Natječaj 05/2020

Natječaj 05/2020

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 05/2020

Za provođenje postupka izbora:

 

1. jednog izvršitelja u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – trajno zvanje, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu mikroekonomija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

 

2. jednog izvršitelja u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

 

3. jednog izvršitelja u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).

 

Vlastoručno potpisanoj prijavi za sve točke natječaja potrebno je priložiti:

–   životopis,

     –   dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,

–   odluku o izboru u znanstveno zvanje,

–   dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,

–   popis znanstvenih i stručnih radova,

–   dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

Rok za podnošenje prijava za sve točke natječaja je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave na natječaj s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 05/2020, za točku ___«.

 

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                                                                                      Dekan

                                                                                                                                                        Prof. dr. sc. Alen Host

                                                                                                                                                                         v.r.

 

KLASA: 112-01/20-01/09

URBROJ: 2170-57-03-20-04

Rijeka, 02. listopada 2020. godine

 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree