politika i suradnja među vladama.
Ekonomika javnih dobara i eksternaliteti. Poduzetnička politika EU.).
Zajednička poljoprivredna politika – CAP (Reforme CAP-a. Primjer tržišne organizacije i problemi organizacije poljoprivrednog tržišta.).
‘Europa 2020’ i politike napretka (Novo trgovinsko i ekonomsko integriranje - učinak konkurentnosti.
Politika istraživanja i razvoja i direktne inozemne investicije.)
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija.


Sadržaj predmeta

Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
Organizacija ustanova i udruga
Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijska tržišta i institucije 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskih tržišta i financijskih institucija. Posebno se definiraju tržište novca i tržište kapitala, kao i međunarodno financijsko tržište te tržište EU s naglaskom na nove zemlje članice.
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se financijski sustav Republike Hrvatske kao i novih zemalja članica Europske unije.

Sadržaj predmeta

Pojam i elementi financijskog sustava (financijske institucije, financijska tržišta i financijski instrumenti)
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Pojam i osnovne vrste burzi i OTC tržišta. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15). Utjecaj financijske krize na financijska tržišta EU.
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira.
Regulacija i nadzor financijskih tržišta: sustavi regulacije u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama EU. Utjecaj financisjkih konglomerata na suvremene financijske sustave i integracija sustava regulacije i nadzora financijskih sustava.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije. Značaj institucionalnih investitora za razvoj financijskih tržišta.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, investicijske banke, investicijske kompanije i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta. Mirovinska
reforma u novim zemljama članicama EU i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj nacionalnih financijskih tržišta. Osiguravajuća društva i investicijski fondovi u novim zemljama članicama EU.
Financijski instrumenti: osnovne vrste i vrednovanje vrijednosnih papira.

Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Financijsko računovodstvo 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest produbiti znanja i obučiti studente da svladaju računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija i sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


Sadržaj predmeta

Svrha, načela i praksa računovodstva. Bilježenje računovodstvenih informacija. Rashodi, prihodi i račun dobiti i gubitka. Bilježenje transakcija u imovini, dugovima i glavnici. Izvješćivanje o financijskom položaju: ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, ulaganja u financijske instrumente, ostala ulaganja. Izvještaj o novčanom tijeku. Analiza financijskih izvještaja. Računovodstvo u inflaciji i rezultati transakcija s inozemstvom.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 45/II
E-mail: josip.cicak@efri.hr
Telefon: (051) 355 165
Statističke metode za poslovno odlučivanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za primjenu statističkih metoda kao potporu za poslovno odlučivanje, rješavanje poslovnih problema i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa.
Osposobiti studente za odabir odgovarajućih statističkih metoda radi rješavanja praktičnih poslovnih problema.
Osposobiti studente za samostalnu interpretaciju i vrednovanje statističkih podataka dobivenih primjenom različitih statističkih metoda radi donošenja poslovnih odluka.


Sadržaj predmeta

Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Vremenska serija: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. Odabrani prognostički postupci: «naivni» modeli (status quo), pomični prosjeci i regresijski modeli. Pouzdanost prognoza: ME; MSE, MAD, MAPE, RMSE, Theil-ov U. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Odabrane metode produktivnosti i konkurentnosti; Odabrana programska potpora za statističku analizu.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Internet u poslovanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika zasnovanih na Internetu te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s primjenom Internet servisa u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Preduvjeti za uvođenje Interneta
-Internet servisi
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Elektronička pošta. Način rada. Uloga E-maila u internoj komunikaciji. Uloga E-maila u eksternoj komunikaciji.
-Diskusijske skupine. Uloga diskusijskih skupina u marketinškim istraživanjima.
-Internet telefonija. Videokonferencjie. Njihova uloga u internoj i eksternoj komunikaciji.
-Intranet i ekstranet.
-Problemi na Internetu. Zaštita privatnosti, autorskih prava.
-Uloga digitalna ekonomija u informacijskom društvu. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo i pravci njegovog budućeg razvoja.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Investicijska analiza
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Definiraju se različiti financijski instrumenti, kao i metode analize dužničkih, vlasničkih te izvedenih vrijednosnih papira.

Sadržaj predmeta

Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri). Pravni i financijski aspekti vrijednosnih papira.
Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti, mjenica, ček.
Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice, dionice, investicijski kuponi odnosno certifikati.
Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom, opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures).
Metode analiza vrijednosnih papira: metode analize obveznica, metode analize dionica, metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u svijetu, EU, tranzicijskim zemljama te u Republici Hrvatskoj.
Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika.
Trgovanje vrijednosnim papirima: trgovanje na primarnom, sekundarnom, tercijarnom i kvartarnom tržištu.
Simulacija trgovanja vrijednosnim papirima na računalu. Računalni programi za analizu vrijednosnih papira
Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Međunarodno poslovanje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima pojmove iz područja međunarodnog poslovanja, temeljne oblike ulaska na inozemna tržišta i poslovne operacije koje se realiziraju u međunarodnom okruženju. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja međunarodnog poslovanja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća koja nastupaju na međunarodnom tržištu.


Sadržaj predmeta

-Globalizacija i transnacionalne kompanije
-Oblici ulaska na inozemno tržište
-Inozemne direktne investicije
-Transfer tehnologije
-Franchising
-Strateški savezi
-Vezana trgovina
-Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
-Turističke usluge
-Ostale usluge u međunarodnom poslovanju
-Financiranje i osiguravanje izvoznih poslova
-Poslovanje na izabranim međunarodnim tržištima
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Organizacija i analiza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je izučavanje i usvajanje temeljnih koncepcija analize i modeliranja podataka, pristupa kvantitativnom modeliranju podataka, metoda oblikovanja sustava za upravljanje podacima i trendova u tehnologijama i aplikacijama organizacije i analize podataka. U aplikativnom osposobljavanju i stjecanju praktičnih informatičkih znanja u kontekstu računalno podržane organizacije i analize podataka studenti se osposobljavaju u korištenju računalnih programa za pripremu, razmjenu, reorganiziranje, modeliranje i kalkulacije podataka. Usporednom analizom i kombiniranim korištenjem proračunskih tablica, računalnih alata, jezika za modeliranje podataka i kvantitativne analize, te razvojnim alatima za kvantitativno modeliranje podataka, na temelju induktivne logike, studenti stječu vještine i sposobnosti za informatičko formuliranje problema i donošenje odluka u različitim poslovnim situacijama.


Sadržaj predmeta

-Pojam, načini i metode organizacije podataka
-Paradigma razvoja od datoteka do relacijskih i objektnih baza podataka
-Organizacija podataka u Accessu, izvoz, modeliranje i analiza podataka u Excelu
-Osnovne i napredne tehnike izrade tablica i dijagrama
-Uvoz podataka iz Accessa u Excel, i kreiranje stožernih tablica i stožernih grafikona
-Formule u Excelu: kreiranje i kopiranje jednostavnih i složenih formula
-Funkcije u Excelu: matematičke, statističke, financijske, logičke, baze podataka
-Sortiranje, filtriranje i upravljanje podacima u listama
-Grupiranje i pridjeljivanje imena adresnih područja za vektore i matrice
-Metode organizacije i vizualizacije podataka u matematičkom modeliranju i programiranju
-Alati za analizu podataka: Solver, AnalysisToolPack, DecisionTree, @Risk
-Kreiranje predložaka za poslovne modele
-Rješavanje kompleksnih problema kvantitativne analize Excelovim alatima
-Snimanje i editiranje makro naredbi, kreiranje korisničkih funkcija
-Makro jezici (Visual Basic) kao potpora alatima za analizu podataka
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Poslovno komuniciranje 2
4
30
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti praktičnu primjenu metoda i tehnika poslovnog komuniciranja.
Radom u timovima, te kvalitetnim pripremama debate iz određenih područja, dodatno razviti sposobnosti i vještine timskog rada te poslovnih nadmudrivanja.


Sadržaj predmeta

• Pojam i značaj poslovnog komuniciranja
• Internet i Internet usluge
• Promjene u načinu poslovanja
• Rad u skupini primjenom Internet usluga
• Komunikacijski proces i načini komuniciranja
• Psihološki i sociološki aspekti komunikacije
• Verbalno i neverbalno komuniciranje
• Komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
• Poslovni razgovor i poslovna korespondencija
• Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori
• Predstavljanje i javno nastupanje
• Interno komuniciranje
• Međukulturalno komuniciranje
• Poslovni bonton
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Projektiranje organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje metodologije dizajniranja organizacije poduzeća i organizacija


Sadržaj predmeta

• Definiranje projektiranja organizacije (nastanak organizacijskog jaza, pristupi projektiranju organizacije, metodski pristup dizajniranju organizacijske strukture, faktori organizacije)
• Projektiranje organizacije (faza pokretanja postupka, ciljevi, zadaci, resursi, istraživanje organizacijske strukture, istraživanje organizacijskih postupaka, istraživanje primjene organizacijskih sredstava, metode istraživanja organizacije, analiza prikupljenih podataka i dijagnoza, projektiranje organizacije, postavljanje plana, izrada projekta, projektiranje organizacije radnog kolektiva, unutarnja organizacija poduzeća, organizacija radnih mjesta i organizacijskih jedinica, organizacija poduzeća na bazi centara odgovornosti, testiranje projektiranog modela organizacije, elaboriranje projektiranog modela, aplikacija projekta organizacije),
• Organizacija trgovačkih društava (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, dioničko društvo, organizacijski oblik i organi dioničkog društva, društvo s ograničenom odgovornošću i organi društva, povezana društva, organizacijski oblik društva, organizacijski oblik koncerna, organizacijski oblik holdinga, poduzetnički ugovori, priključena društva, gospodarsko interesno udruženje, inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac, složeni oblici društva-merger, konsolidacija, MNK)
• Organizacija ustanova i udruga
• Suvremeni oblici organizacije
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Revizija
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.


Sadržaj predmeta

Pojam, značaj i uloga revizije u korporativnom upravljanju. Vrste revizije- eksterna, interna, državna. Revizija kao profesija: revizijski standardi, Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir, odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi. Metodologija revizije financijakih izvještaja: planiranje revizijskog postupka, značajnost u reviziji i rizici, procjena sustava internih kontrola. dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri. Revizijski izvještaj i vrste mišljenja. Uvid i povezane usluge s revizijom. Due diligence, Interna revizija- organizacijsko ustrojstvo, zadaci i metodološki postupci. Državna revizija.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda, modeliranja i simulacije kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje.


Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski.
Analitičke metode: Determinističke- linearno programiranje, analiza osjetljivosti. Stohastičke - Ekonometrijski modeli: osnovni pojmovi, ocjenjivanje, metoda najmanjih kvadrata, testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara, testiranje statističke značajnosti regresijskog modela, primjena, prognoza, analiza.
Metoda simulacije: etape simulacijskog modeliranja, generiranje varijabli, verifikacija modela, eksperimentiranje, historijska simulacija, analiza rezultata. Prednosti i nedostaci metode simulacije. Primjena: Monte Carlo simulacija.*
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Kontroling
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.


Sadržaj predmeta

Razvoj i suvremeni pristup kontrolingu: razumjevanje cijeva i načina upravljanja poduzeća, pojam , značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup. Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera:planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću. Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga, Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Poslovno pregovaranje
4
30
15
0
Obvezan
iljevi predmeta

Cilj je kolegija prezentirati studentima osnovne pojmove iz područja poslovnog pregovaranja, temeljne pristupe pregovaranju i modele postupanja u procesima poslovnog pregovaranja. Ovaj će kolegij studentima razjasniti postojeće, teorijske i praktične, spoznaje iz područja poslovnog pregovaranja te im osigurati temelje za primjenu stečenih znanja i rješavanje konkretnih problema i izazova koji se u tom kontekstu postavljaju pred poduzeća u svim segmentima gospodarstva.


Sadržaj predmeta

Temeljni pojmovi u poslovnom pregovaranju. Definicija pregovora. Priroda pregovaranja. Bitni elementi u procesu poslovnog pregovaranja. Proces i sudionici poslovnog pregovaranja.
Subprocesi pregovaranja. Percepcija, kognicija i emocije. Komunikacija. Utjecaj.
Kontekst pregovaranja. Predstavnici, stranke, publika. Koalicija. Višestruke strane i timovi.
Odnosi u pregovaranju. Vrste odnosa. Ključni elementi upravljanja pregovorima unutar odnosa.
Načela pregovaranja i tehnike poslovnog pregovaranja. Pregovaranje u procesima na različitim gospodarskim razinama.
Obilježja pregovaračke situacije. Pripreme za poslovno pregovaranje. Zona pregovaranja, zona sporazuma i točka kompromisa. Ponuda u pregovaračkoj strategiji.
Vještine pregovaranja i zapreke u pregovaranju. Igra u pregovorima – davanje i primanje ustupaka. Zaključivanje pregovora.
Pregovaračka moć. Razlike u pregovaračkim sposobnostima. Činitelji koji olakšavaju uspješno pregovaranje. Stjecanje i korištenje moći u pregovaranju.
Strategije poslovnog pregovaranja. Principijelno pregovaranje. Tvrdo pregovaranje. Meko pregovaranje. Pozicijsko pregovaranje. Fiktivno pregovaranje.
Poslovne i pregovaračke taktike. Specifične pregovaračke taktike. Taktičke metode i taktičke zamisli. Vezivanje taktika.
Komuniciranje i poslovno pregovaranje. Važnost komunikacije i komunikacijskih vještina. Temeljne komunikacijske vještine u poslovnom pregovaranju.
Etika i kultura u poslovnom pregovaranju. Etička pitanja u poslovnom pregovaranju. Sklonost pregovarača prema korištenju neetičkih metoda. Poslovni protokol.
Međunarodno i međukulturalno pregovaranje. Utjecaj kulture na pregovaranje. Specifičnosti pregovaranja u različitim kulturama.
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Upravljačka ekonomika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Teorija organizacije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.


Sadržaj predmeta

-Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije. Populacijsko-ekološki model. Strukturalisti - SCP model.
-Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća. Razlozi rasta poduzeća.
-Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
-Problem ograničene racionalnosti. Oportunističko ponašanje. Problem motivacije u OT.
-Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća. Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
-Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
-Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
-Outsourcing. Prilike i rizici.
-Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
-Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole. Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
-Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
-Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru. Usporedni pregled institucionalne okoline.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Vrednovanje poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.


Sadržaj predmeta

Uvod u vrednovanje poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Temeljni činitelji procjenjivanja vrijednosti poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća. Statičke metode vrednovanja poduzeća. Dinamičke metode vrednovanja poduzeća. Kontinuirano revidiranje promjene vrijednosti poduzeća. Uloga vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Ekonometrija 2
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest upoznati studente s ekonometrijskim simultanim modelima i metodom simulacije. kako bi spoznali mogućnosti eksperimentiranja tj., prognoziranja i analiziranja efekata raznih mjera ekonomske politike na realne ekonomske sustave.


Sadržaj predmeta

Ekonometrijski modeli: Simultani modeli. Zapisi simultanog modela. Identifikacija. Izabrane metode ocjenjivanja parametara jednadžbi simultanog modela. Uvod u simulacijske modele: Metoda simulacije. Simulacija ekonometrijskim modelom. Historijska simulacija, verifikacija modela. Eksperimentiranje, analiza rezultata
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Logistički menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje logističkog koncepta menadžmenta i stjecanje kompetencija upravljanja sustavom materijalnih, financijskih i informacijskih tokova u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenih poslovnih sustava.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: teorijske osnove poslovne logistike; razvojne determinante suvremenoga poduzeća; logistički čimbenici – potencijali uspješnosti poslovanja poduzeća; razvojni fokusi logističkog menadžmenta; implementacija strategije dinamičke optimalizacije poslovanja poduzeća; logistički pristup organizaciji poslovanja suvremenog poduzeća; upravljanje logističkim sustavom suvremenog poduzeća; logističke metode poslovnog upravljanja i analiza logističkog sustava poduzeća; logistički model upravljanja dinamičkom optimalizacijom poslovanja poduzeća.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Menadžersko računovodstvo
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest obučiti studente u svladanju temeljnih metode i tehnika menadžerskog računovodstva u funkciji poslovnog odlučivanja. Navedeno uključuje interdisciplinarno povezivanje i aplikaciju stečenih i znanja na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija računovodstvo troškova, financijsko računovodstvo, poslovne financije, financijska analiza i dr.
Sadržajem kolegija studente se upoznaje s interno orijentiranim, nestandardiziranim računovodstvom i menadžerskim formama financijskih izvještaja usmjerenim planiranju, investicijskom odlučivanju i upravljanju poslovanjem poduzeća.


Sadržaj predmeta

-Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
-Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
-Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
-CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
-Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
-Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
-Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
-Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
-Standardni troškovi i budžetiranje.
-Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
-Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment informacijski sustav
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Koncept predmeta polazi od primjene elektroničkog računala u osposobljavanju za razumijevanje, izradu i uporabu računalnih aplikacija koje integriraju funkcionalno oblikovane informacijske sustave u kompaktnu cjelinu, prikladnu za izgradnju top menedžment informacijskog sustava. Studenti se upoznaju s osnovnim metodologijama izgradnje informacijskih sustava u mjeri da mogu prepoznati probleme i predložiti koncepte izgradnje, što je za studente smjera osnovica koja se nadograđuje ostalim predmetima, a ostalim studentima solidna osnovica za rad u koja rješava praktične probleme u poduzećima i ostalim poslovnim organizacijama.
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-MIS - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
-Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju MIS: uloga i odnos menadžera i informatičara
-Značenje i funkcioniranje MIS u upravljanju poslovnim sustavom
-MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-MIS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Vrste MIS-a: ESS, MSS, DSS, GDSS, MIS
-Informacijski menadžment: upravljanje osnovnim tipovima resursa, informacijske potrebe i korisnici
-Razvoj MIS: strukturni i objektni pristup
-Modeli MIS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
-Evolucija MIS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Oporezivanje dobiti i dohotka u RH
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji nisu polagali predmet Javne financije, prije svega budućim menadžerima i poduzetnicima, koji žele steći detaljnija znanja o poreznim procesima u poduzeću/obrtu, kako s obzirom na porezni sustav RH te problematiku međunarodnog poreznog planiranja.

Sadržaj predmeta

• Poremećaji poreza na dobit
• Sustavi poreza na dobit (odnos poreza na dobit i poreza na dohodak)
• Osnove poreznog menadžmenta u RH
- Porez na dobit
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti- oporezivanje dobiti obrtnika i slobodnih zanimanja
- Oporezivanje plaća
- Oporezivanje drugih dohodaka
- Porezno savjetništvo
• Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Porezne stope i poticaji u EU i zemljama jugoistočne Europe
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti i porezno planiranje
- Štetna porezna konkurencija (OECD, EU)
- Harmonizacija poreza na dobit u EU (međunarodno oporezivanje i buduća jedinstvena osnovica poreza na dobit), Usporedba poreznog opterećenja plaća Hrvatske i zemalja OECD-a
• PDV i akcize sa stajališta poduzeća
- Harmonizacija u EU (samo sa stajališta transakcija poduzeća)
- Prilagodba RH (promjene)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Porezni sustavi EU
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava u EU – postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU, mjere protiv štetne porezne konkurencije, te u vezi toga konstantno analizirati porezni sustav Hrvatske. Studenti se žele osposobiti za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave EU i poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta

• Porezno opterećenje i porezna struktura EU
• Harmonizacija/koordinacija EU na području neizravnih poreza (PDV i akcize u EU i SEE)
• Sustavi poreza na dobit u zemljama EU i SEE zemljama
• Sustavi poreza na dohodak zemljama EU i SEE zemljama
• Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza
• Porezni sustav Hrvatske i prilagodba EU

Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Poslovna politika banaka
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)


Sadržaj predmeta

Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka. Determinante poslovne politike. Suvremene pojave i obilježja poslovne politike banaka u svijetu. Financijske inovacije (proizvodi i procesi). Tehnološka revolucija i bankarstvo, deregulacija, globalizacija, univerzalizacija, sekuritizacija. Politika formiranja izvora sredstava (vlastiti i tuđi, povratni i nepovratni, u domaćoj valuti i u stranim valutama, u zemlji i iz inozemstva, od fizičkih i od pravnih osoba itd.). Ulaganje sredstava u kreditne i nekreditne plasmane. Politika likvidnosti i solventnosti. Kamatna i tarifna politika. Upravljanje rizicima (valutni, kreditni, kamatni i ostali rizici). Upravljanje izvorima i plasmanima banke. Vanbilančni rizici. Specifične bankarske operacije na financijskom tržištu i vlastiti bankarski poslovi.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Doc. dr. sc. Ivan Gržeta
Kabinet: 38/II
E-mail: ivan.grzeta@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Poslovno okruženje 2
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Steći znanja o interaktivnom odnosu između poduzeća i njegovog bližeg i daljeg poslovnog okruženja.


Sadržaj predmeta

Mjesto i uloga poslovnog okruženja u ekonomskoj znanosti; Evolucija teorijskih pristupa poslovnom okruženju; Utjecaj znanosti, tehnike i tehnologije na poslovno okruženje; Intelektualni kapital – osnova konkurentnosti nacionalnih ekonomija; Eko-socijalno tržno gospodarstvo; Strategije odgovora poduzeća na promjene u okruženju; Definiranje relevantnih dijelova poslovnog okruženja; Tržišno i operativno okruženje; Predviđanje razvoja poslovnog okruženja; Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća; Europska unija kao poslovno okruženje; CRM kao alat za upravljanje operativnim okruženjem; Business Intelligence; Ključni problemi poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Primjena baza podataka
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje. Pored, navedenog studenti se na diplomskom studiju detaljnije upoznaju s postupcima, tehnikama i specifičnostima primjene baza podataka u poslovanju kroz niz praktičnih primjera, aktivnosti i zadataka.


Sadržaj predmeta

Modeliranje podataka.
Složeniji dijagrami objekt-veza. (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Normalizacija podataka.
Složenije tablice (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji upiti (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složeniji obrasci (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Složenija izvješća (u odnosu na Baze podataka s preddiplomskog studija)
Usporedba izrade objekata u dizajnerskom pogledu i pomoću čarobnjaka
Razmjena podataka između Accessa i drugih programa
Usporedba izrade upita putem primjera i pomoću SQL jezika.
Automatizacija, te izrada i korištenje makroa
Osnove programiranja u VBA za Acces
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Upravljačka ekonomika
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazivanjem na međusobnu interakciju svih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja (konkurenata, tržišta, dobavljača i sl.) studentima kao budućim menadžerima pružiti suvremenu teorijsku i praktičnu podlogu za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, s ciljem jačanja poslovne efikasnosti i efektivnosti.


Sadržaj predmeta

Evolucija i odrednice razvoja suvremenoga poduzeća; Temelji upravljačke ekonomike; Optimizacija procesa stvaranja vrijednosti (proizvodne funkcije, teorije profita); Upravljanje troškovima procesa stvaranja vrijednosti; Organizacija suvremenoga procesa stvaranja vrijednosti (upravljanje transakcijskim troškovima); Značajke industrije i tržišnoga natjecanja (određivanje cijena, horizontalne, vertikalne integracije, diversifikacija, barijere ulasku i izlasku s tržišta); Teorija igara u okviru oligopola, Ekonomika informacija
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Suvremene ekonomske teorije
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Predmet daje u izvjesnom smislu sintezu teorijskih sadržaja iz prethodno odslušanih kolegija i osposobljava studente da na holistički način opserviraju bitnu problematiku suvremenog ekonomskog rasta i razvoja.

Sadržaj predmeta

-Suvremena ekonomska teorija i/ili politička ekonomija: (ambivalentnost orjentacije: matematički formalizam kao metodologija znanstvenog istraživanja i/ili kvalitativna društveno-ekonomska analiza);
-Nova Politička ekonomija: a) ekonomski pristup problemu "javnog izbora"; b) ekonomski pristup problemu regulacije.
-Analiza suvremenih teorija rasta i razvoja.
-Neokeynesianizam.
-Neoklasicizam i ultraklasicizam: (ekonomika ponude) novi aspekt upotrebe fiskalnog i monetarnog instrumentarija (novi poticaji investicijama, štednji i ponudi rada).
-Suvremeni monetarizam.
-Ekonomska teorija i proces globalizacije.
-Suvremena ekonomska teorija i međunarodni institucionalizam.
-Punctum saliens: kako riješiti problem suprotnosti kapitala i rada, koja suprotnost reproducira i produbljuje jaz između bogatih i siromašnih? je li moguća vizija "novog postkapitalističkog doba"? ekonomisti ? nobelovci i njihov doprinos suvremenoj ekonomskoj teoriji
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika i politika zaštite okoliša
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je produbiti znanja o teorijskim osnovama ekološke ekonomije, te ukazati studentima na osnovne smjernice inovativnog upravljanja održivim razvojem u suvremenom uvjetima globalne ekonomije. Također će studenti savladati modele upravljanja ekološkim problemima na primjeru razvijenih europskih zemalja.


Sadržaj predmeta

Temeljna obilježja održivog razvoja (Ekonomsko-ekološki temelj održivog razvoja; Ograničenje gospodarskog rasta zbog onečišćenja okoliša; Stupovi održivosti; Indikatori održivosti)
Neoklasični i ekološki pogled na održivost (Mjerenje održivosti; Amortizacija prirodnog kapitala; Buduće koristi, troškovi i diskontiranje; Malthus i ekološka ekonomika; Dalyjevo pravilo)
Teorijska razrada ekoloških standarda učinkovitosti i sigurnosti (Definiranje standarda; Uvođenje Coaseova teorema; Definiranje etičke osnove standarda učinkovitosti; Definiranje prava na sigurnost)
Teorijsko-analitičke osnove menadžmenta okoliša (Menadžment obnovljivih i neobnovljivih resursa; Menadžment kvalitete zraka, tla i voda; Menadžment posebno vrijednih dijelova prirode)
Ekološko pravo (Pojam prava okoliša i njegovo mjesto u pravnom sustavu; Načela prava okoliša; Građansko-pravna i kazneno-pravna zaštita okoliša; Porezni sustav i okoliš)
Inovativno upravljanje održivim razvojem ( industrijska ekologija; čistija proizvodnja; ekološka ekonomija)
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Projektni menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Teorija odlučivanja
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta
Osnove teorije odlučivanja.
Analiza problema odlučivanja.

Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Statistička teorija odlučivanja. Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja. Potpuno prebrojavanje. Dinamičko programiranje. Metoda grananja i ograđivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Problem zaliha. Osnovni modeli zaliha. Optimalna veličina narudžbe i serije. Model zaliha s ograničenjem. Stohastički model zaliha.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Metodologija istraživanja
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice:
• određenje metodologije kao znanosti;
• vrste znanosti i njihovi predmeti istraživanja;
• znanstvena teorija, hipoteza i stvarnost;
• znanstveno objašnjenjnje i testiranje hipoteza;
• instrumenti mjerenja (poglavito u ekonomiji);
• koraci u izradi znanstvenog rada (praktički pristup).

Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Menadžment malih i srednjih poduzeća
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Istraživanje teorije i prakse upravljanja malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj i u svijetu

Sadržaj predmeta

Pojam malog poduzeća. Karakteristike malog poduzeća. Prilike i izazovi malog poduzeća. Uloga malog poduzeća u razvoju gospodarstva.
OSNIVANJE MALOG PODUZEĆA: Pokretanje novog posla. Poduzetničke ideje. Poduzetnički timovi. Formiranje do tada nepostojećeg poduzeća. Preuzimanje postojećeg poduzeća od strane pojedinaca ili grupe koji nisu do tada bili poduzetnici. Preuzimanje porodičnog poduzeća od strane nasljednika. Osnivanje novog poduzeća od nekog već postojećeg poduzeća. Spin-off osnivanje. Management- buy-out osnivanje. Franchising.
BUSINESS PLAN: Pojam i uloga business plana. Način i postupak izrade business plana: Opis poduzeća. Plan proizvoda i usluga. Plan marketinga. Menadžment plan. Plan operacija. Financijski plan. Plan legalizacije.
FUNKCIJE MENADŽMENTA U PODUZEĆU: Planiranje. Organiziranje. Kadroviranje. Vođenje. Kontroliranje.
ANALIZA TRŽIŠTA: Pojam i sadržaj analize tržišta. Analiza tržišta prodaje (Analiza i procjena potražnje. Analiza i procjena ponude. Analiza i procjena plasmana.) Analiza troškova nabave. Razvoj marketinške strategije malog poduzeća.
MENADŽMENT U MALIM PODUZEĆIMA: Specifične karakteristike menadžmenta u malim poduzećima. Razine menadžmenta. Podjela rada između menadžerskih razina. Odnos vlasnika i menadžera u malim poduzećima. Odnos menadžera i zaposlenih u malom poduzeću. Obrazovanje menadžera malih poduzeća.
VOĐENJE PODUZEĆA: Ljudski čimbenici i motivacija. Vodstvo. Odbori i skupno vođenje. Stilovi vođenja. Komunikacija. Vođenje u svijetu
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Teorija odlučivanja
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.


Sadržaj predmeta

Osnove teorije odlučivanja.
Proces odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Modeli i tehnike odlučivanja. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela.
Odlučivanje pri izvjesnosti. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje pri neizvjesnosti. Teorija korisnosti. Metode stabla odlučivanja.
Osnove teorije grafova. Najkraći put u grafu. Problem maksimalnog tijeka.
Nelinearno programiranje: Uvjeti optimalnosti i sedlasta točka. Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti. Konveksno programiranje. Neke primjene kvadratnog programiranja.
Osnove teorije igara: Elementi strategijske igre. Igre između dvije osobe sa sumom nula. Igra sa sedlom. Igre bez sedla. Dominacija. Igre protiv prirode.
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -126
Elektroničko poslovanje
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.


Sadržaj predmeta

-Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
-World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
-Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
-Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
-Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
-E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
-E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
-Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
-Elektronička razmjena podataka
-Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
-Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerskom odlučivanju i u skladu s tim upoznati ih s računalno podržanim modelima odlučivanja. Znanja koja su sadržana u ovom programu su u funkciji spoznaje sinergijske povezanosti znanstvenog odlučivanja i uporabe informatičkih tehnologija kako bi se potaknulo istraživanje i uporaba računalno podržanih modela odlučivanja. Također cilj je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.


Sadržaj predmeta

-Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
-Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
-Značajke procesa odlučivanja od problema do rješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
-Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
-Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
-DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka
-Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
-Primjena DSS-a u poslovnim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti rješenja
-Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
-Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
-Oblikovanje baza modela u rješavanju ekonomskih problema
-Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
-Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
-Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
-Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Dr. sc. Ana Babić , poslijedoktorandica
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Marketing usluga
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Ukazati na značaj usluga u tržišnom gospodarstvu, kao i specifična obilježja usluga. Definirati odnos uslužnog poduzeća i korisnika usluga. Istaknuti značaj segmentacije tržišta usluga, pozicioniranja usluge i kvalitete usluge. Prikazati specifičnosti elemenata marketing mixa internog i eksternog marketinga u uslužnim poduzećima.

Sadržaj predmeta

Praćanje i evidentiranje usluga u svim tipovima poduzeća u tržišnom gospodarstvu. Definiranje usluga i njihova klasifikacija. Servuction sustav, blueprinting koncept i značaj subjektivne vrijednosti usluge. Tehnike istraživanja tržišta u marketingu usluga. Značaj kvalitete usluga. Specifičnosti elemenata marketing mixa. Značenje branda u uslužnom sektoru. Organizacijske provedbe marketinga u uslužnim poduzećima.
Doc. dr. sc. Maja Vujičić
Kabinet: 91/IV
E-mail: maja.vujicic@efri.hr
Telefon: (051) 355 117
Organizacijsko ponašanje
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Utjecaj organizacijskih obilježja na ponašanje pojedinaca i skupina. Oblikovanje radnih mjesta. Razvoj organizacije i razvoj profesionalnih karijera. Motivacija. Procesno i sadržajno određenje motivacije. Osjećaji i stavovi. Povjerenje i pripadnost (lojalnost). Razumijevanje grupnih interakcija. Komuniciranje u organizacijskom kontekstu. Individualna percepcija i kolektivna akcija. Izgradnja timskih odnosa. Oblikovanje informacijskih tijekova. Sukobi u organizaciji. Politički odnosi u organizaciji. Izvori autoriteta i odnosi moći. Teorije vođenja (osobne, tehničke i situacijske). Stilovi vođenja. Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture. Organizacijska dinamika i razvoj organizacije. Upravljanje promjenama. Upravljanje inovacijama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Poslovni marketing
4
30
15
0
Izborni 1
1.1. Ciljevi predmeta

Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta

Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu (studij konkurencije, dobavljača, distributera, posrednika i kupaca). Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanje poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca (vrste i proces kupnje, multidimenzionalnost i interaktivnost u ponašanju poslovnih kupaca). Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM).
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Matia Torbarina , mag. psih., asistent
Kabinet: 57/III
E-mail: matia.torbarina@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Projektni menadžment
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.


Sadržaj predmeta

Program sadrži ove tematske jedinice: Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta (determinacija koncepta projektnog menadžmenta; kontekst projektnog menadžmenta); strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Doc. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
4
30
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neproftnih organizacija, što podrazmijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja ( prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.


Sadržaj predmeta

-Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države.
-Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.
-Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije
-Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor,
-Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj,
-Organizacija računovodsta: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna
-Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja
-Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata
-Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama rijednosti imovine i obveza, konsolidacija financijskih izvještaja, izvještaj o izvršenju proračuna,
-Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
-Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
-Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Stručna praksa
4
0
45
0
Izborni 1
Usporedni porezni sustavi
4
30
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta

Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom.

Sadržaj predmeta (u zagradi su dijelovi koji se odnose samo na obvezni kolegij, ne i na izborni)

Cjelokupni sadržaj obuhvaća porezne sustave i politike razvijenih zemalja i zemalja (post)tranzicije, s naglaskom na EU, te usporedbu ovih sustava s Hrvatskom.

Sadržaj je strukturiran na slijedeći način – sva su poglavlja komparativnog karaktera i nadopunjena detaljnijim case-studijima za pojedine zemlje:
• Udio poreza u BDP-u i porezna struktura
• Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja

1. standardni model
2. alternativni model
• Porez na dohodak
- oporezivanje dohotka od rada
- oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje)
• Mjere integracije poreza na dohodak i dobit
• Porez na dobit
3. porezna osnovica i stope
4. porezni poticaji i strane direktne investicije
• (Doprinosi za socijalno osiguranje)
• PDV
5. osnovni elementi
6. učinci i trendovi
7. harmonizacija u EU
8. akcize
9. imovinski porezi
10. porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
11. (porez na nasljedstva i darove)
• Ekološki porezi
• Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
• Porezna harmonizacija/koordinacija u EU (neizravni, izravni porezi)
• Štetna porezna konkurencija
12. mjere EU (Code of conduct, State aid)
13. mjere OECD-a
• Međunarodni izvori informacija o poreznim sustavima (redovite publikacije, web stranice)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Diplomski rad
30
0
0
0
Obvezan
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se