Program

Program

(available only in the Croatian language)
 
Obveze polaznika
 
Studenti moraju položiti sve obvezne ispite, kao i tri (3) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta ovoga Studija. Studenti moraju napisati i dva (2) case study iz upisanih kolegija s temom prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Studij se završava izradom i obranom završnog rada. 
Poslijediplomski specijalistički studij "Poslovanje s Europskom unijom" izvodit će se kao dvosemestralni studij. Predmeti prvog semestra su obvezni predmeti Studija. Uvjet za upis u drugi semestar Studija su dva položena ispita. U drugom semestru student izabire tri (3) od deset predloženih predmeta. 
Predavanja će biti prilagođena zaposlenim studentima, a svaki će kolegij biti realiziran koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda. Iz svakog će kolegija biti organizirana tri ispitna roka tijekom jedne akademske godine. 
Prvi će ispitni rok biti organiziran u pravilu prije početka izvođenja sljedećeg predmeta.

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study I
2
0
0
0
Obvezan
Case study II
2
0
0
0
Obvezan
Poslovanje u uvjetima Unutarnjeg EU tržišta
6
30
0
0
Obvezan
Okviri integracije tržišta roba, usluga, kapitala i rada u uvjetima produbljavanja i širenja integracije; teorija s aspekta poslovnih promjena i konkuretnog prilagođavanja,
Poslovno prilagođavanje u procesu približavanja EU; promjene kod četiriju sloboda,
Poslovno prilagođavanje za poboljšanje konkurentnosti; “trade marks”, poslovna inovativnost, zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj novih proizvoda, izazovi za SMSe
Hrvatska – posebnosti poslovnog okruženja; procesi promjena i neophodnog prilagođavanja poduzeća u Hrvatskoj
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Poslovni aspekti internih politika EU
6
30
0
0
Obvezan
Politika konkurencije u EU
Industrijska politika u EU
Socijalna politika EU
Politika regionalnog razvoja
Politika zaštite okoliša
Transportna politika
Zajednička agrarna politika (CAP)
Zajednička ribarstvena politika
Položaj i prilagođavanje Hrvatske specifičnostima internih politika EU
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Poslovni aspekti vanjskih politika EU
6
30
0
0
Obvezan
Politika vanjskih odnosa EU i uloga EU u svijetu
Trgovinska politika EU
Politika razvojne pomoći i drugi oblici suradnje sa zemljama u razvoju
Ekonomska suradnja EU sa SAD-om, Japanom, Kinom (s aspekta poslovanja)
Politika EU u procesu širenja integracije; povijesni i aktualni procesi te poruke
Posebnosti vanjske trgovine Hrvatske u procesu približavanja EU
Promjene i prilagođavanja pri ulasku Hrvatske u članstvo EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Regionalne integracije
6
30
0
0
Obvezan
Tipovi regionalnih ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike
Razvoj regionalizma nakon Drugog svjetskog rata
Značajke ekonomski i politički najznačajnijih regionalnih ekonomskih integracija
Kvantitativna analiza regionalnih ekonomskih integracija
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Završni rad
20
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
EURO – proces implementacije i promjene u poslovnom okruženju
4
20
0
0
Izborni 1
Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Financijske institucije EU, procedure i financijsko tržište
4
20
0
0
Izborni 1
Osvrt na europska financijska tržišta; bankarska vs. tržišta kapitala
Financijske institucije EU: ECB, EIB, EBRD
Stvaranje Jedinstvenog europskog financijskih tržišta. Koje su koristi? Kako bi tržište trebalo izgledati? Razlozi nepostojanja jedinstvenog tržišta...
Principi i prakse na jedinstvenom financijskom tržištu
Pravna pitanja; različit pristup regulativi financijskih usluga
Euro i europska financijska tržišta. Europsko tržište obveznica. Europski bankarski sustav.
Integracija financijskih tržišta: harmonizacija ili ujedinjenje? Uloga centralnih banaka. Bankovna kontrola i nadgledanje.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Harmonizacija zakonodavstva u EU
4
20
0
0
Izborni 1
Upoznavanje institucija EU, Europski Parlament,Vijeće,Komisija uključujući i Europski sud te principa slobodnog kretanja osoba i usluga, roba i kapitala u okviru EU. Utvrđivanje sadržaja odnosa nacionalnog i europskog prava pretpostavlja analizu izvora europskog prava i oblika njegove primjene na nacionalnoj razini.
Pravo društava je najdinamičnije i najsloženije u okviru EU i budući da se kroz dioničko društvo ostvaruje najznačajnije poduzetništvo, posebno se studenti upoznaju sa Statutom europskog dioničkog društva (SE) i regulativom preuzimanja društava. Reforma prava društava u EU sa očekivanim usklađenjem hrvatske regulative. Pravo vrijednosnih papira EU s obzirom na razvoj tržišta vrijednosnih papira i prekograničnih ulaganja zahtjeva posebnu analizu i upoznavanje u svjetlu potrebnog usklađivanja hrvatskog prava. Kao s novom oblasti, zaštitom potrošača, studenti će se upoznati u segementu nužne, nove ili dopune važeće, regulative u Hrvatskoj.
Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Marketing - specifičnosti uspjeha na tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
1. Suvremeni značaj marketinga u EU
2. Analiza Međunarodnog marketinga u kojem djeluju rastuća poduzeća
3. Marketinška istraživanja, suvremene metode i informacijski alati u marketingu
4. Značajke i proces izbora tržišta u poduzeću s djelovanjem u EU
5. Razumijevanje i analiza poznavanja lokalnih kupaca, segmentacija i pozicioniranje
6. Strategije razvoja sastavnica marketinškog spleta u marketingu: Adaptacija/standardizacija u EU marketingu
7. Značajke EU tržišta
8. Posebnosti marketinga usluga na tržištu EU
9. Budući izazovi marketinga na tržištu EU
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Organizacija poduzeća i strategija uspjeha na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
Pojam i svrha organizacije u tehničkom, pravnom i koordinacijskom smislu.
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Oblikovanje organizacija i upravljanje promjenama - Evolucija ideje organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti.
Profitabilnost kao posljedica konkurentnosti nasuprot profitabilnosti zasnovane na dominantnom tržišnom položaju.
Identificiranje koncepcija organizacije poslovanja:
hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
clusteri nasuprot integriranim kompanijama
strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata tijekom devedesetih u organizacijskoj perspektivi:
pretvorba, privatizacija i restrukturiranje bivših socijalističkih poduzeća
val malog poduzetništva
inozemna preuzimanja
formiranje grupacija poduzeća
Obilježja konkurencije u EU – zahtjevi i odraz na organizaciju poslovanja
veličina tržišta i nacionalne specifičnosti
zajednički pravni okvir EU
tržišna utakmica - otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
transparentnost i socijalna odgovornost
promjene u organizaciji rada i socijalnoj politici EU
Odabrani primjeri nastanka i prilagodbe nacionalno/regionalno specifičnih modela organizacije
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Posebnosti menadžmenta za uspješno poslovanje u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Izborni 1
1. Analiza međunarodnog poslovnog okruženja. Posebnosti poslovnog okruženja EU.
2. Lokalni, regionalni i globalni čimbenici razvoja međunarodnih tržišta.
3. Posebnosti menadžmenta, marketinga i organizacije poduzeća u međunarodnom okruženju s naglaskom na posebnostima EU.
4. Ofenzivne i kreativne poslovne strategije i politike u uvjetima razvoja EU.
5. Funkcionalni i procesni aspekti višenacionalnog poslovanja poduzeća.
6. Brzorastući načini međunarodnog poslovanja i njihov menadžment.
7. Planiranje i nadzor međunarodnog menadžmenta.
8. Menadžment nabave u uvjetima EU.
9. Etika i njeni izazovi u međunarodnom menadžmentu.
10. Očekivani razvoj vešenacionalnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU
4
20
Izborni 1
Značaj energetskog sektora za nacionalno gospodarstvo – uloga energije s aspekta ekonomske teorije, međupovezanost energije i gospodarskog rasta, reforme u energetskom sektoru i osnovni razlozi pokretanja reformi,
Energetska politika EU – pojam, obuhvat i razvoj zajedničke energetske politike, ciljevi i prioriteti energetske politke EU,
Energetski sektor EU u uvjetima globalizacije, liberalizacije i deregulacije – učinci liberalizacije i mogućnosti konvergencije prema jednom (jedinstvenom) integriranom tržištu, osnovne karakteristike i pregled tijeka reformi hrvatskog energetskog sektora
Energetska unija – osnovne postavke i očekivanja od europske Energetske unije
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Pravni aspekti konkurencije na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
Izvori prava, metode i politike EPK. Liberalna teorija. Realistična teorija, Europska politika PK. Savršena konkurencija. Pristup tržištu i ograničenja. Čl.81 89 Ugovora o EZ.Ograničavajući sporazumi. Dogovorna praksa. Izuzeća. Mjerodavno tržište. Pravilo razumne primjene.
Grupna izuzeća. Vertikalni sporazumi. Ugovori o distribuciji. ČL.82.Ugovora EEZ. Zlouporabe. Vladajući položaj. Imenovana djela. Predatorske cijene. Nedozvoljeni popusti. Vezana kupnja. Javna poduzeća. Deregulacija. Subvencije. Javni monopoli. Koncentracije.
Nadležni organi i pravila postupka.
Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Pregovaranja u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Izborni 1
Priroda konflikta na tržištu EU
Priroda pregovaranja
Priprema za pregovore
Pregovori – snaga strategija i taktika
Osobnost
Utjecaj različitosti kultura
Implementacija i ponovno pregovaranje
Agenti u pregovorima
Multilateralni pregovori
Intervencija treće strane: Međunarodna arbitraža
Intervencija treće strane: Međunarodno posredovanje
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Upravljanje kvalitetom u EU
4
20
0
0
Izborni 1
Međunarodna organizacija za standardizaciju. Norme i normizacija: interne norme, granske norme, nacionalne norme, regionalne norme, međunarodne norme. INCOTERMS, RAFTAD. Niz normi ISO 9001:2000. Troškovi kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Instrumenti plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju. Kultura kvalitete. Kvaliteta i međunarodni poslovi: poslovi redovitog uvoza i izvoza, specifični poslovi. Kvaliteta i konkurentnost. Determinante hrvatske gospodarske suradnje s inozemstvom. Vanjskotrgovinski sustav. Menadžment u međunarodnoj razmjeni. Kontrola kvantitete i kvalitete robe u uvozu i izvozu. Gospodarske usluge. Problematika cijena. Strategije određivanja cijena.
Upravljanje projektima u EU
4
10
10
Izborni 1
Strateški dokumenti
Razvoj projektne ideje i postavljanje projektnih ciljeva
Definiranje projektnog tima i dizajniranje organizacijske strukture
Planiranje resursa potrebnih za provedbu projekta
Alati za praćenje izvršenja aktivnosti i vođenje projekta
Upravljanje zadovoljstvom projektnih dionika
Promocija projektnih rezultata i diseminacija informacija (osiguranje vidljivosti I održivosti projekta)
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Poslovanje u uvjetima Unutarnjeg EU tržišta
6
30
0
0
Obvezan
Okviri integracije tržišta roba, usluga, kapitala i rada u uvjetima produbljavanja i širenja integracije; teorija s aspekta poslovnih promjena i konkuretnog prilagođavanja,
Poslovno prilagođavanje u procesu približavanja EU; promjene kod četiriju sloboda,
Poslovno prilagođavanje za poboljšanje konkurentnosti; “trade marks”, poslovna inovativnost, zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj novih proizvoda, izazovi za SMSe
Hrvatska – posebnosti poslovnog okruženja; procesi promjena i neophodnog prilagođavanja poduzeća u Hrvatskoj
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Poslovni aspekti internih politika EU
6
30
0
0
Obvezan
Politika konkurencije u EU
Industrijska politika u EU
Socijalna politika EU
Politika regionalnog razvoja
Politika zaštite okoliša
Transportna politika
Zajednička agrarna politika (CAP)
Zajednička ribarstvena politika
Položaj i prilagođavanje Hrvatske specifičnostima internih politika EU
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Poslovni aspekti vanjskih politika EU
6
30
0
0
Obvezan
Politika vanjskih odnosa EU i uloga EU u svijetu
Trgovinska politika EU
Politika razvojne pomoći i drugi oblici suradnje sa zemljama u razvoju
Ekonomska suradnja EU sa SAD-om, Japanom, Kinom (s aspekta poslovanja)
Politika EU u procesu širenja integracije; povijesni i aktualni procesi te poruke
Posebnosti vanjske trgovine Hrvatske u procesu približavanja EU
Promjene i prilagođavanja pri ulasku Hrvatske u članstvo EU
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Regionalne integracije
6
30
0
0
Obvezan
Tipovi regionalnih ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike
Razvoj regionalizma nakon Drugog svjetskog rata
Značajke ekonomski i politički najznačajnijih regionalnih ekonomskih integracija
Kvantitativna analiza regionalnih ekonomskih integracija
Prof. dr. sc. Alen Host
Kabinet: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study I
2
0
0
0
Obvezan
Case study II
2
0
0
0
Obvezan
Završni rad
20
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
EURO – proces implementacije i promjene u poslovnom okruženju
4
20
0
0
Izborni 1
Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Financijske institucije EU, procedure i financijsko tržište
4
20
0
0
Izborni 1
Osvrt na europska financijska tržišta; bankarska vs. tržišta kapitala
Financijske institucije EU: ECB, EIB, EBRD
Stvaranje Jedinstvenog europskog financijskih tržišta. Koje su koristi? Kako bi tržište trebalo izgledati? Razlozi nepostojanja jedinstvenog tržišta...
Principi i prakse na jedinstvenom financijskom tržištu
Pravna pitanja; različit pristup regulativi financijskih usluga
Euro i europska financijska tržišta. Europsko tržište obveznica. Europski bankarski sustav.
Integracija financijskih tržišta: harmonizacija ili ujedinjenje? Uloga centralnih banaka. Bankovna kontrola i nadgledanje.
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Kabinet: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Telefon: (051) 355 128
Harmonizacija zakonodavstva u EU
4
20
0
0
Izborni 1
Upoznavanje institucija EU, Europski Parlament,Vijeće,Komisija uključujući i Europski sud te principa slobodnog kretanja osoba i usluga, roba i kapitala u okviru EU. Utvrđivanje sadržaja odnosa nacionalnog i europskog prava pretpostavlja analizu izvora europskog prava i oblika njegove primjene na nacionalnoj razini.
Pravo društava je najdinamičnije i najsloženije u okviru EU i budući da se kroz dioničko društvo ostvaruje najznačajnije poduzetništvo, posebno se studenti upoznaju sa Statutom europskog dioničkog društva (SE) i regulativom preuzimanja društava. Reforma prava društava u EU sa očekivanim usklađenjem hrvatske regulative. Pravo vrijednosnih papira EU s obzirom na razvoj tržišta vrijednosnih papira i prekograničnih ulaganja zahtjeva posebnu analizu i upoznavanje u svjetlu potrebnog usklađivanja hrvatskog prava. Kao s novom oblasti, zaštitom potrošača, studenti će se upoznati u segementu nužne, nove ili dopune važeće, regulative u Hrvatskoj.
Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Marketing - specifičnosti uspjeha na tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
1. Suvremeni značaj marketinga u EU
2. Analiza Međunarodnog marketinga u kojem djeluju rastuća poduzeća
3. Marketinška istraživanja, suvremene metode i informacijski alati u marketingu
4. Značajke i proces izbora tržišta u poduzeću s djelovanjem u EU
5. Razumijevanje i analiza poznavanja lokalnih kupaca, segmentacija i pozicioniranje
6. Strategije razvoja sastavnica marketinškog spleta u marketingu: Adaptacija/standardizacija u EU marketingu
7. Značajke EU tržišta
8. Posebnosti marketinga usluga na tržištu EU
9. Budući izazovi marketinga na tržištu EU
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 86/IV
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Organizacija poduzeća i strategija uspjeha na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
Pojam i svrha organizacije u tehničkom, pravnom i koordinacijskom smislu.
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Oblikovanje organizacija i upravljanje promjenama - Evolucija ideje organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti.
Profitabilnost kao posljedica konkurentnosti nasuprot profitabilnosti zasnovane na dominantnom tržišnom položaju.
Identificiranje koncepcija organizacije poslovanja:
hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
clusteri nasuprot integriranim kompanijama
strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata tijekom devedesetih u organizacijskoj perspektivi:
pretvorba, privatizacija i restrukturiranje bivših socijalističkih poduzeća
val malog poduzetništva
inozemna preuzimanja
formiranje grupacija poduzeća
Obilježja konkurencije u EU – zahtjevi i odraz na organizaciju poslovanja
veličina tržišta i nacionalne specifičnosti
zajednički pravni okvir EU
tržišna utakmica - otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
transparentnost i socijalna odgovornost
promjene u organizaciji rada i socijalnoj politici EU
Odabrani primjeri nastanka i prilagodbe nacionalno/regionalno specifičnih modela organizacije
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Posebnosti menadžmenta za uspješno poslovanje u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Izborni 1
1. Analiza međunarodnog poslovnog okruženja. Posebnosti poslovnog okruženja EU.
2. Lokalni, regionalni i globalni čimbenici razvoja međunarodnih tržišta.
3. Posebnosti menadžmenta, marketinga i organizacije poduzeća u međunarodnom okruženju s naglaskom na posebnostima EU.
4. Ofenzivne i kreativne poslovne strategije i politike u uvjetima razvoja EU.
5. Funkcionalni i procesni aspekti višenacionalnog poslovanja poduzeća.
6. Brzorastući načini međunarodnog poslovanja i njihov menadžment.
7. Planiranje i nadzor međunarodnog menadžmenta.
8. Menadžment nabave u uvjetima EU.
9. Etika i njeni izazovi u međunarodnom menadžmentu.
10. Očekivani razvoj vešenacionalnog menadžmenta.
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU
4
20
Izborni 1
Značaj energetskog sektora za nacionalno gospodarstvo – uloga energije s aspekta ekonomske teorije, međupovezanost energije i gospodarskog rasta, reforme u energetskom sektoru i osnovni razlozi pokretanja reformi,
Energetska politika EU – pojam, obuhvat i razvoj zajedničke energetske politike, ciljevi i prioriteti energetske politke EU,
Energetski sektor EU u uvjetima globalizacije, liberalizacije i deregulacije – učinci liberalizacije i mogućnosti konvergencije prema jednom (jedinstvenom) integriranom tržištu, osnovne karakteristike i pregled tijeka reformi hrvatskog energetskog sektora
Energetska unija – osnovne postavke i očekivanja od europske Energetske unije
Doc. dr. sc. Pavle Jakovac
Kabinet: 52/II
E-mail: pavle.jakovac@efri.hr
Telefon: (051) 355 179
Pravni aspekti konkurencije na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Izborni 1
Izvori prava, metode i politike EPK. Liberalna teorija. Realistična teorija, Europska politika PK. Savršena konkurencija. Pristup tržištu i ograničenja. Čl.81 89 Ugovora o EZ.Ograničavajući sporazumi. Dogovorna praksa. Izuzeća. Mjerodavno tržište. Pravilo razumne primjene.
Grupna izuzeća. Vertikalni sporazumi. Ugovori o distribuciji. ČL.82.Ugovora EEZ. Zlouporabe. Vladajući položaj. Imenovana djela. Predatorske cijene. Nedozvoljeni popusti. Vezana kupnja. Javna poduzeća. Deregulacija. Subvencije. Javni monopoli. Koncentracije.
Nadležni organi i pravila postupka.
Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Pregovaranja u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Izborni 1
Priroda konflikta na tržištu EU
Priroda pregovaranja
Priprema za pregovore
Pregovori – snaga strategija i taktika
Osobnost
Utjecaj različitosti kultura
Implementacija i ponovno pregovaranje
Agenti u pregovorima
Multilateralni pregovori
Intervencija treće strane: Međunarodna arbitraža
Intervencija treće strane: Međunarodno posredovanje
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Upravljanje kvalitetom u EU
4
20
0
0
Izborni 1
Međunarodna organizacija za standardizaciju. Norme i normizacija: interne norme, granske norme, nacionalne norme, regionalne norme, međunarodne norme. INCOTERMS, RAFTAD. Niz normi ISO 9001:2000. Troškovi kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Instrumenti plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju. Kultura kvalitete. Kvaliteta i međunarodni poslovi: poslovi redovitog uvoza i izvoza, specifični poslovi. Kvaliteta i konkurentnost. Determinante hrvatske gospodarske suradnje s inozemstvom. Vanjskotrgovinski sustav. Menadžment u međunarodnoj razmjeni. Kontrola kvantitete i kvalitete robe u uvozu i izvozu. Gospodarske usluge. Problematika cijena. Strategije određivanja cijena.
Upravljanje projektima u EU
4
10
10
Izborni 1
Strateški dokumenti
Razvoj projektne ideje i postavljanje projektnih ciljeva
Definiranje projektnog tima i dizajniranje organizacijske strukture
Planiranje resursa potrebnih za provedbu projekta
Alati za praćenje izvršenja aktivnosti i vođenje projekta
Upravljanje zadovoljstvom projektnih dionika
Promocija projektnih rezultata i diseminacija informacija (osiguranje vidljivosti I održivosti projekta)
Izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se