NATJEČAJ 02/2021

NATJEČAJ 02/2021

U Rijeci, 31 ožujka 20221. godine


Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 02/2021

Za provođenje postupka izbora:

1.       jednog izvršitelja u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2.       jednog izvršitelja u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

3.       jednog izvršitelja u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

4.       jednog izvršitelja u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

5.       jednog izvršitelja u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, bez sklapanja ugovora o radu;

6.       jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste - spremačica u Službi za ljudske resurse i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici pod točkama 1. do 5. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).

 

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj za točke 1. do 5. potrebno je priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili

   državljanstvu neke druge države; strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju   

   hrvatskog jezika (napredna razina),     

-  dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz polja ekonomije (pristupnici koji su

   kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),

-  odluku o izboru u znanstveno zvanje,

-  dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,

-  popis znanstvenih i stručnih radova.

 

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj za točku 6. potrebno je priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države; strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina),

-  dokaz o završenoj osnovnoj školi (pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

  moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije).

Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:

-  radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

Probni rad:

-    jedan mjesec.

 

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

Rok za podnošenje prijava za točke 1. do 5. je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Rok za podnošenje prijava za točku 6. je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se ili šalju se na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj br. 02/2021, za točku ___

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree