Integrirani studij ekonomije

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Diplomski rad
15
0
0
0
Obvezan
Ekonomija Europske Unije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju prenošenje temeljnih znanja o europskim ekonomskim integracijama i politikama, trgovinskoj politici EU, makroekonomskom sustavu i funkcioniranju euro-zone te ostalim važnim aspektima integriranja i zajedničkog djelovanja koji imaju izravan učinak na gospodarstvo, poduzeća i blagostanje europskih građana.

Sadržaj predmeta
- Povijesni razvoj i strateške odrednice europskog integracijskog procesa
- Izvori prava i institucije EU
- Procesi kreiranja politika i donošenja odluka u EU
- Preferencijalna liberalizacija i učinci integriranih tržišta
- Zajednička trgovinska politika i sustav preferencijala EU u okvirima globalnog tržišta
- Unutarnje europsko tržište i njegove temelje slobode
- Europska poljoprivredna politika
- Politika tržišnog natjecanja u EU
- Europske politike inovacija, energetike i transporta
- Proračun EU
- Europska monetarna integracija i stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Fiskalno upravljanje i razvoj EMU-a nakon financijske i gospodarske krize
- Europsko tržište rada i migracije unutar EU-a
- Politika regionalnog razvoja i kohezija u EU
- Politika zaštite okoliša i održivi razvoj Unije

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Makroekonomije. Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.
Sadržaj predmeta
- Uloga javnog sektora u tržišnom gospodarstvu
- Temelji ekonomike blagostanja
- Kriteriji državne intervencije
- Uloga države u financiranju obrazovanja i znanosti
- Infrastruktura i državni infrastrukturni projekti
- Mirovinsko osiguranje
- Zdravstveno osiguranje
- Kolektivne odluke u demokratskim društvima
- Eksternalije
- Programi i analiza javnih rashoda
- Privatizacija
- Analiza poreza
- Oporezivanje potrošnje, rada i kapitala
- Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
- Uloga države u upravljanjem krizom

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
- Značaj izučavanja ekonomskog rasta i razvoja i odnos prema drugim znanstvenim disciplinama
- Poimanje rasta i razvoja – povijesni kontekst i suvremeni pristup
- Mjerenje i ocjenjivanje ekonomskog razvoja
- Teorije ekonomskog razvoja 17.-19. stoljeća
- Novije teorije ekonomskog razvoja
- Siromaštvo i njegovo mjerenje
- Uloga države u smanjenju siromaštva
- Ekonomske (Dohodovne) nejednakosti i mjere za njihovo smanjivanje
- Stanovništvo i ekonomski razvoj
- Ljudski kapital i ljudski potencijali kao ključni čimbenici suvremenog razvoja
- Znanje i tehničko tehnološki napredak
- Uloga države u usmjeravanju razvoja (upravljanje razvojem)
- Jačanje uloge civilnog sektora u razvoju
- Ekonomski razvoj i okoliš

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Ekonomska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje osnovnih teorijskih polazišta ekonomske politike te njene uloge i primjene u rješavanju specifičnih problema ekonomskog razvoja. Također, cilj predmeta je izgradnja bazičnih znanja potrebnih za razvoj ekonomskih stručnjaka, posebno u okviru upravljanja različitim područjima javnog sektora.

Sadržaj predmeta
- Ekonomska politika kao znanstvena disciplina;
- Razvoj ekonomske politike;
- Društvene preferencije i institucije;
- Funkcija blagostanja i društveni optimum;
- Mikroekonomski aspekti tržišnih manjkavosti;
- Makroekonomski aspekti tržišnih manjkavosti;
- Normativna teorija ekonomske politike;
- Elementi pozitivne teorije ekonomske politike;
- Mikroekonomska politika za efikasnost;
- Javna dobra i njihovo financiranje;
- Teorija pravde i načela preraspodjele;
- Vrednovanje netržišnih dobara;
- Makroekonomske intervencije u zatvorenoj ekonomiji;
- Makroekonomske intervencije u otvorenoj ekonomiji;
- Konzistentnost javnog izbora

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Fiskalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.
Sadržaj predmeta
- Uvod u fiskalnu politiku
- Sastavnice fiskalne politike
- Vrste i skup mjera fiskalne politike
- Keynesijanska doktrina
- Neoliberalna doktrina fiskalne politike
- Politika oporezivanja
- Stabilizacijska fiskalna politika (fiskalna politika prilagođavanja)
- Učinci fiskalne politike na ekonomski razvoj
- Fiskalna politika i preraspodjela
- Interakcija fiskalne i monetarne politike
- Globalizacija i fiskalna politika
- Fiskalna pravila EU
- Suvremena fiskalna teorija i praksa
- Fiskalna politika i ekonomsko-financijska kriza
- Fiskalna politika Republike Hrvatske

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Gospodarstvo Hrvatske
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovama primijenjene makroekonomije na paradigmi nacionalnog (hrvatskog) gospodarstva. Uz usvajanje kategorijalnog sustava znanstvene discipline, studenti će naučiti temeljne metode ekonomske analize, posebice metode analize ekonomskog razvoja. Studenti će se osposobiti za kritičku analizu i promišljanje nacionalne gospodarske strukture, gospodarskog sustava i ekonomske politike.

Sadržaj predmeta
- Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva;
- Nacionalne i međunarodne klasifikacije djelatnosti;
- Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Ljudski čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga;
- Društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital,
- Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda;
- Investicije;
- Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti nacionalnog gospodarstva;
- Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske;
- Uporaba dinamičkih koeficijenata u analizi gospodarskog razvoja nacionalnog gospodarstva;
- Osnove ekonomske politike: ciljevi, nositelji, instrumenti, tipovi
- Fiskalna politika;
- Monetarna politika;
- Ekonomska stablinost i komponente ekonomske stabilnosti;
- Analiza i politika razvoja primarnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti (poljoprivreda, industrija, trgovina, promet i turizam).

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Dr. sc. Antonio Dekanić , asistent
Kabinet: 45/II
E-mail: antonio.dekanic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 165
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje procesa industrijalizacije u kontekstu ekonomskog rasta I razvoja. Također je cilj predmeta osposobiti studente za kritičku analizu industrijskog razvoja pojedinih ekonomija i RH s obzirom na primjenu i implementaciju različitih teorijskih modela i empirijskih tipova industrijske politike.
Sadržaj predmeta
- Industrijalizacija I ekonomski razvoj;
- Povijesni aspekt industrijskog razvoja;
- Industrijski razvoj u odabranim zemljama svijeta i Europe;
- Ekonomski razvoj i strukturne promjene;
- Suvremeni činitelji razvoja industrijske strukture;
- Specifičnosti industrijskog razvoja RH;
- Analiza industrijskog razvoja RH s obzirom na gospodarske cikluse;
- Industrijska politika u kontekstu globalnog ekonomskog razvoja;
- Tradicionalni model industrijske politike;
- Suvremeni model industrijske politike;
- Reaktivna i vertikalna industrijska politika;
- Horizontalna industrijska politika;
- Regionalna i lokalna dimenzija industrijske politike;
- Državne potpore kao instrument industrijske politike;
- Industrijska politika EU i RH – recentna strateška opredjeljenja

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ekonomiji i poslovanju
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja informatike potrebnih za uspješno praćenje ostalih kolegija na Fakultetu, a posebice kolegija koji se izvode unutar Katedre za informacijske znanosti.

Sadržaj predmeta
Na ovom kolegiju se stječu znanja i vještine za uvođanje, unaprjeđenje i korištenje računala u poslovanju tvrtke kroz sljedeće tematske cjeline:
- upoznavanje pojmova Informatika i informatička tehnologija
- Informacijski sustavi - osnovni pojmovi i koncepti.
- Informacijski sustav i poslovni sustav.
- Poslovno modeliranje u sučelju proračunske tablice Excel.
- Lajfver. Korisnici i profesionalni informatičari. Informatička zanimanja, CIO danas i kroz povijest
- Računalni sustavi. Sklopovska oprema računala. Internet, telekomunikacije, računalne mreže, mobilno računalstvo.
- Softver. Sistemski i razvojni softver
- Aplikativni softver i poslovne aplikacije.
- Inovativni informacijski sustavi. Računalni proizvodi i informatička rješenja.
- Analitičko modeliranje u sučelju proračunskih tablica. Analitički modeli u poslovanju
- Dijagrami u računalnom modeliranju i programiranju. Blok dijagrami, dijagrami logičkih sklopova, - dijagram objekt-veza, dijagram objekata Relacijski modeli podataka i objektno orijentirana baza podataka.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u poslovnom programiranju u Excelu
- Upoznavanje pojmova digitalna tehnologija i digitalna transformacija
- Osnovne spoznaje o primarnim i sekundarnim digitalnim tehnologijama
- Budućnost informacijsko-komunikacijske tehnologije

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ana Babić
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Javne financije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju upoznati mehanizam financiranja javnih odnosno državnih potreba. U tu svrhu moraju se upoznati s temeljnim kategorijama i funkcijama javnih financija, te osposobiti se za razumijevanje funkcioniranja mehanizma i elemenata funkcioniranja sustava namirivanja javnih (državnih) potreba. Radi ostvarivanja tog cilja studenti moraju steći i znanja o vrstama instrumenata i mjera javnog financiranja s posebnim osvrtom na Hrvatsku.

Sadržaj predmeta
- Opća razmatranja o javnim financijama
- Funkcije javnih financija
- Javne potrebe i njihovo financiranje
- Javno dobro
- Javni sektor
- Javno-privatno partnerstvo
- Pojam, karakteristike, oblici i klasifikacija javnih prihoda
- Pojam, oblici i klasifikacije javnih rashoda
- Metode ekonomskog vrednovanja programa javnih rashoda
- Instrumenti financiranja javnih rashoda / javnih potreba
- Proračun
- Proračunski deficit
- Javni dug
- Teorija javnog izbora
- Osnovni elementi sustava lokalnog javnog financiranja

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Makroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna i naprednija znanja iz područja makroekonomske teorije, koja će im omogućiti razumijevanje ponašanja nacionalnog gospodarstva u različitim makroekonomskim uvjetima, koristeći makroekonomske modele. Pri tome je posebna pažnja usmjerena na proučavanje učinaka makroekonomskih politika (fiskalne i monetarne) na gospodarske aktivnosti, te na postizanje makroekonomske ravnoteže na robnom, financijskom i tržištu rada u različitim vremenskim horizontima - kratkom, srednjem i dugom roku. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi koristeći makroekonomske modele mogli razumjeti i objasniti aktualna kretanja u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Uvod u makroekonomiju
- Ravnotežni domaći proizvod (sastav BDP-a, funkcija potrošnje i štednje)
- Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda matematički i grafički.
- Financijska tržišta (novac i tržište novca – ponuda i potražnja za novcem, komponente novčane ponude,
odrednice kamatne stope, monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu, monetarni multiplikator).
- IS-LM model (ravnoteža na tržištu roba, pomaci IS krivulje, ravnoteža na financijskom tržištu, pomaci LM
krivulje, istodobna ravnoteža na robnom i novčanom tržištu, analiza kombinacija monetarne i fiskalne politike pomoću IS-LM modela).
- Tržište rada (radna snaga, određivanje nadnica, određivanje cijena, prirodna stopa nezaposlenosti).
AS-AD model (agregatna potražnja: struktura, činitelji, izvođenje krivulje AD, agregatna ponuda:
determinante, izvođenje krivulje, razlike između kratkoročne i dugoročne AS, rješenje agregatnog AS-AD
modela, ravnoteža u kratkom i srednjem roku).
- Phillipsova krivulja (modificirana Phillipsova krivulja, dugoročna i kratkoročna Phillipsova krivulja).
- Ekonomski rast (činjenice, empirija, izvori rasta). Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod. Štednja i
potrošnja u dugom roku.
- Tehnološki napredak i ekonomski rast. Tehnološki napredak: kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja (osnovni alati; očekivanja, osobna potrošnja i investicije)
- Očekivanja, BDP i ekonomska politika
- Otvoreno gospodarstvo (Otvorenost na tržištu dobara i na financijskom tržištima. IS-LM model u otvorenom gospodarstvu, analiza učinaka monetarne i fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu)
- Otvoreno gospodarstvo (Proizvodnja, kamatna stopa i devizni tečaj).
- Makroekonomski poremećaji (depresije i krize).
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata u analiziranju makroekonomskog okruženja Europske unije te učinaka fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske okvire europske integracije. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU. Nadalje, analiziraju se aktualni trendovi i reformski procesi gospodarskog upravljanja euro-zonom, kao posljedica recesije i dužničke krize u Europi.
Sadržaj predmeta
- Temeljni makroekonomski pojmovi i značaj makroekonomskih politika
- Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
- Troškovi i koristi monetarnih unija; Teorija OCA i analiza kriterija
- Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU
- Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a
- Makroekonomska koordinacija u EU
- Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
- Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
- Problematika platne bilance u EU i financijske posljedice deficita tekućeg računa
- Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije
- Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
- Stvaranje bankarske unije u EU
- Perspektive ekonomske i političke unije
- Europska recesija i potencijali novih razvojnih strategija

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Makroekonomska analiza
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima napredniju razinu makroekonomske analize kako bi mogli razumjeti, objasniti i kritički sagledati makroekonomske politike u kontekstu različitih makroekonomskih paradigmi. Razumijevajući razlike između makroekonomskih škola i njihov pogled na rješavanje makroekonomskih neravnoteža u kratkom i srednjem roku, studenti će biti u stanju primijeniti suvremene makroekonomske modele u objašnjenju različitih poremećaja u agregatnoj ekonomiji s naglaskom na malu otvorenu ekonomiju. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi mogli kritički sagledati različite makroekonomske teme i artikulirati vlastiti stav o aktualnim problemima u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Razvoj makroekonomskih teorija - pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
- Neoklasična paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Keynezijanska ekonomska paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Nova klasična ekonomija – novi pogled na makroekonomsku ravnotežu i tržište rada.
- Teorije poslovnih ciklusa – od neoklasičnih do keynezijanskih.
- Teorija realnih poslovnih ciklusa (RBC).
- Uloga i ograničenja ekonomske politike – pogled na kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja i ekonomska politika. Vođenje monetarne politike – Taylorovo pravilo, uloga Centralne banke.
- Analiza aktualne monetarne politike ECB-a i FED-a.
- Vođenje fiskalne politike – državno proračunsko ograničenje, Rikardijanska ekvivalencija.
- Analiza aktualne fiskalne politike u RH
- Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model – pretpostavke modela i izvođenje IS, LM i BP relacija.
- Usporedba fiskalne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Usporedba monetarne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Kritike i nadopune Mundell-Flemingovog modela.

Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Marketing
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati bit marketinške koncepcije poslovanja, odnosno promišljanje koje kreće od nezadovoljenih potreba tržišta ka kreaciji vrijednosti, te upoznati elemente marketinškog miksa i njihovo oblikovanje u praksi.

Sadržaj predmeta
- Zakonitosti tržišta i koncepcije poslovanja,
- Neskladi na tržištu i funkcije za rješavanje nesklada,
- Razmjena vrijednosti,
- Utjecaji iz okruženja,
- Analiza, koordinacija i kontrola marketinških aktivnosti,
- Proces istraživanje sudionika na tržištu,
- Novi trendovi i suvremene teme u istraživanju tržišta,
- Spoznaje o krajnjim potrošačima u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti,
- Osobitosti i ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: koncepcija vrijednosti i korisnost proizvoda, elementi proizvoda,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: razvoj i širenje novog proizvoda, životni ciklus proizvoda,
- Cijena - okosnica vrijednosti proizvoda: značajke, čimbenici koji utječu na formiranje cijene, strategije i metode određivanja cijena,
- Značaj distribucije u isporuci vrijednosti potrošačima: aktivnosti i sudionici distribucije, osobitosti i aktivnosti veletrgovine, trgovina na malo, fizička distribucija i distribucijski trendovi,
- Integrirano marketinško komuniciranje – promocija: ciljevi promocijskih aktivnosti, osobitosti elemenata promocijskog miksa, novi trendovi promocijskih aktivnosti
- Implementacija marketinškog znanja i vještina - znanja i vještine za uspješnu poslovnu praksu.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 34/II
E-mail: jasmina.dlacic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 169
Matematika
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za usvajanje temeljnih pojmova diferencijalnog i integralnog računa kao i linearne algebre s matričnim računom koje će kasnije moći primijeniti u ostalim ekonomskim kolegijima za promatranje i interpretaciju promjene određene ekonomske pojave kao i za optimizaciju ekonomskih funkcija.

Sadržaj predmeta
Predmet je sadržajno podijeljen u sljedeće cjeline:
- SKUPOVI I SKUPOVI BROJEVA,
- FUNKCIJE: definicija funkcije, domena funkcije, , vrste funkcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija. Realne funkcije: podjela funkcija, elementarne funkcije, limes funkcije, neprekidnost funkcije.
- DIFERENCIJALNI RAČUN: Problem tangente i brzine, definicija derivacije, derivacije elementarnih funkcija, pravila deriviranja, diferencijal funkcije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa, L'Hospitalovo pravilo primjena derivacija na ispitivanje toka funkcije, ekstremi funkcije.
- INTEGRALNI RAČUN Određeni integral. Darboux-ove sume, teorem srednje vrijednosti. Neodređeni integral i veza s derivacijom. Primitivna funkcija. Tablični integrali i pravila integriranja. Metoda supstitucije i parcijalne integracije.
- MATRIČNA ALGEBRA: pojam matrice, klasifikacija matrica, računske operacije s matricama, vektorski prostor, inverzna matrica, rang matrice, sustav linearnih jednadžbi, Gauss – Jordanova metoda, primjena Gauss – Jordanove metoda na računanje inverzne matrice, determinante kvadratne matrice, svojstva determinanti, primjena determinanti na računanje inverzne matrice, Cramerov sustav linearnih jednadžbi, inverzna matrica, Gaussova metoda eliminacije, rang matrice, rješavanje matričnih jednadžbi, primjena matričnog računa u ekonomiji.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 140
Matematika za ekonomske i financijske analize
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Na kolegiju Matematika za ekonomske i financijske analize studenti će primjenjivati znanje diferencijalnog računa u analizi i optimizaciji ekonomskih funkcija. Nadalje, studenti će koristiti metode financijske matematike na primjerima financijskog poslovanja.

Sadržaj predmeta
Funkcije više varijabli. Homogenost funkcije više varijabli općenito i na primjeru ekonomske funkcije. Parcijalne derivacije funkcije. Totalni diferencijal. Koeficijent elastičnosti funkcije jedne i više varijabli. Optimizacija ekonomske funkcije s jednom varijablom. Optimizacija funkcije dvije varijable bez ograničenja i primjena na ekonomske funkcije. Optimizacija funkcije dvije varijable s ograničenjem u obliku jednakosti i primjena na ekonomske funkcije. Uvod u dinamičku analizu. Diferencijalne jednadžbe. Ekonomske primjene.
Jednostavni kamatni račun i neke primjene. Osnovni pojmovi. Kamatni račun od sto, više i niže sto. Račun mjenica. Potrošački kredit. Složeni kamatni račun (dekurzivni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata (isplata). Vječna renta. Složeni kamatni račun (anticipativni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Ekvivalentni dekurzivni kamatnjak.
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 161
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Telefon: 051/ 355 -161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 140
Menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje teorije i primjene menadžmenta u različitim kontekstualnim uvjetima, te stjecanje znanja o učinkovitom upravljanju poduzećima i organizacijama.

Sadržaj predmeta
Program sadrži tematske jedinice:
- menadžment – temeljni čimbenik uspješnosti suvremenog poduzeća,
- konvencionalni pristupi menadžmentu,
- suvremeni pristupi menadžmentu,
- suvremene metode menadžmenta,
- okolina poduzeća u fokusu menadžmenta,
- menadžerska etika i društvena odgovornost,
- međukulturalni i međunarodni menadžment,
- planiranje,
- strategijsko planiranje,
- organiziranje i organizacija sustava menadžmenta,
- upravljanje ljudskim potencijalima,
- vođenje i motiviranje,
- kontroliranje,
- odlučivanje – glavna uloga menadžmenta i
- informacijska potpora odlučivanju.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 160
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 146
Izv. prof. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 160
Metode izrade stručnog rada
3
15
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna teorijska i praktična znanja izrade, dizajniranja, tehničkog oblikovanja i prezentiranja stručnih radova na preddiplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
Pojam metodologije znanstvenog istraživanja, Tehnologija znanstvenog istraživanja, Znanstvena i stručna pisana djela, Bitni dijelovi znanstvenih i stručnih radova, Uočavanje problema istraživanja, Hipoteze istraživanja, Pripremanje strukture istraživanja, Pretraživanje bibliografskih izvora, Sastavljanje literature, Pismeno oblikovanje radova, Sustavi citiranja, Citiranje, Parafraziranje, Plagiranje, Tehničko oblikovanje stručnih radova, Priprema prezentacija i prezentacijske vještine.
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Dati osnovna znanja o metodologiji znanstvenog istraživanja i pisanju znanstvenih i stručnih radova te uvesti studente u znanstveno istraživanje.
Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Izv. prof. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 144
Međunarodna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za razumijevanje osnovnih pojmova i odnosa u međunarodnoj trgovini i međunarodnim financijama s posebnim naglaskom na poziciju malih otvorenih gospodarstava u svjetskoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
1. Međunarodna trgovina – osnovni pokazatelji
2. Teorije međunarodne trgovine – Od merkantilista do Ricarda
3. Teorije međunarodne trgovine II – od Ricarda do Heckscher-Ohlinove teorije
4. Teorije međunarodne trgovine III – Post H-O teorije
5. Položaj malih otvorenih ekonomija u svjetskoj trgovini
6. Teorija vanjskotrgovinske politike
7. Instrumenti vanjskotrgovinske politike – carinske barijere
8. Instrumenti vanjskotrgovinske politike II: necarinske barijere – kvote, SPS, TBT
9. Instrumenti vanjskotrgovinske politike III: ostale necarinske barijere
10. Devizni tečaj – osnovni elementi
11. Devizni tečaj i financijsko tržište
12. Pregled deviznih režima
13. Osnovni elementi platne bilance
14. Pristupi uravnoteženja platne bilance
15. Platne bilance zemalja: komparativna analiza

Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij treba studentima omogućiti da uz pomoć znanja teorije i metodologije međunarodne političke ekonomije steknu
osnove razumijevanja suvremenih kretanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Nastanak, predmet i obuhvat Međunarodne političke ekonomije kao discipline
- Interaktivnost međunarodne ekonomije i međunarodne politike
- Evolucija teorije o međunarodnoj političkoj ekonomiji (liberalizam, realizam, marksizam)
- Politička ekonomija međunarodne trgovine: teorije trgovinske politike bazirane na interesima, institucionalne teorije trgovinske politike
- Politička ekonomija međunarodne proizvodnje: polit-ekonomska objašnjenja FDI
- Regulacija FDI i utjecaj na ekonomsku politiku
- Gospodarske krize i regulacija financijskog sektora
- Politička moć i financijske krize
- Prezaduženost stanovništva kao globalni problem
- Povezanost globalnog ekonomskog poretka i porasta siromaštva
- Protekcionizam i novi ekonomski globalni odnosi u nastajanju
- Svjetski dugovi i zemlje u razvoju
- Svjetski razvojni problem očuvanja okoliša
- Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
- Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost.

Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Međunarodne financije
3
15
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.
Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Mikroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomija je obučiti studente u svladavanju temeljnih mikroekonomskih kategorija, koncepata i instrumentarija koji su osnova razumijevanja ekonomije kao suvremene znanosti. Pored tradicionalnog pristupa zasnovanog na verbalnoj deskripciji, cilj kolegija je razviti sposobnosti studenata za samostalnim ovladavanjem grafičkog i matematičkog pristupa izvođenja zaključaka iz zadanih pretpostavki ekonomske znanosti. Nakon usvajanja temeljnih znanja o zakonitostima ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata, potrošača (na strani potražnje) i proizvođača (na strani ponude), cilj kolegija je omogućiti studentima dublje razumijevanje ključnih koncepata mikroekonomske teorije s naglaskom na politiku određivanja ravnotežne cijene i količine kratkog i dugog roka, prelazeći sa tržišta outputa na tržište inputa, sa savršenih u nesavršene tržišne uvjete opterećene brojnim tržišnim slabostima i nedostacima.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomija kao znanstvena disciplina
- Ponuda i potražnja: zakoni, funkcije (Cournot), elastičnost
- Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (Gossenovi zakoni)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija indiferencije (Edgeworth i Pareto)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija otkrivene preferencije (Samuelson)
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u kratkom roku (Tourgot)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u dugom roku
- Teorija proizvodnje: ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u kratkom roku
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u dugom roku
ISHOD UČENJA (3)
- Klasifikacija tržišnih struktura na tržištu outputa i tržištu inputa
- Tržište savršene konkurencije
- Monopol
- Monopolistička konkurencija
- Oligopol

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Mikroekonomska analiza
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomska analiza je ukazati studentima na značaj, ulogu i domete složenog mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata u stalno promjenjivom tržišnom okruženju. Nadalje, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u izboru i primjeni pojedinih mikroekonomskih alata, metoda i modela s ciljem rješavanja složenih mikroekonomskih pitanja i problema. Konačno, pružiti studentima cjelovito razumijevanje klasične mikroekonomske teorije (kako na tržištu parcijalne ravnoteže, tako i na tržištu opće ravnoteže), kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske misli opterećenog brojnim tržišnim nesavršenostima, izazovima i dvojbama.
Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomska analiza kao teorijska i analitička nadgradnja Mikroekonomije
- Teorije poduzeća: klasična (Marshall) i alternativne/menadžerske (Baumol, Williamson, Penrose/Marris)
- Tržište outputa: ravnoteža savršene konkurencije na razini grane i Cobweb teorem
- Tržište outputa: ravnoteža monopola u uvjetima regulacije kontrolom cijena i porezima
- Tržište outputa: monopolistička konkurencija i Chamberlinovi modeli ravnoteže skupine/grane
- Tržište outputa: teorija igara i Nashova ravnoteža u analizi oligopola
- Tržište inputa: modeli formiranja cijena kapitalnih dobara
- Tržište inputa: ravnoteža na tržištu rada, kapitala, zemlje
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija opće ravnoteže: kružna međuovisnost ekonomskog sustava; Walrasov model simultanih jednadžbi
- Ekonomija blagostanja: filozofija utilitarizma (Mill); stariji (Marshall, Pigou, Pareto) i mlađi zagovornici (Hicks, Lerner, Samuelson)
- Pareto alokacija resursa: Pareto poboljšanje vs. Pareto optimum; teorija 1., 2. i 3. najboljeg alokacijskog rješenja: slobodno tržište vs. državna intervencija; efikasnost vs. pravednost
- Dopune kriterija Pareto efikasnosti u ocjeni društvena blagostanja: Kaldor-Hicksov kriterij kompenzacije; Scitovskyev dvostruki kriterij; Bergsonova funkcija društvenog blagostanja
- Teorija društvenog izbora i Arrowljev teorem nemogućnosti: društveni izbori u uvjetima različitih društvenih uređenja (diktatura vs. demokracija); Arrowljevi uvjeti pravednosti
- Maksimizacija društvena blagostanja: Edgeworthova ugovorna krivulja potrošnje; prostor proizvodnje vs. prostor korisnosti; točka blaženstva
- Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije: asimetrična obaviještenost i fenomen obrnute selekcije; nedjeljivost inputa i outputa, ekonomija obujma, eksternalije, javna dobra; uloga države u suvremenim gospodarstvima

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Monetarna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima teoretska znanja o novcu te prikazati njegovu ulogu u ekonomiji i monetarnim sustavima. Kolegij obrađuje pojam i značenje novca, monetarnih financijskih institucija, monetarne teorije i monetarne politike, a posebno monetarnu politiku Republike Hrvatske i funkcioniranje Hrvatske narodne banke. Svrha kolegija je dati temeljna znanja o novcu kao temeljnoj kategoriji u financijama.

Sadržaj predmeta
- Uvod u monetarnu ekonomiju
- Novac i novčani sustavi kroz povijest pojam i definicija novca, evolucija novca i novčanih sustava, funkcije novca, novčani surogati.
- Novčani (valutni) sustavi: bimetalizam, monometalizam (zlatni standard).
- Kredini novac: emisija kreditnog novca, kreditni potencijal banke, kreditna i depozitna multiplikacija.
- Novčani opticaj i novčana masa: monetarni agregati, tokovi formiranja novčane mase.
- Novac i inflacija: uvod u teoriju inflacije, pojam i vrste inflacije, uzroci i posljedice inflacije, deflacija, stagflacija.
- Antiinflacijska politika: Stabilizacijski program u Republici Hrvatskoj i uvođenje kune (case).
- Financijski sustav: model financijskog sustava, direktno/indirektno financiranje, financijska tržišta, financijski instrumenti, financijske institucije, financijsko posredovanje
- Monetarne institucije u financijskom sustavu: komercijalne i središnje banke, razvoj središnjih banaka, karakteristike središnjih banaka.
- Bankovna stabilnost: elementi sigurnosne mreže (sustav osiguranja depozita, regulacija i supervizija, pružatelj posljednjeg utočišta)
- Temeljne determinante monetarne politike: ciljevi, strategije i instrumenti monetarne politike (politika eskontne stope, politika obaveznih rezervi, politika otvorenog tržišta, selektivna kreditna politika, nekonvencionalni instrumenti monetarne politike).
- Centralno bankarstvo u Republici Hrvatskoj: monetarno osamostaljenje Republike Hrvatske: monetarna politika HNB-a,
- Instrumenti monetarne politike u praksi HNB-a: devizne intervencije, obvezna pričuva, operacije na otvorenom tržištu te ostali instrumenti i mjere.
- Sustavi i organizacije centralnih banaka u svijetu; FED, ECB.
- Uvođenje eura u Republic Hrvatskoj: prednosti i nedostaci, pristupanje tečajnom mehanizmu ERM II.

Napredna ekonometrija
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ovladati suvremenim statističkim metodama analize ekonomskih podataka
Sadržaj predmeta
Kolegij obuhvaća sljedeće cjeline:
- Linearni regresijski modeli: pregled, ograničenja i alternative
- Regresijski modeli: metoda razlike u razlikama
- Regresijski modeli: regresija diskontinuiteta
- Generalizirani linearni modeli: Poissonova regresija
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva I
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva II
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable I
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable II
- Statički panel modeli I: POLS, FE, RE, BE, FD
- Statički panel modeli II: Poissonov procjenitelj
- Statički panel modeli III: kontrolne dummy varijable
- Statički panel modeli IV: dijagnostički testovi
- Dinamički panel modeli I: modeli s kratkim T i velikim N
- Dinamički panel modeli II: GMM , Anderson-Hsiao i Arellano-Bond procjenitelj
- Dinamički panel modeli III: GMM , Ahn-Schmidt i Blundell-Bond procjenitelj
Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Organizacija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kao uvodni kolegij u područje organizacijskih studija kolegij ima zadatak osvijestiti različitost pristupa: tehničkog, sociološkog i ekonomskog. Osobita se pažnja pridaje vrstama organizacijskih struktura, razlozima za analizu i oblikovanje organizacije, razvoju poslovnog sustava (praćenog profesionalizacijom funkcijskih područja) i potrebama za reorganizacijom (rast organizacija, integracijski procesi) te osnovnom okviru koji pravno definira profitne i neprofitne organizacije.

Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Značaj izučavanja organizacija.
- Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
- Čimbenici oblikovanja organizacija. Organizacija kao kompleksni sustav u kompleksnoj okolini. Situacijske teorije (teorija kontingencije).
- Utjecaj tehnologije na oblikovanja organizacije.
- Organizacijski ciljevi i strategije kao čimbenik oblikovanja organizacije.
- Pojam hijerarhije. Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna organizacija. Organizacija rada
- Organizacijska struktura. Elementi i obilježja organizacijske strukture. Pojam i oblici autoriteta.
- Oblikovanje organizacija. Linijska OS. Funkcijska OS. Poslovne funkcije u klasičnoj funkcijskoj strukturi.
- Složene OS. Financijski menadžment putem centara odgovornosti. SPJ.
- Fleksibilne organizacije. Projektna i matrična struktura. Poslovne mreže.
- Procesno orijentirana organizacija. BPR. Položaj poslovnog sustava u Porterovom vrijednosnom lancu.
- Poduzeće kao jedinica organizacije šireg gospodarskog sustava. Pravni oblici organizacija – razvoj dioničarstva ekonomske i organizacijske implikacije.
- Rast i razvoj poduzeća. Integracije poduzeća.
- Upravljanje inovacijama i promjenama.
- Organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija.

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 163
Osnove ekonometrije
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za provođenje elementarne ekonometrijske analize.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Teorija vjerojatnosti
- Osnove matematičke statistike
- Testiranje hipoteza
- Linearni regresijski model I: regresijska funkcija populacije i regresijska funkcija uzorka
- Linearni regresijski model II: derivacija OLS procjenitelja
- Linearni regresijski model III: kategoričke varijable
- Linearni regresijski model IV: transformacije varijabli
- Dijagnostički testovi I: ekstremne vrijednosti, linearnost
- Dijagnostički testovi II: multikolinearnost
- Dijagnostički testovi III: heteroskedastičnost
- Dijagnostički testovi IV: autokorelacija
- Logistička regresija
- Logistička regresija: dijagnostički testovi
- Uvod u panel analizu I – osnovni elementi panel analize
- Uvod u panel analizu II – osnovni procjenitelji
Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Osnove ekonomije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o kategorijalnom aparatu i osnovnim principima funkcioniranja ekonomskih sustava: svjetske i nacionalne ekonomije, te gospodarskih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Tržište - država;
- Zakonitosti ponude i potražnje;
- Elastičnost ponude i potražnje;
- Granična korisnost i zakon opadajuće granične korisnosti;
- Teorija proizvodnje i granični proizvod; Zakon opadajućih prinosa; Prinosi na opseg;
- Teorija troškova: ukupni, fiksni, varijabilni, granični, prosječni troškovi;
- Tržišne strukture: Potpuna konkurencija;
- Tržišne strukture: Monopol;
- Tržišne strukture: Oligopol
- Tržišne strukture: Monopolistička konkurencija;
- Nadnice i tržište rada;
- Zemlja i kapital;
- Osnove agregatne ponude i potražnje; Bruto domaći proizvod;
- Potrošnja i investicije;
- Novac i poslovno bankarstvo
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.uniri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Osnove poduzetništva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za poduzetništvo, važnost poduzetnika u nacionalnom i globalnom gospodarskom okruženju te osnovnim elementima poduzetničke aktivnosti.

Sadržaj predmeta
Odrednice poduzetništva i pojam poduzeća. Vrste poduzetništva. Osobine poduzetnika. Važnost poduzetništva u domaćem gospodarstvu. Specifičnosti start-up poduzetnika. Čimbenici uspjeha poduzetnika. Uvjeti osnivanja i poslovno okruženje. Proces preuzimanja rizika. Razvoj poslovnih ideja. Mehanicistički pristup poduzeću. Poduzetnički koncepti, sredstva rada i financiranje. Vrednovanje poslovne infrastrukture. Kalkulativni obuhvat proizvoda i usluga. Osnovni troškovni aspekti u poduzetništvu. Ekonomski i socijalni ishodi poduzetničkog pothvata. Dionici poduzetničkog procesa.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 136
Doc. dr. sc. Jana Katunar
Kabinet: 64/III
E-mail: jana.katunar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Politika okoliša
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je cjelovito upoznati studente s ključnim elementima i čimbenicima politike okoliša kao osnovnog regulatora negativnih utjecaja ekonomskih aktivnosti na okoliš. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za kritičko prosuđivanje procesa osmišljavanja, kreiranja i vrednovanja integriranih politika okoliša u području javnog i korporativnog upravljanja.
Sadržaj predmeta
- Pojam i evolucija politike okoliša
- Ciljevi politike okoliša;
- Načela politike okoliša;
- Decentralizirani instrumenti politike okoliša;
- Naredbodavno-nadzorni standardi politike okoliša;
- Tržišni instrumenti politike okoliša
- Dobrovoljni sporazumi kao instrumenti politike okoliša;
- Odabrani primjeri integriranog pristupa politici okoliša (npr. gospodarenje otpadom);
- Praćenje i vrednovanje učinkovitosti politike okoliša;
- Financiranje provedbe politike okoliša;
- Međunarodni okvir politike okoliša;
- Obilježja politike okoliša u Republici Hrvatskoj
- Obilježja politike okoliša u EU;
- Elementi politike okoliša na razini poduzeća;
- Pokazatelji okolišnih performansi poslovanja poduzeća.

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Poslovna etika
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su:
- razumijevanje odnosa između temeljnih moralnih načela i ciljeva tržišnog djelovanja
- ovladati osnovama etičke znanosti
- analiza i kritička prosudba važnosti i uloge etičkih normi u svakodnevnom životu, naročito u akademskoj djelatnosti
- razumijevanje uloge etike i odgovornosti u cilju pripreme studenata za sudjelovanje i upravljanje u organizacijama i njihovog socijalnog okruženja

Sadržaj predmeta
- Uvod u normativnu i poslovnu etiku;
- Etika i ekonomija: različite norme djelovanja.
- Normativa etika i njena primjena: konsekvencionalizam i utilitarizam. Studija slučaja: Chevy Malibu.
- Moderna ekonomska teorija: ekonomija blagostanja.
- Život nas utilitarista: ima li kraja instrumentalnoj racionalnosti? Preferencije, vrijednosti i korisnosti.Istraživanje o sreći
- Normativa etika i njena primjena: deontologija i utilitarizam pravila. Trolley problem
- Osnovni pravci etičke teorije i njihova primjena u poslovnom svijetu. Studija slučaja: Merck i lijek za riječno slijepilo
- Etika u poslovnoj organizaciji i poslovnom okruženju: ciljevi poslovne organizacije i etička načela i etičko djelovanje. Studije slučaja: neetično poslovanje korporacija - ima li rješenja?
- Društveno odgovorno poslovanje. Studije slučaja: društveno (ne)odgovorno poslovanje
- Nesavršenosti tržišta i etička odgovornost
- Jesu li sva dobra na prodaju? Vrijednost života.
- Konzumerizam i moral modernog čovjeka
- Etika i alokacija dobara: distributivna pravednost i država blagostanja
- Prioriteti u zdravstvu: eksperimentalni pristup teorijama pravednosti
- Moralnost i etičnost u akademskom i društvenom životu

Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Poslovne financije
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Uvod u poslovne financije – temeljne kategorije, financijski tok, ciljevi interesnih skupina, vrste financijskih politika i temeljna porezna paradigma poslovnih financija
- Temeljni financijski koncept vremenske vrijednosti novca
- Temeljni financijski koncept odnosa između ekonomskih i novčanih kategorija
- Dugoročne financijske odluke o ulaganju u realne investicije
- Vrednovanje ulaganja u dužničke instrumente
- Vrednovanje ulaganja u vlasničke instrumente
- Troškovi financiranja dužničkim i vlasničkim instrumentima
- Financijska analiza
- Upravljanje radnim kapitalom
- Temeljni financijski koncept rizika
- Struktura kapitala
- Politika dividendi
- Financijska poluga
- Pravila financiranja
- Vrste financiranja s obzirom na ročnost
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poslovni engleski jezik 1
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama (formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke (morfologija, sintaksa i semantika).
Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i unapređivanje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Organizacija poduzeća. Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Zapošljavanje. Pisanje zamolbi. Pisanje životopisa, intervjui. Maloprodaja. Franšiza. Branding. Međunarodno poslovanje i kulturološke razlike. Poslovanje i okoliš. Bankarstvo. Aktivna vremena za izražavanje sadašnjosti. Aktivna vremena za izražavanje prošlosti. Aktivna vremena za izražavanje budućnosti. Pasiv.
Poslovni engleski jezik 2
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama ( formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.
Postizanje više jezične kompetencije u služenju stručnim tekstualnim žanrovima. Ovladavanje jezičnim strukturama i poslovnom terminologijom nužnom za komuniciranje u poslovnim situacijama. Razvijanje tehnike dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Korištenje stručnih i enciklopedijskih rječnika.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz daljnju obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke ( morfologija, sintaksa i semantika).
Usvajanje pojmova i ključnog vokabulara poslovnoga jezika korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Međunarodno poslovanje – uvoz/izvoz. Outsourcing. Vrste (trgovačkih) društava. Opis kretanja na tržištu. Burza. Poduzetništvo. Poslovni plan. Poslovanje poduzeća – godišnji izvještaj i financijska izvješća. Udruživanje i preuzimanje poduzeća. Marketing. Oglašavanje. Promocija i promocijski alati. Frazalni glagoli. Kondicionali. Upravni i neupravni govor.

Poslovni engleski jezik 3
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na višoj razini u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama te izlaganje odabrane teme; samostalno profesionalno pisanje bilješki, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Menadžment. Kulturalne razlike u menadžmentu. Motivacija. Maslowljeva teorija hijerarhije potreba. Radni odnosi. Uloga sindikata u gospodarstvu. Učinkovitost i zapošljavanje. Uloga države u gospodarstvu. Centralna banka. Oporezivanje. Računovodstvo i financijsko izvještavanje. Tečajne stope. Poslovni ciklus. Intervencije u poslovnim ciklusima. Tvorba riječi, relativne rečenice i inverzija.
Poslovni engleski jezik 4
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Unapređenje jezične kompetencije s više na naprednu razinu u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama ugovaranja i pregovaranja; samostalno profesionalno pisanje bilješki, seminarskih radova, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Razvoj karijere. Poslovna etika. Poslovna praksa. Poslovni rizik. SWOT analiza. PEST analiza. Timski rad. Faktori uspjeha i rješavanje problema. Ospobljavanje i stručno usavršavanje. Vodstvo. Poslovni sastanci (tehnička strana i jezik sudjelovanja). Telefonski razgovori. Brainstorming. Sudjelovanje u raspravama. Kolokacije.
Računovodstvo
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Računovodstvo jesu:
upoznati studente s temeljnim funkcijama i ulogom računovodstva u praćenju poslovnih procesa ;
upoznati studente s temeljnim računovodstvene principima i načelima te njihovom primjenom;
upoznati studente s računovodstvenim ciklusom i računovodstvenim procesima.
razjasniti ekonomske i financijske kategorije te njihove promjene koje nastaju u poslovanju i bilježe se u računovodstvenom ciklusu;
obučiti studente pravilnom evidentiranju poslovnih promjena u sustavu poduzetničkog računovodstva;
upoznati studente sa sadržajem, svrhom i ciljevima eksternog financijskog izvještavanja poduzetnika.

Sadržaj predmeta
- Uvod u računovodstvo,
- Računovodstveni sustavi i regulatorni okvir računovodstva,
- Temeljne povezanosti između ekonomskih kategorija u proizvodno-prometnom ciklusu,
- Instrumenti financijskog računovodstva – knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, kontni plan i financijski izvještaji,
- Računovodstvena pravila i primjena sustava dvojnog knjigovodstva,
- Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje financijske imovine,
- Računovodstveno praćenje proizvodnog procesa,
- Računovodstveno praćenje procesa trgovine,
- Računovodstvo izvora financiranja - obveze i kapital ,
- Priznavanje prihoda i rashoda,
- Korektivna knjiženja, vremenska razgraničenja, odgođena porezna imovina i obveze,
- Obračun i raspored financijskog rezultata,
- Temeljni financijski izvještaji – prezentiranje i analiza.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 86/IV
E-mail: josip.cicak@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 124
Regionalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama. Nadalje, osposobit će se za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika.
Sadržaj predmeta
- Uloga regija u ekonomskom razvoju;
- Mogući pristupi regionalizacije;
- Modeli regionalnog rasta;
- Osnove regionalne ekonomske politike
- Mjere i instrumenti regionalne politike;
- Tipovi regionalne politike;
- Podržavajuća infrastruktura regionalnog razvoja;
- Financiranje regionalnog razvoja;
- Regionalna politika Hrvatske
- Regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima;
- Gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike,
- Ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske;
- Institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj;
- Regionalna politika EU
- Razvojne divergencije na prostoru RH

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Seminarski rad
6
Obvezan
Statistička analiza
3
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja će studentima poslužiti za samostalno testiranje hipoteza te provedbu regresijske i korelacijske analize.

Sadržaj predmeta
Koncept testiranja hipoteza. Testiranje hipoteza na jednu granicu. Testiranje hipoteza na dvije granice. Pogreške tipa I i II. P-vrijednost.Testiranje odabranih hipoteza o jednoj populaciji. Testiranje odabranih hipoteza o dvjema populacijama. Hi-kvadrat test. Korelacijska analiza. Jednostavna regresija. Višestruka regresija. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost. Autokorelacija pogrešaka. Jednostavna analiza vremenskih serija.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Dr. sc. Ema Kelin , viša asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 168
Statistika za poslovanje i ekonomiju
5
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima zadatak razviti kod studenta poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih društveno-gospodarskih pojava. Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problematici gospodarstva. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazložiti. To znanje je temelj za bolje razumijevanje stručne literature i za uspješniji studij kolegija, kako metodoloških tako i drugih.

Sadržaj predmeta
Definicija statistike. Temeljni pojmovi. Statistički podaci. Uređivanje podataka i tabeliranje. Statistička grafika. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Analiza vremenskih serija. Definicija vremenskog niza. Pokazatelji dinamike. Indeksi Temeljni pojmovi vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Odabrane diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti. Središnji granični terorem. Sampling distribucije. Procjena odabranih parametara populacije. Procjena razlike odabranih parametara dviju populacija. Određivanje najmanje potrebne veličine uzorka.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Dr. sc. Ema Kelin , viša asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 168
Stručna praksa
15
0
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je stručne prakse upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu završnog rada kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad.
Student će tijekom stručne prakse upoznati sadržaj poslova jednog ili više radnih mjesta i uvjete u kojima se odvija djelatnost organizacije u kojoj se obavlja stručna praksa.
Rad na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa omogućiti će studentima da uz tehničke aspekte posla, steknu zapažanja o organizacijskoj kulturi, organizacijskoj hijerarhiji te međuljudskima odnosima na radnom mjestu.
Sadržaj predmeta
Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.

Suvremene ekonomske teorije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij Suvremene ekonomske teorije svojevrsni je nastavak kolegija Povijest ekonomske misli (koji izučava ekonomsku misao od antičkih filozofa do kraja 19. stoljeća). Fokus ovog kolegija je na prikazu geneze razvitka ekonomske teorije od prve polovice 20. stoljeća do danas. Analiziraju se, ocjenjuju i donose zaključci o svim relevantnim ekonomskim paradigmama. Cilj ovog kolegija je osigurati stjecanje sposobnosti studenata za razumijevanje svih suvremenih ekonomski teorija i politika koje iz njih proizlaze. Studenti će steći detaljna znanja o najznačajnijim ekonomskim teorijama 20. stoljeća te će usporediti i istražiti ulogu različitih neoliberalnih i alternativnih suvremenih ekonomskih koncepata u sagledavanju i rješavanju sadašnjeg stanja u globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- neoklasična ekonomija
- keynesijanska ekonomija
- neoklasična sinteza
2. ishod učenja
- postkeynesijanizam
- neo-walrasijanska ekonomija
- monetariam
- monetarizam II. tipa (škola/teorija racionalnih očekivanja / nova klasična ekonomija)
3. ishod učenja
- ekonomija ponude
- nova keynesijanska ekonomija
- kritika neoklasične teorije
- alternativni pristup (makro)ekonomiji
4. ishod učenja
- globalizacija i budućnost kapitalizma
- globalizacija i budućnost ekonomske teorije
- budućnost Hrvatske u „bespućima povijesne zbiljnosti“
- neomerkantilizam u međunarodnim (geo)političkim odnosima
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Trgovačko pravo
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
1. Definirati i razlikovati temeljne institute teorije prava i države, trgovačkog prava i prava društava
2. Prepoznati, analizirati i pravilno tumačiti pojedine izvore trgovačkog prava

Sadržaj predmeta
A. Teorija prava i države; 1. Pojam prava i države, 2. Funkcije države, 3. Zakonodavna vlast, 4. Sudbena vlast, 5. Izvršna (upravna) vlast, 6. Elementi države (suverenitet, teritorij, stanovništvo), 7. Oblik vladavine, 8. Državno uređenje, 9. Tijela državne vlasti, 10. Pravna norma i njeni dijelovi, 11. Pravna norma i valjanost, 12. Vrste pravnih normi, 13. Izvori prava, 14. Tumačenje (interpretacija) prava, 15. Sustav prava, 16. Subjekti prava (pravne i fizičke osobe), 17. Pravna i poslovna sposobnost, 18. Zastupanje, 19. Pravni odnos, 20. Pravni posao, 21. Elementi pravnoga posla, 22. Vrste pravnih poslova, 23. Valjanost i nevaljanost pravnih poslova; B. Pravo društava; 1. Subjekti trgovačkoga prava, 2. Tvrtka, 3. Predmet poslovanja, 4. Sjedište društva, 5. Podružnica, 6. Odgovornost za obveze društva, 7. Javno trgovačko društvo (j.t.d.), 8. Komanditno društvo (k.d.), 9. Dioničko društvo (d.d.), 10. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), 11. Gospodarsko interesno udruženje (g.i.u.); C. Trgovačko ugovorno pravo ; 1. Pojam i vrste trgovačkih ugovora, 2. Sklapanje ugovora, 3. Promjene u ugovorima, 4. Djelovanje ugovora, 5. Prestanak ugovora, 6. Odgovornost za štetu, 7. Prodaja, 8. Posredovanje, 9. Trgovačko zastupanje, 10. Komisija, 11. Otprema (špedicija), 12. Skladištenje, 13. Građenje, 14. Kredit, 15. Paket-aranžman, 16. Alotman.
Prof. dr. sc. Dionis Jurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza globalnih lanaca vrijednosti
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom globalnih lanaca vrijednosti i važnosti istih u nacionalnom gospodarstvu. Također, cilj kolegija je osposobiti studente da kvantitativnim metodama analiziraju stupanj integracije, poziciju i kretanje unutar globalnih lanaca vrijednosti. Poseban naglasak stavlja se na duljinu lanca i specifičnosti lanca pojedinih industrija.
Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Fragmentacija proizvodnje, vertikalna specijalizacija
- Nastanak i razvoj globalnih lanaca vrijednosti
- Učinci globalnih lanaca vrijednosti na gospodarsku konkurentnost zemalja
- Integracija zemalja (poduzeća) u globalne/regionalne lance vrijednosti
- Kretanje kroz opskrbni lanac vrijednosti
- Pozicija u lancu - uzlazna (engl. upstream) i silazna (engl. downstream) pozicija u globalnom lancu vrijednosti
- Globalni vs. regionalni lanci vrijednosti
- Specifičnosti regionalnih lanaca vrijednosti
- Duljina lanca – specifičnosti poljoprivredne industrije i industrije hrane i pića
- Duljina lanca – specifičnosti kemijske industrije, industrije motornih vozila, industrije računala i ostale elektronike
- Duljina lanca – specifičnosti industrije financijskih i ostalih usluga
- Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti
- Struktura radne snage i globalni lanci vrijednosti
- Nematerijalna imovina u globalnim lancima vrijednosti
- Zaštita intelektualnog vlasništva u globalnim lancima vrijednosti

Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Baze podataka u poslovanju i ekonomiji
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Baze podataka u poslovanju i ekonomiji su podučiti studente kako razložiti teoriju vezanu uz baze podataka u poslovanju i ekonomiji te kako izgraditi bazu podatka u Microsoft Accessu za potrebe poslovanja i/ili ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija za pripremu baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija osnovne normalizacije podataka i tablica te teorija dijagrama objekt-veza
- Odabrana etička pitanja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Buduće tendencije napretka baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Kreiranje i popunjavanje tablica i kreiranje veza među tablicama u Microsoft Accessu
- Primjeri osnovne normalizacije podataka i tablica u Microsoft Accessu te primjeri dijagrama objekt-veza
- Upiti izborom u Microsoft Accessu
- Ukriženi upiti u Microsoft Accessu
- Djelatni upiti u Microsoft Accessu
- Obrasci u Microsoft Accessu
- Podobrasci i Obrasci s podobrascima u Microsoft Accessu
- Izvješća u Microsoft Accessu
- Makroi u Microsoft Accessu
- Moduli u Microsoft Accessu
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 151
Dekarbonizacija i konkurentnost u EU
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog predmeta je studente upoznati s procesom dekarbonizacije i ekonomskim učincima dekarbonizacije na poslovni sektor i njegovu konkurentnost. Europska unija je donijela novu strategiju nazvanu „Green Deal“ i postavila izuzetno ambiciozne ciljeve u smanjivanju CO2 emisija. Ova nova strategija će značajno utjecati na poslovno okruženje za poduzeća na području EU. Nadalje, fokus ovog kolegija je na europskom regulatornom i poslovnom okviru koji će imati utjecaj na konkurentnost poduzeća. Studenti će steći detaljnija znanja o dekarbonizaciji i tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu te njihove posljedice na industrijskoj i mikroekonomskoj razini. Kolegij daje uvid u različite poslovne modele u velikim, malim i srednjim poduzećima kako bi se smanjio utjecaj klimatskih promjena i zadovoljio novi regulatorni okvir Europske unije. Fokus je na tri sektora koja će biti najviše pogođena – energetski sektor, promet i turizam. Naposljetku, cilj ovog kolegija je osposobiti studente s praktičnim vještinama koja su neophodna za rad u poslovnim subjektima koji će se naći u novom poslovnom okruženju. Steći će potrebna znanja o modelima i izvorima financiranja za projekte na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te kako implementirati praksu ekološki odgovornog poslovanja.

Sadržaj predmeta
- Klimatske promjene – efekti i posljedice
- Pravni, regulatorni i institucionalni okvir dekarbonizacije – međunarodni sporazumi, pravni propisi na regionalnoj razini (EU), primjena direktiva u Republici Hrvatskoj
- Europski „Green Deal“
- Dekarbonizacija i ekonomski efekti na odabrane sektore – energetski sektor
- Energetski sektor – udio obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, nove tehnologije (digitalizacija, smart grid, block chain).
- Promjene na tržištu energenata, prilagodba energetskih kompanija
- Dekarbonizacija i prometni sektor – e-mobilnost, novi izvori energije u prometu – vodik i LNG
- Dekarbonizacija i turistički sektor – promjena poslovnih modela u hotelima („zeleni“ hoteli, eko-turizam i ostali modeli razvoja održivog turizma)
- Menadžment u uvjetima dekarbonizacije i niskoguljičnog gospodarstva – novi poslovni modeli
- Korporativna odgovornost za okoliš – načela i programi (EMS - Environmental Management System, EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 14000)
- Financiranje projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – modeli i izvori financiranja
- Izabrani primjeri velikih poduzeća – strategije i politike prilagodbe
- Izabrani primjeri malih i srednjih poduzeća - strategije i politike
- Izabrani primjeri korporativne odgovornosti za okoliš – poslovna praksa
- Ugljikov otisak – pojam i primjeri

Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomija i okoliš
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim ekonomsko-ekološkim aspektima međuutjecaja ekonomije i okoliša te ih naučiti zbog čega ekonomske aktivnosti uzrokuju negativne promjene u stanju okoliša. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za cjelovito razumijevanje važnosti održivoga razvoja kao temeljnog okvira budućeg gospodarskog napretka.

Sadržaj predmeta
- Pojam i sastavnice okoliša;
- Međupovezanost ekonomije i okoliša;
- Ekonomske funkcije okoliša;
- Ekonomska klasifikacija okolišnih dobara i usluga;
- Koncept okolišnih eksternalija;
- Koncept vrijednosti okoliša;
- Uzroci onečišćenja i degradacije okoliša;
- Posljedice onečišćenja i degradacije okoliša;
- Međuodnos gospodarskog rasta i kvalitete okoliša;
- Granice gospodarskog rasta;
- Definicije i dimenzije održivog razvoja;
- Mjerenje održivog razvoja;
- Koncept slabe održivosti;
- Koncept jake održivosti;
- Održivi razvoj poduzeća.

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Ekonomija roda
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.
Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomija znanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Argumentirano diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Ekonomija znanja: nastanak, trendovi, implikacije
- Znanje kao ekonomski resurs: Pojam, vrste i karakteristike znanja;
- Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
- Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
- Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firma i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt;
- Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;7. Diseminacija i difuzija znanja;
- Nacionalni inovacijski sustavi;
- Prelijevanje znanja (spillover);
- Zajednice znanja (knowledge communities);
- Upravljanje znanjem kao ekonomskim resursom;
- Learning-by-doing;
- Mjerenje učinaka upotrebe znanja;
- Intelektualni kapital - ključni čimbenik razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju;
- Intelektualno vlasništvo - obuhvat i zaštita, ekonomske prednosti.
Ekonomika i politika investiranja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj je izučavanja programa ekonomike i politike investiranja produbiti znanja studenata o uvjetima i okruženjima svrsishodnog investiranja u suvremenom i otvorenom tržištu kao podloge povećanja ekonomskog rasta i blagostanja gospodarstva. Isto tako, omogućit će se studentima upoznavanje metoda i modela politike investiranja te suvremenih instrumenata i institucija za transfer štednje (akumulacije) u realni sektor ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Pojam investicija.
- Obilježja infrastrukturnih projekata
- Uloga kapitalne akumulacije u ekonomskom razvoju
- Dugoročni trendovi kapitalne akumulacije
- Makroekonomska obilježja investicija
- Mikroekonomska obilježja investicija
- Investicije i poslovno okruženje
- Planiranje javnih investicija
- Financiranje investicija
- Alternativni modeli financiranja
- Financiranje bespovratnim sredstvima EU
- Instrumenti i institucije financiranja investicija.
- Javna nabava
- Suvremene metode procjene koristi i troškova investicijskih projekata
- Analiza koristi i troškova (cost benefit analysis)

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).
Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital i ljudski potencijali
- obrazovanje i ekonomski razvoj
- obrazovanje i znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode i tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju.
Sadržaj predmeta
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).
Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.
Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Ekonomika turizma
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- izučavanje ekonomskih i razvojnih aspekata turizma
- povezivanje osnovnih načela ekonomske teorije s ekonomskim procesima koje inicira turizam
- usvajanje konceptualnih znanja za uočavanje različitih utjecaja turizma na gospodarski sustav
- utvrđivanje ekonomskih zakonitosti koje postoje na turističkom tržištu
- mjerenje i analiziranje ekonomskih učinaka turizma
- dijagnosticiranje različitih problema na koje se nailazi na turističkom tržištu te pronalaženje adekvatnih rješenja za utvrđene probleme
Sadržaj predmeta
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude

Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Ekonomika zdravstva
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje ekonomike zdravstva, njezine osnovne odrednice, odnosno, alate kojima se koristi. Predmet obrađuje teme poput odnosa zdravstvene skrbi i zdravlja, daje pregled funkcioniranja i glavnih sudionika tržišta zdravstvene skrbi te glavnih problema s kojima se to tržište suočava.

Sadržaj predmeta
- Zašto ekonomika zdravstva i zdravlja? (specifična ekonomska obilježja tržišta zdravstvenih usluga)
1. - Ekonomski modeli potražnje pojedinaca za zdravljem
2. - Razine zdravstvene skrbi i uloga prevencije
3. - Problematika izraženih asimetrija znanja i informacija u zdravstvu
4. - Ponuda zdravstvene skrbi i poticaji na strani ponude (ekonomski modeli ponašanja liječnika i ostalih dionika)
5. - Relacijska mreža u sustavu zdravstva i ugovaranje skrbi u zdravstvu (uloga zdravstvenog osiguranja)
6. - Organizacija zdravstvenog sustava i razvoj javnog zdravstva
7. - Financiranje zdravstva u Hrvatskoj (doprinosi i uloga HZZO, struktura osiguranika, struktura rashoda za zdravstvenu zaštitu, naknade, dopunsko i dodatno osiguranje)
8. - Sustavi financiranja zdravstva u svijetu (različite sheme javnog i privatnog financiranja zdravstva: državna shema, obvezno osiguranje, dobrovoljno osiguranje, izravna plaćanja)
9. - Uzroci rasta i vrednovanje javnih rashoda u zdravstvu (objašnjenja rasta javnih rashoda)
10. - Prioritiziranje u zdravstvu - efektivno i efikasno pružanju usluga zdravstva (analiza troškova i koristi, analiza ekonomičnosti, primjena metoda vrednovanja, praćenje i evaluacija javnih politika u zdravstvu)
11. - Uloga države u osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite (jednakost, učinkovitost i potreba, distributivna pravednost)
12. - Bihevioralna ekonomika i javno zdravlje
13. - Zdravstveni sustav budućnosti
1. - Razvoj personalizirane medicine i zdravstvenih tehnologija budućnosti
Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Ekonomska demografija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima temeljna znanja neophodna u proučavanju problematike stanja i kretanja stanovništva koje neminovno mijenja ekonomsku sliku države i utječe na redefiniranje poslovanja poduzeća, ali i na prilagođavanje poduzeća aktualnim demografskim promjenama kao što su migracije, starenje stanovništva, zapošljavanje u novim uvjetima, itd. Demografski čimbenici u sve većoj mjeri utječu na poslovanje poduzetnika i na njihovu konkurentnost u europskim i svjetskim okvirima i zato imaju važnu ulogu u definiranju smjera razvoja i poslovanja poduzeća, ali i smjera razvoja države. Predmet ima za cilj osposobiti studente za primjenu i razumijevanje osnovnih demografskih trendova u poslovnoj sferi i javnom sektoru.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- Uvod u Ekonomsku demografiju
- Općenito o demografiji: demografija kao društvena znanost
- Demografija u ekonomskoj teoriji
- (Rane) rasprave o stanovništvu: implikacije za populacijsku politiku
- Demografski procesi: starenje (rodnost i smrtnost) i migracije stanovništva
- Teorija demografske tranzicije: troetapni model
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak I: ukupno kretanje stanovništva i demografska struktura
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak II: struktura stanovništva prema spolu i dobi
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak III: zaposlenost i migracije (ekonomska struktura stanovništva)

2. ishod učenja:
- Demografske promjene i sustav socijalnog osiguranja
- Ekonomska kriza i demografija
- Trendovi u poduzetništvu, inovacije i demografska struktura
- Demografska struktura i konkurentnost – primjer Hrvatske
- Demografska struktura i konkurentnost – primjer članica EU
- Utjecaj demografskih promjena na poslovanje poduzeća i javni sektor: pogled u budućnost

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Ekonomske perspektive religije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomske perspektive religije jest omogućiti studentima razumijevanje socio-ekonomskih odnosa između ekonomije i religije, pružiti studentima uvide u koristi i troškove koje religija generira, kao i potvrditi djelovanje ekonomskih zakonitosti i fenomena u području religije. Studentima će se prezentirati učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj i obrnuto, učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost, s naglaskom na kršćanstvo te ostale religije.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA 1:
- Uvod u ekonomske perspektive religije
- Odrednice religioznosti u socio-ekonomskom okruženju
- Sekularizacija: uloga države i religije
- Državna (službena) religija
- Utjecaj religioznosti na pismenost i obrazovanje: povijesni pregled i suvremeni trendovi
- Odnos religioznosti i znanosti: utjecaj na znanstvena postignuća
- Potrošačeva etika i uloga religioznosti
- Ponašanje potrošača uvjetovano religijskim uvjerenjima
- Empirijska istraživanja: Religija i ponašanje potrošača
ISHOD UČENJA 2:
- Učinci religije na ekonomsku aktivnost, socijalno i političko opredjeljenje i izbore
- Učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj
- Učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost
- Utjecaj religije na funkcioniranje pojedinih gospodarskih sektora
- Empirijska istraživanja: Kršćanstvo i ekonomski rast
- Empirijska istraživanja: Islam i ekonomski rast

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti je omogućiti studentima dublje razumijevanje značaja društvene pismenosti u njezinoj multidimenzionalnoj formi, kao i sagledavanje brojnih ekonomskih implikacija koje iz toga proizlaze. Iako pismenost polazi od znanja, vještina i kompetencija stečenih obrazovanjem i radom, studenti će, kroz ovaj kolegij, pored ekonomskih aspekata raznovrsnih dimenzija pismenosti, a koje se manifestiraju na razini pojedinca, osiguravajući mu bolji i kvalitetniji život, moći spoznati ekonomske učinke višeznačno određene pismenosti i na razini poduzeća, osiguravajući mu veće šanse za uspjeh, kao i na razini društva i njegova osnaživanja. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente sa značenjem različitih osobno usmjerenih inicijativa pojedinaca, kao i njihove aktivne participacije u potrebama društva, koje inicijative pretpostavljaju različite suvremene oblike društvene pismenosti, a manifestiraju se kroz fenomene građanske osviještenosti i odgovornosti. Konačno, studenti će dobiti uvid i u značaj institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod u pojmovno određenje društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Multidimenzionalnost suvremenog poimanja društvene pismenosti: informatička, digitalna, tehnološka, medijska, financijska, mirovinska, socijalna, ekološka, zdravstvena, i dr.
- Determinante društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Čimbenici društvene pismenosti
- Atributi građanske odgovornosti
- Društvena pismenost i građanska odgovornost: relacije i međuovisnosti
- Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (2)
- Društvena pismenost i građanska odgovornost kao ekonomski resursi suvremenog društva
- Ekonomske koristi i troškovi društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Ekonomske implikacije društvene pismenosti i građanske odgovornosti na pojedinca, poduzeće i društvo
- Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (3)
- Institucionalno okruženje kao podrška razvoju društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Strategije, mjere i programi nacionalne politike u funkciji promicanja društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Vrednovanje uloge institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti
- Empirijska istraživanja

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Europsko poslovno okruženje i zajedničke politike EU
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij cilja pružiti studentima temeljna znanja i razumijevanje europskog integracijskog procesa, upravljanja unutar Europske unije i temeljnih zajedničkih politika EU-a. Radi boljeg razumijevanja „europskog konteksta“ i poslovnog okruženja u Europskoj uniji, potrebno je opisati i objasniti međunarodni poslovni kontekst, teorijske postavke europskih ekonomskih integracija te utjecaj pojedinih politika EU-a na europsko poslovno okruženje i korporativne strategije koje razvijaju poduzeća kao odgovor na te politike.

Sadržaj predmeta
- Temeljne odrednice europskog gospodarstva i poslovanja na europskom tržištu
- Teoretska i metodološka osnova analize europskog poslovnog okruženja i funkcioniranja zajedničkih EU politika
- Povijesni razvoj i zakonodavno-institucionalni okviri Europske unije
- Kreiranje zajedničkih politika i donošenje odluka u EU
- EU proračun i strateški razvojni ciljevi EU-a
- Preferencijalna liberalizacija i teorijski temelji ekonomskih integracija u globalnom kontekstu
- Unutarnje europsko tržište i njegove temeljne slobode
-Poslovni aspekti funkcioniranja Unutarnjeg tržišta, atraktivnost poslovanja i ulaganja te razvoj konkurentnosti europskih poduzeća
- Tržišno natjecanje i druge važne „mikro-politike“ u EU
- Europska industrija, poduzetništvo i specifičnosti poljoprivredne politike EU
- Europska monetarna integracija i reperkusije uvođenja jedinstvene valute na poslovanje
- Europsko tržište rada, mobilnost i potrebne vještine suvremenog poslovanja
- Politika zaštite okoliša i „zelena“ perspektiva europskog razvoja
- Zajednička trgovinska politika EU i poslovanje u uvjetima globalne konkurencije
- Poslovno okruženje u specifičnim članicama Europske unije, promicanje poduzetništva i analiza studije slučaja.


Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Farmaekonomika
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.
Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.
Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 151
Industrijska organizacija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).
Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
1. Uvod u industrijsku organizaciju
2. Suvremene ekonomske teorije poduzeća
3. Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
4. Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
5. Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
6. Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
7. Vladajući položaj – pojam i odrednice
8. Ograničenja vladajućeg položaja
9. Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
10. Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
11. Cjenovna konkurencija (politika cijena)
12. Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
13. Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
14. Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
15. Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 163
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe I neefikasne.
Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Kohezija, socijalna politika i EU fondovi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Pored teoretskog i povijesnog prikaza socijalnih i regionalnih aspekata i politika Europske unije, temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju analizu ekonomskih, financijskih, regulatornih i institucionalnih razlika u Uniji kao i preduvjeta uspješne realizacije kohezijskih ciljeva Europske unije, a posebno radi ostvarivanja ciljeva realne konvergencije i socijalne kohezije unutar Unije. Na taj se način smanjenju ekonomske i socijalne razlike između europskih građana, pojedinih zemalja i regija, a što pospješuje funkcioniranje Unutarnjeg tržišta EU te pridonosi stvaranju jednakih uvjeta života, rada, blagostanja i razvoja.
Sadržaj predmeta
- Ekonomska i socijalna heterogenost Europe i važnost konvergencije unutar EU
- Teorija i europska praksa koncepata Države blagostanja
- Temelji socijalne Europe i europskog socijalnog modela
- Temeljni okviri Europskog tržišta rada i slobodne mobilnosti radnika
- Problem nezaposlenosti i politika zapošljavanja u EU
- Fleksigurnost, europski socijalni dijalog i politika plaća (nadnica)
- Razvojne strategije, 'Održivo blagostanje' i eko-socijalne politike u EU
- Borba protiv siromaštva u EU u uvjetima globalizacije i demografskih izazova u Europi
- Digitalizacija, obrazovanje i vještine, Politika „mladih“ i zdravstvena politika u EU
- Povijesni razvoj i financijski značaj europskih politika regionalnog razvoja, strukturalnih promjena i kohezije
- Kohezijska politika EU - prioriteti i ciljevi regionalnog i socijalnog napretka u Uniji
- Kohezijska politika EU – učinkovitost, apsorpcija, transparentnost i perspektive
- Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)
- ESIF u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- Kohezijska politika Unije i Republika Hrvatska.

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Kolegiji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
3
Izborni 1
Modeli višekriterijskog odlučivanja s primjenama
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme višekriterijskog odlučivanja
- Osposobiti studente za uspješno korištenje metoda višekriterijske analize za donošenje odluka.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
U kolegiju će se obraditi nekoliko pristupa višekriterijskog odlučivanja te će se dati težište na određene metode. U sklopu kolegija studentima će se predavati teme vezane uz pojedinačno i grupno odlučivanje, pojasnit će im se načini transformacije atributa, načini procjene važnosti kriterija poput metoda za grupno i pojedinačno procjenjivanje težina te prikazati najčešće korištene metode višekriterijskog odlučivanja i primjeri analize problema kroz nekoliko najčešće korištenih metoda višekriterijske analize poput Analitičkog Hijerarhijskog Procesa (AHP), MAVT, MAUT, TOPSIS, PROMETHEE i ELECTRE. Svaka od metoda će se detaljno obraditi kako bi studenti imali prilike kroz konkretne primjere utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Teme koje će se obraditi u okviru kolegija su sljedeće:
- Uvodno o problemima odlučivanja i višekriterijskom odlučivanju te metodama za višekriterijsko odlučivanje
- Transformacija atributa; normalizacija, linearna transformacija skale, postotna transformacija
- Procjena važnosti kriterija;
- Metode za grupno procjenjivanje težina; rangiranje, ocjenjivanje, metoda usporedbe u parovima
- Metode procjene važnosti za jedinstvenog donosioca odluke; metoda svojstvenog vektora; ponderirarna metoda najmanjih kvadrata; metoda entropije
- Metode za višeatributno odlučivanje;
- Metode u slučaju kada ne postoje informacije o preferencijama
- Metode u slučaju kada postoje informacije o atributima
- Metode u slučaju postojanja informacija o preferencijama među atributima
- Metode sa poznatim kardinalnim preferencijama (SAW, TOPSIS, Metoda linearne asignacije, PROMETHEE, AHP)
- Analitički hijerarhijski proces (AHP) ; osnovni koncept,
- Saaty-eva skala
- AHP; izračunavanje vektora prioriteta,
- Izračunavanje koeficijenta konzistencije;
- Analiza osjetljivosti
- AHP; primjer na konkretnom problemu (analiza znanstvenog rada)
- Višeatributna teorija korisnosti (MAUT)
- Modeliranje funkcije vrijednosti
- Metode višekriterijske analize u kojima se koristi idealno rješenje
- Metoda TOPSIS
- Metoda ELECTRE; kreiranje tablice; određivanje skupova suglasnosti i nesuglasnosti te računanje matrica suglasnosti i nesuglasnosti; uspostavljanje outranking relacije i eliminacija dominiranih inačica
- Metoda PROMETHEE
- Primjene u praksi

Osnove poslovnog njemačkog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Abeceda; Slovkanje; Zanimanja; Posjetnice; Odjeli u poduzeću; Zemlje, jezici, nacionalnosti; Boje; Uredski namještaj, tehnika i potrepštine; E-mail; Narudžba; Ugovaranje termina; Sajam; Izražavanje sati i vremena; Organizacijska struktura poduzeća;
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Jednina i množina imenica; Određeni i neodređeni član; Brojevi; Izjavne rečenice – redoslijed riječi; inverzija; Pitanja (da/ne; W-pitanja); Prezent indikativa pravilnih glagola; Postotak; Akuzativ; Negacija (nicht / kein-); Vremenski prijedlozi; Veznici u nezavisnim rečenicama; Prezent indikativa modalnih glagola; Preterit pomoćnih glagola.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osnove poslovnog njemačkog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Poslovni ručak; Small-Talk; Plaćanje u restoranu; Snalaženje u prostoru; Usluge selidbe; Prijevozna sredstva; Poziv na događaj; Prihvaćanje i odbijanje poziva; Organizacija događaja; Odjeli u poduzeću i njihove zadaće; Obračunavanje troškova putovanja; Službeno putovanje – informacije; Razvoj poduzeća.
Jezične strukture: Posvojni pridjevi u nominativu i akuzativu; Prezent glagola sa samoglasničkom promjenom; Prezent djeljivih glagola; Formalni i neformalni oblici imperativa glagola; Prijedlozi za izražavanje vremena; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Poredak riječi u rečenici (Satzklammer); Pokazne zamjenice; Modalni glagoli u preteritu.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osnove poslovnog talijanskog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Spelling; Države, nacionalnosti, jezici; Formalno oslovljavanje; Naručivanje; Zahvaliti i odgovoriti na zahvalu, Poslovni ručak; Rezervacija; Organizacija događaja; Vrste plaćanja; E-mail; Datum.
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Imenice – rod i broj; Određeni i neodređeni članovi; Prezent pravilnih, modalnih, pomoćnih i nekih nepravilnih glagola; Izjavne i upitne rečenice; Prijedlozi; Brojevi; Jednina i množina imenica i pridjeva; Redni brojevi.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osnove poslovnog talijanskog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Ured; Predmeti u uredu; Razmještaj stvari u prostoru; Poslovni sastanak; Dnevni raspored; Sat; Opis puta – upute; Snalaženje u prostoru; Odjeli poduzeća; Organizacijska struktura poduzeća; Radni dan; Opis prošlog događaja; Opis tvrtke.
Jezične strukture: Prijedlozi; Posvojni pridjevi; Negacija; Povratni glagoli; Prezent nepravilnih glagola. Izravne i neizravne sobne zamjenice; Pokazne zamjenice; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Prijedlozi za izražavanje vremena.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osobne financije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Stjecanje znanja iz onih područja financija koja se mogu i trebaju primijeniti na osobnoj razini, odnosno razini kućanstva, putem upoznavanja s temeljima upravljanja kućnim budžetom, tržišnim funkcijama domaćinstva, elementima ekonomskog procesa u domaćinstvu, vrstama i ciljevima ulaganja u osobnim financijama te problematike financijske pismenosti.
- Osposobiti studente na zaključivanje o odnosu među kategorijama ekonomskog procesa u domaćinstvu kao i zakonitostima i načelima ulaganja u osobnim financijama.
- Osposobiti studente da primijene usvojena znanja na rješavanje praktičnih problema financijskog planiranja i ulaganja u osobnim financijama.

Sadržaj predmeta
- Životni standard i kvaliteta života. Rizik siromaštva.
- Ekonomske i tržišne funkcije domaćinstva kao nositelja ponude i potražnje
- Zarada, potrošnja i štednja pojedinca (domaćinstva).
- Praćenje ekonomskih procesa u domaćinstvu. Elementi ekonomskog procesa u domaćinstvu – bilanca, ekonomski i financijski tokovi domaćinstva.
- Ekonomski pokazatelji domaćinstva.
- Zakonitosti i načela ulaganja u osobnim financijama
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u mirovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u imovinsko, životno i zdravstveno osiguranje
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u nekretnine, ulaganja u posebne oblike štednje, u financijsku imovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u zlato, dragocjenosti, umjetnine, ulaganja u obrazovanje djece, ulaganja u vlastiti posao
- Struktura (diverzifikacija) ulaganja u osobnim financijama
- Osobne financije i oporezivanje
- Financijsko planiranje. Procjena poželjnosti ulaganja u osobnim financijama.
- Financijska pismenost - opasnosti anticipirane potrošnje i zaduživanja
- Financijska pismenost - odnos prema financijskom marketingu; asimetričnost informacija subjekata financijske industrije i potrošača

Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 149
Pametni gradovi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.
Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Povijest ekonomske misli
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij Povijest ekonomske misli je temeljni, općeobrazovni i teorijski kolegij koji sadrži pregled i analizu kretanja (nastajanja, uspona, stagnacije, regresije i razvoja) opće povijesti ekonomske misli na svjetskoj razini (tj. glavnih škola ekonomske misli i njihovih teorija što uključuje procjenu znanstvenih doprinosa velikih teoretičara iz prošlosti ekonomije) počevši od prvih pisanih tragova kulture u starom vijeku. osnovna je intencija olakšati studentima razumijevanje sadašnjeg stanja i tendencija kretanja ekonomske misli, posebno onih tendencija razvoja koje koriste ili nastavljaju neke tradicije ili znanstvene discipline iz bliže ili dalje prošlosti ekonomije. Cilj kolegija je upoznati studente s poviješću i razvojem ekonomske misli, paradigmama, teorijama i modelima time da će na taj način studenti steći osnovna znanja o izvorima ekonomskih teorija koja će im pomoći u razumijevanju i rješavanju suvremenih ekonomskih problema istih ili sličnih karakteristika, istovremeno dajući im podlogu za lakše razumijevanje ostalih ekonomskih kolegija u procesu obrazovanja.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- ekonomska misao u antičkom razdoblju: doprinos stare Grčke
- ekonomska misao u razdoblju Rimskog carstva
- ekonomska misao u srednjem vijeku: skolastička ekonomska analiza
2. ishod učenja
- ekonomska misao u doba nastanka kapitalizma I: merkantilizam
- ekonomska misao u doba nastanka kapitalizma II: fiziokratizam
3. ishod učenja
- industrijski kapitalizam i ekonomska misao: klasična liberalna škola (sljedbenici i popularizatori)
- reakcije na kapitalistički sistem I: njemačka povijesna škola (protekcionizam)
- reakcije na kapitalistički sistem II: rani socijalisti
- reakcije na kapitalistički sistem III: socijalisti utopisti
- reakcije na kapitalistički sistem IV: socijalisti rikardijanci
- reakcije na kapitalistički sistem V: marksizam
4. ishod učenja
- ponovni uspon liberalizma I: austrijska/bečka/psihološka škola ekonomske misli
- ponovni uspon liberalizma II: matematička/lozanska škola ekonomske misli
- ponovni uspon liberalizma III: marshalijanska/kembridžska škola ekonomske misli
- ekonomska kakofonija 20. stoljeća: uvod u suvremene ekonomske teorije

Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Digitalna transformacija poslovanja je temeljita promjena u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja. Digitalna transformacija je proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve segmente života i poslovanja, mijenjajući iz korijena poslovne procese i navike. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s značajkama digitalne transformacije primjenom digitalnih tehnologija, modelima i načinom transformiranja poslovnih modela primjenom digitalnih tehnologija te kroz primjere i razradu poslovne prakse poznatih kompanija prikazati proces digitalne transformacije. Kroz praktičnu izvedbu studenti će moći samostalno osmisliti strategije, dizajnirati i kreirati sadržaje digitalnih tehnologija koje omogućuju digitalnu transformaciju fiktivnih ili pravih poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Informacijska tehnologija kao sredstvo digitalizacije poslovanja
- Evolucija primjene IT-a
- Pojam digitalna ekonomija i digitalna transformacija
- Disruptivni poslovni modeli i disruptivne inovacije koje proizlaze digitalizacijom poslovanja
- Izazovi digitalizacije poslovanja
- Korporativno upravljanje informatikom i digitalizacijom poslovanja
- Evolucija CIO
- Koraci izrade strateškog plana primjene digitalne tehnologije u poslovanju
- Osmišljavanje digitalnog poslovnog modela
- Strategija pozicioniranja uloge digitalne tehnologije I informacijskih sustava u poslovanju
- Primarne digitalne tehnologije u poslovanju: Mobilna telefonija, Društvene mreže i komunikacijske platforme, Internet stvari, Računalstvo u oblaku i Veliki podaci
- Sekundarne digitalne tehnologije u poslovanju: Umjetna inteligencija, Robotika, Prepoznavanje lica i govora, Hologrami, Proširena i virtualna stvarnost, , Nosive tehnologije, Dronovi, 3D printanje
- Pametni uredi i pametno poslovanje
- Kritički pristup u analiziranju tržišnih prilika i kreiranje strategija u poslovnom modelu Canvas
- Kreiranje sadržaja digitalnih tehnologija (Wordpress, Google site, Google Earth, Mailchimp, Canva, Sway, …)

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Projektno financiranje
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i kategorijama projektnog financiranja potrebnima za razumijevanje suvremenog značaja i uloge projektnog financiranja u realizaciji investicijskih ulaganja. Program je orijentiran na sve faze razvoja, upravljanja te financijskog strukturiranja projekta kako bi studenti dobili potpuni uvid u sve ključne segmente realizacije projekata.

Sadržaj predmeta
- Pojam projektnog financiranja
- Teorijski aspekti projektnog financiranja
- Tržište projektnog financiranja
- Sustav projektnog planiranja
- Razvoj i upravljanje projektom
- Financijski instrumenti i izvori financiranja
- Ugovorni oblici projektnog financiranja
- Ključne karakteristike projektnog ugovora
- Projektna dokumentacija
- Analiza makroekonomskih pretpostavki
- Analiza političkih pretpostavki
- Financijsko modeliranje i evaluacija
- Financijsko strukturiranje
- Analiza projektnih rizika
- Marketing i promocija projekata

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.
Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.
Sadržaj predmeta
U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja

Umjetna inteligencija u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Glavni cilj predmeta jest upoznati studente sa svim aspektima postojanja, razvoja i primjene umjetne inteligencije te njezine primjene u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Definiranje umjetne inteligencije
- Razvoj umjetne inteligencije
- Razvoj umjetne inteligencije kroz povijest
- Vrste umjetne inteligencije prema stupnju inteligencije – jaka i slaba
- Vrste alogoritama, nadzirano i nenadzirano učenje
- Veliki podaci i rudarenje podataka
- Strojno i duboko učenje
- Područja primjene UI: računalne igre i simulacije, ekspertni sustavi, neuronske mreže, razumijevanje i obradba prirodnih jezika (razumijevanje govora, prevođenje) rješavanje problema, pretraživanje podataka, automatsko programiranje, inteligentni agenti,…
- Računalni vid (raspoznavanje uzoraka ili predmeta, analiza scene)
- Umjetna inteligencija u menadžmentu ljudskih resursa
- Virtualna stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Proširena stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Primjena umjetne inteligencije u poslovanju s etičkog aspekta
- Rizici primjene umjetne inteligencije u poslovanju
- Prihvaćenost umjetne inteligencije u poslovanju od strane krajnjih korisnika

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.
Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje

Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kolegij/ji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
6
Izborni 2
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ekonomiji i poslovanju
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja informatike potrebnih za uspješno praćenje ostalih kolegija na Fakultetu, a posebice kolegija koji se izvode unutar Katedre za informacijske znanosti.

Sadržaj predmeta
Na ovom kolegiju se stječu znanja i vještine za uvođanje, unaprjeđenje i korištenje računala u poslovanju tvrtke kroz sljedeće tematske cjeline:
- upoznavanje pojmova Informatika i informatička tehnologija
- Informacijski sustavi - osnovni pojmovi i koncepti.
- Informacijski sustav i poslovni sustav.
- Poslovno modeliranje u sučelju proračunske tablice Excel.
- Lajfver. Korisnici i profesionalni informatičari. Informatička zanimanja, CIO danas i kroz povijest
- Računalni sustavi. Sklopovska oprema računala. Internet, telekomunikacije, računalne mreže, mobilno računalstvo.
- Softver. Sistemski i razvojni softver
- Aplikativni softver i poslovne aplikacije.
- Inovativni informacijski sustavi. Računalni proizvodi i informatička rješenja.
- Analitičko modeliranje u sučelju proračunskih tablica. Analitički modeli u poslovanju
- Dijagrami u računalnom modeliranju i programiranju. Blok dijagrami, dijagrami logičkih sklopova, - dijagram objekt-veza, dijagram objekata Relacijski modeli podataka i objektno orijentirana baza podataka.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u poslovnom programiranju u Excelu
- Upoznavanje pojmova digitalna tehnologija i digitalna transformacija
- Osnovne spoznaje o primarnim i sekundarnim digitalnim tehnologijama
- Budućnost informacijsko-komunikacijske tehnologije

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ana Babić
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Matematika
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za usvajanje temeljnih pojmova diferencijalnog i integralnog računa kao i linearne algebre s matričnim računom koje će kasnije moći primijeniti u ostalim ekonomskim kolegijima za promatranje i interpretaciju promjene određene ekonomske pojave kao i za optimizaciju ekonomskih funkcija.

Sadržaj predmeta
Predmet je sadržajno podijeljen u sljedeće cjeline:
- SKUPOVI I SKUPOVI BROJEVA,
- FUNKCIJE: definicija funkcije, domena funkcije, , vrste funkcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija. Realne funkcije: podjela funkcija, elementarne funkcije, limes funkcije, neprekidnost funkcije.
- DIFERENCIJALNI RAČUN: Problem tangente i brzine, definicija derivacije, derivacije elementarnih funkcija, pravila deriviranja, diferencijal funkcije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa, L'Hospitalovo pravilo primjena derivacija na ispitivanje toka funkcije, ekstremi funkcije.
- INTEGRALNI RAČUN Određeni integral. Darboux-ove sume, teorem srednje vrijednosti. Neodređeni integral i veza s derivacijom. Primitivna funkcija. Tablični integrali i pravila integriranja. Metoda supstitucije i parcijalne integracije.
- MATRIČNA ALGEBRA: pojam matrice, klasifikacija matrica, računske operacije s matricama, vektorski prostor, inverzna matrica, rang matrice, sustav linearnih jednadžbi, Gauss – Jordanova metoda, primjena Gauss – Jordanove metoda na računanje inverzne matrice, determinante kvadratne matrice, svojstva determinanti, primjena determinanti na računanje inverzne matrice, Cramerov sustav linearnih jednadžbi, inverzna matrica, Gaussova metoda eliminacije, rang matrice, rješavanje matričnih jednadžbi, primjena matričnog računa u ekonomiji.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 140
Metode izrade stručnog rada
3
15
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna teorijska i praktična znanja izrade, dizajniranja, tehničkog oblikovanja i prezentiranja stručnih radova na preddiplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
Pojam metodologije znanstvenog istraživanja, Tehnologija znanstvenog istraživanja, Znanstvena i stručna pisana djela, Bitni dijelovi znanstvenih i stručnih radova, Uočavanje problema istraživanja, Hipoteze istraživanja, Pripremanje strukture istraživanja, Pretraživanje bibliografskih izvora, Sastavljanje literature, Pismeno oblikovanje radova, Sustavi citiranja, Citiranje, Parafraziranje, Plagiranje, Tehničko oblikovanje stručnih radova, Priprema prezentacija i prezentacijske vještine.
Osnove ekonomije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o kategorijalnom aparatu i osnovnim principima funkcioniranja ekonomskih sustava: svjetske i nacionalne ekonomije, te gospodarskih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Tržište - država;
- Zakonitosti ponude i potražnje;
- Elastičnost ponude i potražnje;
- Granična korisnost i zakon opadajuće granične korisnosti;
- Teorija proizvodnje i granični proizvod; Zakon opadajućih prinosa; Prinosi na opseg;
- Teorija troškova: ukupni, fiksni, varijabilni, granični, prosječni troškovi;
- Tržišne strukture: Potpuna konkurencija;
- Tržišne strukture: Monopol;
- Tržišne strukture: Oligopol
- Tržišne strukture: Monopolistička konkurencija;
- Nadnice i tržište rada;
- Zemlja i kapital;
- Osnove agregatne ponude i potražnje; Bruto domaći proizvod;
- Potrošnja i investicije;
- Novac i poslovno bankarstvo
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.uniri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Osnove poduzetništva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za poduzetništvo, važnost poduzetnika u nacionalnom i globalnom gospodarskom okruženju te osnovnim elementima poduzetničke aktivnosti.

Sadržaj predmeta
Odrednice poduzetništva i pojam poduzeća. Vrste poduzetništva. Osobine poduzetnika. Važnost poduzetništva u domaćem gospodarstvu. Specifičnosti start-up poduzetnika. Čimbenici uspjeha poduzetnika. Uvjeti osnivanja i poslovno okruženje. Proces preuzimanja rizika. Razvoj poslovnih ideja. Mehanicistički pristup poduzeću. Poduzetnički koncepti, sredstva rada i financiranje. Vrednovanje poslovne infrastrukture. Kalkulativni obuhvat proizvoda i usluga. Osnovni troškovni aspekti u poduzetništvu. Ekonomski i socijalni ishodi poduzetničkog pothvata. Dionici poduzetničkog procesa.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 136
Doc. dr. sc. Jana Katunar
Kabinet: 64/III
E-mail: jana.katunar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Poslovni engleski jezik 1
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama (formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke (morfologija, sintaksa i semantika).
Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i unapređivanje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Organizacija poduzeća. Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Zapošljavanje. Pisanje zamolbi. Pisanje životopisa, intervjui. Maloprodaja. Franšiza. Branding. Međunarodno poslovanje i kulturološke razlike. Poslovanje i okoliš. Bankarstvo. Aktivna vremena za izražavanje sadašnjosti. Aktivna vremena za izražavanje prošlosti. Aktivna vremena za izražavanje budućnosti. Pasiv.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Matematika za ekonomske i financijske analize
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Na kolegiju Matematika za ekonomske i financijske analize studenti će primjenjivati znanje diferencijalnog računa u analizi i optimizaciji ekonomskih funkcija. Nadalje, studenti će koristiti metode financijske matematike na primjerima financijskog poslovanja.

Sadržaj predmeta
Funkcije više varijabli. Homogenost funkcije više varijabli općenito i na primjeru ekonomske funkcije. Parcijalne derivacije funkcije. Totalni diferencijal. Koeficijent elastičnosti funkcije jedne i više varijabli. Optimizacija ekonomske funkcije s jednom varijablom. Optimizacija funkcije dvije varijable bez ograničenja i primjena na ekonomske funkcije. Optimizacija funkcije dvije varijable s ograničenjem u obliku jednakosti i primjena na ekonomske funkcije. Uvod u dinamičku analizu. Diferencijalne jednadžbe. Ekonomske primjene.
Jednostavni kamatni račun i neke primjene. Osnovni pojmovi. Kamatni račun od sto, više i niže sto. Račun mjenica. Potrošački kredit. Složeni kamatni račun (dekurzivni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata (isplata). Vječna renta. Složeni kamatni račun (anticipativni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Ekvivalentni dekurzivni kamatnjak.
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 161
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Telefon: 051/ 355 -161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 140
Mikroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomija je obučiti studente u svladavanju temeljnih mikroekonomskih kategorija, koncepata i instrumentarija koji su osnova razumijevanja ekonomije kao suvremene znanosti. Pored tradicionalnog pristupa zasnovanog na verbalnoj deskripciji, cilj kolegija je razviti sposobnosti studenata za samostalnim ovladavanjem grafičkog i matematičkog pristupa izvođenja zaključaka iz zadanih pretpostavki ekonomske znanosti. Nakon usvajanja temeljnih znanja o zakonitostima ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata, potrošača (na strani potražnje) i proizvođača (na strani ponude), cilj kolegija je omogućiti studentima dublje razumijevanje ključnih koncepata mikroekonomske teorije s naglaskom na politiku određivanja ravnotežne cijene i količine kratkog i dugog roka, prelazeći sa tržišta outputa na tržište inputa, sa savršenih u nesavršene tržišne uvjete opterećene brojnim tržišnim slabostima i nedostacima.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomija kao znanstvena disciplina
- Ponuda i potražnja: zakoni, funkcije (Cournot), elastičnost
- Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (Gossenovi zakoni)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija indiferencije (Edgeworth i Pareto)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija otkrivene preferencije (Samuelson)
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u kratkom roku (Tourgot)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u dugom roku
- Teorija proizvodnje: ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u kratkom roku
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u dugom roku
ISHOD UČENJA (3)
- Klasifikacija tržišnih struktura na tržištu outputa i tržištu inputa
- Tržište savršene konkurencije
- Monopol
- Monopolistička konkurencija
- Oligopol

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Organizacija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kao uvodni kolegij u područje organizacijskih studija kolegij ima zadatak osvijestiti različitost pristupa: tehničkog, sociološkog i ekonomskog. Osobita se pažnja pridaje vrstama organizacijskih struktura, razlozima za analizu i oblikovanje organizacije, razvoju poslovnog sustava (praćenog profesionalizacijom funkcijskih područja) i potrebama za reorganizacijom (rast organizacija, integracijski procesi) te osnovnom okviru koji pravno definira profitne i neprofitne organizacije.

Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Značaj izučavanja organizacija.
- Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
- Čimbenici oblikovanja organizacija. Organizacija kao kompleksni sustav u kompleksnoj okolini. Situacijske teorije (teorija kontingencije).
- Utjecaj tehnologije na oblikovanja organizacije.
- Organizacijski ciljevi i strategije kao čimbenik oblikovanja organizacije.
- Pojam hijerarhije. Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna organizacija. Organizacija rada
- Organizacijska struktura. Elementi i obilježja organizacijske strukture. Pojam i oblici autoriteta.
- Oblikovanje organizacija. Linijska OS. Funkcijska OS. Poslovne funkcije u klasičnoj funkcijskoj strukturi.
- Složene OS. Financijski menadžment putem centara odgovornosti. SPJ.
- Fleksibilne organizacije. Projektna i matrična struktura. Poslovne mreže.
- Procesno orijentirana organizacija. BPR. Položaj poslovnog sustava u Porterovom vrijednosnom lancu.
- Poduzeće kao jedinica organizacije šireg gospodarskog sustava. Pravni oblici organizacija – razvoj dioničarstva ekonomske i organizacijske implikacije.
- Rast i razvoj poduzeća. Integracije poduzeća.
- Upravljanje inovacijama i promjenama.
- Organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija.

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poslovna etika
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su:
- razumijevanje odnosa između temeljnih moralnih načela i ciljeva tržišnog djelovanja
- ovladati osnovama etičke znanosti
- analiza i kritička prosudba važnosti i uloge etičkih normi u svakodnevnom životu, naročito u akademskoj djelatnosti
- razumijevanje uloge etike i odgovornosti u cilju pripreme studenata za sudjelovanje i upravljanje u organizacijama i njihovog socijalnog okruženja

Sadržaj predmeta
- Uvod u normativnu i poslovnu etiku;
- Etika i ekonomija: različite norme djelovanja.
- Normativa etika i njena primjena: konsekvencionalizam i utilitarizam. Studija slučaja: Chevy Malibu.
- Moderna ekonomska teorija: ekonomija blagostanja.
- Život nas utilitarista: ima li kraja instrumentalnoj racionalnosti? Preferencije, vrijednosti i korisnosti.Istraživanje o sreći
- Normativa etika i njena primjena: deontologija i utilitarizam pravila. Trolley problem
- Osnovni pravci etičke teorije i njihova primjena u poslovnom svijetu. Studija slučaja: Merck i lijek za riječno slijepilo
- Etika u poslovnoj organizaciji i poslovnom okruženju: ciljevi poslovne organizacije i etička načela i etičko djelovanje. Studije slučaja: neetično poslovanje korporacija - ima li rješenja?
- Društveno odgovorno poslovanje. Studije slučaja: društveno (ne)odgovorno poslovanje
- Nesavršenosti tržišta i etička odgovornost
- Jesu li sva dobra na prodaju? Vrijednost života.
- Konzumerizam i moral modernog čovjeka
- Etika i alokacija dobara: distributivna pravednost i država blagostanja
- Prioriteti u zdravstvu: eksperimentalni pristup teorijama pravednosti
- Moralnost i etičnost u akademskom i društvenom životu

Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Poslovni engleski jezik 2
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama ( formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.
Postizanje više jezične kompetencije u služenju stručnim tekstualnim žanrovima. Ovladavanje jezičnim strukturama i poslovnom terminologijom nužnom za komuniciranje u poslovnim situacijama. Razvijanje tehnike dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Korištenje stručnih i enciklopedijskih rječnika.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz daljnju obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke ( morfologija, sintaksa i semantika).
Usvajanje pojmova i ključnog vokabulara poslovnoga jezika korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Međunarodno poslovanje – uvoz/izvoz. Outsourcing. Vrste (trgovačkih) društava. Opis kretanja na tržištu. Burza. Poduzetništvo. Poslovni plan. Poslovanje poduzeća – godišnji izvještaj i financijska izvješća. Udruživanje i preuzimanje poduzeća. Marketing. Oglašavanje. Promocija i promocijski alati. Frazalni glagoli. Kondicionali. Upravni i neupravni govor.

Statistika za poslovanje i ekonomiju
5
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima zadatak razviti kod studenta poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih društveno-gospodarskih pojava. Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problematici gospodarstva. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazložiti. To znanje je temelj za bolje razumijevanje stručne literature i za uspješniji studij kolegija, kako metodoloških tako i drugih.

Sadržaj predmeta
Definicija statistike. Temeljni pojmovi. Statistički podaci. Uređivanje podataka i tabeliranje. Statistička grafika. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Analiza vremenskih serija. Definicija vremenskog niza. Pokazatelji dinamike. Indeksi Temeljni pojmovi vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Odabrane diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti. Središnji granični terorem. Sampling distribucije. Procjena odabranih parametara populacije. Procjena razlike odabranih parametara dviju populacija. Određivanje najmanje potrebne veličine uzorka.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Dr. sc. Ema Kelin , viša asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 168
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Makroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna i naprednija znanja iz područja makroekonomske teorije, koja će im omogućiti razumijevanje ponašanja nacionalnog gospodarstva u različitim makroekonomskim uvjetima, koristeći makroekonomske modele. Pri tome je posebna pažnja usmjerena na proučavanje učinaka makroekonomskih politika (fiskalne i monetarne) na gospodarske aktivnosti, te na postizanje makroekonomske ravnoteže na robnom, financijskom i tržištu rada u različitim vremenskim horizontima - kratkom, srednjem i dugom roku. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi koristeći makroekonomske modele mogli razumjeti i objasniti aktualna kretanja u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Uvod u makroekonomiju
- Ravnotežni domaći proizvod (sastav BDP-a, funkcija potrošnje i štednje)
- Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda matematički i grafički.
- Financijska tržišta (novac i tržište novca – ponuda i potražnja za novcem, komponente novčane ponude,
odrednice kamatne stope, monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu, monetarni multiplikator).
- IS-LM model (ravnoteža na tržištu roba, pomaci IS krivulje, ravnoteža na financijskom tržištu, pomaci LM
krivulje, istodobna ravnoteža na robnom i novčanom tržištu, analiza kombinacija monetarne i fiskalne politike pomoću IS-LM modela).
- Tržište rada (radna snaga, određivanje nadnica, određivanje cijena, prirodna stopa nezaposlenosti).
AS-AD model (agregatna potražnja: struktura, činitelji, izvođenje krivulje AD, agregatna ponuda:
determinante, izvođenje krivulje, razlike između kratkoročne i dugoročne AS, rješenje agregatnog AS-AD
modela, ravnoteža u kratkom i srednjem roku).
- Phillipsova krivulja (modificirana Phillipsova krivulja, dugoročna i kratkoročna Phillipsova krivulja).
- Ekonomski rast (činjenice, empirija, izvori rasta). Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod. Štednja i
potrošnja u dugom roku.
- Tehnološki napredak i ekonomski rast. Tehnološki napredak: kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja (osnovni alati; očekivanja, osobna potrošnja i investicije)
- Očekivanja, BDP i ekonomska politika
- Otvoreno gospodarstvo (Otvorenost na tržištu dobara i na financijskom tržištima. IS-LM model u otvorenom gospodarstvu, analiza učinaka monetarne i fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu)
- Otvoreno gospodarstvo (Proizvodnja, kamatna stopa i devizni tečaj).
- Makroekonomski poremećaji (depresije i krize).
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje teorije i primjene menadžmenta u različitim kontekstualnim uvjetima, te stjecanje znanja o učinkovitom upravljanju poduzećima i organizacijama.

Sadržaj predmeta
Program sadrži tematske jedinice:
- menadžment – temeljni čimbenik uspješnosti suvremenog poduzeća,
- konvencionalni pristupi menadžmentu,
- suvremeni pristupi menadžmentu,
- suvremene metode menadžmenta,
- okolina poduzeća u fokusu menadžmenta,
- menadžerska etika i društvena odgovornost,
- međukulturalni i međunarodni menadžment,
- planiranje,
- strategijsko planiranje,
- organiziranje i organizacija sustava menadžmenta,
- upravljanje ljudskim potencijalima,
- vođenje i motiviranje,
- kontroliranje,
- odlučivanje – glavna uloga menadžmenta i
- informacijska potpora odlučivanju.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 160
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 146
Izv. prof. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 160
Poslovni engleski jezik 3
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na višoj razini u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama te izlaganje odabrane teme; samostalno profesionalno pisanje bilješki, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Menadžment. Kulturalne razlike u menadžmentu. Motivacija. Maslowljeva teorija hijerarhije potreba. Radni odnosi. Uloga sindikata u gospodarstvu. Učinkovitost i zapošljavanje. Uloga države u gospodarstvu. Centralna banka. Oporezivanje. Računovodstvo i financijsko izvještavanje. Tečajne stope. Poslovni ciklus. Intervencije u poslovnim ciklusima. Tvorba riječi, relativne rečenice i inverzija.
Računovodstvo
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Računovodstvo jesu:
upoznati studente s temeljnim funkcijama i ulogom računovodstva u praćenju poslovnih procesa ;
upoznati studente s temeljnim računovodstvene principima i načelima te njihovom primjenom;
upoznati studente s računovodstvenim ciklusom i računovodstvenim procesima.
razjasniti ekonomske i financijske kategorije te njihove promjene koje nastaju u poslovanju i bilježe se u računovodstvenom ciklusu;
obučiti studente pravilnom evidentiranju poslovnih promjena u sustavu poduzetničkog računovodstva;
upoznati studente sa sadržajem, svrhom i ciljevima eksternog financijskog izvještavanja poduzetnika.

Sadržaj predmeta
- Uvod u računovodstvo,
- Računovodstveni sustavi i regulatorni okvir računovodstva,
- Temeljne povezanosti između ekonomskih kategorija u proizvodno-prometnom ciklusu,
- Instrumenti financijskog računovodstva – knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, kontni plan i financijski izvještaji,
- Računovodstvena pravila i primjena sustava dvojnog knjigovodstva,
- Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje financijske imovine,
- Računovodstveno praćenje proizvodnog procesa,
- Računovodstveno praćenje procesa trgovine,
- Računovodstvo izvora financiranja - obveze i kapital ,
- Priznavanje prihoda i rashoda,
- Korektivna knjiženja, vremenska razgraničenja, odgođena porezna imovina i obveze,
- Obračun i raspored financijskog rezultata,
- Temeljni financijski izvještaji – prezentiranje i analiza.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 86/IV
E-mail: josip.cicak@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 124
Statistička analiza
3
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja će studentima poslužiti za samostalno testiranje hipoteza te provedbu regresijske i korelacijske analize.

Sadržaj predmeta
Koncept testiranja hipoteza. Testiranje hipoteza na jednu granicu. Testiranje hipoteza na dvije granice. Pogreške tipa I i II. P-vrijednost.Testiranje odabranih hipoteza o jednoj populaciji. Testiranje odabranih hipoteza o dvjema populacijama. Hi-kvadrat test. Korelacijska analiza. Jednostavna regresija. Višestruka regresija. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost. Autokorelacija pogrešaka. Jednostavna analiza vremenskih serija.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Dr. sc. Ema Kelin , viša asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 168
Trgovačko pravo
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
1. Definirati i razlikovati temeljne institute teorije prava i države, trgovačkog prava i prava društava
2. Prepoznati, analizirati i pravilno tumačiti pojedine izvore trgovačkog prava

Sadržaj predmeta
A. Teorija prava i države; 1. Pojam prava i države, 2. Funkcije države, 3. Zakonodavna vlast, 4. Sudbena vlast, 5. Izvršna (upravna) vlast, 6. Elementi države (suverenitet, teritorij, stanovništvo), 7. Oblik vladavine, 8. Državno uređenje, 9. Tijela državne vlasti, 10. Pravna norma i njeni dijelovi, 11. Pravna norma i valjanost, 12. Vrste pravnih normi, 13. Izvori prava, 14. Tumačenje (interpretacija) prava, 15. Sustav prava, 16. Subjekti prava (pravne i fizičke osobe), 17. Pravna i poslovna sposobnost, 18. Zastupanje, 19. Pravni odnos, 20. Pravni posao, 21. Elementi pravnoga posla, 22. Vrste pravnih poslova, 23. Valjanost i nevaljanost pravnih poslova; B. Pravo društava; 1. Subjekti trgovačkoga prava, 2. Tvrtka, 3. Predmet poslovanja, 4. Sjedište društva, 5. Podružnica, 6. Odgovornost za obveze društva, 7. Javno trgovačko društvo (j.t.d.), 8. Komanditno društvo (k.d.), 9. Dioničko društvo (d.d.), 10. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), 11. Gospodarsko interesno udruženje (g.i.u.); C. Trgovačko ugovorno pravo ; 1. Pojam i vrste trgovačkih ugovora, 2. Sklapanje ugovora, 3. Promjene u ugovorima, 4. Djelovanje ugovora, 5. Prestanak ugovora, 6. Odgovornost za štetu, 7. Prodaja, 8. Posredovanje, 9. Trgovačko zastupanje, 10. Komisija, 11. Otprema (špedicija), 12. Skladištenje, 13. Građenje, 14. Kredit, 15. Paket-aranžman, 16. Alotman.
Prof. dr. sc. Dionis Jurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Gospodarstvo Hrvatske
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovama primijenjene makroekonomije na paradigmi nacionalnog (hrvatskog) gospodarstva. Uz usvajanje kategorijalnog sustava znanstvene discipline, studenti će naučiti temeljne metode ekonomske analize, posebice metode analize ekonomskog razvoja. Studenti će se osposobiti za kritičku analizu i promišljanje nacionalne gospodarske strukture, gospodarskog sustava i ekonomske politike.

Sadržaj predmeta
- Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva;
- Nacionalne i međunarodne klasifikacije djelatnosti;
- Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Ljudski čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga;
- Društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital,
- Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda;
- Investicije;
- Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti nacionalnog gospodarstva;
- Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske;
- Uporaba dinamičkih koeficijenata u analizi gospodarskog razvoja nacionalnog gospodarstva;
- Osnove ekonomske politike: ciljevi, nositelji, instrumenti, tipovi
- Fiskalna politika;
- Monetarna politika;
- Ekonomska stablinost i komponente ekonomske stabilnosti;
- Analiza i politika razvoja primarnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti (poljoprivreda, industrija, trgovina, promet i turizam).

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Dr. sc. Antonio Dekanić , asistent
Kabinet: 45/II
E-mail: antonio.dekanic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 165
Marketing
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati bit marketinške koncepcije poslovanja, odnosno promišljanje koje kreće od nezadovoljenih potreba tržišta ka kreaciji vrijednosti, te upoznati elemente marketinškog miksa i njihovo oblikovanje u praksi.

Sadržaj predmeta
- Zakonitosti tržišta i koncepcije poslovanja,
- Neskladi na tržištu i funkcije za rješavanje nesklada,
- Razmjena vrijednosti,
- Utjecaji iz okruženja,
- Analiza, koordinacija i kontrola marketinških aktivnosti,
- Proces istraživanje sudionika na tržištu,
- Novi trendovi i suvremene teme u istraživanju tržišta,
- Spoznaje o krajnjim potrošačima u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti,
- Osobitosti i ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: koncepcija vrijednosti i korisnost proizvoda, elementi proizvoda,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: razvoj i širenje novog proizvoda, životni ciklus proizvoda,
- Cijena - okosnica vrijednosti proizvoda: značajke, čimbenici koji utječu na formiranje cijene, strategije i metode određivanja cijena,
- Značaj distribucije u isporuci vrijednosti potrošačima: aktivnosti i sudionici distribucije, osobitosti i aktivnosti veletrgovine, trgovina na malo, fizička distribucija i distribucijski trendovi,
- Integrirano marketinško komuniciranje – promocija: ciljevi promocijskih aktivnosti, osobitosti elemenata promocijskog miksa, novi trendovi promocijskih aktivnosti
- Implementacija marketinškog znanja i vještina - znanja i vještine za uspješnu poslovnu praksu.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 34/II
E-mail: jasmina.dlacic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 169
Međunarodna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za razumijevanje osnovnih pojmova i odnosa u međunarodnoj trgovini i međunarodnim financijama s posebnim naglaskom na poziciju malih otvorenih gospodarstava u svjetskoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
1. Međunarodna trgovina – osnovni pokazatelji
2. Teorije međunarodne trgovine – Od merkantilista do Ricarda
3. Teorije međunarodne trgovine II – od Ricarda do Heckscher-Ohlinove teorije
4. Teorije međunarodne trgovine III – Post H-O teorije
5. Položaj malih otvorenih ekonomija u svjetskoj trgovini
6. Teorija vanjskotrgovinske politike
7. Instrumenti vanjskotrgovinske politike – carinske barijere
8. Instrumenti vanjskotrgovinske politike II: necarinske barijere – kvote, SPS, TBT
9. Instrumenti vanjskotrgovinske politike III: ostale necarinske barijere
10. Devizni tečaj – osnovni elementi
11. Devizni tečaj i financijsko tržište
12. Pregled deviznih režima
13. Osnovni elementi platne bilance
14. Pristupi uravnoteženja platne bilance
15. Platne bilance zemalja: komparativna analiza

Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Poslovne financije
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Uvod u poslovne financije – temeljne kategorije, financijski tok, ciljevi interesnih skupina, vrste financijskih politika i temeljna porezna paradigma poslovnih financija
- Temeljni financijski koncept vremenske vrijednosti novca
- Temeljni financijski koncept odnosa između ekonomskih i novčanih kategorija
- Dugoročne financijske odluke o ulaganju u realne investicije
- Vrednovanje ulaganja u dužničke instrumente
- Vrednovanje ulaganja u vlasničke instrumente
- Troškovi financiranja dužničkim i vlasničkim instrumentima
- Financijska analiza
- Upravljanje radnim kapitalom
- Temeljni financijski koncept rizika
- Struktura kapitala
- Politika dividendi
- Financijska poluga
- Pravila financiranja
- Vrste financiranja s obzirom na ročnost
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poslovni engleski jezik 4
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Unapređenje jezične kompetencije s više na naprednu razinu u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama ugovaranja i pregovaranja; samostalno profesionalno pisanje bilješki, seminarskih radova, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Razvoj karijere. Poslovna etika. Poslovna praksa. Poslovni rizik. SWOT analiza. PEST analiza. Timski rad. Faktori uspjeha i rješavanje problema. Ospobljavanje i stručno usavršavanje. Vodstvo. Poslovni sastanci (tehnička strana i jezik sudjelovanja). Telefonski razgovori. Brainstorming. Sudjelovanje u raspravama. Kolokacije.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Baze podataka u poslovanju i ekonomiji
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Baze podataka u poslovanju i ekonomiji su podučiti studente kako razložiti teoriju vezanu uz baze podataka u poslovanju i ekonomiji te kako izgraditi bazu podatka u Microsoft Accessu za potrebe poslovanja i/ili ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija za pripremu baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija osnovne normalizacije podataka i tablica te teorija dijagrama objekt-veza
- Odabrana etička pitanja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Buduće tendencije napretka baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Kreiranje i popunjavanje tablica i kreiranje veza među tablicama u Microsoft Accessu
- Primjeri osnovne normalizacije podataka i tablica u Microsoft Accessu te primjeri dijagrama objekt-veza
- Upiti izborom u Microsoft Accessu
- Ukriženi upiti u Microsoft Accessu
- Djelatni upiti u Microsoft Accessu
- Obrasci u Microsoft Accessu
- Podobrasci i Obrasci s podobrascima u Microsoft Accessu
- Izvješća u Microsoft Accessu
- Makroi u Microsoft Accessu
- Moduli u Microsoft Accessu
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 151
Ekonomija i okoliš
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim ekonomsko-ekološkim aspektima međuutjecaja ekonomije i okoliša te ih naučiti zbog čega ekonomske aktivnosti uzrokuju negativne promjene u stanju okoliša. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za cjelovito razumijevanje važnosti održivoga razvoja kao temeljnog okvira budućeg gospodarskog napretka.

Sadržaj predmeta
- Pojam i sastavnice okoliša;
- Međupovezanost ekonomije i okoliša;
- Ekonomske funkcije okoliša;
- Ekonomska klasifikacija okolišnih dobara i usluga;
- Koncept okolišnih eksternalija;
- Koncept vrijednosti okoliša;
- Uzroci onečišćenja i degradacije okoliša;
- Posljedice onečišćenja i degradacije okoliša;
- Međuodnos gospodarskog rasta i kvalitete okoliša;
- Granice gospodarskog rasta;
- Definicije i dimenzije održivog razvoja;
- Mjerenje održivog razvoja;
- Koncept slabe održivosti;
- Koncept jake održivosti;
- Održivi razvoj poduzeća.

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje osnovnih teorijskih polazišta ekonomske politike te njene uloge i primjene u rješavanju specifičnih problema ekonomskog razvoja. Također, cilj predmeta je izgradnja bazičnih znanja potrebnih za razvoj ekonomskih stručnjaka, posebno u okviru upravljanja različitim područjima javnog sektora.

Sadržaj predmeta
- Ekonomska politika kao znanstvena disciplina;
- Razvoj ekonomske politike;
- Društvene preferencije i institucije;
- Funkcija blagostanja i društveni optimum;
- Mikroekonomski aspekti tržišnih manjkavosti;
- Makroekonomski aspekti tržišnih manjkavosti;
- Normativna teorija ekonomske politike;
- Elementi pozitivne teorije ekonomske politike;
- Mikroekonomska politika za efikasnost;
- Javna dobra i njihovo financiranje;
- Teorija pravde i načela preraspodjele;
- Vrednovanje netržišnih dobara;
- Makroekonomske intervencije u zatvorenoj ekonomiji;
- Makroekonomske intervencije u otvorenoj ekonomiji;
- Konzistentnost javnog izbora

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Javne financije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju upoznati mehanizam financiranja javnih odnosno državnih potreba. U tu svrhu moraju se upoznati s temeljnim kategorijama i funkcijama javnih financija, te osposobiti se za razumijevanje funkcioniranja mehanizma i elemenata funkcioniranja sustava namirivanja javnih (državnih) potreba. Radi ostvarivanja tog cilja studenti moraju steći i znanja o vrstama instrumenata i mjera javnog financiranja s posebnim osvrtom na Hrvatsku.

Sadržaj predmeta
- Opća razmatranja o javnim financijama
- Funkcije javnih financija
- Javne potrebe i njihovo financiranje
- Javno dobro
- Javni sektor
- Javno-privatno partnerstvo
- Pojam, karakteristike, oblici i klasifikacija javnih prihoda
- Pojam, oblici i klasifikacije javnih rashoda
- Metode ekonomskog vrednovanja programa javnih rashoda
- Instrumenti financiranja javnih rashoda / javnih potreba
- Proračun
- Proračunski deficit
- Javni dug
- Teorija javnog izbora
- Osnovni elementi sustava lokalnog javnog financiranja

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Monetarna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima teoretska znanja o novcu te prikazati njegovu ulogu u ekonomiji i monetarnim sustavima. Kolegij obrađuje pojam i značenje novca, monetarnih financijskih institucija, monetarne teorije i monetarne politike, a posebno monetarnu politiku Republike Hrvatske i funkcioniranje Hrvatske narodne banke. Svrha kolegija je dati temeljna znanja o novcu kao temeljnoj kategoriji u financijama.

Sadržaj predmeta
- Uvod u monetarnu ekonomiju
- Novac i novčani sustavi kroz povijest pojam i definicija novca, evolucija novca i novčanih sustava, funkcije novca, novčani surogati.
- Novčani (valutni) sustavi: bimetalizam, monometalizam (zlatni standard).
- Kredini novac: emisija kreditnog novca, kreditni potencijal banke, kreditna i depozitna multiplikacija.
- Novčani opticaj i novčana masa: monetarni agregati, tokovi formiranja novčane mase.
- Novac i inflacija: uvod u teoriju inflacije, pojam i vrste inflacije, uzroci i posljedice inflacije, deflacija, stagflacija.
- Antiinflacijska politika: Stabilizacijski program u Republici Hrvatskoj i uvođenje kune (case).
- Financijski sustav: model financijskog sustava, direktno/indirektno financiranje, financijska tržišta, financijski instrumenti, financijske institucije, financijsko posredovanje
- Monetarne institucije u financijskom sustavu: komercijalne i središnje banke, razvoj središnjih banaka, karakteristike središnjih banaka.
- Bankovna stabilnost: elementi sigurnosne mreže (sustav osiguranja depozita, regulacija i supervizija, pružatelj posljednjeg utočišta)
- Temeljne determinante monetarne politike: ciljevi, strategije i instrumenti monetarne politike (politika eskontne stope, politika obaveznih rezervi, politika otvorenog tržišta, selektivna kreditna politika, nekonvencionalni instrumenti monetarne politike).
- Centralno bankarstvo u Republici Hrvatskoj: monetarno osamostaljenje Republike Hrvatske: monetarna politika HNB-a,
- Instrumenti monetarne politike u praksi HNB-a: devizne intervencije, obvezna pričuva, operacije na otvorenom tržištu te ostali instrumenti i mjere.
- Sustavi i organizacije centralnih banaka u svijetu; FED, ECB.
- Uvođenje eura u Republic Hrvatskoj: prednosti i nedostaci, pristupanje tečajnom mehanizmu ERM II.

Osnove ekonometrije
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za provođenje elementarne ekonometrijske analize.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Teorija vjerojatnosti
- Osnove matematičke statistike
- Testiranje hipoteza
- Linearni regresijski model I: regresijska funkcija populacije i regresijska funkcija uzorka
- Linearni regresijski model II: derivacija OLS procjenitelja
- Linearni regresijski model III: kategoričke varijable
- Linearni regresijski model IV: transformacije varijabli
- Dijagnostički testovi I: ekstremne vrijednosti, linearnost
- Dijagnostički testovi II: multikolinearnost
- Dijagnostički testovi III: heteroskedastičnost
- Dijagnostički testovi IV: autokorelacija
- Logistička regresija
- Logistička regresija: dijagnostički testovi
- Uvod u panel analizu I – osnovni elementi panel analize
- Uvod u panel analizu II – osnovni procjenitelji
Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Dekarbonizacija i konkurentnost u EU
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog predmeta je studente upoznati s procesom dekarbonizacije i ekonomskim učincima dekarbonizacije na poslovni sektor i njegovu konkurentnost. Europska unija je donijela novu strategiju nazvanu „Green Deal“ i postavila izuzetno ambiciozne ciljeve u smanjivanju CO2 emisija. Ova nova strategija će značajno utjecati na poslovno okruženje za poduzeća na području EU. Nadalje, fokus ovog kolegija je na europskom regulatornom i poslovnom okviru koji će imati utjecaj na konkurentnost poduzeća. Studenti će steći detaljnija znanja o dekarbonizaciji i tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu te njihove posljedice na industrijskoj i mikroekonomskoj razini. Kolegij daje uvid u različite poslovne modele u velikim, malim i srednjim poduzećima kako bi se smanjio utjecaj klimatskih promjena i zadovoljio novi regulatorni okvir Europske unije. Fokus je na tri sektora koja će biti najviše pogođena – energetski sektor, promet i turizam. Naposljetku, cilj ovog kolegija je osposobiti studente s praktičnim vještinama koja su neophodna za rad u poslovnim subjektima koji će se naći u novom poslovnom okruženju. Steći će potrebna znanja o modelima i izvorima financiranja za projekte na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te kako implementirati praksu ekološki odgovornog poslovanja.

Sadržaj predmeta
- Klimatske promjene – efekti i posljedice
- Pravni, regulatorni i institucionalni okvir dekarbonizacije – međunarodni sporazumi, pravni propisi na regionalnoj razini (EU), primjena direktiva u Republici Hrvatskoj
- Europski „Green Deal“
- Dekarbonizacija i ekonomski efekti na odabrane sektore – energetski sektor
- Energetski sektor – udio obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, nove tehnologije (digitalizacija, smart grid, block chain).
- Promjene na tržištu energenata, prilagodba energetskih kompanija
- Dekarbonizacija i prometni sektor – e-mobilnost, novi izvori energije u prometu – vodik i LNG
- Dekarbonizacija i turistički sektor – promjena poslovnih modela u hotelima („zeleni“ hoteli, eko-turizam i ostali modeli razvoja održivog turizma)
- Menadžment u uvjetima dekarbonizacije i niskoguljičnog gospodarstva – novi poslovni modeli
- Korporativna odgovornost za okoliš – načela i programi (EMS - Environmental Management System, EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 14000)
- Financiranje projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – modeli i izvori financiranja
- Izabrani primjeri velikih poduzeća – strategije i politike prilagodbe
- Izabrani primjeri malih i srednjih poduzeća - strategije i politike
- Izabrani primjeri korporativne odgovornosti za okoliš – poslovna praksa
- Ugljikov otisak – pojam i primjeri

Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomika i politika investiranja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj je izučavanja programa ekonomike i politike investiranja produbiti znanja studenata o uvjetima i okruženjima svrsishodnog investiranja u suvremenom i otvorenom tržištu kao podloge povećanja ekonomskog rasta i blagostanja gospodarstva. Isto tako, omogućit će se studentima upoznavanje metoda i modela politike investiranja te suvremenih instrumenata i institucija za transfer štednje (akumulacije) u realni sektor ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Pojam investicija.
- Obilježja infrastrukturnih projekata
- Uloga kapitalne akumulacije u ekonomskom razvoju
- Dugoročni trendovi kapitalne akumulacije
- Makroekonomska obilježja investicija
- Mikroekonomska obilježja investicija
- Investicije i poslovno okruženje
- Planiranje javnih investicija
- Financiranje investicija
- Alternativni modeli financiranja
- Financiranje bespovratnim sredstvima EU
- Instrumenti i institucije financiranja investicija.
- Javna nabava
- Suvremene metode procjene koristi i troškova investicijskih projekata
- Analiza koristi i troškova (cost benefit analysis)

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika zdravstva
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje ekonomike zdravstva, njezine osnovne odrednice, odnosno, alate kojima se koristi. Predmet obrađuje teme poput odnosa zdravstvene skrbi i zdravlja, daje pregled funkcioniranja i glavnih sudionika tržišta zdravstvene skrbi te glavnih problema s kojima se to tržište suočava.

Sadržaj predmeta
- Zašto ekonomika zdravstva i zdravlja? (specifična ekonomska obilježja tržišta zdravstvenih usluga)
1. - Ekonomski modeli potražnje pojedinaca za zdravljem
2. - Razine zdravstvene skrbi i uloga prevencije
3. - Problematika izraženih asimetrija znanja i informacija u zdravstvu
4. - Ponuda zdravstvene skrbi i poticaji na strani ponude (ekonomski modeli ponašanja liječnika i ostalih dionika)
5. - Relacijska mreža u sustavu zdravstva i ugovaranje skrbi u zdravstvu (uloga zdravstvenog osiguranja)
6. - Organizacija zdravstvenog sustava i razvoj javnog zdravstva
7. - Financiranje zdravstva u Hrvatskoj (doprinosi i uloga HZZO, struktura osiguranika, struktura rashoda za zdravstvenu zaštitu, naknade, dopunsko i dodatno osiguranje)
8. - Sustavi financiranja zdravstva u svijetu (različite sheme javnog i privatnog financiranja zdravstva: državna shema, obvezno osiguranje, dobrovoljno osiguranje, izravna plaćanja)
9. - Uzroci rasta i vrednovanje javnih rashoda u zdravstvu (objašnjenja rasta javnih rashoda)
10. - Prioritiziranje u zdravstvu - efektivno i efikasno pružanju usluga zdravstva (analiza troškova i koristi, analiza ekonomičnosti, primjena metoda vrednovanja, praćenje i evaluacija javnih politika u zdravstvu)
11. - Uloga države u osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite (jednakost, učinkovitost i potreba, distributivna pravednost)
12. - Bihevioralna ekonomika i javno zdravlje
13. - Zdravstveni sustav budućnosti
1. - Razvoj personalizirane medicine i zdravstvenih tehnologija budućnosti
Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Ekonomska demografija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima temeljna znanja neophodna u proučavanju problematike stanja i kretanja stanovništva koje neminovno mijenja ekonomsku sliku države i utječe na redefiniranje poslovanja poduzeća, ali i na prilagođavanje poduzeća aktualnim demografskim promjenama kao što su migracije, starenje stanovništva, zapošljavanje u novim uvjetima, itd. Demografski čimbenici u sve većoj mjeri utječu na poslovanje poduzetnika i na njihovu konkurentnost u europskim i svjetskim okvirima i zato imaju važnu ulogu u definiranju smjera razvoja i poslovanja poduzeća, ali i smjera razvoja države. Predmet ima za cilj osposobiti studente za primjenu i razumijevanje osnovnih demografskih trendova u poslovnoj sferi i javnom sektoru.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- Uvod u Ekonomsku demografiju
- Općenito o demografiji: demografija kao društvena znanost
- Demografija u ekonomskoj teoriji
- (Rane) rasprave o stanovništvu: implikacije za populacijsku politiku
- Demografski procesi: starenje (rodnost i smrtnost) i migracije stanovništva
- Teorija demografske tranzicije: troetapni model
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak I: ukupno kretanje stanovništva i demografska struktura
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak II: struktura stanovništva prema spolu i dobi
- Demografski čimbenici i ekonomski napredak III: zaposlenost i migracije (ekonomska struktura stanovništva)

2. ishod učenja:
- Demografske promjene i sustav socijalnog osiguranja
- Ekonomska kriza i demografija
- Trendovi u poduzetništvu, inovacije i demografska struktura
- Demografska struktura i konkurentnost – primjer Hrvatske
- Demografska struktura i konkurentnost – primjer članica EU
- Utjecaj demografskih promjena na poslovanje poduzeća i javni sektor: pogled u budućnost

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti je omogućiti studentima dublje razumijevanje značaja društvene pismenosti u njezinoj multidimenzionalnoj formi, kao i sagledavanje brojnih ekonomskih implikacija koje iz toga proizlaze. Iako pismenost polazi od znanja, vještina i kompetencija stečenih obrazovanjem i radom, studenti će, kroz ovaj kolegij, pored ekonomskih aspekata raznovrsnih dimenzija pismenosti, a koje se manifestiraju na razini pojedinca, osiguravajući mu bolji i kvalitetniji život, moći spoznati ekonomske učinke višeznačno određene pismenosti i na razini poduzeća, osiguravajući mu veće šanse za uspjeh, kao i na razini društva i njegova osnaživanja. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente sa značenjem različitih osobno usmjerenih inicijativa pojedinaca, kao i njihove aktivne participacije u potrebama društva, koje inicijative pretpostavljaju različite suvremene oblike društvene pismenosti, a manifestiraju se kroz fenomene građanske osviještenosti i odgovornosti. Konačno, studenti će dobiti uvid i u značaj institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod u pojmovno određenje društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Multidimenzionalnost suvremenog poimanja društvene pismenosti: informatička, digitalna, tehnološka, medijska, financijska, mirovinska, socijalna, ekološka, zdravstvena, i dr.
- Determinante društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Čimbenici društvene pismenosti
- Atributi građanske odgovornosti
- Društvena pismenost i građanska odgovornost: relacije i međuovisnosti
- Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (2)
- Društvena pismenost i građanska odgovornost kao ekonomski resursi suvremenog društva
- Ekonomske koristi i troškovi društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Ekonomske implikacije društvene pismenosti i građanske odgovornosti na pojedinca, poduzeće i društvo
- Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (3)
- Institucionalno okruženje kao podrška razvoju društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Strategije, mjere i programi nacionalne politike u funkciji promicanja društvene pismenosti i građanske odgovornosti
- Vrednovanje uloge institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti
- Empirijska istraživanja

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Modeli višekriterijskog odlučivanja s primjenama
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme višekriterijskog odlučivanja
- Osposobiti studente za uspješno korištenje metoda višekriterijske analize za donošenje odluka.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
U kolegiju će se obraditi nekoliko pristupa višekriterijskog odlučivanja te će se dati težište na određene metode. U sklopu kolegija studentima će se predavati teme vezane uz pojedinačno i grupno odlučivanje, pojasnit će im se načini transformacije atributa, načini procjene važnosti kriterija poput metoda za grupno i pojedinačno procjenjivanje težina te prikazati najčešće korištene metode višekriterijskog odlučivanja i primjeri analize problema kroz nekoliko najčešće korištenih metoda višekriterijske analize poput Analitičkog Hijerarhijskog Procesa (AHP), MAVT, MAUT, TOPSIS, PROMETHEE i ELECTRE. Svaka od metoda će se detaljno obraditi kako bi studenti imali prilike kroz konkretne primjere utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Teme koje će se obraditi u okviru kolegija su sljedeće:
- Uvodno o problemima odlučivanja i višekriterijskom odlučivanju te metodama za višekriterijsko odlučivanje
- Transformacija atributa; normalizacija, linearna transformacija skale, postotna transformacija
- Procjena važnosti kriterija;
- Metode za grupno procjenjivanje težina; rangiranje, ocjenjivanje, metoda usporedbe u parovima
- Metode procjene važnosti za jedinstvenog donosioca odluke; metoda svojstvenog vektora; ponderirarna metoda najmanjih kvadrata; metoda entropije
- Metode za višeatributno odlučivanje;
- Metode u slučaju kada ne postoje informacije o preferencijama
- Metode u slučaju kada postoje informacije o atributima
- Metode u slučaju postojanja informacija o preferencijama među atributima
- Metode sa poznatim kardinalnim preferencijama (SAW, TOPSIS, Metoda linearne asignacije, PROMETHEE, AHP)
- Analitički hijerarhijski proces (AHP) ; osnovni koncept,
- Saaty-eva skala
- AHP; izračunavanje vektora prioriteta,
- Izračunavanje koeficijenta konzistencije;
- Analiza osjetljivosti
- AHP; primjer na konkretnom problemu (analiza znanstvenog rada)
- Višeatributna teorija korisnosti (MAUT)
- Modeliranje funkcije vrijednosti
- Metode višekriterijske analize u kojima se koristi idealno rješenje
- Metoda TOPSIS
- Metoda ELECTRE; kreiranje tablice; određivanje skupova suglasnosti i nesuglasnosti te računanje matrica suglasnosti i nesuglasnosti; uspostavljanje outranking relacije i eliminacija dominiranih inačica
- Metoda PROMETHEE
- Primjene u praksi

Osnove poslovnog njemačkog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Abeceda; Slovkanje; Zanimanja; Posjetnice; Odjeli u poduzeću; Zemlje, jezici, nacionalnosti; Boje; Uredski namještaj, tehnika i potrepštine; E-mail; Narudžba; Ugovaranje termina; Sajam; Izražavanje sati i vremena; Organizacijska struktura poduzeća;
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Jednina i množina imenica; Određeni i neodređeni član; Brojevi; Izjavne rečenice – redoslijed riječi; inverzija; Pitanja (da/ne; W-pitanja); Prezent indikativa pravilnih glagola; Postotak; Akuzativ; Negacija (nicht / kein-); Vremenski prijedlozi; Veznici u nezavisnim rečenicama; Prezent indikativa modalnih glagola; Preterit pomoćnih glagola.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osnove poslovnog talijanskog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Spelling; Države, nacionalnosti, jezici; Formalno oslovljavanje; Naručivanje; Zahvaliti i odgovoriti na zahvalu, Poslovni ručak; Rezervacija; Organizacija događaja; Vrste plaćanja; E-mail; Datum.
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Imenice – rod i broj; Određeni i neodređeni članovi; Prezent pravilnih, modalnih, pomoćnih i nekih nepravilnih glagola; Izjavne i upitne rečenice; Prijedlozi; Brojevi; Jednina i množina imenica i pridjeva; Redni brojevi.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osobne financije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Stjecanje znanja iz onih područja financija koja se mogu i trebaju primijeniti na osobnoj razini, odnosno razini kućanstva, putem upoznavanja s temeljima upravljanja kućnim budžetom, tržišnim funkcijama domaćinstva, elementima ekonomskog procesa u domaćinstvu, vrstama i ciljevima ulaganja u osobnim financijama te problematike financijske pismenosti.
- Osposobiti studente na zaključivanje o odnosu među kategorijama ekonomskog procesa u domaćinstvu kao i zakonitostima i načelima ulaganja u osobnim financijama.
- Osposobiti studente da primijene usvojena znanja na rješavanje praktičnih problema financijskog planiranja i ulaganja u osobnim financijama.

Sadržaj predmeta
- Životni standard i kvaliteta života. Rizik siromaštva.
- Ekonomske i tržišne funkcije domaćinstva kao nositelja ponude i potražnje
- Zarada, potrošnja i štednja pojedinca (domaćinstva).
- Praćenje ekonomskih procesa u domaćinstvu. Elementi ekonomskog procesa u domaćinstvu – bilanca, ekonomski i financijski tokovi domaćinstva.
- Ekonomski pokazatelji domaćinstva.
- Zakonitosti i načela ulaganja u osobnim financijama
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u mirovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u imovinsko, životno i zdravstveno osiguranje
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u nekretnine, ulaganja u posebne oblike štednje, u financijsku imovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u zlato, dragocjenosti, umjetnine, ulaganja u obrazovanje djece, ulaganja u vlastiti posao
- Struktura (diverzifikacija) ulaganja u osobnim financijama
- Osobne financije i oporezivanje
- Financijsko planiranje. Procjena poželjnosti ulaganja u osobnim financijama.
- Financijska pismenost - opasnosti anticipirane potrošnje i zaduživanja
- Financijska pismenost - odnos prema financijskom marketingu; asimetričnost informacija subjekata financijske industrije i potrošača

Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 149
Povijest ekonomske misli
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij Povijest ekonomske misli je temeljni, općeobrazovni i teorijski kolegij koji sadrži pregled i analizu kretanja (nastajanja, uspona, stagnacije, regresije i razvoja) opće povijesti ekonomske misli na svjetskoj razini (tj. glavnih škola ekonomske misli i njihovih teorija što uključuje procjenu znanstvenih doprinosa velikih teoretičara iz prošlosti ekonomije) počevši od prvih pisanih tragova kulture u starom vijeku. osnovna je intencija olakšati studentima razumijevanje sadašnjeg stanja i tendencija kretanja ekonomske misli, posebno onih tendencija razvoja koje koriste ili nastavljaju neke tradicije ili znanstvene discipline iz bliže ili dalje prošlosti ekonomije. Cilj kolegija je upoznati studente s poviješću i razvojem ekonomske misli, paradigmama, teorijama i modelima time da će na taj način studenti steći osnovna znanja o izvorima ekonomskih teorija koja će im pomoći u razumijevanju i rješavanju suvremenih ekonomskih problema istih ili sličnih karakteristika, istovremeno dajući im podlogu za lakše razumijevanje ostalih ekonomskih kolegija u procesu obrazovanja.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- ekonomska misao u antičkom razdoblju: doprinos stare Grčke
- ekonomska misao u razdoblju Rimskog carstva
- ekonomska misao u srednjem vijeku: skolastička ekonomska analiza
2. ishod učenja
- ekonomska misao u doba nastanka kapitalizma I: merkantilizam
- ekonomska misao u doba nastanka kapitalizma II: fiziokratizam
3. ishod učenja
- industrijski kapitalizam i ekonomska misao: klasična liberalna škola (sljedbenici i popularizatori)
- reakcije na kapitalistički sistem I: njemačka povijesna škola (protekcionizam)
- reakcije na kapitalistički sistem II: rani socijalisti
- reakcije na kapitalistički sistem III: socijalisti utopisti
- reakcije na kapitalistički sistem IV: socijalisti rikardijanci
- reakcije na kapitalistički sistem V: marksizam
4. ishod učenja
- ponovni uspon liberalizma I: austrijska/bečka/psihološka škola ekonomske misli
- ponovni uspon liberalizma II: matematička/lozanska škola ekonomske misli
- ponovni uspon liberalizma III: marshalijanska/kembridžska škola ekonomske misli
- ekonomska kakofonija 20. stoljeća: uvod u suvremene ekonomske teorije

Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Digitalna transformacija poslovanja je temeljita promjena u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja. Digitalna transformacija je proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve segmente života i poslovanja, mijenjajući iz korijena poslovne procese i navike. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s značajkama digitalne transformacije primjenom digitalnih tehnologija, modelima i načinom transformiranja poslovnih modela primjenom digitalnih tehnologija te kroz primjere i razradu poslovne prakse poznatih kompanija prikazati proces digitalne transformacije. Kroz praktičnu izvedbu studenti će moći samostalno osmisliti strategije, dizajnirati i kreirati sadržaje digitalnih tehnologija koje omogućuju digitalnu transformaciju fiktivnih ili pravih poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Informacijska tehnologija kao sredstvo digitalizacije poslovanja
- Evolucija primjene IT-a
- Pojam digitalna ekonomija i digitalna transformacija
- Disruptivni poslovni modeli i disruptivne inovacije koje proizlaze digitalizacijom poslovanja
- Izazovi digitalizacije poslovanja
- Korporativno upravljanje informatikom i digitalizacijom poslovanja
- Evolucija CIO
- Koraci izrade strateškog plana primjene digitalne tehnologije u poslovanju
- Osmišljavanje digitalnog poslovnog modela
- Strategija pozicioniranja uloge digitalne tehnologije I informacijskih sustava u poslovanju
- Primarne digitalne tehnologije u poslovanju: Mobilna telefonija, Društvene mreže i komunikacijske platforme, Internet stvari, Računalstvo u oblaku i Veliki podaci
- Sekundarne digitalne tehnologije u poslovanju: Umjetna inteligencija, Robotika, Prepoznavanje lica i govora, Hologrami, Proširena i virtualna stvarnost, , Nosive tehnologije, Dronovi, 3D printanje
- Pametni uredi i pametno poslovanje
- Kritički pristup u analiziranju tržišnih prilika i kreiranje strategija u poslovnom modelu Canvas
- Kreiranje sadržaja digitalnih tehnologija (Wordpress, Google site, Google Earth, Mailchimp, Canva, Sway, …)

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomija Europske Unije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju prenošenje temeljnih znanja o europskim ekonomskim integracijama i politikama, trgovinskoj politici EU, makroekonomskom sustavu i funkcioniranju euro-zone te ostalim važnim aspektima integriranja i zajedničkog djelovanja koji imaju izravan učinak na gospodarstvo, poduzeća i blagostanje europskih građana.

Sadržaj predmeta
- Povijesni razvoj i strateške odrednice europskog integracijskog procesa
- Izvori prava i institucije EU
- Procesi kreiranja politika i donošenja odluka u EU
- Preferencijalna liberalizacija i učinci integriranih tržišta
- Zajednička trgovinska politika i sustav preferencijala EU u okvirima globalnog tržišta
- Unutarnje europsko tržište i njegove temelje slobode
- Europska poljoprivredna politika
- Politika tržišnog natjecanja u EU
- Europske politike inovacija, energetike i transporta
- Proračun EU
- Europska monetarna integracija i stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Fiskalno upravljanje i razvoj EMU-a nakon financijske i gospodarske krize
- Europsko tržište rada i migracije unutar EU-a
- Politika regionalnog razvoja i kohezija u EU
- Politika zaštite okoliša i održivi razvoj Unije

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Međunarodna politička ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij treba studentima omogućiti da uz pomoć znanja teorije i metodologije međunarodne političke ekonomije steknu
osnove razumijevanja suvremenih kretanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Nastanak, predmet i obuhvat Međunarodne političke ekonomije kao discipline
- Interaktivnost međunarodne ekonomije i međunarodne politike
- Evolucija teorije o međunarodnoj političkoj ekonomiji (liberalizam, realizam, marksizam)
- Politička ekonomija međunarodne trgovine: teorije trgovinske politike bazirane na interesima, institucionalne teorije trgovinske politike
- Politička ekonomija međunarodne proizvodnje: polit-ekonomska objašnjenja FDI
- Regulacija FDI i utjecaj na ekonomsku politiku
- Gospodarske krize i regulacija financijskog sektora
- Politička moć i financijske krize
- Prezaduženost stanovništva kao globalni problem
- Povezanost globalnog ekonomskog poretka i porasta siromaštva
- Protekcionizam i novi ekonomski globalni odnosi u nastajanju
- Svjetski dugovi i zemlje u razvoju
- Svjetski razvojni problem očuvanja okoliša
- Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
- Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost.

Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Seminarski rad
6
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomske perspektive religije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomske perspektive religije jest omogućiti studentima razumijevanje socio-ekonomskih odnosa između ekonomije i religije, pružiti studentima uvide u koristi i troškove koje religija generira, kao i potvrditi djelovanje ekonomskih zakonitosti i fenomena u području religije. Studentima će se prezentirati učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj i obrnuto, učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost, s naglaskom na kršćanstvo te ostale religije.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA 1:
- Uvod u ekonomske perspektive religije
- Odrednice religioznosti u socio-ekonomskom okruženju
- Sekularizacija: uloga države i religije
- Državna (službena) religija
- Utjecaj religioznosti na pismenost i obrazovanje: povijesni pregled i suvremeni trendovi
- Odnos religioznosti i znanosti: utjecaj na znanstvena postignuća
- Potrošačeva etika i uloga religioznosti
- Ponašanje potrošača uvjetovano religijskim uvjerenjima
- Empirijska istraživanja: Religija i ponašanje potrošača
ISHOD UČENJA 2:
- Učinci religije na ekonomsku aktivnost, socijalno i političko opredjeljenje i izbore
- Učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj
- Učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost
- Utjecaj religije na funkcioniranje pojedinih gospodarskih sektora
- Empirijska istraživanja: Kršćanstvo i ekonomski rast
- Empirijska istraživanja: Islam i ekonomski rast

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Europsko poslovno okruženje i zajedničke politike EU
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij cilja pružiti studentima temeljna znanja i razumijevanje europskog integracijskog procesa, upravljanja unutar Europske unije i temeljnih zajedničkih politika EU-a. Radi boljeg razumijevanja „europskog konteksta“ i poslovnog okruženja u Europskoj uniji, potrebno je opisati i objasniti međunarodni poslovni kontekst, teorijske postavke europskih ekonomskih integracija te utjecaj pojedinih politika EU-a na europsko poslovno okruženje i korporativne strategije koje razvijaju poduzeća kao odgovor na te politike.

Sadržaj predmeta
- Temeljne odrednice europskog gospodarstva i poslovanja na europskom tržištu
- Teoretska i metodološka osnova analize europskog poslovnog okruženja i funkcioniranja zajedničkih EU politika
- Povijesni razvoj i zakonodavno-institucionalni okviri Europske unije
- Kreiranje zajedničkih politika i donošenje odluka u EU
- EU proračun i strateški razvojni ciljevi EU-a
- Preferencijalna liberalizacija i teorijski temelji ekonomskih integracija u globalnom kontekstu
- Unutarnje europsko tržište i njegove temeljne slobode
-Poslovni aspekti funkcioniranja Unutarnjeg tržišta, atraktivnost poslovanja i ulaganja te razvoj konkurentnosti europskih poduzeća
- Tržišno natjecanje i druge važne „mikro-politike“ u EU
- Europska industrija, poduzetništvo i specifičnosti poljoprivredne politike EU
- Europska monetarna integracija i reperkusije uvođenja jedinstvene valute na poslovanje
- Europsko tržište rada, mobilnost i potrebne vještine suvremenog poslovanja
- Politika zaštite okoliša i „zelena“ perspektiva europskog razvoja
- Zajednička trgovinska politika EU i poslovanje u uvjetima globalne konkurencije
- Poslovno okruženje u specifičnim članicama Europske unije, promicanje poduzetništva i analiza studije slučaja.


Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Osnove poslovnog njemačkog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Poslovni ručak; Small-Talk; Plaćanje u restoranu; Snalaženje u prostoru; Usluge selidbe; Prijevozna sredstva; Poziv na događaj; Prihvaćanje i odbijanje poziva; Organizacija događaja; Odjeli u poduzeću i njihove zadaće; Obračunavanje troškova putovanja; Službeno putovanje – informacije; Razvoj poduzeća.
Jezične strukture: Posvojni pridjevi u nominativu i akuzativu; Prezent glagola sa samoglasničkom promjenom; Prezent djeljivih glagola; Formalni i neformalni oblici imperativa glagola; Prijedlozi za izražavanje vremena; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Poredak riječi u rečenici (Satzklammer); Pokazne zamjenice; Modalni glagoli u preteritu.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Osnove poslovnog talijanskog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Ured; Predmeti u uredu; Razmještaj stvari u prostoru; Poslovni sastanak; Dnevni raspored; Sat; Opis puta – upute; Snalaženje u prostoru; Odjeli poduzeća; Organizacijska struktura poduzeća; Radni dan; Opis prošlog događaja; Opis tvrtke.
Jezične strukture: Prijedlozi; Posvojni pridjevi; Negacija; Povratni glagoli; Prezent nepravilnih glagola. Izravne i neizravne sobne zamjenice; Pokazne zamjenice; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Prijedlozi za izražavanje vremena.

Dr. sc. Daniela Ježić
Kabinet: 80/ IV
E-mail: daniela.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355-189
Projektno financiranje
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i kategorijama projektnog financiranja potrebnima za razumijevanje suvremenog značaja i uloge projektnog financiranja u realizaciji investicijskih ulaganja. Program je orijentiran na sve faze razvoja, upravljanja te financijskog strukturiranja projekta kako bi studenti dobili potpuni uvid u sve ključne segmente realizacije projekata.

Sadržaj predmeta
- Pojam projektnog financiranja
- Teorijski aspekti projektnog financiranja
- Tržište projektnog financiranja
- Sustav projektnog planiranja
- Razvoj i upravljanje projektom
- Financijski instrumenti i izvori financiranja
- Ugovorni oblici projektnog financiranja
- Ključne karakteristike projektnog ugovora
- Projektna dokumentacija
- Analiza makroekonomskih pretpostavki
- Analiza političkih pretpostavki
- Financijsko modeliranje i evaluacija
- Financijsko strukturiranje
- Analiza projektnih rizika
- Marketing i promocija projekata

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Umjetna inteligencija u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Glavni cilj predmeta jest upoznati studente sa svim aspektima postojanja, razvoja i primjene umjetne inteligencije te njezine primjene u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Definiranje umjetne inteligencije
- Razvoj umjetne inteligencije
- Razvoj umjetne inteligencije kroz povijest
- Vrste umjetne inteligencije prema stupnju inteligencije – jaka i slaba
- Vrste alogoritama, nadzirano i nenadzirano učenje
- Veliki podaci i rudarenje podataka
- Strojno i duboko učenje
- Područja primjene UI: računalne igre i simulacije, ekspertni sustavi, neuronske mreže, razumijevanje i obradba prirodnih jezika (razumijevanje govora, prevođenje) rješavanje problema, pretraživanje podataka, automatsko programiranje, inteligentni agenti,…
- Računalni vid (raspoznavanje uzoraka ili predmeta, analiza scene)
- Umjetna inteligencija u menadžmentu ljudskih resursa
- Virtualna stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Proširena stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Primjena umjetne inteligencije u poslovanju s etičkog aspekta
- Rizici primjene umjetne inteligencije u poslovanju
- Prihvaćenost umjetne inteligencije u poslovanju od strane krajnjih korisnika

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 152
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kolegij/ji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
6
Izborni 2
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
- Značaj izučavanja ekonomskog rasta i razvoja i odnos prema drugim znanstvenim disciplinama
- Poimanje rasta i razvoja – povijesni kontekst i suvremeni pristup
- Mjerenje i ocjenjivanje ekonomskog razvoja
- Teorije ekonomskog razvoja 17.-19. stoljeća
- Novije teorije ekonomskog razvoja
- Siromaštvo i njegovo mjerenje
- Uloga države u smanjenju siromaštva
- Ekonomske (Dohodovne) nejednakosti i mjere za njihovo smanjivanje
- Stanovništvo i ekonomski razvoj
- Ljudski kapital i ljudski potencijali kao ključni čimbenici suvremenog razvoja
- Znanje i tehničko tehnološki napredak
- Uloga države u usmjeravanju razvoja (upravljanje razvojem)
- Jačanje uloge civilnog sektora u razvoju
- Ekonomski razvoj i okoliš

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Makroekonomska analiza
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima napredniju razinu makroekonomske analize kako bi mogli razumjeti, objasniti i kritički sagledati makroekonomske politike u kontekstu različitih makroekonomskih paradigmi. Razumijevajući razlike između makroekonomskih škola i njihov pogled na rješavanje makroekonomskih neravnoteža u kratkom i srednjem roku, studenti će biti u stanju primijeniti suvremene makroekonomske modele u objašnjenju različitih poremećaja u agregatnoj ekonomiji s naglaskom na malu otvorenu ekonomiju. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi mogli kritički sagledati različite makroekonomske teme i artikulirati vlastiti stav o aktualnim problemima u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Razvoj makroekonomskih teorija - pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
- Neoklasična paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Keynezijanska ekonomska paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Nova klasična ekonomija – novi pogled na makroekonomsku ravnotežu i tržište rada.
- Teorije poslovnih ciklusa – od neoklasičnih do keynezijanskih.
- Teorija realnih poslovnih ciklusa (RBC).
- Uloga i ograničenja ekonomske politike – pogled na kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja i ekonomska politika. Vođenje monetarne politike – Taylorovo pravilo, uloga Centralne banke.
- Analiza aktualne monetarne politike ECB-a i FED-a.
- Vođenje fiskalne politike – državno proračunsko ograničenje, Rikardijanska ekvivalencija.
- Analiza aktualne fiskalne politike u RH
- Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model – pretpostavke modela i izvođenje IS, LM i BP relacija.
- Usporedba fiskalne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Usporedba monetarne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Kritike i nadopune Mundell-Flemingovog modela.

Prof. dr. sc. Nela Vlahinić
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Mikroekonomska analiza
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomska analiza je ukazati studentima na značaj, ulogu i domete složenog mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata u stalno promjenjivom tržišnom okruženju. Nadalje, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u izboru i primjeni pojedinih mikroekonomskih alata, metoda i modela s ciljem rješavanja složenih mikroekonomskih pitanja i problema. Konačno, pružiti studentima cjelovito razumijevanje klasične mikroekonomske teorije (kako na tržištu parcijalne ravnoteže, tako i na tržištu opće ravnoteže), kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske misli opterećenog brojnim tržišnim nesavršenostima, izazovima i dvojbama.
Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomska analiza kao teorijska i analitička nadgradnja Mikroekonomije
- Teorije poduzeća: klasična (Marshall) i alternativne/menadžerske (Baumol, Williamson, Penrose/Marris)
- Tržište outputa: ravnoteža savršene konkurencije na razini grane i Cobweb teorem
- Tržište outputa: ravnoteža monopola u uvjetima regulacije kontrolom cijena i porezima
- Tržište outputa: monopolistička konkurencija i Chamberlinovi modeli ravnoteže skupine/grane
- Tržište outputa: teorija igara i Nashova ravnoteža u analizi oligopola
- Tržište inputa: modeli formiranja cijena kapitalnih dobara
- Tržište inputa: ravnoteža na tržištu rada, kapitala, zemlje
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija opće ravnoteže: kružna međuovisnost ekonomskog sustava; Walrasov model simultanih jednadžbi
- Ekonomija blagostanja: filozofija utilitarizma (Mill); stariji (Marshall, Pigou, Pareto) i mlađi zagovornici (Hicks, Lerner, Samuelson)
- Pareto alokacija resursa: Pareto poboljšanje vs. Pareto optimum; teorija 1., 2. i 3. najboljeg alokacijskog rješenja: slobodno tržište vs. državna intervencija; efikasnost vs. pravednost
- Dopune kriterija Pareto efikasnosti u ocjeni društvena blagostanja: Kaldor-Hicksov kriterij kompenzacije; Scitovskyev dvostruki kriterij; Bergsonova funkcija društvenog blagostanja
- Teorija društvenog izbora i Arrowljev teorem nemogućnosti: društveni izbori u uvjetima različitih društvenih uređenja (diktatura vs. demokracija); Arrowljevi uvjeti pravednosti
- Maksimizacija društvena blagostanja: Edgeworthova ugovorna krivulja potrošnje; prostor proizvodnje vs. prostor korisnosti; točka blaženstva
- Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije: asimetrična obaviještenost i fenomen obrnute selekcije; nedjeljivost inputa i outputa, ekonomija obujma, eksternalije, javna dobra; uloga države u suvremenim gospodarstvima

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 147
Napredna ekonometrija
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ovladati suvremenim statističkim metodama analize ekonomskih podataka
Sadržaj predmeta
Kolegij obuhvaća sljedeće cjeline:
- Linearni regresijski modeli: pregled, ograničenja i alternative
- Regresijski modeli: metoda razlike u razlikama
- Regresijski modeli: regresija diskontinuiteta
- Generalizirani linearni modeli: Poissonova regresija
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva I
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva II
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable I
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable II
- Statički panel modeli I: POLS, FE, RE, BE, FD
- Statički panel modeli II: Poissonov procjenitelj
- Statički panel modeli III: kontrolne dummy varijable
- Statički panel modeli IV: dijagnostički testovi
- Dinamički panel modeli I: modeli s kratkim T i velikim N
- Dinamički panel modeli II: GMM , Anderson-Hsiao i Arellano-Bond procjenitelj
- Dinamički panel modeli III: GMM , Ahn-Schmidt i Blundell-Bond procjenitelj
Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Suvremene ekonomske teorije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij Suvremene ekonomske teorije svojevrsni je nastavak kolegija Povijest ekonomske misli (koji izučava ekonomsku misao od antičkih filozofa do kraja 19. stoljeća). Fokus ovog kolegija je na prikazu geneze razvitka ekonomske teorije od prve polovice 20. stoljeća do danas. Analiziraju se, ocjenjuju i donose zaključci o svim relevantnim ekonomskim paradigmama. Cilj ovog kolegija je osigurati stjecanje sposobnosti studenata za razumijevanje svih suvremenih ekonomski teorija i politika koje iz njih proizlaze. Studenti će steći detaljna znanja o najznačajnijim ekonomskim teorijama 20. stoljeća te će usporediti i istražiti ulogu različitih neoliberalnih i alternativnih suvremenih ekonomskih koncepata u sagledavanju i rješavanju sadašnjeg stanja u globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- neoklasična ekonomija
- keynesijanska ekonomija
- neoklasična sinteza
2. ishod učenja
- postkeynesijanizam
- neo-walrasijanska ekonomija
- monetariam
- monetarizam II. tipa (škola/teorija racionalnih očekivanja / nova klasična ekonomija)
3. ishod učenja
- ekonomija ponude
- nova keynesijanska ekonomija
- kritika neoklasične teorije
- alternativni pristup (makro)ekonomiji
4. ishod učenja
- globalizacija i budućnost kapitalizma
- globalizacija i budućnost ekonomske teorije
- budućnost Hrvatske u „bespućima povijesne zbiljnosti“
- neomerkantilizam u međunarodnim (geo)političkim odnosima
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Makroekonomije. Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.
Sadržaj predmeta
- Uloga javnog sektora u tržišnom gospodarstvu
- Temelji ekonomike blagostanja
- Kriteriji državne intervencije
- Uloga države u financiranju obrazovanja i znanosti
- Infrastruktura i državni infrastrukturni projekti
- Mirovinsko osiguranje
- Zdravstveno osiguranje
- Kolektivne odluke u demokratskim društvima
- Eksternalije
- Programi i analiza javnih rashoda
- Privatizacija
- Analiza poreza
- Oporezivanje potrošnje, rada i kapitala
- Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
- Uloga države u upravljanjem krizom

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Fiskalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.
Sadržaj predmeta
- Uvod u fiskalnu politiku
- Sastavnice fiskalne politike
- Vrste i skup mjera fiskalne politike
- Keynesijanska doktrina
- Neoliberalna doktrina fiskalne politike
- Politika oporezivanja
- Stabilizacijska fiskalna politika (fiskalna politika prilagođavanja)
- Učinci fiskalne politike na ekonomski razvoj
- Fiskalna politika i preraspodjela
- Interakcija fiskalne i monetarne politike
- Globalizacija i fiskalna politika
- Fiskalna pravila EU
- Suvremena fiskalna teorija i praksa
- Fiskalna politika i ekonomsko-financijska kriza
- Fiskalna politika Republike Hrvatske

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Dati osnovna znanja o metodologiji znanstvenog istraživanja i pisanju znanstvenih i stručnih radova te uvesti studente u znanstveno istraživanje.
Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Izv. prof. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 144
Regionalna politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama. Nadalje, osposobit će se za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika.
Sadržaj predmeta
- Uloga regija u ekonomskom razvoju;
- Mogući pristupi regionalizacije;
- Modeli regionalnog rasta;
- Osnove regionalne ekonomske politike
- Mjere i instrumenti regionalne politike;
- Tipovi regionalne politike;
- Podržavajuća infrastruktura regionalnog razvoja;
- Financiranje regionalnog razvoja;
- Regionalna politika Hrvatske
- Regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima;
- Gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike,
- Ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske;
- Institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj;
- Regionalna politika EU
- Razvojne divergencije na prostoru RH

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomija znanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Argumentirano diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Ekonomija znanja: nastanak, trendovi, implikacije
- Znanje kao ekonomski resurs: Pojam, vrste i karakteristike znanja;
- Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
- Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
- Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firma i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt;
- Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;7. Diseminacija i difuzija znanja;
- Nacionalni inovacijski sustavi;
- Prelijevanje znanja (spillover);
- Zajednice znanja (knowledge communities);
- Upravljanje znanjem kao ekonomskim resursom;
- Learning-by-doing;
- Mjerenje učinaka upotrebe znanja;
- Intelektualni kapital - ključni čimbenik razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju;
- Intelektualno vlasništvo - obuhvat i zaštita, ekonomske prednosti.
Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.
Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 151
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe I neefikasne.
Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 122
Kohezija, socijalna politika i EU fondovi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Pored teoretskog i povijesnog prikaza socijalnih i regionalnih aspekata i politika Europske unije, temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju analizu ekonomskih, financijskih, regulatornih i institucionalnih razlika u Uniji kao i preduvjeta uspješne realizacije kohezijskih ciljeva Europske unije, a posebno radi ostvarivanja ciljeva realne konvergencije i socijalne kohezije unutar Unije. Na taj se način smanjenju ekonomske i socijalne razlike između europskih građana, pojedinih zemalja i regija, a što pospješuje funkcioniranje Unutarnjeg tržišta EU te pridonosi stvaranju jednakih uvjeta života, rada, blagostanja i razvoja.
Sadržaj predmeta
- Ekonomska i socijalna heterogenost Europe i važnost konvergencije unutar EU
- Teorija i europska praksa koncepata Države blagostanja
- Temelji socijalne Europe i europskog socijalnog modela
- Temeljni okviri Europskog tržišta rada i slobodne mobilnosti radnika
- Problem nezaposlenosti i politika zapošljavanja u EU
- Fleksigurnost, europski socijalni dijalog i politika plaća (nadnica)
- Razvojne strategije, 'Održivo blagostanje' i eko-socijalne politike u EU
- Borba protiv siromaštva u EU u uvjetima globalizacije i demografskih izazova u Europi
- Digitalizacija, obrazovanje i vještine, Politika „mladih“ i zdravstvena politika u EU
- Povijesni razvoj i financijski značaj europskih politika regionalnog razvoja, strukturalnih promjena i kohezije
- Kohezijska politika EU - prioriteti i ciljevi regionalnog i socijalnog napretka u Uniji
- Kohezijska politika EU – učinkovitost, apsorpcija, transparentnost i perspektive
- Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)
- ESIF u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- Kohezijska politika Unije i Republika Hrvatska.

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Kolegiji drugih studija Sveučilišta u Rijeci
3
Izborni 1
Pametni gradovi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.
Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 129
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.
Sadržaj predmeta
U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Industrijska politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje procesa industrijalizacije u kontekstu ekonomskog rasta I razvoja. Također je cilj predmeta osposobiti studente za kritičku analizu industrijskog razvoja pojedinih ekonomija i RH s obzirom na primjenu i implementaciju različitih teorijskih modela i empirijskih tipova industrijske politike.
Sadržaj predmeta
- Industrijalizacija I ekonomski razvoj;
- Povijesni aspekt industrijskog razvoja;
- Industrijski razvoj u odabranim zemljama svijeta i Europe;
- Ekonomski razvoj i strukturne promjene;
- Suvremeni činitelji razvoja industrijske strukture;
- Specifičnosti industrijskog razvoja RH;
- Analiza industrijskog razvoja RH s obzirom na gospodarske cikluse;
- Industrijska politika u kontekstu globalnog ekonomskog razvoja;
- Tradicionalni model industrijske politike;
- Suvremeni model industrijske politike;
- Reaktivna i vertikalna industrijska politika;
- Horizontalna industrijska politika;
- Regionalna i lokalna dimenzija industrijske politike;
- Državne potpore kao instrument industrijske politike;
- Industrijska politika EU i RH – recentna strateška opredjeljenja

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Makroekonomija EU
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata u analiziranju makroekonomskog okruženja Europske unije te učinaka fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske okvire europske integracije. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU. Nadalje, analiziraju se aktualni trendovi i reformski procesi gospodarskog upravljanja euro-zonom, kao posljedica recesije i dužničke krize u Europi.
Sadržaj predmeta
- Temeljni makroekonomski pojmovi i značaj makroekonomskih politika
- Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
- Troškovi i koristi monetarnih unija; Teorija OCA i analiza kriterija
- Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU
- Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a
- Makroekonomska koordinacija u EU
- Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
- Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
- Problematika platne bilance u EU i financijske posljedice deficita tekućeg računa
- Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije
- Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
- Stvaranje bankarske unije u EU
- Perspektive ekonomske i političke unije
- Europska recesija i potencijali novih razvojnih strategija

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Međunarodne financije
3
15
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.
Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 179
Politika okoliša
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je cjelovito upoznati studente s ključnim elementima i čimbenicima politike okoliša kao osnovnog regulatora negativnih utjecaja ekonomskih aktivnosti na okoliš. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za kritičko prosuđivanje procesa osmišljavanja, kreiranja i vrednovanja integriranih politika okoliša u području javnog i korporativnog upravljanja.
Sadržaj predmeta
- Pojam i evolucija politike okoliša
- Ciljevi politike okoliša;
- Načela politike okoliša;
- Decentralizirani instrumenti politike okoliša;
- Naredbodavno-nadzorni standardi politike okoliša;
- Tržišni instrumenti politike okoliša
- Dobrovoljni sporazumi kao instrumenti politike okoliša;
- Odabrani primjeri integriranog pristupa politici okoliša (npr. gospodarenje otpadom);
- Praćenje i vrednovanje učinkovitosti politike okoliša;
- Financiranje provedbe politike okoliša;
- Međunarodni okvir politike okoliša;
- Obilježja politike okoliša u Republici Hrvatskoj
- Obilježja politike okoliša u EU;
- Elementi politike okoliša na razini poduzeća;
- Pokazatelji okolišnih performansi poslovanja poduzeća.

Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza globalnih lanaca vrijednosti
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom globalnih lanaca vrijednosti i važnosti istih u nacionalnom gospodarstvu. Također, cilj kolegija je osposobiti studente da kvantitativnim metodama analiziraju stupanj integracije, poziciju i kretanje unutar globalnih lanaca vrijednosti. Poseban naglasak stavlja se na duljinu lanca i specifičnosti lanca pojedinih industrija.
Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Fragmentacija proizvodnje, vertikalna specijalizacija
- Nastanak i razvoj globalnih lanaca vrijednosti
- Učinci globalnih lanaca vrijednosti na gospodarsku konkurentnost zemalja
- Integracija zemalja (poduzeća) u globalne/regionalne lance vrijednosti
- Kretanje kroz opskrbni lanac vrijednosti
- Pozicija u lancu - uzlazna (engl. upstream) i silazna (engl. downstream) pozicija u globalnom lancu vrijednosti
- Globalni vs. regionalni lanci vrijednosti
- Specifičnosti regionalnih lanaca vrijednosti
- Duljina lanca – specifičnosti poljoprivredne industrije i industrije hrane i pića
- Duljina lanca – specifičnosti kemijske industrije, industrije motornih vozila, industrije računala i ostale elektronike
- Duljina lanca – specifičnosti industrije financijskih i ostalih usluga
- Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti
- Struktura radne snage i globalni lanci vrijednosti
- Nematerijalna imovina u globalnim lancima vrijednosti
- Zaštita intelektualnog vlasništva u globalnim lancima vrijednosti

Izv. prof. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 162
Ekonomija roda
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.
Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).
Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital i ljudski potencijali
- obrazovanje i ekonomski razvoj
- obrazovanje i znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode i tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja

Prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 167
Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju.
Sadržaj predmeta
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).
Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.
Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 120
Ekonomika turizma
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
- izučavanje ekonomskih i razvojnih aspekata turizma
- povezivanje osnovnih načela ekonomske teorije s ekonomskim procesima koje inicira turizam
- usvajanje konceptualnih znanja za uočavanje različitih utjecaja turizma na gospodarski sustav
- utvrđivanje ekonomskih zakonitosti koje postoje na turističkom tržištu
- mjerenje i analiziranje ekonomskih učinaka turizma
- dijagnosticiranje različitih problema na koje se nailazi na turističkom tržištu te pronalaženje adekvatnih rješenja za utvrđene probleme
Sadržaj predmeta
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude

Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Farmaekonomika
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.
Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 44/II
E-mail: ana.bobinac@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 158
Industrijska organizacija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).
Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
1. Uvod u industrijsku organizaciju
2. Suvremene ekonomske teorije poduzeća
3. Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
4. Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
5. Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
6. Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
7. Vladajući položaj – pojam i odrednice
8. Ograničenja vladajućeg položaja
9. Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
10. Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
11. Cjenovna konkurencija (politika cijena)
12. Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
13. Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
14. Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
15. Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 196
Prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 163
Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.
Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 141
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 92/IV
E-mail: igor.cvecic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 119
Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.
Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje

Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 44/II
E-mail: maja.grdinic@efri.uniri.hr
Telefon: (051) 355 114
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Diplomski rad
15
0
0
0
Obvezan
Stručna praksa
15
0
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je stručne prakse upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu završnog rada kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad.
Student će tijekom stručne prakse upoznati sadržaj poslova jednog ili više radnih mjesta i uvjete u kojima se odvija djelatnost organizacije u kojoj se obavlja stručna praksa.
Rad na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa omogućiti će studentima da uz tehničke aspekte posla, steknu zapažanja o organizacijskoj kulturi, organizacijskoj hijerarhiji te međuljudskima odnosima na radnom mjestu.
Sadržaj predmeta
Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.

Prijediplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više