Program

Program

PREDSEMESTAR:
1. Osnove ekonomije
2. Makroekonomija
3. Mikroekonomija
4. Gospodarstvo Hrvatske
5. Proces strateškog menadžmenta
 
Obavezno je polaganje kolegija iz predsemestra za završetak studija.

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Osnove ekonomije
15
Obvezan
Temelji ekonomske znanosti. Tržište - država. Zakonitosti ponude i potražnje. Poduzeće: temeljni subjekt proizvodnje. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Novac i poslovno bankarstvo Ekonomski fenomen: inflacija.
Makroekonomija
15
Obvezan
Ciljevi i instrumenti makroekonomije, potrošnja, štednja, investicije, zakon jednakosti potrošnje, mehanizam multiplikatora, monetarni multiplikator, IS-LM model zaposlenosti i nezaposlenosti. Tržište rada, određivanje nadnica i relacija određivanja cijena, ravnotežna stopa nezaposlenosti. AS- AD model. Politika deviznog tečaja. Inflacija i politika stabilizacije.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Mikroekonomija
15
Obvezan
Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža. Elastičnost ponude i potražnje. Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (izvođenje krivulje D iz krivulje MU), teorija indiferencije, ostale teorije. Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja u kratkom i dugom roku. troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku. izvođenje krivulje S iz krivulje MC kratkog i dugog roka.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Gospodarstvo Hrvatske
15
Obvezan
Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva. Ljudski i materijalni čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga, društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital, investicije, tehničko-tehnološki napredak. Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda. Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i sektorska struktura gospodarstva. Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti Hrvatske. Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske. Regionalna politika i regionalni razvoj Hrvatske. Osnovna obilježja međunarodne razmjene Hrvatske. Ekonomska politika: tipovi, ciljevi, nositelji i instrumenti.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Proces strateškog menadžmenta
15
Obvezan
Definiranje i razlikovanje Strateškog menadžmenta i Poslovne politike poduzeća. Povijesni začeci strategije. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Načini strateškog razmišljanja. Škole strateškog menadžmenta. Stilovi strateškog menadžmenta. Formulacija, implementacija i kontrola strategije. Misija. Vizija. Ciljevi. Razine strategija. Proces donošenja strateških odluka. Strateško planiranje. Društvena i etička odgovornost poduzeća. Identifikacija i analiza okoline (PESTLE). SWOT analiza. Način i procesi donošenja strategije. Metode izbora strategije pomoću SWOT analize, portfolio matrica. Porterovi doprinosi. Različitosti pojedinih zemalja u pristupu odnosa najvišeg menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi. Spajanja i preuzimanja. Strateške promjene. Strategije preokreta. Reinženjering. Izvori održivih konkurentskih prednosti; resursna teorija, jezgrena znanja, jezgrene sposobnosti. Uspjesi i greške u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u neprofitnim organizacijama i uslužnim poduzećima. Budućnost strateškog menadžmenta. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Analiza za menadžere
5
15
0
0
Obvezan
Suvremeni teorijski i praktični pristup poslovanju poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Metodološki pristup analizi. Analiza kao podloga za poslovno odlučivanje. Uspješnost poslovanja i njezine odrednice. Pokazatelji uspješnosti. Financijski aspekt poslovanja poduzeća. bonitet i metode ocjene – kvantitativni i kvalitativni pristup. Ocjena rizičnosti poslovanja i metode prognoziranja.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
6
15
0
0
Obvezan
Kratak pregled psihologijskih istraživanja o produktivnosti grupe (izvođenje zadataka u nazočnosti drugih osoba – socijalna facilitacija i inhibicija). Učinak u interakcijskim grupama (predviđanje produktivnosti grupe). Grupna kohezivnost i faktori koji do nje dovode. Konzekvencije kohezivnosti. Grupno mišljenje. Socijalno bespo sličarenje. Donošenje odluka (heuristike i greške pri donošenju odluka u situacijama nesigurnosti, grupna polarizacija).
Komunikacijske vještine
5
15
0
0
Obvezan
Uspješna komunikacija: Komponente i proces komunikacije. Vrste komunikacije. Prepreke uspješnoj komunikaciji. Kulturalni utjecaji na komunikaciju. Verbalna komunikacija: Jezik. Značenje. Jasnoća izražavanja. Formalnost jezika. Razlike u komunikaciji muškaraca i žena. Neverbalna komunikacija: Vrste neverbalne komunikacije. Neverbalna izražajnost i osjetljivost. Nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije. Samoprezentacija. Komunikacijske vještine: Slušanje: tehnike aktivnog slušanja. Vođenje intervjua. Asertivnost: Specifične tehnike asertivnog ponašanja. Javna komunikacija: organiziranje i prezentacija govora. Komunikacija na poslu: Komunikacija u timu i u organizaciji.
Marketinško odlučivanje
5
15
0
0
Obvezan
Na osnovi računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke temeljem analize mogućnosti pojedinog poduzeća. Marketing odluke odnose se na odre|eno razdoblje, a obuhvaćaju različita područja marketinga – od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Menadžment ljudskih potencijala
6
15
0
0
Obvezan
Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u poduze}u: organizacija funkcije
ljudskih potencijala, analiza radnih mjesta,
planiranje ljudskih potencijala, metode i tehnike planiranja broja i strukture zaposlenih,
pridobivanje kandidata za zaposlenje, selekcija i uvo|enje u posao, ocjenjivanje uspješ-
nosti zaposlenika, nagra|ivanje.
Individualni seminar
2
0
0
0
Obvezan
U II. semestru predviđen je individualni seminar koji bi pripremio polaznike za odabir teme praktičnoga završnog rada. Time se polaznik usmjerava na rad s mentorom, nastojeći se što bolje pripremiti i omogućiti propulzivnost studiranja.
Psihologija rada
5
15
0
0
Obvezan
Uvod u područje psihologije rada i povijesni razvoj područja. Istraživačke metode koje područje koristi. Radna okolina i radno ponašanje. Kognitivne sposobnosti i radno ponašanje. Ličnost i radno ponašanje. Profesionalni interesi i radno ponašanje. Motivacija i radno ponašanje. Organizacijski stavovi i radno ponašanje.
Statističke metode
6
15
0
0
Obvezan
Analiza podataka metodama deskriptivne statistike: varijable i mjerne skale; mjere centralne tendencije i disperzije. metoda uzoraka: vjerojatnost, odabrane distribucije vjerojatnosti. testiranje hipoteza.

Kontrola kvalitete. Hi-kvadrat test. Regresijska i korelacijska analiza: model jednostavne i multiple linearne regresije i korelacije i njegova primjena u predviđanju. Ispitivanje kakvoće regresijskih modela kao preduvjet njihove primjene u prognostičke svrhe. Vremenska serija i prognoziranje: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. odabrani prognostički postupci: naivne prognostičke metode (status quo i stopa), modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka te uporaba trenda kao prognostičkog izraza. mjere točnosti prognostičkih pogrešaka. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel i Statistica.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Timski projekt
4
15
0
0
Obvezan
Obveze u prvom semestru obuhvaćaju i sudjelovanje u timu sastavljenom od četiri studenta. Timski rad podrazumijeva zajedničku izradu projektnih zadataka koristeći vlastito iskustvo i znanja stečena
na kolegijima. Projekti se izra|uju prema potrebi stvarnih naručilaca u okviru Regionalne razvojne agencije Porin u Rijeci ili prema potrebi poduzeća koja su prihvatila suradnju. Timski projekt pridonosi
me|usobnom upoznavanju i druženju polaznika, a samim time i njihovoj koheziji kao grupe.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Završni rad
30
0
0
0
Obvezan
Posljednji semestar posvećen je izradi završnog rada primjenjujući znanja i iskustva stečena tijekom studija.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko izvješćivanje
4
15
0
0
Izborni 1
Financijska izvješća – sadržaj, struktura, uporaba podataka iz financijskih izvješća: temeljna financijska izvješća: elementi financijskih izvješća, sadržaj izvješća i značenje pojedinih pozicija, međusobna povezanost financijskih izvješća, izvješćivanje temeljeno na nastanku događaja i novčani tijek, interpretacije pozicija financijskih izvješća, računovodstvene politike i dugoročni i kratkoročni učinci primjene računovodstvenih politika, manipulacije s financijskim izvješćima. Metode vrednovanja pozicija financijskih izvješća, mjerenje vrijednosti u računovodstvu, mjerenje i priznavanje pojedinih elemenata financijskih izvješća, koncepti očuvanja kapitala.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment ekonomije znanja
4
15
0
0
Izborni 1
Menadžment ekonomije znanja: nastanak, trendovi, implikacije. Važnost znanja u suvremenim ekonomskim teorijama poduzeća i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt. Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost. Produkcija i reprodukcija znanja: kodifikacija znanja i uloga ICT-a. mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Oblikovanje organizacije
4
15
0
0
Izborni 1
Tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji. Ciljevi projektiranja organizacije. organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija. organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Problemi projektiranja i ocjene profesionalnih radnih mjesta. Organizacijska "arhitektura". Uloga hijerarhija. Principi oblikovanja organizacija. Analiza organizacijske strukture. Procesno orijentirana organizacija.Aanaliza tijeka procesa. Poslovne mreže. odabir organizacijsko-pravnih oblika (transakcijski troškovi).
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poduzetnički menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Značajke razvoja poduzetništva. Evolucija teorije i prakse menadžmenta.Aktualni trendovi razvoja menadžmenta. Proaktivni procesni menadžment. Participativni menadžment. Modeliranje dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća. Fleksibilnost i adaptabilnost. Menadžerska etika i društvena odgovornost podu zeća. Multikulturni menadžment.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
15
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu. Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano) zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (web-stranice). Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV) doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća). Porezni sustavi zemalja europske unije – porezna koordinacija u europskoj uniji. Porezni aspekti me-
đunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnoga dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije).
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Strateški marketing menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Evolucija i novi identitet marketinga. Strateški marketing menadžment u ostvarivanju konkurentske prednosti. Proces strateškog marketing planiranja. Segmentacija tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Generiranje strategije za tržišne lidere, izazivače, sljedbenike i tamponere. Strategija proizvoda. Definiranje strategije cijena. Određivanje strategije distribucije. Stra tegija integralnog marketing komuniciranja. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja. implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Aktivnosti provedbe i kontrole za ulaz na nova tržišta, za tržišta rasta, zrela tržišta te za međunarodna tržišta. Poslovni slučaj: razvoj konkurentske marketinške strategije poslovnog subjekta.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Vođenje (leadership)
4
15
0
0
Izborni 1
Izvorišta leadershipa. Različiti pristupi i teorije leadershipa. najpoznatiji lideri u svjetskom, europskom i hrvatskom okruženju. Komponente leadershipa. analiza uspješnih i neuspješnih leadera. Upoznavanje s vlastitim stilom leadershipa i njegova izgradnja. Razmišljanje u situaciji paradoksa i proturječnosti.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Psihologija rukovođenja
4
15
0
0
Izborni 2
Vođenje i menadžment. Definicije rukovođenja. Funkcije i uloge menadžera. okvirni pregled teorija rukovođenja: teorije crta, ponašanja ili stila, moći i utjecaja, situacijski pristup, ostale teorije. Kriteriji efikasnosti u rukovođenju. teorija suparničkih vrijednosti: uloge rukovoditelja i ključne kompetencije u rukovođenju. LPC-model. Situacijska teorija. Participativno rukovođenje. Stil rukovođenja orijentiran na ljude. Teorija kognitivnih resursa. Teorija put-cilj. Teorija višestrukih veza. Normativni model. Stil rukovođenja orijentiran na zadatak. Pristup moći i utjecaja. Teorije dijadnog odnosa i razmjene vođa – član. Transakcijsko/transformacijsko rukovođenje. Karizmatsko rukovođenje. Teorija supstituta za rukovođenje. Konvergencija teorijskih pristupa rukovođenju
Vještine upravljanja sukobom
4
15
0
0
Izborni 2
Pojam i vrste sukoba: definiranje sukoba kao neslaganja između dviju ili više strana, kao borbe, razilaženja u mišljenjima i idejama ili kao nesporazum. Izvori sukoba: razlike u vrijednostima, percepciji pro sukoba: integracija, dominacija, povećanje/izbjegavanje, kompromis. Prepoznavanje vlastitih potreba, želja, emocija i ponašanja u sukobu. Korištenje aktivnog slušanja u sukobu i ja-poruka. Korištenje tehnike rješavanja problema i igranje uloga.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Osnove ekonomije
15
Obvezan
Temelji ekonomske znanosti. Tržište - država. Zakonitosti ponude i potražnje. Poduzeće: temeljni subjekt proizvodnje. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Novac i poslovno bankarstvo Ekonomski fenomen: inflacija.
Makroekonomija
15
Obvezan
Ciljevi i instrumenti makroekonomije, potrošnja, štednja, investicije, zakon jednakosti potrošnje, mehanizam multiplikatora, monetarni multiplikator, IS-LM model zaposlenosti i nezaposlenosti. Tržište rada, određivanje nadnica i relacija određivanja cijena, ravnotežna stopa nezaposlenosti. AS- AD model. Politika deviznog tečaja. Inflacija i politika stabilizacije.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Mikroekonomija
15
Obvezan
Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža. Elastičnost ponude i potražnje. Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (izvođenje krivulje D iz krivulje MU), teorija indiferencije, ostale teorije. Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja u kratkom i dugom roku. troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku. izvođenje krivulje S iz krivulje MC kratkog i dugog roka.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Gospodarstvo Hrvatske
15
Obvezan
Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva. Ljudski i materijalni čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga, društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital, investicije, tehničko-tehnološki napredak. Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda. Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i sektorska struktura gospodarstva. Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti Hrvatske. Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske. Regionalna politika i regionalni razvoj Hrvatske. Osnovna obilježja međunarodne razmjene Hrvatske. Ekonomska politika: tipovi, ciljevi, nositelji i instrumenti.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Proces strateškog menadžmenta
15
Obvezan
Definiranje i razlikovanje Strateškog menadžmenta i Poslovne politike poduzeća. Povijesni začeci strategije. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Načini strateškog razmišljanja. Škole strateškog menadžmenta. Stilovi strateškog menadžmenta. Formulacija, implementacija i kontrola strategije. Misija. Vizija. Ciljevi. Razine strategija. Proces donošenja strateških odluka. Strateško planiranje. Društvena i etička odgovornost poduzeća. Identifikacija i analiza okoline (PESTLE). SWOT analiza. Način i procesi donošenja strategije. Metode izbora strategije pomoću SWOT analize, portfolio matrica. Porterovi doprinosi. Različitosti pojedinih zemalja u pristupu odnosa najvišeg menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi. Spajanja i preuzimanja. Strateške promjene. Strategije preokreta. Reinženjering. Izvori održivih konkurentskih prednosti; resursna teorija, jezgrena znanja, jezgrene sposobnosti. Uspjesi i greške u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u neprofitnim organizacijama i uslužnim poduzećima. Budućnost strateškog menadžmenta. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
6
15
0
0
Obvezan
Kratak pregled psihologijskih istraživanja o produktivnosti grupe (izvođenje zadataka u nazočnosti drugih osoba – socijalna facilitacija i inhibicija). Učinak u interakcijskim grupama (predviđanje produktivnosti grupe). Grupna kohezivnost i faktori koji do nje dovode. Konzekvencije kohezivnosti. Grupno mišljenje. Socijalno bespo sličarenje. Donošenje odluka (heuristike i greške pri donošenju odluka u situacijama nesigurnosti, grupna polarizacija).
Menadžment ljudskih potencijala
6
15
0
0
Obvezan
Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u poduze}u: organizacija funkcije
ljudskih potencijala, analiza radnih mjesta,
planiranje ljudskih potencijala, metode i tehnike planiranja broja i strukture zaposlenih,
pridobivanje kandidata za zaposlenje, selekcija i uvo|enje u posao, ocjenjivanje uspješ-
nosti zaposlenika, nagra|ivanje.
Statističke metode
6
15
0
0
Obvezan
Analiza podataka metodama deskriptivne statistike: varijable i mjerne skale; mjere centralne tendencije i disperzije. metoda uzoraka: vjerojatnost, odabrane distribucije vjerojatnosti. testiranje hipoteza.

Kontrola kvalitete. Hi-kvadrat test. Regresijska i korelacijska analiza: model jednostavne i multiple linearne regresije i korelacije i njegova primjena u predviđanju. Ispitivanje kakvoće regresijskih modela kao preduvjet njihove primjene u prognostičke svrhe. Vremenska serija i prognoziranje: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. odabrani prognostički postupci: naivne prognostičke metode (status quo i stopa), modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka te uporaba trenda kao prognostičkog izraza. mjere točnosti prognostičkih pogrešaka. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel i Statistica.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Timski projekt
4
15
0
0
Obvezan
Obveze u prvom semestru obuhvaćaju i sudjelovanje u timu sastavljenom od četiri studenta. Timski rad podrazumijeva zajedničku izradu projektnih zadataka koristeći vlastito iskustvo i znanja stečena
na kolegijima. Projekti se izra|uju prema potrebi stvarnih naručilaca u okviru Regionalne razvojne agencije Porin u Rijeci ili prema potrebi poduzeća koja su prihvatila suradnju. Timski projekt pridonosi
me|usobnom upoznavanju i druženju polaznika, a samim time i njihovoj koheziji kao grupe.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Oblikovanje organizacije
4
15
0
0
Izborni 1
Tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji. Ciljevi projektiranja organizacije. organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija. organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Problemi projektiranja i ocjene profesionalnih radnih mjesta. Organizacijska "arhitektura". Uloga hijerarhija. Principi oblikovanja organizacija. Analiza organizacijske strukture. Procesno orijentirana organizacija.Aanaliza tijeka procesa. Poslovne mreže. odabir organizacijsko-pravnih oblika (transakcijski troškovi).
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poduzetnički menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Značajke razvoja poduzetništva. Evolucija teorije i prakse menadžmenta.Aktualni trendovi razvoja menadžmenta. Proaktivni procesni menadžment. Participativni menadžment. Modeliranje dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća. Fleksibilnost i adaptabilnost. Menadžerska etika i društvena odgovornost podu zeća. Multikulturni menadžment.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
15
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu. Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano) zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (web-stranice). Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV) doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća). Porezni sustavi zemalja europske unije – porezna koordinacija u europskoj uniji. Porezni aspekti me-
đunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnoga dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije).
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Strateški marketing menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Evolucija i novi identitet marketinga. Strateški marketing menadžment u ostvarivanju konkurentske prednosti. Proces strateškog marketing planiranja. Segmentacija tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Generiranje strategije za tržišne lidere, izazivače, sljedbenike i tamponere. Strategija proizvoda. Definiranje strategije cijena. Određivanje strategije distribucije. Stra tegija integralnog marketing komuniciranja. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja. implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Aktivnosti provedbe i kontrole za ulaz na nova tržišta, za tržišta rasta, zrela tržišta te za međunarodna tržišta. Poslovni slučaj: razvoj konkurentske marketinške strategije poslovnog subjekta.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Psihologija rukovođenja
4
15
0
0
Izborni 2
Vođenje i menadžment. Definicije rukovođenja. Funkcije i uloge menadžera. okvirni pregled teorija rukovođenja: teorije crta, ponašanja ili stila, moći i utjecaja, situacijski pristup, ostale teorije. Kriteriji efikasnosti u rukovođenju. teorija suparničkih vrijednosti: uloge rukovoditelja i ključne kompetencije u rukovođenju. LPC-model. Situacijska teorija. Participativno rukovođenje. Stil rukovođenja orijentiran na ljude. Teorija kognitivnih resursa. Teorija put-cilj. Teorija višestrukih veza. Normativni model. Stil rukovođenja orijentiran na zadatak. Pristup moći i utjecaja. Teorije dijadnog odnosa i razmjene vođa – član. Transakcijsko/transformacijsko rukovođenje. Karizmatsko rukovođenje. Teorija supstituta za rukovođenje. Konvergencija teorijskih pristupa rukovođenju
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza za menadžere
5
15
0
0
Obvezan
Suvremeni teorijski i praktični pristup poslovanju poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Metodološki pristup analizi. Analiza kao podloga za poslovno odlučivanje. Uspješnost poslovanja i njezine odrednice. Pokazatelji uspješnosti. Financijski aspekt poslovanja poduzeća. bonitet i metode ocjene – kvantitativni i kvalitativni pristup. Ocjena rizičnosti poslovanja i metode prognoziranja.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Komunikacijske vještine
5
15
0
0
Obvezan
Uspješna komunikacija: Komponente i proces komunikacije. Vrste komunikacije. Prepreke uspješnoj komunikaciji. Kulturalni utjecaji na komunikaciju. Verbalna komunikacija: Jezik. Značenje. Jasnoća izražavanja. Formalnost jezika. Razlike u komunikaciji muškaraca i žena. Neverbalna komunikacija: Vrste neverbalne komunikacije. Neverbalna izražajnost i osjetljivost. Nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije. Samoprezentacija. Komunikacijske vještine: Slušanje: tehnike aktivnog slušanja. Vođenje intervjua. Asertivnost: Specifične tehnike asertivnog ponašanja. Javna komunikacija: organiziranje i prezentacija govora. Komunikacija na poslu: Komunikacija u timu i u organizaciji.
Marketinško odlučivanje
5
15
0
0
Obvezan
Na osnovi računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke temeljem analize mogućnosti pojedinog poduzeća. Marketing odluke odnose se na odre|eno razdoblje, a obuhvaćaju različita područja marketinga – od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Individualni seminar
2
0
0
0
Obvezan
U II. semestru predviđen je individualni seminar koji bi pripremio polaznike za odabir teme praktičnoga završnog rada. Time se polaznik usmjerava na rad s mentorom, nastojeći se što bolje pripremiti i omogućiti propulzivnost studiranja.
Psihologija rada
5
15
0
0
Obvezan
Uvod u područje psihologije rada i povijesni razvoj područja. Istraživačke metode koje područje koristi. Radna okolina i radno ponašanje. Kognitivne sposobnosti i radno ponašanje. Ličnost i radno ponašanje. Profesionalni interesi i radno ponašanje. Motivacija i radno ponašanje. Organizacijski stavovi i radno ponašanje.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko izvješćivanje
4
15
0
0
Izborni 1
Financijska izvješća – sadržaj, struktura, uporaba podataka iz financijskih izvješća: temeljna financijska izvješća: elementi financijskih izvješća, sadržaj izvješća i značenje pojedinih pozicija, međusobna povezanost financijskih izvješća, izvješćivanje temeljeno na nastanku događaja i novčani tijek, interpretacije pozicija financijskih izvješća, računovodstvene politike i dugoročni i kratkoročni učinci primjene računovodstvenih politika, manipulacije s financijskim izvješćima. Metode vrednovanja pozicija financijskih izvješća, mjerenje vrijednosti u računovodstvu, mjerenje i priznavanje pojedinih elemenata financijskih izvješća, koncepti očuvanja kapitala.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment ekonomije znanja
4
15
0
0
Izborni 1
Menadžment ekonomije znanja: nastanak, trendovi, implikacije. Važnost znanja u suvremenim ekonomskim teorijama poduzeća i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt. Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost. Produkcija i reprodukcija znanja: kodifikacija znanja i uloga ICT-a. mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Vođenje (leadership)
4
15
0
0
Izborni 1
Izvorišta leadershipa. Različiti pristupi i teorije leadershipa. najpoznatiji lideri u svjetskom, europskom i hrvatskom okruženju. Komponente leadershipa. analiza uspješnih i neuspješnih leadera. Upoznavanje s vlastitim stilom leadershipa i njegova izgradnja. Razmišljanje u situaciji paradoksa i proturječnosti.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Vještine upravljanja sukobom
4
15
0
0
Izborni 2
Pojam i vrste sukoba: definiranje sukoba kao neslaganja između dviju ili više strana, kao borbe, razilaženja u mišljenjima i idejama ili kao nesporazum. Izvori sukoba: razlike u vrijednostima, percepciji pro sukoba: integracija, dominacija, povećanje/izbjegavanje, kompromis. Prepoznavanje vlastitih potreba, želja, emocija i ponašanja u sukobu. Korištenje aktivnog slušanja u sukobu i ja-poruka. Korištenje tehnike rješavanja problema i igranje uloga.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
30
0
0
0
Obvezan
Posljednji semestar posvećen je izradi završnog rada primjenjujući znanja i iskustva stečena tijekom studija.

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se