Program

Program

(available only in the Croatian language) 
 
Studenti moraju položiti sva četiri (4) obvezna ispita, dva (2) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta I (od 4 ponuđena) i dva (2) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta II (od 7 ponuđenih). Ukupno moraju položiti osam (8) predmeta. 
 
Studenti moraju napisati jedan (1) Slučaj iz prakse (Case study) iz upisanih kolegija s temom prema dogovoru s predmetnim nastavnikom.
 
 Izborni kolegiji  podijeljeni su u dvije grupe: Izborni kolegij 1 i Izborni kolegij 2.

Grupu Izborni kolegij 1 čine sljedeći kolegiji:  Ekonometrijske metode u financijama, Upravljanje rizicima,  Međunarodne financije i ekonomski rast i Međunarodno osiguranje.
Grupu Izborni kolegij 2 čine svi ostali izborni kolegiji.

Poslijediplomant bira po 2 izborna predmeta iz svake grupe.
 
Studij se završava izradom i obranom specijalističkog završnog rada.

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Bankarstvo
5
28
0
0
Obvezan
1. Modeli financiranja
2. Osnove upravljanja financijskom imovinom

Modeliranje povrata na ulaganje
Rizici prisutni pri optimizaciji i upravljanju portfeljem

3. Rizici u bankovnom poslovanju

Kreditni rizik
Tržišni rizici
Operativni rizik
Likvidnosni rizik
Strateški rizik

4. Upravljanje portfeljem dionica

Kvantitativna optimizacija portfelja
Kreiranje efikasnih portfelja
Predviđanje i modeliranje parametara modela
Ciljevi ulaganja i referentne mjere
Kvantitativno modeliranje sastavljanja portfelja i alokacija imovine

5. Upravljanje portfeljem obveznica

Duration
Krivulja prinosa
Imunizacija portfelja
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Case study
3
0
0
0
Obvezan
Financijska tržišta i institucije – suvremene teme
5
28
0
0
Obvezan
Studij konceptualnog modela i fundamentalnih kategorija financijskog sustava, njegovih funkcija, veza s realnim sektorom i utjecaja na ekonomiju. Izučavanje strukture financijskog sektora: financijskih institucija i tržišta, instrumenata i tokova, financijskih tehnika i procedura. Izučavanje različitih aktivnosti banaka i nebankovnih financijskih posrednika i principa njihovog poslovanja. Komparativna analiza financijskih sustava, novije promjene i kretanja u suvremenim financijama. Uzroci i posljedice promjena. Objašnjenje suvremene financijske servisne industrije sa ekonomskog, tržišno – konkurentskog i regulatornog gledišta.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Javne financije – praktične dileme
5
28
0
0
Obvezan
Javni sektor i njegovo financiranje
Porezni sustav RH: aktualni problemi
Ostali javni prihodi u RH: aktualni problemi
Porezni sustavi i porezna politika EU
Porezni sustav SAD-a
Problemi financiranja javnih rashoda
Proračunska problematika i budžetiranje; Fiskalna konsolidacija
Lokalne javne financije
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Korporacijske financije
5
28
0
0
Obvezan
Značajke dioničkog društva (korporacije) sa stajališta upravljanja financijama. Financijski koncepti. Vrednovanje financijskih ulaganja – dužničkih i vlasničkih instrumenata. Vrednovanje realnih ulaganja – tradicionalni i suvremeni pristupi. Rizici financijskih i realnih ulaganja – teorija portfolia, CAPM model, primjena u budžetiranju kapitala. Upravljanje obrtnim kapitalom. Financiranje – vrste i osobitosti. Trošak kapitala i njegovih komponenti. Financijska analiza i financijsko planiranje. Opcijska teorija vrijednosti. Struktura kapitala i politika dividende – utjecaj na vrijednost dioničkog društva (korporacije). Poslovne kombinacije – preuzimanje i piramidizacija. Tržište korporacijske kontrole.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Završni rad
23
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonometrijske metode u financijama
4
20
0
0
Izborni 1
Međunarodne financije i ekonomski rast
4
20
0
0
Izborni 1
Ekonomska teorija i međunarodne financije. Platnobilančne i tečajne teorije. Međunarodna tržišta kapitala. FDI,Dolar,Euro,EMU, Međunarodne financije i R Hrvatska. Svjetska financijska kriza.
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Međunarodno osiguranje
4
20
0
0
Izborni 1
Pojam, funkcije i važnost međunarodnog osiguranja
Oblici organiziranja osiguranja
Izvori prava nacionalnog i međunarodnog osiguranja.
Elementi ugovora o osiguranju s posebnim naglaskom na isprave o sklopljenom ugovoru o osiguranju
Vrste osiguranja
Transportna osiguranja
Kargo i kasko osiguranje u pomorskom transportu
Pomorske havarije: zajednička (generalna) havarija. Posebna (partikularna) havarija.
Vanjskotrgovinska osiguranja
Reosiguranje i suosiguranje
Postupak likvidacije šteta u osiguranju: postupka likvidacije šteta i upravljanja osiguravateljnim fondovima
Upravljanje rizicima
4
20
0
0
Izborni 1
1. Utjecaj financijskih rizika na suvremeno poslovanje
2. Zakonodavni okvir za mjerenje i upravljanje financijskim rizicima
3. Rizični faktori i distribucije vjerojatnosti
4. Kvantitativno modeliranje financijskih rizika
5. Value at Risk (VaR) metodologija
6. Expected shortfall (ES) metodologija
7. Modeliranje financijskih vremenskih serija

Metode desezoniranja (neparametrijske i parametrijske)
Stacionarni modeli vremenskih serija
Nestacionarni modeli vremenskih serija
ARCH/GARCH modeli volatilnosti
Teorija ekstremnih vrijednosti

8. Međuovisnost varijabli
9. Modeli mjerenja kreditnog rizika

strukturalni modeli
modeli s uključenim pragom
hibridni modeli
Monte Carlo metoda

10. Modeli mjerenja tržišnog rizika

parametrijski modeli
neparametrijski modeli
hibridni modeli

11. Modeli mjerenja operativnog rizika

pristup temeljnog indikatora
standardizirani pristup
napredni pristup
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Aktualne teme iz monetarne politike
3
16
0
0
Izborni 2
1. Uloga novca u gospodarstvu
2. Emisija suvremenog novca
3. Monetarne teorije kroz povijest
4. Uloga monetarne politike u ekonomskim ciklusima
5. Posebnosti monetarne politike u Eurozoni
6. Monetarni suverenitet u uvjetima globalizacije
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Analiza financijskog poslovanja
3
16
0
0
Izborni 2
Uvod u financijsku analizu: metode analize, interne i eksterne informacije, financijski izvještaji, tržište kapitala. Pokazatelji i sustavi pokazatelja. Analiza horizontale i vertikalne usklađenosti sredstava i izvora: analiza statičke i dinamičke likvidnosti, analiza stabilnosti i zaduženosti. Analiza efikasnosti i efektivnosti: analiza obrtaja imovine, analiza profitabilnosti, cash-flow analiza. Ekonomska dodana vrijednost i pokazatelji upravljanja vrijednosti. Pokazatelji burzovnog i bankovnog poslovanja. Ocjena financijske situacije temeljem kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja- primjeri.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Budžetiranje kapitala
3
16
0
0
Izborni 2
FINANCIJSKE I REALNE INVESTICIJE.
Obilježja financijskih investicija. Rizik, prinos i vrijeme. Obilježja realnih investicija. Investicijski projekti. Vrste projekata. Financijska analiza projekata. Postupak budžetiranja kapitala.
KRITERIJI FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA.
Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Indeks profitabilnosti. Kriterij anuiteta. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja.
KARAKTERISTIKE I OGRANIČENJA METODA FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA.
Čista sadašnja vrijednost vs razdoblje povrata. Diskontirano razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost vs interna stopa profitabilnosti. Protegnuti prinos. Modificirana interna stopa. Čista sadašnja vrijednost i indeks profitabilnosti. Odnos koristi i žrtava. Ekvivalentni godišnji izdaci.
PROBLEM IZBORA PROJEKTA.
Tipovi investicijskih odluka. Jednoznačnost diskontne tehnike za odluku da ili ne. Međusobno isključivi projekti. Problem rangiranja projekata. Pitanje reinvestiranja. Izbor optimalne kombinacije projekata. Inkrementala analiza. Korištenje linearnog programiranja.
RELEVANTNI ČISTI NOVČANI TOK.
Inkrementalni novčani tok. Nataloženi troškovi, oportunitetni troškovi i eksternalije. Novčani tok nakon poreza. Vrijeme efektuiranja investicijskog projekta.
PROGNOZA INVESTICIJSKOG TROŠKA.
Prognoza prodaje. Struktura ulaganja. Prognoza veličine i ulaganja u fiksnu imovinu. Prognoza ulaganja u povećanje neto obrtnog kapitala. Pristup minimalizacije troškova. Pristup koeficijenta obrtaja. Dinamika ulaganja. Prognoza rezidualne vrijednosti investicijskog projekta.
PROGNOZA POSLOVNOG NOVČANOG TOKA.
Prognoza prodaje. Čisti novčani tok vs računovodstvene zarade. Tretman kamata. Utjecaj politike amortizacije. Oportunost primjene ubrzane amortizacije. Ukupni novčani tokovi projekta. Prognoza inflacije i njeno uključivanje u novčane tokove projekta.
TROŠAK KAPITAL.
Kontroverze utvrđivanja. Marginalna analiza. Optimalna razina investicija. Inkrementalna analiza. Međuovisnost budžeta kapitala i inkrementalnog troška kapitala. Problem rizika projekta. Pitanje analize «sigurnih» odluka.
MJERENJE RIZIKA PROJEKTA.
Komponente rizika projekta. Ukupni rizik projekta. Analiza osjetljivosti. Analiza scenarija. Monte Carlo simulacija. Analiza stabla odlučivanja. Razdoblje povrata kao instrument analize rizika.
RELEVANTNA RIZIČNOST PROJEKTA.
Mjerenje rizika projekta za poduzeće. Mjerenje tržišnog rizika projekta. Utvrđivanje diskontne stope. Mjerenje bete projekta. Uključivanje tržišnog rizika u analizu projekta. Ekvivalent sigurnosti. Riziku prilagođena diskontna stopa.
STVARNE OPCIJE.
Problemi tradicionalnog budžetiranja kapitala. Statičnost pristupa analizi. Zanemarivanje strateškog razvoja. Opcija fleksibilnosti. Stvarna čista sadašnja vrijednost. Opcija napuštanja. Opcija širenja. Opcija čekanja. Druge stvarne opcije kod strateški važnih projekata
VREDNOVANJE STVARNIH OPCIJA.
Problem ekonomske vrijednosti. Uključivanje vrijednosti opcija vezanih uz projekt tehnikom stabla odlučivanja. Kontroverze upotrebe stabla odlučivanja. Vrednovanje financijskih opcija. Imputiranje vezane imovine. Binomno vrednovanje. Upotreba B/S modela. Upotreba Monte Carlo simulacije.
MEĐUNARODNO BUDŽETIRANJE KAPITALA.
Globalizacija robnih i financijskih tržišta. Strategije nastupanja na stranim tržištima. Multinacionalno društvo. Rizici nastupa na stranim tržištima. Analiza i osiguranja od valutnih rizika. Analiza političkih rizika. Novčani tok podružnice. Relevantni novčani tok matice. Trošak kapitala.
BUDŽETIRANJE KAPITALA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA.
Mala vs velika tvrtka. Razlike sa stajališta investitora. Razlike sa stajališta financijskog managementa. Trošak kapitala malih i srednjih poduzeća. Rizik prognoze novčanih toko-va. Pitanje optimalne razine investiranja. Mogući pristupi analizi projekata. Diskontirano razdoblje povrata. Rezidualna čista sadašnja vrijednost.
PRIMJENA ZA ANALIZU FINANCIRANJA.
Strukturiranje novčanih tokova. Problem rizika pojedinih stavki novčanih tokova. Analiza oportunosti refundiranja dugova. Analiza odluke najam/kupnja. Izračun troškova kapitala od neutrživih oblika financiranja poduzeća.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Ekonomika javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
3
16
0
0
Izborni 2
1. Teorijski aspekti javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
2. Definicije i razumijevanje osnovnih pojmova iz javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
3. Zakonodavni i institucionalni okvir javno-privatnog partnerstva u Europi i RH
4. Proces utvrđivanja sposobnosti plaćanja javnih naručitelja
5. Planiranje, priprema i provedba projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj
6. Kombiniranje EU fondova i javno-privatnog partnerstva
7. Analiza slučaja
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Investicijska analiza – teorija i primjena na računalu
3
16
0
0
Izborni 2
MODERNA INVESTICIJSKA TEORIJA.
Eksterna i interna financijska analiza. Tradicio-nalni pristup eksternoj analizi. Tehnička analiza. Razvoj suvremene investicijske analize.
VRIJEDNOSNI PAPIRI I NJIHOVA TRŽIŠTA.
Državne obveznice i zapisi. Lokalni papiri. Obveznice poduzeća. Preferencijalne dionice. Obične dionice. Izvedenice. Ostala investicijska sredstva. Burze i tržišta preko šaltera. Tržišta opcijskih vrijednosnih papira. Tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira.
IZBOR PORTFOLIA.
Prinos portfolia. Rizik portfolia. Averzija prema riziku. Korisnost. Optimalni portfolio. Hipoteza efikasnog tržišta.
MODELI TRŽIŠTA KAPITALA.
Karakteristični regresijski pravac vrijednosnog papira. Jedno-indeksni i više-indeksni modeli. Model s dva faktora. Model sektorskih faktora. Proširenje modela. Izgradnja uvjetno optimalnog portfolia.
MODEL PROCJENJIVANJA KAPITALNE IMOVINE.
Pretpostavke modela. Pravac tržišta kapitala. Pravac tržišta vrijednosnog papira. CAPM i ograničenja nerizične imovine. Testiranje CAPM-a. Praktična upotreba. Arbitražna teorija procjenjivanja.
MJERENJE PERFORMANSI PORTFOLIA.
Ukupni prinos portfolia. Aritmetička sredina, interna stopa profitabilnosti i geometrijska sredina. Problemi ponderiranja. Benchmarking. Analiza izvora prinosa. Jensenov, Treynorov i Sharperov indeks.
ANALIZA OBVEZNICA.
Modeli vrijednosti obveznica, hipoteka i vječnih renti. Prinosi na obveznice. Determinante rizika obveznica. Trajanje. Konveksnost. Opcije na obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosom.
UPRAVLJANJE PORTFOLIOM OBVEZNICA.
Aktivno i pasivno upravljanje. Formiranje, predviđa-nje i analiza krivulje prinosa. Kupnja i držanje. Indeksiranje. Usklađivanje novčanih tokova. Kamatna imunizacija. Uvjetna imunizacija. Jahanje na krivulji prinosa. Analiza scenarija. Analiza raspona. Sekuritizacija.
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA.
Trezorski zapisi. Udjeli u novčanim fondovima. Blagajnički zapisi, potvrde o depozitima i drugi bankarski instrumenti. Komercijalni zapisi. REPO aranžmani.
MODELI VREDNOVANJA DIONICA.
Modeli sadašnje vrijednosti dividendi u eksternoj analizi. Kapitalizacija zarada. Kapitalizacija dividendi. Ostale mogućnosti kapitalizacije. Modeli sadašnje vrijednosti novčanih tokova. Pristup imovine. Opcijska vrijednost dionica.
ANALIZA ZARADA.
Analiza privrede. Analiza grane. Zarade, dividende i investicije. Analiza rasta. Analiza P/E odnosa. Međuovisnost modela sadašnje vrijednosti dividendi i kapitalizacije zarada.
POJAM I VRSTE IZVEDENICA.
Osnovni pojmovi. Vrste izvedenica. Izvedenice terminskog trgovanja i modifikacije temeljnih tražbina. Povijest terminskog tržišta. Trgovanje na marginu. Sudionici tržišta. Korištenje izvedenica za osiguranje od promjena financijskih cijena.
TERMINSKI UGOVORI.
Unaprijednice. Ročnice. Financijske ročnice. Vrednovanje terminskih ugovo-ra. Jednostavne špekulacije. Višestrane špekulacije. Arbitraža. Zaštita od kamatnog rizika. Zaštita od valutnog rizika. Zaštita portfolia. Zamjene.
OPCIJE.
Terminologija. Vrste opcija. Call i put opcija. Call i put opcija kao alternative duge i kratke pozicije. Intrinzična vrijednost opcija. Vrijednost premije. Činitelji vrijednosti opcija. Put-call paritet. Ponašanje cijena dionica. Binomno vrednovanje opcija. Analiza scenarija. B/S model vrijednosti.
STRATEGIJE S OPCIJAMA.
Jednostavne strategije. Sastavljanje pokrivenog calla. Zaštitni put. Kombiniranje opcija i vezane imovine. Složene strategije. Horizontalni raspon. Rasponi s više od dvije opcije. Vertikalni raspon. Kombinacije opcija. Sintetičke pozicije.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Metodologija izrade završnog rada
4
0
0
Izborni 2
Metodologija znanstvenog istraživanja:

* Pojam metodologije znanstvenoga istraživanja
* Pojam i klasifikacija znanstvenih metoda
* Međuodnos metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja

Faze znanstvenog istraživanja:

* uočavanje problema istraživanja
* postavljanje hipoteze / istraživačkog pitanja
* izbor i analiza teme (naslova)
* izrada orijentacijskoga plana istraživanja
* sastavljanje radne bibliografije
* prikupljanje, proučavanje i sređivanje literarne građe i informacija
* pripremanje strukture ili kompozicije djela
* rješavanje postavljenog problema...
* pismeno formuliranje rezultata istraživanja
* primjena rezultata istraživanja
* kontrola primjene rezultata istraživanja

Pismeno oblikovanje rezultata istraživanja:


Bitni dijelovi završnog specijalističkog rada:
- korica, potkorica
- kazalo (sadržaj)
- uvod
- izlaganje tematike
- zaključak
- literatura
- popis ilustracija

Sustavi citiranja:
- europski sustav
- harvardski sustav (Harvard Style)
Međunarodno oporezivanje
3
16
0
0
Izborni 2
1. Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
2. Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
3. Međunarodno porezno planiranje
4. Štetna porezna konkurencija
5. Porezni sustav i porezna politika EU
6. Harmonizacija PDV-a u EU: intrakomunitarna trgovina
7. Porezni sustavi zemalja regije
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Računovodstvo financijskih instrumenata
3
16
0
0
Izborni 2
Financijski instrumenti - pojmovno određenje.

Vrsta financijskih instrumenata – izvorni, hibridni i izvedeni.

Hrvatski i međunarodni normativni i stručni okvir računovodstva financijskih instrumenata.

Računovodstvene politike i klasifikacije/reklasifikacije financijskih instrumenata.

Učinci primjene koncepta fer vrijednosti na uspješnost poslovanja i financijski položaj.

Priznavanje financijskih instrumenata u financijskim izvještajima.

Naknadno mjerenje i promjene vrijednosti financijskih instrumenata.

Prestanak priznavanja financijskih instrumenata.

Objavljivanje informacija o financijskim instrumentima i izloženosti rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata

Porezni aspekti izdavanja i stjecanja financijskih instrumenata.

Posebnosti poslovanja financijskim instrumentima u depozitnim institucijama, osiguravajućim društvima i fondovima.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Bankarstvo
5
28
0
0
Obvezan
1. Modeli financiranja
2. Osnove upravljanja financijskom imovinom

Modeliranje povrata na ulaganje
Rizici prisutni pri optimizaciji i upravljanju portfeljem

3. Rizici u bankovnom poslovanju

Kreditni rizik
Tržišni rizici
Operativni rizik
Likvidnosni rizik
Strateški rizik

4. Upravljanje portfeljem dionica

Kvantitativna optimizacija portfelja
Kreiranje efikasnih portfelja
Predviđanje i modeliranje parametara modela
Ciljevi ulaganja i referentne mjere
Kvantitativno modeliranje sastavljanja portfelja i alokacija imovine

5. Upravljanje portfeljem obveznica

Duration
Krivulja prinosa
Imunizacija portfelja
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Case study
3
0
0
0
Obvezan
Financijska tržišta i institucije – suvremene teme
5
28
0
0
Obvezan
Studij konceptualnog modela i fundamentalnih kategorija financijskog sustava, njegovih funkcija, veza s realnim sektorom i utjecaja na ekonomiju. Izučavanje strukture financijskog sektora: financijskih institucija i tržišta, instrumenata i tokova, financijskih tehnika i procedura. Izučavanje različitih aktivnosti banaka i nebankovnih financijskih posrednika i principa njihovog poslovanja. Komparativna analiza financijskih sustava, novije promjene i kretanja u suvremenim financijama. Uzroci i posljedice promjena. Objašnjenje suvremene financijske servisne industrije sa ekonomskog, tržišno – konkurentskog i regulatornog gledišta.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Javne financije – praktične dileme
5
28
0
0
Obvezan
Javni sektor i njegovo financiranje
Porezni sustav RH: aktualni problemi
Ostali javni prihodi u RH: aktualni problemi
Porezni sustavi i porezna politika EU
Porezni sustav SAD-a
Problemi financiranja javnih rashoda
Proračunska problematika i budžetiranje; Fiskalna konsolidacija
Lokalne javne financije
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Korporacijske financije
5
28
0
0
Obvezan
Značajke dioničkog društva (korporacije) sa stajališta upravljanja financijama. Financijski koncepti. Vrednovanje financijskih ulaganja – dužničkih i vlasničkih instrumenata. Vrednovanje realnih ulaganja – tradicionalni i suvremeni pristupi. Rizici financijskih i realnih ulaganja – teorija portfolia, CAPM model, primjena u budžetiranju kapitala. Upravljanje obrtnim kapitalom. Financiranje – vrste i osobitosti. Trošak kapitala i njegovih komponenti. Financijska analiza i financijsko planiranje. Opcijska teorija vrijednosti. Struktura kapitala i politika dividende – utjecaj na vrijednost dioničkog društva (korporacije). Poslovne kombinacije – preuzimanje i piramidizacija. Tržište korporacijske kontrole.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonometrijske metode u financijama
4
20
0
0
Izborni 1
Međunarodne financije i ekonomski rast
4
20
0
0
Izborni 1
Ekonomska teorija i međunarodne financije. Platnobilančne i tečajne teorije. Međunarodna tržišta kapitala. FDI,Dolar,Euro,EMU, Međunarodne financije i R Hrvatska. Svjetska financijska kriza.
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Međunarodno osiguranje
4
20
0
0
Izborni 1
Pojam, funkcije i važnost međunarodnog osiguranja
Oblici organiziranja osiguranja
Izvori prava nacionalnog i međunarodnog osiguranja.
Elementi ugovora o osiguranju s posebnim naglaskom na isprave o sklopljenom ugovoru o osiguranju
Vrste osiguranja
Transportna osiguranja
Kargo i kasko osiguranje u pomorskom transportu
Pomorske havarije: zajednička (generalna) havarija. Posebna (partikularna) havarija.
Vanjskotrgovinska osiguranja
Reosiguranje i suosiguranje
Postupak likvidacije šteta u osiguranju: postupka likvidacije šteta i upravljanja osiguravateljnim fondovima
Upravljanje rizicima
4
20
0
0
Izborni 1
1. Utjecaj financijskih rizika na suvremeno poslovanje
2. Zakonodavni okvir za mjerenje i upravljanje financijskim rizicima
3. Rizični faktori i distribucije vjerojatnosti
4. Kvantitativno modeliranje financijskih rizika
5. Value at Risk (VaR) metodologija
6. Expected shortfall (ES) metodologija
7. Modeliranje financijskih vremenskih serija

Metode desezoniranja (neparametrijske i parametrijske)
Stacionarni modeli vremenskih serija
Nestacionarni modeli vremenskih serija
ARCH/GARCH modeli volatilnosti
Teorija ekstremnih vrijednosti

8. Međuovisnost varijabli
9. Modeli mjerenja kreditnog rizika

strukturalni modeli
modeli s uključenim pragom
hibridni modeli
Monte Carlo metoda

10. Modeli mjerenja tržišnog rizika

parametrijski modeli
neparametrijski modeli
hibridni modeli

11. Modeli mjerenja operativnog rizika

pristup temeljnog indikatora
standardizirani pristup
napredni pristup
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Aktualne teme iz monetarne politike
3
16
0
0
Izborni 2
1. Uloga novca u gospodarstvu
2. Emisija suvremenog novca
3. Monetarne teorije kroz povijest
4. Uloga monetarne politike u ekonomskim ciklusima
5. Posebnosti monetarne politike u Eurozoni
6. Monetarni suverenitet u uvjetima globalizacije
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Analiza financijskog poslovanja
3
16
0
0
Izborni 2
Uvod u financijsku analizu: metode analize, interne i eksterne informacije, financijski izvještaji, tržište kapitala. Pokazatelji i sustavi pokazatelja. Analiza horizontale i vertikalne usklađenosti sredstava i izvora: analiza statičke i dinamičke likvidnosti, analiza stabilnosti i zaduženosti. Analiza efikasnosti i efektivnosti: analiza obrtaja imovine, analiza profitabilnosti, cash-flow analiza. Ekonomska dodana vrijednost i pokazatelji upravljanja vrijednosti. Pokazatelji burzovnog i bankovnog poslovanja. Ocjena financijske situacije temeljem kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja- primjeri.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Budžetiranje kapitala
3
16
0
0
Izborni 2
FINANCIJSKE I REALNE INVESTICIJE.
Obilježja financijskih investicija. Rizik, prinos i vrijeme. Obilježja realnih investicija. Investicijski projekti. Vrste projekata. Financijska analiza projekata. Postupak budžetiranja kapitala.
KRITERIJI FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA.
Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Indeks profitabilnosti. Kriterij anuiteta. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja.
KARAKTERISTIKE I OGRANIČENJA METODA FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA.
Čista sadašnja vrijednost vs razdoblje povrata. Diskontirano razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost vs interna stopa profitabilnosti. Protegnuti prinos. Modificirana interna stopa. Čista sadašnja vrijednost i indeks profitabilnosti. Odnos koristi i žrtava. Ekvivalentni godišnji izdaci.
PROBLEM IZBORA PROJEKTA.
Tipovi investicijskih odluka. Jednoznačnost diskontne tehnike za odluku da ili ne. Međusobno isključivi projekti. Problem rangiranja projekata. Pitanje reinvestiranja. Izbor optimalne kombinacije projekata. Inkrementala analiza. Korištenje linearnog programiranja.
RELEVANTNI ČISTI NOVČANI TOK.
Inkrementalni novčani tok. Nataloženi troškovi, oportunitetni troškovi i eksternalije. Novčani tok nakon poreza. Vrijeme efektuiranja investicijskog projekta.
PROGNOZA INVESTICIJSKOG TROŠKA.
Prognoza prodaje. Struktura ulaganja. Prognoza veličine i ulaganja u fiksnu imovinu. Prognoza ulaganja u povećanje neto obrtnog kapitala. Pristup minimalizacije troškova. Pristup koeficijenta obrtaja. Dinamika ulaganja. Prognoza rezidualne vrijednosti investicijskog projekta.
PROGNOZA POSLOVNOG NOVČANOG TOKA.
Prognoza prodaje. Čisti novčani tok vs računovodstvene zarade. Tretman kamata. Utjecaj politike amortizacije. Oportunost primjene ubrzane amortizacije. Ukupni novčani tokovi projekta. Prognoza inflacije i njeno uključivanje u novčane tokove projekta.
TROŠAK KAPITAL.
Kontroverze utvrđivanja. Marginalna analiza. Optimalna razina investicija. Inkrementalna analiza. Međuovisnost budžeta kapitala i inkrementalnog troška kapitala. Problem rizika projekta. Pitanje analize «sigurnih» odluka.
MJERENJE RIZIKA PROJEKTA.
Komponente rizika projekta. Ukupni rizik projekta. Analiza osjetljivosti. Analiza scenarija. Monte Carlo simulacija. Analiza stabla odlučivanja. Razdoblje povrata kao instrument analize rizika.
RELEVANTNA RIZIČNOST PROJEKTA.
Mjerenje rizika projekta za poduzeće. Mjerenje tržišnog rizika projekta. Utvrđivanje diskontne stope. Mjerenje bete projekta. Uključivanje tržišnog rizika u analizu projekta. Ekvivalent sigurnosti. Riziku prilagođena diskontna stopa.
STVARNE OPCIJE.
Problemi tradicionalnog budžetiranja kapitala. Statičnost pristupa analizi. Zanemarivanje strateškog razvoja. Opcija fleksibilnosti. Stvarna čista sadašnja vrijednost. Opcija napuštanja. Opcija širenja. Opcija čekanja. Druge stvarne opcije kod strateški važnih projekata
VREDNOVANJE STVARNIH OPCIJA.
Problem ekonomske vrijednosti. Uključivanje vrijednosti opcija vezanih uz projekt tehnikom stabla odlučivanja. Kontroverze upotrebe stabla odlučivanja. Vrednovanje financijskih opcija. Imputiranje vezane imovine. Binomno vrednovanje. Upotreba B/S modela. Upotreba Monte Carlo simulacije.
MEĐUNARODNO BUDŽETIRANJE KAPITALA.
Globalizacija robnih i financijskih tržišta. Strategije nastupanja na stranim tržištima. Multinacionalno društvo. Rizici nastupa na stranim tržištima. Analiza i osiguranja od valutnih rizika. Analiza političkih rizika. Novčani tok podružnice. Relevantni novčani tok matice. Trošak kapitala.
BUDŽETIRANJE KAPITALA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA.
Mala vs velika tvrtka. Razlike sa stajališta investitora. Razlike sa stajališta financijskog managementa. Trošak kapitala malih i srednjih poduzeća. Rizik prognoze novčanih toko-va. Pitanje optimalne razine investiranja. Mogući pristupi analizi projekata. Diskontirano razdoblje povrata. Rezidualna čista sadašnja vrijednost.
PRIMJENA ZA ANALIZU FINANCIRANJA.
Strukturiranje novčanih tokova. Problem rizika pojedinih stavki novčanih tokova. Analiza oportunosti refundiranja dugova. Analiza odluke najam/kupnja. Izračun troškova kapitala od neutrživih oblika financiranja poduzeća.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Ekonomika javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
3
16
0
0
Izborni 2
1. Teorijski aspekti javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
2. Definicije i razumijevanje osnovnih pojmova iz javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja
3. Zakonodavni i institucionalni okvir javno-privatnog partnerstva u Europi i RH
4. Proces utvrđivanja sposobnosti plaćanja javnih naručitelja
5. Planiranje, priprema i provedba projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj
6. Kombiniranje EU fondova i javno-privatnog partnerstva
7. Analiza slučaja
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Investicijska analiza – teorija i primjena na računalu
3
16
0
0
Izborni 2
MODERNA INVESTICIJSKA TEORIJA.
Eksterna i interna financijska analiza. Tradicio-nalni pristup eksternoj analizi. Tehnička analiza. Razvoj suvremene investicijske analize.
VRIJEDNOSNI PAPIRI I NJIHOVA TRŽIŠTA.
Državne obveznice i zapisi. Lokalni papiri. Obveznice poduzeća. Preferencijalne dionice. Obične dionice. Izvedenice. Ostala investicijska sredstva. Burze i tržišta preko šaltera. Tržišta opcijskih vrijednosnih papira. Tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira.
IZBOR PORTFOLIA.
Prinos portfolia. Rizik portfolia. Averzija prema riziku. Korisnost. Optimalni portfolio. Hipoteza efikasnog tržišta.
MODELI TRŽIŠTA KAPITALA.
Karakteristični regresijski pravac vrijednosnog papira. Jedno-indeksni i više-indeksni modeli. Model s dva faktora. Model sektorskih faktora. Proširenje modela. Izgradnja uvjetno optimalnog portfolia.
MODEL PROCJENJIVANJA KAPITALNE IMOVINE.
Pretpostavke modela. Pravac tržišta kapitala. Pravac tržišta vrijednosnog papira. CAPM i ograničenja nerizične imovine. Testiranje CAPM-a. Praktična upotreba. Arbitražna teorija procjenjivanja.
MJERENJE PERFORMANSI PORTFOLIA.
Ukupni prinos portfolia. Aritmetička sredina, interna stopa profitabilnosti i geometrijska sredina. Problemi ponderiranja. Benchmarking. Analiza izvora prinosa. Jensenov, Treynorov i Sharperov indeks.
ANALIZA OBVEZNICA.
Modeli vrijednosti obveznica, hipoteka i vječnih renti. Prinosi na obveznice. Determinante rizika obveznica. Trajanje. Konveksnost. Opcije na obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosom.
UPRAVLJANJE PORTFOLIOM OBVEZNICA.
Aktivno i pasivno upravljanje. Formiranje, predviđa-nje i analiza krivulje prinosa. Kupnja i držanje. Indeksiranje. Usklađivanje novčanih tokova. Kamatna imunizacija. Uvjetna imunizacija. Jahanje na krivulji prinosa. Analiza scenarija. Analiza raspona. Sekuritizacija.
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA.
Trezorski zapisi. Udjeli u novčanim fondovima. Blagajnički zapisi, potvrde o depozitima i drugi bankarski instrumenti. Komercijalni zapisi. REPO aranžmani.
MODELI VREDNOVANJA DIONICA.
Modeli sadašnje vrijednosti dividendi u eksternoj analizi. Kapitalizacija zarada. Kapitalizacija dividendi. Ostale mogućnosti kapitalizacije. Modeli sadašnje vrijednosti novčanih tokova. Pristup imovine. Opcijska vrijednost dionica.
ANALIZA ZARADA.
Analiza privrede. Analiza grane. Zarade, dividende i investicije. Analiza rasta. Analiza P/E odnosa. Međuovisnost modela sadašnje vrijednosti dividendi i kapitalizacije zarada.
POJAM I VRSTE IZVEDENICA.
Osnovni pojmovi. Vrste izvedenica. Izvedenice terminskog trgovanja i modifikacije temeljnih tražbina. Povijest terminskog tržišta. Trgovanje na marginu. Sudionici tržišta. Korištenje izvedenica za osiguranje od promjena financijskih cijena.
TERMINSKI UGOVORI.
Unaprijednice. Ročnice. Financijske ročnice. Vrednovanje terminskih ugovo-ra. Jednostavne špekulacije. Višestrane špekulacije. Arbitraža. Zaštita od kamatnog rizika. Zaštita od valutnog rizika. Zaštita portfolia. Zamjene.
OPCIJE.
Terminologija. Vrste opcija. Call i put opcija. Call i put opcija kao alternative duge i kratke pozicije. Intrinzična vrijednost opcija. Vrijednost premije. Činitelji vrijednosti opcija. Put-call paritet. Ponašanje cijena dionica. Binomno vrednovanje opcija. Analiza scenarija. B/S model vrijednosti.
STRATEGIJE S OPCIJAMA.
Jednostavne strategije. Sastavljanje pokrivenog calla. Zaštitni put. Kombiniranje opcija i vezane imovine. Složene strategije. Horizontalni raspon. Rasponi s više od dvije opcije. Vertikalni raspon. Kombinacije opcija. Sintetičke pozicije.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Metodologija izrade završnog rada
4
0
0
Izborni 2
Metodologija znanstvenog istraživanja:

* Pojam metodologije znanstvenoga istraživanja
* Pojam i klasifikacija znanstvenih metoda
* Međuodnos metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja

Faze znanstvenog istraživanja:

* uočavanje problema istraživanja
* postavljanje hipoteze / istraživačkog pitanja
* izbor i analiza teme (naslova)
* izrada orijentacijskoga plana istraživanja
* sastavljanje radne bibliografije
* prikupljanje, proučavanje i sređivanje literarne građe i informacija
* pripremanje strukture ili kompozicije djela
* rješavanje postavljenog problema...
* pismeno formuliranje rezultata istraživanja
* primjena rezultata istraživanja
* kontrola primjene rezultata istraživanja

Pismeno oblikovanje rezultata istraživanja:


Bitni dijelovi završnog specijalističkog rada:
- korica, potkorica
- kazalo (sadržaj)
- uvod
- izlaganje tematike
- zaključak
- literatura
- popis ilustracija

Sustavi citiranja:
- europski sustav
- harvardski sustav (Harvard Style)
Međunarodno oporezivanje
3
16
0
0
Izborni 2
1. Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
2. Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
3. Međunarodno porezno planiranje
4. Štetna porezna konkurencija
5. Porezni sustav i porezna politika EU
6. Harmonizacija PDV-a u EU: intrakomunitarna trgovina
7. Porezni sustavi zemalja regije
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Računovodstvo financijskih instrumenata
3
16
0
0
Izborni 2
Financijski instrumenti - pojmovno određenje.

Vrsta financijskih instrumenata – izvorni, hibridni i izvedeni.

Hrvatski i međunarodni normativni i stručni okvir računovodstva financijskih instrumenata.

Računovodstvene politike i klasifikacije/reklasifikacije financijskih instrumenata.

Učinci primjene koncepta fer vrijednosti na uspješnost poslovanja i financijski položaj.

Priznavanje financijskih instrumenata u financijskim izvještajima.

Naknadno mjerenje i promjene vrijednosti financijskih instrumenata.

Prestanak priznavanja financijskih instrumenata.

Objavljivanje informacija o financijskim instrumentima i izloženosti rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata

Porezni aspekti izdavanja i stjecanja financijskih instrumenata.

Posebnosti poslovanja financijskim instrumentima u depozitnim institucijama, osiguravajućim društvima i fondovima.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
23
0
0
0
Obvezan

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se