Nastavni program i pristup

Nastavni program i pristup

 
 
Nastavni program

MBA EES program osmislili su vrhunski stručnjaci iz svijeta znanosti i biznisa te pruža polaznicima potrebno znanje ali i praktične alate potrebne u svijetu energetike. Svaki kolegij na studiju izvodi se u kombinaciji stručnjaka iz znanosti i energetskog biznisa. U osmišljavanju i izvođenju MBA EES studija sudjeluju stručnjaci iz brojnih multinacionalnih i nacionalnih energetskih kompanija, regulatornih tijela te vrhunski stručnjaci iz akademskih krugova.
 
Studirajte na MBA EES način
 
MBA EES kombinira međunarodnu menadžersku praksu i vrhunsku znanost kako bi pomogao u stvaranju budućih energetskih stručnjaka i lidera. MBA program namijenjen je polaznicima koji dolaze iz struktura srednjeg i višeg menadžmenta, ali i svima onima  koji žele steći nova znanja u gospodarskim, upravljačkim, regulatornim i geopolitičkim aspektima energetskog poslovanja.
MBA iz područja ekonomije energetike pruža savršenu ravnotežu između globalne poslovne prakse i znanstvenog istraživanja. Naš tim predavača sastavljen je od stručnjaka iz industrije i akademskih istraživača koji pružaju najnovija znanja i praktične uvide o temama vezanim uz energetski sektor, premošćujući jaz između teorije i menadžerske prakse. Na svim kolegijima koristi se problemska metoda učenja koja uključuje praktične primjere i studije slučaja iz energetskog sektora, pružajući realan kontekst za različite teme i problematiku vezanu uz energetiku i zaštitu okoliša. Kontinuirano usavršavamo naš MBA program kako bismo bili u tijeku sa sve bržim promjenama, ali i zahtjevima naših studenata.
 
Interakcija i iskustvo

MBA EES prvenstveno se temelji na interaktivnom pristupu. Iz našeg iskustva, izravna interakcija, kako između predavača i studenata, tako i između samih studenata, ima velike prednosti koje su neophodne za učenje i usvajanje novih znanja i kompetencija. Na ovaj način ostvaruje se trenutna povratna informacija, razmjena znanja unutar cijele studijske grupe te socijalna interakcija i umrežavanje. Učenje na licu mjesta tj. tijekom studijskih posjeta energetskim postrojenjima i kompanijama također je važan dio kurikuluma kako bi polaznici stekli praktično iskustvo.
 
Ne možete doći tog vikenda? Nema problema, učite kada Vam odgovara
 
Prilagođavanje potrebama naših studenata i poboljšanje njihovog iskustva učenja jedan je od naših glavnih ciljeva. Jedan od načina na koji to činimo jest kombiniranje interakcije u učionici sa sadržajima e-učenja, što je poznato kao metoda kombiniranog učenja. MBA EES pruža svojim studentima sve materijale i snimke predavanja na on-line platformi za učenje. Jedna od glavnih prednosti naše on-line platforme je da sudionici mogu pristupiti svim relevantnim materijalima za sve predmete kad god žele i gdje god se nalazili. Kombinirano učenje koristi prednosti interakcije između studenata i predavača, kao i rasprave među studentima u fizičkoj predavaonici s dodatnim on-line resursima za učenje. Fleksibilnost i mogućnost ponovnog slušanja svih predavanja i međusobnih rasprava samo su neke od prednosti koje nudi naš pristup učenju.

Obveze polaznika

Studenti moraju položiti sva tri (3) obvezna ispita i četiri (4) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta ovoga Studija.

Studenti moraju napisati jedan (1) Slučaj iz prakse (Case study) iz upisanih kolegija s temom prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Ukoliko student ne radi u kompaniji/instituciji vezanoj uz energetiku i zaštitu okoliša, dogovorena je suradnja s nekoliko poduzeća i institucija gdje studenti mogu napraviti svoj Case study temeljem podataka navedenih poduzeća/institucija.
 
Studij se završava izradom i obranom završnog rada.
 
Svi detalji vezano uz završni rad mogu pronaći na stanici obrasci i onda link na ovu stranicu: https://www.efri.uniri.hr/hr/poslijediplomski_studij__pravilnici_odluke_i_obrasci/517/150 

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
2
0
0
0
Obvezan
Ekonomika i politika energetike / Energy Economics and Policy
6
20
10
0
Obvezan
• Makroekonomski okvir: uloga energetskog sektora, učinci energetskih šokova i cijena energenata, zakonodavni i institucionalni okvir u RH
• Reforme u energetskom sektoru (regulacija i regulatorne reforme, restrukturiranje, liberalizacija tržišta i privatizacija, primjeri izabranih zemalja)
• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa u suvremenom globaliziranom gospodarstvu
• Energetska tržišta (tržišta nafte, plina, LNG-a, ugljena, električne energije, obnovljivih izvora, toplinske energije) – strukturne promjene, ponuda, potražnja, cijene, regulativa
• Pravni aspekt i problem arbitraže u energetici

- Macroeconomic framework : the role of energy sector, impacts of energy shocks and energy prices, legal and institutional framework in Croatia
- Reforms in energy sector (regulation and regulatory reforms, restructuring, energy market liberalisation and privatisation, selected countries' case studies
- Geopolitical power and the role of geostrategic resources in modern global economy
- Energy markets (oil market, gas market, LNG market, coal market, electricity market, renewables, heat) – structural changes, supply, demand, prices, regulation
- Legal aspects and the issue of arbitration in energy sector
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Planiranje i modeliranje u energetici / Energy-Economic Planning and Modeling
6
16
10
4
Obvezan
1. Sadašnjost i budućnost globalnih energetskih tijekova
2. PSA (production sharing agreement) i joint ventures u eksploataciji energenata
3. Modeliranje poslovanja klasičnih elektrana
4. Modeliranje poslovanja obnovljivih izvora energije
5. Ekonomika rafinerijskog poslovanja
6. Modeliranje vremenskih serija i teorija vjerojatnosti
7. Real option pristup vrednovanju projekata
- Present and future of global energy flows
- PSA (production sharing agreement) and joint ventures in energy projects
- Economics of traditional power plants
- Economics of renewable power generation
- Economics of refinery operations
- Modelling time series and probability theory
- Real option approach to project valuation

Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Planiranje razvoja energetskog sustava / Energy system planning
6
20
10
0
Obvezan
Energetski sustav – opće značajke na globalnoj razini, s osvrtom na Republiku Hrvatsku i regiju. Načini praćenja, vođenja i upravljanja energetskog sustava. Pregled metodologije, tehno-ekonomskih kriterija i alata za planiranje razvoja i izgradnje energetskog sustava. Previđanje porasta opterećenja, razvoja tehnologija, utjecaja na okoliš i kretanja cijena. Definicija, odgovornosti, način praćenja i očuvanja sigurnosti opskrbe energijom, s primjerima iz prakse. Međuovisnost energetskih sustava – primjeri iz prakse. Održivost energetskog sustava
Energy system – general system features on the global level, with special attention to Croatia and South East Europe. Energy system control principles. Energy system planning methodologies, techno-economic criteria and tools. Energy demand forecasting, technology development, environmental impact and price volatility. Definition, responsibilities and monitoring of security of energy supply, with relevant practical examples. Energy systems interdependence – practical examples. Energy system sustainability.
Završni rad / Final Thesis
24
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža / Smart Grids Economics
4
12
8
0
Izborni 1
Definicija naprednih energetskih sustava i mreža. Povezanost integracije obnovljivih izvora energije i razvoja naprednih energetskih sustava i mreža. Tehnologije naprednih energetskih sustava i mreža: pohrana energije, električna vozila, više-energetski sustavi, mikromreže, virtualne elektrane, sustavi za inteligentan nadzor i upravljanje elektroenergetskim sustavom, napredni sustavi mjerenja (Smart Metering). Upravljanje potrošnjom (Demand Side Management). Napredne mreže (Smart Grid). Koncepcijski modeli naprednih mreža. IT tehnologije u naprednim mrežama. Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža. Cost benefit analiza projekata naprednih mreža. Pregled izvedenih projekata naprednih mreža u EU i Hrvatskoj. Učinci razvoja naprednih energetskih sustava i mreža na ekonomije zemalja. Pozicija naprednih energetskih sustava i mreža u okviru Europskih energetskih paketa. Uloga energetskih politika u poticanju razvoja naprednih energetskih sustava i mreža.
ntroduction to Smart Grids. Interdependency of renewable energy sources integration and Smart Grids development and implementation. Smart Grid technologies: energy storage, electrical vehicles, multi energy systems, microgrids, virtual power plants, smart supervisory and control systems, smart metering. Demand Side Management. Smart Grids conceptual models. ICT in Smart Grids. Smart Grids economics. Cost benefit analysis of Smart Grids projects. Overview of implemented Smart Grids projects in EU and Croatia. Influence of Smart Grids development and implementation on to state economics. Position Smart Grids projects in the framework of EU Energy packages. Energy policies role in encouraging Smart Grids development and implementation.
Energetika i klimatske promjene / Energy and Climate Change
4
12
8
0
Izborni 1
• Fizikalne osnove klimatskih promjena
• Politika i mjere za ublažavanje klimatskih promjena
• Međunarodni sporazumi (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyotski protokol I Pariški sporazum),
• EU politika i regulativa u Hrvatskoj
• Inventar emisije stakleničkih plinova i projekcije
• Politika i mjere u energetskom sektoru
• Korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i ostalih mjera
• Strategija niskougljičnog razvoja i integralni energetsko klimatski planovi
• Aspekti međuovisnosti mjera za ublažavanje klimatskih promjena energetskog sektora sa sektorom industrijskih procesa, poljoprivredom, Korištenjem zemljišta i promjenama u korištenju zemljišta i šumarstvom (LULUCF) te gospodarenjem otpadom.
• Mehanizmi praćenja, izvještavanja i verifikacije
• Europsko tržište emisijama stakleničkih plinova
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Stanje u Hrvatskoj po svim pitanjima vezano uz temu
• Financiranje provođenja politike klimatskih promjena
• Utjecaji na društvo, gospodarstvo i okoliš
• Ugljični otisak i ocjena s gledišta ukupnog vijeka proizvoda (LCA analiza)
• Projektni pristup i okolišna održivost

• Physical science basis of Climate Change
• Policy and measures for mitigation of climate change
• International agreements (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement)
• EU policy and legislation
• GHG emission inventory and projections
• Policy and measures in energy sector
• Implementation of renewable energy and energy efficiency as dominated measures
• Low carbon development strategy and Integrated National Energy and Climate Plans
• Interrelation aspect of climate mitigation measures with view on industrial processes, agriculture, LULUCF (Land Use, Land Use change and Forestry), waste management
• Monitoring Reporting and Verification Mechanisms for GHG gases
• European emission trading system
• Adaptation to climate change
• Croatian State of Play in all topics
• Financing of Climate Change
• Impact on society, economy and environment
• Carbon footprint and LCA assessment
• Project based approach and environmental sustainability
Dr. sc. Vladimir Jelavić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije / Energy Efficiency and Renewable Energy Sources
4
12
8
0
Izborni 1
Energetska učinkovitost – uvod, potrošnja po sektorima, zakonodavno okruženje, sustavno gospodarenje energijom, razvojne mogućnosti

Energetski pregledi i certificiranje, primjeri energetske obnove zgrada, standardne mjere građevinske obnove

Termotehnički sustavi u zgradama, centralni sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustavi hlađenja, sustavi ventilacije, djelomočne klimatizacije i klimatizacije, primjeri

Sustavi rasvjete u zgradama javnog sektora i javna rasvjeta, potrošnja električne energije, mjere energetske učinkovitosti, primjeri

Ekonomika projekata energetske učinkovitosti, ESCO poslovni model

Obnovljivi izvori energije-uvod, klima i energetika, instalirana snaga i ulaganja- globalno i u Hrvatskoj, zakonodavno okruženje, administrativna procedura

Financiranje projekata OIE, projektno financiranje, pokazatelji isplativosti, rizici

Energija Sunčevog zračenja, Sunčevo zračenje, prostorna i vremenska distribucija, izvori podataka, mjerenja, fotonaponski sustavi i sunčane elektrane, sunčani sustavi za pripremu potrošne tople vode i podrška grijanju, primjeri


Energy efficiency – introduction, consumption by sectors, legal environment, energy management, development
Energy audits and certification, examples of energy renovation, standard measures of construction renovation
Thermo-technical systems in buildings, central heating systems and hot water preparation, cooling systems, ventilation
systems, partial air-conditioning and air-conditioning, examples
Lighting systems in public buildings and public lighting, electric energy consumption, energy efficiency measures, examples
Economy of energy efficiency projects, ESCO business models
RES- Introduction, climate and energy, installed capacity and investments-global and national, legal environment, administrative procedure
Financing RES projects, project finance, economic parameters, risks
Solar energy, solar irradiation, spatial and time distribution, data resources, measurements, PV systems, solar plants, solar hot water and central heating systems, examples
Hydropower plants, hydro energy, different types of hydropower plants, water turbines, parts of a plant, examples
Wind energy, characteristics of atmospheric flows, technologies, application, environment and wind plants, wind plants in Croatia
Biomass energy, different resources and their conversion to energy, biomass characteristics, energy from biomass, potential from biomass, projects
Geothermal energy, definition, potential, technologies, examples

Energetski neovisne građevine ( Energy independent buildings)
4
12
8
0
Izborni 1

1. Standard projektiranja i gradnje stambenih i nestambenih zgrada;
2. Zgrade gotovo nulte energije;
3. Energetski plus zgrade;
4. Mjere za doseg zgrade gotovo nulte energije (nZEB);
5. Izračun potrošnje energije u zgradi (građevini);
6. Izračun potrebne energije u zgradi (građevini);
7. Modeli i simulacija energetski neovisne građevine i zgrada skoro nulte potrošnje energije (nZEB);
8. Svjetski i europski primjeri energetski neovisnih (zgrada) građevina;


1. Standard for the design and construction of residential and non-residential buildings;
2. Nearly zero energy buildings (nZEB);
3. Net Plus Energy Buildings;
4. Action to achieve Near Zero Energy Building (nZEB);
5. Calculation of energy consumption in the building;
6. Calculation of energy use in the building;
7. Models and simulations energy independent buildings and Near Zero Energy Building (nZEB);
8. World and European examples of energy independent buildings;


Energija i politika zaštite okoliša / Energy and Environmental Protection Policy
4
12
8
0
Izborni 1
1.Okoliš i gospodarske aktivnosti
2.Ekološke eksternalije
3.Politika i instrumenti zaštite okoliša
4.Obilježja integriranog upravljanja prirodnim resursima
5.Metode procjene vrednovanja okoliša i utjecaja na okoliš
1. Environment and economic activities
2. Ecological externalities
3. Environmental protection policy and instruments
4. Characteristics of integrated management of natural resources
5. Methods for environmental valuation and environmental impact assessment
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u energetskom sektoru / Financial Evaluation of Energy Investment Projects
4
12
8
0
Izborni 1
•Specifičnosti investicijskih projekata u energetici sa stajališta financijske evaluacije
•Kreiranje novčanih tokova investicijskih projekata – polazišta, ekonomski predračuni, metodologija, modeli novčanih tokova
•Financijski kriteriji odlučivanja o ulaganjima – tradicionalni, suvremeni – i njihova primjena
•Procjena troškova kapitala u primjeni financijskih kriterija
•Kvantifikacija rizika investicijskih projekata
u energetici
•Racioniranje kapitala pri ulaganjima – rangiranje projekata
•Međusobno isključivi projekti – komparacija prema financijskim kriterijima
•Primjena solvera u investicijskom odlučivanju
• Specificity of investment projects in energy from the point of view of financial evaluation
• Creating cash flows of investment projects - starting points, economic forecasts, methodology, cash flow models
• Financial criteria for investment decisions - traditional, contemporary - and their application
• Estimating capital costs in applying financial criteria
• Quantifying the risk of investment projects in energy
• Rationalization of capital in investment area - ranking of projects
• Mutually exclusive projects - comparison on financial criteria
• Solver application in investment decision-making
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Geostrateški resursi i energetska sigurnost / Geostrategic resources and Energy security
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?• Energy cycles in the time horizon - energy resources and energy sources as a prerequisite for the development of civilization.
• Geopolitical power and the role of geostrategic resources - depletion problem and contradictions of the modern energy paradigm.
• Gas, oil and water as a new geopolitical weapon - global perspective factor and (in) security in a modernized globalized economy.
• Drivers of change and California crisis - the bankruptcy of energy div Enron and the impact on energy security and reliability.
• Integral technological solutions for monitoring and protecting critical energy infrastructure
• Sources and quantities of Russian gas transport to Europe - geopolitical challenges in gas supply to the EU.
• US doctrines of ‘struggle for democracy’ or ‘defense of American geopolitical interests’.
• Security of supply - natural gas supply security indicators - individual indicators of security of supply - analysis of the Croatian gas system.
• Energy Import Dependency Index, Energy Intensity, Gross Inland Consumption, Index of National Economy Dependence on Natural Gas, Herfindahl-Hirschman Index, Shannon-Wiener Index.
• LNG terminal - security above all.
• Croatia as the regional energy hub - myth or a near future?

Menadžersko računovodstvo / Managerial accounting
4
12
8
0
Izborni 1
1.Temeljne računovodstvene kategorije I priznavanje u financjskim izvještajima
2. Računovodstveni aspekti upravljanja troškovima
3. Planiranje i kontrola
4. Relevantne informacije za proces odlučivanja
5. Model točke pokrića
6. Moderne metode upravljanja troškovima
1. Basic accounting categories I recognition in the financial statements
2. Accounting aspects of cost management
3. Planning and control
4. Relevant information for the decision-making process
5. CVP
6. Modern cost management methods
Nafta i plin u energetskoj tranziciji / Oil and natural gas in the energy transition
4
12
4
4
Izborni 1
• Opskrba naftom i plinom u energetskoj tranziciji
• Rezerve i potrošnja nafte i naftnih derivata te prirodnog plina u svijetu
• Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH
• Obrada i priprema plina za transport
• Transport i skladištenje nafte i prirodnog plina u EU i RH
• Obvezne zalihe i sigurnost opskrbe naftom i prirodnim plinom
• Potrošnja, opskrba i distribucija plina u RH
• Europsko tržište plina i sudionici na tržištu plina u RH
• Trgovina i cijene nafte i plina
• Dobavni pravci nafte i plina za EU, projekti izgradnje naftne i plinske infrastrukture
• Nekonvencionalna ležišta ugljikovodika u svijetu (šejlovi, slabopropusni pješčenjaci, plinski hidrati, metan iz ležišta ugljena)
• Nekonvencionalna ležišta plina u EU i RH
• UPP - tržište ukapljenog prirodnog plina, novi projekti i primjene
• SPP (CNG) – tržište stlačenog prirodnog plina
• UNP – tržište ukapljenog naftnog plina
• Tržište naftnih derivata• Oil and Gas Supply in Energy Transition.
• Reserves and consumption of crude oil, petroleum products and natural gas in the world.
• Exploration and exploitation of hydrocarbons in Croatia.
• Natural gas processing.
• Transport and storage of oil and natural gas in the EU and in the Republic of Croatia.
• Obligatory supplies and security of oil and natural gas supply.
• Croatian natural gas consumption, supply and distribution.
• The European gas market and gas market participants in the Republic of Croatia.
• Oil and gas trade and prices.
• Oil and gas supply routes for the EU and infrastructure construction projects.
• Unconventional hydrocarbon reservoirs in the world (shale, low-permeability sandstones, gas hydrates, methane from coal deposits).
• Unconventional gas in the EU and in the Republic of Croatia.
• LNG - liquefied natural gas market, new projects and new applications of LNG.
• CNG - a compressed natural gas market.
• LPG - liquefied petroleum gas market
• Petroleum products market

Organizacija u energetskom sektoru / Organization of the energy sector
4
12
8
0
Izborni 1
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, resursna, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Dimenzije organizacije: strateška i operativna razina organizacije.
Tehnologija i struktura tržišta kao čimbenici oblikovanja organizacija. (SCP model). Pojam prirodnog monopola i njegove implikacije. Regulacija kao odgovor na prirodni monopol.
Suvremene koncepcije internog strukturiranja organizacije - Pristupi oblikovanju organizacije
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj organizaciji
 mrežni oblici organizacija
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata u energetskom sektoru protekla dva desetljeća:
 pretvorba, privatizacija i restrukturiranje
Obilježja konkurencije u EU i odraz na organizaciju poslovanja poduzeća
 zajednički pravni okvir EU - veličina i otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
 politika EU u sektoru zapošljavanja i promjene u organizaciji rada


Brief overview of contemporary organization theories (contingency theory, resource dependency theory, transaction cost economics, agency theory) and their implications for organizational development.
Organizational dimensions: strategical and operational level of the organization.
Technology and market structure as a factors of organization development (SCP vs. Chicago approach). Nature and implications of natural monopolies. Regulation as a response to natural monopolies.
Approaches to organizational development - concepts of internal structuring:
 Hierarchical vs. process organization
 Network organization types
Overview of processes that shaped the development of Croatian business entities in energy sector over the past decades:
 Privatization and restructuring
 Competition in the EU and it’s reflections on organization of companies
 Joint (EU) legal framework – markets’ size and exposure to EU competition
 EU policy in the energy sector – related to employment issues and organization of labor
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Osnove financijskog manadžmenta / Introduction to Financial Management
4
12
8
0
Izborni 1
• Vremenska vrijednost novca
• Kapitalno budžetiranje (primjena kriterija u investicijskom odlučivanju - pokazatelji vremena povrata, Neto sadašnje vrijednosti (NSV) i interne stope povrata (ISP) na novčane tijekove projekata
• Vrednovanje obveznica
• Vrednovanje dionica
• Analiza financijskih izvještaja u svrhu ocjene uspješnosti poslovanja tvrtki (financijski omjeri - likvidnost, efikasnost, profitabilnost, zaduženost,…)

• Time value of money
• Capital budgeting (application of investment decision-making criteria – Payback period, Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) on Project Cash Flows)
• Valuation of bonds
• Valuation of shares
• Analysis of financial statements for the purpose of assessing the company's performance (financial ratios - liquidity, efficiency, profitability, indebtedness, ...)
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Projekti u energetici / Energy Projects
4
12
8
0
Izborni 1
 Pregled velikih energetskih projekata na razini svijeta, EU i RH.
 Energetski projekti – od ideje do realizacije, sukladnost s energetskim strategijama i master planovima, metode planiranja, ocjene, pripreme, realizacije i eksploatacije projekata.
 Specifičnosti pojedinih vrsta energetskih projekata.
 Prostorno planiranje (razine dokumenata prostornog uređenja, mogućnosti uvrštenja energetskih projekata u prostorne planove).
 Koraci potrebni za ishođenje različitih rješenja i dozvola.
 Pregled važnijih postojećih i planiranih energetskih objekata na razini RH.
 Načini odabira kvalitetnih prostornih rješenja (višekriterijska analiza).
 Način kandidiranja energetskih projekata prema fondovima EU.1. Overview of large energy projects in the world, EU and Croatia
2. Energy projects – from idea to realization, compliance to energy strategies and master plans, planning, evaluation, preparation, realisation and project exploitation methods
3. Specificities of various kinds of energy projects
4. Zonal planning (stages of documents of zonal organisation, possibilities of incorporating energy projects into zonal plans)
5. Necessary steps for acquiring various permits
6. Overview of some of the important existing and planned energy facilities in Croatia
7. Selecting quality zonal solutions (multicriteria analysis)
8. Promoting energy projects for gaining funds from the European Union

Regionalno tržište energije i jugoistočna Europa / Regional energy market and Southeast Europe
4
12
8
0
Izborni 1
• Ekonomski profil zemalja JIE: dostignuti stupanj razvoja, struktura gospodarstva, financijsko tržište, platna
bilanca, tržište rada, kretanje javnog i vanjskog duga
• Energetski sektor jugoistočne Europe: osnovni podaci
• Analiza energetskih sektora i rezultata dosadašnjih reformi u svakoj od zemalja u regiji
• Energetski projekti u JIE: infrastrukturni projekti, PCI projekti, projekti OIE i energetske učinkovitosti i mogućnosti
njihovog financiranja
• Geostrateška pozicija JIE i potencijal za regionalne infrastrukturne energetske projekte
• Naftni sektor i rafinerijski biznis u JIE
• Integriranost tržišta električne energije u JIE: problemi i potencijali
• Integriranost tržišta prirodnog plina u JIE: problemi i potencijali

1. Economic profile of Southeast European (SEE) countries: level of economic and institutional development,
economic structure, financial market, balance of payments, public and external debt, labour market
2. Energy sector in SEE: energy data
3. Analysis of energy sector indicators and reform results in each SEE country
4. Energy projects in SEE: infrastructure projects, PCI projects, RES and energy efficiency projects and possibilities for financing
5. Geostrategic position of SEE and potentials for regional infrastructure energy projects
6. Oil industry and rafinery business in the SEE region
7. Integration of electricity markets in SEE: problems and potentials
8. Integration of gas markets in SEE: problems and potentials
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Strateški menadžment promjena
4
20
10
0
Izborni 1
1. VUCA svijet i strateški menadžment – definiranje ključnih odrednica VUCA svijeta; prepoznavanje trendova iz energetske perspektive (4. industrijska revolucija, digitalizacija, green deal…); simulacija
2. Ključne kompetencije menadžera za VUCA svijet – model kompetencija menadžmenta; mekane vs. tvrde vještine; tacitna vs. eksplicitna znanja; sposobnosti, iskustvo, sustav vrednota; menadžeri vs. vođe
3. Osnove strateškog menadžmenta – važnost i pozicija strateškog menadžmenta za suvremen organizacije; vizija & misija; analitički alati za determiniranje strategije (PEST+, Porterov model, SWOT, BRIN,…); miks strateškog, poslovnog i financijskog planiranja;
4. Osnove menadžmenta promjena – ključni čimebenici; osnovni modeli menadžmenta promjena; važnost vodstva u procesu promjena; odnos vođe i sljedbenika; logika vs. ratio
5. Ključni elementi menadžmenta suvremenih energetskih organizacija – organizacija i poslovni procesi, donošenje odluka i rješavanje problema, kontroling, korporativno upravljanje; odnos vlasnika i menadžera

Trgovanje na tržištima energenata i emisija / Trading on energy and emission markets
4
10
5
5
Izborni 1
1.Primjena financijskih izvedenica na tržištima
energenata
2.Formiranje i optimizacija portfolija
3.Trgovinske strategije
4.Interne i eksterne metode zaštite (hedginga)
5.Kvantitativno upravljanje rizicima
6.Trgovanje GHG emisijama

1. Financial derivatives
2. Portfolio formation and optimization
3. Trading strategies
4. Internal and external hedging techniques
5. Risk management
6. GHG emissions trading
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Tržišno natjecanje u energetskom sektoru / Competition in Energy Sector
4
10
5
5
Izborni 1
- Ekonomske teorije regulacije
- Primarni i sekundarni izvori prava tržišnog natjecanja EU-a
- Sekundarni i drugi izvori prava tržišnog natjecanja EU-a, te „meka“ pravila
- Definiranje mjerodavnog tržišta
- Analiza mjerodavnog tržišta
- Tržišna snaga i njena zloupotreba
- Zloupotreba tržišne snage: studije slučajeva
- Spajanja s obzirom na mjesto u lancu vrijednosti
- Predatorska politika cijena
- Uvod u ekonomsku regulaciju
- Vertikalna integracija i pristup esencijalnim resursima
- Pristup mreži
- Studija slučaja: tržište električne energije
- Studija slučaja: Kalifornijska kriza 2000.-2001.
- Specifična regulatorna pravila i vertikalna integracija u energetskom sektoru
- Utjecaj obnovljivih izvora energije na ekonomiku i regulaciju sektora električne energije- Economic theories of regulation
- Primary competition law in the EU
- Secondary sources of the EU competition law, and the soft law
- Definition of relevant market
- Market analysis
- Market power and its abuse
- Case studies in abuse of market power
- Mergers and acquisitions
- Predatory pricing
- Introduction to economic regulation
- Vertical integration and access to essential resources
- Third party network access
- Case study: electricity market
- Case study: California electricity crisis 2000-2001
- Sector-specific regulatory rules in energy sector
- How massive integration of renewables shapes power sector markets, and regulatory rules
Prof. dr. sc. Dubravko Sabolić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tržište električne energije / Electricity Market
4
12
8
0
Izborni 1
 Kratki povijesni razvoj tržišta električne energije
 Tržište električne energije: veleprodaja – 1. dio
 Tržište električne energije u RH – aktualno stanje
 Značajke tarifnih sustava za djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije
 Prekogranično trgovanje
 Uloga regulatorne agencije u tržišnim odnosima
 Napredni mjerni uređaji kod korisnika (smart metring) – analiza troška i dobiti

 Short historical development of the electricity market
 Electricity Market: Wholesale - Part 1
 Electricity Market: Wholesale - Part 2
 Electricity Market in Croatia - Current Status
 Characteristics of tariff systems for the transmission and distribution of electricity
 Cross-border trading
 The Role of Regulatory Agency in Market Relations
 Smart meters - cost and benefit analysis

Tržište prirodnog plina / Natural Gas Market
4
12
8
0
Izborni 1
• Opće značajke europskog plinskog sustava s posebnim osvrtom na RH
• Legislativa EU i RH kojom je uređeno tržište plina
• Pregled različitih modela organizacije tržišta plina s posebnim osvrtom na RH
• Način funkcioniranja veleprodajnog i maloprodajnog tržište prirodnog plina na primjerima iz odabranih država
• Položaj krajnjih kupaca u uvjetima otvorenog tržišta
• Prirodni monopoli - transport i distribucija plina
• Zakup transportnih i skladišnih kapaciteta
• Uravnoteženje plinskog sustava
• Osnove regulacije monopolnih djelatnosti
• Načela ekonomske regulacije cijena plina
• Aktualno stanje i očekivani razvoj tržišta prirodnog plina u RH.• General features of the European gas system with a special emphasis on the Republic of Croatia
• EU and national gas legislation
• Overview of different models of gas market organization with a special focus on the Republic of Croatia
• Functioning of the wholesale and retail market of natural gas on the examples from the selected countries
• The position of end customers in open market conditions
• Natural monopolies - transport and distribution of gas
• Booking procedure of transport and storage capacities
• Gas system balancing
• Fundamentals of regulation of monopoly activities
• Principles of economic regulation of gas prices
• Current state and expected development of the natural gas market in the Republic of Croatia

Vodik u energetskoj tranziciji
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetska politika EU i Hrvatske koja se odnosi na vodik
• Energetska bilanca, struktura energetskog sustava, potencijal vodika u zaštiti okoliša
• Trenutno stanje s razvojem tehnologija i primjenom vodika u energetske namjene
• Potencijal korištenja vodika u elektroenergetskom sektoru
• Trendovi proizvodnje i korištenja vodika u Europi, razvoj tehnologija
• Tehnološki izazovi u proizvodnji vodika, transportu, distribuciji, prodaji
• Projekti korištenja vodika u različitim sektorima potrošnje energije u Hrvatskoj i Europi
• Perspektive korištenja vodika, energetski sektor budućnosti
Dr. sc. Goran Slipac
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
2
0
0
0
Obvezan
Ekonomika i politika energetike / Energy Economics and Policy
6
20
10
0
Obvezan
• Makroekonomski okvir: uloga energetskog sektora, učinci energetskih šokova i cijena energenata, zakonodavni i institucionalni okvir u RH
• Reforme u energetskom sektoru (regulacija i regulatorne reforme, restrukturiranje, liberalizacija tržišta i privatizacija, primjeri izabranih zemalja)
• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa u suvremenom globaliziranom gospodarstvu
• Energetska tržišta (tržišta nafte, plina, LNG-a, ugljena, električne energije, obnovljivih izvora, toplinske energije) – strukturne promjene, ponuda, potražnja, cijene, regulativa
• Pravni aspekt i problem arbitraže u energetici

- Macroeconomic framework : the role of energy sector, impacts of energy shocks and energy prices, legal and institutional framework in Croatia
- Reforms in energy sector (regulation and regulatory reforms, restructuring, energy market liberalisation and privatisation, selected countries' case studies
- Geopolitical power and the role of geostrategic resources in modern global economy
- Energy markets (oil market, gas market, LNG market, coal market, electricity market, renewables, heat) – structural changes, supply, demand, prices, regulation
- Legal aspects and the issue of arbitration in energy sector
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Planiranje i modeliranje u energetici / Energy-Economic Planning and Modeling
6
16
10
4
Obvezan
1. Sadašnjost i budućnost globalnih energetskih tijekova
2. PSA (production sharing agreement) i joint ventures u eksploataciji energenata
3. Modeliranje poslovanja klasičnih elektrana
4. Modeliranje poslovanja obnovljivih izvora energije
5. Ekonomika rafinerijskog poslovanja
6. Modeliranje vremenskih serija i teorija vjerojatnosti
7. Real option pristup vrednovanju projekata
- Present and future of global energy flows
- PSA (production sharing agreement) and joint ventures in energy projects
- Economics of traditional power plants
- Economics of renewable power generation
- Economics of refinery operations
- Modelling time series and probability theory
- Real option approach to project valuation

Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Planiranje razvoja energetskog sustava / Energy system planning
6
20
10
0
Obvezan
Energetski sustav – opće značajke na globalnoj razini, s osvrtom na Republiku Hrvatsku i regiju. Načini praćenja, vođenja i upravljanja energetskog sustava. Pregled metodologije, tehno-ekonomskih kriterija i alata za planiranje razvoja i izgradnje energetskog sustava. Previđanje porasta opterećenja, razvoja tehnologija, utjecaja na okoliš i kretanja cijena. Definicija, odgovornosti, način praćenja i očuvanja sigurnosti opskrbe energijom, s primjerima iz prakse. Međuovisnost energetskih sustava – primjeri iz prakse. Održivost energetskog sustava
Energy system – general system features on the global level, with special attention to Croatia and South East Europe. Energy system control principles. Energy system planning methodologies, techno-economic criteria and tools. Energy demand forecasting, technology development, environmental impact and price volatility. Definition, responsibilities and monitoring of security of energy supply, with relevant practical examples. Energy systems interdependence – practical examples. Energy system sustainability.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža / Smart Grids Economics
4
12
8
0
Izborni 1
Definicija naprednih energetskih sustava i mreža. Povezanost integracije obnovljivih izvora energije i razvoja naprednih energetskih sustava i mreža. Tehnologije naprednih energetskih sustava i mreža: pohrana energije, električna vozila, više-energetski sustavi, mikromreže, virtualne elektrane, sustavi za inteligentan nadzor i upravljanje elektroenergetskim sustavom, napredni sustavi mjerenja (Smart Metering). Upravljanje potrošnjom (Demand Side Management). Napredne mreže (Smart Grid). Koncepcijski modeli naprednih mreža. IT tehnologije u naprednim mrežama. Ekonomika naprednih energetskih sustava i mreža. Cost benefit analiza projekata naprednih mreža. Pregled izvedenih projekata naprednih mreža u EU i Hrvatskoj. Učinci razvoja naprednih energetskih sustava i mreža na ekonomije zemalja. Pozicija naprednih energetskih sustava i mreža u okviru Europskih energetskih paketa. Uloga energetskih politika u poticanju razvoja naprednih energetskih sustava i mreža.
ntroduction to Smart Grids. Interdependency of renewable energy sources integration and Smart Grids development and implementation. Smart Grid technologies: energy storage, electrical vehicles, multi energy systems, microgrids, virtual power plants, smart supervisory and control systems, smart metering. Demand Side Management. Smart Grids conceptual models. ICT in Smart Grids. Smart Grids economics. Cost benefit analysis of Smart Grids projects. Overview of implemented Smart Grids projects in EU and Croatia. Influence of Smart Grids development and implementation on to state economics. Position Smart Grids projects in the framework of EU Energy packages. Energy policies role in encouraging Smart Grids development and implementation.
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije / Energy Efficiency and Renewable Energy Sources
4
12
8
0
Izborni 1
Energetska učinkovitost – uvod, potrošnja po sektorima, zakonodavno okruženje, sustavno gospodarenje energijom, razvojne mogućnosti

Energetski pregledi i certificiranje, primjeri energetske obnove zgrada, standardne mjere građevinske obnove

Termotehnički sustavi u zgradama, centralni sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustavi hlađenja, sustavi ventilacije, djelomočne klimatizacije i klimatizacije, primjeri

Sustavi rasvjete u zgradama javnog sektora i javna rasvjeta, potrošnja električne energije, mjere energetske učinkovitosti, primjeri

Ekonomika projekata energetske učinkovitosti, ESCO poslovni model

Obnovljivi izvori energije-uvod, klima i energetika, instalirana snaga i ulaganja- globalno i u Hrvatskoj, zakonodavno okruženje, administrativna procedura

Financiranje projekata OIE, projektno financiranje, pokazatelji isplativosti, rizici

Energija Sunčevog zračenja, Sunčevo zračenje, prostorna i vremenska distribucija, izvori podataka, mjerenja, fotonaponski sustavi i sunčane elektrane, sunčani sustavi za pripremu potrošne tople vode i podrška grijanju, primjeri


Energy efficiency – introduction, consumption by sectors, legal environment, energy management, development
Energy audits and certification, examples of energy renovation, standard measures of construction renovation
Thermo-technical systems in buildings, central heating systems and hot water preparation, cooling systems, ventilation
systems, partial air-conditioning and air-conditioning, examples
Lighting systems in public buildings and public lighting, electric energy consumption, energy efficiency measures, examples
Economy of energy efficiency projects, ESCO business models
RES- Introduction, climate and energy, installed capacity and investments-global and national, legal environment, administrative procedure
Financing RES projects, project finance, economic parameters, risks
Solar energy, solar irradiation, spatial and time distribution, data resources, measurements, PV systems, solar plants, solar hot water and central heating systems, examples
Hydropower plants, hydro energy, different types of hydropower plants, water turbines, parts of a plant, examples
Wind energy, characteristics of atmospheric flows, technologies, application, environment and wind plants, wind plants in Croatia
Biomass energy, different resources and their conversion to energy, biomass characteristics, energy from biomass, potential from biomass, projects
Geothermal energy, definition, potential, technologies, examples

Energetski neovisne građevine ( Energy independent buildings)
4
12
8
0
Izborni 1

1. Standard projektiranja i gradnje stambenih i nestambenih zgrada;
2. Zgrade gotovo nulte energije;
3. Energetski plus zgrade;
4. Mjere za doseg zgrade gotovo nulte energije (nZEB);
5. Izračun potrošnje energije u zgradi (građevini);
6. Izračun potrebne energije u zgradi (građevini);
7. Modeli i simulacija energetski neovisne građevine i zgrada skoro nulte potrošnje energije (nZEB);
8. Svjetski i europski primjeri energetski neovisnih (zgrada) građevina;


1. Standard for the design and construction of residential and non-residential buildings;
2. Nearly zero energy buildings (nZEB);
3. Net Plus Energy Buildings;
4. Action to achieve Near Zero Energy Building (nZEB);
5. Calculation of energy consumption in the building;
6. Calculation of energy use in the building;
7. Models and simulations energy independent buildings and Near Zero Energy Building (nZEB);
8. World and European examples of energy independent buildings;


Energija i politika zaštite okoliša / Energy and Environmental Protection Policy
4
12
8
0
Izborni 1
1.Okoliš i gospodarske aktivnosti
2.Ekološke eksternalije
3.Politika i instrumenti zaštite okoliša
4.Obilježja integriranog upravljanja prirodnim resursima
5.Metode procjene vrednovanja okoliša i utjecaja na okoliš
1. Environment and economic activities
2. Ecological externalities
3. Environmental protection policy and instruments
4. Characteristics of integrated management of natural resources
5. Methods for environmental valuation and environmental impact assessment
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u energetskom sektoru / Financial Evaluation of Energy Investment Projects
4
12
8
0
Izborni 1
•Specifičnosti investicijskih projekata u energetici sa stajališta financijske evaluacije
•Kreiranje novčanih tokova investicijskih projekata – polazišta, ekonomski predračuni, metodologija, modeli novčanih tokova
•Financijski kriteriji odlučivanja o ulaganjima – tradicionalni, suvremeni – i njihova primjena
•Procjena troškova kapitala u primjeni financijskih kriterija
•Kvantifikacija rizika investicijskih projekata
u energetici
•Racioniranje kapitala pri ulaganjima – rangiranje projekata
•Međusobno isključivi projekti – komparacija prema financijskim kriterijima
•Primjena solvera u investicijskom odlučivanju
• Specificity of investment projects in energy from the point of view of financial evaluation
• Creating cash flows of investment projects - starting points, economic forecasts, methodology, cash flow models
• Financial criteria for investment decisions - traditional, contemporary - and their application
• Estimating capital costs in applying financial criteria
• Quantifying the risk of investment projects in energy
• Rationalization of capital in investment area - ranking of projects
• Mutually exclusive projects - comparison on financial criteria
• Solver application in investment decision-making
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Geostrateški resursi i energetska sigurnost / Geostrategic resources and Energy security
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?
• Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije

• Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme

• Plin, nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne) sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

• Pokretači promjena i Kalifornijska kriza - slučaj bankrota energetskog diva Enrona i utjecaj na energetsku sigurnost i pouzdanost

• Integralna tehnološka rješenja u nadzoru i zaštiti kritične energetske infrastructure

• Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu - geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU

• Doktrine SAD borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa
• Sigurnost opskrbe - pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe prirodnim plinom - pojedinačni pokazatelji (indikatori) sigurnosti opskrbe – analiza hrvatskog plinskog sustava
• Indeks energetske ovisnosti, Energetska intenzivnost, Energetski račun, Specifična potrošnja energije, Indeks ovisnosti nacionalne ekonomije o plinu, Herfindahl-Hirschmanov Indeks, Shannon-Wienerov Indeks
• Postrojenje za ukapljeni prirodni plin - sigurnost prije svega
• Hrvatska kao energetsko središte gravitirajuće regije – zabluda ili bliska budućnost ?• Energy cycles in the time horizon - energy resources and energy sources as a prerequisite for the development of civilization.
• Geopolitical power and the role of geostrategic resources - depletion problem and contradictions of the modern energy paradigm.
• Gas, oil and water as a new geopolitical weapon - global perspective factor and (in) security in a modernized globalized economy.
• Drivers of change and California crisis - the bankruptcy of energy div Enron and the impact on energy security and reliability.
• Integral technological solutions for monitoring and protecting critical energy infrastructure
• Sources and quantities of Russian gas transport to Europe - geopolitical challenges in gas supply to the EU.
• US doctrines of ‘struggle for democracy’ or ‘defense of American geopolitical interests’.
• Security of supply - natural gas supply security indicators - individual indicators of security of supply - analysis of the Croatian gas system.
• Energy Import Dependency Index, Energy Intensity, Gross Inland Consumption, Index of National Economy Dependence on Natural Gas, Herfindahl-Hirschman Index, Shannon-Wiener Index.
• LNG terminal - security above all.
• Croatia as the regional energy hub - myth or a near future?

Menadžersko računovodstvo / Managerial accounting
4
12
8
0
Izborni 1
1.Temeljne računovodstvene kategorije I priznavanje u financjskim izvještajima
2. Računovodstveni aspekti upravljanja troškovima
3. Planiranje i kontrola
4. Relevantne informacije za proces odlučivanja
5. Model točke pokrića
6. Moderne metode upravljanja troškovima
1. Basic accounting categories I recognition in the financial statements
2. Accounting aspects of cost management
3. Planning and control
4. Relevant information for the decision-making process
5. CVP
6. Modern cost management methods
Nafta i plin u energetskoj tranziciji / Oil and natural gas in the energy transition
4
12
4
4
Izborni 1
• Opskrba naftom i plinom u energetskoj tranziciji
• Rezerve i potrošnja nafte i naftnih derivata te prirodnog plina u svijetu
• Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH
• Obrada i priprema plina za transport
• Transport i skladištenje nafte i prirodnog plina u EU i RH
• Obvezne zalihe i sigurnost opskrbe naftom i prirodnim plinom
• Potrošnja, opskrba i distribucija plina u RH
• Europsko tržište plina i sudionici na tržištu plina u RH
• Trgovina i cijene nafte i plina
• Dobavni pravci nafte i plina za EU, projekti izgradnje naftne i plinske infrastrukture
• Nekonvencionalna ležišta ugljikovodika u svijetu (šejlovi, slabopropusni pješčenjaci, plinski hidrati, metan iz ležišta ugljena)
• Nekonvencionalna ležišta plina u EU i RH
• UPP - tržište ukapljenog prirodnog plina, novi projekti i primjene
• SPP (CNG) – tržište stlačenog prirodnog plina
• UNP – tržište ukapljenog naftnog plina
• Tržište naftnih derivata• Oil and Gas Supply in Energy Transition.
• Reserves and consumption of crude oil, petroleum products and natural gas in the world.
• Exploration and exploitation of hydrocarbons in Croatia.
• Natural gas processing.
• Transport and storage of oil and natural gas in the EU and in the Republic of Croatia.
• Obligatory supplies and security of oil and natural gas supply.
• Croatian natural gas consumption, supply and distribution.
• The European gas market and gas market participants in the Republic of Croatia.
• Oil and gas trade and prices.
• Oil and gas supply routes for the EU and infrastructure construction projects.
• Unconventional hydrocarbon reservoirs in the world (shale, low-permeability sandstones, gas hydrates, methane from coal deposits).
• Unconventional gas in the EU and in the Republic of Croatia.
• LNG - liquefied natural gas market, new projects and new applications of LNG.
• CNG - a compressed natural gas market.
• LPG - liquefied petroleum gas market
• Petroleum products market

Organizacija u energetskom sektoru / Organization of the energy sector
4
12
8
0
Izborni 1
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, resursna, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Dimenzije organizacije: strateška i operativna razina organizacije.
Tehnologija i struktura tržišta kao čimbenici oblikovanja organizacija. (SCP model). Pojam prirodnog monopola i njegove implikacije. Regulacija kao odgovor na prirodni monopol.
Suvremene koncepcije internog strukturiranja organizacije - Pristupi oblikovanju organizacije
 hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj organizaciji
 mrežni oblici organizacija
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata u energetskom sektoru protekla dva desetljeća:
 pretvorba, privatizacija i restrukturiranje
Obilježja konkurencije u EU i odraz na organizaciju poslovanja poduzeća
 zajednički pravni okvir EU - veličina i otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
 politika EU u sektoru zapošljavanja i promjene u organizaciji rada


Brief overview of contemporary organization theories (contingency theory, resource dependency theory, transaction cost economics, agency theory) and their implications for organizational development.
Organizational dimensions: strategical and operational level of the organization.
Technology and market structure as a factors of organization development (SCP vs. Chicago approach). Nature and implications of natural monopolies. Regulation as a response to natural monopolies.
Approaches to organizational development - concepts of internal structuring:
 Hierarchical vs. process organization
 Network organization types
Overview of processes that shaped the development of Croatian business entities in energy sector over the past decades:
 Privatization and restructuring
 Competition in the EU and it’s reflections on organization of companies
 Joint (EU) legal framework – markets’ size and exposure to EU competition
 EU policy in the energy sector – related to employment issues and organization of labor
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Osnove financijskog manadžmenta / Introduction to Financial Management
4
12
8
0
Izborni 1
• Vremenska vrijednost novca
• Kapitalno budžetiranje (primjena kriterija u investicijskom odlučivanju - pokazatelji vremena povrata, Neto sadašnje vrijednosti (NSV) i interne stope povrata (ISP) na novčane tijekove projekata
• Vrednovanje obveznica
• Vrednovanje dionica
• Analiza financijskih izvještaja u svrhu ocjene uspješnosti poslovanja tvrtki (financijski omjeri - likvidnost, efikasnost, profitabilnost, zaduženost,…)

• Time value of money
• Capital budgeting (application of investment decision-making criteria – Payback period, Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) on Project Cash Flows)
• Valuation of bonds
• Valuation of shares
• Analysis of financial statements for the purpose of assessing the company's performance (financial ratios - liquidity, efficiency, profitability, indebtedness, ...)
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Projekti u energetici / Energy Projects
4
12
8
0
Izborni 1
 Pregled velikih energetskih projekata na razini svijeta, EU i RH.
 Energetski projekti – od ideje do realizacije, sukladnost s energetskim strategijama i master planovima, metode planiranja, ocjene, pripreme, realizacije i eksploatacije projekata.
 Specifičnosti pojedinih vrsta energetskih projekata.
 Prostorno planiranje (razine dokumenata prostornog uređenja, mogućnosti uvrštenja energetskih projekata u prostorne planove).
 Koraci potrebni za ishođenje različitih rješenja i dozvola.
 Pregled važnijih postojećih i planiranih energetskih objekata na razini RH.
 Načini odabira kvalitetnih prostornih rješenja (višekriterijska analiza).
 Način kandidiranja energetskih projekata prema fondovima EU.1. Overview of large energy projects in the world, EU and Croatia
2. Energy projects – from idea to realization, compliance to energy strategies and master plans, planning, evaluation, preparation, realisation and project exploitation methods
3. Specificities of various kinds of energy projects
4. Zonal planning (stages of documents of zonal organisation, possibilities of incorporating energy projects into zonal plans)
5. Necessary steps for acquiring various permits
6. Overview of some of the important existing and planned energy facilities in Croatia
7. Selecting quality zonal solutions (multicriteria analysis)
8. Promoting energy projects for gaining funds from the European Union

Regionalno tržište energije i jugoistočna Europa / Regional energy market and Southeast Europe
4
12
8
0
Izborni 1
• Ekonomski profil zemalja JIE: dostignuti stupanj razvoja, struktura gospodarstva, financijsko tržište, platna
bilanca, tržište rada, kretanje javnog i vanjskog duga
• Energetski sektor jugoistočne Europe: osnovni podaci
• Analiza energetskih sektora i rezultata dosadašnjih reformi u svakoj od zemalja u regiji
• Energetski projekti u JIE: infrastrukturni projekti, PCI projekti, projekti OIE i energetske učinkovitosti i mogućnosti
njihovog financiranja
• Geostrateška pozicija JIE i potencijal za regionalne infrastrukturne energetske projekte
• Naftni sektor i rafinerijski biznis u JIE
• Integriranost tržišta električne energije u JIE: problemi i potencijali
• Integriranost tržišta prirodnog plina u JIE: problemi i potencijali

1. Economic profile of Southeast European (SEE) countries: level of economic and institutional development,
economic structure, financial market, balance of payments, public and external debt, labour market
2. Energy sector in SEE: energy data
3. Analysis of energy sector indicators and reform results in each SEE country
4. Energy projects in SEE: infrastructure projects, PCI projects, RES and energy efficiency projects and possibilities for financing
5. Geostrategic position of SEE and potentials for regional infrastructure energy projects
6. Oil industry and rafinery business in the SEE region
7. Integration of electricity markets in SEE: problems and potentials
8. Integration of gas markets in SEE: problems and potentials
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Strateški menadžment promjena
4
20
10
0
Izborni 1
1. VUCA svijet i strateški menadžment – definiranje ključnih odrednica VUCA svijeta; prepoznavanje trendova iz energetske perspektive (4. industrijska revolucija, digitalizacija, green deal…); simulacija
2. Ključne kompetencije menadžera za VUCA svijet – model kompetencija menadžmenta; mekane vs. tvrde vještine; tacitna vs. eksplicitna znanja; sposobnosti, iskustvo, sustav vrednota; menadžeri vs. vođe
3. Osnove strateškog menadžmenta – važnost i pozicija strateškog menadžmenta za suvremen organizacije; vizija & misija; analitički alati za determiniranje strategije (PEST+, Porterov model, SWOT, BRIN,…); miks strateškog, poslovnog i financijskog planiranja;
4. Osnove menadžmenta promjena – ključni čimebenici; osnovni modeli menadžmenta promjena; važnost vodstva u procesu promjena; odnos vođe i sljedbenika; logika vs. ratio
5. Ključni elementi menadžmenta suvremenih energetskih organizacija – organizacija i poslovni procesi, donošenje odluka i rješavanje problema, kontroling, korporativno upravljanje; odnos vlasnika i menadžera

Trgovanje na tržištima energenata i emisija / Trading on energy and emission markets
4
10
5
5
Izborni 1
1.Primjena financijskih izvedenica na tržištima
energenata
2.Formiranje i optimizacija portfolija
3.Trgovinske strategije
4.Interne i eksterne metode zaštite (hedginga)
5.Kvantitativno upravljanje rizicima
6.Trgovanje GHG emisijama

1. Financial derivatives
2. Portfolio formation and optimization
3. Trading strategies
4. Internal and external hedging techniques
5. Risk management
6. GHG emissions trading
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Tržište električne energije / Electricity Market
4
12
8
0
Izborni 1
 Kratki povijesni razvoj tržišta električne energije
 Tržište električne energije: veleprodaja – 1. dio
 Tržište električne energije u RH – aktualno stanje
 Značajke tarifnih sustava za djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije
 Prekogranično trgovanje
 Uloga regulatorne agencije u tržišnim odnosima
 Napredni mjerni uređaji kod korisnika (smart metring) – analiza troška i dobiti

 Short historical development of the electricity market
 Electricity Market: Wholesale - Part 1
 Electricity Market: Wholesale - Part 2
 Electricity Market in Croatia - Current Status
 Characteristics of tariff systems for the transmission and distribution of electricity
 Cross-border trading
 The Role of Regulatory Agency in Market Relations
 Smart meters - cost and benefit analysis

Tržište prirodnog plina / Natural Gas Market
4
12
8
0
Izborni 1
• Opće značajke europskog plinskog sustava s posebnim osvrtom na RH
• Legislativa EU i RH kojom je uređeno tržište plina
• Pregled različitih modela organizacije tržišta plina s posebnim osvrtom na RH
• Način funkcioniranja veleprodajnog i maloprodajnog tržište prirodnog plina na primjerima iz odabranih država
• Položaj krajnjih kupaca u uvjetima otvorenog tržišta
• Prirodni monopoli - transport i distribucija plina
• Zakup transportnih i skladišnih kapaciteta
• Uravnoteženje plinskog sustava
• Osnove regulacije monopolnih djelatnosti
• Načela ekonomske regulacije cijena plina
• Aktualno stanje i očekivani razvoj tržišta prirodnog plina u RH.• General features of the European gas system with a special emphasis on the Republic of Croatia
• EU and national gas legislation
• Overview of different models of gas market organization with a special focus on the Republic of Croatia
• Functioning of the wholesale and retail market of natural gas on the examples from the selected countries
• The position of end customers in open market conditions
• Natural monopolies - transport and distribution of gas
• Booking procedure of transport and storage capacities
• Gas system balancing
• Fundamentals of regulation of monopoly activities
• Principles of economic regulation of gas prices
• Current state and expected development of the natural gas market in the Republic of Croatia

Vodik u energetskoj tranziciji
4
12
8
0
Izborni 1
• Energetska politika EU i Hrvatske koja se odnosi na vodik
• Energetska bilanca, struktura energetskog sustava, potencijal vodika u zaštiti okoliša
• Trenutno stanje s razvojem tehnologija i primjenom vodika u energetske namjene
• Potencijal korištenja vodika u elektroenergetskom sektoru
• Trendovi proizvodnje i korištenja vodika u Europi, razvoj tehnologija
• Tehnološki izazovi u proizvodnji vodika, transportu, distribuciji, prodaji
• Projekti korištenja vodika u različitim sektorima potrošnje energije u Hrvatskoj i Europi
• Perspektive korištenja vodika, energetski sektor budućnosti
Dr. sc. Goran Slipac
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad / Final Thesis
24
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Energetika i klimatske promjene / Energy and Climate Change
4
12
8
0
Izborni 1
• Fizikalne osnove klimatskih promjena
• Politika i mjere za ublažavanje klimatskih promjena
• Međunarodni sporazumi (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyotski protokol I Pariški sporazum),
• EU politika i regulativa u Hrvatskoj
• Inventar emisije stakleničkih plinova i projekcije
• Politika i mjere u energetskom sektoru
• Korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i ostalih mjera
• Strategija niskougljičnog razvoja i integralni energetsko klimatski planovi
• Aspekti međuovisnosti mjera za ublažavanje klimatskih promjena energetskog sektora sa sektorom industrijskih procesa, poljoprivredom, Korištenjem zemljišta i promjenama u korištenju zemljišta i šumarstvom (LULUCF) te gospodarenjem otpadom.
• Mehanizmi praćenja, izvještavanja i verifikacije
• Europsko tržište emisijama stakleničkih plinova
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Stanje u Hrvatskoj po svim pitanjima vezano uz temu
• Financiranje provođenja politike klimatskih promjena
• Utjecaji na društvo, gospodarstvo i okoliš
• Ugljični otisak i ocjena s gledišta ukupnog vijeka proizvoda (LCA analiza)
• Projektni pristup i okolišna održivost

• Physical science basis of Climate Change
• Policy and measures for mitigation of climate change
• International agreements (UNSCD-Rio+, UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement)
• EU policy and legislation
• GHG emission inventory and projections
• Policy and measures in energy sector
• Implementation of renewable energy and energy efficiency as dominated measures
• Low carbon development strategy and Integrated National Energy and Climate Plans
• Interrelation aspect of climate mitigation measures with view on industrial processes, agriculture, LULUCF (Land Use, Land Use change and Forestry), waste management
• Monitoring Reporting and Verification Mechanisms for GHG gases
• European emission trading system
• Adaptation to climate change
• Croatian State of Play in all topics
• Financing of Climate Change
• Impact on society, economy and environment
• Carbon footprint and LCA assessment
• Project based approach and environmental sustainability
Dr. sc. Vladimir Jelavić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tržišno natjecanje u energetskom sektoru / Competition in Energy Sector
4
10
5
5
Izborni 1
- Ekonomske teorije regulacije
- Primarni i sekundarni izvori prava tržišnog natjecanja EU-a
- Sekundarni i drugi izvori prava tržišnog natjecanja EU-a, te „meka“ pravila
- Definiranje mjerodavnog tržišta
- Analiza mjerodavnog tržišta
- Tržišna snaga i njena zloupotreba
- Zloupotreba tržišne snage: studije slučajeva
- Spajanja s obzirom na mjesto u lancu vrijednosti
- Predatorska politika cijena
- Uvod u ekonomsku regulaciju
- Vertikalna integracija i pristup esencijalnim resursima
- Pristup mreži
- Studija slučaja: tržište električne energije
- Studija slučaja: Kalifornijska kriza 2000.-2001.
- Specifična regulatorna pravila i vertikalna integracija u energetskom sektoru
- Utjecaj obnovljivih izvora energije na ekonomiku i regulaciju sektora električne energije- Economic theories of regulation
- Primary competition law in the EU
- Secondary sources of the EU competition law, and the soft law
- Definition of relevant market
- Market analysis
- Market power and its abuse
- Case studies in abuse of market power
- Mergers and acquisitions
- Predatory pricing
- Introduction to economic regulation
- Vertical integration and access to essential resources
- Third party network access
- Case study: electricity market
- Case study: California electricity crisis 2000-2001
- Sector-specific regulatory rules in energy sector
- How massive integration of renewables shapes power sector markets, and regulatory rules
Prof. dr. sc. Dubravko Sabolić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se