About us

About us

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Case study
0
0
0
0
Compulsory
Financijsko izvješćivanje i financijsko računovodstvo
5
20
0
0
Compulsory
Temeljna načela računovodstvenog sustava. Financijski izvještaji o uspješnosti poslovanja. Periodični izvještaji. Računovodstvo transakcija s novcem. Računovodstvo potraživanja i kratkoročnih uloga. Računovodstvo zaliha. Nekretnine, postrojenja i oprema. Nematerijalna imovina. Plaće i ostale tekuće obveze. Računovodstvo vlasničkih financijskih instrumenata. Dugoročne obveze i ulaganja u dužničke financijske instrumente. Konsolidirani financijski izvještaji. Računovodstvo transakcija s inozemstvom.
Menadžersko računovodstvo
4
16
0
0
Compulsory
Obilježja menadžerskog računovodstva. Organizacija funkcija menadžerskog računovodstva. Praćenje izvođenja poslovnog sustava. Troškovni sustavi praćenja proizvodnje. Procesni troškovni sustavi. Planiranje i kontrola. Analize menadžerskog računovodstva za donošenje odluka. Računovodstveni sustav odgovornosti. Kvantitativne tehnike u funkciji menadžerskog odlučivanja. Financijska analiza za menadžersko odlučivanje.
Objavljivanje rada u časopisu relevantnom za struku
0
0
0
0
Compulsory
Računovodstvo troškova
3
12
0
0
Compulsory
Osnovne tradicionalne i suvremene teorijske podloge troškovnog računovodstva. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu. Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode. Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima. Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima – metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića. Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u pojedinim gospodarskim granama.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
0
0
0
0
Compulsory
Završni rad
42
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Forenzično računovodstvo
3
12
0
0
Elective
Vinko Belak
Chair:
E-mail:
Phone:
Međunarodno računovodstvo
3
12
0
0
Elective
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Računovodstvo financijskih institucija
3
12
0
0
Elective
Zakonski okvir računovodstva banaka – razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata u banci. Konsolidacija računovodstvenih izvještaja. Računovodstvo osiguravajućih društava – temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji mirovinskih i investicijskih fondova.
Računovodstvo odgovornosti
3
12
0
0
Elective
Pojam i sadržaj računovodstva odgovornosti kao podsustava menadžerskog računovodstva. Pojam i sadržaj centara odgovornosti. Centri odgovornosti i izvještajni segmenti. Operativni segmenti prema odredbama nacrta novog globalnog standarda (ED 8) odn. Međunarodnog standarda financijsko izvještavanja 8 (IFRS 8) čija primjena počinje 01.01.2007.godine. Karakteristike IAS-a 14 i SFAS-a 131. USALI kao prvi uspješno proveden sustav računovodstva odgovornosti. Prepoznavanje informacijskih zahtjeva menadžera za određenim troškovima, prihodima i internim rezultatima po segmentima. Odgovornost menadžmenta za varijabilne i kontrolabilne fiksne troškove. Odgovornost menadžmenta za troškove kvalitete. Odgovornost menadžmenta za troškove okoliša. Prilagođavanje računovodstvenog instrumentarija stvarnim zahtjevima menadžmenta nižih hijerarhijskih razina i za kraća vremenska razdoblja. Informatičke pretpostavke uspješne primjene računovodstva odgovornosti. Izgradnja sustava internog izvješćivanja (dnevno, tjedno, mjesečno…). Harmonizacija u sustavu izvješćivanja o interno ostvarenim rezultatima, temeljeno na zahtjevima globalnih procesa. Povezivanje sustava internog i eksternog izvješćivanja na razini poslovnog sustava, na nacionalnom i međunarodnom planu.
Milena Peršić
Chair:
E-mail: milenap@fthm.hr
Phone:
Računovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
3
12
0
0
Elective
Pojam računovodstva i uloga računovodstvenih informacija u upravljanju proračunskom i nevladinom neprofitnom organizacijom.
Zakonski (institucionalni) okvir računovodstva proračuna i računovodstva nevladinih neprofitnih organizacija.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija.
Računovodstvena načela i standardi za izvještavanje u javnom i neprofitnom sektoru.
Ciljevi i koncepcijski okvir financijskog izvješćivanja.
Računovodstvene osnove iskazivanja poslovnih događaja kao odrednice oblikovanja elemenata financijskih izvještaja.
Sadržaj i struktura temeljnih financijskih izvještaja. Kvaliteta financijskih izvještaja. Godišnji i polugodišnji obračun proračuna. Statistički izvještaji proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Temeljna obilježja računovodstvenog procesa u neprofitnim organizacijama
Osnovna obilježja proračuna i upoznavanje s proračunskim procesom: planiranje i donošenja proračuna, izvršenje proračuna, nadzor i revizija proračuna. Sadržaj i način izrade proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika.
Obilježja sustava Državne riznice i upravljanja javnim izdacima.
Koncept klasifikacija i strukura proračunskih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka.
Usvojena pravila vrednovanja u računovodstvu proračuna i računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija – koncept modificiranog nastanaka događaja.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu proračuna (priznavanje i mjerenje prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, nabava dugotrajne imovine, evidencija javnog duga).
Načela i obilježja fondovskog računovodstva.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija (priznavanje i mjerenje prihoda, rashoda, dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, obveze, izvora financiranja i salda fonda).
Porezni status proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Oblici nadzora u proračunskim i nevladinim neprofitnim organizacijama.
Računovodstvo za poslovođenje
3
12
0
0
Elective
1. Značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem (povezanost računovodstva i računovodstva za upravljanje poslovanjem, različite značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem, razlike između računovodstva za upravljanje poslovanjem i financijskog računovodstva, problemi pri pripremi informacija za upravljanje poslovanjem, računovodstvo za upravljanje poslovanjem i kontroling, novi trendovi u računovodstvu za upravljanje poslovanjem)
2. Računovodstvene informacije i metode potrebne za odlučivanje pri upravljanju poslovanjem (značajke računovodstvenih informacija za odlučivanje, poslovni sustav, informacijski sustav i računovodstvo, računovodstvena izvješća kao nositelji računovodstvenih informacija za odlučivanje na temelju računovodstvenih izvješća, računovodstvene informacije o troškovima i njihova relativnost, razvrstavanje troškova i značenje određenih vrsta troškova za odlučivanje, metode kontrole troškova itd.)
3. Računovodstvene informacije za nadziranje upravljanja poslovanjem (informacije za različite razine odlučivanja, mjesta odgovornosti, odstupanja između predračunskog i ostvarenog prema različitim razinama odlučivanja - troškovno mjesto, mjesto prihoda, mjesto dobiti, mjesto investicijske odgovornosti)
4. Računovodstvene informacije za odlučivanje o pojedinačnim izvršnim funkcijama
(kadrovska funkcija, tehnička funkcija, nabavna funkcija, proizvođačka funkcija, prodajna funkcija, financijska funkcija)
Računovodstvo zaštite okoliša
3
12
0
0
Elective
1. UVOD U RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
2. TEORIJSKO ODREĐENJE TROŠKOVA ZAŠTITE OKOLIŠA U RAČUNOVODSTVU

Noviji međunarodni trendovi u zaštiti okoliša
Pojam računovodstva zaštite okoliša
Standardizacija aktivnosti zaštite okoliša
Učinci upravljanja troškovima zaštite okoliša na pojedine menadžerske odluke
Uloga računovodstva u rastućem trendu zaštite okoliša

3. TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA I NJIHOVO MOGUĆE STRUKTURIRANJE

Pojam i razvrstavanje troškova okoliša
Troškovi prevencije
Kurativni troškovi
Ostali troškovi zaštite okoliša
Utjecaj mjera zaštite okoliša na smanjenje ukupnih troškova zaštite okoliša

4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Računovodstvo zaštite okoliša i utjecaj zaštite okoliša na bilancu
Troškovi zaštite okoliša u računu dobiti i gubitka
Bilanca fizičkog tijeka zaštite okoliša
Dosljednost i konsolidacija u upravljanju troškovima zaštite okoliša

5. UTJECAJ ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA NA VRIJEDNOST
PODUZEĆA

Izvješćivanje o troškovima zaštite okoliša za interne potrebe
Procesni dijagram tijeka troškova i njegovo mjesto u internom računovodstvu
Indikatori učinkovitosti aktivnosti zaštite okoliša
Izvješćivanje o mjerama zaštite okoliša za eksterne potrebe
Očekivani učinci ulaganja na vrijednost poduzeća

6. MODELI VREDNOVANJA UČINAKA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Budžetiranje kapitala
3
12
0
0
Elective 2
Osnove budžetiranja kapitala, pravila budžetiranja, izbor optimalnog projekta, procjena novčanih tokova projekta, troškovi kapitala, budžetiranje kapitala u uvjetima rizika i neizvjesnosti, posebni slučajevi budžetiranja kapitala, nekonvencionalno budžetiranje kapitala.
Financiranje i financijski menadžment
3
12
0
0
Elective 2
Ciljevi financijskog upravljanja. Metode financiranja poduzeća i metode odabira izvora. Procjena tržišne vrijednosti dionica i obveznica i stope prinosa. Struktura kapitala, trošak kapitala i vrijednost poduzeća. Metode i kriteriji odabira investicijskih projekata. Upravljanje portfolijom vrijednosnih papira. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva. Upravljanje radnim kapitalom, likvidnošću i solventnošću poduzeća. Poslovni i financijski rizik. Modeli restrukturiranja poduzeća, odvajanja, spajanja i ekspanzije. Financijska sanacija i konsolidacija poduzeća. Financijska analiza i planiranje.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Oporezivanje poduzeća
3
12
0
0
Elective 2
Uvod
Oporezivanje poduzeća i međunarodni tijekovi kapitala
Porez na dobit: teorija, politika, svjetska praksa
Razlozi postojanja poreza na dobit
Fiskalna uloga poreza na dobit
Ekonomska uloga poreza na dobit
Sustavi poreza na dobit
Temeljne značajke poreza na dobit u zemljama EU i zemljama jugoistočne Europe
Cash-flow porezi
Porez na dobit umanjen za kamatu – dosadašnji hrvatski slučaj
Porez na dobit u Hrvatskoj
Porezni obveznik
Utvrđivanje porezne osnovice
Izračun porezne obveze, porezne olakšice i
poticaji
Porez po odbitku
Ispunjavanje prijave poreza na dobit (obrazac)
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti - oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti
Oporezivanje plaća (predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi, obrasci)
Oporezivanje «drugog dohotka»
PDV sa stajališta poduzeća (kod obrtnika i kod obveznika poreza na dobit, obrasci)
Troškovi oporezivanja poduzeća (obrtnika i trgovačkih društava)
Revizija
3
12
0
0
Elective 2
Osnovne postavke revizije u uvjetima korporativnog upravljanja. Načela korporativnog upravljanja i nadzorni aspekt. Ciljevi i zadaci nezavisne revizije upravljanja. Sustav internih kontrola i zadaci revizora. Operativne, financijske i upravljačke kontrole. Ocjenjivanje rizika i kontrola. Revizija u uvjetima elektroničke obrade podataka. Nezavisna ocjena izvještaja za potrebe korporativnog upravljanja. Slučajevi iz prakse.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Upravljanje informacijskim sustavima
3
12
0
0
Elective 2
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Informacijski sustavi (IS)- definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
Informacijske potrebe i korisnici
Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Upravljanje troškovima
3
12
0
0
Elective 2
Uvod u upravljanje troškovima; Pojmovna određenost troškova; Suvremena koncepcija troškova; Troškovi i iskorištenost kapaciteta; Fiksni i varijabilni troškovi; Reagibilnost i remanencija troškova; Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova; Troškovi i prihodi; Točka pokrića troškova; Suvremena koncepcija troškova; Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama; Upravljački sustavi kontrole troškova; Informacijski sustav za upravljanje troškovima; Struktura troškova i stavovi poduzetnika; Upravljački sustavi kontrole troškova.
Kolegij Upravljanje troškovima izvodi se na prvoj godini diplomskog studija kao obavezan kolegij na smjeru Poduzetništvo.
Kolegij se izvodi kroz predavanja i seminarsku nastavu.
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Financijsko izvješćivanje i financijsko računovodstvo
5
20
0
0
Compulsory
Temeljna načela računovodstvenog sustava. Financijski izvještaji o uspješnosti poslovanja. Periodični izvještaji. Računovodstvo transakcija s novcem. Računovodstvo potraživanja i kratkoročnih uloga. Računovodstvo zaliha. Nekretnine, postrojenja i oprema. Nematerijalna imovina. Plaće i ostale tekuće obveze. Računovodstvo vlasničkih financijskih instrumenata. Dugoročne obveze i ulaganja u dužničke financijske instrumente. Konsolidirani financijski izvještaji. Računovodstvo transakcija s inozemstvom.
Menadžersko računovodstvo
4
16
0
0
Compulsory
Obilježja menadžerskog računovodstva. Organizacija funkcija menadžerskog računovodstva. Praćenje izvođenja poslovnog sustava. Troškovni sustavi praćenja proizvodnje. Procesni troškovni sustavi. Planiranje i kontrola. Analize menadžerskog računovodstva za donošenje odluka. Računovodstveni sustav odgovornosti. Kvantitativne tehnike u funkciji menadžerskog odlučivanja. Financijska analiza za menadžersko odlučivanje.
Računovodstvo troškova
3
12
0
0
Compulsory
Osnovne tradicionalne i suvremene teorijske podloge troškovnog računovodstva. Inputi poslovnog procesa i njihovo procesiranje u računovodstvu troškova – osnovna sredstva, materijal, vanjske usluge i rad u troškovnom računovodstvu. Računovodstvo proizvodnje – raspoređivanje troškova na troškovna mjesta i troškovne nositelje – tradicionalne i suvremene metode. Zbirni obračun troškova realizirane proizvodnje po potpunim troškovima – računovodstvo prodaje. Standardiziranje troškova inputa poslovnog procesa i obračun po standardnim troškovima. Sustavi obračuna po nepotpunim troškovima – metoda kalkuliranja promjenjivih troškova i ostale metode obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića. Specifičnosti internog obračuna i formiranja financijskog rezultata u pojedinim gospodarskim granama.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Završni rad
42
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Forenzično računovodstvo
3
12
0
0
Elective
Vinko Belak
Chair:
E-mail:
Phone:
Međunarodno računovodstvo
3
12
0
0
Elective
Područja međunarodnog računovodstva:
Stupanj različitih računovodstvenih rješenja. Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka. Uzroci različitih računovodstvenih rješenja. Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju. Klasifikacija međunarodnog financijskog izvješćivanja. Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini. Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.
Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta:
Financijsko izvješćivanje u EU. Posebnosti financijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Financijsko izvješćivanje u SAD. Financijsko izvješćivanje u Japanu. Financijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur). Financijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini.
Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva:
Obveze. Konsolidirani izvještaji. Tečajne razlike. Izvješćivanje o dijelovima poduzeća.
Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu:
Međunarodna financijska analiza. Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu. Međunarodni revizijski standardi. Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sustavi, usklađivanje sustava oporezivanja.
Računovodstvo financijskih institucija
3
12
0
0
Elective
Zakonski okvir računovodstva banaka – razlikovne osobitosti u odnosu na poduzeća. Novčani računi i bankovni depoziti. Računovodstvo tečajnih razlika. Računovodstvo dugova i vremenskih razgraničenja. Računovodstvene politike rezerviranja u bankama. Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala u bankama. Računovodstvo mandatnih poslova banke. Izvanbilančna evidencija u bankama. Interna kontrola i revizija banke. Računovodstvene politike priznavanja prihoda od kamata i provizije na usluge. Računovodstvo poslovnog i financijskog najma u banci. Računovodstvo financijskih instrumenata u banci. Konsolidacija računovodstvenih izvještaja. Računovodstvo osiguravajućih društava – temeljni obračunski pojmovi u osiguranju, računski plan, računovodstveni izvještaji, formiranje prijenosnih premija i pričuva u osiguranju, utvrđivanje dobiti u osiguranju, vrste rezultata, adekvatnost kapitala u osiguranju. Računovodstveni aspekt poreza u financijskim institucijama. Računovodstveni izvještaji mirovinskih i investicijskih fondova.
Računovodstvo odgovornosti
3
12
0
0
Elective
Pojam i sadržaj računovodstva odgovornosti kao podsustava menadžerskog računovodstva. Pojam i sadržaj centara odgovornosti. Centri odgovornosti i izvještajni segmenti. Operativni segmenti prema odredbama nacrta novog globalnog standarda (ED 8) odn. Međunarodnog standarda financijsko izvještavanja 8 (IFRS 8) čija primjena počinje 01.01.2007.godine. Karakteristike IAS-a 14 i SFAS-a 131. USALI kao prvi uspješno proveden sustav računovodstva odgovornosti. Prepoznavanje informacijskih zahtjeva menadžera za određenim troškovima, prihodima i internim rezultatima po segmentima. Odgovornost menadžmenta za varijabilne i kontrolabilne fiksne troškove. Odgovornost menadžmenta za troškove kvalitete. Odgovornost menadžmenta za troškove okoliša. Prilagođavanje računovodstvenog instrumentarija stvarnim zahtjevima menadžmenta nižih hijerarhijskih razina i za kraća vremenska razdoblja. Informatičke pretpostavke uspješne primjene računovodstva odgovornosti. Izgradnja sustava internog izvješćivanja (dnevno, tjedno, mjesečno…). Harmonizacija u sustavu izvješćivanja o interno ostvarenim rezultatima, temeljeno na zahtjevima globalnih procesa. Povezivanje sustava internog i eksternog izvješćivanja na razini poslovnog sustava, na nacionalnom i međunarodnom planu.
Milena Peršić
Chair:
E-mail: milenap@fthm.hr
Phone:
Računovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
3
12
0
0
Elective
Pojam računovodstva i uloga računovodstvenih informacija u upravljanju proračunskom i nevladinom neprofitnom organizacijom.
Zakonski (institucionalni) okvir računovodstva proračuna i računovodstva nevladinih neprofitnih organizacija.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija.
Računovodstvena načela i standardi za izvještavanje u javnom i neprofitnom sektoru.
Ciljevi i koncepcijski okvir financijskog izvješćivanja.
Računovodstvene osnove iskazivanja poslovnih događaja kao odrednice oblikovanja elemenata financijskih izvještaja.
Sadržaj i struktura temeljnih financijskih izvještaja. Kvaliteta financijskih izvještaja. Godišnji i polugodišnji obračun proračuna. Statistički izvještaji proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Temeljna obilježja računovodstvenog procesa u neprofitnim organizacijama
Osnovna obilježja proračuna i upoznavanje s proračunskim procesom: planiranje i donošenja proračuna, izvršenje proračuna, nadzor i revizija proračuna. Sadržaj i način izrade proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika.
Obilježja sustava Državne riznice i upravljanja javnim izdacima.
Koncept klasifikacija i strukura proračunskih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka.
Usvojena pravila vrednovanja u računovodstvu proračuna i računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija – koncept modificiranog nastanaka događaja.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu proračuna (priznavanje i mjerenje prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, nabava dugotrajne imovine, evidencija javnog duga).
Načela i obilježja fondovskog računovodstva.
Pravila evidencije poslovnih događaja u računovodstvu nevladinih neprofitnih organizacija (priznavanje i mjerenje prihoda, rashoda, dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, obveze, izvora financiranja i salda fonda).
Porezni status proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija.
Oblici nadzora u proračunskim i nevladinim neprofitnim organizacijama.
Računovodstvo za poslovođenje
3
12
0
0
Elective
1. Značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem (povezanost računovodstva i računovodstva za upravljanje poslovanjem, različite značajke računovodstva za upravljanje poslovanjem, razlike između računovodstva za upravljanje poslovanjem i financijskog računovodstva, problemi pri pripremi informacija za upravljanje poslovanjem, računovodstvo za upravljanje poslovanjem i kontroling, novi trendovi u računovodstvu za upravljanje poslovanjem)
2. Računovodstvene informacije i metode potrebne za odlučivanje pri upravljanju poslovanjem (značajke računovodstvenih informacija za odlučivanje, poslovni sustav, informacijski sustav i računovodstvo, računovodstvena izvješća kao nositelji računovodstvenih informacija za odlučivanje na temelju računovodstvenih izvješća, računovodstvene informacije o troškovima i njihova relativnost, razvrstavanje troškova i značenje određenih vrsta troškova za odlučivanje, metode kontrole troškova itd.)
3. Računovodstvene informacije za nadziranje upravljanja poslovanjem (informacije za različite razine odlučivanja, mjesta odgovornosti, odstupanja između predračunskog i ostvarenog prema različitim razinama odlučivanja - troškovno mjesto, mjesto prihoda, mjesto dobiti, mjesto investicijske odgovornosti)
4. Računovodstvene informacije za odlučivanje o pojedinačnim izvršnim funkcijama
(kadrovska funkcija, tehnička funkcija, nabavna funkcija, proizvođačka funkcija, prodajna funkcija, financijska funkcija)
Računovodstvo zaštite okoliša
3
12
0
0
Elective
1. UVOD U RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
2. TEORIJSKO ODREĐENJE TROŠKOVA ZAŠTITE OKOLIŠA U RAČUNOVODSTVU

Noviji međunarodni trendovi u zaštiti okoliša
Pojam računovodstva zaštite okoliša
Standardizacija aktivnosti zaštite okoliša
Učinci upravljanja troškovima zaštite okoliša na pojedine menadžerske odluke
Uloga računovodstva u rastućem trendu zaštite okoliša

3. TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA I NJIHOVO MOGUĆE STRUKTURIRANJE

Pojam i razvrstavanje troškova okoliša
Troškovi prevencije
Kurativni troškovi
Ostali troškovi zaštite okoliša
Utjecaj mjera zaštite okoliša na smanjenje ukupnih troškova zaštite okoliša

4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Računovodstvo zaštite okoliša i utjecaj zaštite okoliša na bilancu
Troškovi zaštite okoliša u računu dobiti i gubitka
Bilanca fizičkog tijeka zaštite okoliša
Dosljednost i konsolidacija u upravljanju troškovima zaštite okoliša

5. UTJECAJ ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA NA VRIJEDNOST
PODUZEĆA

Izvješćivanje o troškovima zaštite okoliša za interne potrebe
Procesni dijagram tijeka troškova i njegovo mjesto u internom računovodstvu
Indikatori učinkovitosti aktivnosti zaštite okoliša
Izvješćivanje o mjerama zaštite okoliša za eksterne potrebe
Očekivani učinci ulaganja na vrijednost poduzeća

6. MODELI VREDNOVANJA UČINAKA ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Budžetiranje kapitala
3
12
0
0
Elective 2
Osnove budžetiranja kapitala, pravila budžetiranja, izbor optimalnog projekta, procjena novčanih tokova projekta, troškovi kapitala, budžetiranje kapitala u uvjetima rizika i neizvjesnosti, posebni slučajevi budžetiranja kapitala, nekonvencionalno budžetiranje kapitala.
Financiranje i financijski menadžment
3
12
0
0
Elective 2
Ciljevi financijskog upravljanja. Metode financiranja poduzeća i metode odabira izvora. Procjena tržišne vrijednosti dionica i obveznica i stope prinosa. Struktura kapitala, trošak kapitala i vrijednost poduzeća. Metode i kriteriji odabira investicijskih projekata. Upravljanje portfolijom vrijednosnih papira. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva. Upravljanje radnim kapitalom, likvidnošću i solventnošću poduzeća. Poslovni i financijski rizik. Modeli restrukturiranja poduzeća, odvajanja, spajanja i ekspanzije. Financijska sanacija i konsolidacija poduzeća. Financijska analiza i planiranje.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Oporezivanje poduzeća
3
12
0
0
Elective 2
Uvod
Oporezivanje poduzeća i međunarodni tijekovi kapitala
Porez na dobit: teorija, politika, svjetska praksa
Razlozi postojanja poreza na dobit
Fiskalna uloga poreza na dobit
Ekonomska uloga poreza na dobit
Sustavi poreza na dobit
Temeljne značajke poreza na dobit u zemljama EU i zemljama jugoistočne Europe
Cash-flow porezi
Porez na dobit umanjen za kamatu – dosadašnji hrvatski slučaj
Porez na dobit u Hrvatskoj
Porezni obveznik
Utvrđivanje porezne osnovice
Izračun porezne obveze, porezne olakšice i
poticaji
Porez po odbitku
Ispunjavanje prijave poreza na dobit (obrazac)
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti - oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dobiti
Oporezivanje plaća (predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi, obrasci)
Oporezivanje «drugog dohotka»
PDV sa stajališta poduzeća (kod obrtnika i kod obveznika poreza na dobit, obrasci)
Troškovi oporezivanja poduzeća (obrtnika i trgovačkih društava)
Revizija
3
12
0
0
Elective 2
Osnovne postavke revizije u uvjetima korporativnog upravljanja. Načela korporativnog upravljanja i nadzorni aspekt. Ciljevi i zadaci nezavisne revizije upravljanja. Sustav internih kontrola i zadaci revizora. Operativne, financijske i upravljačke kontrole. Ocjenjivanje rizika i kontrola. Revizija u uvjetima elektroničke obrade podataka. Nezavisna ocjena izvještaja za potrebe korporativnog upravljanja. Slučajevi iz prakse.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Upravljanje informacijskim sustavima
3
12
0
0
Elective 2
Uvod u program, misija kolegija, literatura, seminarski radovi, ispiti
Informacijski sustavi (IS)- definicija, struktura, zadaće, funkcije, značajke, težište na menadžerskim informacijama
Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju IS: uloga i odnos korisnika i informatičara
Značenje i funkcioniranje IS u upravljanju poslovnim sustavom
Informacijske potrebe i korisnici
Razvoj IS: strukturni i objektni pristup
Modeli IS: fizički i konceptualni model, model okružja, rješavanje problema pomoću modela
Evolucija IS s naglascima na informacijama i znanju, trendovi razvoja
Upravljanje troškovima
3
12
0
0
Elective 2
Uvod u upravljanje troškovima; Pojmovna određenost troškova; Suvremena koncepcija troškova; Troškovi i iskorištenost kapaciteta; Fiksni i varijabilni troškovi; Reagibilnost i remanencija troškova; Pojam, obilježja i utvrđivanje graničnih troškova; Troškovi i prihodi; Točka pokrića troškova; Suvremena koncepcija troškova; Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama; Upravljački sustavi kontrole troškova; Informacijski sustav za upravljanje troškovima; Struktura troškova i stavovi poduzetnika; Upravljački sustavi kontrole troškova.
Kolegij Upravljanje troškovima izvodi se na prvoj godini diplomskog studija kao obavezan kolegij na smjeru Poduzetništvo.
Kolegij se izvodi kroz predavanja i seminarsku nastavu.
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Case study
0
0
0
0
Compulsory
Objavljivanje rada u časopisu relevantnom za struku
0
0
0
0
Compulsory
Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
0
0
0
0
Compulsory
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree