Združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora - Ekonomski modul

NAPOMENA STUDENTIMA
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza javnih politika
5
20
20
0
Obvezan

The process of economic analysis of policy and the rationalist mode of public policy analysis
Economic analysis of public sector problem
Understanding : assessing the symptoms, framing the problem (analyzing market and government failures), modeling the problem (identifying policy variables)
Economic analysis of solution and choosing evaluation criteria (converting goals to objectives and constrains)
Specifying policy alternatives and predicting impacts of alternatives and valuing them in terms of criteria
Communicating analysis and key concepts for doing benefit-cost analyses
Determining the social discount rate, measuring consumer surplus in the presence of income effects, estimating the demand for nonmarketed goods
Strategies for adoption and implementation and factors affecting success and failure, thinking strategically about policy design: Uncertainty, error correction, redundancy and slack, anticipating evaluations, facilitating termination, coping with diversity
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Doktorski seminar 1
5
Obvezan
Doktorski seminar 2
5
0
0
0
Obvezan
Ekonomski razvoj
5
20
20
0
Obvezan
1. Odnos rasta i razvoja
2. Teorije razvoja
3. Analiza i mjerenje razvijenosti
4. Uloga države u ekonomskom razvoju (Institucije i odlučivanje o razvojnom procesu)
5. Stanovništvo, ljudski resursi i ekonomski razvoj
6. Dohodovna distribucija, siromaštvo i socijalna kohezija
7. Tehnološki razvoj i strukturne promjene
8. Okoliš i razvoj
9. Financiranje razvoja
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Filozofija ekonomske znanosti te uloga mikro i makro ekonomije
10
30
30
0
Obvezan
- Filozofija ekonomske znanosti
- Objektivnost i razumijevanje u ekonomiji (Max Weber);
- Filozofski temelji ekonomije (Karl Marx);
- Ograničenja granične korisnosti (Thorstein Veblen);
- Postavke blagostanja u ekonomiji i interpersonalne usporedbe korisnosti (Nicholas Kaldor);
- Ekonometrija kao promatranje: Lucasova kritika i priroda ekonometrijske inferencije (Kevin Hoover);
- Neuroekonomija: upotreba neuroznanosti za ekonomska predviđanja (Collin F. Camerer);
- Bit institucionalne ekonomije (Geoffrey Hodgson);
- Vjerodostojnost u ekonomiji: status teorijskih modela u ekonomiji (Robert Sugden);
- Odnos tržišta i države (ekonomski modeli);
- Paradigma razvoja utemeljena na ekonomiji znanja i intelektualnom kapitalu.
- Makroekonomska teorija
- Suprotstavljene makroekonomske paradigme: neokeynesijanska vs. neoklasična.
- Teorije poslovnih ciklusa i različiti pristupi rješavanja makroekonomskih neravnoteža.
- Monetarna politika: učinci, dometi i ograničenja.
- Fiskalna politika: upravljanje i održivost javnog i vanjskog duga.
- Makroekonomska politika otvorenog gospodarstva s fleksibilnim i fiksnim deviznim tečajevima: Mundell-Fleming model.
- Otvorena ekonomija: različite tečajne teorije i režimi.
- Mikroekonomska teorija
- Teorije ponašanja potrošača: tradicionalni i suvremeni pristup; statička i dinamička analiza
- Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja homogenog proizvoda i optimalnog proizvodnog asortimana; refleksija proizvodnje u troškovima
- Određenost cijene i količine proizvodnje u različitim tržišnim stanjima
- Opća ravnoteža, ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost
- Tržišne slabosti, tržišni neuspjesi i mjere korekcije
- Implementacija teorije u javne politike i upravu
- Primjena ekonomskih načela kod kvalitetnog donošenja javnih odluka i njihove učinkovite implementacije i razvoja
- Kritički osvrt na teoriju: regulacija u uvjetima integriranog tržišta; politike preraspodjele bogatstva i dohotka; politika zaštite okoliša; trgovinska politika; makroekonomska koordinacija i fiskalni federalizam u EU
- Europske integracije i problematika suvremenog europskog upravljanja („European governance“). Institucije Europske unije, politički procesi i politike: Formulacija javnih politika i procesi donošenja odluka u EU
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Individualni istraživački rad 1
10
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 2
20
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 3
10
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 4
25
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 5
30
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 6
25
0
0
0
Obvezan
Razvoj javne uprave
10
30
30
0
Obvezan

Development of public administration theory
Theoretical approaches to governance: policy networks, systems theory, institutionalism, meta-governance
Law, governance and management
Managerial reforms of public administration
Impact of globalization, internationalization, Europeanization and policy diffusion on public administration
Public administration and sustainable development
Responsibility, accountability, ethics and control in public administration
Management of public participation and other stakeholders; conflict resolution
Development of functions and tasks of public administration
Development of formal and informal forms of operation
Development of public administration organization
Tendencies of local and regional self-government development
Doc. dr. sc. Mitja Durnik
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Iztok Rakar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Zaključni doktorski seminar i obrana doktorske disertacije
5
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društveno odgovornog poslovanja u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Teorijske postavke funkcioniranja javnog sektora u održivom okruženju.
2. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) u javnom sektoru.
3. Društveno odgovorno javno poslovanje - ekonomski, ekološki i društveni aspekt. «Triple bottom line» koncept.
4. Analitičke metode za potrebe ocjene efikasnosti i efektivnosti javnog sektora
5. Modeli i metode ocjene reputacije institucija javnog sektora.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Društvena statistika
5
20
20
0
Izborni 1
The following topics will be presented:

Research design and data collection
Survey methodology
Missing data
Multivariate analysis
Categorical data analysis
Network analysis
Simulation methods for statistical research
Time series
Data mining
Applications of statistical approaches and methods in administration
Prof. dr. sc. Anuška Ferligoj
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomija energetike
5
20
20
0
Izborni 1
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
4. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
5. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
6. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
7. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
8. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomika i menedžment liberalizacije i regulacije tržišta
5
20
20
0
Izborni 1
Kolegij se izvodi na engleskom ili slovenskom jeziku.


What is regulation, types of regulation and theoretical foundations of economic regulation
Why is the economic regulation of markets needed and what does it incorporate: what to liberalisalie and what to regulate?
Theoretical foundations of price regulation: a normative pricing theory for natural monopolies (marginal cost prices, efficient prices: Ramsey prices, peak-load prices, non-linear prices, shortcomings of the normative pricing theory
Regulation of natural monopolies in practice: rate or return (ROR) regulation) and price cap regulation (RPI-X)
The role of benchmarking in economic regulation
Regulation of quality
Analysis of the liberalisation and regulation of the utilities markets in the EU: electricity, gas, electronic communications, transport, communal utilites (water, waste, etc.)
Analysis of the liberalisation and regulation of utilites in Slovenia: the assesment of the state of the art
Fundamentals of the economic aspects of environmental regulation
Prof. dr. sc. Nevenka Horvatin
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika neprofitnih organizacija
5
20
20
0
Izborni 1
Definition, nature and functions of the non-profit (third) sector in the context of three-sector economy
Trends in development of non-profit sector
Contemporary theories of non-profit sector activities
Functioning of the non-profit sector
Concept of non-profit economy
Foundation, goals, autonomy and isomorphism of non-profit organisations
Financing and commercialisation of non-profit organisations and activities; economics of grants
Managerial economics in non-profit organisations
Risk management in non-profit organisations
Non-profit organisations and non-market environment; regulatory framework of non-profit activity
Ekonomske integracije
5
20
20
0
Izborni 1
1. Razvoj teorije integracija od Vinera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija:
- teorija carinske unije
- statički efekti; stvaranje, preusmjeravanje trgovine
- ekonomija obujma i ekonomske integracije
- terms of trade i optimalna trgovinska zaštita
- transferi dohodaka u integraciji i Kemp-Wanov teorem
- ekonomska integracija i funkcioniranje u uvjetima oligopolne ili monopolne konkurencije
- komparativne prednosti, konkurentnost i ekonomske integracije
2. Klasične metode mjerenja učinaka integracija;
3. Pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija;
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija:
- teorijski okviri
- analiza primjera za odabrane članice EU, za EU i Hrvatsku
5. Ekonomika unutrašnjeg tržišta;
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne unije;
7. Analiza funkcioniranja EU kao integracije unutrašnjeg tržišta:
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- koordinacija ekonomskih politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu:
- formalno institucionalni okviri
- analiza ekonomskih rezultata
9. Hrvatska i mjerenje učinaka pridruživanja/članstva u EU.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Fiskalna politika
5
20
20
0
Izborni 1

Alternative indicators of tax burdens
Taxation and influence on economy competetiveness
Taxation and influence on distribution of income
Tax revenue planning
Public spending planning
Fiscal policy and different levels of government (gocentral governmen – local government)
Budget process, trends and development
Debt managament
National fiscal policy and European Union
National fiscal policy and global developments
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Prof. dr. sc. Maja Klun
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Integriranost u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1

Integrity, responsibility and ethics
The need for an ethical reference framework
Approaches and concept of modern ethics in public sector
Ethics and public sector culture
Ethics and value system of an individual
Individual system of values vs. the value system of public sector
Integrity as a personal choice
Selected implementation approaches (code of conduct, ethics commission, ethics officer, ethics training, reporting systems, etc.)
Lobbying
Corruption and Ethics Violations in the Public Service
Ethics in leadership behaviour
Integrity and social responsibility
Prof. dr. sc. Janez Stare
Kabinet: 36/II
E-mail: janez.stare@fu.uni-lj.si
Telefon: 051/ 355 -196
Doc. dr. sc. Nina Tomaževič
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
5
20
20
0
Izborni 1
- Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
- Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
- Gospodarstvo utemeljeno na znanju
- Teorija intelektualnog kapitala
- Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
- Mjerenje intelektualnog kapitala
- Upravljanje intelektualnim kapitalom
- Perspektive razvoja intelektualnog kapitala
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
5
20
20
0
Izborni 1
- Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
- Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
- Gospodarstvo utemeljeno na znanju
- Teorija intelektualnog kapitala
- Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
- Mjerenje intelektualnog kapitala
- Upravljanje intelektualnim kapitalom
- Perspektive razvoja intelektualnog kapitala
Komparativna socijalna politika
5
20
20
0
Izborni 1

International bases of social security systems
Social state as the constitutional value and its implementation in the national legal syste
The comparison of the chosen elements of the social security in the different european states
Overview of Social Welfare Policy, Social Assistance and SocialInsurance
Concepts and Definitions of Comparative Social Policy
Comparing and Categorizing Social Policy, Provision and Redistribution
The State and Social Policy in a Globalizing World
European Social Policy and Current Issues
Reforming Social Policies in the EU and Other Countries
Unemployment, Unemployment Insurance andActive Labor Market Policies
Aging, Disability, Retirement Income and Poverty
Komparativno upravno procesno pravo
5
20
20
0
Izborni 1
Administrative procedure law in supra/national legal systems and fundamental human rights of good governance (The impact of the constitutional system and tradition on administrative procedure law in selected countries, tradition and modernisation of administrative procedure (USA, Germany and Austria, France and Scandinavia)
The notion of public interest in administrative cases in national legal systems, in EC law and ECHR practice
The relation between general and sector-specific regulation (subsidiarity; EU characteristics in terms of competition and state aid)
Basic principles of administrative procedure in the legal system and case law of the EC, EU countries, former Yugoslav republics, and USA – general: The right to good administration, The rule of law, legality (material and formal), justified expectations and proportionality, equality (non-discrimination) before the law, impartiality
Basic principles in administrative procedure: The right to be heard, Standards of proof, Accessibility and transparency, access to the file, confidentiality and protection of secrecy, Deciding within reasonable time, Giving/stating reasons, Efficiency of administrative procedure
Parties in administrative procedure – comparison between selected countries (Slovenia, former Yugoslav republics, Austria, Germany, France, Sweden, Finland, Estonia, Japan, etc.) and within the EU: Material and territorial jurisdiction of decision-makers in specific administrative matters, Conditions for officials and exclusion as a result of partiality
Characteristic and status of the party, representation of the party
Rules governing the course of procedure – comparison between selected countries and within the EU (Initiating the procedure, Using language/s in administrative procedure, electronic communication, Establishing and proving facts, Issuing decisions , The importance of notification for the application of legal effects, The validity of administrative acts (enforceability, annulment, time-bar, etc.)
Mediation in administrative procedure, public law contract
Enforcement of individual administrative acts in national and supranational environments
Legal remedies
Judicial review and other forms of supervision over the legality of specific administrative acts in EC law and selected EU countries
Izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji
5
20
20
0
Izborni 1
1. Pregled suprotstavljenih makroekonomskih teorija
2. Kritike moderne makroekonomske teorije i otvorena pitanja
3. Teorije poslovnih ciklusa: uzroci, posljedice i načini izlaska iz recesije
4. Realni poslovni ciklusi
5. Energetski šokovi i poslovni ciklusi: Što kažu teorija i empirija?
6. Makroekonomija otvorenog gospodarstva: Mundel-Flemingov model i njegove nadopune
8. Tranzicija: Washingtonski konsenzus, iskustva i dileme
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji
5
20
20
0
Izborni 1
1. Pregled suprotstavljenih makroekonomskih teorija
2. Kritike moderne makroekonomske teorije i otvorena pitanja
3. Teorije poslovnih ciklusa: uzroci, posljedice i načini izlaska iz recesije
4. Realni poslovni ciklusi
5. Energetski šokovi i poslovni ciklusi: Što kažu teorija i empirija?
6. Makroekonomija otvorenog gospodarstva: Mundel-Flemingov model i njegove nadopune
8. Tranzicija: Washingtonski konsenzus, iskustva i dileme
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Međunarodno poslovanje
5
20
20
0
Izborni 1
Globalizacija poslovanja
Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
Pozicioniranje na inozemnom tržištu
Strategije izvoza
Konkurentnost izvoza
Inovacije i konkurentnost izvoza
Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Mikroekonomska teorija i primjena
5
20
20
0
Izborni 1
• Teorije ponašanja potrošača: tradicionalni i suvremeni pristup; statička i dinamička analiza
• Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja homogenog proizvoda i optimalnog proizvodnog asortimana; refleksija proizvodnje u troškovima
• Određenost cijene i količine proizvodnje u različitim tržišnim stanjima
• Opća ravnoteža: statička i dinamička analiza
• Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost; teorija prvog i drugog najboljeg rješenja
• Tržišne slabosti, tržišni neuspjesi i mjere korekcije
• Izabrane teme iz područja primijenjene mikroekonomije: mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i informatički sustavi, ...
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Đuro Benić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Nova ekonomska realnost
5
20
20
0
Izborni 1
• Nova ekonomska stvarnost
• Ekonomska znanost pod utjecajem nove ekonomske stvarnosti
• Globalizacija kao antiglobalizacija
• Ekonomija nasilja
• Promjene u poduzeću pod utjecajem novog poslovnog okruženja
• Svjetski razvojni problemi: glad, porast stanovništva i očuvanje okoliša
• Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
• Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost
Optimizacijski modeli u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
This course builds on the optimization coverage in the core and provides the student with advanced modelling and optimization tools that can be useful in public sector. We begin by reviewing the formulation and interpretation of optimisation problems in public sector. The course provides an overview of the major types of optimisation tools including Data Envelopment Analysis (DEA), a sophisticated linear programming approach to evaluating the efficiency of similar businesses or operating units. We discuss the use of fuzzy logic in optimisation problems. Each student will analyse chosen optimisation problem and design suitable optimisation solutions. The results will be reported in a research paper.
The course topics are:

Modelling and optimisation concept
Core optimisation problems, the definition of the optimisation problem in public sector
An overview of the major types of optimisation models and their applications in public sector
Four steps of an optimisation model application procedure, problem analysis, plan, model design, solution
Optimisation modelling software tools
Fuzzy logic essentials
Classical optimisation and heuristic techniques
Data envelopment analysis
Fuzzy optimisation models
Interpretation of the optimisation modelling results
Izv. prof. dr. sc. Jože Benčina
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Otvorenost i transparentnost javne uprave
5
20
20
0
Izborni 1

Setting openness and transparency in the context of principles and values of a modern public administration
Notion and meaning of openness and transparency of public administration
Access to public information
Restrictions to access of public information and test of public interest
Role of the Information commissioner regarding control of public administration
Proactive publication of public information
Public administration on the internet
Public administration and mass media
Public participation in policy making processes
Social dialogue in public administration and the wider public sector
Transparency of lobbying in public administration and the legislative trace
Izv. prof. dr. sc. Gregor Virant
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Politički sustav Europske unije
5
20
20
0
Izborni 1
Comparative definition of parliamentary systems of the Member States and the European Union's political system
Substantial differences in the application of the principles of popular sovereignty and separation of powers within the Member States and the European Union
Institutional and functional regulation of the European Parliament
Institutional and functional regulation of the EU Council
Institutional and functional regulation of the European Commission
Institutional and functional regulation of the European Council
A more detailed presentation of the powers and role of institutions in the legislative process
EU legislation
The role of the EU Court in the interpretation and application of legal acts
Systemic role of the European Central Bank
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Izv. prof. dr. sc. Alenka Kuhelj
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Računovodstveno izvješćivanje u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Računovodstveni koncepti u državnom računovodstvu
2. Konvergencija računovodstvenih i statističkih izvještajnih sustava
3. Obuhvat javnog sektora i ciljevi financijskog izvještavanja javnog sektora
4. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
5. Financijski izvještaji državnih poduzetničkih jedinica
6. Financijski izvještaji proračunskih subjekata
7. Konsolidacija financijskih izvještaja
8. Menadžersko računovodstvo i financijski izvještaji za interne potrebe
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Regionalna vs. globalna trgovinska politika
5
20
20
0
Izborni 1
1. Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
4. Metode istraživanja trgovinski tokova
4.1. Osnovni koncept
4.2. Dizajniranje istraživanja
4.3. Prikupljanje podataka i odabir metode istraživanja
Strateški marketing u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Analiza teorijskih okvira i zakonitosti promjena u gospodarstvu.
2. Proučavanje prilagođavanja novim uvjetima transformacijom marketinškog sustava.
3. Tehnologija znanstvenog istraživanja mikro i makro marketinškog okruženja.
4. Znanstvena osnova strateškog nastupa javnog sektora na tržištu.
5. Istraživanja u cilju utvrđivanja odrednica ponude javnog sektora.
6. Implementacijski procesi, definiranja marketinške organizacijske strukture i kontrole marketinških ostvarenja.
7. Utjecajni trendovi na marketing u javnom sektoru.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Strateški menedžment u javnom sektoru 3
5
20
20
0
Izborni 1

Management and Planning
General sources of strategic change in public sector
SWOT analyses
Theory and practice of Balanced Scorecard application in public organisations
New public management
Strategic planning and strategic management
Specificalities of strategic management in public organisations
Strategic planning in public organizations
Approaches to Strategic Planning
The role of founders and public policies for the strategic change in public organizations
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izv. prof. dr. sc. Primož Pevcin
Kabinet: 67/III
E-mail:
Telefon: (051) 355 134
Sustav pravne regulacije položaja javnih službenika
5
20
20
0
Izborni 1
Employment relations of civil servants – seen as special type of the employment relations – the monism od employment relations
Constitutional and international legal aspects of the civil servants law
Themes related to the comparative regulation of the legal position of the civil servants
Social dialogue in the public sector
The principles of the civil servants law
The employment procedure
The promotion and the work efficiency of the civil servants
Legal aspects of the HRM in public sector
The trade unions and the collective bargaining
Prevention and resolution of the conflicts among the social partners of public sector
Izv. prof. dr. sc. Mirko Pečarič
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Iztok Rakar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Suvremena financijska tržišta i institucije
5
20
20
0
Izborni 1
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Teorija informacijskih sustava – odabrane teme
5
20
20
0
Izborni 1

Information systems, e-government and open government
Systems theory and information systems
Management of open data, information and knowledge in public administration
Modeling open data and open databases in government and public administration
Modeling business and governance processes
Development of information systems for governance
Transaction and management information systems
Management and decision-making
Information systems and computational methods for decision-making
Business intelligent systems, methods for mining structured and textual open data
Information systems for knowledge management
Prof. dr. sc. Ljupčo Todorovski
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Prof. dr. sc. Mirko Vintar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Teorija poduzeća
5
20
20
0
Izborni 1
Program sadrži ove tematske jedinice
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne analize. Metode i modeli strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Upravljanje Europske unije
5
20
20
0
Izborni 1
1. Ekonomski i politički uvjeti nastanka Europske unije (povijest integracije, metode integracije, proširenje i produbljenje integracije…)
2. Izvori prava i institucije EU (institucionalna struktura EU i raspodjela ovlasti, sustav nadnacionalnog reguliranja, metode i praksa donošenja odluka u EU, princip supsidijarnosti…)
3. Unutarnje europsko tržište i sustav europskih politika (Unutarnje tržište i temeljne slobode kretanja, normizacija, politika tržišnog natjecanja, zajednička trgovinska politika, zajednička poljoprivredna politika, socijalna politika i politika regionalnog razvoja, industrijska i poduzetnička politika, politika zaštite okoliša)
4. Ekonomska i monetarna unija (eurozona, sustav središnjih banaka, makroekonomska koordinacija, fiskalna unija i harmonizacija oporezivanja, perspektive ekonomske unije…)
5. Sustav financiranja EU (EU proračun, sustav EU fondova, razvojne banke, fiskalni federalizam...)
6. Evaluacija administrativnog sustava EU (javno mnijenje i EU, upravljanje kvalitetom, kontrola odlučivanja, demokratski deficit...)
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Upravljanje i menadžment IT
5
20
20
0
Izborni 1

Introducation to the governance and management of IT
Overview of theories in the filed of governance and management of IT
IT policies
Metodologies and frameworks
Change and innovation
Management of technological changes
Emerging technologies
Doc. dr. sc. Mitja Dečman
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Tina Jukić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
5
20
20
0
Izborni 1
1. Identifikacija trenda poslovnih promjena
2. Hijerarhija varijabla koje dovode do erozije konkurentskih prednosti
3. Temelji promjene organizacijske paradigme
4. Mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav-organizacija kao sociokulturni sustav
5. Načela sustavskoga mišljenja
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Teorija kompleksnosti i metafora kaosa
8. Upravljanje kompleksnošću suvremenoga poslovanja
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Komponente procesa organizacijskoga učenja
12. Proces upravljanja znanjem
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Upravljanje rizicima
5
20
20
0
Izborni 1
Program sadrži ove tematske jedinice:
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Vrednovanje projekata u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Obilježja projekata u javnom sektoru – razlikovne osobitosti u odnosu na komercijalne projekte
2. Budžetiranje kapitala u javnom sektoru
3. Benefit – cost analiza
4. Ekonomski i financijski tok projekata
5. Ekonomski kriteriji vrednovanja
6. Financijski kriteriji vrednovanja
7. Procjena troška kapitala
8. Kvantifikacija rizika
9. Osnove vrednovanja realnih opcija
10. Rangiranje projekata – višekriterijska analiza
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Znanstveni pristup i ICT projektni menedžment
5
20
20
0
Izborni 1
1. Kako odabrati savjetnika za informatiku?
2. Koliko treba platiti za uslugu savjeta?
3. Kako odabrati profesionalnog informatičara?
4. Na što treba paziti pri nabavi softvera?
5. Na što treba paziti pri nabavi hardvera?
6. Kako riješiti pitanje sigurnosti?
7. Kako provjeravati rad informatičara?
8. Korisnici
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Filozofija ekonomske znanosti te uloga mikro i makro ekonomije
10
30
30
0
Obvezan
- Filozofija ekonomske znanosti
- Objektivnost i razumijevanje u ekonomiji (Max Weber);
- Filozofski temelji ekonomije (Karl Marx);
- Ograničenja granične korisnosti (Thorstein Veblen);
- Postavke blagostanja u ekonomiji i interpersonalne usporedbe korisnosti (Nicholas Kaldor);
- Ekonometrija kao promatranje: Lucasova kritika i priroda ekonometrijske inferencije (Kevin Hoover);
- Neuroekonomija: upotreba neuroznanosti za ekonomska predviđanja (Collin F. Camerer);
- Bit institucionalne ekonomije (Geoffrey Hodgson);
- Vjerodostojnost u ekonomiji: status teorijskih modela u ekonomiji (Robert Sugden);
- Odnos tržišta i države (ekonomski modeli);
- Paradigma razvoja utemeljena na ekonomiji znanja i intelektualnom kapitalu.
- Makroekonomska teorija
- Suprotstavljene makroekonomske paradigme: neokeynesijanska vs. neoklasična.
- Teorije poslovnih ciklusa i različiti pristupi rješavanja makroekonomskih neravnoteža.
- Monetarna politika: učinci, dometi i ograničenja.
- Fiskalna politika: upravljanje i održivost javnog i vanjskog duga.
- Makroekonomska politika otvorenog gospodarstva s fleksibilnim i fiksnim deviznim tečajevima: Mundell-Fleming model.
- Otvorena ekonomija: različite tečajne teorije i režimi.
- Mikroekonomska teorija
- Teorije ponašanja potrošača: tradicionalni i suvremeni pristup; statička i dinamička analiza
- Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja homogenog proizvoda i optimalnog proizvodnog asortimana; refleksija proizvodnje u troškovima
- Određenost cijene i količine proizvodnje u različitim tržišnim stanjima
- Opća ravnoteža, ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost
- Tržišne slabosti, tržišni neuspjesi i mjere korekcije
- Implementacija teorije u javne politike i upravu
- Primjena ekonomskih načela kod kvalitetnog donošenja javnih odluka i njihove učinkovite implementacije i razvoja
- Kritički osvrt na teoriju: regulacija u uvjetima integriranog tržišta; politike preraspodjele bogatstva i dohotka; politika zaštite okoliša; trgovinska politika; makroekonomska koordinacija i fiskalni federalizam u EU
- Europske integracije i problematika suvremenog europskog upravljanja („European governance“). Institucije Europske unije, politički procesi i politike: Formulacija javnih politika i procesi donošenja odluka u EU
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Individualni istraživački rad 1
10
0
0
0
Obvezan
Razvoj javne uprave
10
30
30
0
Obvezan

Development of public administration theory
Theoretical approaches to governance: policy networks, systems theory, institutionalism, meta-governance
Law, governance and management
Managerial reforms of public administration
Impact of globalization, internationalization, Europeanization and policy diffusion on public administration
Public administration and sustainable development
Responsibility, accountability, ethics and control in public administration
Management of public participation and other stakeholders; conflict resolution
Development of functions and tasks of public administration
Development of formal and informal forms of operation
Development of public administration organization
Tendencies of local and regional self-government development
Doc. dr. sc. Mitja Durnik
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Iztok Rakar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Doktorski seminar 1
5
Obvezan
Individualni istraživački rad 2
20
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Društvena statistika
5
20
20
0
Izborni 1
The following topics will be presented:

Research design and data collection
Survey methodology
Missing data
Multivariate analysis
Categorical data analysis
Network analysis
Simulation methods for statistical research
Time series
Data mining
Applications of statistical approaches and methods in administration
Prof. dr. sc. Anuška Ferligoj
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Optimizacijski modeli u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
This course builds on the optimization coverage in the core and provides the student with advanced modelling and optimization tools that can be useful in public sector. We begin by reviewing the formulation and interpretation of optimisation problems in public sector. The course provides an overview of the major types of optimisation tools including Data Envelopment Analysis (DEA), a sophisticated linear programming approach to evaluating the efficiency of similar businesses or operating units. We discuss the use of fuzzy logic in optimisation problems. Each student will analyse chosen optimisation problem and design suitable optimisation solutions. The results will be reported in a research paper.
The course topics are:

Modelling and optimisation concept
Core optimisation problems, the definition of the optimisation problem in public sector
An overview of the major types of optimisation models and their applications in public sector
Four steps of an optimisation model application procedure, problem analysis, plan, model design, solution
Optimisation modelling software tools
Fuzzy logic essentials
Classical optimisation and heuristic techniques
Data envelopment analysis
Fuzzy optimisation models
Interpretation of the optimisation modelling results
Izv. prof. dr. sc. Jože Benčina
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza javnih politika
5
20
20
0
Obvezan

The process of economic analysis of policy and the rationalist mode of public policy analysis
Economic analysis of public sector problem
Understanding : assessing the symptoms, framing the problem (analyzing market and government failures), modeling the problem (identifying policy variables)
Economic analysis of solution and choosing evaluation criteria (converting goals to objectives and constrains)
Specifying policy alternatives and predicting impacts of alternatives and valuing them in terms of criteria
Communicating analysis and key concepts for doing benefit-cost analyses
Determining the social discount rate, measuring consumer surplus in the presence of income effects, estimating the demand for nonmarketed goods
Strategies for adoption and implementation and factors affecting success and failure, thinking strategically about policy design: Uncertainty, error correction, redundancy and slack, anticipating evaluations, facilitating termination, coping with diversity
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomski razvoj
5
20
20
0
Obvezan
1. Odnos rasta i razvoja
2. Teorije razvoja
3. Analiza i mjerenje razvijenosti
4. Uloga države u ekonomskom razvoju (Institucije i odlučivanje o razvojnom procesu)
5. Stanovništvo, ljudski resursi i ekonomski razvoj
6. Dohodovna distribucija, siromaštvo i socijalna kohezija
7. Tehnološki razvoj i strukturne promjene
8. Okoliš i razvoj
9. Financiranje razvoja
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Individualni istraživački rad 3
10
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza društveno odgovornog poslovanja u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Teorijske postavke funkcioniranja javnog sektora u održivom okruženju.
2. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) u javnom sektoru.
3. Društveno odgovorno javno poslovanje - ekonomski, ekološki i društveni aspekt. «Triple bottom line» koncept.
4. Analitičke metode za potrebe ocjene efikasnosti i efektivnosti javnog sektora
5. Modeli i metode ocjene reputacije institucija javnog sektora.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Ekonomija energetike
5
20
20
0
Izborni 1
1. Uloga energije u ekonomiji i ekonomskom rastu.
2. Globalna kretanja na energetskim tržištima (proizvodnja, potrošnja, cijene)
3. Elektroenergetski sektor: karakteristike prirodnog monopola, regulacija mrežnih djelatnosti, regulatorne reforme, restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije, iskustva zemalja EU i RH
4. Naftni sektor: model monopola, monopol u usporedbi s konkurencijom, analiza uzroka i posljedica naftnih kriza
5. Plinski sektor: proizvodnja i potrošnja prirodnog plina, struktura tržišta, LNG proizvodnja i trgovina
6. Zaštita i upravljanje rizicima energenata korištenjem financijskih izvedenica
7. Predviđanje kretanja cijena na tržištima energenata
8. Opcijski pristup u vrednovanju projekata u energetskom sektoru
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomika i menedžment liberalizacije i regulacije tržišta
5
20
20
0
Izborni 1
Kolegij se izvodi na engleskom ili slovenskom jeziku.


What is regulation, types of regulation and theoretical foundations of economic regulation
Why is the economic regulation of markets needed and what does it incorporate: what to liberalisalie and what to regulate?
Theoretical foundations of price regulation: a normative pricing theory for natural monopolies (marginal cost prices, efficient prices: Ramsey prices, peak-load prices, non-linear prices, shortcomings of the normative pricing theory
Regulation of natural monopolies in practice: rate or return (ROR) regulation) and price cap regulation (RPI-X)
The role of benchmarking in economic regulation
Regulation of quality
Analysis of the liberalisation and regulation of the utilities markets in the EU: electricity, gas, electronic communications, transport, communal utilites (water, waste, etc.)
Analysis of the liberalisation and regulation of utilites in Slovenia: the assesment of the state of the art
Fundamentals of the economic aspects of environmental regulation
Prof. dr. sc. Nevenka Horvatin
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Ekonomika neprofitnih organizacija
5
20
20
0
Izborni 1
Definition, nature and functions of the non-profit (third) sector in the context of three-sector economy
Trends in development of non-profit sector
Contemporary theories of non-profit sector activities
Functioning of the non-profit sector
Concept of non-profit economy
Foundation, goals, autonomy and isomorphism of non-profit organisations
Financing and commercialisation of non-profit organisations and activities; economics of grants
Managerial economics in non-profit organisations
Risk management in non-profit organisations
Non-profit organisations and non-market environment; regulatory framework of non-profit activity
Ekonomske integracije
5
20
20
0
Izborni 1
1. Razvoj teorije integracija od Vinera, preko rješenja “second best” do suvremene analize statičkih i dinamičkih efekata integracija:
- teorija carinske unije
- statički efekti; stvaranje, preusmjeravanje trgovine
- ekonomija obujma i ekonomske integracije
- terms of trade i optimalna trgovinska zaštita
- transferi dohodaka u integraciji i Kemp-Wanov teorem
- ekonomska integracija i funkcioniranje u uvjetima oligopolne ili monopolne konkurencije
- komparativne prednosti, konkurentnost i ekonomske integracije
2. Klasične metode mjerenja učinaka integracija;
3. Pregled i osnovna evaluacija modela ocjenjivanja učinaka integracija;
4. Analiza poznatih modela i prognoza dinamičkih učinaka ekonomskih integracija:
- teorijski okviri
- analiza primjera za odabrane članice EU, za EU i Hrvatsku
5. Ekonomika unutrašnjeg tržišta;
6. Ekonomsko monetarna unija – teorija monetarne unije;
7. Analiza funkcioniranja EU kao integracije unutrašnjeg tržišta:
- učinci na tržištu produkcijskih faktora
- strukturne promjene
- koordinacija ekonomskih politika
- zajedničke politike – proces i implikacije
- širenje EU I konkurencija
8. Usporedna analiza ekonomskih integracija u svijetu:
- formalno institucionalni okviri
- analiza ekonomskih rezultata
9. Hrvatska i mjerenje učinaka pridruživanja/članstva u EU.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Fiskalna politika
5
20
20
0
Izborni 1

Alternative indicators of tax burdens
Taxation and influence on economy competetiveness
Taxation and influence on distribution of income
Tax revenue planning
Public spending planning
Fiscal policy and different levels of government (gocentral governmen – local government)
Budget process, trends and development
Debt managament
National fiscal policy and European Union
National fiscal policy and global developments
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Prof. dr. sc. Maja Klun
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Integriranost u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1

Integrity, responsibility and ethics
The need for an ethical reference framework
Approaches and concept of modern ethics in public sector
Ethics and public sector culture
Ethics and value system of an individual
Individual system of values vs. the value system of public sector
Integrity as a personal choice
Selected implementation approaches (code of conduct, ethics commission, ethics officer, ethics training, reporting systems, etc.)
Lobbying
Corruption and Ethics Violations in the Public Service
Ethics in leadership behaviour
Integrity and social responsibility
Prof. dr. sc. Janez Stare
Kabinet: 36/II
E-mail: janez.stare@fu.uni-lj.si
Telefon: 051/ 355 -196
Doc. dr. sc. Nina Tomaževič
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Intelektualni kapital i ekonomija znanja
5
20
20
0
Izborni 1
- Ekonomija utemeljena na znanju: nastanak, trendovi, implikacije
- Nematerijalna imovina kao stvaralac dodane vrijednosti u poduzeću i nacionalnom gospodarstvu
- Gospodarstvo utemeljeno na znanju
- Teorija intelektualnog kapitala
- Pojmovno određenje i struktura intelektualnog kapitala
- Mjerenje intelektualnog kapitala
- Upravljanje intelektualnim kapitalom
- Perspektive razvoja intelektualnog kapitala
Komparativna socijalna politika
5
20
20
0
Izborni 1

International bases of social security systems
Social state as the constitutional value and its implementation in the national legal syste
The comparison of the chosen elements of the social security in the different european states
Overview of Social Welfare Policy, Social Assistance and SocialInsurance
Concepts and Definitions of Comparative Social Policy
Comparing and Categorizing Social Policy, Provision and Redistribution
The State and Social Policy in a Globalizing World
European Social Policy and Current Issues
Reforming Social Policies in the EU and Other Countries
Unemployment, Unemployment Insurance andActive Labor Market Policies
Aging, Disability, Retirement Income and Poverty
Komparativno upravno procesno pravo
5
20
20
0
Izborni 1
Administrative procedure law in supra/national legal systems and fundamental human rights of good governance (The impact of the constitutional system and tradition on administrative procedure law in selected countries, tradition and modernisation of administrative procedure (USA, Germany and Austria, France and Scandinavia)
The notion of public interest in administrative cases in national legal systems, in EC law and ECHR practice
The relation between general and sector-specific regulation (subsidiarity; EU characteristics in terms of competition and state aid)
Basic principles of administrative procedure in the legal system and case law of the EC, EU countries, former Yugoslav republics, and USA – general: The right to good administration, The rule of law, legality (material and formal), justified expectations and proportionality, equality (non-discrimination) before the law, impartiality
Basic principles in administrative procedure: The right to be heard, Standards of proof, Accessibility and transparency, access to the file, confidentiality and protection of secrecy, Deciding within reasonable time, Giving/stating reasons, Efficiency of administrative procedure
Parties in administrative procedure – comparison between selected countries (Slovenia, former Yugoslav republics, Austria, Germany, France, Sweden, Finland, Estonia, Japan, etc.) and within the EU: Material and territorial jurisdiction of decision-makers in specific administrative matters, Conditions for officials and exclusion as a result of partiality
Characteristic and status of the party, representation of the party
Rules governing the course of procedure – comparison between selected countries and within the EU (Initiating the procedure, Using language/s in administrative procedure, electronic communication, Establishing and proving facts, Issuing decisions , The importance of notification for the application of legal effects, The validity of administrative acts (enforceability, annulment, time-bar, etc.)
Mediation in administrative procedure, public law contract
Enforcement of individual administrative acts in national and supranational environments
Legal remedies
Judicial review and other forms of supervision over the legality of specific administrative acts in EC law and selected EU countries
Izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji
5
20
20
0
Izborni 1
1. Pregled suprotstavljenih makroekonomskih teorija
2. Kritike moderne makroekonomske teorije i otvorena pitanja
3. Teorije poslovnih ciklusa: uzroci, posljedice i načini izlaska iz recesije
4. Realni poslovni ciklusi
5. Energetski šokovi i poslovni ciklusi: Što kažu teorija i empirija?
6. Makroekonomija otvorenog gospodarstva: Mundel-Flemingov model i njegove nadopune
8. Tranzicija: Washingtonski konsenzus, iskustva i dileme
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji
5
20
20
0
Izborni 1
1. Pregled suprotstavljenih makroekonomskih teorija
2. Kritike moderne makroekonomske teorije i otvorena pitanja
3. Teorije poslovnih ciklusa: uzroci, posljedice i načini izlaska iz recesije
4. Realni poslovni ciklusi
5. Energetski šokovi i poslovni ciklusi: Što kažu teorija i empirija?
6. Makroekonomija otvorenog gospodarstva: Mundel-Flemingov model i njegove nadopune
8. Tranzicija: Washingtonski konsenzus, iskustva i dileme
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Međunarodno poslovanje
5
20
20
0
Izborni 1
Globalizacija poslovanja
Međunarodni geopolitički i međunarodni poslovni odnosi
Pozicioniranje na inozemnom tržištu
Strategije izvoza
Konkurentnost izvoza
Inovacije i konkurentnost izvoza
Analiza i usporedba izabranih inozemnih tržišta
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Mikroekonomska teorija i primjena
5
20
20
0
Izborni 1
• Teorije ponašanja potrošača: tradicionalni i suvremeni pristup; statička i dinamička analiza
• Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja homogenog proizvoda i optimalnog proizvodnog asortimana; refleksija proizvodnje u troškovima
• Određenost cijene i količine proizvodnje u različitim tržišnim stanjima
• Opća ravnoteža: statička i dinamička analiza
• Ekonomija blagostanja i Pareto efikasnost; teorija prvog i drugog najboljeg rješenja
• Tržišne slabosti, tržišni neuspjesi i mjere korekcije
• Izabrane teme iz područja primijenjene mikroekonomije: mikroekonomija i menadžment, mikroekonomija i javni sektor, mikroekonomija i računovodstvo, mikroekonomija i financije, mikroekonomija i informatički sustavi, ...
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Prof. dr. sc. Đuro Benić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Nova ekonomska realnost
5
20
20
0
Izborni 1
• Nova ekonomska stvarnost
• Ekonomska znanost pod utjecajem nove ekonomske stvarnosti
• Globalizacija kao antiglobalizacija
• Ekonomija nasilja
• Promjene u poduzeću pod utjecajem novog poslovnog okruženja
• Svjetski razvojni problemi: glad, porast stanovništva i očuvanje okoliša
• Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
• Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost
Otvorenost i transparentnost javne uprave
5
20
20
0
Izborni 1

Setting openness and transparency in the context of principles and values of a modern public administration
Notion and meaning of openness and transparency of public administration
Access to public information
Restrictions to access of public information and test of public interest
Role of the Information commissioner regarding control of public administration
Proactive publication of public information
Public administration on the internet
Public administration and mass media
Public participation in policy making processes
Social dialogue in public administration and the wider public sector
Transparency of lobbying in public administration and the legislative trace
Izv. prof. dr. sc. Gregor Virant
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Politički sustav Europske unije
5
20
20
0
Izborni 1
Comparative definition of parliamentary systems of the Member States and the European Union's political system
Substantial differences in the application of the principles of popular sovereignty and separation of powers within the Member States and the European Union
Institutional and functional regulation of the European Parliament
Institutional and functional regulation of the EU Council
Institutional and functional regulation of the European Commission
Institutional and functional regulation of the European Council
A more detailed presentation of the powers and role of institutions in the legislative process
EU legislation
The role of the EU Court in the interpretation and application of legal acts
Systemic role of the European Central Bank
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Izv. prof. dr. sc. Alenka Kuhelj
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Računovodstveno izvješćivanje u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Računovodstveni koncepti u državnom računovodstvu
2. Konvergencija računovodstvenih i statističkih izvještajnih sustava
3. Obuhvat javnog sektora i ciljevi financijskog izvještavanja javnog sektora
4. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
5. Financijski izvještaji državnih poduzetničkih jedinica
6. Financijski izvještaji proračunskih subjekata
7. Konsolidacija financijskih izvještaja
8. Menadžersko računovodstvo i financijski izvještaji za interne potrebe
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Regionalna vs. globalna trgovinska politika
5
20
20
0
Izborni 1
1. Teorijski okvir
1.1. Regionalizam i trgovinski blokovi
1.2. Trgovinske politike
1.3. Geografija međunarodne trgovine
2. Trgovinska politika na različitim geografskim razinama
2.1. Multilateralne trgovinske politike
2.2. Regionalizam i EU trgovinska politika
2.3. Regionalizam i trgovinska politika odabranih integracija
2.4. Suradnja EU i odabranih integracija na području trgovinskih pregovora
3. Trgovinski tokovi između EU i odabranih integracija
3.1. Trgovina između EU i odabranih integracija
3.2. Trgovinska politika povezana s trgovinskim tokovima EU i odabranih integracija
3.3. Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – slučaj Hrvatske
3.4. Glavne trgovinske barijere u trgovini EU s odabranim integracijama
4. Metode istraživanja trgovinski tokova
4.1. Osnovni koncept
4.2. Dizajniranje istraživanja
4.3. Prikupljanje podataka i odabir metode istraživanja
Strateški marketing u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Analiza teorijskih okvira i zakonitosti promjena u gospodarstvu.
2. Proučavanje prilagođavanja novim uvjetima transformacijom marketinškog sustava.
3. Tehnologija znanstvenog istraživanja mikro i makro marketinškog okruženja.
4. Znanstvena osnova strateškog nastupa javnog sektora na tržištu.
5. Istraživanja u cilju utvrđivanja odrednica ponude javnog sektora.
6. Implementacijski procesi, definiranja marketinške organizacijske strukture i kontrole marketinških ostvarenja.
7. Utjecajni trendovi na marketing u javnom sektoru.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Strateški menedžment u javnom sektoru 3
5
20
20
0
Izborni 1

Management and Planning
General sources of strategic change in public sector
SWOT analyses
Theory and practice of Balanced Scorecard application in public organisations
New public management
Strategic planning and strategic management
Specificalities of strategic management in public organisations
Strategic planning in public organizations
Approaches to Strategic Planning
The role of founders and public policies for the strategic change in public organizations
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izv. prof. dr. sc. Primož Pevcin
Kabinet: 67/III
E-mail:
Telefon: (051) 355 134
Sustav pravne regulacije položaja javnih službenika
5
20
20
0
Izborni 1
Employment relations of civil servants – seen as special type of the employment relations – the monism od employment relations
Constitutional and international legal aspects of the civil servants law
Themes related to the comparative regulation of the legal position of the civil servants
Social dialogue in the public sector
The principles of the civil servants law
The employment procedure
The promotion and the work efficiency of the civil servants
Legal aspects of the HRM in public sector
The trade unions and the collective bargaining
Prevention and resolution of the conflicts among the social partners of public sector
Izv. prof. dr. sc. Mirko Pečarič
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Iztok Rakar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Suvremena financijska tržišta i institucije
5
20
20
0
Izborni 1
Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta).
Tržište novca: tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca.
Tržište kapitala: tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira.
Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova.
Nacionalna financijska tržišta: tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Japan,...), tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije (EU11, EU15, EU25).
Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu.
Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke.
Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije.
Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
Depozitne institucije: banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge.
Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta.
Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Teorija informacijskih sustava – odabrane teme
5
20
20
0
Izborni 1

Information systems, e-government and open government
Systems theory and information systems
Management of open data, information and knowledge in public administration
Modeling open data and open databases in government and public administration
Modeling business and governance processes
Development of information systems for governance
Transaction and management information systems
Management and decision-making
Information systems and computational methods for decision-making
Business intelligent systems, methods for mining structured and textual open data
Information systems for knowledge management
Prof. dr. sc. Ljupčo Todorovski
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Prof. dr. sc. Mirko Vintar
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Teorija poduzeća
5
20
20
0
Izborni 1
Program sadrži ove tematske jedinice
Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak
1. Evolucija koncepta poduzeća u ekonomskoj teoriji. Tehnološke teorije rasta poduzeća. Vertikalne integracije kao alternativni pogled na izvore efikasnosti organizacije (Case).
2. Ekonomska struktura poduzeća i utjecaj na odabir hijerarhijskog modela. Ekonomika informacija.
3. S-C-P model – ekonomska vs. financijska efikasnost. Koncentracija i monopolska moć
4. Pojam konkurentskih sposobnosti i organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti. Model resursne zavisnosti.
5. Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Potpuni i nepotpuni ugovori.
6. Problem granica poduzeća. Vlasništvo kao instrument kontrole. Agencijska teorija.
7. Identificiranje suvremenih koncepcija organizacije poslovanja u svijetu i Hrvatskoj:
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
 clusteri nasuprot integriranim kompanijama
 strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije

Prof. dr. Neda Vitezić
Kompleksnost znanosti o ekonomici poduzeća. Teorijske postavke funkcioniranja poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja. Filozofija poduzeća i filozofija menadžmenta. Poduzeće kao tehnološki, ekonomski i moralni entitet. Teorija zainteresiranih skupina (Stakeholder teorija) i Teorija prava. Temeljna ekonomska načela upravljanja poduzećem. Model korporativnog upravljanja
Analitička blok shema modela poduzeća. Analitičke metode i generiranje sustava pokazatelja. Metode i modeli operativne analize. Metode i modeli strategijske analize. Modeli i metode ocjenjivanja uspjeha poduzeća. Kriza i modeli identifikacije.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Upravljanje Europske unije
5
20
20
0
Izborni 1
1. Ekonomski i politički uvjeti nastanka Europske unije (povijest integracije, metode integracije, proširenje i produbljenje integracije…)
2. Izvori prava i institucije EU (institucionalna struktura EU i raspodjela ovlasti, sustav nadnacionalnog reguliranja, metode i praksa donošenja odluka u EU, princip supsidijarnosti…)
3. Unutarnje europsko tržište i sustav europskih politika (Unutarnje tržište i temeljne slobode kretanja, normizacija, politika tržišnog natjecanja, zajednička trgovinska politika, zajednička poljoprivredna politika, socijalna politika i politika regionalnog razvoja, industrijska i poduzetnička politika, politika zaštite okoliša)
4. Ekonomska i monetarna unija (eurozona, sustav središnjih banaka, makroekonomska koordinacija, fiskalna unija i harmonizacija oporezivanja, perspektive ekonomske unije…)
5. Sustav financiranja EU (EU proračun, sustav EU fondova, razvojne banke, fiskalni federalizam...)
6. Evaluacija administrativnog sustava EU (javno mnijenje i EU, upravljanje kvalitetom, kontrola odlučivanja, demokratski deficit...)
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Upravljanje i menadžment IT
5
20
20
0
Izborni 1

Introducation to the governance and management of IT
Overview of theories in the filed of governance and management of IT
IT policies
Metodologies and frameworks
Change and innovation
Management of technological changes
Emerging technologies
Doc. dr. sc. Mitja Dečman
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Doc. dr. sc. Tina Jukić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
5
20
20
0
Izborni 1
1. Identifikacija trenda poslovnih promjena
2. Hijerarhija varijabla koje dovode do erozije konkurentskih prednosti
3. Temelji promjene organizacijske paradigme
4. Mehanicističko shvaćanje organizacije – organizacija kao biološki sustav-organizacija kao sociokulturni sustav
5. Načela sustavskoga mišljenja
6. Kompleksnost i sustavnost poduzeća
7. Teorija kompleksnosti i metafora kaosa
8. Upravljanje kompleksnošću suvremenoga poslovanja
9. Inteligentna organizacija vs. autopoiesis
10. Učeća organizacija kao suvremena kompleksna inteligentna organizacija
11. Komponente procesa organizacijskoga učenja
12. Proces upravljanja znanjem
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Upravljanje rizicima
5
20
20
0
Izborni 1
Program sadrži ove tematske jedinice:
Napredne teorijske podloge upravljanja rizicima u poslovnim sustavima. Vrste i metode mjerenja rizika u pojedinim poslovnim funkcijama – rizici investiranja i rizici financiranja. Rizici u redovitom poslovanju. Financijski rizici. Sistematski i nesistematski rizik – suvremeni pogledi. Rizici u financijskim institucijama – specifičnosti i metode mjerenja. VaR/ES metoda. Troškovi preuzimanja rizika, vrste zaštite i troškovi zaštite od rizika. Harmonizacija mjerenja i zaštite od rizika prema direktivama EU.
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Vrednovanje projekata u javnom sektoru
5
20
20
0
Izborni 1
1. Obilježja projekata u javnom sektoru – razlikovne osobitosti u odnosu na komercijalne projekte
2. Budžetiranje kapitala u javnom sektoru
3. Benefit – cost analiza
4. Ekonomski i financijski tok projekata
5. Ekonomski kriteriji vrednovanja
6. Financijski kriteriji vrednovanja
7. Procjena troška kapitala
8. Kvantifikacija rizika
9. Osnove vrednovanja realnih opcija
10. Rangiranje projekata – višekriterijska analiza
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Znanstveni pristup i ICT projektni menedžment
5
20
20
0
Izborni 1
1. Kako odabrati savjetnika za informatiku?
2. Koliko treba platiti za uslugu savjeta?
3. Kako odabrati profesionalnog informatičara?
4. Na što treba paziti pri nabavi softvera?
5. Na što treba paziti pri nabavi hardvera?
6. Kako riješiti pitanje sigurnosti?
7. Kako provjeravati rad informatičara?
8. Korisnici
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Doktorski seminar 2
5
0
0
0
Obvezan
Individualni istraživački rad 4
25
0
0
0
Obvezan
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Individualni istraživački rad 5
30
0
0
0
Obvezan
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Individualni istraživački rad 6
25
0
0
0
Obvezan
Zaključni doktorski seminar i obrana doktorske disertacije
5
0
0
0
Obvezan
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se