Natječaj 11/2018

Natječaj  11/2018

 U Rijeci, 11. prosinca 2018. godine
 

 
 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje 


NATJEČAJ 11/2018
 

1.Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Službi za financijske i računovodstvene poslove u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
2.Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Službi za održavanje čistoće u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.


Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 1:
-završen diplomski sveučilišni studij ekonomije,
-tri godine radnog iskustva,
-certifikat u području javne nabave,
-poznavanje rada na osobnom računalu,
-poznavanje engleskog jezika.
Dodatni uvjeti koji pristupnicima pod točkom 1 donose prednost na natječaju:
-radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Probni rad:
- šest mjeseci.


Prijavi na natječaj za točku 1. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 2:
-završena osnovna škola.
Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 2. donose prednost na natječaju:
-radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.
Probni rad:
- jedan mjeseci.


Prijavi na natječaj za točku 2. potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stečenoj školskoj spremi i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije.
Pristupnici koji imaju viši stupanj obrazovanja od onog koji je propisan kao uvjet, ispunjavaju propisani uvjet stupnja obrazovanja ako je viši stupanj stečen u odgovarajućem području ekonomije ili poslovne ekonomije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.


Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, predaju se ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 11/2018, za točku___«.
Za svaku točku natječaja potrebno je dostaviti zasebnu prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree