Natječaj 01/2019

Natječaj 01/2019

U Rijeci, 25. siječnja 2019. godine
 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje
 
 
NATJEČAJ 01/2019
 

1. Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice u naslovno znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu marketing bez sklapanja ugovora o radu.
 
2. Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Referadi za poslijediplomske studije u punom radnom vremenu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne djelatnice.
 
3. Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za financijske i računovodstvene poslove u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
 
 
Pristupnici pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).
 
Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:
-  životopis,
-  dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
-  odluku o izboru u znanstveno zvanje,
-  dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,
-  popis znanstvenih i stručnih radova.
 
Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 2.:
- završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja,
- jedna godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika.
 
Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 3.:
- završen diplomski sveučilišni studij ekonomije/poslovne ekonomije
- jedna godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu
- aktivno znanje engleskog jezika
 
Dodatni uvjeti koji pristupnicima pod točkama 2. i 3. donose prednost na natječaju:
-radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Probni rad za radna mjesta pod točkama 2. i 3.: šest mjeseci.
 
Prijavi na natječaj za točke 2. i 3. potrebno je priložiti: životopis, dokaz kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.
 
Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%
20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.
 
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.
 
Rok za podnošenje prijava za točku 1. natječaja je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Rok za podnošenje prijava za točke 2. i 3. natječaja je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, šalju se ili predaju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 01/2019, točka___«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree