Natječaj - 03/2018

Natječaj - 03/2018

Datum objave: 17. travnja 2018. godine
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje 


NATJEČAJ 03/2018 


1.Za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
1.1.1 (jednog) redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije;
1.2.1 (jednog) izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
1.3.1  (jednog) docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija;
1.4.1  (jednog) docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija;
1.5.1  (jednog) docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo;
1.6.1 (jednog) docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija;


2.Za izbor 1 (jednog) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
3. Za zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) zaposlenikom/zaposlenicom na radnom mjestu položaja III. vrste – voditelj odsjeka u Referadi za preddiplomske i diplomske studije (referent za studentska pitanja) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Pristupnici pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).


Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:

– životopis,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– odluku o izboru u znanstveno zvanje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,
– popis znanstvenih i stručnih radova.


Prijavi na natječaj pod točkom 2. treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ekonomije ili poslovne ekonomije,
– dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata.
Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 2. donosi prednost na natječaju:
–uspješnost na kolegijima iz međunarodnog poslovanja


Uvjeti za zapošljavanje pod točkom 3.
:
–srednja stručna sprema, 
–1 godina radnog iskustva,
–poznavanje rada na računalu,
–poznavanje engleskog jezika,
–poznavanje programa ISVU,
–probni rad (2 mjeseca).
Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 3. donose prednost na natječaju:
–radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Prijavi na natječaj pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.


Pristupnik koji na temelju posebnih propisa ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.


Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine", broj 106/12 – pročišćeni tekst).


Rok za podnošenje prijava za točke 1. i 2. je 30 (trideset) dana, a za točku 3. je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br.03/2018, za točku ___«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree