Natječaj - 06/2018

Natječaj - 06/2018

 
U Rijeci, 5. rujna 2018. godine 
 
 
 
 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje 


NATJEČAJ 06/2018


Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto položaja III. vrste – voditelj odsjeka u Referadi za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Uvjeti za zapošljavanje:

–srednja stručna sprema, 
–1 godina radnog iskustva,
–poznavanje rada na računalu,
–poznavanje engleskog jezika,
–poznavanje programa ISVU,
–probni rad (2 mjeseca).


Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju:
–radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.


Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: životopis, svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.


Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države. 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije.
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.


Pristupnik koji na temelju posebnih propisa ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.


Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se predaju ili šalju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 06/2018«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree