Natječaj - 01/2018

Natječaj - 01/2018

NATJEČAJZa izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Uvjeti natječaja:
-završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja;
-dokaz da je kandidat iz redova najuspješnijih studenata.


Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:
-dobro poznavanje marketinške koncepcije poslovanja.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu o završenoj diplomskoj razini studija, dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici moraju priložiti i dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi testiranja i razgovore. O održavanju razgovora i testiranju pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnici ne pristupe razgovoru i testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


          
          


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree