Nastavni program

 
 
Obveze polaznika

Studenti moraju položiti sva tri (3) obvezna ispita i četiri (4) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta ovoga Studija.

Studenti moraju napisati jedan (1) Slučaj iz prakse (Case study) iz upisanih kolegija s temom prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Dogovorena je suradnja s nekoliko poduzeća i institucija gdje studenti mogu napraviti svoj Case study temeljem podataka navedenih poduzeća/institucija.
 
Studij se završava izradom i obranom završnog rada.
 
 
 

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
2
0
0
0
Obvezan
Ekonomika i politika energetike
6
20
10
0
Obvezan
• Makroekonomski okvir: uloga energetskog sektora, učinci energetskih šokova i cijena energenata, zakonodavni i institucionalni okvir u RH
• Reforme u energetskom sektoru (regulacija i regulatorne reforme, restrukturiranje, liberalizacija tržišta i privatizacija, primjeri izabranih zemalja)
• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa u suvremenom globaliziranom gospodarstvu
• Energetska tržišta (tržišta nafte, plina, LNG-a, ugljena, električne energije, obnovljivih izvora, toplinske energije) – strukturne promjene, ponuda, potražnja, cijene, regulativa
• Pravni aspekt i problem arbitraže u energetici
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Planiranje i modeliranje u energetici
6
16
10
4
Obvezan
1. Sadašnjost i budućnost globalnih energetskih tijekova
2. PSA (production sharing agreement) i joint ventures u eksploataciji energenata
3. Modeliranje poslovanja klasičnih elektrana
4. Modeliranje poslovanja obnovljivih izvora energije
5. Ekonomika rafinerijskog poslovanja
6. Modeliranje vremenskih serija i teorija vjerojatnosti
7. Real option pristup vrednovanju projekata
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Planiranje razvoja energetskog sustava
6
20
10
0
Obvezan
Energetski sustav – opće značajke na globalnoj razini, s osvrtom na Republiku Hrvatsku i regiju. Načini praćenja, vođenja i upravljanja energetskog sustava. Pregled metodologije, tehno-ekonomskih kriterija i alata za planiranje razvoja i izgradnje energetskog sustava. Previđanje porasta opterećenja, razvoja tehnologija, utjecaja na okoliš i kretanja cijena. Definicija, odgovornosti, način praćenja i očuvanja sigurnosti opskrbe energijom, s primjerima iz prakse. Međuovisnost energetskih sustava – primjeri iz prakse. Održivost energetskog sustava
Završni rad
24
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža
4
12
8
0
Izborni 1
Definicija naprednih energetskih sustava i mreža. Povezanost integracije obnovljivih izvora energije i razvoja naprednih energetskih sustava i mreža. Tehnologije naprednih energetskih sustava i mreža: pohrana energije, električna vozila, više-energetski sustavi, mikromreže, virtualne elektrane, sustavi za inteligentan nadzor i upravljanje elektroenergetskim sustavom, napredni sustavi mjerenja (Smart Metering). Upravljanje potrošnjom (Demand Side Management). Napredne mreže (Smart Grid). Koncepcijski modeli naprednih mreža. IT tehnologije u naprednim mrežama. Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža. Cost benefit analiza projekata naprednih mreža. Pregled izvedenih projekata naprednih mreža u EU i Hrvatskoj. Učinci razvoja naprednih energetskih sustava i mreža na ekonomije zemalja. Pozicija naprednih energetskih sustava i mreža u okviru Europskih energetskih paketa. Uloga energetskih politika u poticanju razvoja naprednih energetskih sustava i mreža.
Ekonomika umreženih energetskih sustava
4
12
8
0
Izborni 1
• Umreženi energetski sustavi
• Elementi i struktura elektroenergetskog sustava
• Modeliranje podsustava za prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije
• Vrste i struktura plinoopskrbnih sustava
• Vrste i struktura centraliziranih toplinskih sustava
• Metode optimalnog planiranja razvoja i izgradnje umreženih energetskih sustava
• Ekonomika i metode optimalnog vođenja pogona umreženih energetskih sustava
• Investiranje u umrežene energetske sustave
Energetika i klimatske promjene
4
12
8
0
Izborni 1
• Fizikalne osnove klimatskih promjena
• Politika i mjere za ublažavanje klimatskih promjena
• Međunarodni sporazumi (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyotski protokol I Pariški sporazum),
• EU politika i regulativa u Hrvatskoj
• Inventar emisije stakleničkih plinova i projekcije
• Politika i mjere u energetskom sektoru
• Korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i ostalih mjera
• Strategija niskougljičnog razvoja i integralni energetsko klimatski planovi
• Aspekti međuovisnosti mjera za ublažavanje klimatskih promjena energetskog sektora sa sektorom industrijskih procesa, poljoprivredom, Korištenjem zemljišta i promjenama u korištenju zemljišta i šumarstvom (LULUCF) te gospodarenjem otpadom.
• Mehanizmi praćenja, izvještavanja i verifikacije
• Europsko tržište emisijama stakleničkih plinova
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Stanje u Hrvatskoj po svim pitanjima vezano uz temu
• Financiranje provođenja politike klimatskih promjena
• Utjecaji na društvo, gospodarstvo i okoliš
• Ugljični otisak i ocjena s gledišta ukupnog vijeka proizvoda (LCA analiza)
• Projektni pristup i okolišna održivost

Dr. sc. Vladimir Jelavić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
4
12
8
0
Izborni 1
Energetska učinkovitost – uvod, potrošnja po sektorima, zakonodavno okruženje, sustavno gospodarenje energijom, razvojne mogućnosti

Energetski pregledi i certificiranje, primjeri energetske obnove zgrada, standardne mjere građevinske obnove

Termotehnički sustavi u zgradama, centralni sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustavi hlađenja, sustavi ventilacije, djelomočne klimatizacije i klimatizacije, primjeri

Sustavi rasvjete u zgradama javnog sektora i javna rasvjeta, potrošnja električne energije, mjere energetske učinkovitosti, primjeri

Ekonomika projekata energetske učinkovitosti, ESCO poslovni model

Obnovljivi izvori energije-uvod, klima i energetika, instalirana snaga i ulaganja- globalno i u Hrvatskoj, zakonodavno okruženje, administrativna procedura

Financiranje projekata OIE, projektno financiranje, pokazatelji isplativosti, rizici

Energija Sunčevog zračenja, Sunčevo zračenje, prostorna i vremenska distribucija, izvori podataka, mjerenja, fotonaponski sustavi i sunčane elektrane, sunčani sustavi za pripremu potrošne tople vode i podrška grijanju, primjeri
Energija i politika zaštite okoliša
4
12
8
0
Izborni 1
1.Okoliš i gospodarske aktivnosti
2.Ekološke eksternalije
3.Politika i instrumenti zaštite okoliša
4.Obilježja integriranog upravljanja prirodnim resursima
5.Metode procjene vrednovanja okoliša i utjecaja na okoliš
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u energetskom sektoru
4
12
8
0
Izborni 1
•Specifičnosti investicijskih projekata u energetici sa stajališta financijske evaluacije
•Kreiranje novčanih tokova investicijskih projekata – polazišta, ekonomski predračuni, metodologija, modeli novčanih tokova
•Financijski kriteriji odlučivanja o ulaganjima – tradicionalni, suvremeni – i njihova primjena
•Procjena troškova kapitala u primjeni financijskih kriterija
•Kvantifikacija rizika investicijskih projekata u energetici
•Racioniranje kapitala pri ulaganjima – rangiranje projekata
•Međusobno isključivi projekti – komparacija prema financijskim kriterijima
•Primjena solvera u investicijskom odlučivanju
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
4
12
8
0
Izborni 1
• Europski fond za regionalni razvoj (ERDF);
• Kohezijski fond (CF);
• Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK);
• Rizici investicijskih projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
• Financijska analiza i isplativost pretvorbe energije Sunčeva zračenja u električnu i toplinsku energiju;
• Financijska analiza i isplativost grijanja na biomasu;
• Financijska analiza i isplativost dizalica topline (toplinskih pumpi);
• Financijska analiza i isplativost manjih kogeneracijskih i trigeneracijskih sustavi u građevinama;
• Matematički modeli i simulacija energetski neovisne građevine i zgrada skoro nulte potrošnje energije (nZEB);
Geostrateški resursi i energetska sigurnost
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
Nafta i plin u energetskoj tranziciji
4
12
4
4
Izborni 1
• Opskrba naftom i plinom u energetskoj tranziciji
• Rezerve i potrošnja nafte i naftnih derivata te prirodnog plina u svijetu
• Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH
• Obrada i priprema plina za transport
• Transport i skladištenje nafte i prirodnog plina u EU i RH
• Obvezne zalihe i sigurnost opskrbe naftom i prirodnim plinom
• Potrošnja, opskrba i distribucija plina u RH
• Europsko tržište plina i sudionici na tržištu plina u RH
• Trgovina i cijene nafte i plina
• Dobavni pravci nafte i plina za EU, projekti izgradnje naftne i plinske infrastrukture
• Nekonvencionalna ležišta ugljikovodika u svijetu (šejlovi, slabopropusni pješčenjaci, plinski hidrati, metan iz ležišta ugljena)
• Nekonvencionalna ležišta plina u EU i RH
• UPP - tržište ukapljenog prirodnog plina, novi projekti i primjene
• SPP (CNG) – tržište stlačenog prirodnog plina
• UNP – tržište ukapljenog naftnog plina
• Tržište naftnih derivata
Organizacija u energetskom sektoru
4
12
8
0
Izborni 1
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, resursna, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Dimenzije organizacije: strateška i operativna razina organizacije.
Tehnologija i struktura tržišta kao čimbenici oblikovanja organizacija. (SCP model). Pojam prirodnog monopola i njegove implikacije. Regulacija kao odgovor na prirodni monopol.
Suvremene koncepcije internog strukturiranja organizacije - Pristupi oblikovanju organizacije
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj organizaciji
 mrežni oblici organizacija
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata u energetskom sektoru protekla dva desetljeća:
 pretvorba, privatizacija i restrukturiranje
Obilježja konkurencije u EU i odraz na organizaciju poslovanja poduzeća
 zajednički pravni okvir EU - veličina i otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
 politika EU u sektoru zapošljavanja i promjene u organizaciji rada
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Doc. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Projekti u energetici
4
12
8
0
Izborni 1
 Pregled velikih energetskih projekata na razini svijeta, EU i RH.
 Energetski projekti – od ideje do realizacije, sukladnost s energetskim strategijama i master planovima, metode planiranja, ocjene, pripreme, realizacije i eksploatacije projekata.
 Specifičnosti pojedinih vrsta energetskih projekata.
 Prostorno planiranje (razine dokumenata prostornog uređenja, mogućnosti uvrštenja energetskih projekata u prostorne planove).
 Koraci potrebni za ishođenje različitih rješenja i dozvola.
 Pregled važnijih postojećih i planiranih energetskih objekata na razini RH.
 Načini odabira kvalitetnih prostornih rješenja (višekriterijska analiza).
 Način kandidiranja energetskih projekata prema fondovima EU.
Regionalno tržište energije i jugoistočna Europa
4
12
8
0
Izborni 1
• Ekonomski profil zemalja JIE: dostignuti stupanj razvoja, struktura gospodarstva, financijsko tržište, platna
bilanca, tržište rada, kretanje javnog i vanjskog duga
• Energetski sektor jugoistočne Europe: osnovni podaci
• Analiza energetskih sektora i rezultata dosadašnjih reformi u svakoj od zemalja u regiji
• Energetski projekti u JIE: infrastrukturni projekti, PCI projekti, projekti OIE i energetske učinkovitosti i mogućnosti
njihovog financiranja
• Geostrateška pozicija JIE i potencijal za regionalne infrastrukturne energetske projekte
• Naftni sektor i rafinerijski biznis u JIE
• Integriranost tržišta električne energije u JIE: problemi i potencijali
• Integriranost tržišta prirodnog plina u JIE: problemi i potencijali
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Trgovanje na tržištima energenata i emisija
4
10
5
5
Izborni 1
1.Primjena financijskih izvedenica na tržištima
energenata
2.Formiranje i optimizacija portfolija
3.Trgovinske strategije
4.Interne i eksterne metode zaštite (hedginga)
5.Kvantitativno upravljanje rizicima
6.Trgovanje GHG emisijama
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Tržišno natjecanje u energetskom sektoru
4
10
5
5
Izborni 1
- Ekonomske teorije regulacije
- Primarni i sekundarni izvori prava tržišnog natjecanja EU-a
- Sekundarni i drugi izvori prava tržišnog natjecanja EU-a, te „meka“ pravila
- Definiranje mjerodavnog tržišta
- Analiza mjerodavnog tržišta
- Tržišna snaga i njena zloupotreba
- Zloupotreba tržišne snage: studije slučajeva
- Spajanja s obzirom na mjesto u lancu vrijednosti
- Predatorska politika cijena
- Uvod u ekonomsku regulaciju
- Vertikalna integracija i pristup esencijalnim resursima
- Pristup mreži
- Studija slučaja: tržište električne energije
- Studija slučaja: Kalifornijska kriza 2000.-2001.
- Specifična regulatorna pravila i vertikalna integracija u energetskom sektoru
- Utjecaj obnovljivih izvora energije na ekonomiku i regulaciju sektora električne energije
Prof. dr. sc. Dubravko Sabolić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tržište električne energije
4
12
8
0
Izborni 1
 Kratki povijesni razvoj tržišta električne energije
 Tržište električne energije: veleprodaja – 1. dio
 Tržište električne energije u RH – aktualno stanje
 Značajke tarifnih sustava za djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije
 Prekogranično trgovanje
 Uloga regulatorne agencije u tržišnim odnosima
 Napredni mjerni uređaji kod korisnika (smart metring) – analiza troška i dobiti
Tržište prirodnog plina
4
12
8
0
Izborni 1
• Opće značajke europskog plinskog sustava s posebnim osvrtom na RH
• Legislativa EU i RH kojom je uređeno tržište plina
• Pregled različitih modela organizacije tržišta plina s posebnim osvrtom na RH
• Način funkcioniranja veleprodajnog i maloprodajnog tržište prirodnog plina na primjerima iz odabranih država
• Položaj krajnjih kupaca u uvjetima otvorenog tržišta
• Prirodni monopoli - transport i distribucija plina
• Zakup transportnih i skladišnih kapaciteta
• Uravnoteženje plinskog sustava
• Osnove regulacije monopolnih djelatnosti
• Načela ekonomske regulacije cijena plina
• Aktualno stanje i očekivani razvoj tržišta prirodnog plina u RH.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
2
0
0
0
Obvezan
Ekonomika i politika energetike
6
20
10
0
Obvezan
• Makroekonomski okvir: uloga energetskog sektora, učinci energetskih šokova i cijena energenata, zakonodavni i institucionalni okvir u RH
• Reforme u energetskom sektoru (regulacija i regulatorne reforme, restrukturiranje, liberalizacija tržišta i privatizacija, primjeri izabranih zemalja)
• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa u suvremenom globaliziranom gospodarstvu
• Energetska tržišta (tržišta nafte, plina, LNG-a, ugljena, električne energije, obnovljivih izvora, toplinske energije) – strukturne promjene, ponuda, potražnja, cijene, regulativa
• Pravni aspekt i problem arbitraže u energetici
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Planiranje i modeliranje u energetici
6
16
10
4
Obvezan
1. Sadašnjost i budućnost globalnih energetskih tijekova
2. PSA (production sharing agreement) i joint ventures u eksploataciji energenata
3. Modeliranje poslovanja klasičnih elektrana
4. Modeliranje poslovanja obnovljivih izvora energije
5. Ekonomika rafinerijskog poslovanja
6. Modeliranje vremenskih serija i teorija vjerojatnosti
7. Real option pristup vrednovanju projekata
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Planiranje razvoja energetskog sustava
6
20
10
0
Obvezan
Energetski sustav – opće značajke na globalnoj razini, s osvrtom na Republiku Hrvatsku i regiju. Načini praćenja, vođenja i upravljanja energetskog sustava. Pregled metodologije, tehno-ekonomskih kriterija i alata za planiranje razvoja i izgradnje energetskog sustava. Previđanje porasta opterećenja, razvoja tehnologija, utjecaja na okoliš i kretanja cijena. Definicija, odgovornosti, način praćenja i očuvanja sigurnosti opskrbe energijom, s primjerima iz prakse. Međuovisnost energetskih sustava – primjeri iz prakse. Održivost energetskog sustava
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža
4
12
8
0
Izborni 1
Definicija naprednih energetskih sustava i mreža. Povezanost integracije obnovljivih izvora energije i razvoja naprednih energetskih sustava i mreža. Tehnologije naprednih energetskih sustava i mreža: pohrana energije, električna vozila, više-energetski sustavi, mikromreže, virtualne elektrane, sustavi za inteligentan nadzor i upravljanje elektroenergetskim sustavom, napredni sustavi mjerenja (Smart Metering). Upravljanje potrošnjom (Demand Side Management). Napredne mreže (Smart Grid). Koncepcijski modeli naprednih mreža. IT tehnologije u naprednim mrežama. Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža. Cost benefit analiza projekata naprednih mreža. Pregled izvedenih projekata naprednih mreža u EU i Hrvatskoj. Učinci razvoja naprednih energetskih sustava i mreža na ekonomije zemalja. Pozicija naprednih energetskih sustava i mreža u okviru Europskih energetskih paketa. Uloga energetskih politika u poticanju razvoja naprednih energetskih sustava i mreža.
Ekonomika umreženih energetskih sustava
4
12
8
0
Izborni 1
• Umreženi energetski sustavi
• Elementi i struktura elektroenergetskog sustava
• Modeliranje podsustava za prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije
• Vrste i struktura plinoopskrbnih sustava
• Vrste i struktura centraliziranih toplinskih sustava
• Metode optimalnog planiranja razvoja i izgradnje umreženih energetskih sustava
• Ekonomika i metode optimalnog vođenja pogona umreženih energetskih sustava
• Investiranje u umrežene energetske sustave
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
4
12
8
0
Izborni 1
Energetska učinkovitost – uvod, potrošnja po sektorima, zakonodavno okruženje, sustavno gospodarenje energijom, razvojne mogućnosti

Energetski pregledi i certificiranje, primjeri energetske obnove zgrada, standardne mjere građevinske obnove

Termotehnički sustavi u zgradama, centralni sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustavi hlađenja, sustavi ventilacije, djelomočne klimatizacije i klimatizacije, primjeri

Sustavi rasvjete u zgradama javnog sektora i javna rasvjeta, potrošnja električne energije, mjere energetske učinkovitosti, primjeri

Ekonomika projekata energetske učinkovitosti, ESCO poslovni model

Obnovljivi izvori energije-uvod, klima i energetika, instalirana snaga i ulaganja- globalno i u Hrvatskoj, zakonodavno okruženje, administrativna procedura

Financiranje projekata OIE, projektno financiranje, pokazatelji isplativosti, rizici

Energija Sunčevog zračenja, Sunčevo zračenje, prostorna i vremenska distribucija, izvori podataka, mjerenja, fotonaponski sustavi i sunčane elektrane, sunčani sustavi za pripremu potrošne tople vode i podrška grijanju, primjeri
Energija i politika zaštite okoliša
4
12
8
0
Izborni 1
1.Okoliš i gospodarske aktivnosti
2.Ekološke eksternalije
3.Politika i instrumenti zaštite okoliša
4.Obilježja integriranog upravljanja prirodnim resursima
5.Metode procjene vrednovanja okoliša i utjecaja na okoliš
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u energetskom sektoru
4
12
8
0
Izborni 1
•Specifičnosti investicijskih projekata u energetici sa stajališta financijske evaluacije
•Kreiranje novčanih tokova investicijskih projekata – polazišta, ekonomski predračuni, metodologija, modeli novčanih tokova
•Financijski kriteriji odlučivanja o ulaganjima – tradicionalni, suvremeni – i njihova primjena
•Procjena troškova kapitala u primjeni financijskih kriterija
•Kvantifikacija rizika investicijskih projekata u energetici
•Racioniranje kapitala pri ulaganjima – rangiranje projekata
•Međusobno isključivi projekti – komparacija prema financijskim kriterijima
•Primjena solvera u investicijskom odlučivanju
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
4
12
8
0
Izborni 1
• Europski fond za regionalni razvoj (ERDF);
• Kohezijski fond (CF);
• Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK);
• Rizici investicijskih projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
• Financijska analiza i isplativost pretvorbe energije Sunčeva zračenja u električnu i toplinsku energiju;
• Financijska analiza i isplativost grijanja na biomasu;
• Financijska analiza i isplativost dizalica topline (toplinskih pumpi);
• Financijska analiza i isplativost manjih kogeneracijskih i trigeneracijskih sustavi u građevinama;
• Matematički modeli i simulacija energetski neovisne građevine i zgrada skoro nulte potrošnje energije (nZEB);
Geostrateški resursi i energetska sigurnost
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
Nafta i plin u energetskoj tranziciji
4
12
4
4
Izborni 1
• Opskrba naftom i plinom u energetskoj tranziciji
• Rezerve i potrošnja nafte i naftnih derivata te prirodnog plina u svijetu
• Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH
• Obrada i priprema plina za transport
• Transport i skladištenje nafte i prirodnog plina u EU i RH
• Obvezne zalihe i sigurnost opskrbe naftom i prirodnim plinom
• Potrošnja, opskrba i distribucija plina u RH
• Europsko tržište plina i sudionici na tržištu plina u RH
• Trgovina i cijene nafte i plina
• Dobavni pravci nafte i plina za EU, projekti izgradnje naftne i plinske infrastrukture
• Nekonvencionalna ležišta ugljikovodika u svijetu (šejlovi, slabopropusni pješčenjaci, plinski hidrati, metan iz ležišta ugljena)
• Nekonvencionalna ležišta plina u EU i RH
• UPP - tržište ukapljenog prirodnog plina, novi projekti i primjene
• SPP (CNG) – tržište stlačenog prirodnog plina
• UNP – tržište ukapljenog naftnog plina
• Tržište naftnih derivata
Organizacija u energetskom sektoru
4
12
8
0
Izborni 1
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, resursna, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Dimenzije organizacije: strateška i operativna razina organizacije.
Tehnologija i struktura tržišta kao čimbenici oblikovanja organizacija. (SCP model). Pojam prirodnog monopola i njegove implikacije. Regulacija kao odgovor na prirodni monopol.
Suvremene koncepcije internog strukturiranja organizacije - Pristupi oblikovanju organizacije
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj organizaciji
 mrežni oblici organizacija
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata u energetskom sektoru protekla dva desetljeća:
 pretvorba, privatizacija i restrukturiranje
Obilježja konkurencije u EU i odraz na organizaciju poslovanja poduzeća
 zajednički pravni okvir EU - veličina i otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
 politika EU u sektoru zapošljavanja i promjene u organizaciji rada
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Doc. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Projekti u energetici
4
12
8
0
Izborni 1
 Pregled velikih energetskih projekata na razini svijeta, EU i RH.
 Energetski projekti – od ideje do realizacije, sukladnost s energetskim strategijama i master planovima, metode planiranja, ocjene, pripreme, realizacije i eksploatacije projekata.
 Specifičnosti pojedinih vrsta energetskih projekata.
 Prostorno planiranje (razine dokumenata prostornog uređenja, mogućnosti uvrštenja energetskih projekata u prostorne planove).
 Koraci potrebni za ishođenje različitih rješenja i dozvola.
 Pregled važnijih postojećih i planiranih energetskih objekata na razini RH.
 Načini odabira kvalitetnih prostornih rješenja (višekriterijska analiza).
 Način kandidiranja energetskih projekata prema fondovima EU.
Regionalno tržište energije i jugoistočna Europa
4
12
8
0
Izborni 1
• Ekonomski profil zemalja JIE: dostignuti stupanj razvoja, struktura gospodarstva, financijsko tržište, platna
bilanca, tržište rada, kretanje javnog i vanjskog duga
• Energetski sektor jugoistočne Europe: osnovni podaci
• Analiza energetskih sektora i rezultata dosadašnjih reformi u svakoj od zemalja u regiji
• Energetski projekti u JIE: infrastrukturni projekti, PCI projekti, projekti OIE i energetske učinkovitosti i mogućnosti
njihovog financiranja
• Geostrateška pozicija JIE i potencijal za regionalne infrastrukturne energetske projekte
• Naftni sektor i rafinerijski biznis u JIE
• Integriranost tržišta električne energije u JIE: problemi i potencijali
• Integriranost tržišta prirodnog plina u JIE: problemi i potencijali
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Trgovanje na tržištima energenata i emisija
4
10
5
5
Izborni 1
1.Primjena financijskih izvedenica na tržištima
energenata
2.Formiranje i optimizacija portfolija
3.Trgovinske strategije
4.Interne i eksterne metode zaštite (hedginga)
5.Kvantitativno upravljanje rizicima
6.Trgovanje GHG emisijama
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Tržište električne energije
4
12
8
0
Izborni 1
 Kratki povijesni razvoj tržišta električne energije
 Tržište električne energije: veleprodaja – 1. dio
 Tržište električne energije u RH – aktualno stanje
 Značajke tarifnih sustava za djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije
 Prekogranično trgovanje
 Uloga regulatorne agencije u tržišnim odnosima
 Napredni mjerni uređaji kod korisnika (smart metring) – analiza troška i dobiti
Tržište prirodnog plina
4
12
8
0
Izborni 1
• Opće značajke europskog plinskog sustava s posebnim osvrtom na RH
• Legislativa EU i RH kojom je uređeno tržište plina
• Pregled različitih modela organizacije tržišta plina s posebnim osvrtom na RH
• Način funkcioniranja veleprodajnog i maloprodajnog tržište prirodnog plina na primjerima iz odabranih država
• Položaj krajnjih kupaca u uvjetima otvorenog tržišta
• Prirodni monopoli - transport i distribucija plina
• Zakup transportnih i skladišnih kapaciteta
• Uravnoteženje plinskog sustava
• Osnove regulacije monopolnih djelatnosti
• Načela ekonomske regulacije cijena plina
• Aktualno stanje i očekivani razvoj tržišta prirodnog plina u RH.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
24
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Energetika i klimatske promjene
4
12
8
0
Izborni 1
• Fizikalne osnove klimatskih promjena
• Politika i mjere za ublažavanje klimatskih promjena
• Međunarodni sporazumi (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyotski protokol I Pariški sporazum),
• EU politika i regulativa u Hrvatskoj
• Inventar emisije stakleničkih plinova i projekcije
• Politika i mjere u energetskom sektoru
• Korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i ostalih mjera
• Strategija niskougljičnog razvoja i integralni energetsko klimatski planovi
• Aspekti međuovisnosti mjera za ublažavanje klimatskih promjena energetskog sektora sa sektorom industrijskih procesa, poljoprivredom, Korištenjem zemljišta i promjenama u korištenju zemljišta i šumarstvom (LULUCF) te gospodarenjem otpadom.
• Mehanizmi praćenja, izvještavanja i verifikacije
• Europsko tržište emisijama stakleničkih plinova
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Stanje u Hrvatskoj po svim pitanjima vezano uz temu
• Financiranje provođenja politike klimatskih promjena
• Utjecaji na društvo, gospodarstvo i okoliš
• Ugljični otisak i ocjena s gledišta ukupnog vijeka proizvoda (LCA analiza)
• Projektni pristup i okolišna održivost

Dr. sc. Vladimir Jelavić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tržišno natjecanje u energetskom sektoru
4
10
5
5
Izborni 1
- Ekonomske teorije regulacije
- Primarni i sekundarni izvori prava tržišnog natjecanja EU-a
- Sekundarni i drugi izvori prava tržišnog natjecanja EU-a, te „meka“ pravila
- Definiranje mjerodavnog tržišta
- Analiza mjerodavnog tržišta
- Tržišna snaga i njena zloupotreba
- Zloupotreba tržišne snage: studije slučajeva
- Spajanja s obzirom na mjesto u lancu vrijednosti
- Predatorska politika cijena
- Uvod u ekonomsku regulaciju
- Vertikalna integracija i pristup esencijalnim resursima
- Pristup mreži
- Studija slučaja: tržište električne energije
- Studija slučaja: Kalifornijska kriza 2000.-2001.
- Specifična regulatorna pravila i vertikalna integracija u energetskom sektoru
- Utjecaj obnovljivih izvora energije na ekonomiku i regulaciju sektora električne energije
Prof. dr. sc. Dubravko Sabolić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se