Program

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case Study
3
0
0
0
Obvezan
Menadžment u privatnoj i javnoj sigurnosti
6
30
0
0
Obvezan
Uvod: Definicija i obilježja menadžmenta u privatnoj i javnoj sigurnosti, Sustavni pristup menadžmentu u privatnoj i javnoj sigurnosti; Osoba menadžera i razine menadžera u privatnoj i javnoj sigurnosti, aktivnosti i uloge menadžera u privatnoj i javnoj sigurnosti, menadžerske vještine; Suvremeni trendovi u menadžmentu (BPR, TQM i učešća organizacija); Menadžment i poslovna etika u privatnoj i javnoj sigurnosti; Menadžment i održivi razvoj u privatnoj i javnoj sigurnosti; Međunarodni menadžment, menadžment promjena i organizacijski razvitak; Planiranje: Priroda i svrha planiranja u privatnoj i javnoj sigurnosti, vrste planova; SWOT analiza, Porterov model generičkih strategija, BCG matrica; hijerarhija i tipovi strategija; menadžersko odlučivanje u privatnoj i javnoj sigurnosti; Organiziranje: Pojam i sadržaj organiziranja u privatnoj i javnoj sigurnosti, oblikovanje organizacijskih struktura u privatnoj i javnoj sigurnosti, vrste organizacijskih struktura u privatnoj i javnoj sigurnosti, klasični i suvremeni oblici organizacija, suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije; Kultura organizacije; Konflikti u organizaciji; Upravljanje ljudskim potencijalima: predviđanje potreba u privatnoj i javnoj sigurnosti, pribavljanje i selekcija u privatnoj i javnoj sigurnosti, upravljanje karijerom u privatnoj i javnoj sigurnosti, ocjenjivanje izvođenja i nagrađivanje u privatnoj i javnoj sigurnosti; obrazovanje i razvoj u privatnoj i javnoj sigurnosti; Obrazovanje i razvoj menadžera, plaće i kompenzacije u privatnoj i javnoj sigurnosti; Vođenje: definiranje, vođa i vještine vodstva u privatnoj i javnoj sigurnosti, sastavni elementi vodstva, moć i ovlasti u privatnoj i javnoj sigurnosti; Stilovi vodstva i pristupi vodstvu u privatnoj i javnoj sigurnosti; Teorija motivacije i tehnike motivacije u privatnoj i javnoj sigurnosti; Kontrola: Pojam i proces kontroliranja u privatnoj i javnoj sigurnosti; Faze kontrole u privatnoj i javnoj sigurnosti, Metode i tehnike kontrole u privatnoj i javnoj sigurnosti.
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Međunarodne i europske sigurnosne integracije
6
30
0
0
Obvezan
Kratak pregled povijesti nastanka i razvoja Ujedinjenih naroda (UN), Europske unije (EU) i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS). Njihova uloga i značaj pri osiguranju globalne i regionalne sigurnosti. Globalna i europska sigurnost kao temeljni uvjet postojanja i razvoja međunarodne zajednice. Međunarodni i europski pravni okvir sigurnosnih integracija i osiguranja globalne sigurnosti. Uloga Vijeća sigurnosti UN-a. Konfliktne i post-konfliktne mirovne operacije UN-a (uloga, ovlasti i mandat mirovnih policijskih i vojnih jedinica u mirovnim operacijama UN-a i NATO-a). Uloga međunarodnih nevladinih organizacija s područja ljudskih prava u konfliktnom i post-konfliktnom okruženju. Temeljne razine europske sigurnosti: sustav sigurnosti, sigurnosni mehanizmi i sigurnosni instrumentarij. Unutarnja sigurnost (III. stup) i obrambeni sklop sigurnosnih mehanizama. Pravni sustav Europske unije (acquis) na području unutarnjih pitanja. Nadzor državne granice, područje azila i migracija. Sprječavanje i eliminiranje organiziranog kriminaliteta. Međunarodna policijska, pravosudna i carinska suradnja. Europske sigurnosne i obrambene integracije. Sigurnosna politika Europske unije. Vojna diplomacija. Izmjena obavještajno-sigurnosnih podataka (Bernski klub). Partnerstvo za mir, NATO, OESS, UN, europska policija. Hrvatska i europske sigurnosne integracije. Strategija približavanja na području pravosuđa i unutrašnjih pitanja (EUROPOL, EUROJUST …). Uloga međunarodnih organizacija, političko-sigurnosnih organizacija i međunarodnih inicijativa za sprječavanje i eliminiranje pojedinih oblika ugroženosti međunarodne zajednice. Protuslovlja suvremenog svijeta.
Pravo EU
6
30
0
0
Obvezan
Država, pravo i društvo. Filozofsko-teorijski pogledi na državu. Konstitutivni elementi države. Razvoj i značajke (post)moderne države. Organizacijsko-oblikovne značajke (post)moderne države. Odnosi države i crkve. Pojedinac i državna vlast. Država i pravo. Globalizacija i mijenjanje uloge (post)moderne države. Europska unija kao oblik naddržavne zajednice. Pojam prava. Razvoj i značajke (post)modernoga prava. Pravo i politika. Pravo i vrednote. Pravo i ideologija. Nastajanje, upotreba i obrazloženje prava. Formalno i neformalno rješavanje sporova. Sistemizacija prava. Razvoj ustavnosti. Ustavni razvoj Hrvatske i Europske unije. Temeljna načela i značajke hrvatskog ustavnog poretka. Državno uređenje. Institucionalni ustroj EU.
Tržište sigurnosti u EU
6
30
0
0
Obvezan
Pravno uređenje sigurnosti, zaštite i obrane. Sigurnost kao ekonomska i poslovna kategorija. Sigurnosna funkcija u spletu poslovnih funkcija. Značenje sigurnosnih mehanizama za uspješnost djelovanja i poslovanja gospodarskih subjekata. Sigurnosna politika. Analiziranje i ocjenjivanje ranjivosti, ugroženosti gospodarskih subjekata-sigurnosna analiza. Matrica ugroženosti. Ovladavanje sigurnosnim rizicima. Troškovi i koristi sigurnosti i osiguranja. Organiziranost i upravljanje sigurnosnim sustavom. Sadržaj sigurnosnog sustava. Značajke sigurnosnih sustava u poduzećima posebnog značaja. Uvjeti za učinkovito djelovanje sigurnosnog sustava. Tržište sigurnosti – prodaja i kupovina sigurnosnih usluga. Privatna zaštita u europskom području. Hrvatsko tržište sigurnosnih usluga. Ponuda i potražnja za sigurnosnim uslugama. Marketinško planiranje i marketinške strategije. Proces prodaje sigurnosnih usluga. Cjenovna problematika sigurnosnih usluga. Problematika kvalitete sigurnosti. Standardi kvalitete i standardi sigurnosti. Komuniciranje kod marketinga sigurnosnih usluga. Konkurencija na tržištu sigurnosnih usluga.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Upravljanje projektima u privatnoj i javnoj sigurnosti
6
30
0
0
Obvezan
UVOD: Projekti i njihovo značenje u poduzeću privatne zaštite, odnosno javnoj sigurnosti. Upravljanje projektima, polazišta u organizaciji i upravljanju projektima. PROJEKT: Projekt kao struktura ciljeva i aktivnosti, projekti i poslovni sustav, ciljevi (oblikovanje ciljeva) projekta, struktura (oblikovanje strukture) projekta. PROJEKTI U PODUZEĆIMA PRIVATNE ZAŠTITE: Determinirani i stohastički projekti, projekti s obzirom na učestalost, projekti u odnosu na programiranje razvoja, projekti prema uzajamnom djelovanju. PROJEKTNA DJELATNOST U PODUZEĆU PRIVATNE ZAŠTITE: Karakteristike proizvodnih i poslovnih procesa u poduzeću, vrste projektnih djelatnosti u suvremenom poduzeću, inženjering i projektna proizvodnja, projektno poslovanje. PROGRAMIRANJE RAZVOJA PO PROJEKTNOM PRISTUPU: Razvoj poduzeća kao niz projekata, planiranje i upravljanje razvojnim projektima, povezivanje razvojnih projekata i poslovanja baziranog na projektnom pristupu. PROJEKTNA ORGANIZACIJA PRIVATNE I JAVNE ZAŠTITE: Izvorišta i osnovni pojmovi projektne organizacije, temeljni oblici (modeli) projektne organizacije, moderni razvoj i perspektive projektne organizacije, područja primjene projektne organizacije. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RADOM NA PROJEKTU PRIVATNE I JAVNE ZAŠTITE: Planiranje projekata, metode i tehnike planiranja projektne aktivnosti, planiranje potrebnih resursa, upravljanje izvođenjem (realizacijom) projekta.
Završni rad
15
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Business Intelligence
4
20
0
0
Izborni 1
• Temeljni pojmovi – obavještajno-sigurnosna djelatnost, tajni podaci, poslovne tajne, gospodarska špijunaža, ekonomska i obavještajna djelatnost, industrijska špijunaža.
• Vrste obavještajne djelatnosti i tendencije u razvoju suvremenih obavještajno-sigurnosnih službi
• Business intelligence, gospodarsko-obavještajna djelatnost - usporedni pregled djelovanja u svijetu
• Obavještajna djelatnost na razini poduzeća, posljedice takvog djelovanja
• Zaštitne mjere, sigurnosna djelatnost na razini poduzeća
• Zaštita podataka, informacija, dokumenata, računalnih mreža
• Gospodarska špijunaža kao pomoć menadžerima u ovladavanju tržišta
• Dobivanje informacija o konkurentima u okviru benchmarkinga kao poslovnog alata za usporedbu s konkurentima
• Normativno uređenje područja business intelligence-a u Hrvatskoj
• Područja i načini djelovanja u procesu gospodarske špijunaže – case study
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Informacijska sigurnost
4
20
0
0
Izborni 1
• Osnovni pojmovi - koncepti i terminologija
• Osnovni oblici ugrožavanja informacijskih sustava
• Zlonamjerna programska oprema, pojavni oblici i zaštita pred njima
• Sigurnosni modeli (kontrola protoka podataka, osnovni sigurnosni teoremi, integritetni model)
• Kontrola dostupa (ovjerovljenje i odobrenje, stupanj ulazne kontrole,…)
• Povezanost kontrole dostupa do informacijskog sustava s drugim mjerama za osiguranje sigurnosti
• Nadzor korisnika
• Provjera korisnika informatičke tehnologije za osiguranje informacijske sigurnosti
• Informacijska sigurnost i Internet (sigurnost pri uporabi pretraživača, sigurnost servera, programska zaštita)
• Kriptografija
• Standardi za osiguranje informacijske sigurnosti
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Privatna zaštita
4
20
0
0
Izborni 1
Privatna zaštita (zaštita osoba i imovine) ; Povijesni razvoj privatne zaštite; Pojam i određenje pojma sigurnost; Javna i privatna sigurnost kao rezultat stanja društvenog sustava ( razlike između javne i privatne sigurnosti); Ovlasti privatne sigurnosti, odgovornosti privatne sigurnosti; Procesni model organizacije privatne sigurnosti (procesi operativnih poslova privatne zaštite, poslovi privatne zaštite, osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora te neposredna tjelesna zaštita osoba, osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, tehnička zaštita); Privatno istraživanje (privatni detektivi, poslovno obavještajna djelatnost)
Prof. dr. sc. Petar Veić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Psihologija u sigurnosti
4
20
0
0
Izborni 1
Psihologija i sigurnost. Aplikacije psihijatrije na kriminološko i srodna područja Kriminološka psihologija; agresivnost, značajke počinitelja krivičnih djela. Komuniciranje; intervju u sigurnosnim organizacijama. Stavovi, predrasude i stereotipi. Psihologija velikih skupina; izvanredne okolnosti; panika stres; rad i stres; upravljanje stresom.
Doc. dr. sc. Eva Boštjančić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Sigurnosni sustav
4
20
0
0
Izborni 1
Sigurnost u svijetu: kršenje i ugrožavanje ljudskih prava i temeljnih ljudskih sloboda. Temeljni pojmovi (sigurnost, nacionalna sigurnost, nacionalna sigurnosna politika, nacionalni sigurnosni sustav, izvori ugrožavanja) i određivanje problema izučavanja. Sigurnosni sustav, njegovi nositelji i djelatnosti: obavještajno-sigurnosne službe, policija. Nadzor kao društveni odnos i sastavnica načela odgovornosti. Proces nadzora i interveniranja, mehanizmi i ciljevi nadzora, njegove pravne, politološke, psihološke, sociološke i druge konzekvence. Oblici i sadržaj nadzora: stručni, sudski i parlamentarni nadzor. Ugrožavanje sigurnosti: unutarnje i vojno ugrožavanje. Oblikovanje koncepta sustavne zaštite. Menadžment i koordinacija subjekata sigurnosnog sustava. Uloga parlamenta, vlade i pojedinih ministarstava. Europske sigurnosne i obrambene integracije. Europska sigurnosna politika. Zajednička vanjska i sigurnosna politika. Uloga EU, OESS, NATO, ZEU. Suvremeni sigurnosni sustavi odabranih država članica EU i Hrvatske.
Prof. dr. sc. Anton Grizold
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tehnička zaštita
4
20
0
0
Izborni 1
Tehnička zaštita usmjerena je stvaranju tehničkih uvjeta za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenoj osobi ili imovini.
Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se tehničkim sredstvima i napravama, uz primjenu raznih oblika tehničkog štićenja i to:
- protuprovalne i protuprepadne tehnike,
- zaštite od nedopuštenog pristupa u štićene prostore,
- zaštite od unošenja eksplozivnih, ionizacijskih i inih opasnih tvari,
- zaštite od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta
- vatrodojavna zaštita.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Menadžment u privatnoj i javnoj sigurnosti
6
30
0
0
Obvezan
Uvod: Definicija i obilježja menadžmenta u privatnoj i javnoj sigurnosti, Sustavni pristup menadžmentu u privatnoj i javnoj sigurnosti; Osoba menadžera i razine menadžera u privatnoj i javnoj sigurnosti, aktivnosti i uloge menadžera u privatnoj i javnoj sigurnosti, menadžerske vještine; Suvremeni trendovi u menadžmentu (BPR, TQM i učešća organizacija); Menadžment i poslovna etika u privatnoj i javnoj sigurnosti; Menadžment i održivi razvoj u privatnoj i javnoj sigurnosti; Međunarodni menadžment, menadžment promjena i organizacijski razvitak; Planiranje: Priroda i svrha planiranja u privatnoj i javnoj sigurnosti, vrste planova; SWOT analiza, Porterov model generičkih strategija, BCG matrica; hijerarhija i tipovi strategija; menadžersko odlučivanje u privatnoj i javnoj sigurnosti; Organiziranje: Pojam i sadržaj organiziranja u privatnoj i javnoj sigurnosti, oblikovanje organizacijskih struktura u privatnoj i javnoj sigurnosti, vrste organizacijskih struktura u privatnoj i javnoj sigurnosti, klasični i suvremeni oblici organizacija, suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije; Kultura organizacije; Konflikti u organizaciji; Upravljanje ljudskim potencijalima: predviđanje potreba u privatnoj i javnoj sigurnosti, pribavljanje i selekcija u privatnoj i javnoj sigurnosti, upravljanje karijerom u privatnoj i javnoj sigurnosti, ocjenjivanje izvođenja i nagrađivanje u privatnoj i javnoj sigurnosti; obrazovanje i razvoj u privatnoj i javnoj sigurnosti; Obrazovanje i razvoj menadžera, plaće i kompenzacije u privatnoj i javnoj sigurnosti; Vođenje: definiranje, vođa i vještine vodstva u privatnoj i javnoj sigurnosti, sastavni elementi vodstva, moć i ovlasti u privatnoj i javnoj sigurnosti; Stilovi vodstva i pristupi vodstvu u privatnoj i javnoj sigurnosti; Teorija motivacije i tehnike motivacije u privatnoj i javnoj sigurnosti; Kontrola: Pojam i proces kontroliranja u privatnoj i javnoj sigurnosti; Faze kontrole u privatnoj i javnoj sigurnosti, Metode i tehnike kontrole u privatnoj i javnoj sigurnosti.
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Međunarodne i europske sigurnosne integracije
6
30
0
0
Obvezan
Kratak pregled povijesti nastanka i razvoja Ujedinjenih naroda (UN), Europske unije (EU) i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS). Njihova uloga i značaj pri osiguranju globalne i regionalne sigurnosti. Globalna i europska sigurnost kao temeljni uvjet postojanja i razvoja međunarodne zajednice. Međunarodni i europski pravni okvir sigurnosnih integracija i osiguranja globalne sigurnosti. Uloga Vijeća sigurnosti UN-a. Konfliktne i post-konfliktne mirovne operacije UN-a (uloga, ovlasti i mandat mirovnih policijskih i vojnih jedinica u mirovnim operacijama UN-a i NATO-a). Uloga međunarodnih nevladinih organizacija s područja ljudskih prava u konfliktnom i post-konfliktnom okruženju. Temeljne razine europske sigurnosti: sustav sigurnosti, sigurnosni mehanizmi i sigurnosni instrumentarij. Unutarnja sigurnost (III. stup) i obrambeni sklop sigurnosnih mehanizama. Pravni sustav Europske unije (acquis) na području unutarnjih pitanja. Nadzor državne granice, područje azila i migracija. Sprječavanje i eliminiranje organiziranog kriminaliteta. Međunarodna policijska, pravosudna i carinska suradnja. Europske sigurnosne i obrambene integracije. Sigurnosna politika Europske unije. Vojna diplomacija. Izmjena obavještajno-sigurnosnih podataka (Bernski klub). Partnerstvo za mir, NATO, OESS, UN, europska policija. Hrvatska i europske sigurnosne integracije. Strategija približavanja na području pravosuđa i unutrašnjih pitanja (EUROPOL, EUROJUST …). Uloga međunarodnih organizacija, političko-sigurnosnih organizacija i međunarodnih inicijativa za sprječavanje i eliminiranje pojedinih oblika ugroženosti međunarodne zajednice. Protuslovlja suvremenog svijeta.
Pravo EU
6
30
0
0
Obvezan
Država, pravo i društvo. Filozofsko-teorijski pogledi na državu. Konstitutivni elementi države. Razvoj i značajke (post)moderne države. Organizacijsko-oblikovne značajke (post)moderne države. Odnosi države i crkve. Pojedinac i državna vlast. Država i pravo. Globalizacija i mijenjanje uloge (post)moderne države. Europska unija kao oblik naddržavne zajednice. Pojam prava. Razvoj i značajke (post)modernoga prava. Pravo i politika. Pravo i vrednote. Pravo i ideologija. Nastajanje, upotreba i obrazloženje prava. Formalno i neformalno rješavanje sporova. Sistemizacija prava. Razvoj ustavnosti. Ustavni razvoj Hrvatske i Europske unije. Temeljna načela i značajke hrvatskog ustavnog poretka. Državno uređenje. Institucionalni ustroj EU.
Tržište sigurnosti u EU
6
30
0
0
Obvezan
Pravno uređenje sigurnosti, zaštite i obrane. Sigurnost kao ekonomska i poslovna kategorija. Sigurnosna funkcija u spletu poslovnih funkcija. Značenje sigurnosnih mehanizama za uspješnost djelovanja i poslovanja gospodarskih subjekata. Sigurnosna politika. Analiziranje i ocjenjivanje ranjivosti, ugroženosti gospodarskih subjekata-sigurnosna analiza. Matrica ugroženosti. Ovladavanje sigurnosnim rizicima. Troškovi i koristi sigurnosti i osiguranja. Organiziranost i upravljanje sigurnosnim sustavom. Sadržaj sigurnosnog sustava. Značajke sigurnosnih sustava u poduzećima posebnog značaja. Uvjeti za učinkovito djelovanje sigurnosnog sustava. Tržište sigurnosti – prodaja i kupovina sigurnosnih usluga. Privatna zaštita u europskom području. Hrvatsko tržište sigurnosnih usluga. Ponuda i potražnja za sigurnosnim uslugama. Marketinško planiranje i marketinške strategije. Proces prodaje sigurnosnih usluga. Cjenovna problematika sigurnosnih usluga. Problematika kvalitete sigurnosti. Standardi kvalitete i standardi sigurnosti. Komuniciranje kod marketinga sigurnosnih usluga. Konkurencija na tržištu sigurnosnih usluga.
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Upravljanje projektima u privatnoj i javnoj sigurnosti
6
30
0
0
Obvezan
UVOD: Projekti i njihovo značenje u poduzeću privatne zaštite, odnosno javnoj sigurnosti. Upravljanje projektima, polazišta u organizaciji i upravljanju projektima. PROJEKT: Projekt kao struktura ciljeva i aktivnosti, projekti i poslovni sustav, ciljevi (oblikovanje ciljeva) projekta, struktura (oblikovanje strukture) projekta. PROJEKTI U PODUZEĆIMA PRIVATNE ZAŠTITE: Determinirani i stohastički projekti, projekti s obzirom na učestalost, projekti u odnosu na programiranje razvoja, projekti prema uzajamnom djelovanju. PROJEKTNA DJELATNOST U PODUZEĆU PRIVATNE ZAŠTITE: Karakteristike proizvodnih i poslovnih procesa u poduzeću, vrste projektnih djelatnosti u suvremenom poduzeću, inženjering i projektna proizvodnja, projektno poslovanje. PROGRAMIRANJE RAZVOJA PO PROJEKTNOM PRISTUPU: Razvoj poduzeća kao niz projekata, planiranje i upravljanje razvojnim projektima, povezivanje razvojnih projekata i poslovanja baziranog na projektnom pristupu. PROJEKTNA ORGANIZACIJA PRIVATNE I JAVNE ZAŠTITE: Izvorišta i osnovni pojmovi projektne organizacije, temeljni oblici (modeli) projektne organizacije, moderni razvoj i perspektive projektne organizacije, područja primjene projektne organizacije. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RADOM NA PROJEKTU PRIVATNE I JAVNE ZAŠTITE: Planiranje projekata, metode i tehnike planiranja projektne aktivnosti, planiranje potrebnih resursa, upravljanje izvođenjem (realizacijom) projekta.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case Study
3
0
0
0
Obvezan
Završni rad
15
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Business Intelligence
4
20
0
0
Izborni 1
• Temeljni pojmovi – obavještajno-sigurnosna djelatnost, tajni podaci, poslovne tajne, gospodarska špijunaža, ekonomska i obavještajna djelatnost, industrijska špijunaža.
• Vrste obavještajne djelatnosti i tendencije u razvoju suvremenih obavještajno-sigurnosnih službi
• Business intelligence, gospodarsko-obavještajna djelatnost - usporedni pregled djelovanja u svijetu
• Obavještajna djelatnost na razini poduzeća, posljedice takvog djelovanja
• Zaštitne mjere, sigurnosna djelatnost na razini poduzeća
• Zaštita podataka, informacija, dokumenata, računalnih mreža
• Gospodarska špijunaža kao pomoć menadžerima u ovladavanju tržišta
• Dobivanje informacija o konkurentima u okviru benchmarkinga kao poslovnog alata za usporedbu s konkurentima
• Normativno uređenje područja business intelligence-a u Hrvatskoj
• Područja i načini djelovanja u procesu gospodarske špijunaže – case study
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Informacijska sigurnost
4
20
0
0
Izborni 1
• Osnovni pojmovi - koncepti i terminologija
• Osnovni oblici ugrožavanja informacijskih sustava
• Zlonamjerna programska oprema, pojavni oblici i zaštita pred njima
• Sigurnosni modeli (kontrola protoka podataka, osnovni sigurnosni teoremi, integritetni model)
• Kontrola dostupa (ovjerovljenje i odobrenje, stupanj ulazne kontrole,…)
• Povezanost kontrole dostupa do informacijskog sustava s drugim mjerama za osiguranje sigurnosti
• Nadzor korisnika
• Provjera korisnika informatičke tehnologije za osiguranje informacijske sigurnosti
• Informacijska sigurnost i Internet (sigurnost pri uporabi pretraživača, sigurnost servera, programska zaštita)
• Kriptografija
• Standardi za osiguranje informacijske sigurnosti
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Privatna zaštita
4
20
0
0
Izborni 1
Privatna zaštita (zaštita osoba i imovine) ; Povijesni razvoj privatne zaštite; Pojam i određenje pojma sigurnost; Javna i privatna sigurnost kao rezultat stanja društvenog sustava ( razlike između javne i privatne sigurnosti); Ovlasti privatne sigurnosti, odgovornosti privatne sigurnosti; Procesni model organizacije privatne sigurnosti (procesi operativnih poslova privatne zaštite, poslovi privatne zaštite, osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora te neposredna tjelesna zaštita osoba, osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, tehnička zaštita); Privatno istraživanje (privatni detektivi, poslovno obavještajna djelatnost)
Prof. dr. sc. Petar Veić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Psihologija u sigurnosti
4
20
0
0
Izborni 1
Psihologija i sigurnost. Aplikacije psihijatrije na kriminološko i srodna područja Kriminološka psihologija; agresivnost, značajke počinitelja krivičnih djela. Komuniciranje; intervju u sigurnosnim organizacijama. Stavovi, predrasude i stereotipi. Psihologija velikih skupina; izvanredne okolnosti; panika stres; rad i stres; upravljanje stresom.
Doc. dr. sc. Eva Boštjančić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Sigurnosni sustav
4
20
0
0
Izborni 1
Sigurnost u svijetu: kršenje i ugrožavanje ljudskih prava i temeljnih ljudskih sloboda. Temeljni pojmovi (sigurnost, nacionalna sigurnost, nacionalna sigurnosna politika, nacionalni sigurnosni sustav, izvori ugrožavanja) i određivanje problema izučavanja. Sigurnosni sustav, njegovi nositelji i djelatnosti: obavještajno-sigurnosne službe, policija. Nadzor kao društveni odnos i sastavnica načela odgovornosti. Proces nadzora i interveniranja, mehanizmi i ciljevi nadzora, njegove pravne, politološke, psihološke, sociološke i druge konzekvence. Oblici i sadržaj nadzora: stručni, sudski i parlamentarni nadzor. Ugrožavanje sigurnosti: unutarnje i vojno ugrožavanje. Oblikovanje koncepta sustavne zaštite. Menadžment i koordinacija subjekata sigurnosnog sustava. Uloga parlamenta, vlade i pojedinih ministarstava. Europske sigurnosne i obrambene integracije. Europska sigurnosna politika. Zajednička vanjska i sigurnosna politika. Uloga EU, OESS, NATO, ZEU. Suvremeni sigurnosni sustavi odabranih država članica EU i Hrvatske.
Prof. dr. sc. Anton Grizold
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Tehnička zaštita
4
20
0
0
Izborni 1
Tehnička zaštita usmjerena je stvaranju tehničkih uvjeta za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenoj osobi ili imovini.
Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se tehničkim sredstvima i napravama, uz primjenu raznih oblika tehničkog štićenja i to:
- protuprovalne i protuprepadne tehnike,
- zaštite od nedopuštenog pristupa u štićene prostore,
- zaštite od unošenja eksplozivnih, ionizacijskih i inih opasnih tvari,
- zaštite od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta
- vatrodojavna zaštita.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Kabinet:
E-mail:
Telefon:

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se