Natječaj - 05/2018

Natječaj - 05/2018

Pozivaju se svi pristupnici koji su svoje prijave na objavljeni javninatječaj 05/2018 godine slali preporučenom poštanskom pošiljkom sa ili bezpovratnice te im je ista pošiljka vraćena da ponove slanje prijave naadresu Fakulteta obzirom da je od današnjeg datuma omogućeno zaprimanjesvih vrsta poštanskih pošiljki.
 
 
 
 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje 


 
 
NATJEČAJ 05/2018
 
 
 
 

1.Za provođenje postupka izbora izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
1.1.1 (jednog) redovitog profesora, prvi izbor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija;
1.2.1 (jednog) docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana ekonomika poduzetništva.
2.Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/izvršiteljice u  nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
3.Za provođenje postupka izbora izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:
3.1.1 (jednog) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija;
3.2.1 (jednog) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija; 
3.3.1 (jednog) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija. 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).


Prijavi na natječaj pod točkom 1. treba priložiti:

– životopis,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– odluku o izboru u znanstveno zvanje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,
– popis znanstvenih i stručnih radova.


Prijavi na natječaj pod točkom 2. treba priložiti:

– životopis,
–dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju, 
–dokaz o radnom iskustvu - najmanje tri godine radnog iskustva u struci, 
–dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora,
–prikaz nastavne i stručne djelatnosti.


Prijavi na natječaj pod točkom 3. treba priložiti:

– životopis,
– dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ekonomije ili poslovne ekonomije,
– dokaz da je pristupnik iz redova najuspješnijih studenata.


Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 3.1. donosi prednost na natječaju:

–uspješnost na kolegijima teorijske ekonomije: Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Makroekonomija.


Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 3.2. donosi prednost na natječaju:

–uspješnost na kolegijima makroekonomije.


Dodatni uvjet koji pristupnicima pod točkom 3.3. donosi prednost na natječaju:

–sklonost istraživačkom radu na temama vezanim uz menadžment, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine.


Pristupnici za sve točke natječaja moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.


Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.


Rok za podnošenje prijava za sve točke natječaja je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju poštom na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br.05/2018, za točku ___«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree