NATJEČAJ 01/2021

NATJEČAJ 01/2021

 U Rijeci, 16. veljače 2021. godine 


Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 01/2021

Za provođenje postupka izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i odnose sa gospodarstvom na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom zbog povećanog opsega poslova.

 

Uvjeti za zapošljavanje:

-  završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja,

-  tri godine radnog iskustva u struci,

-  poznavanje rada na računalu,

-  napredno poznavanje engleskog jezika.


Probni rad:

-  šest mjeseci.

 

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:

-  završen program za provedbu projekata financiranih iz EU fondova,

-  iskustvo rada na prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, EU programa, nacionalnih fondova (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva), Ministarstava rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  

Vlastoručno potpisanoj prijavi je potrebno priložiti:

-    životopis,

-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države; strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina),

-    presliku svjedodžbe/diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem; pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,

-    dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa evidentiranim trajanjem staža osiguranja sveukupno od najmanje 3 godine na poslovima visoke stručne spreme),

-    dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe/diplome iz koje se vidi da je položen ispit iz informatike ili slično),

-   dokaz o naprednom poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje),

-  i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.

 

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se ili šalju se na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 01/2021«.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati. 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree