Program

Program

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kontroling i digitalno upravljanje
6
45
0
0
Obvezan
Kontroling u konceptu digitalne ekonomije i održivosti. Utjecaj digitalnog poslovanja na kontroling. Pojmovno i metodološko razgraničenje kontrolinga i ostalih disciplina. Organizacija i uvođenje kontroling funkcije u uvjetima digitalnog poslovanja. Karakteristike i zadaci kontrolera i odnos s menadžmentom . Decentralizirani kontroling po funkcijama- procesni pristup. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga na konkretnim slučajevima. Ključni pokazatelji poslovanja i sustavi za rano otkrivanje poslovnih poremećaja. Vrednovanje uspješnosti poslovanja tradicionalnim i suvremenim pristupom- kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja. Uravnoteženo mjerenje uspjeha i ostali modeli mjerenja uspješnosti. Planiranje i predviđanje -slučajevi
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Međunarodno okruženje i poslovno odlučivanje
5
25
0
0
Obvezan
Teorijska analiza međunarodnih ekonomskih odnosa
Komparativna prednost i konkurentna sposobnost
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Međunarodno investiranje i kretanje kapitala
Međunarodni transfer tehnologije
Analiza rizika zemlje u međunarodnoj razmjeni
Svjetsko tržište i proces prilagođavanja
Tržišne karakteristike
Strukturalno prilagođavanje
Prilagođavanje međunarodnom ekonomskom sustavu
Prilagođavanje svjetskoj potražnji
Cijene i uvjeti razmjene
Uvjeti nastupa na svjetskom tržištu
Elastičnost ponude, fleksibilnost i diferencijacija
Elementi konkurentnosti
Kreditiranje i rizici
Poslovno pregovaranje
Poslovno odlučivanje u međunarodnoj razmjeni
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Upravljanje investicijama i financiranje
5
25
0
0
Obvezan
Investiranje u dugotrajnu materijalnu imovinu.
Pojam, ciljevi i značajke investicija. Procjena vremena eksploatacije i financijskih učinaka investicije. Metode ocjene i odabira investicijskih projekata. Rizik ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. Kupnja poduzeća i dijelova poduzeća. Analiza i ocjena investicijskih projekata.
Financiranje investicija
Pojam, značajke i vrsta dugoročnih izvora financiranja investicija. Troškovi financiranja dugoročnih izvora investicijskih projekata. Zatvaranje financijske konstrukcije financiranja.
Investiranje u dugoročne vrijednosne papire
Pojam, značajke i vrste dugoročnih vrijednosnih papira. Portfolio teorija. Kriteriji oblikovanja portfolija dugoročnih vrijednosnih papira. Rizik ulaganja u dugoročne vrijednosne papire. Upravljanje portfolijem dugoročnih vrijednosnih papira.
Analiza slučajeva iz prakse.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Kvantitativne metode za kontroling
5
25
0
0
Obvezan
Metoda simulacije.Etape.Generiranje varijabli. Simulacijski modeli. Analitički hijerarhijski process. Struktura. Utvrđivanje prioriteta. Mjere konzistentnosti. Primjena u planiranju i poslovnom odlučivanju.
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Benchmarking i kontroling
5
20
0
0
Obvezan
Teoretska osnova benchmarkinga, vrste i predmet benchmarkinga i povezanost s kontrolingom, benchmarking team, faze benchmarking procesa, ekonomika benchmarking projekta, etika benchmarkinga, benchmarking clearinghouse, benchmarking network, primeri benchmarking studija
Doc. dr. sc. Mojca Marc
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Metodologija znanstvenog i stručnog rada
5
0
0
Obvezan
Završni rad
25
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Interna revizija i kontroling
3
15
0
0
Izborni 1
Uloga zadaci interne revizije u poduzeću. Upravljački aspekt interne revizije. Nezavisnost i organizacijski status Odbor za reviziju. Profesionalni standardi. Metodološki postupci. Aktivnosti planiranja interne revizije. Vođenje interne revizije. Ispitivanje sustava internih kontrola. Priprema radne dokumentacije. Ispitivanje podataka i informacija i uzorkovanje. Revizijsko izvještavanje. Organizacija službe interne revizije i kontrolinga. Istoznačnosti i različitosti u metodološkom postupku.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Komunikacijske kompetencije u kontrolingu
3
15
0
0
Izborni 1
Pretpostavke i kontekst komunikacije, komunikacija i kulturni modeli, komunikacijski modeli, verbalna i neverbalna komunikacija, jezično djelovanje, tipovi komunikacije, dimenzije poslovne komunikacije, retorika, argumentacija, pregovaranje.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Menadžment kvalitete i kontroling
3
15
0
0
Izborni 1
Kvaliteta i upravljanje potpunom kvalitetom (TQM); Vrste standarda; Modeli kvalitete i poslovne izvrsnosti; Standardi upravljanja poslovnim rezultatom; Kadrovski standardi; Etički standardi; Ekološki standardi
Proces strateškog menadžmenta
3
15
0
0
Izborni 1
Definiranje i razlikovanje strateškog menadžmenta, koristi i zadaci strateškog menadžmenta, načini strateškog razmišljanja, škole strateškog menadžmenta, formulacija, implementacija i kontrola strategije, misija, vizija, ciljevi, razine strategija, proces donošenja strateških odluka, strateško

planiranje, identifikacija i analiza okoline (PESTLE), SWOT analiza. Uočavanje različitog pristupa pojedinih zemalja u odnosu menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi, spajanja i preuzimanja, strateške promjene. Izvori održivih konkurentskih prednosti, uspjesi i greške

u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
3
15
0
0
Izborni 2
Predmet uključuje slijedeće tematske jedinice:
- sustav proračuna: elementi i procesi
- sustav financijskog upravljanja u javnom sektoru (proračunsko planiranje
i praćenje izvršenja proračuna)
- nadzor i kontrola u javnom sektoru
- računovodstvena podrška upravljanju
- sustav upravljanja likvidnošću i imovinom
- mjerenje i nadzor uspješnosti u javnom sektoru
- fiskalna odgovornost - zahtjevi, pretpostavke i učinci
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Međunarodni financijski menadžment
3
15
0
0
Izborni 2
1.UVOD Organizacija međunarodne financijske funkcije ( djelokrug rada financijskih managera, trendovi u međunarodnom financijskom menagementu).

Međunarodni financijski sustav ( tržište novca i kapitala Europske Unije, EMU i njen utjecaj na poslovanje hrvatskih poduzeća i financijskih institucija).

2. IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU I DEVIZNO TRŽIŠTE (devizna tržišta, metode predviđanja deviznog tečaja, upravljanje poslovnom(ekonomskom) , transakcijskom i konverzijskom izloženosti)

3.MEĐUNARODNO FINANCIRANJE (zaduživanje putem inozemnih financijskih tržišta, emisija dionica na globalnim tržištima dionica)

4.DUGOROČNE INVESTICIJSKE I FINANCIJSKE STRATEGIJE. (raspoloživost kapitala, optimalna struktura kapitala, međunarodni kapitalni proračuni, trošak kapitala, gotovinski tijekovi od ulaganja u inzemstvu. rizik ulaganja po zemljama, rizik zemlje, globalna strategija financiranja poduzeća).

5. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM POSLOVANJEM (financiranje izvoza i uvoza, upravljanje gotovinom, upravljanje obrtnim kapitalom, međunarodna financijska kontrola).
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Međunarodno oporezivanje
3
15
0
0
Izborni 2
Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Međunarodno porezno planiranje
Štetna porezna konkurencija
Oporezivanje u EU
Porezni sustavi zemalja južne i jugoistočne Europe
Porezni sustav SAD-a
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Ekonomika i analiza javnog sektora
3
15
0
0
Izborni 2
Program s drugog Fakulteta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Kontroling i digitalno upravljanje
6
45
0
0
Obvezan
Kontroling u konceptu digitalne ekonomije i održivosti. Utjecaj digitalnog poslovanja na kontroling. Pojmovno i metodološko razgraničenje kontrolinga i ostalih disciplina. Organizacija i uvođenje kontroling funkcije u uvjetima digitalnog poslovanja. Karakteristike i zadaci kontrolera i odnos s menadžmentom . Decentralizirani kontroling po funkcijama- procesni pristup. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga na konkretnim slučajevima. Ključni pokazatelji poslovanja i sustavi za rano otkrivanje poslovnih poremećaja. Vrednovanje uspješnosti poslovanja tradicionalnim i suvremenim pristupom- kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja. Uravnoteženo mjerenje uspjeha i ostali modeli mjerenja uspješnosti. Planiranje i predviđanje -slučajevi
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Kvantitativne metode za kontroling
5
25
0
0
Obvezan
Metoda simulacije.Etape.Generiranje varijabli. Simulacijski modeli. Analitički hijerarhijski process. Struktura. Utvrđivanje prioriteta. Mjere konzistentnosti. Primjena u planiranju i poslovnom odlučivanju.
Doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković
Kabinet: 93/IV
E-mail: ivana.tomas.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 194
Benchmarking i kontroling
5
20
0
0
Obvezan
Teoretska osnova benchmarkinga, vrste i predmet benchmarkinga i povezanost s kontrolingom, benchmarking team, faze benchmarking procesa, ekonomika benchmarking projekta, etika benchmarkinga, benchmarking clearinghouse, benchmarking network, primeri benchmarking studija
Doc. dr. sc. Mojca Marc
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Interna revizija i kontroling
3
15
0
0
Izborni 1
Uloga zadaci interne revizije u poduzeću. Upravljački aspekt interne revizije. Nezavisnost i organizacijski status Odbor za reviziju. Profesionalni standardi. Metodološki postupci. Aktivnosti planiranja interne revizije. Vođenje interne revizije. Ispitivanje sustava internih kontrola. Priprema radne dokumentacije. Ispitivanje podataka i informacija i uzorkovanje. Revizijsko izvještavanje. Organizacija službe interne revizije i kontrolinga. Istoznačnosti i različitosti u metodološkom postupku.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Komunikacijske kompetencije u kontrolingu
3
15
0
0
Izborni 1
Pretpostavke i kontekst komunikacije, komunikacija i kulturni modeli, komunikacijski modeli, verbalna i neverbalna komunikacija, jezično djelovanje, tipovi komunikacije, dimenzije poslovne komunikacije, retorika, argumentacija, pregovaranje.
Doc. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Menadžment kvalitete i kontroling
3
15
0
0
Izborni 1
Kvaliteta i upravljanje potpunom kvalitetom (TQM); Vrste standarda; Modeli kvalitete i poslovne izvrsnosti; Standardi upravljanja poslovnim rezultatom; Kadrovski standardi; Etički standardi; Ekološki standardi
Proces strateškog menadžmenta
3
15
0
0
Izborni 1
Definiranje i razlikovanje strateškog menadžmenta, koristi i zadaci strateškog menadžmenta, načini strateškog razmišljanja, škole strateškog menadžmenta, formulacija, implementacija i kontrola strategije, misija, vizija, ciljevi, razine strategija, proces donošenja strateških odluka, strateško

planiranje, identifikacija i analiza okoline (PESTLE), SWOT analiza. Uočavanje različitog pristupa pojedinih zemalja u odnosu menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi, spajanja i preuzimanja, strateške promjene. Izvori održivih konkurentskih prednosti, uspjesi i greške

u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Međunarodno okruženje i poslovno odlučivanje
5
25
0
0
Obvezan
Teorijska analiza međunarodnih ekonomskih odnosa
Komparativna prednost i konkurentna sposobnost
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Međunarodno investiranje i kretanje kapitala
Međunarodni transfer tehnologije
Analiza rizika zemlje u međunarodnoj razmjeni
Svjetsko tržište i proces prilagođavanja
Tržišne karakteristike
Strukturalno prilagođavanje
Prilagođavanje međunarodnom ekonomskom sustavu
Prilagođavanje svjetskoj potražnji
Cijene i uvjeti razmjene
Uvjeti nastupa na svjetskom tržištu
Elastičnost ponude, fleksibilnost i diferencijacija
Elementi konkurentnosti
Kreditiranje i rizici
Poslovno pregovaranje
Poslovno odlučivanje u međunarodnoj razmjeni
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Upravljanje investicijama i financiranje
5
25
0
0
Obvezan
Investiranje u dugotrajnu materijalnu imovinu.
Pojam, ciljevi i značajke investicija. Procjena vremena eksploatacije i financijskih učinaka investicije. Metode ocjene i odabira investicijskih projekata. Rizik ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. Kupnja poduzeća i dijelova poduzeća. Analiza i ocjena investicijskih projekata.
Financiranje investicija
Pojam, značajke i vrsta dugoročnih izvora financiranja investicija. Troškovi financiranja dugoročnih izvora investicijskih projekata. Zatvaranje financijske konstrukcije financiranja.
Investiranje u dugoročne vrijednosne papire
Pojam, značajke i vrste dugoročnih vrijednosnih papira. Portfolio teorija. Kriteriji oblikovanja portfolija dugoročnih vrijednosnih papira. Rizik ulaganja u dugoročne vrijednosne papire. Upravljanje portfolijem dugoročnih vrijednosnih papira.
Analiza slučajeva iz prakse.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
3
15
0
0
Izborni 2
Predmet uključuje slijedeće tematske jedinice:
- sustav proračuna: elementi i procesi
- sustav financijskog upravljanja u javnom sektoru (proračunsko planiranje
i praćenje izvršenja proračuna)
- nadzor i kontrola u javnom sektoru
- računovodstvena podrška upravljanju
- sustav upravljanja likvidnošću i imovinom
- mjerenje i nadzor uspješnosti u javnom sektoru
- fiskalna odgovornost - zahtjevi, pretpostavke i učinci
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Međunarodni financijski menadžment
3
15
0
0
Izborni 2
1.UVOD Organizacija međunarodne financijske funkcije ( djelokrug rada financijskih managera, trendovi u međunarodnom financijskom menagementu).

Međunarodni financijski sustav ( tržište novca i kapitala Europske Unije, EMU i njen utjecaj na poslovanje hrvatskih poduzeća i financijskih institucija).

2. IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU I DEVIZNO TRŽIŠTE (devizna tržišta, metode predviđanja deviznog tečaja, upravljanje poslovnom(ekonomskom) , transakcijskom i konverzijskom izloženosti)

3.MEĐUNARODNO FINANCIRANJE (zaduživanje putem inozemnih financijskih tržišta, emisija dionica na globalnim tržištima dionica)

4.DUGOROČNE INVESTICIJSKE I FINANCIJSKE STRATEGIJE. (raspoloživost kapitala, optimalna struktura kapitala, međunarodni kapitalni proračuni, trošak kapitala, gotovinski tijekovi od ulaganja u inzemstvu. rizik ulaganja po zemljama, rizik zemlje, globalna strategija financiranja poduzeća).

5. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM POSLOVANJEM (financiranje izvoza i uvoza, upravljanje gotovinom, upravljanje obrtnim kapitalom, međunarodna financijska kontrola).
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Međunarodno oporezivanje
3
15
0
0
Izborni 2
Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Međunarodno porezno planiranje
Štetna porezna konkurencija
Oporezivanje u EU
Porezni sustavi zemalja južne i jugoistočne Europe
Porezni sustav SAD-a
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Ekonomika i analiza javnog sektora
3
15
0
0
Izborni 2
Program s drugog Fakulteta
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Metodologija znanstvenog i stručnog rada
5
0
0
Obvezan
Završni rad
25
0
0
0
Obvezan

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se