Etički kodeks

Etički kodeks


Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci - srpanj 2018. godine 
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci - siječanj, 2018. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Dodatka Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci
 
Etički kodeks Sveučilista u Rijeci za studente

I.  UVOD 


Cilj je Etičkoga kodeksa poticati razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno opravdanoga ponašanja te njihovu primjenu u specifičnom kontekstu Sveučilišta. Etički kodeks nastoji afirmirati i promicati osjetljivost  za vrijednosti koje su specifične za sveučilišnu djelatnost u najširem smislu, a koje nisu ili još nisu ugrađene u postojeću zakonsku regulativu. 
Ustanovljavanje i propisivanje etičkih standarda dinamički je proces koji slijedi stalni razvoj razumijevanja prava i dužnosti ljudskoga bića. Upravo zbog takve naravi etičkih normi, ovaj Etički kodeks  podložan je stalnim provjerama i eventualnim preinakama sukladno razvoju i razumijevanju etičkih  vrijednosti u specifičnom društvenom kontekstu. 
Etički kodeks sastoji se od  Uvoda, Preambule, Općih odredaba, Temeljnih načela te od specificiranja Neprihvatljivog ponašanja i Profesionalnih prava i odgovornosti. Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci, sukladno svojoj naravi, pisan je na razini općenitosti koja omogućuje i preporučuje specifikaciju unutar Etičkih kodeksa pojedine struke, radne domene ili profesionalnih uloga. 
Sveučilište ima obvezu osigurati nužne uvjete kako bi svi članovi/članice sveučilišne zajednice mogli biti upoznati s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje. 
Sveučilište u Rijeci ustanovit će tijela i donijeti potrebne akte za provedbu Etičkog kodeksa u skladu sa svojim Statutom. 
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci.     

II.  PREAMBULA  


Sveučilište u Rijeci nastoji na savjesnom i dosljednom ispunjavanju svoje društvene misije, zaštiti i unapređivanju akademskih sloboda i akademskoga integriteta te promicanju načela etičke i profesionalne izvrsnosti u svim domenama zajedničkoga i pojedinačnoga djelovanja. Sveučilište u Rijeci nastoji zajamčiti i promicati najviše etičke i profesionalne vrijednosti u provedbi svojih temeljnih zadataka podučavanja, znanstvenoga rada te služenja društvu. U skladu s tim uvjerenjima od svih članova/članica sveučilišne zajednice očekuje se lojalnost kako najvišim etičkim vrijednostima poštenja, pravednosti, vjerodostojnosti, odgovornosti, međusobnoga  poštivanja tako i profesionalnim načelima traganja za istinom, stjecanja i širenja znanja te akademske izvrsnosti u najširem smislu.   
Sveučilišnu zajednicu čine osobe koje pripadaju različitim društvenim,  kulturnim i obrazovnim sredinama. U takvu kontekstu Etički kodeks predstavlja nužni skup etičkih načela i standarda kojima se štite i promiču prava i slobode, osigurava pravedan i jednak tretman svakoga člana/članice sveučilišne zajednice, održavaju i unapređuju standardi znanstvenoga, nastavno-obrazovnoga i stručnoga rada te potiče etično ponašanje svih članova/članica sveučilišne zajednice. Cilj je Etičkoga kodeksa stvaranje ozračja u kojem je svim osobama zajamčen razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sloboda u stupnju u kojem ne ograničava slobodu drugih osoba. Etički kodeks promiče ozračje u kojem svi članovi/članice sveučilišne zajednice u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju ugled i dostojanstvo svoje profesije te se odgovorno i etički odnose prema drugim članovima/članicama te zajednice. 
 
 

III.  OPĆE ODREDBE 

1. Naslov


Ovaj se dokument naslovljuje Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci
 

2. Upotreba pojmova:

 • Za potrebe Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci:"Etički kodeks označava Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci 
 • "Sveučilište" označava Sveučilište u Rijeci 
 • "Sveučilišna zajednica" i "članovi / članice sveučilišne zajednice" označava sve studente, nastavnike, znanstvenike, suradnike, službenike i sve djelatnike neovisno o vrsti i trajanju njihova ugovora temeljem kojega ostvaruju prava i obveze na Sveučilištu u Rijeci. 
 • "Akademska zajednica" i "članovi/članice akademske zajednice" uključuje sve osobe koje sudjeluju u nastavi, znanstvenom istraživanju i mentorskim djelatnostima na Sveučilištu u Rijeci 
 • "Nastavnik / nastavnica označava sve osobe koje održavaju nastavu na Sveučilištu u Rijeci bez obzira na nastavno, znanstveno ili suradničko zvanje, te na vrstu i trajanje ugovora temeljem kojega održavaju nastavu 
 • "Studenti / studentice" su sve osobe uključene u obrazovni program na Sveučilištu u Rijeci  

IV.  TEMELJNA NAČELA 

1. Ljudska prava, poštivanje integriteta i dostojanstva osobe 


Sveučilište svakom članu/članici sveučilišne zajednice mora osigurati uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju unutar sveučilišne zajednice te druga prava zajamčena Ustavom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju biti  poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima koja proizlaze iz poštivanja njihova života, integriteta i dostojanstva. Svim članovima/članicama sveučilišne zajednice mora biti osigurano pravo na privatnost, te autonomija u njihovom djelovanju na Sveučilištu. Svim članovima/članicama sveučilišne zajednice treba priznati pravo i osigurati uvjete nesmetana profesionalnoga razvoja i usavršavanja u skladu s osobnim mogućnostima i uvjerenjima te u mjeri u kojoj ne narušavaju to isto pravo druge osobe.   
Svi članovi/članice sveučilišne zajednice imaju obveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, iskrena i nepristrana ponašanja, ali i nastojanja na podizanju kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja zajedničkoga dobra Sveučilišne zajednice u cjelini. 
 

2. Jednakost i pravednost 


Svaki član/članica sveučilišne zajednice treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način da su isključeni svaka diskriminacija, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Sveučilište je dužno osigurati uvjete za ostvarenje načela jednakosti i pravednosti. 
Članovi/članice sveučilišne zajednice ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu interferirati s mogućnošću objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i  profesionalnoga obavljanja radnih obveza. 
Svim članovima/članicama sveučilišne zajednice treba  osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti  i napredovanja.     
 

3. Akademska sloboda 


Sveučilište u Rijeci priznaje akademsku slobodu temeljnim uvjetom i obilježjem u procesu podučavanja, znanstvenoga istraživanja i stipendiranja. Članovi/članice akademske zajednice u svojim istraživanjima trebaju biti vođeni idejom slobode istraživanja te izvršavati svoje tradicionalno pravo ispitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura u duhu odgovornoga i poštenoga traganja za istinom, stjecanja i distribucije znanja. Sveučilište treba zaštititi sve članove akademske zajednice od  svakoga pokušaja sužavanja, ograničavanja ili uskraćivanja ove slobode. 
Sveučilište u Rijeci podupire i potiče slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljnu vrijednost u svim segmentima sveučilišnoga života i rada. 
 

4. Profesionalno ponašanje 


Od članova/članica sveučilišne zajednice očekuje se da odgovorno, savjesno profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve svoje obveze prema studentima/studenticama, kolegama/kolegicama i ostalim djelatnicima/djelatnicama na Sveučilištu te da u svojem djelovanju slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, ljubaznosti i tolerancije. 
Obveza je članova/članica sveučilišne zajednice poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te u skladu s tim stalno stručno usavršavanje unutar profesionalnoga područja i utemeljivanje svih profesionalnih i etičkih prosudbi na dostupnim činjenicama, isključujući svakovrsne predrasude.   
Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima i nastojati na učinkovitom  korištenju sveučilišnih resursa težeći  povećanju dobrobiti i smanjivanju gubitaka uvijek kada je to moguće.  Od svih članova/članica sveučilišne zajednice očekuje se djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva te sudjelovanje u izvan sveučilišnim djelatnostima koje neće biti u sukobu  s njihovim profesionalnim obvezama na Sveučilištu niti štetiti tim obvezama.         
 

5. Poštivanje zakona i pravnih postupaka 


Od svih članova/članica sveučilišne zajednice očekuje se poštivanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih obveza kao članova/članica sveučilišne zajednice. Sveučilište ima obvezu osigurati uvjete nužne za upoznavanje članova/članica sveučilišne zajednice sa svim relevantnim pravilima koja se tiču njihovih obveza. Svim članovima/članicama sveučilišne zajednice treba osigurati jednaku mogućnost pritužbe i ravnopravan položaj u postupku ispitivanja povreda odredbi Etičkog kodeksa. 
 
 

V.  NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA 

 

1. Diskriminacija 


Temeljem odredbe Sveučilišta o  poštivanju dostojanstva i integriteta svakoga pojedinca i nužnosti osiguravanja jednakih i pravednih uvjeta pristupanja, napredovanja i ostvarivanja svojih prava unutar sveučilišne zajednice, svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju smatra se nedopustivim. Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti pokazana: stručnost, sposobnost i profesionalne zasluge, odnosno, osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste radnih zadataka.
 

2. Uznemiravanje


U cilju punoga  poštivanja ljudskoga dostojanstva svakoga člana/članice sveučilišne zajednice, svaka vrsta uznemiravanja temeljena na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju smatra se nedopustivom. Za svrhe ovoga Etičkoga kodeksa uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu života te osobe. Uznemiravanjem se smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički kao i stvaranje ili pridonošenja stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju. Stanje intoksikacije alkoholom ili drugim sredstvima ne može se smatrati olakotnom okolnošću u slučajevima uznemiravanja jer i samo predstavlja ozbiljno kršenje Etičkoga kodeksa.     
 

3. Spolno uznemiravanje


Spolno uznemiravanje  oblik je uznemiravanja specifičan po svojoj naravi. Spolno uznemiravanje nedopustivo je ponašanje koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, a uključuje:
 • ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi
 • fizičko napastovanje
 • ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju
 • ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno
 • izlaganje spolno uvredljivoga i uznemirujućega materijala
 • zahtijevanje spolnih usluga (nedopustivim se smatra da mentor ili osoba koja ima poziciju autoriteta uvjetuje svoje djelovanje ili nedjelovanje spolnim uslugama). 

Spolno uznemiravanje  nedopustivo je jer pretpostavlja izravno ili neizravno uvjetovanje i pritisak na drugu osobu temeljem zlouporabe pozicije autoriteta, te zbog toga  što stvara neprihvatljivo radno i obrazovno ozračje. Neprihvatljivim se smatra vršenje pritiska na osobu koja je odbila ili prijavila takvu vrstu ponašanja. Neprihvatljivim ponašanjem smatra se i zanemarivanje prijava spolnoga uznemiravanja u smislu odgađanja ili neistraživanja prijavljenoga spolnoga uznemiravanja.
Nasuprot spolnom uznemiravanju, odnosi spolne naravi između članova/članica sveučilišne zajednice koji uključuju obostrani pristanak smatraju se područjem privatnosti izvan legitimnih interesa Sveučilišta. Odnosi spolne naravi članova/članica sveučilišne zajednice koji uključuju obostrani pristanak ne smatraju se slučajevima spolnoga uznemiravanja, već eventualno mogu podlijegati prosudbama vezanima za druge odredbe Etičkoga kodeksa, poglavito za etičke norme objektivnosti i nepristranosti ili sukoba interesa.   
 

4.  Objektivnost i nepristranost


Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju biti  pravedni i ne smiju dopustiti da  predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u akademskim, istraživačkim, administrativnim, poslovnim i upravljačkim djelatnostima. Evaluacija djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega člana/članice sveučilišne zajednice ne smije počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne obveze. Treba nastojati na nepristranom stavu, posebice kada su u pitanju prava pojedinaca ili manjinskih skupina.
 
 

 VI.  PROFESIONALNA PRAVA I ODGOVORNOSTI 

 

1.  Načela  podučavanja 


Sljedeća načela definiraju profesionalna prava i odgovornosti nastavnika/nastavnica u njihovoj ulozi učitelja:
 • Nastavnici/nastavnice trebaju nastojati na postizanju i prenošenju visoke razine znanstvenih  spoznaja iz  svojega predmeta, osigurati točnost, preciznost, reprezentativnost sadržaja predmeta i primjerenu poziciju predmeta unutar programa studija. 
 • Pedagoški kompetentan nastavnik/nastavnica nastoji da student/studentica što djelotvornije postigne ciljeve predmeta. 
 • Obveza je nastavnika/nastavnice ponuditi istovjetne mogućnosti unapređenja znanja koje svim studentima/studenticama jamče podjednak napredak.  
 • Teme koje studenti/studentice mogu smatrati  osobito osjetljivima iz razloga diskriminacije trebaju biti obrađivane na otvoren, pošten i pozitivan način. 
 • Temeljni je zadatak  nastavnika/nastavnice da doprinese intelektualnom razvoju studenata/studentica bar unutar njegove/njezine profesionalne domene, te da izbjegava sve djelatnosti koje bi mogle omesti taj proces. 
 • Nastavnici/nastavnice trebaju osigurati studentima/studenticama evaluaciju i ocjenjivanje koje je valjano, otvoreno, pravedno i objektivno te pravodobno . Potrebno je osigurati transparentnost i javnost ispita kao temeljna jamstva objektivnosti ocjenjivanja.  
 • Nastavnik/nastavnica treba poštivati dignitet svojih kolega/kolegica i u suradnji s njima raditi u interesu napredovanja studenata/studentica.  
 • U interesu razvoja studenata/studentica, nastavnik/nastavnica treba poštivati  obrazovne ciljeve, strategije i standarde institucije na kojoj podučava. 
 • Nastavnici/nastavnice ne smiju uvjetovati pristupanje ispitu uvjetima koji nisu sadržani u odredbama nastavnoga plana i programa (primjerice, kupnjom vlastita udžbenika i sl.) 
 • U cilju unapređivanja kvalitete nastavnoga procesa nastavnici/nastavnice trebaju  uzimati u   obzir mišljenje i evaluacije studenata/studentica o  svojoj nastavnoj kompetenciji. 
 

2.  Obveze kontinuiranoga usavršavanja

Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju se neprekidno usavršavati i ustrajati na unapređivanju kakvoće i razine vlastita znanja i stručnosti unutar izabranoga područja.  Članovi/članice akademske zajednice planiraju, provode i izvještavaju o svojim znanstvenim istraživanjima i nastavnim djelatnostima u skladu s prihvaćenim standardima znanstvene i nastavne kompetentnosti. 
 
 

3. Etika znanstvenoga istraživanja 


U znanstvenom istraživanju potrebno je poštivati sljedeća načela znanstvenoistraživačke čestitosti:  
 • Nije dopušteno odstupanje, namjerno ili proisteklo iz zanemarivanja, od prihvaćenih postupaka istraživanja koje može rezultirati nerazboritim rizikom ili fizičkim i psihički povredama ljudi, povredama životinja ili okoline, kao ni podržavanje, poticanje ili tajenje takvih djelatnosti koje provode drugi članovi/članice akademske zajednice.   
 • U znanstvenom istraživanju potrebno je primjenjivati načelo svjesna i informirana pristanka ispitanika/ispitanica, štititi njihova prava i dostojanstvo kao osoba te se skrbiti za životinje koje se koriste u eksperimentalne svrhe. Odstupanje od načela informirana pristanka ispitanika/ispitanica dopušteno je isključivo ako je to u skladu sa zakonom te ako je tako regulirano unutar etičkoga i profesionalnoga kodeksa pojedine struke. U takvim se slučajevima zahtijeva dodatni stručni nadzor istraživačkoga postupka.  
 • U planiranju, provedbi i izvještavanju o znanstvenim istraživanjima članovi/članice  sveučilišne zajednice trebaju na najmanju moguću mjeru svesti mogućnost pogrešna tumačenja rezultata. Nije dopustivo izmišljanje, namjerno podešavanje i tendenciozno tumačenje rezultata znanstvenoga istraživanja. 
 
 

4. Profesionalno napredovanje


Sveučilište treba svim članovima/članicama sveučilišne zajednice osigurati jednake uvjete napredovanja temeljem ispunjavanja profesionalnih obveza. Procjena uspješnosti ostvarivanja profesionalnih obveza i profesionalne kompetencije bilo kojega člana/članice sveučilišne zajednice treba biti objektivna i nepristrana te utemeljena na definiranim i transparentnim kriterijima. Svaki član/članica sveučilišne zajednice treba temeljiti prosudbe o uvjetima napredovanja drugih članova/članica isključivo na kriterijima koji su neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne obveze, odnosno, na pokazanoj stručnosti, profesionalnim zaslugama i rezultatima u obavljanju radnim mjestom propisane vrste radnih zadataka. Ako više kandidata ispunjava postavljene profesionalne uvjete, prilikom zapošljavanja i unapređivanja prednost treba dati spolnoj skupini koja je podzastupljena. 
Svaki oblik neposredne ili posredne diskriminacije u postupku evaluacije uvjeta profesionalnoga napredovanja te u samom postupku napredovanja smatra se nedopustivim. 
Profesionalna je odgovornost nastavnika/nastavnica brinuti se o pomlađivanju znanstvene i nastavne zajednice te poticati napredovanje i osamostaljivanje mlađih nastavnika/nastavnica i članova/članica akademske zajednice. 
 

  5. Autorstvo znanstvenih radova i drugih dokumenata 


Nije prihvatljivo kršenje vrijednosti i normi intelektualnoga poštenja:
 • Svaki oblik plagiranja radova i ideja smatra se neposrednom povredom ovoga Etičkoga kodeksa. Svi članovi/članice akademske zajednice koji sudjeluju u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu moraju jamčiti izvornost svojih objavljenih radova te točnost i poštenje u prezentiranju i navođenju informacija.  
 • Očekuje se od članova/članica sveučilišne zajednice da navedu kao autore sve i samo one sudionike/sudionice u procesu nastajanja znanstvenoga rada koji su intelektualno pridonijeli radu.  
 • Svako krivotvorenje i preuzimanje radova drugih bez njihova znanja ili odobrenja te namjerno pomaganje pri tome smatra se neetičnim i ne odobrava se.   
 • Potrebno je štititi pravo na intelektualno vlasništvo nad prikupljenim podacima svih članova/članica sveučilišne zajednice.    
 • Krivotvorenje preporuka i pogrešno predstavljanje akademskih postignuća smatra se nedopustivim. 
 

6. Primanje darova i drugih dobara

Članovi/članice sveučilišne zajednice ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove, bilo za sebe ili neku drugu osobu, za koje postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza te poštivanje profesionalnih prava i dužnosti. 
Obveza je članova/članica sveučilišne zajednice otklanjati svaki pokušaj korupcije.  
 

 

7. Sukob interesa 


Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju izbjegavati sukobe interesa ( sukob interesa mogu uzrokovati na primjer obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i sl.) 
Treba nastojati na neovisnosti svih vansveučilišnih djelatnosti (koje uključuju financijske ili drugačije interese)  kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama članova/članica na Sveučilištu ili utjecale na integritet i objektivnost članova/članica sveučilišne zajednice. 
Nedopustiv je svaki oblik nepotizma. 
 

 8. Transparentnost i tajnost 


Sveučilište u Rijeci podupire i promiče transparentnost u propisima i djelovanju kao jednu od temeljnih vrijednosti. Svi zakoni, pravila i odredbe kojima se definiraju prava i obveze članova/članica sveučilišne zajednice trebaju biti precizni, jasni i dostupni. Svi članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju uvažavati ovu vrijednost transparentnosti i dostupnosti  kriterija i postupaka evaluacije ispunjavanja profesionalnih obveza (ispiti, upisi, profesionalno napredovanje i sl.).   
Svi članovi/članice sveučilišne zajednice koji temeljem svoje pozicije na Sveučilištu raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka. Status tajnosti podataka proistječe iz potrebe zaštite prava članova/članica sveučilišne zajednice ili treba biti definirana propisima na Sveučilištu. Ne dopušta se otkrivanje povjerljivih podataka drugim članovima/članicama sveučilišne zajednice kao ni bilo kojoj drugoj strani osim ako je takvo razotkrivanje dio uobičajenoga tijeka posla na Sveučilištu ili ako postoji zakonska i profesionalna obveza da se takve informacije objave.
 

 9. Javno nastupanje 


Sveučilište je svjesno svoje društvene odgovornosti i podupire pravo članova/članica sveučilišne zajednice na javno nastupanje i slobodu izražavanja koje uključuje nastupe pred publikom, na radiju i televiziji, izražavanje svojih stavova u novinama, knjigama i časopisima, kao i druge oblike  djelovanja za dobrobit zajednice. 
Članovi/članice akademske zajednice s višim akademskim stupnjem ili profesionalnim statusom ne smiju zabranjivati niti ograničavati osobne javne nastupe članovima/članicama zajednice s nižim akademskim stupnjem ili profesionalnim statusom, niti taj nastup ičim uvjetovati. 
Članovi/članice sveučilišne zajednice koji su ovlašteni javno nastupati te nastupaju u ime Sveučilišta moraju jasno istaknuti da izlažu stavove Sveučilišta. U svim oblicima javnih nastupa i   djelovanja u kojima članovi/članice sveučilišne zajednice predstavljaju Sveučilište osobito se očekuje postupanje u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima.
 

 10. Odgovornost prema sveučilišnoj zajednici 


Profesionalne djelatnosti članova/članica sveučilišne zajednice trebaju  što je više moguće doprinositi ostvarenju zadataka Sveučilišta. Članovi/članice sveučilišne zajednice trebaju se skrbiti o dobru i interesima Sveučilišta u duhu akademske slobode - ispitivanja, argumentirane rasprave, kritike, tolerancije te odgovorna i poštena traganja za optimalnim rješenjima. U tom smislu ne odobrava se: 
 • namjerno ometanje djelatnosti koje Sveučilište provodi ili podupire u cilju ostvarenja  zadataka definiranih kroz slobodnu i argumentiranu raspravu   
 • bilo koja vrsta djelovanja (lobiranje, zlouporaba pozicije autoriteta i sl.) kojoj je cilj stvaranje povlaštene pozicije pojedinaca i skupina na štetu objektivnih profesionalnih kriterija 
 • upotreba sveučilišne imovine ili pogodnosti za osobne, komercijalne, političke ili religijske svrhe bez posebna odobrenja 
 • poticanje drugih članova/članica sveučilišne zajednice u nepoštivanju sveučilišnih pravila cilj kojih je ostvarenje općeprihvaćenih zadataka Sveučilišta 
 • namjerno predstavljanje osobnih stavova kao službenoga stava Sveučilišta radi stjecanja osobne koristi 
 • korištenje imena ili logotipa Sveučilišta za privatne djelatnosti kako bi se stvorio dojam sveučilišnoga autoriteta. 

 

Izvori: 


1. University of Oxford: Academic Integrity Code of Conduct (1998) 
2. Central European University:  Code of Ethics, (1999) 
3. University of Victoria: The Harassment Policy and Procedures (2001) 
4. Duke University Harassment Policy and Procedures (1997) 
5. The University of Sidney: Code of Conduct (2000) 
6. University of Minnesota: Code of Conduct (1996) 
7. Washington College of Law: Honor Code of American University, (2002) 
8. University of South Australia: Code of Ethical Conduct, (1998) 
9. University of Denver: Honor Code, (2000) 
10. 10)   University of Calgary: Code of Professional Ethics for Academic Staff, (1994) 
11. The University of Western Australia: Code of Ethics & Code of Conduct, (1999) 
12. University of Maryland, College Park: Code of Academic Integrity 
13. Academic Senate - University of California, Riverside: The Faculty Code of Conduct (Code of Professional Rights, Responsibilities, and Conduct of University Faculty, and University Disciplinary Procedures), (2001) 
14. University of Redlands: Policy Prohibiting unlawful discrimination or harassment (2001) 
15. Anglia Polytechnic University, Higher Education Corporation: Sexual and Racial Harassment (1998) 
16. Massey University, New Zealand: Academic Affairs Policies and Procedural Manual i The Code of Ethical Conduct for Teaching and Research involving Human Subjects, (2002) 
17. Society for Teaching and Learning in Higher Education: Ethical Principles in University Teaching, (Canada, 1996) 
18. Model Code of Conduct for Universities (developed by SWEATSHOP WATCH AND GLOBAL EXCHANGE, California, US, 1998) 
19. American Psychological Association: Ethical principles of psychologists in American Psychologist, br.45, (1990) 
20. The National Unions of Students in Europe,(1996) No means no, The Hidden Agenda: Sexual Violence at the Universities          
I.    Best Practices        
II.  Reserch and Results 
21. Salzburg Seminar: Personnell Policy and Practices Manual 
22. Hrvatsko knjižničarsko društvo: Etički kodeks 
23. Etički kodeks Hrvatskog psihološkog društva, (1996) 
24. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta, (2001) 
25. Hrvatska odvjetnička komora: Kodeks odvjetničke etike, (1999) 
26. Wertheimer, A., (2001), "Intoxicated consent to Sexual Relations", Law and Philosophy, br. 20. 
27. Matthews, J.R., (1991), "The teaching of ethics and the ethics of teaching", Teaching of Psychology, br.18. 
28. Warren, M.A., (1977), "Secondary Sexism and Quota Hiring", Philosophy and Public Affairs, Vol.6, br.3 
29. Sher, G., (1975), "Justifying Reverse Discrimination in Employment",  Philosophy and Public Affairs, Vol.4, br. 2.   
30. Dworkin, R. (2000), Sovereign Virtue, Cambridge, Mass., Harvard University Press i dr.   
Etičko povjerenstvo, Recenzenti, Lektor
Etičko povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci
Dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija, izv.prof., predsjednica Povjerenstva 
Dr. sc. Miomir Matulović, prof.
Dr. sc. Dušan Strahinja, prof.
Dr. sc. Igor Kardum, prof.
Dr. sc. Elvio Baccarini, doc.
Dr. sc. Nada Gosić, doc.
 
Recenzenti
Dr. sc. Žarko Puhovski, prof.
Dr. sc. Josip Kregar, prof.
 
Lektorica
Mr. sc. Mihaela Matešić

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se