SMJER - Financije - ONLINE studij

Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Bankarstvo i financijsko poslovanje
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava mjesto, ulogu i značaj banke i bankovnih poslova u gospodarskom sustavu
Cilj kolegija je upoznati studente s problematikom osnivanja i poslovanja banke u gospodarskom sustavu te upravljanja bankom kao najznačajnijom institucijom u financijskom posredovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvod, pojam, značaj i funkcije banaka. Bankovni poslovi
- Povijest bankarstva i bankarski sustavi širom svijeta
- Zajmovi za stanovništvo, Amortizacijski plan otplate kredita; Tekući, žiro i devizni račun
- Analiza kreditne sposobnosti
- Sustav plaćanja u EU; Obračunski načini plaćanja
- Instrumenti plaćanja u platnom sustavu, Instrumenti osiguranja; Izračun obvezne pričuve
- Mikro i makro-multiplikacijski postupak kredita i depozita
- Financijska poluga i izračun tržišne vrijednosti obveznica
- Pokazatelji profitabilnosti banke
- Trendovi u suvremenom bankarstvu i financijama, sustav osiguranja
- Formiranje izvora financiranja, funkcije bankarskog kapitala i propisi
- Plasman sredstava banke (kreditni plasmani, nekreditni plasmani), neutralne bankarske aktivnosti
- Raspored plasmana u rizične skupine i formiranje rezervacija
- Upravljanje likvidnošću, Optimalna struktura izvora sredstava, Optimalna struktura portfelja vrijednosnih papira
- Bankarska tajna, unutarnja kontrola
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Financijska tržišta i institucije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskog sustava. Posebno se analiziraju dugoročna financijska tržišta i osnovni dugoročni financijski instrumenti (dionice i obveznice).
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se povijesni razvoj i karakteristike financijskog sustava Republike Hrvatske, s naglaskom na najvažnije institucionalne investitore odnosno mirovinske fondove, investicijske fondova i društva za osiguranje.

Sadržaj predmeta
- Model financijskog sustava (funkcije, elementi)
- Direktno i indirektno financiranje, financijsko posredovanje (intermedijacija)
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta (primarna i sekundarna; kratkoročna i dugoročna; nacionalna i međunarodna)
- Institucije i sudionici tržišta kapitala
- Dugoročni vrijednosni papiri (dionice i obveznice)
- Financijske institucije (depozitne i nedepozitne)
- Depozitne financijske institucije (vrste, karakteristike, poslovi)
- Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi, društva za osiguranje (karakterstike, razvoj i vrste)
- Nedepozitne financijske institucije: mirovinski fondovi , case: The Government Pension Fund Global.
- Financijski sustav Republike Hrvatske (struktura i obilježja)
- Depozitne financijske institucije u hrvatskom financijskom sustavu (banke, stambene štedionice, kreditne unije)
- Mirovinski sustav i mirovinski fondovi u Hrvatskoj (mirovinska reforma, struktura i institucije hrvatskog mirovinskog sustava, obvezni i dobroovljni mirovinski fondovi, struktura ulaganja)
Investicijski fondovi u Hrvatskoj (razvoj, karakteristike, UCITS, AIF fondovi, posebne vrste fondova, perspektive).
- Financijske institucije države u hrvatskom financijskom sustavu (REGOS, DAB, SKDD, FINA, HAMAG-BICRO)
Institucije nadzora i regulacije u hrvatskom financijskom sustavu (HANFA, HNB).

Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Financijski rizici
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima znanje i razumijevanje suvremenih metoda kvantitativnog modeliranja u području upravljanja poslovnim rizicima na međunarodnim financijskim tržištima. Predmet pruža teoretsku, praktičnu i analitičku bazu za mjerenje i upravljanje rizicima u suvremenom i globalnom poslovanju.
Nadalje, cilj je predmeta upoznati studente s najnovijim metodama i ekonometrijskim modelima koji se primjenjuju pri modeliranju poslovnih rizika, kao i s naprednim statističkim i matematičkim metodama korištenim u ovom području, sve to primijenjeno na praktičnim primjerima.
Cilj ovog predmeta, osim pružanja studentima teorijskih osnova, je učenje praktičnih kompetencija koje su nužne za rad u kompanijama koje su dio financijske industrije, kao i drugim kompleksnijim poslovnim sustavima. Fokus ovog predmeta stavljen je na kvantitativno modeliranje i testiranje modela koji se koriste u upravljanju tržišnim i kreditnim rizicima.

Sadržaj predmeta
- Pojam rizika i upravljanje rizicima
- Teorijski uvod u upravljanje rizicima
- Financijske krize
- Rizici u financijskom sektoru
- Moderna portfolio teorija
- CAPM i APT
- Prosječno vrijeme vezivanja
- Jaz prosječnog vremena vezivanja
- Kreditni rizik
- Tržišni rizici
- Metode mjerenja rizika
- Value at RIsk metodologija mjerenja rizika
- Primjena Value at Risk modela u mjerenju tržišnih rizika rizika
- Primjena Value at Risk modela u mjerenju kreditnih rizika
- Očekivani gubitak u repu distribucije (expected tail loss)

Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Financijsko računovodstvo
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija jest obučiti studente primjeni relevantnog zakonodavnog i stručnog okvira primjene računovodstvenih pravila i računovodstvenih politika priznavanja elemenata temeljnih financijskih izvještaja poduzetnika. Navedeno implicira i razumijevanje i sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja poduzetnika uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u funkciji stvaranja informacijske podloge za potrebe vanjskih korisnika informacija te donošenja upravljačkih poslovnih odluka.

Sadržaj predmeta
- Zakonodavni okvir i međunarodna standardizacija računovodstva poduzetnika
- Kvaliteta računovodstvenih informacija, računovodstvene politike i računovodstvene procjene
- Financijski izvještaji kao informacijska podloga eksternog izvještavanja ;
- Izvještaj o financijskom položaju – bilanca;
- Izvještaj o dobiti i sveobuhvatnoj dobiti;
- Izvještaj o novčanim tokovima;
- Izvještaj o promjenama kapitala (vlasničke glavnice);
- Bilješke i dodatni izvještaji (godišnje izvješće subjekata od javnog interesa);
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o dugotrajnoj materijalnoj i nematerijalnoj imovini;
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o financijskoj imovini i obvezama;
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o kratkotrajnoj materijalnoj imovini;
- Računovodstveno priznavanje prihoda i rashoda – specifičnosti po gospodarskim djelatnostima;
- Utvrđivanje i raspodjela financijskog rezultata;
- Računovodstveno procesiranje i izvještavanje o poreznim obvezama poduzetnika (porez na dobit, PDV)
- Računovodstveno planiranje, kontrola i analiza

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Gospodarstvo Hrvatske
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovama primijenjene makroekonomije na paradigmi nacionalnog (hrvatskog) gospodarstva. Uz usvajanje kategorijalnog sustava znanstvene discipline, studenti će naučiti temeljne metode ekonomske analize, posebice metode analize ekonomskog razvoja. Studenti će se osposobiti za kritičku analizu i promišljanje nacionalne gospodarske strukture, gospodarskog sustava i ekonomske politike.

Sadržaj predmeta
- Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva;
- Nacionalne i međunarodne klasifikacije djelatnosti;
- Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Ljudski čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga;
- Društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital,
- Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda;
- Investicije;
- Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti nacionalnog gospodarstva;
- Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske;
- Uporaba dinamičkih koeficijenata u analizi gospodarskog razvoja nacionalnog gospodarstva;
- Osnove ekonomske politike: ciljevi, nositelji, instrumenti, tipovi
- Fiskalna politika;
- Monetarna politika;
- Ekonomska stablinost i komponente ekonomske stabilnosti;
- Analiza i politika razvoja primarnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti (poljoprivreda, industrija, trgovina, promet i turizam).

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Renee Škulić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 45/II
E-mail: renee.skulic@efri.hr
Telefon: (051) 355 165
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ekonomiji i poslovanju
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja informatike potrebnih za uspješno praćenje ostalih kolegija na Fakultetu, a posebice kolegija koji se izvode unutar Katedre za informacijske znanosti.

Sadržaj predmeta
Na ovom kolegiju se stječu znanja i vještine za uvođanje, unaprjeđenje i korištenje računala u poslovanju tvrtke kroz sljedeće tematske cjeline:
- upoznavanje pojmova Informatika i informatička tehnologija
- Informacijski sustavi - osnovni pojmovi i koncepti.
- Informacijski sustav i poslovni sustav.
- Poslovno modeliranje u sučelju proračunske tablice Excel.
- Lajfver. Korisnici i profesionalni informatičari. Informatička zanimanja, CIO danas i kroz povijest
- Računalni sustavi. Sklopovska oprema računala. Internet, telekomunikacije, računalne mreže, mobilno računalstvo.
- Softver. Sistemski i razvojni softver
- Aplikativni softver i poslovne aplikacije.
- Inovativni informacijski sustavi. Računalni proizvodi i informatička rješenja.
- Analitičko modeliranje u sučelju proračunskih tablica. Analitički modeli u poslovanju
- Dijagrami u računalnom modeliranju i programiranju. Blok dijagrami, dijagrami logičkih sklopova, - dijagram objekt-veza, dijagram objekata Relacijski modeli podataka i objektno orijentirana baza podataka.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u poslovnom programiranju u Excelu
- Upoznavanje pojmova digitalna tehnologija i digitalna transformacija
- Osnovne spoznaje o primarnim i sekundarnim digitalnim tehnologijama
- Budućnost informacijsko-komunikacijske tehnologije

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ana Babić
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Makroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna i naprednija znanja iz područja makroekonomske teorije, koja će im omogućiti razumijevanje ponašanja nacionalnog gospodarstva u različitim makroekonomskim uvjetima, koristeći makroekonomske modele. Pri tome je posebna pažnja usmjerena na proučavanje učinaka makroekonomskih politika (fiskalne i monetarne) na gospodarske aktivnosti, te na postizanje makroekonomske ravnoteže na robnom, financijskom i tržištu rada u različitim vremenskim horizontima - kratkom, srednjem i dugom roku. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi koristeći makroekonomske modele mogli razumjeti i objasniti aktualna kretanja u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Uvod u makroekonomiju
- Ravnotežni domaći proizvod (sastav BDP-a, funkcija potrošnje i štednje)
- Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda matematički i grafički.
- Financijska tržišta (novac i tržište novca – ponuda i potražnja za novcem, komponente novčane ponude,
odrednice kamatne stope, monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu, monetarni multiplikator).
- IS-LM model (ravnoteža na tržištu roba, pomaci IS krivulje, ravnoteža na financijskom tržištu, pomaci LM
krivulje, istodobna ravnoteža na robnom i novčanom tržištu, analiza kombinacija monetarne i fiskalne politike pomoću IS-LM modela).
- Tržište rada (radna snaga, određivanje nadnica, određivanje cijena, prirodna stopa nezaposlenosti).
AS-AD model (agregatna potražnja: struktura, činitelji, izvođenje krivulje AD, agregatna ponuda:
determinante, izvođenje krivulje, razlike između kratkoročne i dugoročne AS, rješenje agregatnog AS-AD
modela, ravnoteža u kratkom i srednjem roku).
- Phillipsova krivulja (modificirana Phillipsova krivulja, dugoročna i kratkoročna Phillipsova krivulja).
- Ekonomski rast (činjenice, empirija, izvori rasta). Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod. Štednja i
potrošnja u dugom roku.
- Tehnološki napredak i ekonomski rast. Tehnološki napredak: kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja (osnovni alati; očekivanja, osobna potrošnja i investicije)
- Očekivanja, BDP i ekonomska politika
- Otvoreno gospodarstvo (Otvorenost na tržištu dobara i na financijskom tržištima. IS-LM model u otvorenom gospodarstvu, analiza učinaka monetarne i fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu)
- Otvoreno gospodarstvo (Proizvodnja, kamatna stopa i devizni tečaj).
- Makroekonomski poremećaji (depresije i krize).
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 59/III
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Marketing
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati bit marketinške koncepcije poslovanja, odnosno promišljanje koje kreće od nezadovoljenih potreba tržišta ka kreaciji vrijednosti, te upoznati elemente marketinškog miksa i njihovo oblikovanje u praksi.

Sadržaj predmeta
- Zakonitosti tržišta i koncepcije poslovanja,
- Neskladi na tržištu i funkcije za rješavanje nesklada,
- Razmjena vrijednosti,
- Utjecaji iz okruženja,
- Analiza, koordinacija i kontrola marketinških aktivnosti,
- Proces istraživanje sudionika na tržištu,
- Novi trendovi i suvremene teme u istraživanju tržišta,
- Spoznaje o krajnjim potrošačima u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti,
- Osobitosti i ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: koncepcija vrijednosti i korisnost proizvoda, elementi proizvoda,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: razvoj i širenje novog proizvoda, životni ciklus proizvoda,
- Cijena - okosnica vrijednosti proizvoda: značajke, čimbenici koji utječu na formiranje cijene, strategije i metode određivanja cijena,
- Značaj distribucije u isporuci vrijednosti potrošačima: aktivnosti i sudionici distribucije, osobitosti i aktivnosti veletrgovine, trgovina na malo, fizička distribucija i distribucijski trendovi,
- Integrirano marketinško komuniciranje – promocija: ciljevi promocijskih aktivnosti, osobitosti elemenata promocijskog miksa, novi trendovi promocijskih aktivnosti
- Implementacija marketinškog znanja i vještina - znanja i vještine za uspješnu poslovnu praksu.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 34/II
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Dr. sc. Željka Marčinko Trkulja
Kabinet: 91/4
E-mail: zeljka.marcinko.trkulja@efri.hr
Telefon: 051 / 355 - 117
Matematika
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za usvajanje temeljnih pojmova diferencijalnog i integralnog računa kao i linearne algebre s matričnim računom koje će kasnije moći primijeniti u ostalim ekonomskim kolegijima za promatranje i interpretaciju promjene određene ekonomske pojave kao i za optimizaciju ekonomskih funkcija.

Sadržaj predmeta
Predmet je sadržajno podijeljen u sljedeće cjeline:
- SKUPOVI I SKUPOVI BROJEVA,
- FUNKCIJE: definicija funkcije, domena funkcije, , vrste funkcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija. Realne funkcije: podjela funkcija, elementarne funkcije, limes funkcije, neprekidnost funkcije.
- DIFERENCIJALNI RAČUN: Problem tangente i brzine, definicija derivacije, derivacije elementarnih funkcija, pravila deriviranja, diferencijal funkcije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa, L'Hospitalovo pravilo primjena derivacija na ispitivanje toka funkcije, ekstremi funkcije.
- INTEGRALNI RAČUN Određeni integral. Darboux-ove sume, teorem srednje vrijednosti. Neodređeni integral i veza s derivacijom. Primitivna funkcija. Tablični integrali i pravila integriranja. Metoda supstitucije i parcijalne integracije.
- MATRIČNA ALGEBRA: pojam matrice, klasifikacija matrica, računske operacije s matricama, vektorski prostor, inverzna matrica, rang matrice, sustav linearnih jednadžbi, Gauss – Jordanova metoda, primjena Gauss – Jordanove metoda na računanje inverzne matrice, determinante kvadratne matrice, svojstva determinanti, primjena determinanti na računanje inverzne matrice, Cramerov sustav linearnih jednadžbi, inverzna matrica, Gaussova metoda eliminacije, rang matrice, rješavanje matričnih jednadžbi, primjena matričnog računa u ekonomiji.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Matematika za ekonomske i financijske analize
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Na kolegiju Matematika za ekonomske i financijske analize studenti će primjenjivati znanje diferencijalnog računa u analizi i optimizaciji ekonomskih funkcija. Nadalje, studenti će koristiti metode financijske matematike na primjerima financijskog poslovanja.

Sadržaj predmeta
Funkcije više varijabli. Homogenost funkcije više varijabli općenito i na primjeru ekonomske funkcije. Parcijalne derivacije funkcije. Totalni diferencijal. Koeficijent elastičnosti funkcije jedne i više varijabli. Optimizacija ekonomske funkcije s jednom varijablom. Optimizacija funkcije dvije varijable bez ograničenja i primjena na ekonomske funkcije. Optimizacija funkcije dvije varijable s ograničenjem u obliku jednakosti i primjena na ekonomske funkcije. Uvod u dinamičku analizu. Diferencijalne jednadžbe. Ekonomske primjene.
Jednostavni kamatni račun i neke primjene. Osnovni pojmovi. Kamatni račun od sto, više i niže sto. Račun mjenica. Potrošački kredit. Složeni kamatni račun (dekurzivni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata (isplata). Vječna renta. Složeni kamatni račun (anticipativni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Ekvivalentni dekurzivni kamatnjak.
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje teorije i primjene menadžmenta u različitim kontekstualnim uvjetima, te stjecanje znanja o učinkovitom upravljanju poduzećima i organizacijama.

Sadržaj predmeta
Program sadrži tematske jedinice:
- menadžment – temeljni čimbenik uspješnosti suvremenog poduzeća,
- konvencionalni pristupi menadžmentu,
- suvremeni pristupi menadžmentu,
- suvremene metode menadžmenta,
- okolina poduzeća u fokusu menadžmenta,
- menadžerska etika i društvena odgovornost,
- međukulturalni i međunarodni menadžment,
- planiranje,
- strategijsko planiranje,
- organiziranje i organizacija sustava menadžmenta,
- upravljanje ljudskim potencijalima,
- vođenje i motiviranje,
- kontroliranje,
- odlučivanje – glavna uloga menadžmenta i
- informacijska potpora odlučivanju.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Izv. prof. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Metode izrade stručnog rada
3
15
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna teorijska i praktična znanja izrade, dizajniranja, tehničkog oblikovanja i prezentiranja stručnih radova na preddiplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
Pojam metodologije znanstvenog istraživanja, Tehnologija znanstvenog istraživanja, Znanstvena i stručna pisana djela, Bitni dijelovi znanstvenih i stručnih radova, Uočavanje problema istraživanja, Hipoteze istraživanja, Pripremanje strukture istraživanja, Pretraživanje bibliografskih izvora, Sastavljanje literature, Pismeno oblikovanje radova, Sustavi citiranja, Citiranje, Parafraziranje, Plagiranje, Tehničko oblikovanje stručnih radova, Priprema prezentacija i prezentacijske vještine.
Međunarodna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za razumijevanje osnovnih pojmova i odnosa u međunarodnoj trgovini i međunarodnim financijama s posebnim naglaskom na poziciju malih otvorenih gospodarstava u svjetskoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
1. Međunarodna trgovina – osnovni pokazatelji
2. Teorije međunarodne trgovine – Od merkantilista do Ricarda
3. Teorije međunarodne trgovine II – od Ricarda do Heckscher-Ohlinove teorije
4. Teorije međunarodne trgovine III – Post H-O teorije
5. Položaj malih otvorenih ekonomija u svjetskoj trgovini
6. Teorija vanjskotrgovinske politike
7. Instrumenti vanjskotrgovinske politike – carinske barijere
8. Instrumenti vanjskotrgovinske politike II: necarinske barijere – kvote, SPS, TBT
9. Instrumenti vanjskotrgovinske politike III: ostale necarinske barijere
10. Devizni tečaj – osnovni elementi
11. Devizni tečaj i financijsko tržište
12. Pregled deviznih režima
13. Osnovni elementi platne bilance
14. Pristupi uravnoteženja platne bilance
15. Platne bilance zemalja: komparativna analiza

Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Mikroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomija je obučiti studente u svladavanju temeljnih mikroekonomskih kategorija, koncepata i instrumentarija koji su osnova razumijevanja ekonomije kao suvremene znanosti. Pored tradicionalnog pristupa zasnovanog na verbalnoj deskripciji, cilj kolegija je razviti sposobnosti studenata za samostalnim ovladavanjem grafičkog i matematičkog pristupa izvođenja zaključaka iz zadanih pretpostavki ekonomske znanosti. Nakon usvajanja temeljnih znanja o zakonitostima ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata, potrošača (na strani potražnje) i proizvođača (na strani ponude), cilj kolegija je omogućiti studentima dublje razumijevanje ključnih koncepata mikroekonomske teorije s naglaskom na politiku određivanja ravnotežne cijene i količine kratkog i dugog roka, prelazeći sa tržišta outputa na tržište inputa, sa savršenih u nesavršene tržišne uvjete opterećene brojnim tržišnim slabostima i nedostacima.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomija kao znanstvena disciplina
- Ponuda i potražnja: zakoni, funkcije (Cournot), elastičnost
- Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (Gossenovi zakoni)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija indiferencije (Edgeworth i Pareto)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija otkrivene preferencije (Samuelson)
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u kratkom roku (Tourgot)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u dugom roku
- Teorija proizvodnje: ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u kratkom roku
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u dugom roku
ISHOD UČENJA (3)
- Klasifikacija tržišnih struktura na tržištu outputa i tržištu inputa
- Tržište savršene konkurencije
- Monopol
- Monopolistička konkurencija
- Oligopol

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Organizacija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kao uvodni kolegij u područje organizacijskih studija kolegij ima zadatak osvijestiti različitost pristupa: tehničkog, sociološkog i ekonomskog. Osobita se pažnja pridaje vrstama organizacijskih struktura, razlozima za analizu i oblikovanje organizacije, razvoju poslovnog sustava (praćenog profesionalizacijom funkcijskih područja) i potrebama za reorganizacijom (rast organizacija, integracijski procesi) te osnovnom okviru koji pravno definira profitne i neprofitne organizacije.

Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Značaj izučavanja organizacija.
- Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
- Čimbenici oblikovanja organizacija. Organizacija kao kompleksni sustav u kompleksnoj okolini. Situacijske teorije (teorija kontingencije).
- Utjecaj tehnologije na oblikovanja organizacije.
- Organizacijski ciljevi i strategije kao čimbenik oblikovanja organizacije.
- Pojam hijerarhije. Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna organizacija. Organizacija rada
- Organizacijska struktura. Elementi i obilježja organizacijske strukture. Pojam i oblici autoriteta.
- Oblikovanje organizacija. Linijska OS. Funkcijska OS. Poslovne funkcije u klasičnoj funkcijskoj strukturi.
- Složene OS. Financijski menadžment putem centara odgovornosti. SPJ.
- Fleksibilne organizacije. Projektna i matrična struktura. Poslovne mreže.
- Procesno orijentirana organizacija. BPR. Položaj poslovnog sustava u Porterovom vrijednosnom lancu.
- Poduzeće kao jedinica organizacije šireg gospodarskog sustava. Pravni oblici organizacija – razvoj dioničarstva ekonomske i organizacijske implikacije.
- Rast i razvoj poduzeća. Integracije poduzeća.
- Upravljanje inovacijama i promjenama.
- Organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija.

Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Osnove ekonomije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o kategorijalnom aparatu i osnovnim principima funkcioniranja ekonomskih sustava: svjetske i nacionalne ekonomije, te gospodarskih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Tržište - država;
- Zakonitosti ponude i potražnje;
- Elastičnost ponude i potražnje;
- Granična korisnost i zakon opadajuće granične korisnosti;
- Teorija proizvodnje i granični proizvod; Zakon opadajućih prinosa; Prinosi na opseg;
- Teorija troškova: ukupni, fiksni, varijabilni, granični, prosječni troškovi;
- Tržišne strukture: Potpuna konkurencija;
- Tržišne strukture: Monopol;
- Tržišne strukture: Oligopol
- Tržišne strukture: Monopolistička konkurencija;
- Nadnice i tržište rada;
- Zemlja i kapital;
- Osnove agregatne ponude i potražnje; Bruto domaći proizvod;
- Potrošnja i investicije;
- Novac i poslovno bankarstvo
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Osnove poduzetništva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za poduzetništvo, važnost poduzetnika u nacionalnom i globalnom gospodarskom okruženju te osnovnim elementima poduzetničke aktivnosti.

Sadržaj predmeta
Odrednice poduzetništva i pojam poduzeća. Vrste poduzetništva. Osobine poduzetnika. Važnost poduzetništva u domaćem gospodarstvu. Specifičnosti start-up poduzetnika. Čimbenici uspjeha poduzetnika. Uvjeti osnivanja i poslovno okruženje. Proces preuzimanja rizika. Razvoj poslovnih ideja. Mehanicistički pristup poduzeću. Poduzetnički koncepti, sredstva rada i financiranje. Vrednovanje poslovne infrastrukture. Kalkulativni obuhvat proizvoda i usluga. Osnovni troškovni aspekti u poduzetništvu. Ekonomski i socijalni ishodi poduzetničkog pothvata. Dionici poduzetničkog procesa.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Doc. dr. sc. Jana Katunar
Kabinet: 64/III
E-mail: jana.katunar@efri.hr
Telefon: (051) 355 141
Porezni sustavi i politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju upoznati mehanizam poreznog sustava s naglaskom RH kao i učinke mjera porezne politike. U tu svrhu moraju se upoznati s temeljnim kategorijama i karakteristikama pojedinih poreznih oblika, kao i raspodjelom poreza na različitim razinama javne vlasti. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o ulozi poreza u sustavu javnog financiranja, kao i utjecaju poreza na poslovanje i poslovni rezultat obrta i trgovačkih društava.

Sadržaj predmeta
- Definicija i karakteristike poreza
- Načelo korisnosti i porezne sposobnosti
- Principi i učinci oporezivanja, karakteristike dobrog poreznog sustava
- Vrste poreznih stopa (proporcionalne, progresivne, regresivne)
- Klasifikacija poreza s naglaskom na podjelu na direktne i indirektne poreze kao najvažnije za EU strukturu
- Fiskalna važnost poreza (najvažniji porezi s obzirom na prihode koji se ubiru u svijetu i RH)
- Klasifikacije poreza s naglaskom na GFS klasifikaciju u računskom planu obračunskog računovodstva u svijetu i RH
- Porezni sustav RH s obzirom na razine javne vlasti (vrste poreza pojedinih razina vlasti)
- Porez na dohodak: pojam dohotka kao porezne osnovice, vrste dohodaka i stope, izračun poreza i doprinosa iz plaće
- Porez na dobit: porezni obveznik, distorzije poreza na dobit, porezna osnovica, olakšice
- Potrošni koncept kao alternativa dohodovnom konceptu u oporezivanju dohotka i dobiti, dualni porez na dohodak i flat tax
- Porez na imovinu: porez na neto bogatstvo, porez na nekretnine (vrijednosni i temeljen na površini)
- PDV: definiranje i mjesto u potrošnim porezima, izračun PDV-a kroz faze proizvodnog ciklusa (od primarnog proizvođača do trgovine na malo), stope PDV-a i učinci, razlika nulte stope i izuzeća, načelo zemlje porijekla i zemlje destinacije (odredišta)
- Vrste akciza (trošarina)
- Lokalni porezi
- Ostali porezi
- Uloga poreza u javnom financiranju (porezi u proračunu RH)
- Doprinosi, takse i parafiskaliteti
Prof. dr. sc. Helena Blažić Pečarić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Poslovna analiza i planiranje
4
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je studentima pružiti znanja za potrebe planiranja i ocjenjivanja kvalitete poslovanja u svrhu donošenja poslovnih odluka. Analitičkim pristupom studenti će steći znanja o svim relevantnim elementima poslovnih aktivnosti I njihovoj međusobnoj povezanosti te utjecaju na rezultat i uspjeh poslovanja. Cilj je također upoznati ih s metodama i tehnikama prognoziranja i operativnog planiranja kao pretpostavkama ostvarivanja ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta
Ishod 1:
- Uvod u analizu: Suvremeni i holistički pristup poduzeću i okruženju-poslovno odlučivanje,racionalnost, rizici, normala.
- Metode analize- osnovne i specijalne.
- Apsolutni i relativni brojevi;
- Pokazatelji i sustavi pokazatelja.
- Analiza i planiranje po pojedinim funkcijama; Primjeri operativnog planiranja i budžetiranja.
Ishod 2:
- Analiza poslovnog rezultata: Analiza količine učinaka i prihoda- poslovni prihod i asortiman.
- Analiza obujma i strukture troškova.
- Analiza financijskog rezultata- dobiti I gubitka
- Analiza broja I strukture djelatnika I mjereje učinkovitosti .
- Analiza dugotrajne imovine i kapaciteta.
- Analiza kratkotrajne imovine, koeficijnti obtaja
Ishod 3:
- Analiza financijske situacije: Eksterne i interne informacije.
- Tržište kapitala i pokazatelji financijskih institucija.
- Analiza statičke i dinamičke likvidnosti.
- Analiza usklađenosti sredstava i izvora.
- Analiza uspješnosti poslovanja: Analiza rentabilnosti - Du Pont sustav. Ocjena boniteta.

Izv. prof. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Antonija Petrlić
Kabinet: 82/IV
E-mail: antonija.petrlic@efri.hr
Telefon: (051) 355-106
Poslovna etika
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su:
- razumijevanje odnosa između temeljnih moralnih načela i ciljeva tržišnog djelovanja
- ovladati osnovama etičke znanosti
- analiza i kritička prosudba važnosti i uloge etičkih normi u svakodnevnom životu, naročito u akademskoj djelatnosti
- razumijevanje uloge etike i odgovornosti u cilju pripreme studenata za sudjelovanje i upravljanje u organizacijama i njihovog socijalnog okruženja

Sadržaj predmeta
- Uvod u normativnu i poslovnu etiku;
- Etika i ekonomija: različite norme djelovanja.
- Normativa etika i njena primjena: konsekvencionalizam i utilitarizam. Studija slučaja: Chevy Malibu.
- Moderna ekonomska teorija: ekonomija blagostanja.
- Život nas utilitarista: ima li kraja instrumentalnoj racionalnosti? Preferencije, vrijednosti i korisnosti.Istraživanje o sreći
- Normativa etika i njena primjena: deontologija i utilitarizam pravila. Trolley problem
- Osnovni pravci etičke teorije i njihova primjena u poslovnom svijetu. Studija slučaja: Merck i lijek za riječno slijepilo
- Etika u poslovnoj organizaciji i poslovnom okruženju: ciljevi poslovne organizacije i etička načela i etičko djelovanje. Studije slučaja: neetično poslovanje korporacija - ima li rješenja?
- Društveno odgovorno poslovanje. Studije slučaja: društveno (ne)odgovorno poslovanje
- Nesavršenosti tržišta i etička odgovornost
- Jesu li sva dobra na prodaju? Vrijednost života.
- Konzumerizam i moral modernog čovjeka
- Etika i alokacija dobara: distributivna pravednost i država blagostanja
- Prioriteti u zdravstvu: eksperimentalni pristup teorijama pravednosti
- Moralnost i etičnost u akademskom i društvenom životu

Doc. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 92/IV
E-mail: ana.bobinac@efri.hr
Telefon: (051) 355 158
Poslovne financije
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Uvod u poslovne financije – temeljne kategorije, financijski tok, ciljevi interesnih skupina, vrste financijskih politika i temeljna porezna paradigma poslovnih financija
- Temeljni financijski koncept vremenske vrijednosti novca
- Temeljni financijski koncept odnosa između ekonomskih i novčanih kategorija
- Dugoročne financijske odluke o ulaganju u realne investicije
- Vrednovanje ulaganja u dužničke instrumente
- Vrednovanje ulaganja u vlasničke instrumente
- Troškovi financiranja dužničkim i vlasničkim instrumentima
- Financijska analiza
- Upravljanje radnim kapitalom
- Temeljni financijski koncept rizika
- Struktura kapitala
- Politika dividendi
- Financijska poluga
- Pravila financiranja
- Vrste financiranja s obzirom na ročnost
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poslovni engleski jezik 1
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama (formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke (morfologija, sintaksa i semantika).
Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i unapređivanje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Organizacija poduzeća. Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Zapošljavanje. Pisanje zamolbi. Pisanje životopisa, intervjui. Maloprodaja. Franšiza. Branding. Međunarodno poslovanje i kulturološke razlike. Poslovanje i okoliš. Bankarstvo. Aktivna vremena za izražavanje sadašnjosti. Aktivna vremena za izražavanje prošlosti. Aktivna vremena za izražavanje budućnosti. Pasiv.
Poslovni engleski jezik 2
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama ( formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.
Postizanje više jezične kompetencije u služenju stručnim tekstualnim žanrovima. Ovladavanje jezičnim strukturama i poslovnom terminologijom nužnom za komuniciranje u poslovnim situacijama. Razvijanje tehnike dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Korištenje stručnih i enciklopedijskih rječnika.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz daljnju obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke ( morfologija, sintaksa i semantika).
Usvajanje pojmova i ključnog vokabulara poslovnoga jezika korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Međunarodno poslovanje – uvoz/izvoz. Outsourcing. Vrste (trgovačkih) društava. Opis kretanja na tržištu. Burza. Poduzetništvo. Poslovni plan. Poslovanje poduzeća – godišnji izvještaj i financijska izvješća. Udruživanje i preuzimanje poduzeća. Marketing. Oglašavanje. Promocija i promocijski alati. Frazalni glagoli. Kondicionali. Upravni i neupravni govor.

Poslovni engleski jezik 3
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na višoj razini u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama te izlaganje odabrane teme; samostalno profesionalno pisanje bilješki, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Menadžment. Kulturalne razlike u menadžmentu. Motivacija. Maslowljeva teorija hijerarhije potreba. Radni odnosi. Uloga sindikata u gospodarstvu. Učinkovitost i zapošljavanje. Uloga države u gospodarstvu. Centralna banka. Oporezivanje. Računovodstvo i financijsko izvještavanje. Tečajne stope. Poslovni ciklus. Intervencije u poslovnim ciklusima. Tvorba riječi, relativne rečenice i inverzija.
Poslovni engleski jezik 4
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Unapređenje jezične kompetencije s više na naprednu razinu u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama ugovaranja i pregovaranja; samostalno profesionalno pisanje bilješki, seminarskih radova, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Razvoj karijere. Poslovna etika. Poslovna praksa. Poslovni rizik. SWOT analiza. PEST analiza. Timski rad. Faktori uspjeha i rješavanje problema. Ospobljavanje i stručno usavršavanje. Vodstvo. Poslovni sastanci (tehnička strana i jezik sudjelovanja). Telefonski razgovori. Brainstorming. Sudjelovanje u raspravama. Kolokacije.
Računovodstvo
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Računovodstvo jesu:
upoznati studente s temeljnim funkcijama i ulogom računovodstva u praćenju poslovnih procesa ;
upoznati studente s temeljnim računovodstvene principima i načelima te njihovom primjenom;
upoznati studente s računovodstvenim ciklusom i računovodstvenim procesima.
razjasniti ekonomske i financijske kategorije te njihove promjene koje nastaju u poslovanju i bilježe se u računovodstvenom ciklusu;
obučiti studente pravilnom evidentiranju poslovnih promjena u sustavu poduzetničkog računovodstva;
upoznati studente sa sadržajem, svrhom i ciljevima eksternog financijskog izvještavanja poduzetnika.

Sadržaj predmeta
- Uvod u računovodstvo,
- Računovodstveni sustavi i regulatorni okvir računovodstva,
- Temeljne povezanosti između ekonomskih kategorija u proizvodno-prometnom ciklusu,
- Instrumenti financijskog računovodstva – knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, kontni plan i financijski izvještaji,
- Računovodstvena pravila i primjena sustava dvojnog knjigovodstva,
- Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje financijske imovine,
- Računovodstveno praćenje proizvodnog procesa,
- Računovodstveno praćenje procesa trgovine,
- Računovodstvo izvora financiranja - obveze i kapital ,
- Priznavanje prihoda i rashoda,
- Korektivna knjiženja, vremenska razgraničenja, odgođena porezna imovina i obveze,
- Obračun i raspored financijskog rezultata,
- Temeljni financijski izvještaji – prezentiranje i analiza.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 86/IV
E-mail: josip.cicak@efri.hr
Telefon: (051) 355 124
Računovodstvo financijskih institucija
4
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
- Ovladavanje temeljnim strukovnim I normativnim pravilima računovodstva kreditnih institucija, osiguravajućih društava, te investicijskih fondova, uvažavajući specifičnosti u knjigovodstvenom evidentiranju i priznavaju elemenata njihovih financijskih izvještaja.
- Upoznavanje s osnovama sustava financijskog izvještavanja, računovodstvenog planiranja, analize i nadzora u financijskim institucijama.

Sadržaj predmeta
Zakonski okvir računovodstva banaka, računovodstvene isprave, poslovne knjige, računski plan, računovodstveni izvještaji, razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Računovodstvo materijalne i nematerijalne imovine banke. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata. Računovodstvo osiguravajućih društava, temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji investicijskih fondova
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Statistička analiza
3
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja će studentima poslužiti za samostalno testiranje hipoteza te provedbu regresijske i korelacijske analize.

Sadržaj predmeta
Koncept testiranja hipoteza. Testiranje hipoteza na jednu granicu. Testiranje hipoteza na dvije granice. Pogreške tipa I i II. P-vrijednost.Testiranje odabranih hipoteza o jednoj populaciji. Testiranje odabranih hipoteza o dvjema populacijama. Hi-kvadrat test. Korelacijska analiza. Jednostavna regresija. Višestruka regresija. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost. Autokorelacija pogrešaka. Jednostavna analiza vremenskih serija.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Statistika za poslovanje i ekonomiju
5
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima zadatak razviti kod studenta poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih društveno-gospodarskih pojava. Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problematici gospodarstva. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazložiti. To znanje je temelj za bolje razumijevanje stručne literature i za uspješniji studij kolegija, kako metodoloških tako i drugih.

Sadržaj predmeta
Definicija statistike. Temeljni pojmovi. Statistički podaci. Uređivanje podataka i tabeliranje. Statistička grafika. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Analiza vremenskih serija. Definicija vremenskog niza. Pokazatelji dinamike. Indeksi Temeljni pojmovi vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Odabrane diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti. Središnji granični terorem. Sampling distribucije. Procjena odabranih parametara populacije. Procjena razlike odabranih parametara dviju populacija. Određivanje najmanje potrebne veličine uzorka.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Stručna praksa
10
0
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je stručne prakse upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu završnog rada kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad.
Student će tijekom stručne prakse upoznati sadržaj poslova jednog ili više radnih mjesta i uvjete u kojima se odvija djelatnost organizacije u kojoj se obavlja stručna praksa.
Rad na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa omogućiti će studentima da uz tehničke aspekte posla, steknu zapažanja o organizacijskoj kulturi, organizacijskoj hijerarhiji te međuljudskima odnosima na radnom mjestu.

Sadržaj predmeta
Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Trgovačko pravo
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
1. Definirati i razlikovati temeljne institute teorije prava i države, trgovačkog prava i prava društava
2. Prepoznati, analizirati i pravilno tumačiti pojedine izvore trgovačkog prava

Sadržaj predmeta
A. Teorija prava i države; 1. Pojam prava i države, 2. Funkcije države, 3. Zakonodavna vlast, 4. Sudbena vlast, 5. Izvršna (upravna) vlast, 6. Elementi države (suverenitet, teritorij, stanovništvo), 7. Oblik vladavine, 8. Državno uređenje, 9. Tijela državne vlasti, 10. Pravna norma i njeni dijelovi, 11. Pravna norma i valjanost, 12. Vrste pravnih normi, 13. Izvori prava, 14. Tumačenje (interpretacija) prava, 15. Sustav prava, 16. Subjekti prava (pravne i fizičke osobe), 17. Pravna i poslovna sposobnost, 18. Zastupanje, 19. Pravni odnos, 20. Pravni posao, 21. Elementi pravnoga posla, 22. Vrste pravnih poslova, 23. Valjanost i nevaljanost pravnih poslova; B. Pravo društava; 1. Subjekti trgovačkoga prava, 2. Tvrtka, 3. Predmet poslovanja, 4. Sjedište društva, 5. Podružnica, 6. Odgovornost za obveze društva, 7. Javno trgovačko društvo (j.t.d.), 8. Komanditno društvo (k.d.), 9. Dioničko društvo (d.d.), 10. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), 11. Gospodarsko interesno udruženje (g.i.u.); C. Trgovačko ugovorno pravo ; 1. Pojam i vrste trgovačkih ugovora, 2. Sklapanje ugovora, 3. Promjene u ugovorima, 4. Djelovanje ugovora, 5. Prestanak ugovora, 6. Odgovornost za štetu, 7. Prodaja, 8. Posredovanje, 9. Trgovačko zastupanje, 10. Komisija, 11. Otprema (špedicija), 12. Skladištenje, 13. Građenje, 14. Kredit, 15. Paket-aranžman, 16. Alotman.
Prof. dr. sc. Dionis Jurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Završni rad
5
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Baze podataka u poslovanju i ekonomiji
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Baze podataka u poslovanju i ekonomiji su podučiti studente kako razložiti teoriju vezanu uz baze podataka u poslovanju i ekonomiji te kako izgraditi bazu podatka u Microsoft Accessu za potrebe poslovanja i/ili ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija za pripremu baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija osnovne normalizacije podataka i tablica te teorija dijagrama objekt-veza
- Odabrana etička pitanja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Buduće tendencije napretka baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Kreiranje i popunjavanje tablica i kreiranje veza među tablicama u Microsoft Accessu
- Primjeri osnovne normalizacije podataka i tablica u Microsoft Accessu te primjeri dijagrama objekt-veza
- Upiti izborom u Microsoft Accessu
- Ukriženi upiti u Microsoft Accessu
- Djelatni upiti u Microsoft Accessu
- Obrasci u Microsoft Accessu
- Podobrasci i Obrasci s podobrascima u Microsoft Accessu
- Izvješća u Microsoft Accessu
- Makroi u Microsoft Accessu
- Moduli u Microsoft Accessu
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Ekonomija i okoliš
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim ekonomsko-ekološkim aspektima međuutjecaja ekonomije i okoliša te ih naučiti zbog čega ekonomske aktivnosti uzrokuju negativne promjene u stanju okoliša. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za cjelovito razumijevanje važnosti održivoga razvoja kao temeljnog okvira budućeg gospodarskog napretka.

Sadržaj predmeta
- Pojam i sastavnice okoliša;
- Međupovezanost ekonomije i okoliša;
- Ekonomske funkcije okoliša;
- Ekonomska klasifikacija okolišnih dobara i usluga;
- Koncept okolišnih eksternalija;
- Koncept vrijednosti okoliša;
- Uzroci onečišćenja i degradacije okoliša;
- Posljedice onečišćenja i degradacije okoliša;
- Međuodnos gospodarskog rasta i kvalitete okoliša;
- Granice gospodarskog rasta;
- Definicije i dimenzije održivog razvoja;
- Mjerenje održivog razvoja;
- Koncept slabe održivosti;
- Koncept jake održivosti;
- Održivi razvoj poduzeća.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Financijska tehnologija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava osnove financijske tehnologije, te kako se ovim modernim pristupom mijenja tradicionalni pristup financijama kakvoga poznajemo. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama tehnologije koje se koriste u financijama, te upoznati ih s glavnim dionicama u svijetu financijske tehnologije

Sadržaj predmeta
1. Uvod u financijsku tehnologiju – budućnost financija
2. Primjena financijske tehnologije u financijama
3. Vrste financijskih tehnologija
4. Prednosti i nedostaci financijske tehnologije
5. Etika, rizici i izazovi tehnološke transformacije u financijama
6. Glavni dionici na tržištu financijske tehnologije
7. Regulacija financijske tehnologije i njihova primjena
8. Povezanost financijske tehnologije, regulatora i tradicionalnih financijskih institucija
9. Analiza velikih podataka (BigData)
10. Umjetna inteligencija (ArtificialInteligence)
11. Tehnologija distribuirane knjige (Blockchain)
12. Uvod u kriptovalute
13. Klasifikacija tržišta kriptovaluta
14. Kripto imovina
15. Utjecaj nove tehnologije na ekonomiju, tržište, poduzeća i pojedince
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća te s računovodstvenim standardima i propisima koji globalno i u nacionalnim okvirima reguliraju računovodstvo takvih poslovnih subjekata.
Osposobljavanje studenata za organiziranjem i samostalnim vođenjem računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća i poduzetnika - fizičkih osoba.

Sadržaj predmeta
- Mikro, mala i srednja poduzeća u smislu primjene IAS (International Accounting Standards for SMEs) standarda za mala i srednja poduzeća – pojam i karakteristike.
- Razlozi i ciljevi računovodstvenih standarda za mikro, mala i srednja poduzeća.
- Okvir računovodstvenog izvještavanja malih i srednjih poduzeća – korisnici računovodstvenih izvještaja, kvalitativne karakteristike, elementi, priznavanje, mjerenje, javnost.
- Standardi računovodstvenog izvještavanja mikro, malih i srednjih poduzeća – računovodstvene politike i elementi računovodstvenih izvještaja.
- Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj – zakonodavni okvir i razlikovne osobitosti u odnosu na velika i poduzeća koja kotiraju na burzama.
- Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)
- Predstavljanje i osnove knjigovodstvenog softvera
- HSFI 1, 2 i 3
- HSFI 3, 4 i 5
- HSFI 5, 6 i 7
- HSFI 8, 9 i 10
- HSFI 11, 12, 13
- HSFI 14, 15 i 16
- Računovodstvo fizičkih subjekata – obrtnika i slobodnih zanimanja u sustavu jednostavnog računovodstva – principi i poslovne knjige.
- Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor (kontrola i inspekcija) i računovodstvena analiza u mikro, malim i srednjim poduzećima.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Civilno društvo i volonterske organizacije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Uputiti studente u razloge potreba za civilnim društvom i neprofitnim organizacijama te u organizacijske, financijske i kadrovske specifičnosti djelovanja u neprofitno okruženju.

Sadržaj predmeta
- Pojam i uloga civilnog društva
- Socijalni kapital i amoralni familizam
- Društvena interacija i socijalne promjene
- Zaklade civilnog društva u različitim pravnim sustavima
- Razvoj civilnog društva u svijetu i u Hrvatskoj
- Indeks civilnog društva i dijamant civilnog društva
- Organizacijske specifičnosti organizacija civilnog društva
- Kadrovske specifičnosti organizacija koje koriste rad volontera
- Civilno društvo i alokacija kapitala
- Društveni izazovi vezani uz rad organizacija civilnog društva
- Civilno društvo kao pokretač promjena
- Civilno društvo i pravo na posebnu zastupljenost
- Djelovanje civilnog društva u hitnim slučajevima
- Socijalna dimenzija djelovanja civilnog društva
- Organizacije civilnog društva u sportu i kulturi
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Dekarbonizacija i konkurentnost u EU
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog predmeta je studente upoznati s procesom dekarbonizacije i ekonomskim učincima dekarbonizacije na poslovni sektor i njegovu konkurentnost. Europska unija je donijela novu strategiju nazvanu „Green Deal“ i postavila izuzetno ambiciozne ciljeve u smanjivanju CO2 emisija. Ova nova strategija će značajno utjecati na poslovno okruženje za poduzeća na području EU. Nadalje, fokus ovog kolegija je na europskom regulatornom i poslovnom okviru koji će imati utjecaj na konkurentnost poduzeća. Studenti će steći detaljnija znanja o dekarbonizaciji i tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu te njihove posljedice na industrijskoj i mikroekonomskoj razini. Kolegij daje uvid u različite poslovne modele u velikim, malim i srednjim poduzećima kako bi se smanjio utjecaj klimatskih promjena i zadovoljio novi regulatorni okvir Europske unije. Fokus je na tri sektora koja će biti najviše pogođena – energetski sektor, promet i turizam. Naposljetku, cilj ovog kolegija je osposobiti studente s praktičnim vještinama koja su neophodna za rad u poslovnim subjektima koji će se naći u novom poslovnom okruženju. Steći će potrebna znanja o modelima i izvorima financiranja za projekte na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te kako implementirati praksu ekološki odgovornog poslovanja.

Sadržaj predmeta
- Klimatske promjene – efekti i posljedice
- Pravni, regulatorni i institucionalni okvir dekarbonizacije – međunarodni sporazumi, pravni propisi na regionalnoj razini (EU), primjena direktiva u Republici Hrvatskoj
- Europski „Green Deal“
- Dekarbonizacija i ekonomski efekti na odabrane sektore – energetski sektor
- Energetski sektor – udio obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, nove tehnologije (digitalizacija, smart grid, block chain).
- Promjene na tržištu energenata, prilagodba energetskih kompanija
- Dekarbonizacija i prometni sektor – e-mobilnost, novi izvori energije u prometu – vodik i LNG
- Dekarbonizacija i turistički sektor – promjena poslovnih modela u hotelima („zeleni“ hoteli, eko-turizam i ostali modeli razvoja održivog turizma)
- Menadžment u uvjetima dekarbonizacije i niskoguljičnog gospodarstva – novi poslovni modeli
- Korporativna odgovornost za okoliš – načela i programi (EMS - Environmental Management System, EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 14000)
- Financiranje projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – modeli i izvori financiranja
- Izabrani primjeri velikih poduzeća – strategije i politike prilagodbe
- Izabrani primjeri malih i srednjih poduzeća - strategije i politike
- Izabrani primjeri korporativne odgovornosti za okoliš – poslovna praksa
- Ugljikov otisak – pojam i primjeri
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomika i politika investiranja
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj je izučavanja programa ekonomike i politike investiranja produbiti znanja studenata o uvjetima i okruženjima svrsishodnog investiranja u suvremenom i otvorenom tržištu kao podloge povećanja ekonomskog rasta i blagostanja gospodarstva. Isto tako, omogućit će se studentima upoznavanje metoda i modela politike investiranja te suvremenih instrumenata i institucija za transfer štednje (akumulacije) u realni sektor ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Pojam investicija
- Obilježja infrastrukturnih projekata
- Uloga kapitalne akumulacije u ekonomskom razvoju
- Dugoročni trendovi kapitalne akumulacije
- Makroekonomska obilježja investicija
- Mikroekonomska obilježja investicija
- Investicije i poslovno okruženje
- Planiranje javnih investicija
- Financiranje investicija
- Alternativni modeli financiranja
- Financiranje bespovratnim sredstvima EU
- Instrumenti i institucije financiranja investicija.
- Javna nabava
- Suvremene metode procjene koristi i troškova investicijskih projekata
- Analiza koristi i troškova (cost benefit analysis)
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika zdravstva
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje ekonomike zdravstva, njezine osnovne odrednice, odnosno, alate kojima se koristi. Predmet obrađuje teme poput odnosa zdravstvene skrbi i zdravlja, daje pregled funkcioniranja i glavnih sudionika tržišta zdravstvene skrbi te glavnih problema s kojima se to tržište suočava.

Sadržaj predmeta
- Zašto ekonomika zdravstva i zdravlja? (specifična ekonomska obilježja tržišta zdravstvenih usluga)
- Ekonomski modeli potražnje pojedinaca za zdravljem
- Razine zdravstvene skrbi i uloga prevencije
- Problematika izraženih asimetrija znanja i informacija u zdravstvu
- Ponuda zdravstvene skrbi i poticaji na strani ponude (ekonomski modeli ponašanja liječnika i ostalih dionika)
- Relacijska mreža u sustavu zdravstva i ugovaranje skrbi u zdravstvu (uloga zdravstvenog osiguranja)
- Organizacija zdravstvenog sustava i razvoj javnog zdravstva
- Financiranje zdravstva u Hrvatskoj (doprinosi i uloga HZZO, struktura osiguranika, struktura rashoda za zdravstvenu zaštitu, naknade, dopunsko i dodatno osiguranje)
- Sustavi financiranja zdravstva u svijetu (različite sheme javnog i privatnog financiranja zdravstva: državna shema, obvezno osiguranje, dobrovoljno osiguranje, izravna plaćanja)
- Uzroci rasta i vrednovanje javnih rashoda u zdravstvu (objašnjenja rasta javnih rashoda)
- Prioritiziranje u zdravstvu - efektivno i efikasno pružanju usluga zdravstva (analiza troškova i koristi, analiza ekonomičnosti, primjena metoda vrednovanja, praćenje i evaluacija javnih politika u zdravstvu)
- Uloga države u osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite (jednakost, učinkovitost i potreba, distributivna pravednost)
- Bihevioralna ekonomika i javno zdravlje
- Zdravstveni sustav budućnosti
- Razvoj personalizirane medicine i zdravstvenih tehnologija budućnosti
Doc. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 92/IV
E-mail: ana.bobinac@efri.hr
Telefon: (051) 355 158
Ekonomske perspektive religije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomske perspektive religije jest omogućiti studentima razumijevanje socio-ekonomskih odnosa između ekonomije i religije, pružiti studentima uvide u koristi i troškove koje religija generira, kao i potvrditi djelovanje ekonomskih zakonitosti i fenomena u području religije. Studentima će se prezentirati učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj i obrnuto, učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost, s naglaskom na kršćanstvo te ostale religije.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA 1:
- Uvod u ekonomske perspektive religije
- Odrednice religioznosti u socio-ekonomskom okruženju
- Sekularizacija: uloga države i religije
- Državna (službena) religija
- Utjecaj religioznosti na pismenost i obrazovanje: povijesni pregled i suvremeni trendovi
- Odnos religioznosti i znanosti: utjecaj na znanstvena postignuća
- Potrošačeva etika i uloga religioznosti
- Ponašanje potrošača uvjetovano religijskim uvjerenjima
- Empirijska istraživanja: Religija i ponašanje potrošača
ISHOD UČENJA 2:
- Učinci religije na ekonomsku aktivnost, socijalno i političko opredjeljenje i izbore
- Učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj
- Učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost
- Utjecaj religije na funkcioniranje pojedinih gospodarskih sektora
- Empirijska istraživanja: Kršćanstvo i ekonomski rast
- Empirijska istraživanja: Islam i ekonomski rast
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti je omogućiti studentima dublje razumijevanje značaja društvene pismenosti u njezinoj multidimenzionalnoj formi, kao i sagledavanje brojnih ekonomskih implikacija koje iz toga proizlaze. Iako pismenost polazi od znanja, vještina i kompetencija stečenih obrazovanjem i radom, studenti će, kroz ovaj kolegij, pored ekonomskih aspekata raznovrsnih dimenzija pismenosti, a koje se manifestiraju na razini pojedinca, osiguravajući mu bolji i kvalitetniji život, moći spoznati ekonomske učinke višeznačno određene pismenosti i na razini poduzeća, osiguravajući mu veće šanse za uspjeh, kao i na razini društva i njegova osnaživanja. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente sa značenjem različitih osobno usmjerenih inicijativa pojedinaca, kao i njihove aktivne participacije u potrebama društva, koje inicijative pretpostavljaju različite suvremene oblike društvene pismenosti, a manifestiraju se kroz fenomene građanske osviještenosti i odgovornosti. Konačno, studenti će dobiti uvid i u značaj institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
1. Uvod u pojmovno određenje društvene pismenosti i građanske odgovornosti
2. Povijesni razvoj društvene pismenosti: razine i oblici
3. Multidimenzionalnost suvremenog poimanja društvene pismenosti: mirovinska, financijska, zdravstvena, ekološka, medijska, socijalna, i dr.
4. Determinante društvene pismenosti i građanske odgovornosti
5. Čimbenici društvene pismenosti
6. Atributi građanske odgovornosti
7. Društvena pismenost i građanska odgovornost: relacije i međuovisnosti
8. Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (2)
9. Društvena pismenost i građanska odgovornost kao ekonomski resursi suvremenog društva
10. Ekonomske koristi i troškovi društvene pismenosti i građanske odgovornosti
11. Ekonomske implikacije društvene pismenosti i građanske odgovornosti na pojedinca, poduzeće i društvo
12. Institucionalno okruženje kao podrška razvoju društvene pismenosti i građanske odgovornosti
13. Strategije, mjere i programi nacionalne politike u funkciji promicanja društvene pismenosti i građanske odgovornosti
14. Vrednovanje uloge institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti
15. Empirijska istraživanja

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Europsko poslovno okruženje i zajedničke politike EU
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Kolegij cilja pružiti studentima temeljna znanja i razumijevanje europskog integracijskog procesa, upravljanja unutar Europske unije i temeljnih zajedničkih politika EU-a. Radi boljeg razumijevanja „europskog konteksta“ i poslovnog okruženja u Europskoj uniji, potrebno je opisati i objasniti međunarodni poslovni kontekst, teorijske postavke europskih ekonomskih integracija te utjecaj pojedinih politika EU-a na europsko poslovno okruženje i korporativne strategije koje razvijaju poduzeća kao odgovor na te politike.

Sadržaj predmeta
- Temeljne odrednice europskog gospodarstva i poslovanja na europskom tržištu
- Teoretska i metodološka osnova analize europskog poslovnog okruženja i funkcioniranja zajedničkih EU politika
- Povijesni razvoj i zakonodavno-institucionalni okviri Europske unije
- Kreiranje zajedničkih politika i donošenje odluka u EU
- EU proračun i strateški razvojni ciljevi EU-a
- Preferencijalna liberalizacija i teorijski temelji ekonomskih integracija u globalnom kontekstu
- Unutarnje europsko tržište i njegove temeljne slobode
-Poslovni aspekti funkcioniranja Unutarnjeg tržišta, atraktivnost poslovanja i ulaganja te razvoj konkurentnosti europskih poduzeća
- Tržišno natjecanje i druge važne „mikro-politike“ u EU
- Europska industrija, poduzetništvo i specifičnosti poljoprivredne politike EU
- Europska monetarna integracija i reperkusije uvođenja jedinstvene valute na poslovanje
- Europsko tržište rada, mobilnost i potrebne vještine suvremenog poslovanja
- Politika zaštite okoliša i „zelena“ perspektiva europskog razvoja
- Zajednička trgovinska politika EU i poslovanje u uvjetima globalne konkurencije
- Poslovno okruženje u specifičnim članicama Europske unije, promicanje poduzetništva i analiza studije slučaja.
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Inovacije i međunarodna konkurentnost
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- objasniti ključne čimbenike inovativnosti i konkurentnosti;
- opisati ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- prepoznati povezanost tehnološkog i gospodarskog razvoja i ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- usporediti učinke i faktore privlačenja inozemnih direktnih ulaganja;
- povezati inovativnost multinacionalnih poduzeća s podizanjem međunarodne konkurentnosti;
učinkovito upravljati, artikulirati i implementirati koncept inovacija i inovativnih procesa u poslovanju poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu;
- prepoznati važnost inovativnosti u proizvodima, poslovnim procesima u svrhu podizanja produktivnosti i konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- analizirati odnos globalizacije, inovativnosti te domaće i međunarodne konkurentnosti;
- identificirati načine i važnost različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva
- Interpretirati različite oblike intelektualnog vlasništva poput patentiranja, zaštite žiga i industrijskog dizajna, oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda
- usporediti procedure i objasniti oblike intelektualnog vlasništva na mikro i makro razini.
- opisati istraživačko razvojne procese i njihov utjecaj na inovativnost i konkurentnost

Sadržaj predmeta
- Teorijski fundamenti inovativnosti i konkurentnosti
- Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, EU i inozemstvu
- Registracija oblika intelektualnog vlasništva u domaćem i međunarodnom okruženju.
- Industrijsko vlasništvo kao oblik intelektualnog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, topografija poluvodičkih proizvoda, oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla)
- Autorska i srodna prava kao oblik intelektualnog vlasništva
- Nastanak, razvoj i utjecaj inovacija na domaću i međunarodnu konkurentnost poduzeća i gospodarstva
- Istraživanje i razvoj (R&D) kao preduvjet nastanka inovativnih aktivnosti poduzeća
- Strategija inovacija i konkurentnost poduzeća
- Sistematizacija i upravljanje procesom inovacija
- Međunarodni trgovinski sustavi, mehanizmi i konkurentnost
- Gospodarski ciklusi i međunarodna konkurentnost poduzeća
- Inozemna direktna ulaganja u transferu tehnologije
- Inozemna direktna ulaganja i međunarodna konkurentnost
- Konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu i inovativnost multinacionalnih poduzeća
- Inovacije i R&D - međunarodna kretanja, visina R&D ulaganja s obzirom na različite kriterije, sektorska analiza u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Međunarodni case-study
3
10
20
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Studentima omogućiti stjecanje iskustva u međunarodnom virtualnom timu na realnom primjeru iz prakse iz područja strateškog menadžmenta i marketinga.

Sadržaj predmeta
- Komunikacija.
- Specifičnosti komunikacije u međunarodnim timovima.
- Interkulturalna komponenta timova.
- Osobitosti virtualnih timova.
- Podjela rada i dinamika virtualnih timovima.
- Platforme za komunikaciju i strategije upravljanja vremenom.
- Konflikti i njihova medijacija.
- Planiranje i vodstvo u virtualnim timovima.
- Strateška analiza poduzeća (analiza sadašnjeg stanja, željenog stanja i prijedlog načina ostvarenja željenog stanja).
- Izrada marketinškog plana.
- Strateško i marketinško pozicioniranje.
- Prezentacija predloženih poslovnih rješenja.

Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Modeli višekriterijskog odlučivanja s primjenama
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme višekriterijskog odlučivanja
- Osposobiti studente za uspješno korištenje metoda višekriterijske analize za donošenje odluka.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
U kolegiju će se obraditi nekoliko pristupa višekriterijskog odlučivanja te će se dati težište na određene metode. U sklopu kolegija studentima će se predavati teme vezane uz pojedinačno i grupno odlučivanje, pojasnit će im se načini transformacije atributa, načini procjene važnosti kriterija poput metoda za grupno i pojedinačno procjenjivanje težina te prikazati najčešće korištene metode višekriterijskog odlučivanja i primjeri analize problema kroz nekoliko najčešće korištenih metoda višekriterijske analize poput Analitičkog Hijerarhijskog Procesa (AHP), MAVT, MAUT, TOPSIS, PROMETHEE i ELECTRE. Svaka od metoda će se detaljno obraditi kako bi studenti imali prilike kroz konkretne primjere utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Teme koje će se obraditi u okviru kolegija su sljedeće:
- Uvodno o problemima odlučivanja i višekriterijskom odlučivanju te metodama za višekriterijsko odlučivanje
- Transformacija atributa; normalizacija, linearna transformacija skale, postotna transformacija
- Procjena važnosti kriterija;
- Metode za grupno procjenjivanje težina; rangiranje, ocjenjivanje, metoda usporedbe u parovima
- Metode procjene važnosti za jedinstvenog donosioca odluke; metoda svojstvenog vektora; ponderirarna metoda najmanjih kvadrata; metoda entropije
- Metode za višeatributno odlučivanje;
- Metode u slučaju kada ne postoje informacije o preferencijama
- Metode u slučaju kada postoje informacije o atributima
- Metode u slučaju postojanja informacija o preferencijama među atributima
- Metode sa poznatim kardinalnim preferencijama (SAW, TOPSIS, Metoda linearne asignacije, PROMETHEE, AHP)
- Analitički hijerarhijski proces (AHP) ; osnovni koncept,
- Saaty-eva skala
- AHP; izračunavanje vektora prioriteta,
- Izračunavanje koeficijenta konzistencije;
- Analiza osjetljivosti
- AHP; primjer na konkretnom problemu (analiza znanstvenog rada)
- Višeatributna teorija korisnosti (MAUT)
- Modeliranje funkcije vrijednosti
- Metode višekriterijske analize u kojima se koristi idealno rješenje
- Metoda TOPSIS
- Metoda ELECTRE; kreiranje tablice; određivanje skupova suglasnosti i nesuglasnosti te računanje matrica suglasnosti i nesuglasnosti; uspostavljanje outranking relacije i eliminacija dominiranih inačica
- Metoda PROMETHEE
- Primjene u praksi
Osnove porezne pismenosti
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
S obzirom da je predmet namijenjen prvenstveno studentima preddiplomskog studija koji unutar svog programa nemaju obavezni kolegij koji obuhvaća poreznu problematiku osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim pojmovima vezanima za poreze. Studenti trebaju steći osnovna znanja o pojmu i glavnim elementima poreza, podjeli poreza, te primjeni različitih oblika poreza u praksi. Takvo je predznanje važno i za kasniji odabir izbornih predmeta vezanih za poreze na diplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
- Pojam poreza
- Značajke poreza
- Načela oporezivanja
- Porezni oblici
- Vrste poreznih stopa
- Direktni porezi
- Indirektni porezi
- Porez na dohodak: pojam, temeljni oblici
- Obračun poreza i doprinosa iz plaće
- PDV: pozicioniranje u odnosu na ostale poreze na dobra i usluge, izračun PDV-a, stope PDV-a
- Oporezivanje imovine
- Akcize (trošarine)- temeljni elementi
- Ostali porezi - temeljni elementi
- Doprinosi – temeljni elementi
- Obavezna neporezna davanja

Prof. dr. sc. Helena Blažić Pečarić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Osnove poslovnog njemačkog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Abeceda; Slovkanje; Zanimanja; Posjetnice; Odjeli u poduzeću; Zemlje, jezici, nacionalnosti; Boje; Uredski namještaj, tehnika i potrepštine; E-mail; Narudžba; Ugovaranje termina; Sajam; Izražavanje sati i vremena; Organizacijska struktura poduzeća;
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Jednina i množina imenica; Određeni i neodređeni član; Brojevi; Izjavne rečenice – redoslijed riječi; inverzija; Pitanja (da/ne; W-pitanja); Prezent indikativa pravilnih glagola; Postotak; Akuzativ; Negacija (nicht / kein-); Vremenski prijedlozi; Veznici u nezavisnim rečenicama; Prezent indikativa modalnih glagola; Preterit pomoćnih glagola.
Osnove poslovnog njemačkog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Poslovni ručak; Small-Talk; Plaćanje u restoranu; Snalaženje u prostoru; Usluge selidbe; Prijevozna sredstva; Poziv na događaj; Prihvaćanje i odbijanje poziva; Organizacija događaja; Odjeli u poduzeću i njihove zadaće; Obračunavanje troškova putovanja; Službeno putovanje – informacije; Razvoj poduzeća.
Jezične strukture: Posvojni pridjevi u nominativu i akuzativu; Prezent glagola sa samoglasničkom promjenom; Prezent djeljivih glagola; Formalni i neformalni oblici imperativa glagola; Prijedlozi za izražavanje vremena; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Poredak riječi u rečenici (Satzklammer); Pokazne zamjenice; Modalni glagoli u preteritu.
Osnove poslovnog talijanskog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Spelling; Države, nacionalnosti, jezici; Formalno oslovljavanje; Naručivanje; Zahvaliti i odgovoriti na zahvalu, Poslovni ručak; Rezervacija; Organizacija događaja; Vrste plaćanja; E-mail; Datum.
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Imenice – rod i broj; Određeni i neodređeni članovi; Prezent pravilnih, modalnih, pomoćnih i nekih nepravilnih glagola; Izjavne i upitne rečenice; Prijedlozi; Brojevi; Jednina i množina imenica i pridjeva; Redni brojevi.
Osnove poslovnog talijanskog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Ured; Predmeti u uredu; Razmještaj stvari u prostoru; Poslovni sastanak; Dnevni raspored; Sat; Opis puta – upute; Snalaženje u prostoru; Odjeli poduzeća; Organizacijska struktura poduzeća; Radni dan; Opis prošlog događaja; Opis tvrtke.
Jezične strukture: Prijedlozi; Posvojni pridjevi; Negacija; Povratni glagoli; Prezent nepravilnih glagola. Izravne i neizravne sobne zamjenice; Pokazne zamjenice; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Prijedlozi za izražavanje vremena.
Osobne financije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- Stjecanje znanja iz onih područja financija koja se mogu i trebaju primijeniti na osobnoj razini, odnosno razini kućanstva, putem upoznavanja s temeljima upravljanja kućnim budžetom, tržišnim funkcijama domaćinstva, elementima ekonomskog procesa u domaćinstvu, vrstama i ciljevima ulaganja u osobnim financijama te problematike financijske pismenosti.
- Osposobiti studente na zaključivanje o odnosu među kategorijama ekonomskog procesa u domaćinstvu kao i zakonitostima i načelima ulaganja u osobnim financijama.
- Osposobiti studente da primijene usvojena znanja na rješavanje praktičnih problema financijskog planiranja i ulaganja u osobnim financijama.

Sadržaj predmeta
- Životni standard i kvaliteta života. Rizik siromaštva.
- Ekonomske i tržišne funkcije domaćinstva kao nositelja ponude i potražnje
- Zarada, potrošnja i štednja pojedinca (domaćinstva).
- Praćenje ekonomskih procesa u domaćinstvu. Elementi ekonomskog procesa u domaćinstvu – bilanca, ekonomski i financijski tokovi domaćinstva.
- Ekonomski pokazatelji domaćinstva.
- Zakonitosti i načela ulaganja u osobnim financijama
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u mirovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u imovinsko, životno i zdravstveno osiguranje
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u nekretnine, ulaganja u posebne oblike štednje, u financijsku imovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u zlato, dragocjenosti, umjetnine, ulaganja u obrazovanje djece, ulaganja u vlastiti posao
- Struktura (diverzifikacija) ulaganja u osobnim financijama
- Osobne financije i oporezivanje
- Financijsko planiranje. Procjena poželjnosti ulaganja u osobnim financijama.
- Financijska pismenost - opasnosti anticipirane potrošnje i zaduživanja
- Financijska pismenost - odnos prema financijskom marketingu; asimetričnost informacija subjekata financijske industrije i potrošača

Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Digitalna transformacija poslovanja je temeljita promjena u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja. Digitalna transformacija je proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve segmente života i poslovanja, mijenjajući iz korijena poslovne procese i navike. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s značajkama digitalne transformacije primjenom digitalnih tehnologija, modelima i načinom transformiranja poslovnih modela primjenom digitalnih tehnologija te kroz primjere i razradu poslovne prakse poznatih kompanija prikazati proces digitalne transformacije. Kroz praktičnu izvedbu studenti će moći samostalno osmisliti strategije, dizajnirati i kreirati sadržaje digitalnih tehnologija koje omogućuju digitalnu transformaciju fiktivnih ili pravih poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Informacijska tehnologija kao sredstvo digitalizacije poslovanja
- Evolucija primjene IT-a
- Pojam digitalna ekonomija i digitalna transformacija
- Disruptivni poslovni modeli i disruptivne inovacije koje proizlaze digitalizacijom poslovanja
- Izazovi digitalizacije poslovanja
- Korporativno upravljanje informatikom i digitalizacijom poslovanja
- Evolucija CIO
- Koraci izrade strateškog plana primjene digitalne tehnologije u poslovanju
- Osmišljavanje digitalnog poslovnog modela
- Strategija pozicioniranja uloge digitalne tehnologije I informacijskih sustava u poslovanju
- Primarne digitalne tehnologije u poslovanju: Mobilna telefonija, Društvene mreže i komunikacijske platforme, Internet stvari, Računalstvo u oblaku i Veliki podaci
- Sekundarne digitalne tehnologije u poslovanju: Umjetna inteligencija, Robotika, Prepoznavanje lica i govora, Hologrami, Proširena i virtualna stvarnost, , Nosive tehnologije, Dronovi, 3D printanje
- Pametni uredi i pametno poslovanje
- Kritički pristup u analiziranju tržišnih prilika i kreiranje strategija u poslovnom modelu Canvas
- Kreiranje sadržaja digitalnih tehnologija (Wordpress, Google site, Google Earth, Mailchimp, Canva, Sway, …)
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Projektno financiranje
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i kategorijama projektnog financiranja potrebnima za razumijevanje suvremenog značaja i uloge projektnog financiranja u realizaciji investicijskih ulaganja. Program je orijentiran na sve faze razvoja, upravljanja te financijskog strukturiranja projekta kako bi studenti dobili potpuni uvid u sve ključne segmente realizacije projekata.

Sadržaj predmeta
- Pojam projektnog financiranja
- Teorijski aspekti projektnog financiranja
- Tržište projektnog financiranja
- Sustav projektnog planiranja
- Razvoj i upravljanje projektom
- Financijski instrumenti i izvori financiranja
- Ugovorni oblici projektnog financiranja
- Ključne karakteristike projektnog ugovora
- Projektna dokumentacija
- Analiza makroekonomskih pretpostavki
- Analiza političkih pretpostavki
- Financijsko modeliranje i evaluacija
- Financijsko strukturiranje
- Analiza projektnih rizika
- Marketing i promocija projekata

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća te s računovodstvenim standardima i propisima koji globalno i u nacionalnim okvirima reguliraju računovodstvo takvih poslovnih subjekata.
Osposobljavanje studenata za organiziranjem i samostalnim vođenjem računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća i poduzetnika - fizičkih osoba.

Sadržaj predmeta
- Mikro, mala i srednja poduzeća u smislu primjene IAS (International Accounting Standards for SMEs) standarda za mala i srednja poduzeća – pojam i karakteristike.
- Razlozi i ciljevi računovodstvenih standarda za mikro, mala i srednja poduzeća.
- Okvir računovodstvenog izvještavanja malih i srednjih poduzeća – korisnici računovodstvenih izvještaja, kvalitativne karakteristike, elementi, priznavanje, mjerenje, javnost.
- Standardi računovodstvenog izvještavanja mikro, malih i srednjih poduzeća – računovodstvene politike i elementi računovodstvenih izvještaja.
- Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj – zakonodavni okvir i razlikovne osobitosti u odnosu na velika i poduzeća koja kotiraju na burzama.
- Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)
- Predstavljanje i osnove knjigovodstvenog softvera
- HSFI 1, 2 i 3
- HSFI 3, 4 i 5
- HSFI 5, 6 i 7
- HSFI 8, 9 i 10
- HSFI 11, 12, 13
- HSFI 14, 15 i 16
- Računovodstvo fizičkih subjekata – obrtnika i slobodnih zanimanja u sustavu jednostavnog računovodstva – principi i poslovne knjige.
- Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor (kontrola i inspekcija) i računovodstvena analiza u mikro, malim i srednjim poduzećima.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Umjetna inteligencija u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Glavni cilj predmeta jest upoznati studente sa svim aspektima postojanja, razvoja i primjene umjetne inteligencije te njezine primjene u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvod u umjetnu inteligenciju, Definiranje i razvoj umjetne inteligencije
- Bijela Knjiga o Umjetnoj Inteligenciji – europski pristup izvrsnosti i povjerenju
- Razvoj umjetne inteligencije kroz povijest
- Vrste umjetne inteligencije prema stupnju inteligencije – jaka i slaba
- Vrste algoritama, nadzirano i nenadzirano učenje
- Veliki podaci i rudarenje podataka
- Strojno i duboko učenje
- Područja primjene UI: računalne igre i simulacije, ekspertni sustavi, neuronske mreže, razumijevanje i obradba prirodnih jezika (razumijevanje govora, prevođenje) rješavanje problema, pretraživanje podataka, automatsko programiranje, inteligentni agenti,…
- Računalni vid (raspoznavanje uzoraka ili predmeta, analiza scene)
- Umjetna inteligencija u menadžmentu ljudskih resursa
- Virtualna stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Proširena stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Primjena umjetne inteligencije u poslovanju s etičkog aspekta
- Rizici primjene umjetne inteligencije u poslovanju
- Prihvaćenost umjetne inteligencije u poslovanju od strane krajnjih korisnika
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Upravljanje učećim poduzećem
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti značajke učećih organizacija, odnosno učećih poduzeća, i izazove primjene toga menadžerskoga koncepta, te na temelju stjecanja teorijskih i praktičkih znanja i vještina osposobiti studente za učinkovito upravljanje poduzećima na temelju paradigme učeće organizacije.

Sadržaj predmeta
- Upravljanje ljudskim kapitalom i učenjem – temeljni izazov suvremenoga menadžmenta
- Suvremeno poduzeće kao učeća organizacija
- Učeće discipline učeće organizacije
- Razvoj menadžmenta učećega poduzeća
- Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija
- Izazovi razina učenja (individualno, timsko i organizacijsko učenje)
- Organizacijsko učenje jednostrukom, dvostrukom i trostrukom petljom
- Učenje-zaboravljanje-odučavanje-ponovno učenje: učeća dinamika učećega poduzeća
- Intergeneracijsko učenje i transfer znanja
- Uloga društvenoga kapitala u izgradnji učećega poduzeća
- Učeće poduzeće kao tehnologija za uvođenje socio-ekonomske paradigme
- Mogućnosti implementacije koncepta učeće organizacije s obzirom na kulturalne specifičnosti
- Komplementarnost duhovnih praksi i značajka učećega poduzeća
- Učeća organizacija kao paradigma za rješavanje tzv. “opakih” (engl. wicked) problema
- Kritički osvrt na koncept učećega poduzeća
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ekonomiji i poslovanju
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja informatike potrebnih za uspješno praćenje ostalih kolegija na Fakultetu, a posebice kolegija koji se izvode unutar Katedre za informacijske znanosti.

Sadržaj predmeta
Na ovom kolegiju se stječu znanja i vještine za uvođanje, unaprjeđenje i korištenje računala u poslovanju tvrtke kroz sljedeće tematske cjeline:
- upoznavanje pojmova Informatika i informatička tehnologija
- Informacijski sustavi - osnovni pojmovi i koncepti.
- Informacijski sustav i poslovni sustav.
- Poslovno modeliranje u sučelju proračunske tablice Excel.
- Lajfver. Korisnici i profesionalni informatičari. Informatička zanimanja, CIO danas i kroz povijest
- Računalni sustavi. Sklopovska oprema računala. Internet, telekomunikacije, računalne mreže, mobilno računalstvo.
- Softver. Sistemski i razvojni softver
- Aplikativni softver i poslovne aplikacije.
- Inovativni informacijski sustavi. Računalni proizvodi i informatička rješenja.
- Analitičko modeliranje u sučelju proračunskih tablica. Analitički modeli u poslovanju
- Dijagrami u računalnom modeliranju i programiranju. Blok dijagrami, dijagrami logičkih sklopova, - dijagram objekt-veza, dijagram objekata Relacijski modeli podataka i objektno orijentirana baza podataka.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u poslovnom programiranju u Excelu
- Upoznavanje pojmova digitalna tehnologija i digitalna transformacija
- Osnovne spoznaje o primarnim i sekundarnim digitalnim tehnologijama
- Budućnost informacijsko-komunikacijske tehnologije

Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović
Kabinet: 46/II
E-mail: slavomir.vukmirovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 153
Doc. dr. sc. Ana Babić
Kabinet: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Matematika
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za usvajanje temeljnih pojmova diferencijalnog i integralnog računa kao i linearne algebre s matričnim računom koje će kasnije moći primijeniti u ostalim ekonomskim kolegijima za promatranje i interpretaciju promjene određene ekonomske pojave kao i za optimizaciju ekonomskih funkcija.

Sadržaj predmeta
Predmet je sadržajno podijeljen u sljedeće cjeline:
- SKUPOVI I SKUPOVI BROJEVA,
- FUNKCIJE: definicija funkcije, domena funkcije, , vrste funkcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija. Realne funkcije: podjela funkcija, elementarne funkcije, limes funkcije, neprekidnost funkcije.
- DIFERENCIJALNI RAČUN: Problem tangente i brzine, definicija derivacije, derivacije elementarnih funkcija, pravila deriviranja, diferencijal funkcije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa, L'Hospitalovo pravilo primjena derivacija na ispitivanje toka funkcije, ekstremi funkcije.
- INTEGRALNI RAČUN Određeni integral. Darboux-ove sume, teorem srednje vrijednosti. Neodređeni integral i veza s derivacijom. Primitivna funkcija. Tablični integrali i pravila integriranja. Metoda supstitucije i parcijalne integracije.
- MATRIČNA ALGEBRA: pojam matrice, klasifikacija matrica, računske operacije s matricama, vektorski prostor, inverzna matrica, rang matrice, sustav linearnih jednadžbi, Gauss – Jordanova metoda, primjena Gauss – Jordanove metoda na računanje inverzne matrice, determinante kvadratne matrice, svojstva determinanti, primjena determinanti na računanje inverzne matrice, Cramerov sustav linearnih jednadžbi, inverzna matrica, Gaussova metoda eliminacije, rang matrice, rješavanje matričnih jednadžbi, primjena matričnog računa u ekonomiji.


Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Metode izrade stručnog rada
3
15
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna teorijska i praktična znanja izrade, dizajniranja, tehničkog oblikovanja i prezentiranja stručnih radova na preddiplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
Pojam metodologije znanstvenog istraživanja, Tehnologija znanstvenog istraživanja, Znanstvena i stručna pisana djela, Bitni dijelovi znanstvenih i stručnih radova, Uočavanje problema istraživanja, Hipoteze istraživanja, Pripremanje strukture istraživanja, Pretraživanje bibliografskih izvora, Sastavljanje literature, Pismeno oblikovanje radova, Sustavi citiranja, Citiranje, Parafraziranje, Plagiranje, Tehničko oblikovanje stručnih radova, Priprema prezentacija i prezentacijske vještine.
Osnove ekonomije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o kategorijalnom aparatu i osnovnim principima funkcioniranja ekonomskih sustava: svjetske i nacionalne ekonomije, te gospodarskih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Tržište - država;
- Zakonitosti ponude i potražnje;
- Elastičnost ponude i potražnje;
- Granična korisnost i zakon opadajuće granične korisnosti;
- Teorija proizvodnje i granični proizvod; Zakon opadajućih prinosa; Prinosi na opseg;
- Teorija troškova: ukupni, fiksni, varijabilni, granični, prosječni troškovi;
- Tržišne strukture: Potpuna konkurencija;
- Tržišne strukture: Monopol;
- Tržišne strukture: Oligopol
- Tržišne strukture: Monopolistička konkurencija;
- Nadnice i tržište rada;
- Zemlja i kapital;
- Osnove agregatne ponude i potražnje; Bruto domaći proizvod;
- Potrošnja i investicije;
- Novac i poslovno bankarstvo
Daria Maravić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -164
Osnove poduzetništva
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za poduzetništvo, važnost poduzetnika u nacionalnom i globalnom gospodarskom okruženju te osnovnim elementima poduzetničke aktivnosti.

Sadržaj predmeta
Odrednice poduzetništva i pojam poduzeća. Vrste poduzetništva. Osobine poduzetnika. Važnost poduzetništva u domaćem gospodarstvu. Specifičnosti start-up poduzetnika. Čimbenici uspjeha poduzetnika. Uvjeti osnivanja i poslovno okruženje. Proces preuzimanja rizika. Razvoj poslovnih ideja. Mehanicistički pristup poduzeću. Poduzetnički koncepti, sredstva rada i financiranje. Vrednovanje poslovne infrastrukture. Kalkulativni obuhvat proizvoda i usluga. Osnovni troškovni aspekti u poduzetništvu. Ekonomski i socijalni ishodi poduzetničkog pothvata. Dionici poduzetničkog procesa.
Prof. dr. sc. Goran Kutnjak
Kabinet: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Telefon: (051) 355 103
Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
Kabinet: 90 / IV
E-mail: dejan.miljenovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 136
Doc. dr. sc. Jana Katunar
Kabinet: 64/III
E-mail: jana.katunar@efri.hr
Telefon: (051) 355 141
Poslovni engleski jezik 1
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama (formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke (morfologija, sintaksa i semantika).
Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i unapređivanje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Organizacija poduzeća. Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Zapošljavanje. Pisanje zamolbi. Pisanje životopisa, intervjui. Maloprodaja. Franšiza. Branding. Međunarodno poslovanje i kulturološke razlike. Poslovanje i okoliš. Bankarstvo. Aktivna vremena za izražavanje sadašnjosti. Aktivna vremena za izražavanje prošlosti. Aktivna vremena za izražavanje budućnosti. Pasiv.
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Matematika za ekonomske i financijske analize
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Na kolegiju Matematika za ekonomske i financijske analize studenti će primjenjivati znanje diferencijalnog računa u analizi i optimizaciji ekonomskih funkcija. Nadalje, studenti će koristiti metode financijske matematike na primjerima financijskog poslovanja.

Sadržaj predmeta
Funkcije više varijabli. Homogenost funkcije više varijabli općenito i na primjeru ekonomske funkcije. Parcijalne derivacije funkcije. Totalni diferencijal. Koeficijent elastičnosti funkcije jedne i više varijabli. Optimizacija ekonomske funkcije s jednom varijablom. Optimizacija funkcije dvije varijable bez ograničenja i primjena na ekonomske funkcije. Optimizacija funkcije dvije varijable s ograničenjem u obliku jednakosti i primjena na ekonomske funkcije. Uvod u dinamičku analizu. Diferencijalne jednadžbe. Ekonomske primjene.
Jednostavni kamatni račun i neke primjene. Osnovni pojmovi. Kamatni račun od sto, više i niže sto. Račun mjenica. Potrošački kredit. Složeni kamatni račun (dekurzivni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata (isplata). Vječna renta. Složeni kamatni račun (anticipativni obračun kamata). Nominalni, relativni i konformni kamatnjak i njihova uporaba. Ekvivalentni dekurzivni kamatnjak.
Prof. dr. sc. Alemka Šegota
Kabinet: 37/II
E-mail: alemka.segota@efri.hr
Telefon: (051) 355 161
Ivan Prudky , mag. oec., asistent
Kabinet: 37/II
E-mail: ivan.prudky@efri.hr
Telefon: 051/ 355 -161
Antonija Srok , mag.math. asistentica
Kabinet: 89/IV
E-mail: antonija.srok@efri.hr
Telefon: (051) 355 140
Mikroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomija je obučiti studente u svladavanju temeljnih mikroekonomskih kategorija, koncepata i instrumentarija koji su osnova razumijevanja ekonomije kao suvremene znanosti. Pored tradicionalnog pristupa zasnovanog na verbalnoj deskripciji, cilj kolegija je razviti sposobnosti studenata za samostalnim ovladavanjem grafičkog i matematičkog pristupa izvođenja zaključaka iz zadanih pretpostavki ekonomske znanosti. Nakon usvajanja temeljnih znanja o zakonitostima ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata, potrošača (na strani potražnje) i proizvođača (na strani ponude), cilj kolegija je omogućiti studentima dublje razumijevanje ključnih koncepata mikroekonomske teorije s naglaskom na politiku određivanja ravnotežne cijene i količine kratkog i dugog roka, prelazeći sa tržišta outputa na tržište inputa, sa savršenih u nesavršene tržišne uvjete opterećene brojnim tržišnim slabostima i nedostacima.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomija kao znanstvena disciplina
- Ponuda i potražnja: zakoni, funkcije (Cournot), elastičnost
- Teorije ponašanja potrošača: teorija granične korisnosti (Gossenovi zakoni)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija indiferencije (Edgeworth i Pareto)
- Teorije ponašanja potrošača: teorija otkrivene preferencije (Samuelson)
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u kratkom roku (Tourgot)
- Teorija proizvodnje: proizvodnja u dugom roku
- Teorija proizvodnje: ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u kratkom roku
- Teorija troškova: troškovi proizvodnje u dugom roku
ISHOD UČENJA (3)
- Klasifikacija tržišnih struktura na tržištu outputa i tržištu inputa
- Tržište savršene konkurencije
- Monopol
- Monopolistička konkurencija
- Oligopol

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Organizacija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kao uvodni kolegij u područje organizacijskih studija kolegij ima zadatak osvijestiti različitost pristupa: tehničkog, sociološkog i ekonomskog. Osobita se pažnja pridaje vrstama organizacijskih struktura, razlozima za analizu i oblikovanje organizacije, razvoju poslovnog sustava (praćenog profesionalizacijom funkcijskih područja) i potrebama za reorganizacijom (rast organizacija, integracijski procesi) te osnovnom okviru koji pravno definira profitne i neprofitne organizacije.

Sadržaj predmeta
SADRŽAJ:
- Značaj izučavanja organizacija.
- Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
- Čimbenici oblikovanja organizacija. Organizacija kao kompleksni sustav u kompleksnoj okolini. Situacijske teorije (teorija kontingencije).
- Utjecaj tehnologije na oblikovanja organizacije.
- Organizacijski ciljevi i strategije kao čimbenik oblikovanja organizacije.
- Pojam hijerarhije. Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna organizacija. Organizacija rada
- Organizacijska struktura. Elementi i obilježja organizacijske strukture. Pojam i oblici autoriteta.
- Oblikovanje organizacija. Linijska OS. Funkcijska OS. Poslovne funkcije u klasičnoj funkcijskoj strukturi.
- Složene OS. Financijski menadžment putem centara odgovornosti. SPJ.
- Fleksibilne organizacije. Projektna i matrična struktura. Poslovne mreže.
- Procesno orijentirana organizacija. BPR. Položaj poslovnog sustava u Porterovom vrijednosnom lancu.
- Poduzeće kao jedinica organizacije šireg gospodarskog sustava. Pravni oblici organizacija – razvoj dioničarstva ekonomske i organizacijske implikacije.
- Rast i razvoj poduzeća. Integracije poduzeća.
- Upravljanje inovacijama i promjenama.
- Organizacijska sredstva u analizi i uređivanju djelovanja organizacija. Problemi prikazivanja organizacija.

Prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak
Kabinet: 68/III
E-mail: marija.kastelan.mrak@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Prof. dr. sc. Danijela Sokolić
Kabinet: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Telefon: (051) 355 196
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Poslovna etika
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su:
- razumijevanje odnosa između temeljnih moralnih načela i ciljeva tržišnog djelovanja
- ovladati osnovama etičke znanosti
- analiza i kritička prosudba važnosti i uloge etičkih normi u svakodnevnom životu, naročito u akademskoj djelatnosti
- razumijevanje uloge etike i odgovornosti u cilju pripreme studenata za sudjelovanje i upravljanje u organizacijama i njihovog socijalnog okruženja

Sadržaj predmeta
- Uvod u normativnu i poslovnu etiku;
- Etika i ekonomija: različite norme djelovanja.
- Normativa etika i njena primjena: konsekvencionalizam i utilitarizam. Studija slučaja: Chevy Malibu.
- Moderna ekonomska teorija: ekonomija blagostanja.
- Život nas utilitarista: ima li kraja instrumentalnoj racionalnosti? Preferencije, vrijednosti i korisnosti.Istraživanje o sreći
- Normativa etika i njena primjena: deontologija i utilitarizam pravila. Trolley problem
- Osnovni pravci etičke teorije i njihova primjena u poslovnom svijetu. Studija slučaja: Merck i lijek za riječno slijepilo
- Etika u poslovnoj organizaciji i poslovnom okruženju: ciljevi poslovne organizacije i etička načela i etičko djelovanje. Studije slučaja: neetično poslovanje korporacija - ima li rješenja?
- Društveno odgovorno poslovanje. Studije slučaja: društveno (ne)odgovorno poslovanje
- Nesavršenosti tržišta i etička odgovornost
- Jesu li sva dobra na prodaju? Vrijednost života.
- Konzumerizam i moral modernog čovjeka
- Etika i alokacija dobara: distributivna pravednost i država blagostanja
- Prioriteti u zdravstvu: eksperimentalni pristup teorijama pravednosti
- Moralnost i etičnost u akademskom i društvenom životu

Doc. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 92/IV
E-mail: ana.bobinac@efri.hr
Telefon: (051) 355 158
Poslovni engleski jezik 2
3
20
0
10
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini. Upoznavanje jezika struke relevantnog u međunarodnom poslovnom svijetu; ovladavanje strukturama nužnim za komuniciranje u određenim situacijama ( formalnim i neformalnim); osnove poslovnog dopisivanja.
Postizanje više jezične kompetencije u služenju stručnim tekstualnim žanrovima. Ovladavanje jezičnim strukturama i poslovnom terminologijom nužnom za komuniciranje u poslovnim situacijama. Razvijanje tehnike dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Korištenje stručnih i enciklopedijskih rječnika.

Sadržaj predmeta
Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije na srednjoj razini kroz daljnju obradu i usvajanje temeljnih jezičnih struktura, analiziranje najčešćih grešaka, gramatičkih jedinica koje uvode u specifičnosti jezika struke ( morfologija, sintaksa i semantika).
Usvajanje pojmova i ključnog vokabulara poslovnoga jezika korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Međunarodno poslovanje – uvoz/izvoz. Outsourcing. Vrste (trgovačkih) društava. Opis kretanja na tržištu. Burza. Poduzetništvo. Poslovni plan. Poslovanje poduzeća – godišnji izvještaj i financijska izvješća. Udruživanje i preuzimanje poduzeća. Marketing. Oglašavanje. Promocija i promocijski alati. Frazalni glagoli. Kondicionali. Upravni i neupravni govor.

Statistika za poslovanje i ekonomiju
5
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij ima zadatak razviti kod studenta poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih društveno-gospodarskih pojava. Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problematici gospodarstva. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazložiti. To znanje je temelj za bolje razumijevanje stručne literature i za uspješniji studij kolegija, kako metodoloških tako i drugih.

Sadržaj predmeta
Definicija statistike. Temeljni pojmovi. Statistički podaci. Uređivanje podataka i tabeliranje. Statistička grafika. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Analiza vremenskih serija. Definicija vremenskog niza. Pokazatelji dinamike. Indeksi Temeljni pojmovi vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Odabrane diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti. Središnji granični terorem. Sampling distribucije. Procjena odabranih parametara populacije. Procjena razlike odabranih parametara dviju populacija. Određivanje najmanje potrebne veličine uzorka.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Makroekonomija
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna i naprednija znanja iz područja makroekonomske teorije, koja će im omogućiti razumijevanje ponašanja nacionalnog gospodarstva u različitim makroekonomskim uvjetima, koristeći makroekonomske modele. Pri tome je posebna pažnja usmjerena na proučavanje učinaka makroekonomskih politika (fiskalne i monetarne) na gospodarske aktivnosti, te na postizanje makroekonomske ravnoteže na robnom, financijskom i tržištu rada u različitim vremenskim horizontima - kratkom, srednjem i dugom roku. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi koristeći makroekonomske modele mogli razumjeti i objasniti aktualna kretanja u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Uvod u makroekonomiju
- Ravnotežni domaći proizvod (sastav BDP-a, funkcija potrošnje i štednje)
- Određivanje ravnotežnog domaćeg proizvoda matematički i grafički.
- Financijska tržišta (novac i tržište novca – ponuda i potražnja za novcem, komponente novčane ponude,
odrednice kamatne stope, monetarna politika i operacije na otvorenom tržištu, monetarni multiplikator).
- IS-LM model (ravnoteža na tržištu roba, pomaci IS krivulje, ravnoteža na financijskom tržištu, pomaci LM
krivulje, istodobna ravnoteža na robnom i novčanom tržištu, analiza kombinacija monetarne i fiskalne politike pomoću IS-LM modela).
- Tržište rada (radna snaga, određivanje nadnica, određivanje cijena, prirodna stopa nezaposlenosti).
AS-AD model (agregatna potražnja: struktura, činitelji, izvođenje krivulje AD, agregatna ponuda:
determinante, izvođenje krivulje, razlike između kratkoročne i dugoročne AS, rješenje agregatnog AS-AD
modela, ravnoteža u kratkom i srednjem roku).
- Phillipsova krivulja (modificirana Phillipsova krivulja, dugoročna i kratkoročna Phillipsova krivulja).
- Ekonomski rast (činjenice, empirija, izvori rasta). Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod. Štednja i
potrošnja u dugom roku.
- Tehnološki napredak i ekonomski rast. Tehnološki napredak: kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja (osnovni alati; očekivanja, osobna potrošnja i investicije)
- Očekivanja, BDP i ekonomska politika
- Otvoreno gospodarstvo (Otvorenost na tržištu dobara i na financijskom tržištima. IS-LM model u otvorenom gospodarstvu, analiza učinaka monetarne i fiskalne politike u otvorenom gospodarstvu)
- Otvoreno gospodarstvo (Proizvodnja, kamatna stopa i devizni tečaj).
- Makroekonomski poremećaji (depresije i krize).
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Barbara Fajdetić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 59/III
E-mail: barbara.fajdetic@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Menadžment
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje teorije i primjene menadžmenta u različitim kontekstualnim uvjetima, te stjecanje znanja o učinkovitom upravljanju poduzećima i organizacijama.

Sadržaj predmeta
Program sadrži tematske jedinice:
- menadžment – temeljni čimbenik uspješnosti suvremenog poduzeća,
- konvencionalni pristupi menadžmentu,
- suvremeni pristupi menadžmentu,
- suvremene metode menadžmenta,
- okolina poduzeća u fokusu menadžmenta,
- menadžerska etika i društvena odgovornost,
- međukulturalni i međunarodni menadžment,
- planiranje,
- strategijsko planiranje,
- organiziranje i organizacija sustava menadžmenta,
- upravljanje ljudskim potencijalima,
- vođenje i motiviranje,
- kontroliranje,
- odlučivanje – glavna uloga menadžmenta i
- informacijska potpora odlučivanju.

Prof. dr. sc. Zdravko Zekić
Kabinet: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Izv. prof. dr. sc. Luka Samaržija
Kabinet: 39/II
E-mail: luka.samarzija@efri.hr
Telefon: (051) 355 160
Poslovni engleski jezik 3
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Proširivanje jezične kompetencije na višoj razini u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama te izlaganje odabrane teme; samostalno profesionalno pisanje bilješki, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina: Menadžment. Kulturalne razlike u menadžmentu. Motivacija. Maslowljeva teorija hijerarhije potreba. Radni odnosi. Uloga sindikata u gospodarstvu. Učinkovitost i zapošljavanje. Uloga države u gospodarstvu. Centralna banka. Oporezivanje. Računovodstvo i financijsko izvještavanje. Tečajne stope. Poslovni ciklus. Intervencije u poslovnim ciklusima. Tvorba riječi, relativne rečenice i inverzija.
Računovodstvo
8
45
0
45
Obvezan
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Računovodstvo jesu:
upoznati studente s temeljnim funkcijama i ulogom računovodstva u praćenju poslovnih procesa ;
upoznati studente s temeljnim računovodstvene principima i načelima te njihovom primjenom;
upoznati studente s računovodstvenim ciklusom i računovodstvenim procesima.
razjasniti ekonomske i financijske kategorije te njihove promjene koje nastaju u poslovanju i bilježe se u računovodstvenom ciklusu;
obučiti studente pravilnom evidentiranju poslovnih promjena u sustavu poduzetničkog računovodstva;
upoznati studente sa sadržajem, svrhom i ciljevima eksternog financijskog izvještavanja poduzetnika.

Sadržaj predmeta
- Uvod u računovodstvo,
- Računovodstveni sustavi i regulatorni okvir računovodstva,
- Temeljne povezanosti između ekonomskih kategorija u proizvodno-prometnom ciklusu,
- Instrumenti financijskog računovodstva – knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, kontni plan i financijski izvještaji,
- Računovodstvena pravila i primjena sustava dvojnog knjigovodstva,
- Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne nefinancijske imovine,
- Računovodstveno evidentiranje financijske imovine,
- Računovodstveno praćenje proizvodnog procesa,
- Računovodstveno praćenje procesa trgovine,
- Računovodstvo izvora financiranja - obveze i kapital ,
- Priznavanje prihoda i rashoda,
- Korektivna knjiženja, vremenska razgraničenja, odgođena porezna imovina i obveze,
- Obračun i raspored financijskog rezultata,
- Temeljni financijski izvještaji – prezentiranje i analiza.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Kabinet: 86/IV
E-mail: josip.cicak@efri.hr
Telefon: (051) 355 124
Statistička analiza
3
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Karakter kolegija je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja će studentima poslužiti za samostalno testiranje hipoteza te provedbu regresijske i korelacijske analize.

Sadržaj predmeta
Koncept testiranja hipoteza. Testiranje hipoteza na jednu granicu. Testiranje hipoteza na dvije granice. Pogreške tipa I i II. P-vrijednost.Testiranje odabranih hipoteza o jednoj populaciji. Testiranje odabranih hipoteza o dvjema populacijama. Hi-kvadrat test. Korelacijska analiza. Jednostavna regresija. Višestruka regresija. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost. Autokorelacija pogrešaka. Jednostavna analiza vremenskih serija.
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Kabinet: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Telefon: ana.stambuk@efri.hr
Ema Kelin , mag. oec., asistentica
Kabinet: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.hr
Telefon: (051) 355 168
Trgovačko pravo
2
30
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
1. Definirati i razlikovati temeljne institute teorije prava i države, trgovačkog prava i prava društava
2. Prepoznati, analizirati i pravilno tumačiti pojedine izvore trgovačkog prava

Sadržaj predmeta
A. Teorija prava i države; 1. Pojam prava i države, 2. Funkcije države, 3. Zakonodavna vlast, 4. Sudbena vlast, 5. Izvršna (upravna) vlast, 6. Elementi države (suverenitet, teritorij, stanovništvo), 7. Oblik vladavine, 8. Državno uređenje, 9. Tijela državne vlasti, 10. Pravna norma i njeni dijelovi, 11. Pravna norma i valjanost, 12. Vrste pravnih normi, 13. Izvori prava, 14. Tumačenje (interpretacija) prava, 15. Sustav prava, 16. Subjekti prava (pravne i fizičke osobe), 17. Pravna i poslovna sposobnost, 18. Zastupanje, 19. Pravni odnos, 20. Pravni posao, 21. Elementi pravnoga posla, 22. Vrste pravnih poslova, 23. Valjanost i nevaljanost pravnih poslova; B. Pravo društava; 1. Subjekti trgovačkoga prava, 2. Tvrtka, 3. Predmet poslovanja, 4. Sjedište društva, 5. Podružnica, 6. Odgovornost za obveze društva, 7. Javno trgovačko društvo (j.t.d.), 8. Komanditno društvo (k.d.), 9. Dioničko društvo (d.d.), 10. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), 11. Gospodarsko interesno udruženje (g.i.u.); C. Trgovačko ugovorno pravo ; 1. Pojam i vrste trgovačkih ugovora, 2. Sklapanje ugovora, 3. Promjene u ugovorima, 4. Djelovanje ugovora, 5. Prestanak ugovora, 6. Odgovornost za štetu, 7. Prodaja, 8. Posredovanje, 9. Trgovačko zastupanje, 10. Komisija, 11. Otprema (špedicija), 12. Skladištenje, 13. Građenje, 14. Kredit, 15. Paket-aranžman, 16. Alotman.
Prof. dr. sc. Dionis Jurić
Kabinet:
E-mail:
Telefon:
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Gospodarstvo Hrvatske
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovama primijenjene makroekonomije na paradigmi nacionalnog (hrvatskog) gospodarstva. Uz usvajanje kategorijalnog sustava znanstvene discipline, studenti će naučiti temeljne metode ekonomske analize, posebice metode analize ekonomskog razvoja. Studenti će se osposobiti za kritičku analizu i promišljanje nacionalne gospodarske strukture, gospodarskog sustava i ekonomske politike.

Sadržaj predmeta
- Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva;
- Nacionalne i međunarodne klasifikacije djelatnosti;
- Struktura hrvatskog gospodarstva prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Ljudski čimbenici proizvodnje i razvoja: stanovništvo i radna snaga;
- Društveno ili nacionalno bogatstvo: prirodni resursi i proizvodni kapital,
- Dekomponiranje i agregatna uporaba bruto domaćeg proizvoda;
- Investicije;
- Mjerenje i pokazatelji gospodarske razvijenosti nacionalnog gospodarstva;
- Analiza gospodarskog razvoja Hrvatske;
- Uporaba dinamičkih koeficijenata u analizi gospodarskog razvoja nacionalnog gospodarstva;
- Osnove ekonomske politike: ciljevi, nositelji, instrumenti, tipovi
- Fiskalna politika;
- Monetarna politika;
- Ekonomska stablinost i komponente ekonomske stabilnosti;
- Analiza i politika razvoja primarnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti (poljoprivreda, industrija, trgovina, promet i turizam).

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
Kabinet: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 167
Renee Škulić , mag. oec., asistentica
Kabinet: 45/II
E-mail: renee.skulic@efri.hr
Telefon: (051) 355 165
Marketing
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Upoznati bit marketinške koncepcije poslovanja, odnosno promišljanje koje kreće od nezadovoljenih potreba tržišta ka kreaciji vrijednosti, te upoznati elemente marketinškog miksa i njihovo oblikovanje u praksi.

Sadržaj predmeta
- Zakonitosti tržišta i koncepcije poslovanja,
- Neskladi na tržištu i funkcije za rješavanje nesklada,
- Razmjena vrijednosti,
- Utjecaji iz okruženja,
- Analiza, koordinacija i kontrola marketinških aktivnosti,
- Proces istraživanje sudionika na tržištu,
- Novi trendovi i suvremene teme u istraživanju tržišta,
- Spoznaje o krajnjim potrošačima u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti,
- Osobitosti i ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: koncepcija vrijednosti i korisnost proizvoda, elementi proizvoda,
- Stvaranje vrijednosti za potrošače: razvoj i širenje novog proizvoda, životni ciklus proizvoda,
- Cijena - okosnica vrijednosti proizvoda: značajke, čimbenici koji utječu na formiranje cijene, strategije i metode određivanja cijena,
- Značaj distribucije u isporuci vrijednosti potrošačima: aktivnosti i sudionici distribucije, osobitosti i aktivnosti veletrgovine, trgovina na malo, fizička distribucija i distribucijski trendovi,
- Integrirano marketinško komuniciranje – promocija: ciljevi promocijskih aktivnosti, osobitosti elemenata promocijskog miksa, novi trendovi promocijskih aktivnosti
- Implementacija marketinškog znanja i vještina - znanja i vještine za uspješnu poslovnu praksu.
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić
Kabinet: 34/II
E-mail: jasmina.dlacic@efri.hr
Telefon: (051) 355 138
Prof. dr. sc. Ivana First Komen
Kabinet: 58/III
E-mail: ivana.first.komen@efri.hr
Telefon: (051) 355 169
Dr. sc. Željka Marčinko Trkulja
Kabinet: 91/4
E-mail: zeljka.marcinko.trkulja@efri.hr
Telefon: 051 / 355 - 117
Međunarodna ekonomija
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za razumijevanje osnovnih pojmova i odnosa u međunarodnoj trgovini i međunarodnim financijama s posebnim naglaskom na poziciju malih otvorenih gospodarstava u svjetskoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
1. Međunarodna trgovina – osnovni pokazatelji
2. Teorije međunarodne trgovine – Od merkantilista do Ricarda
3. Teorije međunarodne trgovine II – od Ricarda do Heckscher-Ohlinove teorije
4. Teorije međunarodne trgovine III – Post H-O teorije
5. Položaj malih otvorenih ekonomija u svjetskoj trgovini
6. Teorija vanjskotrgovinske politike
7. Instrumenti vanjskotrgovinske politike – carinske barijere
8. Instrumenti vanjskotrgovinske politike II: necarinske barijere – kvote, SPS, TBT
9. Instrumenti vanjskotrgovinske politike III: ostale necarinske barijere
10. Devizni tečaj – osnovni elementi
11. Devizni tečaj i financijsko tržište
12. Pregled deviznih režima
13. Osnovni elementi platne bilance
14. Pristupi uravnoteženja platne bilance
15. Platne bilance zemalja: komparativna analiza

Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
Kabinet: 62/III
E-mail: vinko.zaninovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 162
Poslovne financije
6
30
15
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Uvod u poslovne financije – temeljne kategorije, financijski tok, ciljevi interesnih skupina, vrste financijskih politika i temeljna porezna paradigma poslovnih financija
- Temeljni financijski koncept vremenske vrijednosti novca
- Temeljni financijski koncept odnosa između ekonomskih i novčanih kategorija
- Dugoročne financijske odluke o ulaganju u realne investicije
- Vrednovanje ulaganja u dužničke instrumente
- Vrednovanje ulaganja u vlasničke instrumente
- Troškovi financiranja dužničkim i vlasničkim instrumentima
- Financijska analiza
- Upravljanje radnim kapitalom
- Temeljni financijski koncept rizika
- Struktura kapitala
- Politika dividendi
- Financijska poluga
- Pravila financiranja
- Vrste financiranja s obzirom na ročnost
Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Poslovni engleski jezik 4
3
20
10
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Unapređenje jezične kompetencije s više na naprednu razinu u služenju različitim jezičnim žanrovima; potpuno razumijevanje i samostalno snalaženje u svim poslovnim situacijama; samostalno sudjelovanje u diskusijama ugovaranja i pregovaranja; samostalno profesionalno pisanje bilješki, seminarskih radova, poslovnih pisama i izvješća.

Sadržaj predmeta
Obrada i usvajanje pojmova i ključnog vokabulara te unapređenje jezičnih kompetencija korištenjem i obradom autentičnih tekstova i materijala u okviru sljedećih tema: Razvoj karijere. Poslovna etika. Poslovna praksa. Poslovni rizik. SWOT analiza. PEST analiza. Timski rad. Faktori uspjeha i rješavanje problema. Ospobljavanje i stručno usavršavanje. Vodstvo. Poslovni sastanci (tehnička strana i jezik sudjelovanja). Telefonski razgovori. Brainstorming. Sudjelovanje u raspravama. Kolokacije.
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Baze podataka u poslovanju i ekonomiji
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Baze podataka u poslovanju i ekonomiji su podučiti studente kako razložiti teoriju vezanu uz baze podataka u poslovanju i ekonomiji te kako izgraditi bazu podatka u Microsoft Accessu za potrebe poslovanja i/ili ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija za pripremu baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Teorija osnovne normalizacije podataka i tablica te teorija dijagrama objekt-veza
- Odabrana etička pitanja vezana uz baze podatka u poslovanju i ekonomiji
- Buduće tendencije napretka baza podatka u poslovanju i ekonomiji
- Kreiranje i popunjavanje tablica i kreiranje veza među tablicama u Microsoft Accessu
- Primjeri osnovne normalizacije podataka i tablica u Microsoft Accessu te primjeri dijagrama objekt-veza
- Upiti izborom u Microsoft Accessu
- Ukriženi upiti u Microsoft Accessu
- Djelatni upiti u Microsoft Accessu
- Obrasci u Microsoft Accessu
- Podobrasci i Obrasci s podobrascima u Microsoft Accessu
- Izvješća u Microsoft Accessu
- Makroi u Microsoft Accessu
- Moduli u Microsoft Accessu
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Doc. dr. sc. Ivan Uroda
Kabinet: 47/II
E-mail: ivan.uroda@efri.hr
Telefon: (051) 355 151
Ekonomija i okoliš
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim ekonomsko-ekološkim aspektima međuutjecaja ekonomije i okoliša te ih naučiti zbog čega ekonomske aktivnosti uzrokuju negativne promjene u stanju okoliša. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za cjelovito razumijevanje važnosti održivoga razvoja kao temeljnog okvira budućeg gospodarskog napretka.

Sadržaj predmeta
- Pojam i sastavnice okoliša;
- Međupovezanost ekonomije i okoliša;
- Ekonomske funkcije okoliša;
- Ekonomska klasifikacija okolišnih dobara i usluga;
- Koncept okolišnih eksternalija;
- Koncept vrijednosti okoliša;
- Uzroci onečišćenja i degradacije okoliša;
- Posljedice onečišćenja i degradacije okoliša;
- Međuodnos gospodarskog rasta i kvalitete okoliša;
- Granice gospodarskog rasta;
- Definicije i dimenzije održivog razvoja;
- Mjerenje održivog razvoja;
- Koncept slabe održivosti;
- Koncept jake održivosti;
- Održivi razvoj poduzeća.

Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović
Kabinet: 61/III
E-mail: nada.denona.bogovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 142
Doc. dr. sc. Saša Čegar
Kabinet: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Telefon: (051) 355 120
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Bankarstvo i financijsko poslovanje
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava mjesto, ulogu i značaj banke i bankovnih poslova u gospodarskom sustavu
Cilj kolegija je upoznati studente s problematikom osnivanja i poslovanja banke u gospodarskom sustavu te upravljanja bankom kao najznačajnijom institucijom u financijskom posredovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvod, pojam, značaj i funkcije banaka. Bankovni poslovi
- Povijest bankarstva i bankarski sustavi širom svijeta
- Zajmovi za stanovništvo, Amortizacijski plan otplate kredita; Tekući, žiro i devizni račun
- Analiza kreditne sposobnosti
- Sustav plaćanja u EU; Obračunski načini plaćanja
- Instrumenti plaćanja u platnom sustavu, Instrumenti osiguranja; Izračun obvezne pričuve
- Mikro i makro-multiplikacijski postupak kredita i depozita
- Financijska poluga i izračun tržišne vrijednosti obveznica
- Pokazatelji profitabilnosti banke
- Trendovi u suvremenom bankarstvu i financijama, sustav osiguranja
- Formiranje izvora financiranja, funkcije bankarskog kapitala i propisi
- Plasman sredstava banke (kreditni plasmani, nekreditni plasmani), neutralne bankarske aktivnosti
- Raspored plasmana u rizične skupine i formiranje rezervacija
- Upravljanje likvidnošću, Optimalna struktura izvora sredstava, Optimalna struktura portfelja vrijednosnih papira
- Bankarska tajna, unutarnja kontrola
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Financijska tržišta i institucije
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente sa pojmom i funkcijama financijskog sustava. Posebno se analiziraju dugoročna financijska tržišta i osnovni dugoročni financijski instrumenti (dionice i obveznice).
Drugi dio kolegija odnosi se na pojmovno određenje financijskih institucija, a posebno depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija. Analizira se povijesni razvoj i karakteristike financijskog sustava Republike Hrvatske, s naglaskom na najvažnije institucionalne investitore odnosno mirovinske fondove, investicijske fondova i društva za osiguranje.

Sadržaj predmeta
- Model financijskog sustava (funkcije, elementi)
- Direktno i indirektno financiranje, financijsko posredovanje (intermedijacija)
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta (primarna i sekundarna; kratkoročna i dugoročna; nacionalna i međunarodna)
- Institucije i sudionici tržišta kapitala
- Dugoročni vrijednosni papiri (dionice i obveznice)
- Financijske institucije (depozitne i nedepozitne)
- Depozitne financijske institucije (vrste, karakteristike, poslovi)
- Nedepozitne financijske institucije: investicijski fondovi, društva za osiguranje (karakterstike, razvoj i vrste)
- Nedepozitne financijske institucije: mirovinski fondovi , case: The Government Pension Fund Global.
- Financijski sustav Republike Hrvatske (struktura i obilježja)
- Depozitne financijske institucije u hrvatskom financijskom sustavu (banke, stambene štedionice, kreditne unije)
- Mirovinski sustav i mirovinski fondovi u Hrvatskoj (mirovinska reforma, struktura i institucije hrvatskog mirovinskog sustava, obvezni i dobroovljni mirovinski fondovi, struktura ulaganja)
Investicijski fondovi u Hrvatskoj (razvoj, karakteristike, UCITS, AIF fondovi, posebne vrste fondova, perspektive).
- Financijske institucije države u hrvatskom financijskom sustavu (REGOS, DAB, SKDD, FINA, HAMAG-BICRO)
Institucije nadzora i regulacije u hrvatskom financijskom sustavu (HANFA, HNB).

Doc. dr. sc. Stella Suljić Nikolaj
Kabinet: 69/III
E-mail: stella.suljic.nikolaj@efri.hr
Telefon: (051) 355 143
Financijsko računovodstvo
6
30
0
30
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija jest obučiti studente primjeni relevantnog zakonodavnog i stručnog okvira primjene računovodstvenih pravila i računovodstvenih politika priznavanja elemenata temeljnih financijskih izvještaja poduzetnika. Navedeno implicira i razumijevanje i sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja poduzetnika uz savladavanje složenijih zahtijeva i procedura utvrđenih međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u funkciji stvaranja informacijske podloge za potrebe vanjskih korisnika informacija te donošenja upravljačkih poslovnih odluka.

Sadržaj predmeta
- Zakonodavni okvir i međunarodna standardizacija računovodstva poduzetnika
- Kvaliteta računovodstvenih informacija, računovodstvene politike i računovodstvene procjene
- Financijski izvještaji kao informacijska podloga eksternog izvještavanja ;
- Izvještaj o financijskom položaju – bilanca;
- Izvještaj o dobiti i sveobuhvatnoj dobiti;
- Izvještaj o novčanim tokovima;
- Izvještaj o promjenama kapitala (vlasničke glavnice);
- Bilješke i dodatni izvještaji (godišnje izvješće subjekata od javnog interesa);
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o dugotrajnoj materijalnoj i nematerijalnoj imovini;
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o financijskoj imovini i obvezama;
- Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o kratkotrajnoj materijalnoj imovini;
- Računovodstveno priznavanje prihoda i rashoda – specifičnosti po gospodarskim djelatnostima;
- Utvrđivanje i raspodjela financijskog rezultata;
- Računovodstveno procesiranje i izvještavanje o poreznim obvezama poduzetnika (porez na dobit, PDV)
- Računovodstveno planiranje, kontrola i analiza

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Porezni sustavi i politika
6
30
30
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju upoznati mehanizam poreznog sustava s naglaskom RH kao i učinke mjera porezne politike. U tu svrhu moraju se upoznati s temeljnim kategorijama i karakteristikama pojedinih poreznih oblika, kao i raspodjelom poreza na različitim razinama javne vlasti. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o ulozi poreza u sustavu javnog financiranja, kao i utjecaju poreza na poslovanje i poslovni rezultat obrta i trgovačkih društava.

Sadržaj predmeta
- Definicija i karakteristike poreza
- Načelo korisnosti i porezne sposobnosti
- Principi i učinci oporezivanja, karakteristike dobrog poreznog sustava
- Vrste poreznih stopa (proporcionalne, progresivne, regresivne)
- Klasifikacija poreza s naglaskom na podjelu na direktne i indirektne poreze kao najvažnije za EU strukturu
- Fiskalna važnost poreza (najvažniji porezi s obzirom na prihode koji se ubiru u svijetu i RH)
- Klasifikacije poreza s naglaskom na GFS klasifikaciju u računskom planu obračunskog računovodstva u svijetu i RH
- Porezni sustav RH s obzirom na razine javne vlasti (vrste poreza pojedinih razina vlasti)
- Porez na dohodak: pojam dohotka kao porezne osnovice, vrste dohodaka i stope, izračun poreza i doprinosa iz plaće
- Porez na dobit: porezni obveznik, distorzije poreza na dobit, porezna osnovica, olakšice
- Potrošni koncept kao alternativa dohodovnom konceptu u oporezivanju dohotka i dobiti, dualni porez na dohodak i flat tax
- Porez na imovinu: porez na neto bogatstvo, porez na nekretnine (vrijednosni i temeljen na površini)
- PDV: definiranje i mjesto u potrošnim porezima, izračun PDV-a kroz faze proizvodnog ciklusa (od primarnog proizvođača do trgovine na malo), stope PDV-a i učinci, razlika nulte stope i izuzeća, načelo zemlje porijekla i zemlje destinacije (odredišta)
- Vrste akciza (trošarina)
- Lokalni porezi
- Ostali porezi
- Uloga poreza u javnom financiranju (porezi u proračunu RH)
- Doprinosi, takse i parafiskaliteti
Prof. dr. sc. Helena Blažić Pečarić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Izborni kolegiji 1:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijska tehnologija
3
15
15
0
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava osnove financijske tehnologije, te kako se ovim modernim pristupom mijenja tradicionalni pristup financijama kakvoga poznajemo. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama tehnologije koje se koriste u financijama, te upoznati ih s glavnim dionicama u svijetu financijske tehnologije

Sadržaj predmeta
1. Uvod u financijsku tehnologiju – budućnost financija
2. Primjena financijske tehnologije u financijama
3. Vrste financijskih tehnologija
4. Prednosti i nedostaci financijske tehnologije
5. Etika, rizici i izazovi tehnološke transformacije u financijama
6. Glavni dionici na tržištu financijske tehnologije
7. Regulacija financijske tehnologije i njihova primjena
8. Povezanost financijske tehnologije, regulatora i tradicionalnih financijskih institucija
9. Analiza velikih podataka (BigData)
10. Umjetna inteligencija (ArtificialInteligence)
11. Tehnologija distribuirane knjige (Blockchain)
12. Uvod u kriptovalute
13. Klasifikacija tržišta kriptovaluta
14. Kripto imovina
15. Utjecaj nove tehnologije na ekonomiju, tržište, poduzeća i pojedince
Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća
3
15
0
15
Izborni 1
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća te s računovodstvenim standardima i propisima koji globalno i u nacionalnim okvirima reguliraju računovodstvo takvih poslovnih subjekata.
Osposobljavanje studenata za organiziranjem i samostalnim vođenjem računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća i poduzetnika - fizičkih osoba.

Sadržaj predmeta
- Mikro, mala i srednja poduzeća u smislu primjene IAS (International Accounting Standards for SMEs) standarda za mala i srednja poduzeća – pojam i karakteristike.
- Razlozi i ciljevi računovodstvenih standarda za mikro, mala i srednja poduzeća.
- Okvir računovodstvenog izvještavanja malih i srednjih poduzeća – korisnici računovodstvenih izvještaja, kvalitativne karakteristike, elementi, priznavanje, mjerenje, javnost.
- Standardi računovodstvenog izvještavanja mikro, malih i srednjih poduzeća – računovodstvene politike i elementi računovodstvenih izvještaja.
- Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj – zakonodavni okvir i razlikovne osobitosti u odnosu na velika i poduzeća koja kotiraju na burzama.
- Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)
- Predstavljanje i osnove knjigovodstvenog softvera
- HSFI 1, 2 i 3
- HSFI 3, 4 i 5
- HSFI 5, 6 i 7
- HSFI 8, 9 i 10
- HSFI 11, 12, 13
- HSFI 14, 15 i 16
- Računovodstvo fizičkih subjekata – obrtnika i slobodnih zanimanja u sustavu jednostavnog računovodstva – principi i poslovne knjige.
- Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor (kontrola i inspekcija) i računovodstvena analiza u mikro, malim i srednjim poduzećima.
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Dekarbonizacija i konkurentnost u EU
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog predmeta je studente upoznati s procesom dekarbonizacije i ekonomskim učincima dekarbonizacije na poslovni sektor i njegovu konkurentnost. Europska unija je donijela novu strategiju nazvanu „Green Deal“ i postavila izuzetno ambiciozne ciljeve u smanjivanju CO2 emisija. Ova nova strategija će značajno utjecati na poslovno okruženje za poduzeća na području EU. Nadalje, fokus ovog kolegija je na europskom regulatornom i poslovnom okviru koji će imati utjecaj na konkurentnost poduzeća. Studenti će steći detaljnija znanja o dekarbonizaciji i tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu te njihove posljedice na industrijskoj i mikroekonomskoj razini. Kolegij daje uvid u različite poslovne modele u velikim, malim i srednjim poduzećima kako bi se smanjio utjecaj klimatskih promjena i zadovoljio novi regulatorni okvir Europske unije. Fokus je na tri sektora koja će biti najviše pogođena – energetski sektor, promet i turizam. Naposljetku, cilj ovog kolegija je osposobiti studente s praktičnim vještinama koja su neophodna za rad u poslovnim subjektima koji će se naći u novom poslovnom okruženju. Steći će potrebna znanja o modelima i izvorima financiranja za projekte na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te kako implementirati praksu ekološki odgovornog poslovanja.

Sadržaj predmeta
- Klimatske promjene – efekti i posljedice
- Pravni, regulatorni i institucionalni okvir dekarbonizacije – međunarodni sporazumi, pravni propisi na regionalnoj razini (EU), primjena direktiva u Republici Hrvatskoj
- Europski „Green Deal“
- Dekarbonizacija i ekonomski efekti na odabrane sektore – energetski sektor
- Energetski sektor – udio obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, nove tehnologije (digitalizacija, smart grid, block chain).
- Promjene na tržištu energenata, prilagodba energetskih kompanija
- Dekarbonizacija i prometni sektor – e-mobilnost, novi izvori energije u prometu – vodik i LNG
- Dekarbonizacija i turistički sektor – promjena poslovnih modela u hotelima („zeleni“ hoteli, eko-turizam i ostali modeli razvoja održivog turizma)
- Menadžment u uvjetima dekarbonizacije i niskoguljičnog gospodarstva – novi poslovni modeli
- Korporativna odgovornost za okoliš – načela i programi (EMS - Environmental Management System, EMAS – Eco Management and Audit Scheme, ISO 14000)
- Financiranje projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – modeli i izvori financiranja
- Izabrani primjeri velikih poduzeća – strategije i politike prilagodbe
- Izabrani primjeri malih i srednjih poduzeća - strategije i politike
- Izabrani primjeri korporativne odgovornosti za okoliš – poslovna praksa
- Ugljikov otisak – pojam i primjeri
Prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz
Kabinet: 59/III
E-mail: nela.vlahinic.lenz@efri.hr
Telefon: (051) 355 166
Ekonomika i politika investiranja
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj je izučavanja programa ekonomike i politike investiranja produbiti znanja studenata o uvjetima i okruženjima svrsishodnog investiranja u suvremenom i otvorenom tržištu kao podloge povećanja ekonomskog rasta i blagostanja gospodarstva. Isto tako, omogućit će se studentima upoznavanje metoda i modela politike investiranja te suvremenih instrumenata i institucija za transfer štednje (akumulacije) u realni sektor ekonomije.

Sadržaj predmeta
- Pojam investicija
- Obilježja infrastrukturnih projekata
- Uloga kapitalne akumulacije u ekonomskom razvoju
- Dugoročni trendovi kapitalne akumulacije
- Makroekonomska obilježja investicija
- Mikroekonomska obilježja investicija
- Investicije i poslovno okruženje
- Planiranje javnih investicija
- Financiranje investicija
- Alternativni modeli financiranja
- Financiranje bespovratnim sredstvima EU
- Instrumenti i institucije financiranja investicija.
- Javna nabava
- Suvremene metode procjene koristi i troškova investicijskih projekata
- Analiza koristi i troškova (cost benefit analysis)
Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Ekonomika zdravstva
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje ekonomike zdravstva, njezine osnovne odrednice, odnosno, alate kojima se koristi. Predmet obrađuje teme poput odnosa zdravstvene skrbi i zdravlja, daje pregled funkcioniranja i glavnih sudionika tržišta zdravstvene skrbi te glavnih problema s kojima se to tržište suočava.

Sadržaj predmeta
- Zašto ekonomika zdravstva i zdravlja? (specifična ekonomska obilježja tržišta zdravstvenih usluga)
- Ekonomski modeli potražnje pojedinaca za zdravljem
- Razine zdravstvene skrbi i uloga prevencije
- Problematika izraženih asimetrija znanja i informacija u zdravstvu
- Ponuda zdravstvene skrbi i poticaji na strani ponude (ekonomski modeli ponašanja liječnika i ostalih dionika)
- Relacijska mreža u sustavu zdravstva i ugovaranje skrbi u zdravstvu (uloga zdravstvenog osiguranja)
- Organizacija zdravstvenog sustava i razvoj javnog zdravstva
- Financiranje zdravstva u Hrvatskoj (doprinosi i uloga HZZO, struktura osiguranika, struktura rashoda za zdravstvenu zaštitu, naknade, dopunsko i dodatno osiguranje)
- Sustavi financiranja zdravstva u svijetu (različite sheme javnog i privatnog financiranja zdravstva: državna shema, obvezno osiguranje, dobrovoljno osiguranje, izravna plaćanja)
- Uzroci rasta i vrednovanje javnih rashoda u zdravstvu (objašnjenja rasta javnih rashoda)
- Prioritiziranje u zdravstvu - efektivno i efikasno pružanju usluga zdravstva (analiza troškova i koristi, analiza ekonomičnosti, primjena metoda vrednovanja, praćenje i evaluacija javnih politika u zdravstvu)
- Uloga države u osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite (jednakost, učinkovitost i potreba, distributivna pravednost)
- Bihevioralna ekonomika i javno zdravlje
- Zdravstveni sustav budućnosti
- Razvoj personalizirane medicine i zdravstvenih tehnologija budućnosti
Doc. dr. sc. Ana Bobinac
Kabinet: 92/IV
E-mail: ana.bobinac@efri.hr
Telefon: (051) 355 158
Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomski aspekti društvene pismenosti i građanske odgovornosti je omogućiti studentima dublje razumijevanje značaja društvene pismenosti u njezinoj multidimenzionalnoj formi, kao i sagledavanje brojnih ekonomskih implikacija koje iz toga proizlaze. Iako pismenost polazi od znanja, vještina i kompetencija stečenih obrazovanjem i radom, studenti će, kroz ovaj kolegij, pored ekonomskih aspekata raznovrsnih dimenzija pismenosti, a koje se manifestiraju na razini pojedinca, osiguravajući mu bolji i kvalitetniji život, moći spoznati ekonomske učinke višeznačno određene pismenosti i na razini poduzeća, osiguravajući mu veće šanse za uspjeh, kao i na razini društva i njegova osnaživanja. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente sa značenjem različitih osobno usmjerenih inicijativa pojedinaca, kao i njihove aktivne participacije u potrebama društva, koje inicijative pretpostavljaju različite suvremene oblike društvene pismenosti, a manifestiraju se kroz fenomene građanske osviještenosti i odgovornosti. Konačno, studenti će dobiti uvid i u značaj institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
1. Uvod u pojmovno određenje društvene pismenosti i građanske odgovornosti
2. Povijesni razvoj društvene pismenosti: razine i oblici
3. Multidimenzionalnost suvremenog poimanja društvene pismenosti: mirovinska, financijska, zdravstvena, ekološka, medijska, socijalna, i dr.
4. Determinante društvene pismenosti i građanske odgovornosti
5. Čimbenici društvene pismenosti
6. Atributi građanske odgovornosti
7. Društvena pismenost i građanska odgovornost: relacije i međuovisnosti
8. Empirijska istraživanja
ISHOD UČENJA (2)
9. Društvena pismenost i građanska odgovornost kao ekonomski resursi suvremenog društva
10. Ekonomske koristi i troškovi društvene pismenosti i građanske odgovornosti
11. Ekonomske implikacije društvene pismenosti i građanske odgovornosti na pojedinca, poduzeće i društvo
12. Institucionalno okruženje kao podrška razvoju društvene pismenosti i građanske odgovornosti
13. Strategije, mjere i programi nacionalne politike u funkciji promicanja društvene pismenosti i građanske odgovornosti
14. Vrednovanje uloge institucionalnog okruženja u unaprjeđenju društvene pismenosti i jačanju građanske odgovornosti
15. Empirijska istraživanja

Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Modeli višekriterijskog odlučivanja s primjenama
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme višekriterijskog odlučivanja
- Osposobiti studente za uspješno korištenje metoda višekriterijske analize za donošenje odluka.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta
U kolegiju će se obraditi nekoliko pristupa višekriterijskog odlučivanja te će se dati težište na određene metode. U sklopu kolegija studentima će se predavati teme vezane uz pojedinačno i grupno odlučivanje, pojasnit će im se načini transformacije atributa, načini procjene važnosti kriterija poput metoda za grupno i pojedinačno procjenjivanje težina te prikazati najčešće korištene metode višekriterijskog odlučivanja i primjeri analize problema kroz nekoliko najčešće korištenih metoda višekriterijske analize poput Analitičkog Hijerarhijskog Procesa (AHP), MAVT, MAUT, TOPSIS, PROMETHEE i ELECTRE. Svaka od metoda će se detaljno obraditi kako bi studenti imali prilike kroz konkretne primjere utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Teme koje će se obraditi u okviru kolegija su sljedeće:
- Uvodno o problemima odlučivanja i višekriterijskom odlučivanju te metodama za višekriterijsko odlučivanje
- Transformacija atributa; normalizacija, linearna transformacija skale, postotna transformacija
- Procjena važnosti kriterija;
- Metode za grupno procjenjivanje težina; rangiranje, ocjenjivanje, metoda usporedbe u parovima
- Metode procjene važnosti za jedinstvenog donosioca odluke; metoda svojstvenog vektora; ponderirarna metoda najmanjih kvadrata; metoda entropije
- Metode za višeatributno odlučivanje;
- Metode u slučaju kada ne postoje informacije o preferencijama
- Metode u slučaju kada postoje informacije o atributima
- Metode u slučaju postojanja informacija o preferencijama među atributima
- Metode sa poznatim kardinalnim preferencijama (SAW, TOPSIS, Metoda linearne asignacije, PROMETHEE, AHP)
- Analitički hijerarhijski proces (AHP) ; osnovni koncept,
- Saaty-eva skala
- AHP; izračunavanje vektora prioriteta,
- Izračunavanje koeficijenta konzistencije;
- Analiza osjetljivosti
- AHP; primjer na konkretnom problemu (analiza znanstvenog rada)
- Višeatributna teorija korisnosti (MAUT)
- Modeliranje funkcije vrijednosti
- Metode višekriterijske analize u kojima se koristi idealno rješenje
- Metoda TOPSIS
- Metoda ELECTRE; kreiranje tablice; određivanje skupova suglasnosti i nesuglasnosti te računanje matrica suglasnosti i nesuglasnosti; uspostavljanje outranking relacije i eliminacija dominiranih inačica
- Metoda PROMETHEE
- Primjene u praksi
Osnove porezne pismenosti
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
S obzirom da je predmet namijenjen prvenstveno studentima preddiplomskog studija koji unutar svog programa nemaju obavezni kolegij koji obuhvaća poreznu problematiku osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim pojmovima vezanima za poreze. Studenti trebaju steći osnovna znanja o pojmu i glavnim elementima poreza, podjeli poreza, te primjeni različitih oblika poreza u praksi. Takvo je predznanje važno i za kasniji odabir izbornih predmeta vezanih za poreze na diplomskom studiju.

Sadržaj predmeta
- Pojam poreza
- Značajke poreza
- Načela oporezivanja
- Porezni oblici
- Vrste poreznih stopa
- Direktni porezi
- Indirektni porezi
- Porez na dohodak: pojam, temeljni oblici
- Obračun poreza i doprinosa iz plaće
- PDV: pozicioniranje u odnosu na ostale poreze na dobra i usluge, izračun PDV-a, stope PDV-a
- Oporezivanje imovine
- Akcize (trošarine)- temeljni elementi
- Ostali porezi - temeljni elementi
- Doprinosi – temeljni elementi
- Obavezna neporezna davanja

Prof. dr. sc. Helena Blažić Pečarić
Kabinet: 35/II
E-mail: helena.blazic@efri.hr
Telefon: (051) 355 150
Izv. prof. dr. sc. Maja Grdinić
Kabinet: 92/IV
E-mail: maja.grdinic@efri.hr
Telefon: (051) 355 114
Osnove poslovnog njemačkog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Abeceda; Slovkanje; Zanimanja; Posjetnice; Odjeli u poduzeću; Zemlje, jezici, nacionalnosti; Boje; Uredski namještaj, tehnika i potrepštine; E-mail; Narudžba; Ugovaranje termina; Sajam; Izražavanje sati i vremena; Organizacijska struktura poduzeća;
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Jednina i množina imenica; Određeni i neodređeni član; Brojevi; Izjavne rečenice – redoslijed riječi; inverzija; Pitanja (da/ne; W-pitanja); Prezent indikativa pravilnih glagola; Postotak; Akuzativ; Negacija (nicht / kein-); Vremenski prijedlozi; Veznici u nezavisnim rečenicama; Prezent indikativa modalnih glagola; Preterit pomoćnih glagola.
Osnove poslovnog talijanskog jezika 1
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Temeljni opći i stručni vokabular, formalno i neformalno oslovljavanje. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Pozdravi; Predstavljanje sebe i drugih; Spelling; Države, nacionalnosti, jezici; Formalno oslovljavanje; Naručivanje; Zahvaliti i odgovoriti na zahvalu, Poslovni ručak; Rezervacija; Organizacija događaja; Vrste plaćanja; E-mail; Datum.
Jezične strukture: Osobne zamjenice; Imenice – rod i broj; Određeni i neodređeni članovi; Prezent pravilnih, modalnih, pomoćnih i nekih nepravilnih glagola; Izjavne i upitne rečenice; Prijedlozi; Brojevi; Jednina i množina imenica i pridjeva; Redni brojevi.
Osobne financije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- Stjecanje znanja iz onih područja financija koja se mogu i trebaju primijeniti na osobnoj razini, odnosno razini kućanstva, putem upoznavanja s temeljima upravljanja kućnim budžetom, tržišnim funkcijama domaćinstva, elementima ekonomskog procesa u domaćinstvu, vrstama i ciljevima ulaganja u osobnim financijama te problematike financijske pismenosti.
- Osposobiti studente na zaključivanje o odnosu među kategorijama ekonomskog procesa u domaćinstvu kao i zakonitostima i načelima ulaganja u osobnim financijama.
- Osposobiti studente da primijene usvojena znanja na rješavanje praktičnih problema financijskog planiranja i ulaganja u osobnim financijama.

Sadržaj predmeta
- Životni standard i kvaliteta života. Rizik siromaštva.
- Ekonomske i tržišne funkcije domaćinstva kao nositelja ponude i potražnje
- Zarada, potrošnja i štednja pojedinca (domaćinstva).
- Praćenje ekonomskih procesa u domaćinstvu. Elementi ekonomskog procesa u domaćinstvu – bilanca, ekonomski i financijski tokovi domaćinstva.
- Ekonomski pokazatelji domaćinstva.
- Zakonitosti i načela ulaganja u osobnim financijama
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u mirovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u imovinsko, životno i zdravstveno osiguranje
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama –ulaganja u nekretnine, ulaganja u posebne oblike štednje, u financijsku imovinu
- Vrste i ciljevi ulaganja u osobnim financijama – ulaganja u zlato, dragocjenosti, umjetnine, ulaganja u obrazovanje djece, ulaganja u vlastiti posao
- Struktura (diverzifikacija) ulaganja u osobnim financijama
- Osobne financije i oporezivanje
- Financijsko planiranje. Procjena poželjnosti ulaganja u osobnim financijama.
- Financijska pismenost - opasnosti anticipirane potrošnje i zaduživanja
- Financijska pismenost - odnos prema financijskom marketingu; asimetričnost informacija subjekata financijske industrije i potrošača

Prof. dr. sc. Mira Dimitrić
Kabinet: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Telefon: (051) 355 149
Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Digitalna transformacija poslovanja je temeljita promjena u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja. Digitalna transformacija je proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve segmente života i poslovanja, mijenjajući iz korijena poslovne procese i navike. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s značajkama digitalne transformacije primjenom digitalnih tehnologija, modelima i načinom transformiranja poslovnih modela primjenom digitalnih tehnologija te kroz primjere i razradu poslovne prakse poznatih kompanija prikazati proces digitalne transformacije. Kroz praktičnu izvedbu studenti će moći samostalno osmisliti strategije, dizajnirati i kreirati sadržaje digitalnih tehnologija koje omogućuju digitalnu transformaciju fiktivnih ili pravih poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta
- Informacijska tehnologija kao sredstvo digitalizacije poslovanja
- Evolucija primjene IT-a
- Pojam digitalna ekonomija i digitalna transformacija
- Disruptivni poslovni modeli i disruptivne inovacije koje proizlaze digitalizacijom poslovanja
- Izazovi digitalizacije poslovanja
- Korporativno upravljanje informatikom i digitalizacijom poslovanja
- Evolucija CIO
- Koraci izrade strateškog plana primjene digitalne tehnologije u poslovanju
- Osmišljavanje digitalnog poslovnog modela
- Strategija pozicioniranja uloge digitalne tehnologije I informacijskih sustava u poslovanju
- Primarne digitalne tehnologije u poslovanju: Mobilna telefonija, Društvene mreže i komunikacijske platforme, Internet stvari, Računalstvo u oblaku i Veliki podaci
- Sekundarne digitalne tehnologije u poslovanju: Umjetna inteligencija, Robotika, Prepoznavanje lica i govora, Hologrami, Proširena i virtualna stvarnost, , Nosive tehnologije, Dronovi, 3D printanje
- Pametni uredi i pametno poslovanje
- Kritički pristup u analiziranju tržišnih prilika i kreiranje strategija u poslovnom modelu Canvas
- Kreiranje sadržaja digitalnih tehnologija (Wordpress, Google site, Google Earth, Mailchimp, Canva, Sway, …)
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća te s računovodstvenim standardima i propisima koji globalno i u nacionalnim okvirima reguliraju računovodstvo takvih poslovnih subjekata.
Osposobljavanje studenata za organiziranjem i samostalnim vođenjem računovodstva mikro, malih i srednjih poduzeća i poduzetnika - fizičkih osoba.

Sadržaj predmeta
- Mikro, mala i srednja poduzeća u smislu primjene IAS (International Accounting Standards for SMEs) standarda za mala i srednja poduzeća – pojam i karakteristike.
- Razlozi i ciljevi računovodstvenih standarda za mikro, mala i srednja poduzeća.
- Okvir računovodstvenog izvještavanja malih i srednjih poduzeća – korisnici računovodstvenih izvještaja, kvalitativne karakteristike, elementi, priznavanje, mjerenje, javnost.
- Standardi računovodstvenog izvještavanja mikro, malih i srednjih poduzeća – računovodstvene politike i elementi računovodstvenih izvještaja.
- Računovodstvo mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj – zakonodavni okvir i razlikovne osobitosti u odnosu na velika i poduzeća koja kotiraju na burzama.
- Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)
- Predstavljanje i osnove knjigovodstvenog softvera
- HSFI 1, 2 i 3
- HSFI 3, 4 i 5
- HSFI 5, 6 i 7
- HSFI 8, 9 i 10
- HSFI 11, 12, 13
- HSFI 14, 15 i 16
- Računovodstvo fizičkih subjekata – obrtnika i slobodnih zanimanja u sustavu jednostavnog računovodstva – principi i poslovne knjige.
- Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor (kontrola i inspekcija) i računovodstvena analiza u mikro, malim i srednjim poduzećima.

Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Upravljanje učećim poduzećem
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti značajke učećih organizacija, odnosno učećih poduzeća, i izazove primjene toga menadžerskoga koncepta, te na temelju stjecanja teorijskih i praktičkih znanja i vještina osposobiti studente za učinkovito upravljanje poduzećima na temelju paradigme učeće organizacije.

Sadržaj predmeta
- Upravljanje ljudskim kapitalom i učenjem – temeljni izazov suvremenoga menadžmenta
- Suvremeno poduzeće kao učeća organizacija
- Učeće discipline učeće organizacije
- Razvoj menadžmenta učećega poduzeća
- Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija
- Izazovi razina učenja (individualno, timsko i organizacijsko učenje)
- Organizacijsko učenje jednostrukom, dvostrukom i trostrukom petljom
- Učenje-zaboravljanje-odučavanje-ponovno učenje: učeća dinamika učećega poduzeća
- Intergeneracijsko učenje i transfer znanja
- Uloga društvenoga kapitala u izgradnji učećega poduzeća
- Učeće poduzeće kao tehnologija za uvođenje socio-ekonomske paradigme
- Mogućnosti implementacije koncepta učeće organizacije s obzirom na kulturalne specifičnosti
- Komplementarnost duhovnih praksi i značajka učećega poduzeća
- Učeća organizacija kao paradigma za rješavanje tzv. “opakih” (engl. wicked) problema
- Kritički osvrt na koncept učećega poduzeća
Prof. dr. sc. Nataša Rupčić
Kabinet: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Telefon: (051) 355 146
Obvezni kolegiji:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Financijski rizici
4
30
15
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima znanje i razumijevanje suvremenih metoda kvantitativnog modeliranja u području upravljanja poslovnim rizicima na međunarodnim financijskim tržištima. Predmet pruža teoretsku, praktičnu i analitičku bazu za mjerenje i upravljanje rizicima u suvremenom i globalnom poslovanju.
Nadalje, cilj je predmeta upoznati studente s najnovijim metodama i ekonometrijskim modelima koji se primjenjuju pri modeliranju poslovnih rizika, kao i s naprednim statističkim i matematičkim metodama korištenim u ovom području, sve to primijenjeno na praktičnim primjerima.
Cilj ovog predmeta, osim pružanja studentima teorijskih osnova, je učenje praktičnih kompetencija koje su nužne za rad u kompanijama koje su dio financijske industrije, kao i drugim kompleksnijim poslovnim sustavima. Fokus ovog predmeta stavljen je na kvantitativno modeliranje i testiranje modela koji se koriste u upravljanju tržišnim i kreditnim rizicima.

Sadržaj predmeta
- Pojam rizika i upravljanje rizicima
- Teorijski uvod u upravljanje rizicima
- Financijske krize
- Rizici u financijskom sektoru
- Moderna portfolio teorija
- CAPM i APT
- Prosječno vrijeme vezivanja
- Jaz prosječnog vremena vezivanja
- Kreditni rizik
- Tržišni rizici
- Metode mjerenja rizika
- Value at RIsk metodologija mjerenja rizika
- Primjena Value at Risk modela u mjerenju tržišnih rizika rizika
- Primjena Value at Risk modela u mjerenju kreditnih rizika
- Očekivani gubitak u repu distribucije (expected tail loss)

Prof. dr. sc. Saša Žiković
Kabinet: 38/II
E-mail: sasa.zikovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 125
Poslovna analiza i planiranje
4
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je studentima pružiti znanja za potrebe planiranja i ocjenjivanja kvalitete poslovanja u svrhu donošenja poslovnih odluka. Analitičkim pristupom studenti će steći znanja o svim relevantnim elementima poslovnih aktivnosti I njihovoj međusobnoj povezanosti te utjecaju na rezultat i uspjeh poslovanja. Cilj je također upoznati ih s metodama i tehnikama prognoziranja i operativnog planiranja kao pretpostavkama ostvarivanja ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta
Ishod 1:
- Uvod u analizu: Suvremeni i holistički pristup poduzeću i okruženju-poslovno odlučivanje,racionalnost, rizici, normala.
- Metode analize- osnovne i specijalne.
- Apsolutni i relativni brojevi;
- Pokazatelji i sustavi pokazatelja.
- Analiza i planiranje po pojedinim funkcijama; Primjeri operativnog planiranja i budžetiranja.
Ishod 2:
- Analiza poslovnog rezultata: Analiza količine učinaka i prihoda- poslovni prihod i asortiman.
- Analiza obujma i strukture troškova.
- Analiza financijskog rezultata- dobiti I gubitka
- Analiza broja I strukture djelatnika I mjereje učinkovitosti .
- Analiza dugotrajne imovine i kapaciteta.
- Analiza kratkotrajne imovine, koeficijnti obtaja
Ishod 3:
- Analiza financijske situacije: Eksterne i interne informacije.
- Tržište kapitala i pokazatelji financijskih institucija.
- Analiza statičke i dinamičke likvidnosti.
- Analiza usklađenosti sredstava i izvora.
- Analiza uspješnosti poslovanja: Analiza rentabilnosti - Du Pont sustav. Ocjena boniteta.

Izv. prof. dr. sc. Davor Mance
Kabinet: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Telefon: (051) 355 144
Doc. dr. sc. Antonija Petrlić
Kabinet: 82/IV
E-mail: antonija.petrlic@efri.hr
Telefon: (051) 355-106
Računovodstvo financijskih institucija
4
30
0
15
Obvezan
Ciljevi predmeta
- Ovladavanje temeljnim strukovnim I normativnim pravilima računovodstva kreditnih institucija, osiguravajućih društava, te investicijskih fondova, uvažavajući specifičnosti u knjigovodstvenom evidentiranju i priznavaju elemenata njihovih financijskih izvještaja.
- Upoznavanje s osnovama sustava financijskog izvještavanja, računovodstvenog planiranja, analize i nadzora u financijskim institucijama.

Sadržaj predmeta
Zakonski okvir računovodstva banaka, računovodstvene isprave, poslovne knjige, računski plan, računovodstveni izvještaji, razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Računovodstvo materijalne i nematerijalne imovine banke. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata. Računovodstvo osiguravajućih društava, temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji investicijskih fondova
Prof. dr. sc. Davor Vašiček
Kabinet: 42/II
E-mail: davor.vasicek@efri.hr
Telefon: (051) 355 154
Stručna praksa
10
0
0
0
Obvezan
Ciljevi predmeta
Cilj je stručne prakse upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu završnog rada kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad.
Student će tijekom stručne prakse upoznati sadržaj poslova jednog ili više radnih mjesta i uvjete u kojima se odvija djelatnost organizacije u kojoj se obavlja stručna praksa.
Rad na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa omogućiti će studentima da uz tehničke aspekte posla, steknu zapažanja o organizacijskoj kulturi, organizacijskoj hijerarhiji te međuljudskima odnosima na radnom mjestu.

Sadržaj predmeta
Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.

Izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin
Kabinet: 75/III
E-mail: vesna.buterin@efri.hr
Telefon: (051) 355 122
Završni rad
5
0
0
0
Obvezan
Izborni kolegiji 2:
ECTS
Predavanja
Seminari
Vježbe
Vrsta
Civilno društvo i volonterske organizacije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Uputiti studente u razloge potreba za civilnim društvom i neprofitnim organizacijama te u organizacijske, financijske i kadrovske specifičnosti djelovanja u neprofitno okruženju.

Sadržaj predmeta
- Pojam i uloga civilnog društva
- Socijalni kapital i amoralni familizam
- Društvena interacija i socijalne promjene
- Zaklade civilnog društva u različitim pravnim sustavima
- Razvoj civilnog društva u svijetu i u Hrvatskoj
- Indeks civilnog društva i dijamant civilnog društva
- Organizacijske specifičnosti organizacija civilnog društva
- Kadrovske specifičnosti organizacija koje koriste rad volontera
- Civilno društvo i alokacija kapitala
- Društveni izazovi vezani uz rad organizacija civilnog društva
- Civilno društvo kao pokretač promjena
- Civilno društvo i pravo na posebnu zastupljenost
- Djelovanje civilnog društva u hitnim slučajevima
- Socijalna dimenzija djelovanja civilnog društva
- Organizacije civilnog društva u sportu i kulturi
Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar
Kabinet: 68/III
E-mail: nenad.vretenar@efri.hr
Telefon: (051) 355 163
Ekonomske perspektive religije
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Ekonomske perspektive religije jest omogućiti studentima razumijevanje socio-ekonomskih odnosa između ekonomije i religije, pružiti studentima uvide u koristi i troškove koje religija generira, kao i potvrditi djelovanje ekonomskih zakonitosti i fenomena u području religije. Studentima će se prezentirati učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj i obrnuto, učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost, s naglaskom na kršćanstvo te ostale religije.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA 1:
- Uvod u ekonomske perspektive religije
- Odrednice religioznosti u socio-ekonomskom okruženju
- Sekularizacija: uloga države i religije
- Državna (službena) religija
- Utjecaj religioznosti na pismenost i obrazovanje: povijesni pregled i suvremeni trendovi
- Odnos religioznosti i znanosti: utjecaj na znanstvena postignuća
- Potrošačeva etika i uloga religioznosti
- Ponašanje potrošača uvjetovano religijskim uvjerenjima
- Empirijska istraživanja: Religija i ponašanje potrošača
ISHOD UČENJA 2:
- Učinci religije na ekonomsku aktivnost, socijalno i političko opredjeljenje i izbore
- Učinci religioznosti na ekonomski rast i razvoj
- Učinci ekonomskog rasta i razvoja na religioznost
- Utjecaj religije na funkcioniranje pojedinih gospodarskih sektora
- Empirijska istraživanja: Kršćanstvo i ekonomski rast
- Empirijska istraživanja: Islam i ekonomski rast
Prof. dr. sc. Ljerka Cerović
Kabinet: 56/III
E-mail: ljerka.cerovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Izv. prof. dr. sc. Dario Maradin
Kabinet: 84/IV
E-mail: dario.maradin@efri.hr
Telefon: (051) 355 184
Ana Malnar , mag. oec., asistentica
Kabinet: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.hr
Telefon: (051) 355 147
Europsko poslovno okruženje i zajedničke politike EU
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Kolegij cilja pružiti studentima temeljna znanja i razumijevanje europskog integracijskog procesa, upravljanja unutar Europske unije i temeljnih zajedničkih politika EU-a. Radi boljeg razumijevanja „europskog konteksta“ i poslovnog okruženja u Europskoj uniji, potrebno je opisati i objasniti međunarodni poslovni kontekst, teorijske postavke europskih ekonomskih integracija te utjecaj pojedinih politika EU-a na europsko poslovno okruženje i korporativne strategije koje razvijaju poduzeća kao odgovor na te politike.

Sadržaj predmeta
- Temeljne odrednice europskog gospodarstva i poslovanja na europskom tržištu
- Teoretska i metodološka osnova analize europskog poslovnog okruženja i funkcioniranja zajedničkih EU politika
- Povijesni razvoj i zakonodavno-institucionalni okviri Europske unije
- Kreiranje zajedničkih politika i donošenje odluka u EU
- EU proračun i strateški razvojni ciljevi EU-a
- Preferencijalna liberalizacija i teorijski temelji ekonomskih integracija u globalnom kontekstu
- Unutarnje europsko tržište i njegove temeljne slobode
-Poslovni aspekti funkcioniranja Unutarnjeg tržišta, atraktivnost poslovanja i ulaganja te razvoj konkurentnosti europskih poduzeća
- Tržišno natjecanje i druge važne „mikro-politike“ u EU
- Europska industrija, poduzetništvo i specifičnosti poljoprivredne politike EU
- Europska monetarna integracija i reperkusije uvođenja jedinstvene valute na poslovanje
- Europsko tržište rada, mobilnost i potrebne vještine suvremenog poslovanja
- Politika zaštite okoliša i „zelena“ perspektiva europskog razvoja
- Zajednička trgovinska politika EU i poslovanje u uvjetima globalne konkurencije
- Poslovno okruženje u specifičnim članicama Europske unije, promicanje poduzetništva i analiza studije slučaja.
Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
Kabinet: 44/II
E-mail: igor.cvecic@efri.hr
Telefon: (051) 355 119
Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
Kabinet: 44/II
E-mail: marko.tomljanovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 130
Inovacije i međunarodna konkurentnost
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
- objasniti ključne čimbenike inovativnosti i konkurentnosti;
- opisati ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- prepoznati povezanost tehnološkog i gospodarskog razvoja i ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- usporediti učinke i faktore privlačenja inozemnih direktnih ulaganja;
- povezati inovativnost multinacionalnih poduzeća s podizanjem međunarodne konkurentnosti;
učinkovito upravljati, artikulirati i implementirati koncept inovacija i inovativnih procesa u poslovanju poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu;
- prepoznati važnost inovativnosti u proizvodima, poslovnim procesima u svrhu podizanja produktivnosti i konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- analizirati odnos globalizacije, inovativnosti te domaće i međunarodne konkurentnosti;
- identificirati načine i važnost različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva
- Interpretirati različite oblike intelektualnog vlasništva poput patentiranja, zaštite žiga i industrijskog dizajna, oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda
- usporediti procedure i objasniti oblike intelektualnog vlasništva na mikro i makro razini.
- opisati istraživačko razvojne procese i njihov utjecaj na inovativnost i konkurentnost

Sadržaj predmeta
- Teorijski fundamenti inovativnosti i konkurentnosti
- Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, EU i inozemstvu
- Registracija oblika intelektualnog vlasništva u domaćem i međunarodnom okruženju.
- Industrijsko vlasništvo kao oblik intelektualnog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, topografija poluvodičkih proizvoda, oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla)
- Autorska i srodna prava kao oblik intelektualnog vlasništva
- Nastanak, razvoj i utjecaj inovacija na domaću i međunarodnu konkurentnost poduzeća i gospodarstva
- Istraživanje i razvoj (R&D) kao preduvjet nastanka inovativnih aktivnosti poduzeća
- Strategija inovacija i konkurentnost poduzeća
- Sistematizacija i upravljanje procesom inovacija
- Međunarodni trgovinski sustavi, mehanizmi i konkurentnost
- Gospodarski ciklusi i međunarodna konkurentnost poduzeća
- Inozemna direktna ulaganja u transferu tehnologije
- Inozemna direktna ulaganja i međunarodna konkurentnost
- Konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu i inovativnost multinacionalnih poduzeća
- Inovacije i R&D - međunarodna kretanja, visina R&D ulaganja s obzirom na različite kriterije, sektorska analiza u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Prof. dr. sc. Heri Bezić
Kabinet: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Kabinet: 82/IV
E-mail: tomislav.galovic@efri.hr
Telefon: (051) 355 155
Davorin Balaž , mag. oec., asistent
Kabinet: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.hr
Telefon: (051) 355 148
Međunarodni case-study
3
10
20
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Studentima omogućiti stjecanje iskustva u međunarodnom virtualnom timu na realnom primjeru iz prakse iz područja strateškog menadžmenta i marketinga.

Sadržaj predmeta
- Komunikacija.
- Specifičnosti komunikacije u međunarodnim timovima.
- Interkulturalna komponenta timova.
- Osobitosti virtualnih timova.
- Podjela rada i dinamika virtualnih timovima.
- Platforme za komunikaciju i strategije upravljanja vremenom.
- Konflikti i njihova medijacija.
- Planiranje i vodstvo u virtualnim timovima.
- Strateška analiza poduzeća (analiza sadašnjeg stanja, željenog stanja i prijedlog načina ostvarenja željenog stanja).
- Izrada marketinškog plana.
- Strateško i marketinško pozicioniranje.
- Prezentacija predloženih poslovnih rješenja.

Prof. dr. sc. Lara Jelenc
Kabinet: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Telefon: (051) 355 131
Osnove poslovnog njemačkog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse njemačkog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Poslovni ručak; Small-Talk; Plaćanje u restoranu; Snalaženje u prostoru; Usluge selidbe; Prijevozna sredstva; Poziv na događaj; Prihvaćanje i odbijanje poziva; Organizacija događaja; Odjeli u poduzeću i njihove zadaće; Obračunavanje troškova putovanja; Službeno putovanje – informacije; Razvoj poduzeća.
Jezične strukture: Posvojni pridjevi u nominativu i akuzativu; Prezent glagola sa samoglasničkom promjenom; Prezent djeljivih glagola; Formalni i neformalni oblici imperativa glagola; Prijedlozi za izražavanje vremena; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Poredak riječi u rečenici (Satzklammer); Pokazne zamjenice; Modalni glagoli u preteritu.
Osnove poslovnog talijanskog jezika 2
3
15
0
15
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Ovladavanje osnovnim jezičnim strukturama, vokabularom i vještinama nužnim za komuniciranje i snalaženje u frekventnim svakodnevnim životnim i tipičnim poslovnim situacijama.

Sadržaj predmeta
Opći i stručni vokabular. Interkulturalne razlike. Obrada osnovnih jezičnih struktura, fraza i kolokacija. Osnove morfologije i sintakse talijanskog jezika. Osnove poslovnog dopisivanja. Teme i jezične strukture koje se obrađuju:
Osnovne komunikacijske vještine i vokabular: Ured; Predmeti u uredu; Razmještaj stvari u prostoru; Poslovni sastanak; Dnevni raspored; Sat; Opis puta – upute; Snalaženje u prostoru; Odjeli poduzeća; Organizacijska struktura poduzeća; Radni dan; Opis prošlog događaja; Opis tvrtke.
Jezične strukture: Prijedlozi; Posvojni pridjevi; Negacija; Povratni glagoli; Prezent nepravilnih glagola. Izravne i neizravne sobne zamjenice; Pokazne zamjenice; Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola s različitim pomoćnim glagolima; Prijedlozi za izražavanje vremena.
Projektno financiranje
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i kategorijama projektnog financiranja potrebnima za razumijevanje suvremenog značaja i uloge projektnog financiranja u realizaciji investicijskih ulaganja. Program je orijentiran na sve faze razvoja, upravljanja te financijskog strukturiranja projekta kako bi studenti dobili potpuni uvid u sve ključne segmente realizacije projekata.

Sadržaj predmeta
- Pojam projektnog financiranja
- Teorijski aspekti projektnog financiranja
- Tržište projektnog financiranja
- Sustav projektnog planiranja
- Razvoj i upravljanje projektom
- Financijski instrumenti i izvori financiranja
- Ugovorni oblici projektnog financiranja
- Ključne karakteristike projektnog ugovora
- Projektna dokumentacija
- Analiza makroekonomskih pretpostavki
- Analiza političkih pretpostavki
- Financijsko modeliranje i evaluacija
- Financijsko strukturiranje
- Analiza projektnih rizika
- Marketing i promocija projekata

Prof. dr. sc. Saša Drezgić
Kabinet: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Telefon: (051) 355 129
Umjetna inteligencija u poslovanju
3
15
15
0
Izborni 2
Ciljevi predmeta
Glavni cilj predmeta jest upoznati studente sa svim aspektima postojanja, razvoja i primjene umjetne inteligencije te njezine primjene u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvod u umjetnu inteligenciju, Definiranje i razvoj umjetne inteligencije
- Bijela Knjiga o Umjetnoj Inteligenciji – europski pristup izvrsnosti i povjerenju
- Razvoj umjetne inteligencije kroz povijest
- Vrste umjetne inteligencije prema stupnju inteligencije – jaka i slaba
- Vrste algoritama, nadzirano i nenadzirano učenje
- Veliki podaci i rudarenje podataka
- Strojno i duboko učenje
- Područja primjene UI: računalne igre i simulacije, ekspertni sustavi, neuronske mreže, razumijevanje i obradba prirodnih jezika (razumijevanje govora, prevođenje) rješavanje problema, pretraživanje podataka, automatsko programiranje, inteligentni agenti,…
- Računalni vid (raspoznavanje uzoraka ili predmeta, analiza scene)
- Umjetna inteligencija u menadžmentu ljudskih resursa
- Virtualna stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Proširena stvarnost i primjena u poslovanju, edukaciji i treningu
- Primjena umjetne inteligencije u poslovanju s etičkog aspekta
- Rizici primjene umjetne inteligencije u poslovanju
- Prihvaćenost umjetne inteligencije u poslovanju od strane krajnjih korisnika
Prof. dr. sc. Zvonko Čapko
Kabinet: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Telefon: (051) 355 152
Integrirani studij ekonomije Integrirani studij ekonomije Prijediplomski studij Diplomski studij Poslijediplomski studij Study Programs in English

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se