Program

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
0
0
0
0
Obvezan
Financijsko izvješćivanje i financijsko računovodstvo
5
20
0
0
Obvezan
Temeljna načela računovodstvenog sustava. Financijski izvještaji o uspješnosti poslovanja. Periodični izvještaji. Računovodstvo transakcija s novcem. Računovodstvo potraživanja i kratkoročnih uloga. Računovodstvo zaliha. Nekretnine, postrojenja i oprema. Nematerijalna imovina. Plaće i ostale tekuće obveze. Računovodstvo vlasničkih financijskih instrumenata. Dugoročne obveze i ulaganja u dužničke financijske instrumente. Konsolidirani financijski izvještaji. Računovodstvo transakcija s inozemstvom.
Menadžersko računovodstvo
4
16
0
0
Obvezan
Obilježja menadžerskog računovodstva. Organizacija funkcija menadžerskog računovodstva. Praćenje izvođenja poslovnog sustava. Troškovni sustavi praćenja proizvodnje. Procesni troškovni sustavi. Planiranje i kontrola. Analize menadžerskog računovodstva za donošenje odluka. Računovodstveni sustav odgovornosti. Kvantitativne tehnike u funkciji menadžerskog odlučivanja. Financijska analiza za menadžersko odlučivanje.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Objavljivanje rada u časopisu relevantnom za struku
0
0
0
0
Obvezan
Računovodstvo troškova
3
12
0
0
Obvezan
Osnovne tradicionalne i suvremene teorijske podloge troškovnog računovodstva. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu. Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode. Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima. Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima – metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića. Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u pojedinim gospodarskim granama.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
0
0
0
0
Obvezan
Završni rad
42
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Forenzično računovodstvo
3
12
0
0
Izborni 1
Prof. dr. sc. Vinko Belak
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Međunarodno računovodstvo
3
12
0
0
Izborni 1
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Računovodstvo financijskih institucija
3
12
0
0
Izborni 1
Zakonski okvir računovodstva banaka – razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata u banci. Konsolidacija računovodstvenih izvještaja. Računovodstvo osiguravajućih društava – temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji mirovinskih i investicijskih fondova.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Računovodstvo odgovornosti
3
12
0
0
Izborni 1
Pojam i sadržaj računovodstva odgovornosti kao podsustava menadžerskog računovodstva. Pojam i sadržaj centara odgovornosti. Centri odgovornosti i izvještajni segmenti. Operativni segmenti prema odredbama nacrta novog globalnog standarda (ED 8) odn. Međunarodnog standarda financijsko izvještavanja 8 (IFRS 8) čija primjena počinje 01.01.2007.godine. Karakteristike IAS-a 14 i SFAS-a 131. USALI kao prvi uspješno proveden sustav računovodstva odgovornosti. Prepoznavanje informacijskih zahtjeva menadžera za određenim troškovima, prihodima i internim rezultatima po segmentima. Odgovornost menadžmenta za varijabilne i kontrolabilne fiksne troškove. Odgovornost menadžmenta za troškove kvalitete. Odgovornost menadžmenta za troškove okoliša. Prilagođavanje računovodstvenog instrumentarija stvarnim zahtjevima menadžmenta nižih hijerarhijskih razina i za kraća vremenska razdoblja. Informatičke pretpostavke uspješne primjene računovodstva odgovornosti. Izgradnja sustava internog izvješćivanja (dnevno, tjedno, mjesečno…). Harmonizacija u sustavu izvješćivanja o interno ostvarenim rezultatima, temeljeno na zahtjevima globalnih procesa. Povezivanje sustava internog i eksternog izvješćivanja na razini poslovnog sustava, na nacionalnom i međunarodnom planu.
Računovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
3
12
0
0
Izborni 1
Pojam računovodstva i uloga računovodstvenih informacija u upravljanju proračunskom i nevladinom neprofitnom organizacijom.
Zakonski (institucionalni) okvir računovodstva proračuna i računovodstva nevladinih neprofitnih organizacija.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija.
Računovodstvena načela i standardi za izvještavanje u javnom i neprofitnom sektoru.
Ciljevi i koncepcijski okvir financijskog izvješćivanja.
Računovodstvene osnove iskazivanja poslovnih događaja kao odrednice oblikovanja elemenata financijskih izvještaja.
Sadržaj i struktura temeljnih financijskih izvještaja. Kvaliteta financijskih izvještaja. Godišnji i polugodišnji obračun proračuna. Statistički izvještaji proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Temeljna obilježja računovodstvenog procesa u neprofitnim organizacijama
Osnovna obilježja proračuna i upoznavanje s proračunskim procesom: planiranje i donošenja proračuna, izvršenje proračuna, nadzor i revizija proračuna. Sadržaj i način izrade proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika.
Obilježja sustava Državne riznice i upravljanja javnim izdacima.
Koncept klasifikacija i strukura proračunskih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka.
Usvojena pravila vrednovanja u računovodstvu proračuna i računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija – koncept modificiranog nastanaka događaja.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu proračuna (priznavanje i mjerenje prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, nabava dugotrajne imovine, evidencija javnog duga).
Načela i obilježja fondovskog računovodstva.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija (priznavanje i mjerenje prihoda, rashoda, dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, obveze, izvora financiranja i salda fonda).
Porezni status proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Oblici nadzora u proračunskim i nevladinim neprofitnim organizacijama.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Računovodstvo za poslovođenje
3
12
0
0
Izborni 1
1. Značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem (povezanost računovodstva i računovodstva za upravljanje poslovanjem, različite značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem, razlike između računovodstva za upravljanje poslovanjem i financijskog računovodstva, problemi pri pripremi informacija za upravljanje poslovanjem, računovodstvo za upravljanje poslovanjem i kontroling, novi trendovi u računovodstvu za upravljanje poslovanjem)
2. Računovodstvene informacije i metode potrebne za odlučivanje pri upravljanju poslovanjem (značajke računovodstvenih informacija za odlučivanje, poslovni sustav, informacijski sustav i računovodstvo, računovodstvena izvješća kao nositelji računovodstvenih informacija za odlučivanje na temelju računovodstvenih izvješća, računovodstvene informacije o troškovima i njihova relativnost, razvrstavanje troškova i značenje određenih vrsta troškova za odlučivanje, metode kontrole troškova itd.)
3. Računovodstvene informacije za nadziranje upravljanja poslovanjem (informacije za različite razine odlučivanja, mjesta odgovornosti, odstupanja između predračunskog i ostvarenog prema različitim razinama odlučivanja - troškovno mjesto, mjesto prihoda, mjesto dobiti, mjesto investicijske odgovornosti)
4. Računovodstvene informacije za odlučivanje o pojedinačnim izvršnim funkcijama
(kadrovska funkcija, tehnička funkcija, nabavna funkcija, proizvođačka funkcija, prodajna funkcija, financijska funkcija)
Računovodstvo zaštite okoliša
3
12
0
0
Izborni 1
1. UVOD U RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
2. TEORIJSKO ODREĐENJE TROŠKOVA ZAŠTITE OKOLIŠA U RAČUNOVODSTVU

Noviji međunarodni trendovi u zaštiti okoliša
Pojam računovodstva zaštite okoliša
Standardizacija aktivnosti zaštite okoliša
Učinci upravljanja troškovima zaštite okoliša na pojedine menadžerske odluke
Uloga računovodstva u rastućem trendu zaštite okoliša

3. TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA I NJIHOVO MOGUĆE STRUKTURIRANJE

Pojam i razvrstavanje troškova okoliša
Troškovi prevencije
Kurativni troškovi
Ostali troškovi zaštite okoliša
Utjecaj mjera zaštite okoliša na smanjenje ukupnih troškova zaštite okoliša

4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Računovodstvo zaštite okoliša i utjecaj zaštite okoliša na bilancu
Troškovi zaštite okoliša u računu dobiti i gubitka
Bilanca fizičkog tijeka zaštite okoliša
Dosljednost i konsolidacija u upravljanju troškovima zaštite okoliša

5. UTJECAJ ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA NA VRIJEDNOST
PODUZEĆA

Izvješćivanje o troškovima zaštite okoliša za interne potrebe
Procesni dijagram tijeka troškova i njegovo mjesto u internom računovodstvu
Indikatori učinkovitosti aktivnosti zaštite okoliša
Izvješćivanje o mjerama zaštite okoliša za eksterne potrebe
Očekivani učinci ulaganja na vrijednost poduzeća

6. MODELI VREDNOVANJA UČINAKA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Budžetiranje kapitala
3
12
0
0
Izborni 2
Osnove budžetiranja kapitala, pravila budžetiranja, izbor optimalnog projekta, procjena novčanih tokova projekta, troškovi kapitala, budžetiranje kapitala u uvjetima rizika i neizvjesnosti, posebni slučajevi budžetiranja kapitala, nekonvencionalno budžetiranje kapitala.
Financiranje i financijski menadžment
3
12
0
0
Izborni 2
Ciljevi financijskog upravljanja. Metode financiranja poduzeća i metode odabira izvora. Procjena tržišne vrijednosti dionica i obveznica i stope prinosa. Struktura kapitala, trošak kapitala i vrijednost poduzeća. Metode i kriteriji odabira investicijskih projekata. Upravljanje portfolijom vrijednosnih papira. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva. Upravljanje radnim kapitalom, likvidnošću i solventnošću poduzeća. Poslovni i financijski rizik. Modeli restrukturiranja poduzeća, odvajanja, spajanja i ekspanzije. Financijska sanacija i konsolidacija poduzeća. Financijska analiza i planiranje.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Oporezivanje poduzeća
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod
Oporezivanje poduzeća i međunarodni tijekovi kapitala
Porez na dobit: teorija, politika, svjetska praksa
Razlozi postojanja poreza na dobit
Fiskalna uloga poreza na dobit
Ekonomska uloga poreza na dobit
Sustavi poreza na dobit
Temeljne značajke poreza na dobit u zemljama EU i zemljama jugoistočne Europe
Cash-flow porezi
Porez na dobit umanjen za kamatu – dosadašnji hrvatski slučaj
Porez na dobit u Hrvatskoj
Porezni obveznik
Utvrđivanje porezne osnovice
Izračun porezne obveze, porezne olakšice i
poticaji
Porez po odbitku
Ispunjavanje prijave poreza na dobit (obrazac)
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti - oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti
Oporezivanje plaća (predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi, obrasci)
Oporezivanje «drugog dohotka»
PDV sa stajališta poduzeća (kod obrtnika i kod obveznika poreza na dobit, obrasci)
Troškovi oporezivanja poduzeća (obrtnika i trgovačkih društava)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Revizija
3
12
0
0
Izborni 2
Osnovne postavke revizije u uvjetima korporativnog upravljanja. Načela korporativnog upravljanja i nadzorni aspekt. Ciljevi i zadaci nezavisne revizije upravljanja. Sustav internih kontrola i zadaci revizora. Operativne, financijske i upravljačke kontrole. Ocjenjivanje rizika i kontrola. Revizija u uvjetima elektroničke obrade podataka. Nezavisna ocjena izvještaja za potrebe korporativnog upravljanja. Slučajevi iz prakse.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Upravljanje informacijskim sustavima
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Informacijski sustavi (IS)- definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
Informacijske potrebe i korisnici
Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Upravljanje troškovima
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod u upravljanje troškovima; Pojmovna određenost troškova; Suvremena koncepcija troškova; Troškovi i iskorištenost kapaciteta; Fiksni i varijabilni troškovi; Reagibilnost i remanencija troškova; Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova; Troškovi i prihodi; Točka pokrića troškova; Suvremena koncepcija troškova; Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama; Upravljački sustavi kontrole troškova; Informacijski sustav za upravljanje troškovima; Struktura troškova i stavovi poduzetnika; Upravljački sustavi kontrole troškova.
Kolegij Upravljanje troškovima izvodi se na prvoj godini diplomskog studija kao obavezan kolegij na smjeru Poduzetništvo.
Kolegij se izvodi kroz predavanja i seminarsku nastavu.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijsko izvješćivanje i financijsko računovodstvo
5
20
0
0
Obvezan
Temeljna načela računovodstvenog sustava. Financijski izvještaji o uspješnosti poslovanja. Periodični izvještaji. Računovodstvo transakcija s novcem. Računovodstvo potraživanja i kratkoročnih uloga. Računovodstvo zaliha. Nekretnine, postrojenja i oprema. Nematerijalna imovina. Plaće i ostale tekuće obveze. Računovodstvo vlasničkih financijskih instrumenata. Dugoročne obveze i ulaganja u dužničke financijske instrumente. Konsolidirani financijski izvještaji. Računovodstvo transakcija s inozemstvom.
Menadžersko računovodstvo
4
16
0
0
Obvezan
Obilježja menadžerskog računovodstva. Organizacija funkcija menadžerskog računovodstva. Praćenje izvođenja poslovnog sustava. Troškovni sustavi praćenja proizvodnje. Procesni troškovni sustavi. Planiranje i kontrola. Analize menadžerskog računovodstva za donošenje odluka. Računovodstveni sustav odgovornosti. Kvantitativne tehnike u funkciji menadžerskog odlučivanja. Financijska analiza za menadžersko odlučivanje.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Računovodstvo troškova
3
12
0
0
Obvezan
Osnovne tradicionalne i suvremene teorijske podloge troškovnog računovodstva. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu. Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode. Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima. Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima – metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića. Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u pojedinim gospodarskim granama.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Završni rad
42
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Forenzično računovodstvo
3
12
0
0
Izborni 1
Prof. dr. sc. Vinko Belak
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Međunarodno računovodstvo
3
12
0
0
Izborni 1
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Računovodstvo financijskih institucija
3
12
0
0
Izborni 1
Zakonski okvir računovodstva banaka – razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata u banci. Konsolidacija računovodstvenih izvještaja. Računovodstvo osiguravajućih društava – temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji mirovinskih i investicijskih fondova.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Računovodstvo odgovornosti
3
12
0
0
Izborni 1
Pojam i sadržaj računovodstva odgovornosti kao podsustava menadžerskog računovodstva. Pojam i sadržaj centara odgovornosti. Centri odgovornosti i izvještajni segmenti. Operativni segmenti prema odredbama nacrta novog globalnog standarda (ED 8) odn. Međunarodnog standarda financijsko izvještavanja 8 (IFRS 8) čija primjena počinje 01.01.2007.godine. Karakteristike IAS-a 14 i SFAS-a 131. USALI kao prvi uspješno proveden sustav računovodstva odgovornosti. Prepoznavanje informacijskih zahtjeva menadžera za određenim troškovima, prihodima i internim rezultatima po segmentima. Odgovornost menadžmenta za varijabilne i kontrolabilne fiksne troškove. Odgovornost menadžmenta za troškove kvalitete. Odgovornost menadžmenta za troškove okoliša. Prilagođavanje računovodstvenog instrumentarija stvarnim zahtjevima menadžmenta nižih hijerarhijskih razina i za kraća vremenska razdoblja. Informatičke pretpostavke uspješne primjene računovodstva odgovornosti. Izgradnja sustava internog izvješćivanja (dnevno, tjedno, mjesečno…). Harmonizacija u sustavu izvješćivanja o interno ostvarenim rezultatima, temeljeno na zahtjevima globalnih procesa. Povezivanje sustava internog i eksternog izvješćivanja na razini poslovnog sustava, na nacionalnom i međunarodnom planu.
Računovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
3
12
0
0
Izborni 1
Pojam računovodstva i uloga računovodstvenih informacija u upravljanju proračunskom i nevladinom neprofitnom organizacijom.
Zakonski (institucionalni) okvir računovodstva proračuna i računovodstva nevladinih neprofitnih organizacija.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija.
Računovodstvena načela i standardi za izvještavanje u javnom i neprofitnom sektoru.
Ciljevi i koncepcijski okvir financijskog izvješćivanja.
Računovodstvene osnove iskazivanja poslovnih događaja kao odrednice oblikovanja elemenata financijskih izvještaja.
Sadržaj i struktura temeljnih financijskih izvještaja. Kvaliteta financijskih izvještaja. Godišnji i polugodišnji obračun proračuna. Statistički izvještaji proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Temeljna obilježja računovodstvenog procesa u neprofitnim organizacijama
Osnovna obilježja proračuna i upoznavanje s proračunskim procesom: planiranje i donošenja proračuna, izvršenje proračuna, nadzor i revizija proračuna. Sadržaj i način izrade proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika.
Obilježja sustava Državne riznice i upravljanja javnim izdacima.
Koncept klasifikacija i strukura proračunskih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka.
Usvojena pravila vrednovanja u računovodstvu proračuna i računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija – koncept modificiranog nastanaka događaja.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu proračuna (priznavanje i mjerenje prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, nabava dugotrajne imovine, evidencija javnog duga).
Načela i obilježja fondovskog računovodstva.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija (priznavanje i mjerenje prihoda, rashoda, dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, obveze, izvora financiranja i salda fonda).
Porezni status proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Oblici nadzora u proračunskim i nevladinim neprofitnim organizacijama.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Računovodstvo za poslovođenje
3
12
0
0
Izborni 1
1. Značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem (povezanost računovodstva i računovodstva za upravljanje poslovanjem, različite značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem, razlike između računovodstva za upravljanje poslovanjem i financijskog računovodstva, problemi pri pripremi informacija za upravljanje poslovanjem, računovodstvo za upravljanje poslovanjem i kontroling, novi trendovi u računovodstvu za upravljanje poslovanjem)
2. Računovodstvene informacije i metode potrebne za odlučivanje pri upravljanju poslovanjem (značajke računovodstvenih informacija za odlučivanje, poslovni sustav, informacijski sustav i računovodstvo, računovodstvena izvješća kao nositelji računovodstvenih informacija za odlučivanje na temelju računovodstvenih izvješća, računovodstvene informacije o troškovima i njihova relativnost, razvrstavanje troškova i značenje određenih vrsta troškova za odlučivanje, metode kontrole troškova itd.)
3. Računovodstvene informacije za nadziranje upravljanja poslovanjem (informacije za različite razine odlučivanja, mjesta odgovornosti, odstupanja između predračunskog i ostvarenog prema različitim razinama odlučivanja - troškovno mjesto, mjesto prihoda, mjesto dobiti, mjesto investicijske odgovornosti)
4. Računovodstvene informacije za odlučivanje o pojedinačnim izvršnim funkcijama
(kadrovska funkcija, tehnička funkcija, nabavna funkcija, proizvođačka funkcija, prodajna funkcija, financijska funkcija)
Računovodstvo zaštite okoliša
3
12
0
0
Izborni 1
1. UVOD U RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
2. TEORIJSKO ODREĐENJE TROŠKOVA ZAŠTITE OKOLIŠA U RAČUNOVODSTVU

Noviji međunarodni trendovi u zaštiti okoliša
Pojam računovodstva zaštite okoliša
Standardizacija aktivnosti zaštite okoliša
Učinci upravljanja troškovima zaštite okoliša na pojedine menadžerske odluke
Uloga računovodstva u rastućem trendu zaštite okoliša

3. TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA I NJIHOVO MOGUĆE STRUKTURIRANJE

Pojam i razvrstavanje troškova okoliša
Troškovi prevencije
Kurativni troškovi
Ostali troškovi zaštite okoliša
Utjecaj mjera zaštite okoliša na smanjenje ukupnih troškova zaštite okoliša

4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Računovodstvo zaštite okoliša i utjecaj zaštite okoliša na bilancu
Troškovi zaštite okoliša u računu dobiti i gubitka
Bilanca fizičkog tijeka zaštite okoliša
Dosljednost i konsolidacija u upravljanju troškovima zaštite okoliša

5. UTJECAJ ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA NA VRIJEDNOST
PODUZEĆA

Izvješćivanje o troškovima zaštite okoliša za interne potrebe
Procesni dijagram tijeka troškova i njegovo mjesto u internom računovodstvu
Indikatori učinkovitosti aktivnosti zaštite okoliša
Izvješćivanje o mjerama zaštite okoliša za eksterne potrebe
Očekivani učinci ulaganja na vrijednost poduzeća

6. MODELI VREDNOVANJA UČINAKA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Budžetiranje kapitala
3
12
0
0
Izborni 2
Osnove budžetiranja kapitala, pravila budžetiranja, izbor optimalnog projekta, procjena novčanih tokova projekta, troškovi kapitala, budžetiranje kapitala u uvjetima rizika i neizvjesnosti, posebni slučajevi budžetiranja kapitala, nekonvencionalno budžetiranje kapitala.
Financiranje i financijski menadžment
3
12
0
0
Izborni 2
Ciljevi financijskog upravljanja. Metode financiranja poduzeća i metode odabira izvora. Procjena tržišne vrijednosti dionica i obveznica i stope prinosa. Struktura kapitala, trošak kapitala i vrijednost poduzeća. Metode i kriteriji odabira investicijskih projekata. Upravljanje portfolijom vrijednosnih papira. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva. Upravljanje radnim kapitalom, likvidnošću i solventnošću poduzeća. Poslovni i financijski rizik. Modeli restrukturiranja poduzeća, odvajanja, spajanja i ekspanzije. Financijska sanacija i konsolidacija poduzeća. Financijska analiza i planiranje.
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Oporezivanje poduzeća
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod
Oporezivanje poduzeća i međunarodni tijekovi kapitala
Porez na dobit: teorija, politika, svjetska praksa
Razlozi postojanja poreza na dobit
Fiskalna uloga poreza na dobit
Ekonomska uloga poreza na dobit
Sustavi poreza na dobit
Temeljne značajke poreza na dobit u zemljama EU i zemljama jugoistočne Europe
Cash-flow porezi
Porez na dobit umanjen za kamatu – dosadašnji hrvatski slučaj
Porez na dobit u Hrvatskoj
Porezni obveznik
Utvrđivanje porezne osnovice
Izračun porezne obveze, porezne olakšice i
poticaji
Porez po odbitku
Ispunjavanje prijave poreza na dobit (obrazac)
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti - oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti
Oporezivanje plaća (predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi, obrasci)
Oporezivanje «drugog dohotka»
PDV sa stajališta poduzeća (kod obrtnika i kod obveznika poreza na dobit, obrasci)
Troškovi oporezivanja poduzeća (obrtnika i trgovačkih društava)
Prof. dr. sc. Helena Blažić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Revizija
3
12
0
0
Izborni 2
Osnovne postavke revizije u uvjetima korporativnog upravljanja. Načela korporativnog upravljanja i nadzorni aspekt. Ciljevi i zadaci nezavisne revizije upravljanja. Sustav internih kontrola i zadaci revizora. Operativne, financijske i upravljačke kontrole. Ocjenjivanje rizika i kontrola. Revizija u uvjetima elektroničke obrade podataka. Nezavisna ocjena izvještaja za potrebe korporativnog upravljanja. Slučajevi iz prakse.
Prof. dr. sc. Neda Vitezić
Kabinet: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 126
Upravljanje informacijskim sustavima
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Informacijski sustavi (IS)- definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
Informacijske potrebe i korisnici
Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Upravljanje troškovima
3
12
0
0
Izborni 2
Uvod u upravljanje troškovima; Pojmovna određenost troškova; Suvremena koncepcija troškova; Troškovi i iskorištenost kapaciteta; Fiksni i varijabilni troškovi; Reagibilnost i remanencija troškova; Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova; Troškovi i prihodi; Točka pokrića troškova; Suvremena koncepcija troškova; Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama; Upravljački sustavi kontrole troškova; Informacijski sustav za upravljanje troškovima; Struktura troškova i stavovi poduzetnika; Upravljački sustavi kontrole troškova.
Kolegij Upravljanje troškovima izvodi se na prvoj godini diplomskog studija kao obavezan kolegij na smjeru Poduzetništvo.
Kolegij se izvodi kroz predavanja i seminarsku nastavu.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Case study
0
0
0
0
Obvezan
Objavljivanje rada u časopisu relevantnom za struku
0
0
0
0
Obvezan
Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
0
0
0
0
Obvezan

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se