Program

Program

PREDSEMESTAR:
1. Osnove ekonomije
2. Makroekonomija
3. Mikroekonomija
4. Gospodarstvo Hrvatske
5. Proces strateškog menadžmenta
 
Obavezno je polaganje kolegija iz predsemestra za završetak studija.

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Osnove ekonomije
15
Obvezan
Temelji ekonomske znanosti. Tržište - država. Zakonitosti ponude i potražnje. Poduzeće: temeljni subjekt proizvodnje. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Novac i poslovno bankarstvo Ekonomski fenomen: inflacija.
Makroekonomija
15
Obvezan
Ciljevi i instrumenti makroekonomije, potrošnja, štednja, investicije, zakon jednakosti potrošnje, mehanizam multiplikatora, monetarni multiplikator, IS-LM model zaposlenosti i nezaposlenosti. Tržište rada, određivanje nadnica i relacija određivanja cijena, ravnotežna stopa nezaposlenosti. AS- AD model. Politika deviznog tečaja. Inflacija i politika stabilizacije.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Mikroekonomija
15
Obvezan
Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža. Elastičnost ponude i potražnje. Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (izvođenje krivulje D iz krivulje MU), teorija indiferencije, ostale teorije. Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja u kratkom i dugom roku. troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku. izvođenje krivulje S iz krivulje MC kratkog i dugog roka.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Gospodarstvo Hrvatske
15
Obvezan
Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva. Ljudski i materijalni čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga, društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital, investicije, tehničko-tehnološki napredak. Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda. Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i sektorska struktura gospodarstva. Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti Hrvatske. Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske. Regionalna politika i regionalni razvoj Hrvatske. Osnovna obilježja međunarodne razmjene Hrvatske. Ekonomska politika: tipovi, ciljevi, nositelji i instrumenti.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Proces strateškog menadžmenta
15
Obvezan
Definiranje i razlikovanje Strateškog menadžmenta i Poslovne politike poduzeća. Povijesni začeci strategije. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Načini strateškog razmišljanja. Škole strateškog menadžmenta. Stilovi strateškog menadžmenta. Formulacija, implementacija i kontrola strategije. Misija. Vizija. Ciljevi. Razine strategija. Proces donošenja strateških odluka. Strateško planiranje. Društvena i etička odgovornost poduzeća. Identifikacija i analiza okoline (PESTLE). SWOT analiza. Način i procesi donošenja strategije. Metode izbora strategije pomoću SWOT analize, portfolio matrica. Porterovi doprinosi. Različitosti pojedinih zemalja u pristupu odnosa najvišeg menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi. Spajanja i preuzimanja. Strateške promjene. Strategije preokreta. Reinženjering. Izvori održivih konkurentskih prednosti; resursna teorija, jezgrena znanja, jezgrene sposobnosti. Uspjesi i greške u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u neprofitnim organizacijama i uslužnim poduzećima. Budućnost strateškog menadžmenta. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Analiza za menadžere
5
15
0
0
Obvezan
Suvremeni teorijski i praktični pristup poslovanju poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Metodološki pristup analizi. Analiza kao podloga za poslovno odlučivanje. Uspješnost poslovanja i njezine odrednice. Pokazatelji uspješnosti. Financijski aspekt poslovanja poduzeća. bonitet i metode ocjene – kvantitativni i kvalitativni pristup. Ocjena rizičnosti poslovanja i metode prognoziranja.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
6
15
0
0
Obvezan
Kratak pregled psihologijskih istraživanja o produktivnosti grupe (izvođenje zadataka u nazočnosti drugih osoba – socijalna facilitacija i inhibicija). Učinak u interakcijskim grupama (predviđanje produktivnosti grupe). Grupna kohezivnost i faktori koji do nje dovode. Konzekvencije kohezivnosti. Grupno mišljenje. Socijalno bespo sličarenje. Donošenje odluka (heuristike i greške pri donošenju odluka u situacijama nesigurnosti, grupna polarizacija).
Komunikacijske vještine
5
15
0
0
Obvezan
Uspješna komunikacija: Komponente i proces komunikacije. Vrste komunikacije. Prepreke uspješnoj komunikaciji. Kulturalni utjecaji na komunikaciju. Verbalna komunikacija: Jezik. Značenje. Jasnoća izražavanja. Formalnost jezika. Razlike u komunikaciji muškaraca i žena. Neverbalna komunikacija: Vrste neverbalne komunikacije. Neverbalna izražajnost i osjetljivost. Nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije. Samoprezentacija. Komunikacijske vještine: Slušanje: tehnike aktivnog slušanja. Vođenje intervjua. Asertivnost: Specifične tehnike asertivnog ponašanja. Javna komunikacija: organiziranje i prezentacija govora. Komunikacija na poslu: Komunikacija u timu i u organizaciji.
Marketinško odlučivanje
5
15
0
0
Obvezan
Na osnovi računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke temeljem analize mogućnosti pojedinog poduzeća. Marketing odluke odnose se na odre|eno razdoblje, a obuhvaćaju različita područja marketinga – od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Menadžment ljudskih potencijala
6
15
0
0
Obvezan
Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u poduze}u: organizacija funkcije
ljudskih potencijala, analiza radnih mjesta,
planiranje ljudskih potencijala, metode i tehnike planiranja broja i strukture zaposlenih,
pridobivanje kandidata za zaposlenje, selekcija i uvo|enje u posao, ocjenjivanje uspješ-
nosti zaposlenika, nagra|ivanje.
Individualni seminar
2
0
0
0
Obvezan
U II. semestru predviđen je individualni seminar koji bi pripremio polaznike za odabir teme praktičnoga završnog rada. Time se polaznik usmjerava na rad s mentorom, nastojeći se što bolje pripremiti i omogućiti propulzivnost studiranja.
Psihologija rada
5
15
0
0
Obvezan
Uvod u područje psihologije rada i povijesni razvoj područja. Istraživačke metode koje područje koristi. Radna okolina i radno ponašanje. Kognitivne sposobnosti i radno ponašanje. Ličnost i radno ponašanje. Profesionalni interesi i radno ponašanje. Motivacija i radno ponašanje. Organizacijski stavovi i radno ponašanje.
Statističke metode
6
15
0
0
Obvezan
Analiza podataka metodama deskriptivne statistike: varijable i mjerne skale; mjere centralne tendencije i disperzije. metoda uzoraka: vjerojatnost, odabrane distribucije vjerojatnosti. testiranje hipoteza.

Kontrola kvalitete. Hi-kvadrat test. Regresijska i korelacijska analiza: model jednostavne i multiple linearne regresije i korelacije i njegova primjena u predviđanju. Ispitivanje kakvoće regresijskih modela kao preduvjet njihove primjene u prognostičke svrhe. Vremenska serija i prognoziranje: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. odabrani prognostički postupci: naivne prognostičke metode (status quo i stopa), modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka te uporaba trenda kao prognostičkog izraza. mjere točnosti prognostičkih pogrešaka. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel i Statistica.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Timski projekt
4
15
0
0
Obvezan
Obveze u prvom semestru obuhvaćaju i sudjelovanje u timu sastavljenom od četiri studenta. Timski rad podrazumijeva zajedničku izradu projektnih zadataka koristeći vlastito iskustvo i znanja stečena
na kolegijima. Projekti se izra|uju prema potrebi stvarnih naručilaca u okviru Regionalne razvojne agencije Porin u Rijeci ili prema potrebi poduzeća koja su prihvatila suradnju. Timski projekt pridonosi
me|usobnom upoznavanju i druženju polaznika, a samim time i njihovoj koheziji kao grupe.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Završni rad
30
0
0
0
Obvezan
Posljednji semestar posvećen je izradi završnog rada primjenjujući znanja i iskustva stečena tijekom studija.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko izvješćivanje
4
15
0
0
Izborni 1
Financijska izvješća – sadržaj, struktura, uporaba podataka iz financijskih izvješća: temeljna financijska izvješća: elementi financijskih izvješća, sadržaj izvješća i značenje pojedinih pozicija, međusobna povezanost financijskih izvješća, izvješćivanje temeljeno na nastanku događaja i novčani tijek, interpretacije pozicija financijskih izvješća, računovodstvene politike i dugoročni i kratkoročni učinci primjene računovodstvenih politika, manipulacije s financijskim izvješćima. Metode vrednovanja pozicija financijskih izvješća, mjerenje vrijednosti u računovodstvu, mjerenje i priznavanje pojedinih elemenata financijskih izvješća, koncepti očuvanja kapitala.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment ekonomije znanja
4
15
0
0
Izborni 1
Menadžment ekonomije znanja: nastanak, trendovi, implikacije. Važnost znanja u suvremenim ekonomskim teorijama poduzeća i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt. Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost. Produkcija i reprodukcija znanja: kodifikacija znanja i uloga ICT-a. mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Oblikovanje organizacije
4
15
0
0
Izborni 1
Tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji. Ciljevi projektiranja organizacije. organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija. organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Problemi projektiranja i ocjene profesionalnih radnih mjesta. Organizacijska "arhitektura". Uloga hijerarhija. Principi oblikovanja organizacija. Analiza organizacijske strukture. Procesno orijentirana organizacija.Aanaliza tijeka procesa. Poslovne mreže. odabir organizacijsko-pravnih oblika (transakcijski troškovi).
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poduzetnički menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Značajke razvoja poduzetništva. Evolucija teorije i prakse menadžmenta.Aktualni trendovi razvoja menadžmenta. Proaktivni procesni menadžment. Participativni menadžment. Modeliranje dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća. Fleksibilnost i adaptabilnost. Menadžerska etika i društvena odgovornost podu zeća. Multikulturni menadžment.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
15
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu. Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano) zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (web-stranice). Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV) doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća). Porezni sustavi zemalja europske unije – porezna koordinacija u europskoj uniji. Porezni aspekti me-
đunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnoga dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije).
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Strateški marketing menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Evolucija i novi identitet marketinga. Strateški marketing menadžment u ostvarivanju konkurentske prednosti. Proces strateškog marketing planiranja. Segmentacija tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Generiranje strategije za tržišne lidere, izazivače, sljedbenike i tamponere. Strategija proizvoda. Definiranje strategije cijena. Određivanje strategije distribucije. Stra tegija integralnog marketing komuniciranja. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja. implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Aktivnosti provedbe i kontrole za ulaz na nova tržišta, za tržišta rasta, zrela tržišta te za međunarodna tržišta. Poslovni slučaj: razvoj konkurentske marketinške strategije poslovnog subjekta.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Vođenje (leadership)
4
15
0
0
Izborni 1
Izvorišta leadershipa. Različiti pristupi i teorije leadershipa. najpoznatiji lideri u svjetskom, europskom i hrvatskom okruženju. Komponente leadershipa. analiza uspješnih i neuspješnih leadera. Upoznavanje s vlastitim stilom leadershipa i njegova izgradnja. Razmišljanje u situaciji paradoksa i proturječnosti.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Psihologija rukovođenja
4
15
0
0
Izborni 2
Vođenje i menadžment. Definicije rukovođenja. Funkcije i uloge menadžera. okvirni pregled teorija rukovođenja: teorije crta, ponašanja ili stila, moći i utjecaja, situacijski pristup, ostale teorije. Kriteriji efikasnosti u rukovođenju. teorija suparničkih vrijednosti: uloge rukovoditelja i ključne kompetencije u rukovođenju. LPC-model. Situacijska teorija. Participativno rukovođenje. Stil rukovođenja orijentiran na ljude. Teorija kognitivnih resursa. Teorija put-cilj. Teorija višestrukih veza. Normativni model. Stil rukovođenja orijentiran na zadatak. Pristup moći i utjecaja. Teorije dijadnog odnosa i razmjene vođa – član. Transakcijsko/transformacijsko rukovođenje. Karizmatsko rukovođenje. Teorija supstituta za rukovođenje. Konvergencija teorijskih pristupa rukovođenju
Vještine upravljanja sukobom
4
15
0
0
Izborni 2
Pojam i vrste sukoba: definiranje sukoba kao neslaganja između dviju ili više strana, kao borbe, razilaženja u mišljenjima i idejama ili kao nesporazum. Izvori sukoba: razlike u vrijednostima, percepciji pro sukoba: integracija, dominacija, povećanje/izbjegavanje, kompromis. Prepoznavanje vlastitih potreba, želja, emocija i ponašanja u sukobu. Korištenje aktivnog slušanja u sukobu i ja-poruka. Korištenje tehnike rješavanja problema i igranje uloga.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Osnove ekonomije
15
Obvezan
Temelji ekonomske znanosti. Tržište - država. Zakonitosti ponude i potražnje. Poduzeće: temeljni subjekt proizvodnje. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Novac i poslovno bankarstvo Ekonomski fenomen: inflacija.
Makroekonomija
15
Obvezan
Ciljevi i instrumenti makroekonomije, potrošnja, štednja, investicije, zakon jednakosti potrošnje, mehanizam multiplikatora, monetarni multiplikator, IS-LM model zaposlenosti i nezaposlenosti. Tržište rada, određivanje nadnica i relacija određivanja cijena, ravnotežna stopa nezaposlenosti. AS- AD model. Politika deviznog tečaja. Inflacija i politika stabilizacije.
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Mikroekonomija
15
Obvezan
Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža. Elastičnost ponude i potražnje. Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (izvođenje krivulje D iz krivulje MU), teorija indiferencije, ostale teorije. Teorije proizvodnje i troškova: proizvodnja u kratkom i dugom roku. troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku. izvođenje krivulje S iz krivulje MC kratkog i dugog roka.
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Gospodarstvo Hrvatske
15
Obvezan
Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva. Ljudski i materijalni čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga, društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital, investicije, tehničko-tehnološki napredak. Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda. Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i sektorska struktura gospodarstva. Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti Hrvatske. Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske. Regionalna politika i regionalni razvoj Hrvatske. Osnovna obilježja međunarodne razmjene Hrvatske. Ekonomska politika: tipovi, ciljevi, nositelji i instrumenti.
Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Proces strateškog menadžmenta
15
Obvezan
Definiranje i razlikovanje Strateškog menadžmenta i Poslovne politike poduzeća. Povijesni začeci strategije. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Načini strateškog razmišljanja. Škole strateškog menadžmenta. Stilovi strateškog menadžmenta. Formulacija, implementacija i kontrola strategije. Misija. Vizija. Ciljevi. Razine strategija. Proces donošenja strateških odluka. Strateško planiranje. Društvena i etička odgovornost poduzeća. Identifikacija i analiza okoline (PESTLE). SWOT analiza. Način i procesi donošenja strategije. Metode izbora strategije pomoću SWOT analize, portfolio matrica. Porterovi doprinosi. Različitosti pojedinih zemalja u pristupu odnosa najvišeg menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi. Spajanja i preuzimanja. Strateške promjene. Strategije preokreta. Reinženjering. Izvori održivih konkurentskih prednosti; resursna teorija, jezgrena znanja, jezgrene sposobnosti. Uspjesi i greške u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u neprofitnim organizacijama i uslužnim poduzećima. Budućnost strateškog menadžmenta. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
6
15
0
0
Obvezan
Kratak pregled psihologijskih istraživanja o produktivnosti grupe (izvođenje zadataka u nazočnosti drugih osoba – socijalna facilitacija i inhibicija). Učinak u interakcijskim grupama (predviđanje produktivnosti grupe). Grupna kohezivnost i faktori koji do nje dovode. Konzekvencije kohezivnosti. Grupno mišljenje. Socijalno bespo sličarenje. Donošenje odluka (heuristike i greške pri donošenju odluka u situacijama nesigurnosti, grupna polarizacija).
Menadžment ljudskih potencijala
6
15
0
0
Obvezan
Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u poduze}u: organizacija funkcije
ljudskih potencijala, analiza radnih mjesta,
planiranje ljudskih potencijala, metode i tehnike planiranja broja i strukture zaposlenih,
pridobivanje kandidata za zaposlenje, selekcija i uvo|enje u posao, ocjenjivanje uspješ-
nosti zaposlenika, nagra|ivanje.
Statističke metode
6
15
0
0
Obvezan
Analiza podataka metodama deskriptivne statistike: varijable i mjerne skale; mjere centralne tendencije i disperzije. metoda uzoraka: vjerojatnost, odabrane distribucije vjerojatnosti. testiranje hipoteza.

Kontrola kvalitete. Hi-kvadrat test. Regresijska i korelacijska analiza: model jednostavne i multiple linearne regresije i korelacije i njegova primjena u predviđanju. Ispitivanje kakvoće regresijskih modela kao preduvjet njihove primjene u prognostičke svrhe. Vremenska serija i prognoziranje: indeksi i odabrani (trend) modeli vremenskih serija. odabrani prognostički postupci: naivne prognostičke metode (status quo i stopa), modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka te uporaba trenda kao prognostičkog izraza. mjere točnosti prognostičkih pogrešaka. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel i Statistica.
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Timski projekt
4
15
0
0
Obvezan
Obveze u prvom semestru obuhvaćaju i sudjelovanje u timu sastavljenom od četiri studenta. Timski rad podrazumijeva zajedničku izradu projektnih zadataka koristeći vlastito iskustvo i znanja stečena
na kolegijima. Projekti se izra|uju prema potrebi stvarnih naručilaca u okviru Regionalne razvojne agencije Porin u Rijeci ili prema potrebi poduzeća koja su prihvatila suradnju. Timski projekt pridonosi
me|usobnom upoznavanju i druženju polaznika, a samim time i njihovoj koheziji kao grupe.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Oblikovanje organizacije
4
15
0
0
Izborni 1
Tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji. Ciljevi projektiranja organizacije. organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija. organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Problemi projektiranja i ocjene profesionalnih radnih mjesta. Organizacijska "arhitektura". Uloga hijerarhija. Principi oblikovanja organizacija. Analiza organizacijske strukture. Procesno orijentirana organizacija.Aanaliza tijeka procesa. Poslovne mreže. odabir organizacijsko-pravnih oblika (transakcijski troškovi).
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poduzetnički menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Značajke razvoja poduzetništva. Evolucija teorije i prakse menadžmenta.Aktualni trendovi razvoja menadžmenta. Proaktivni procesni menadžment. Participativni menadžment. Modeliranje dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća. Fleksibilnost i adaptabilnost. Menadžerska etika i društvena odgovornost podu zeća. Multikulturni menadžment.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
15
0
0
Izborni 1
Uvodne informacije o poreznom sustavu. Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano) zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (web-stranice). Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV) doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća). Porezni sustavi zemalja europske unije – porezna koordinacija u europskoj uniji. Porezni aspekti me-
đunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnoga dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije).
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Strateški marketing menadžment
4
15
0
0
Izborni 1
Evolucija i novi identitet marketinga. Strateški marketing menadžment u ostvarivanju konkurentske prednosti. Proces strateškog marketing planiranja. Segmentacija tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Generiranje strategije za tržišne lidere, izazivače, sljedbenike i tamponere. Strategija proizvoda. Definiranje strategije cijena. Određivanje strategije distribucije. Stra tegija integralnog marketing komuniciranja. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja. implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Aktivnosti provedbe i kontrole za ulaz na nova tržišta, za tržišta rasta, zrela tržišta te za međunarodna tržišta. Poslovni slučaj: razvoj konkurentske marketinške strategije poslovnog subjekta.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Psihologija rukovođenja
4
15
0
0
Izborni 2
Vođenje i menadžment. Definicije rukovođenja. Funkcije i uloge menadžera. okvirni pregled teorija rukovođenja: teorije crta, ponašanja ili stila, moći i utjecaja, situacijski pristup, ostale teorije. Kriteriji efikasnosti u rukovođenju. teorija suparničkih vrijednosti: uloge rukovoditelja i ključne kompetencije u rukovođenju. LPC-model. Situacijska teorija. Participativno rukovođenje. Stil rukovođenja orijentiran na ljude. Teorija kognitivnih resursa. Teorija put-cilj. Teorija višestrukih veza. Normativni model. Stil rukovođenja orijentiran na zadatak. Pristup moći i utjecaja. Teorije dijadnog odnosa i razmjene vođa – član. Transakcijsko/transformacijsko rukovođenje. Karizmatsko rukovođenje. Teorija supstituta za rukovođenje. Konvergencija teorijskih pristupa rukovođenju
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Analiza za menadžere
5
15
0
0
Obvezan
Suvremeni teorijski i praktični pristup poslovanju poduzeća u uvjetima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Metodološki pristup analizi. Analiza kao podloga za poslovno odlučivanje. Uspješnost poslovanja i njezine odrednice. Pokazatelji uspješnosti. Financijski aspekt poslovanja poduzeća. bonitet i metode ocjene – kvantitativni i kvalitativni pristup. Ocjena rizičnosti poslovanja i metode prognoziranja.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Komunikacijske vještine
5
15
0
0
Obvezan
Uspješna komunikacija: Komponente i proces komunikacije. Vrste komunikacije. Prepreke uspješnoj komunikaciji. Kulturalni utjecaji na komunikaciju. Verbalna komunikacija: Jezik. Značenje. Jasnoća izražavanja. Formalnost jezika. Razlike u komunikaciji muškaraca i žena. Neverbalna komunikacija: Vrste neverbalne komunikacije. Neverbalna izražajnost i osjetljivost. Nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije. Samoprezentacija. Komunikacijske vještine: Slušanje: tehnike aktivnog slušanja. Vođenje intervjua. Asertivnost: Specifične tehnike asertivnog ponašanja. Javna komunikacija: organiziranje i prezentacija govora. Komunikacija na poslu: Komunikacija u timu i u organizaciji.
Marketinško odlučivanje
5
15
0
0
Obvezan
Na osnovi računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke temeljem analize mogućnosti pojedinog poduzeća. Marketing odluke odnose se na odre|eno razdoblje, a obuhvaćaju različita područja marketinga – od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Individualni seminar
2
0
0
0
Obvezan
U II. semestru predviđen je individualni seminar koji bi pripremio polaznike za odabir teme praktičnoga završnog rada. Time se polaznik usmjerava na rad s mentorom, nastojeći se što bolje pripremiti i omogućiti propulzivnost studiranja.
Psihologija rada
5
15
0
0
Obvezan
Uvod u područje psihologije rada i povijesni razvoj područja. Istraživačke metode koje područje koristi. Radna okolina i radno ponašanje. Kognitivne sposobnosti i radno ponašanje. Ličnost i radno ponašanje. Profesionalni interesi i radno ponašanje. Motivacija i radno ponašanje. Organizacijski stavovi i radno ponašanje.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko izvješćivanje
4
15
0
0
Izborni 1
Financijska izvješća – sadržaj, struktura, uporaba podataka iz financijskih izvješća: temeljna financijska izvješća: elementi financijskih izvješća, sadržaj izvješća i značenje pojedinih pozicija, međusobna povezanost financijskih izvješća, izvješćivanje temeljeno na nastanku događaja i novčani tijek, interpretacije pozicija financijskih izvješća, računovodstvene politike i dugoročni i kratkoročni učinci primjene računovodstvenih politika, manipulacije s financijskim izvješćima. Metode vrednovanja pozicija financijskih izvješća, mjerenje vrijednosti u računovodstvu, mjerenje i priznavanje pojedinih elemenata financijskih izvješća, koncepti očuvanja kapitala.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Menadžment ekonomije znanja
4
15
0
0
Izborni 1
Menadžment ekonomije znanja: nastanak, trendovi, implikacije. Važnost znanja u suvremenim ekonomskim teorijama poduzeća i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt. Znanje kao ekonomsko dobro: ne-ekskluzivnost, ne-rivalstvo i kumulativnost. Produkcija i reprodukcija znanja: kodifikacija znanja i uloga ICT-a. mjerenje učinaka upotrebe znanja.
Vođenje (leadership)
4
15
0
0
Izborni 1
Izvorišta leadershipa. Različiti pristupi i teorije leadershipa. najpoznatiji lideri u svjetskom, europskom i hrvatskom okruženju. Komponente leadershipa. analiza uspješnih i neuspješnih leadera. Upoznavanje s vlastitim stilom leadershipa i njegova izgradnja. Razmišljanje u situaciji paradoksa i proturječnosti.
Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Vještine upravljanja sukobom
4
15
0
0
Izborni 2
Pojam i vrste sukoba: definiranje sukoba kao neslaganja između dviju ili više strana, kao borbe, razilaženja u mišljenjima i idejama ili kao nesporazum. Izvori sukoba: razlike u vrijednostima, percepciji pro sukoba: integracija, dominacija, povećanje/izbjegavanje, kompromis. Prepoznavanje vlastitih potreba, želja, emocija i ponašanja u sukobu. Korištenje aktivnog slušanja u sukobu i ja-poruka. Korištenje tehnike rješavanja problema i igranje uloga.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Završni rad
30
0
0
0
Obvezan
Posljednji semestar posvećen je izradi završnog rada primjenjujući znanja i iskustva stečena tijekom studija.
Preddiplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se