Natječaj 09/2018

Natječaj  09/2018

Rijeka, 8. studenog 2018. godine 
 
 
 
 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje 


NATJEČAJ 09/2018
 

1.Za provođenje postupka izbora jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


2.Za provođenje postupka izbora izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto:


2.1. jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
2.2. jednog asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutne djelatnice;
2.3. jednog asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutne djelatnice.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).


Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:

– životopis,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– odluku o izboru u znanstveno zvanje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,
– popis znanstvenih i stručnih radova.


Prijavi na natječaj pod točkom 2.1. treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– popis znanstvenih i stručnih radova.


Prijavi na natječaj pod točkama 2.2. i 2.3. treba priložiti:

– životopis,
– dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ekonomije ili poslovne ekonomije,
– dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata,
–prijepis ocjena s diplomskog, odnosno sveučilišnog preddiplomskog i sveučilišnog diplomskog studija ekonomije ili poslovne ekonomije.
Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.


Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
 
Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.


Rok za podnošenje prijava za sve točke natječaja je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, predaju se ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 09/2018, za točku ___«.
 
 
Za svaku točku natječaja potrebno je dostaviti zasebnu prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree