Natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2018./2019

Natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2018./2019

Vrste kredita

Sveučilište u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. dodjeljuje studentske kredite:
 
a. Kredit za pokrivanje troškova života (KREDIT A)
b. Kredit za pokrivanje troškova školarine (KREDIT B)

Opći uvjeti za dodjelu kredita

Pravo na studentski kredit imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:
a. državljani su Republike Hrvatske
b. studenti su stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i
poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci, odnosno studija na drugim sveučilištima koji se ne
provode na Sveučilištu u Rijeci
c. imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije
 
 
Kriteriji za dodjelu kredita

Sukladno Pravilniku o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci kriteriji izračuna bodova su:
- socijalni kriterij
Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita
Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita utvrđeni su Pravilnikom o kreditiranju studenata Sveučilišta u
Rijeci.

Obvezatna dokumentacija

Kandidati podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o kreditiranju studenata
Sveučilišta u Rijeci. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:
a. potvrdu o upisu na fakultet/odjel s naznakom smjera i studijske grupe te godine studija kandidata
b. potvrdu o prebivalištu ili boravištu kandidata na području Primorsko-goranske županije ili presliku
osobne iskaznice kandidata
c. dokumente kojima se dokazuje status, odnosno stanje iz članka 20., 21., 23., 28., 29. i 31. Pravilnika
o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci
 
Trajanje natječaja
Javni natječaj otvoren je neograničeno od dana objave.
 
Dostava prijava
Prijave za dodjelu studentskog kredita dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
HR 51000 Rijeka
s naznakom: «Za studentski kredit».
 
Prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva (2) istovjetna primjerka, a obrazac prijave i elektronskim
putem na krediti@uniri.hr.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne informacije
Obrazac prijave za dodjelu studentskog kredita i Pravilnik o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci nalazi se na
mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree