Dekanove nagrade - otvoren natječaj

Dekanove nagrade - otvoren natječaj

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, OIB: 26093119930 (dalje u tekstu: Fakultet), kojeg zastupa dekan prof. dr. sc. Saša Drezgić

raspisuje             

 

NATJEČAJ ZA DODJELU DEKANOVIH NAGRADA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

I. OPĆE ODREDBE

Po završetku svake akademske godine, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) nagrađuje studente koji su tijekom svog studija doprinijeli ugledu i promociji Fakulteta kroz angažman u području volontiranja, sporta i studentskog aktivizma.

Nagrada je tiskano priznanje, a dodjeljuje se na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća koja će se održati 18. prosinca 2023. godine.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na sve osobe.

II. KATEGORIJE ZA DODJELU DEKANOVIH NAGRADA

Kategorije u kojima se dodjeljuje dekanova nagrada za angažman studenata tijekom ak. god. 2022./2023. su:

a) Dekanova nagrada za volontiranje, koja se dodjeljuje s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i važnosti volontiranja među studentima i ostalim dionicima u društvu te kako bi se potaknuo još veći angažman šire zajednice u volonterskim aktivnostima;

b) Dekanova nagrada za studentski aktivizam, koju Fakultet dodjeljuje studentima koji su aktivno uključeni u rad studentskih udruga i drugih organizacija, a sve s ciljem poticanja daljnjeg angažmana studenata;

c) Dekanovu nagradu za sport, koja se dodjeljuje studentima s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i važnosti sportsko-rekreacijskih programa i tjelesnih aktivnosti među studentima, ali i širom zajednicom.

III. PREDUVJETI ZA DODJELU DEKANOVIH NAGRADA

Preduvjeti za dodjelu dekanovih nagrada u ak. god. 2022./2023. su:

·         Da pristupnik natječaju ima aktivan status studenta na Fakultetu u tekućoj akademskoj godini 2023./2024. ili u ak. god. koja je prethodila ak. god. prijave na natječaj, 2022./2023.;

·         Da pristupnik natječaju ima aktivan status studenta prijediplomskog ili diplomskog studija na Fakultetu u tekućoj akademskoj godini 2023./2024. ili da je pristupnik natječaju završio prijediplomski, odnosno diplomski studij na Fakultetu u ak. god. 2022./2023.;

·         Da protiv pristupnika natječaju nije pokretan stegovni postupak od strane Fakulteta, niti da je u odnosu na pristupnika natječaja doneseno mišljenje nadležnog etičkog povjerenstva o postojanju povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci;

·         Da kandidat nije prethodno nagrađen na istoj razini studija istom vrstom nagrade za koju se podnosi prijava.

IV. OSNOVNI KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA

Definirani su sljedeći kriterij za odabir dobitnika Dekanovih nagrada:

(1) Dekanova nagrada za volontiranje:

-        Ostvarenje minimalno 70 volonterskih sati (u skladu s odredbama o volonterskim aktivnostima Zakona o volonterstvu, NN 58/07, 22/13, 84/21) u prethodnoj akademskoj godini (2022./2023.) volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja;

-        Ostvareno minimalno 50 ECTS bodova u ak. god. 2022./2023.

(2) Dekanova nagrada za studentski aktivizam:

-        Ostvareno najmanje 50 ECTS-a u ak. god. 2022./2023.;

-        Aktivni angažman pristupnika natječaju u aktivnostima koje su imale za cilj podizanje svijesti ili rješavanje određenog izazova u društvu;

(3) Dekanova nagrada za sport:

·         Realizacija značajnih rezultata na međunarodnim i/ili domaćim i/ili lokalnim sportskim natjecanjima, odnosno aktivni angažman u uspješnom promoviranju sporta na Fakultetu tijekom ak. god. 2022./2023.

V. OSNOVNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Svaka prijava, neovisno o kategoriji za koju se pristupnik prijavljuje  mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

·         Životopis pristupnika;

·         Prijepis ocjena pristupnika natječaju u ak. god. 2022./2023.;

·         Potvrda pristupnika o aktivnom statusu studenta na Fakultetu u ak. god. 2023./2024. ili potvrda pristupnika natječaja o završenom studiju, bilo prijediplomske ili diplomske razine tijekom ak. god. 2022./2023.;

·         Potvrda Fakulteta o tome da protiv pristupnika nije pokretan stegovni postupak, niti je u odnosu na njega doneseno mišljenje nadležnog Etičkog povjerenstva o postojanju povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci.

·         Prijavnica za natječaj, javno dostupna na mrežnim stranicama Fakulteta.

VI. DODATNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Uz dostavu dokumentacije navedene u prethodnoj točki, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se prijavljuju:

(1) Dekanova nagrada za volontiranje:

-        Izvadak iz Volonterske knjižice ili potvrde o volontiranju kojom se potvrđuje angažman studenta u odgovarajućem fondu sati, navedenom u točki 1. poglavlja 4. ovog Natječaja, a dostavljena dokumentacija mora sadržavati informacije o naravi volonterske aktivnosti za svaku prijavljenu aktivnost na temelju koje se pristupnik prijavljuje;

-        Preporuke nadležnih osoba iz volonterskih udruga ili drugih organizacija u kojima je pristupnik volontirao i čiji su sati evidentirani u dokumentaciji iz prethodnog stavka;

-        Objava članaka i/ili stručnih ili znanstvenih radova na temu volontiranja te

-        Dodatna dokumentacija kojom pristupnik natječaj potvrđuje aktivnosti i postignuća u području volontiranja, a nije izričito navedena u prethodnim stavcima Natječaja (ako je primjenjivo).

(2) Dekanova nagrada za aktivizam:

-        Preporuke nadležnih osoba i ostalih suradnika koji su zajedno s pristupnikom natječaja sudjelovali u realizaciji projekata na temelju kojih pristupnik podnosi prijavu;

-        Objava članaka i/ili stručnih ili znanstvenih radova na temu aktivizma;

-        Dodatna dokumentacija kojom pristupnik natječaju potvrđuje aktivnosti i postignuća u području aktivizma, a nije izričito navedena u prethodnim stavcima Natječaja (ako je primjenjivo).

(3) Dekanova nagrada za sport:

-        Preporuke nadležnih osoba i ostalih suradnika koji surađuju s pristupnikom po pitanju njegova sportskog angažmana;

-        Dodatna dokumentacija kojom pristupnik natječaju potvrđuje aktivnosti i postignuća u području sporta, a nije izričito navedena u prethodnim stavcima Natječaja (ako je primjenjivo).

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Kandidati za dodjelu dekanovih nagrada samostalno se prijavljuju na natječaj, a na njega se mogu prijaviti studenti u redovitom i izvanrednom statusu, kao i osobe koje su završile studij na Fakultetu u protekloj ak. god. 2022./2023.

 

 

Prilikom podnošenja prijava i neovisno o broju prijava koje kandidat podnosi, potrebno je naznačiti za koju kategoriju se dostavlja prijava. Ukoliko se student prijavljuje za dodjelu nagrada u više kategorija, potrebno je dostaviti odvojene prijave, a za svaku od njih potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju navedenu u tekstu Natječaja.

 

Prilikom podnošenja prijave, potrebno je ispuniti i PRIJAVNI OBRAZAC za svaku kategoriju za koju se student prijavljuje.


Referentno razdoblje za dodjelu nagrada u svim kategorijama je od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2023. godine, odnosno cijela ak. god. 2022./2023.

Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće biti razmatrane.

Povjerenstvo zadržava pravo traženja dodatnih pojašnjenja i uvida u originalnu dokumentaciju pristupnika koja je priložena tijekom podnošenja prijave, kao i neimenovanja dobitnika dekanove nagrade u pojedinoj kategoriji Natječaja.

Prijave se podnose elektroničkim putem u .pdf formatu na e-mail adresu efri@efri.uniri.hr, zaključno do petka, 1. prosinca 2023. godine u 12 sati.

 

Privitak:

- Odluka o imenovanju članova Povjerenstava za dodjelu dekanovih nagrada u ak. god. 2022./2023.;

 

Kalendar

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više