Natječaj 04/08

Natječaj 04/08

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje  

 
NATJEČAJ 04/2018    

 
1. Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Službi za potporu istraživačkom radu i odnosima s gospodarstvom u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

2.      Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije u punom radnom vremenu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne djelatnice.     
 
Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 1. :
-    magistar ekonomije ili poslovne ekonomije, 
-    tri godine radnog iskustva,
-    poznavanje rada na osobnom računalu,
-    aktivno znanje engleskog jezika,
-    probni rad četiri mjeseca. 
 
Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 2. :
-   sveučilišni prvostupnik ekonomije ili poslovne ekonomije,
-   šest mjeseci radnog iskustva,
-   poznavanje rada na osobnom računalu,
-   poznavanje engleskog jezika,
-   probni rad tri mjeseca.  
 
Dodatni uvjet koji pristupnicima za obje točke natječaja donosi prednost na natječaju:
–        radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 
 
Pristupnici uz prijavu na natječaj za obje točke natječaja trebaju priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države, dokaz kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka. 
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici koji imaju viši stupanj obrazovanja od onog koji je propisan kao uvjet, ispunjavaju propisani uvjet stupnja obrazovanja ako je viši stupanj stečen u odgovarajućem području ekonomije ili poslovne ekonomije. 
 
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola. 
 
Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. 
 
 
Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.
 
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679). 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 04/2018, za točku ___«.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree