NATJEČAJ 04/2021

NATJEČAJ 04/2021

U Rijeci, 18. lipnja 2021. godine

 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 04/2021

 

Za provođenje postupka izbora jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, ili polje psihologije, ili polje sociologije, ili polje interdisiplinarne društvene znanosti, ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, ili polje farmacije na Uspostavnom projektu HRZZ-a „Vrijednosti u zdravstvu: empirijska istraživanja i aplikacije" s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 2 godine.

 

Više o projektu:

https://www.efri.uniri.hr/hr/vrijednost_u_zdravstvu_empirijska_istrazivanja_i_aplikacija_voditeljica_projekta_doc_dr_sc_ana_bobinac/1702/109 

 

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17), te uvjete Hrvatske zaklade za znanost propisane za zapošljavanje mladih istraživača na istraživačke projekte HRZZ-a

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2020/04/Upute_Zapo%C5%A1ljavanje-mladih-istra%C5%BEiva%C4%8Da-na-HRZZ-projekte_FINAL.pdf

 

Uvjeti za zapošljavanje:

-          stečeni akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, ili polja psihologije, ili polja sociologije, ili polja interdisiplinarne društvene znanosti, ili znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, ili polja farmacije;

-          pristupnik iz redova najuspješnijih studenata;

-          poznavanje engleskog jezika.

 

 

 

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

-          educiranost u području kvantitativnih analiza ili posjedovanje izražene sklonosti kvantitativnim istraživanjima (statistika i ekonometrija);

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama;

-          visoki radni standardi, motiviranost, organiziranost, pouzdanost, odgovornost, samostalnost;

-          radno iskustvo.

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti: 

-          životopis,

-          dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz traženog znanstvenog područja i znanstvenog polja (pristupnici koji su  kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije);

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili

   državljanstvu neke druge države;        

-          popis znanstvenih i stručnih radova;

-          dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata;

-          dokaz o poznavanju engleskog jezika;

-          druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnik ispunjava tražene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.

 

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, šalju se na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 04/2021«.

 

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se