Članovi

Članovi

Doc. dr. sc. ANA BOBINAC - voditeljica
magistrirala je 2005. godine u području ekonomike zdravstva na Erasmus School for Health Policy and Management (Erasmus University Rotterdam) gdje se 2006. godine zaposlila u svojstvu doktorskog studenta. Doktorirala je na Sveučilištu Erasmus 2012. godine u području farmakoekonomike disertacijom pod nazivom „Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija: uvidi u mjerenje i vrednovanje koristi". Radila je na brojnim znanstvenim projektima, primijenjenim i metodološkim, u domeni ekonomskih evaluacija zdravstvenih tehnologija, analiza kvalitete i učinkovitosti u zdravstvu te unapređenja sustava odlučivanja i upravljanja u zdravstvu. Nizozemsko istraživačko vijeće 2013. godine dodijelio je Ani Bobinac prestižan trogodišnji VENI Talent Programm grant, a Nizozemsko društvo za Health Technology Assessment (NVTAG) dodijelilo joj 2010. godine nagrada za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika u području procjene zdravstvenih tehnologija u Nizozemskoj (HTA). Hrvatska zaklada za znanost dodijelila je docentici Bobinac 2020. petogodišnji Uspostavni projekt, pružajući tako potporu novoj istraživačkoj skupini u području ekonomike zdravstva. Ana je radila i na mnogim komercijalnim projektima s farmaceutskom industrijom u provođenju farmakoekonomskih analiza utjecaja na proračun i analiza troškovne-učinkovitosti lijekova, medicinskih proizvoda i javnozdravstvenih intervencija. Kao savjetnica surađivala je sa Svjetskom bankom na analizi nacionalne politike lijekova i analizi pristupa zdravstvenoj skrbi u Hrvatskoj. Sudjelovala je u provođenju dva projekta financirana od strane Europskog socijalnog projekta, u svojstvu voditelja projekta i znanstvenog savjetnika. Nakon gotovo 11 godina rada na Erasmus School for Health Policy and Management, Ana se 2018. godine pridružila Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je inicirala osnivanje Centra za ekonomiku zdravstva i farmakoekonomiku (CHEP). Program rada Centra uključuje upotrebu ekonomskih evaluacija u svim sektorima i za potrebe različitih dionika, znanstveni rad koji uključuje unapređenje alata zdravstvene politike, analizu (troškovne-)učinkovitosti u zdravstvu, mjerenje i vrednovanje ishoda liječenja, procjenu kvalitete zdravstvene skrbi te edukaciju koja uključuje stručne radionice i izvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija „Ekonomika zdravstva - MBA" u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, a u čijem osnivanju doc. Bobinac sudjeluje kao voditeljica. 
 
 
Prof. dr. sc. NEDA VITEZIĆ
redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za discipline Revizija, Analiza poslovanja poduzeća, Kontroling. Analiza poslovanja javnog sektora. Predaje na svim razinama od prediplomskog do doktorskog studija (studiji poslovne ekonomije i združeni doktorski studij Upravljanje i ekonomika javnog sektora ). Usavršavala se je u USA, Engleskoj, Austriji i Mađarskoj. Gostujući je profesor u USA, Engleskoj, Sloveniji i Crnoj Gori.  Objavila je više knjiga i monografija i preko 130 znanstvenih članaka u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima. Bila je voditelj više znanstvenih projekata  koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, voditelj međunarodnog projekata, te voditelj znanstveno istraživačkog projekta kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost s naslovom Model mjerenja efikasnosti  javnozdravstvenih usluga,  suradnik na znanstveno istraživačkom projektu  u području farmakoekonomike  čiji je nositelj Medicinski fakultet Rijeka.  Rezultati tih projekata su objavljeni radovi u znanstvenim časopisima,pozvana predavanja i sudjelovanja na međunarodnim  konferencijama iz područja javnog zdravstva i farmakoekonomike. Problematikom javnog sektora počela se ja baviti prije 20 godina te je kreirala i predmet Analiza poslovanja javnog sektora na poslijediplomskom studiju Javna administracija, a na doktorskom studiju iz javne uprave  nositelj je predmeta Analiza društveno odgovornog poslovanja u javnom sektoru.  U dva navrata boravila je USA –Cleveland  i educirala se je za javni sektor  na Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs. Već preko 12 godina vodi poslijediplomski specijalistički studij Kontroling,  bila je čelnik katedre za ekonomiku poduzeća u tri mandata, član raznih povjerenstava i udruženja, dobitnik više nagrada za znanstveni rad, međunarodni i domaći recenzent, član uredničkog odbora časopisa Public Administration review. Obnašala je razne funkcije od prorektora, prodekana, pročelnika, rukovoditelja.
 
PUBLIKACIJE I PROJEKTI
 

Doc. dr. sc. DAVOR MANCE 

diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Trieru, SR Njemačka 2004. godine, stekao titulu Master of Arts na Sveučilištu Sussex 2006. godine i doktorat Ekonomskog fakulteta u Rijeci 2015. godine. Od listopada 2007. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Trenutno predaje: Metodologiju istraživanja, Upravljanje troškovima i Vrednovanje poduzeća na Ekonomskom fakultetu i Ekonomiku javnog sektora na Pravnom fakultetu u Rijeci. Njegov istraživački interes je usmjeren na dizajn institucionalnih mehanizama te organizacije i upravljanja javnim dobrima, uključujući farmakoekonomiku.
 

Doc. dr. sc. NIKOLINA DUKIĆ SAMARŽIJA

doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2014. godine disertacijom naslova „Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zaštite". Njezin znanstveni  rad, kroz različite znanstvene projekte, obuhvaćao je korištenje metoda izrečenih preferencija za unaprjeđenje javno-zdravstvenih programa kao i problematiku efikasnog upravljanja u sustavu javnog zdravstva. U svojem istraživačkom radu Nikolina je ostvarila uspješnu suradnju s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te s Kliničkim bolničkim centrom u Rijeci. Stečena znanja, kroz dugogodišnje educiranje i istraživanje u području ekonomke zdravstva, prenosi putem kolegija i mentorstava na  Poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

 


 


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree