NATJEČAJ 10/2019

NATJEČAJ 10/2019

U Rijeci, 19. prosinca 2019. godine

 

 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 10/2019

Za provođenje postupka izbora:

1.       jednog izvršitelja/ice u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu međunarodna ekonomija, bez sklapanja ugovora o radu;

2.       dva izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;

3.       jednog izvršitelja/ice na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Centru za karijere na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

4.        jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za financijske i računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).

 

Prijavi na natječaj za točku 1. natječaja potrebno je priložiti:

–   životopis,

     –   dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,

–   odluku o izboru u znanstveno zvanje,

–   dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,

–   popis znanstvenih i stručnih radova.

 

Prijavi na natječaj za točku 2. natječaja potrebno je priložiti:

–   životopis,

–   dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,

–   popis znanstvenih i stručnih radova,

–   dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 3.:

–         završen diplomski sveučilišni studij ekonomije/poslovne ekonomije,

–         tri godine radnog iskustva u struci,

–         poznavanje rada na računalu,

–         aktivno znanje engleskog jezika.

 

Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 4.:

–         završen diplomski sveučilišni studij ekonomije/poslovne ekonomije 

–     tri godine radnog iskustva u struci,

–         poznavanje rada na računalu,

–         aktivno znanje engleskog jezika.

 

 

Probni rad za radna mjesta pod točkama 3. i 4.:

-          šest mjeseci.

 

Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 2., 3. i 4. donosi prednost na natječaju:

-          radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

 

Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

 

Rok za podnošenje prijava za točke 1. i 2. natječaja je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Rok za podnošenje prijava za točke 3. i 4. natječaja je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 10/2019, za točku ___«.

Za svaku točku natječaja potrebno je dostaviti zasebnu prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree