Program

(available only in the Croatian language)

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Elektroničko poslovanje
6
30
0
0
Obvezan
Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi.
Elektronička razmjena podataka
Elektronička uprava. Modeli elektroničke uprave. Elektroničko poslovanje i elektronička uprava. Elektronička uprava i strateško planiranje.
Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
6
30
0
0
Obvezan
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
Značajke procesa odlučivanja od problema do riješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka

* Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
* Primjena DSS-a u poslovanim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti riješenja
* Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
* Oblikovanje baza modela u riješavanju ekonomskih problema
* Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
* Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
* Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
* Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja

Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama, transportni problem, optimizacija mreža...
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Inteligentno upravljanje informatičkim kadrovima
6
30
0
0
Obvezan
Sklapanje ugovora sa informatičkom tvrtkom, outsourcing i insourcing, sigurnost sistema i podataka. Najčešći oportunitetni troškovi koji se javljaju pri informatizaciji, savjeti konzultanta za informatiku, cijena savjeta, redoslijed rješavanja problema. Izbor profesionalnog informatičara, provjera rada informatičara. Nabava opreme, redoslijed nabave opreme. Upravljanje korisnicima, uloga korisnika, želje i strahovi korisnika.
Završni rad
24
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza financijskih tržišta i vrijednosnih papira pomoću ICT
6
30
0
0
Izborni 1
Financijska tržišta: kratkoročna, dugoročna; nacionalna i međunarodna. Tržišta novca, tržišta kapitala, terminska financijska tržišta.
Vrijednosni papiri: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedenice.
Analiza financijskih tržišta pomoću interneta i posebnih aplikacija: Bloomberg, Reuters, DowJones, Value Line, Standard and Poor`s; Burze vrijednosnih papira u svijetu, EU i RH: NYSE, CBOE, LSE, ZSE,...

Analiza vrijednosnih papira pomoću računalnih programa:

obveznice: MS Excel, InvCalc, Bondmaster, MBA - Money and Bonds
dionice: MS Excel, Metastock Professional, TSA-Technical Stock Analysis, S&P
izvedenice: MS Excel, DerivaGem, Option!,
portfolio teorija: MS Excel, Invest, GitSoft

Burzovne simulacije:

obveznice: BMS-Bond Market Simulation (SAD, Njemačka, Slovenija)
dionice i opcije: American Investor (Amex – American Stock Exchange, SAD)

Online investiranje:

ulaganje pomoću online aplikacija i discount brokera na internetu.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
E-Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
6
30
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Financijsko izvješćivanje i e-modeliranje financijskih izvješća
6
30
0
0
Izborni 1
Uvod, pregled temeljnih financijskih izvješća, bilanca, prezentiranje ulaganja u poduzeće i financiranje poduzeća, račun dobiti i gubitka: izvješće o rezultatima poslovnih aktivnosti, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o učincima poslovnih, ulagateljskih i financijskih aktivnosti na novčani tijek, analiza financijskih izvještaja, mjerenje i izvješćivanje o imovini i glavnici, primjena općeprihvaćenih računovodstvenih načela, posebni oblici obveza, obračun kamata, izvanbilančno financiranje.
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kolegij po izboru iz ostalih specijalističkih programa našeg fakulteta
6
30
0
0
Izborni 2
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Elektroničko poslovanje
6
30
0
0
Obvezan
Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela. Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi.
Elektronička razmjena podataka
Elektronička uprava. Modeli elektroničke uprave. Elektroničko poslovanje i elektronička uprava. Elektronička uprava i strateško planiranje.
Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
6
30
0
0
Obvezan
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Sustavi za potporu odlučivanju (Decision Support Systems, DSS) - definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke
Značajke procesa odlučivanja od problema do riješenja i informatičke tehnologije potpore odlučivanju
Sistematizacija metoda odlučivanja i računalni modeli potpore odlučivanju: linearni, višekriterijalni, dinamički, simulacijski
Sustavi za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama
DSS i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka

* Arhitektura DSS-a: funkcije i komponente sustava za potporu odlučivanju
* Primjena DSS-a u poslovanim problemima. analiza problema, modeliranje i generiranje varijanti riješenja
* Odlučivanje u skupini: GDSS sustavi i komunikacijske tehnologije u odlučivanju
* Oblikovanje baza modela u riješavanju ekonomskih problema
* Skladišta podataka u strateškom organiziranju podataka i informacija za DSS
* Analitičko modeliranje poslovnog procesa uporabom računalnog alata Solver
* Modeli simulacije u menadžerskom odlučivanju uporabom alata Risk
* Evolucija DSS naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja

Primjeri uporabe DSS-a: sustav obavještavanja o tržištu, sustav upravljanja zalihama, transportni problem, optimizacija mreža...
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Inteligentno upravljanje informatičkim kadrovima
6
30
0
0
Obvezan
Sklapanje ugovora sa informatičkom tvrtkom, outsourcing i insourcing, sigurnost sistema i podataka. Najčešći oportunitetni troškovi koji se javljaju pri informatizaciji, savjeti konzultanta za informatiku, cijena savjeta, redoslijed rješavanja problema. Izbor profesionalnog informatičara, provjera rada informatičara. Nabava opreme, redoslijed nabave opreme. Upravljanje korisnicima, uloga korisnika, želje i strahovi korisnika.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza financijskih tržišta i vrijednosnih papira pomoću ICT
6
30
0
0
Izborni 1
Financijska tržišta: kratkoročna, dugoročna; nacionalna i međunarodna. Tržišta novca, tržišta kapitala, terminska financijska tržišta.
Vrijednosni papiri: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedenice.
Analiza financijskih tržišta pomoću interneta i posebnih aplikacija: Bloomberg, Reuters, DowJones, Value Line, Standard and Poor`s; Burze vrijednosnih papira u svijetu, EU i RH: NYSE, CBOE, LSE, ZSE,...

Analiza vrijednosnih papira pomoću računalnih programa:

obveznice: MS Excel, InvCalc, Bondmaster, MBA - Money and Bonds
dionice: MS Excel, Metastock Professional, TSA-Technical Stock Analysis, S&P
izvedenice: MS Excel, DerivaGem, Option!,
portfolio teorija: MS Excel, Invest, GitSoft

Burzovne simulacije:

obveznice: BMS-Bond Market Simulation (SAD, Njemačka, Slovenija)
dionice i opcije: American Investor (Amex – American Stock Exchange, SAD)

Online investiranje:

ulaganje pomoću online aplikacija i discount brokera na internetu.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
E-Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
6
30
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Financijsko izvješćivanje i e-modeliranje financijskih izvješća
6
30
0
0
Izborni 1
Uvod, pregled temeljnih financijskih izvješća, bilanca, prezentiranje ulaganja u poduzeće i financiranje poduzeća, račun dobiti i gubitka: izvješće o rezultatima poslovnih aktivnosti, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o učincima poslovnih, ulagateljskih i financijskih aktivnosti na novčani tijek, analiza financijskih izvještaja, mjerenje i izvješćivanje o imovini i glavnici, primjena općeprihvaćenih računovodstvenih načela, posebni oblici obveza, obračun kamata, izvanbilančno financiranje.
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kolegij po izboru iz ostalih specijalističkih programa našeg fakulteta
6
30
0
0
Izborni 2
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
24
0
0
0
Obvezan
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se