Nastupno predavanje dr. sc. Verica Budimir

Nastupno predavanje dr. sc. Verica Budimir

SVEUČILIŠTE U RIJECI,
EKONOMSKI FAKULTET
51000 Rijeka,  I. Filipovića 4

Na temelju članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) dekan Ekonomskog  fakulteta u Rijeci daje slijedeću 

O B A V I J E S T

Dr. sc. Verica Budimir pristupnica za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani računovodstvo održat će nastupno predavanje na temu:
 
«Računovodstveno priznavanje i izvještavanje o dugotrajnoj imovini»

dana 11. prosinca 2019.  u 11:15 sati
u predavaonici 1 Ekonomskog  fakulteta u Rijeci

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Mira Dimitrić, predsjednica 
  
2. Prof. dr. sc. Davor Vašiček, član
  
3. Prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Ekonomski fakultet u Zagrebu, članica 

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


U Rijeci, 19. studenog 2019. godine

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree