Program

Program

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika javnog sektora
5
10
5
0
Obvezan
Opseg i značajke javnog sektora
Uloga i značenje javnog sektora
Analiza javnog sektora
Teorija tržišne ekonomije
Utjecaj države na rad javnog sektora
Teorija rasti javnog sektora i teorija javnog izbora
Oblici državnog intervencionizma na području javnog sektora
Proračun
Politika javnih troškova
Europska unija i javni sektor
Privatizacija javnog sektora i iskustva drugih država
Analiza poslovanja jedinica javnog sektora.
Vrste analiza i uporaba kvantitativnih metoda
Benchmarking analize u javnom sektoru
Pokazatelji, definicije, uporaba u analizama
Određivanje učinkovitosti i uspješnosti u javnom sektoru: izrada analiza i interpretacija rezultata
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika razvoja
5
10
5
0
Obvezan
Povijesni rast i suvremeni razvoj - faktori, uvjeti i pretpostavke
Razvoj i mjerenje razvijenosti
Uloga države u ekonomskom razvoju
Analiza i upravljanje ključnim suvremenim azvojnim faktori­ma
Značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju
Ekonomska decentralizacija i razvoj

2. Aplikativni dio: Ekonomski razvoj Hrvatske u procesu integrira­nja u EU

Komparativna analiza ekonomskog razvoj a Hrvatske i CEE zemalja
Prestrukturiranje hrvatskog gospodarstva - pretpostavke, ograničenja, dosadašnji rezultati
Regionalni aspekt razvoja Hrvatske i ekonomska decentralizac
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Organizacijski razvoj u javnom sektoru
5
10
5
0
Obvezan
Značaj izučavanja organizacija. Problemi u izučavanju i prikazivanju organizacija. Specifičnosti organizacije u javnom sektoru.
Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
Organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Rutinski i ne-rutinski poslovi. Standardizacija. Uloga profesionalaca u javnoj upravi.
Praćenje izvršenja. Motivacija i nagrađivanje.
Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna strukture moći.. Obilježja organizacijske strukture. Oblikovanje organizacijskih struktura. Organizacijska struktura i tijek informacija.
Pojam autoriteta. Oblici i ishodišta autoriteta. Vođenje. Delegiranje autoriteta.
Odlučivanje. Strukturirano i nestrukturirano odlučivanje.
Pojedinačno i grupno djelovanje. Efekti učenja. Strategije organizacijskog učenja.
Organizacijska kultura. Organizacijski ciljevi (strategija) i prilagodba organizacije.
Politička dimenzija organizacije. Odnosi moći. Konflikti.
Upravljanje organizacijskim promjenama. Čimbenici promjena: tehnologija kao čimbenik promjena;. društvena okolina (institucionalni kontekst) kao čimbenik promjena. Oblici promjena - evolutivne promjene nasuprot reinženjeringu. Svladavanje otpora promjenama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
5
10
5
0
Obvezan
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Završni rad
28
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza poslovanja u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u analitičko ispitivanje.Temeljna ekonomska načela s aspekta upravljanja javnim sredstvima. Metode analize.Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja prilagođeni javnoj upravi. Financijski aspekt poslovanja javne uprave. Analiza ulaganja i trošenja javnih sredstava. Analiza ostvarenih rezultata i željenih učinaka ( output i outcome). Benchmarking. Planiranje i analiza učinkovitosti postavljenih ciljeva. Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na javnu upravu. Case study.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Civilno društvo i sudjelovanje građana
4
8
4
0
Izborni 1
Pojava liberalne demokratske civilne kulture kao nužan uvjet nastanka civilnog društva.
Pojam «građanstva», proces individualizacije i razvoj «univerzalističkih» moralnih ideala.
«Autonomija» i «autentičnost», nužna sredstva za pojavu civilnog društva.
Ograničenja liberalne demokracije i uloga civilnog društva
Što je potrebno za sudjelovanje u civilnom društvu? Sposobnost da se teži određenom poimanju dobra i sposobnost da se tom dobru teži racionalno.
Uloga sudjelovanja građana i instrumenti civilnog društva u razvijenim političkim sistemima i u političkim sistemima u razvoju.
Svojstva i ograničenja Hrvatskog političkog sistema i mogućnosti civilnog društva.
Ekonomika javnih poduzeća
4
8
4
0
Izborni 1
Osnovne karakteristike javnih poduzeća, poslovni procesi, elementi radnog procesa, ekonomika elemenata radnog procesa, troškovi u javnim poduzećima, investicije, analiza uspješnosti poslovanja.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Elektronička javna uprava
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u elektroničko poslovanje
Internet, nastanak, razvoj, Internet servisi
Procesi i obuhvat elektroničkog sustava državne i javne uprave
Pristupi implementaciji elektroničkog sustava državne i javne uprave
Politika i E- government. Politička volja za uvođenje sustava E-governmenta
Primjena E-government sustava u Europi i svijetu
Ambijentna Inteligencija i njena primjena u sustavu državne i javne uprave
Kategorije usluga državnih i javnih sustava
Razine online usluga/servisa
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Europski pravni okvir za upravne postupke
4
8
4
0
Izborni 1
Pojam javne uprave. Poslovi javne uprave.
Javne službe: proglašavanje službe javnom službom, načela za rad javnih službi.
Komunalne djelatnosti kao vid javnih službi: pitanje vlasništva nad objektima komunalne infrastrukture.
Modeli obavljanja javnih službi: vlastiti pogoni, ugovori o povjeravanju javnih poslova, koncesije, privatno-javno partnerstvo.
Nadzor nad radom javnih službi.
Opći režim javnih subvencija i odredbe o tržišnom natjecanju (čl. 87, 88 i 89 Ugovora o Europskoj zajednici). Subvencije i odredbe o tržišnom natjecanju u posebnim gospodarskim sektorima.
Pojam državnih subvencija.
Utjecaj sporazuma na ekonomsku razmjenu država članica i u području tržišnog natjecanja. Obvezne i fakultativne iznimke.
Projekti od zajedničkog europskog interesa.
Postupak nadzora i uloga Europske komisije.
Vijeće Europske unije.
Evaluacija projekata u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Karakteristike projekata u javnom sektoru – razlike u odnosu na privatni sektor. Planiranje novčanih tokova projekata u javnom sektoru – planiranje investicijskih ulaganja i izvora financiranja prije početka efektuiranja projekta; planiranje novčanih tokova u razdoblju efektuiranja projekta; vremenski horizont, procjena rizika, rezidualna vrijednost; evaluacija alternativne ili (i) postojeće mogućnosti postizanja cilja projekta u javnom sektoru. Analiza novčanih tokova – tipovi projekata. Metode evaluacije zasnovane na diskontiranim novčanim tokovima. Benefit cost analiza – konvencionalna i modificirana metoda. Cost effectiveness analiza. Vrste odluka o projektima. Rangiranje projektnih varijanti. Nekonvencionalni – opcijski pristupi u evaluaciji projekata u javnom sektoru.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Financiranje lokalnih javnih investicija
4
8
4
0
Izborni 1
Teoretska polazišta financiranja investicijskih potreba lokalnog sektora (samouprave)
Planiranje i metode financiranja lokalnih investicija
Municipalne (gradske) obligacije
Udruživanje kapitala lokalnog javnog sektora i privatnog poduzetništva
Modeli (tehnike) financiranja lokalnih kapitalnih investicija
Metode procjene izdataka programa javnih investicija
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Javna uprava
4
8
4
0
Izborni 1
1. Uprava i upravljanje. Značajke upravne organizacije (javni poslovi, trajna podjela dužnosti i ovlasti, profesionalizam). Djelatnost upravljanja (transmisijski karakter, dinamičnost, tehnička (lex artis) i interesna pravila, kontinuitet). Upravljanje kao ciklički kibernetički proces. 2. Birokracija. Značajke birokracije. Weberov model birokracije. Birokratska vlast; 3. Socijalna država (ideje o socijalnoj državi, nastanak socijalne države, razvitak socijalne države, kriza socijalne države, perspektive socijalne države); 4. Modernizacija europskih upravnih sustava (upravne reforme u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj). Novo javno upravljanje (new public management). Privatizacija i deregulacija. Tržišni i kvazitržišni mehanizmi. Uvođenje poslovnih načela u javnu sferu; 5. Lokalna samouprava u modernoj državi (povijesni razvitak, ustavno uređenje lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, struktura upravljanja u lokalnim jedinicama); 6. Hrvatska uprava u globalizacijski procesima (problemi hrvatske javne uprave).
Prof. dr. sc. Robert Blažević
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Lokalne javne financije i budžetiranje
4
8
4
0
Izborni 1
Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
Lokalni prihodi i rashodi
GFS metodologija
Usporedba Hrvatske s OECD, EU i SEE
Lokalni porezi (porez na dohodak, porez na imovinu, porez na potrošnju...; vlastiti porezi i zajednički porezi) i njihovi učinci
Korisničke naknade) i ostali prihodi (neporezni)
Dotacije i fiskalno izravnanje
Struktura prihoda i fiskalna autonomija
Lokalno zaduživanje (municipalne obveznice, krediti, privatno i javno partnerstvo)
Lokalna javna dobra i lokalni rashodi
Komunalni sustav
Upravljanje lokalnim proračunom
Funkcije lokalnog proračuna
Tehnike i vrste proračuna
Lokalni proračunski proces (proračun kao dokument, uloge u proračunskom procesu, sudjelovanje građana u proračunskoj proceduri, skraćeni proračun)
Financijska analiza lokalnog proračuna
Lokalni proračun, planiranje i donošenje odluka (planiranje prihoda, upravljanje dugom, povećanje uspješnosti)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Lokalni ekonomski razvoj
4
8
4
0
Izborni 1
Lokalni ekonomski razvoj: pojam, ciljevi, sudionici; 2. Lokalno upravljanje razvojem i proces decentralizacije; 3. Područja djelovanja lokalnih vlasti: efikasno korištenje lokalnih resursa, povećanje institucionalnih kapaciteta, aktivnosti privatnog i javnog sektora (privatno-javno partnerstvo), participacija građana, planiranje lokalnog gospodarskog razvoja; 4. Model strateškog planiranja gospodarskog razvitka u unapređenju efikasnosti lokalne samouprave; 5. Uloga lokalnih vlasti u smanjenju gradskog siromaštva: anti-poverty strategije u okviru LER-a, općenito o problemu siromaštva u gradovima, matrica gradskog siromaštva, strategije za suzbijanje siromaštva u gradovima; 6. Mjere i aktivnosti za suzbijanje siromaštva, primjeri mjera na razini gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Marketing menadžment u lokalnoj samoupravi
4
8
4
0
Izborni 1
Prilagođavanje lokalne samouprave dinamici okružja – lokalna samouprava kao složen i dinamičan prostorni, ekonomski i socijalni sustav.
Tri razine utjecaja na definiranje poželjne i vjerojatne budućnosti jedinica lokalne samouprave: Prva razina - utjecajne snage in marketing okružja, Druga razina - činitelji kojima se definira proces upravljanja marketingom, Treća razina – veličine kojima se definira marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Odrednice dostignute razine jedinica lokalne samouprave: analiza stanja i utvrđivanja unutrašnjih snaga i slabosti te pretnji i mogućnosti iz okružja.
Strateško usmjerenje jedinica lokalne samouprave: Definiranje vizije, misije, strateških ciljeva, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje jedinica lokalne samouprave; selekcija strategija za realizaciju strateških ciljeva, definiranje marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Realizacija funkcije jedinice lokalne samouprave: regulatorna, usmjeravajuća, organizacijska, financijska, razvojne funkcije i funkcija zadovoljavanja javnih potreba. Inoviranje organizacione strukture i kulture jedinica lokalne samouprave.
Odrednice kontrole jedinica lokalne samouprave: Definiranje mjerila kontrole, utvrđivanje odstupanja od planiranih veličina i korekcije odstupanja. Vrste kontrole u jedinicama lokalne samouprave.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Menadžersko računovodstvo u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Metode strateškog menadžmenta
4
8
4
0
Izborni 1
Proces strateškog menadžmenta. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Snage koje utječu na genezu konkurentnosti. Neprekidno unapređenje primjenom Demingovog kruga, učenja Jurana, Crosby-a i Ishikawe, Protokola ISO 9001:2000, Malcolm Baldrige National Quality Award, Matrice rasta i udjela, Matrice gospodarske aktivnosti i snage poduzeća, Matrice proizvod i tržište, Matrice životnog vijeka proizvoda, Matrice strateškog položaja i ocjenjivanja akcije, Matrice velike strategije, Uzročno – posljedičnog dijagrama, Dijagrama toka, Histograma, Dijagrama disperzije, Paretovog principa i metode 20 koraka KCG.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Poduzetnički menadžment
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u kolegij
Definiranje pojmova menadžment i poduzetnički menadžment te menadžer i inventivni menadžer
Sustavni pristup upravljanju
Svjetski menadžment i poredbeno izučavanje menadžmenta
Suvremene teorije menadžmenta
Faze strategija u strategijskom menadžmentu
Suvremeni trendovi u organizaciji i menadžmentu
Organizacijska kultura
Upravljanje promjenama
Poduzetničke odrednice
Poduzetničko poduzeće
Projektni menadžment
Personalni menadžment
Poslovna etika
Kreativnost i inovacija
Upravljanje vremenom
Menadžment u javnom sektoru
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
8
4
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod. Državni računovodstveni informacijski sustav. Načelo nastanka događaja i novčano načelo u proračunskom računovodstvu. Računovodstvo imovine u javnom sektoru. Računovodstvo obveza u javnom sektoru. Računovodstvo troškova u javnom sektoru. Računovodstvo korisnika proračuna. Klasifikacija računa korisnika proračuna. Izvještaj o poslovanju države. Izvještaj o ostalim ekonomskim tijekovima. Bilanca. Izvještaj o izvorima i korištenju novčanih sredstava. Ekonomska klasifikacija. Funkcijska klasifikacija. Temeljni knjigovodstveni postupci u računovodstvu korisnika proračuna. Propisi kojima se uređuje računovodstvo korisnika proračuna.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Razvoj karijera u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Teorijski pregled razvoja karijere
Razvoj karijera u funkciji organizacijske efektivnosti (produktivnost, usavršavanje i inovacije u kontekstu razvoja karijera)
Komunikacijske strategije, korisnici i odnos s dionicima
Upravljanje karijerom kroz osobni razvoj u javnom sektoru
Izabrane teme iz upravljanja profesionalnim razvojem (karijere u JLS, državnoj upravi, NGO; karijere javnih službenika u RH i odabranim zemljama EU)
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Sustav upravljanja u Europskoj uniji
4
8
4
0
Izborni 1
Evolucija EU. Ustrojbeni sustav EU. «Governance». Komunitarni sustav odlučivanja i proces donošenja odluka. Evolucija institucija (Europska komisija, Europsko vijeće, Europski parlament...). Analitički postupci evaluacije institucija EU. Zakonodavstvo EU i konvergencija nacionalnih politika. Koje su kompetencije EU? Geografska decentralizacija – regionalna i lokalna razina EU. Umrežavanje i transnacionalna suradnja u području uprave. Ekonomsko upravljanje. Korporativna i socijalna interakcija – važnost održivog razvoja. Monetarna politika. Ekonomska politika - zajedničke smjernice, otvorena metoda koordinacije, Pakt o stabilnosti i rastu, oporezivanje, financijska tržišta. Institucionalna izgradnja (Institution Building). Problem širenja EU i institucionalne reforme.
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Urbana ekonomika
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i ubrana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Ekonomika javnog sektora
5
10
5
0
Obvezan
Opseg i značajke javnog sektora
Uloga i značenje javnog sektora
Analiza javnog sektora
Teorija tržišne ekonomije
Utjecaj države na rad javnog sektora
Teorija rasti javnog sektora i teorija javnog izbora
Oblici državnog intervencionizma na području javnog sektora
Proračun
Politika javnih troškova
Europska unija i javni sektor
Privatizacija javnog sektora i iskustva drugih država
Analiza poslovanja jedinica javnog sektora.
Vrste analiza i uporaba kvantitativnih metoda
Benchmarking analize u javnom sektoru
Pokazatelji, definicije, uporaba u analizama
Određivanje učinkovitosti i uspješnosti u javnom sektoru: izrada analiza i interpretacija rezultata
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika razvoja
5
10
5
0
Obvezan
Povijesni rast i suvremeni razvoj - faktori, uvjeti i pretpostavke
Razvoj i mjerenje razvijenosti
Uloga države u ekonomskom razvoju
Analiza i upravljanje ključnim suvremenim azvojnim faktori­ma
Značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju
Ekonomska decentralizacija i razvoj

2. Aplikativni dio: Ekonomski razvoj Hrvatske u procesu integrira­nja u EU

Komparativna analiza ekonomskog razvoj a Hrvatske i CEE zemalja
Prestrukturiranje hrvatskog gospodarstva - pretpostavke, ograničenja, dosadašnji rezultati
Regionalni aspekt razvoja Hrvatske i ekonomska decentralizac
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Prof. dr. sc. Mario Pečarić
Kabinet: 69/III
E-mail: mpecaric@efst.hr
Telefon:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Organizacijski razvoj u javnom sektoru
5
10
5
0
Obvezan
Značaj izučavanja organizacija. Problemi u izučavanju i prikazivanju organizacija. Specifičnosti organizacije u javnom sektoru.
Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
Organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Rutinski i ne-rutinski poslovi. Standardizacija. Uloga profesionalaca u javnoj upravi.
Praćenje izvršenja. Motivacija i nagrađivanje.
Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna strukture moći.. Obilježja organizacijske strukture. Oblikovanje organizacijskih struktura. Organizacijska struktura i tijek informacija.
Pojam autoriteta. Oblici i ishodišta autoriteta. Vođenje. Delegiranje autoriteta.
Odlučivanje. Strukturirano i nestrukturirano odlučivanje.
Pojedinačno i grupno djelovanje. Efekti učenja. Strategije organizacijskog učenja.
Organizacijska kultura. Organizacijski ciljevi (strategija) i prilagodba organizacije.
Politička dimenzija organizacije. Odnosi moći. Konflikti.
Upravljanje organizacijskim promjenama. Čimbenici promjena: tehnologija kao čimbenik promjena;. društvena okolina (institucionalni kontekst) kao čimbenik promjena. Oblici promjena - evolutivne promjene nasuprot reinženjeringu. Svladavanje otpora promjenama.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
5
10
5
0
Obvezan
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza poslovanja u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u analitičko ispitivanje.Temeljna ekonomska načela s aspekta upravljanja javnim sredstvima. Metode analize.Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja prilagođeni javnoj upravi. Financijski aspekt poslovanja javne uprave. Analiza ulaganja i trošenja javnih sredstava. Analiza ostvarenih rezultata i željenih učinaka ( output i outcome). Benchmarking. Planiranje i analiza učinkovitosti postavljenih ciljeva. Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na javnu upravu. Case study.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Civilno društvo i sudjelovanje građana
4
8
4
0
Izborni 1
Pojava liberalne demokratske civilne kulture kao nužan uvjet nastanka civilnog društva.
Pojam «građanstva», proces individualizacije i razvoj «univerzalističkih» moralnih ideala.
«Autonomija» i «autentičnost», nužna sredstva za pojavu civilnog društva.
Ograničenja liberalne demokracije i uloga civilnog društva
Što je potrebno za sudjelovanje u civilnom društvu? Sposobnost da se teži određenom poimanju dobra i sposobnost da se tom dobru teži racionalno.
Uloga sudjelovanja građana i instrumenti civilnog društva u razvijenim političkim sistemima i u političkim sistemima u razvoju.
Svojstva i ograničenja Hrvatskog političkog sistema i mogućnosti civilnog društva.
Ekonomika javnih poduzeća
4
8
4
0
Izborni 1
Osnovne karakteristike javnih poduzeća, poslovni procesi, elementi radnog procesa, ekonomika elemenata radnog procesa, troškovi u javnim poduzećima, investicije, analiza uspješnosti poslovanja.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
Kabinet: 94/IV
E-mail: mirjana.grcic.fabic@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Elektronička javna uprava
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u elektroničko poslovanje
Internet, nastanak, razvoj, Internet servisi
Procesi i obuhvat elektroničkog sustava državne i javne uprave
Pristupi implementaciji elektroničkog sustava državne i javne uprave
Politika i E- government. Politička volja za uvođenje sustava E-governmenta
Primjena E-government sustava u Europi i svijetu
Ambijentna Inteligencija i njena primjena u sustavu državne i javne uprave
Kategorije usluga državnih i javnih sustava
Razine online usluga/servisa
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Europski pravni okvir za upravne postupke
4
8
4
0
Izborni 1
Pojam javne uprave. Poslovi javne uprave.
Javne službe: proglašavanje službe javnom službom, načela za rad javnih službi.
Komunalne djelatnosti kao vid javnih službi: pitanje vlasništva nad objektima komunalne infrastrukture.
Modeli obavljanja javnih službi: vlastiti pogoni, ugovori o povjeravanju javnih poslova, koncesije, privatno-javno partnerstvo.
Nadzor nad radom javnih službi.
Opći režim javnih subvencija i odredbe o tržišnom natjecanju (čl. 87, 88 i 89 Ugovora o Europskoj zajednici). Subvencije i odredbe o tržišnom natjecanju u posebnim gospodarskim sektorima.
Pojam državnih subvencija.
Utjecaj sporazuma na ekonomsku razmjenu država članica i u području tržišnog natjecanja. Obvezne i fakultativne iznimke.
Projekti od zajedničkog europskog interesa.
Postupak nadzora i uloga Europske komisije.
Vijeće Europske unije.
Evaluacija projekata u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Karakteristike projekata u javnom sektoru – razlike u odnosu na privatni sektor. Planiranje novčanih tokova projekata u javnom sektoru – planiranje investicijskih ulaganja i izvora financiranja prije početka efektuiranja projekta; planiranje novčanih tokova u razdoblju efektuiranja projekta; vremenski horizont, procjena rizika, rezidualna vrijednost; evaluacija alternativne ili (i) postojeće mogućnosti postizanja cilja projekta u javnom sektoru. Analiza novčanih tokova – tipovi projekata. Metode evaluacije zasnovane na diskontiranim novčanim tokovima. Benefit cost analiza – konvencionalna i modificirana metoda. Cost effectiveness analiza. Vrste odluka o projektima. Rangiranje projektnih varijanti. Nekonvencionalni – opcijski pristupi u evaluaciji projekata u javnom sektoru.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Financiranje lokalnih javnih investicija
4
8
4
0
Izborni 1
Teoretska polazišta financiranja investicijskih potreba lokalnog sektora (samouprave)
Planiranje i metode financiranja lokalnih investicija
Municipalne (gradske) obligacije
Udruživanje kapitala lokalnog javnog sektora i privatnog poduzetništva
Modeli (tehnike) financiranja lokalnih kapitalnih investicija
Metode procjene izdataka programa javnih investicija
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Javna uprava
4
8
4
0
Izborni 1
1. Uprava i upravljanje. Značajke upravne organizacije (javni poslovi, trajna podjela dužnosti i ovlasti, profesionalizam). Djelatnost upravljanja (transmisijski karakter, dinamičnost, tehnička (lex artis) i interesna pravila, kontinuitet). Upravljanje kao ciklički kibernetički proces. 2. Birokracija. Značajke birokracije. Weberov model birokracije. Birokratska vlast; 3. Socijalna država (ideje o socijalnoj državi, nastanak socijalne države, razvitak socijalne države, kriza socijalne države, perspektive socijalne države); 4. Modernizacija europskih upravnih sustava (upravne reforme u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj). Novo javno upravljanje (new public management). Privatizacija i deregulacija. Tržišni i kvazitržišni mehanizmi. Uvođenje poslovnih načela u javnu sferu; 5. Lokalna samouprava u modernoj državi (povijesni razvitak, ustavno uređenje lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, struktura upravljanja u lokalnim jedinicama); 6. Hrvatska uprava u globalizacijski procesima (problemi hrvatske javne uprave).
Prof. dr. sc. Robert Blažević
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Lokalne javne financije i budžetiranje
4
8
4
0
Izborni 1
Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
Lokalni prihodi i rashodi
GFS metodologija
Usporedba Hrvatske s OECD, EU i SEE
Lokalni porezi (porez na dohodak, porez na imovinu, porez na potrošnju...; vlastiti porezi i zajednički porezi) i njihovi učinci
Korisničke naknade) i ostali prihodi (neporezni)
Dotacije i fiskalno izravnanje
Struktura prihoda i fiskalna autonomija
Lokalno zaduživanje (municipalne obveznice, krediti, privatno i javno partnerstvo)
Lokalna javna dobra i lokalni rashodi
Komunalni sustav
Upravljanje lokalnim proračunom
Funkcije lokalnog proračuna
Tehnike i vrste proračuna
Lokalni proračunski proces (proračun kao dokument, uloge u proračunskom procesu, sudjelovanje građana u proračunskoj proceduri, skraćeni proračun)
Financijska analiza lokalnog proračuna
Lokalni proračun, planiranje i donošenje odluka (planiranje prihoda, upravljanje dugom, povećanje uspješnosti)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Lokalni ekonomski razvoj
4
8
4
0
Izborni 1
Lokalni ekonomski razvoj: pojam, ciljevi, sudionici; 2. Lokalno upravljanje razvojem i proces decentralizacije; 3. Područja djelovanja lokalnih vlasti: efikasno korištenje lokalnih resursa, povećanje institucionalnih kapaciteta, aktivnosti privatnog i javnog sektora (privatno-javno partnerstvo), participacija građana, planiranje lokalnog gospodarskog razvoja; 4. Model strateškog planiranja gospodarskog razvitka u unapređenju efikasnosti lokalne samouprave; 5. Uloga lokalnih vlasti u smanjenju gradskog siromaštva: anti-poverty strategije u okviru LER-a, općenito o problemu siromaštva u gradovima, matrica gradskog siromaštva, strategije za suzbijanje siromaštva u gradovima; 6. Mjere i aktivnosti za suzbijanje siromaštva, primjeri mjera na razini gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Marketing menadžment u lokalnoj samoupravi
4
8
4
0
Izborni 1
Prilagođavanje lokalne samouprave dinamici okružja – lokalna samouprava kao složen i dinamičan prostorni, ekonomski i socijalni sustav.
Tri razine utjecaja na definiranje poželjne i vjerojatne budućnosti jedinica lokalne samouprave: Prva razina - utjecajne snage in marketing okružja, Druga razina - činitelji kojima se definira proces upravljanja marketingom, Treća razina – veličine kojima se definira marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Odrednice dostignute razine jedinica lokalne samouprave: analiza stanja i utvrđivanja unutrašnjih snaga i slabosti te pretnji i mogućnosti iz okružja.
Strateško usmjerenje jedinica lokalne samouprave: Definiranje vizije, misije, strateških ciljeva, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje jedinica lokalne samouprave; selekcija strategija za realizaciju strateških ciljeva, definiranje marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Realizacija funkcije jedinice lokalne samouprave: regulatorna, usmjeravajuća, organizacijska, financijska, razvojne funkcije i funkcija zadovoljavanja javnih potreba. Inoviranje organizacione strukture i kulture jedinica lokalne samouprave.
Odrednice kontrole jedinica lokalne samouprave: Definiranje mjerila kontrole, utvrđivanje odstupanja od planiranih veličina i korekcije odstupanja. Vrste kontrole u jedinicama lokalne samouprave.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Menadžersko računovodstvo u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Metode strateškog menadžmenta
4
8
4
0
Izborni 1
Proces strateškog menadžmenta. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Snage koje utječu na genezu konkurentnosti. Neprekidno unapređenje primjenom Demingovog kruga, učenja Jurana, Crosby-a i Ishikawe, Protokola ISO 9001:2000, Malcolm Baldrige National Quality Award, Matrice rasta i udjela, Matrice gospodarske aktivnosti i snage poduzeća, Matrice proizvod i tržište, Matrice životnog vijeka proizvoda, Matrice strateškog položaja i ocjenjivanja akcije, Matrice velike strategije, Uzročno – posljedičnog dijagrama, Dijagrama toka, Histograma, Dijagrama disperzije, Paretovog principa i metode 20 koraka KCG.
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Poduzetnički menadžment
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u kolegij
Definiranje pojmova menadžment i poduzetnički menadžment te menadžer i inventivni menadžer
Sustavni pristup upravljanju
Svjetski menadžment i poredbeno izučavanje menadžmenta
Suvremene teorije menadžmenta
Faze strategija u strategijskom menadžmentu
Suvremeni trendovi u organizaciji i menadžmentu
Organizacijska kultura
Upravljanje promjenama
Poduzetničke odrednice
Poduzetničko poduzeće
Projektni menadžment
Personalni menadžment
Poslovna etika
Kreativnost i inovacija
Upravljanje vremenom
Menadžment u javnom sektoru
Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
8
4
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Doc. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod. Državni računovodstveni informacijski sustav. Načelo nastanka događaja i novčano načelo u proračunskom računovodstvu. Računovodstvo imovine u javnom sektoru. Računovodstvo obveza u javnom sektoru. Računovodstvo troškova u javnom sektoru. Računovodstvo korisnika proračuna. Klasifikacija računa korisnika proračuna. Izvještaj o poslovanju države. Izvještaj o ostalim ekonomskim tijekovima. Bilanca. Izvještaj o izvorima i korištenju novčanih sredstava. Ekonomska klasifikacija. Funkcijska klasifikacija. Temeljni knjigovodstveni postupci u računovodstvu korisnika proračuna. Propisi kojima se uređuje računovodstvo korisnika proračuna.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Razvoj karijera u javnom sektoru
4
8
4
0
Izborni 1
Teorijski pregled razvoja karijere
Razvoj karijera u funkciji organizacijske efektivnosti (produktivnost, usavršavanje i inovacije u kontekstu razvoja karijera)
Komunikacijske strategije, korisnici i odnos s dionicima
Upravljanje karijerom kroz osobni razvoj u javnom sektoru
Izabrane teme iz upravljanja profesionalnim razvojem (karijere u JLS, državnoj upravi, NGO; karijere javnih službenika u RH i odabranim zemljama EU)
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Sustav upravljanja u Europskoj uniji
4
8
4
0
Izborni 1
Evolucija EU. Ustrojbeni sustav EU. «Governance». Komunitarni sustav odlučivanja i proces donošenja odluka. Evolucija institucija (Europska komisija, Europsko vijeće, Europski parlament...). Analitički postupci evaluacije institucija EU. Zakonodavstvo EU i konvergencija nacionalnih politika. Koje su kompetencije EU? Geografska decentralizacija – regionalna i lokalna razina EU. Umrežavanje i transnacionalna suradnja u području uprave. Ekonomsko upravljanje. Korporativna i socijalna interakcija – važnost održivog razvoja. Monetarna politika. Ekonomska politika - zajedničke smjernice, otvorena metoda koordinacije, Pakt o stabilnosti i rastu, oporezivanje, financijska tržišta. Institucionalna izgradnja (Institution Building). Problem širenja EU i institucionalne reforme.
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Urbana ekonomika
4
8
4
0
Izborni 1
Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i ubrana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
28
0
0
0
Obvezan

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se