Program

Program

(available only in the Croatian language)

Studenti moraju položiti sve obvezne ispite, kao i dva (2) izborna kolegija koja biraju između ponuđenih izbornih kolegija ovoga Studija.
 
Umjesto ponuđenih izbornih kolegija studenti mogu izabrati kolegije sličnih i/ili usporedivih poslijediplomskih studija na drugim Sveučilištima.
 
Studenti imaju obvezu napisati i seminarski rad te kritički prikaz s temom koju izabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
 
Studij završava izradom i obranom završnog rada.

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kritički prikaz
1
0
0
0
Compulsory
Marketing informacijski sustav
6
24
6
0
Compulsory
Komponente marketing-informacijskog sustava. Ciljevi gospodarskog subjekta i donošenje marketing-odluka. Definiranje strukture marketing-informacijskog sustava. Utvrđivanje baza podataka (internih, eksternih) i računalskih aplikacija, te razrješavanje organizacijskih problema vezanih za uspostavljanje marketing-informacijskih sustava. Evolucijske razine marketing-informacijskog sustava.
Marketing-istraživanja. Istraživanje tržišta. Proces istraživanja tržišta. Izvori podataka. Utvrđivanje problema, definiranje cilja istraživanja, izbor uzorka, prikupljanje podataka, priprema i obrada podataka, testiranje hipoteza i prezentacija rezultata istraživanja. Metode ispitivanja, metode promatranja i eksperimentalne metode. Predviđanje tržišnih kretanja. Primjena istraživanja tržišta.
Marija Ham
Chair:
E-mail: marija.ham@gmail.com
Phone:
Marcel Meler
Chair:
E-mail: mmeler@efos.hr
Phone:
Politika marketing miksa
6
24
6
0
Compulsory
Koncept marketing miksa. Proizvod kao element marketing miksa. Kvaliteta proizvoda u funkciji ostvarivanja konkurentske prednosti. Poslovne odluke u raznim fazama životnog vijeka proizvoda. Proces razvoja novog proizvoda. Stvaranje marke proizvoda. Upravljanje marketinškim kanalima. Odrednice kreiranja i modifikacije kanala. Postavljanje budžeta za kanale prodaje. Utvrđivanje ciljnog auditorija, određivanje ciljeva komuniciranja s tržištem, kanali komuniciranja, budžet komuniciranja, mjerenje efekata komuniciranja. Utvrđivanje kombinacije elemenata promocijskog spleta. Utjecaj potražnje, ponude i snaga iz okruženja na odluke o cijenama.
Proces marketinga
6
24
6
0
Compulsory
Zakonitosti tržišta i marketing. Analiza situacije. Utvrđivanje snaga i slabosti gospodarskog ili drugog subjekta. Analiza prijetnji i mogućnosti iz okruženja. Analiza ponašanja kupaca. Studij konkurencije. Predviđanje tržišnog potencijala i prodaje.
Definiranje misije i ciljeva poslovanja. Segmentacija tržišta i izbor ciljnog tržišta. Odluke o pozicioniranju. Izbor marketing strategije. Strategija razvoja proizvoda i tržišta, vertikalne marketing strategije.
Kontrola marketing aktivnosti. Vrste kontrole. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja.
Implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Odabir primjerene organizacije marketing aktivnosti.
Seminarski rad
2
0
0
0
Compulsory
Simulacija marketinga
4
24
6
0
Compulsory
Na osnovu računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke na osnovu analize mogućnosti pojedinog poduzeća.
Marketing odluke donose se za određeno razdoblje. Odluke se odnose na razna područja marketinga od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Završni rad
25
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
E-marketing
4
16
4
0
Elective
Elektronički marketing (Pojmovno određenje; Tehnike e -marketinga; e- Marketing informacijski sustav; Marketing – istraživanja);
Poslovno obavještavanje i obavještavanje o tržištima (e –business intelligence; web mining);
Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta
Ponašanje potrošača na internetu
Kreiranje potrošačkih vrijednosti na internetu (Proizvodi u e-okruženju; Obilježja i prednosti e – proizvoda; Nove strategije mix-a proizvoda za e-tržište);
E – komunikacija (e- AIDA model; Sastavnice Internet oglašavanja; Modeli i sredstva oglašavanja na Internetu; Nositelji oglašavanja na web-u; Televizija i radio na internetu; Nove vrste oglašavanja; Odnosi s javnošću na Internetu; Mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija; Modeli plaćanja oglašavanja na web-u);
E – distribucija (funkcije distribucijskog kanala; poslovni modeli e- kanala);
Poslovni modeli na internetu
Plaćanje u elektroničkoj trgovini (Kreditna kartica; Elektronički novčanik; Elektronička gotovina; Pametna kartica);
Uslužni modeli na internetu (e – Bankarstvo; e – Learning)
Slučajevi primjene e-marketinga
Drago Ružić
Chair:
E-mail: ruzic@efos.hr
Phone:
Korporativne komunikacije
4
16
4
0
Elective
• Osnove i razvoj korporativnih komunikacija
• Teorija dionika i upravljanje odnosima sa dionicima
• Aktivnosti komunikacija sa eksternim i internim grupama dionika
• Specifičnosti marketinških komunikacija
• Specifičnosti komunikacija u digitalnom okruženju
• Strategije korporativnih komunikacija
• Izgradnja i upravljanje korporativnom markom
• Vještina komunikacije i javni nastup
Marketing okruženje
4
16
4
0
Elective
Tržište i njegove karakteristike. Funkcija i tipologija tržišta. Definiranje i analiza snaga makromarketinškog okruženja. Obrada utjecaja demografskih, političkih, ekonomskih, pravnih, društvenih i snaga tehnologije na marketinšku strategiju, te poslovanje gospodarskih i drugih subjekata.
Definiranje i analiza utjecajnih snaga mikromarketinškog okruženja. Uloga dobavljača u stvaranju nove vrijednosti. Analiza direktnih i indirektnih konkurenata. Obrada uloge i značenja distributera u procesu razmjene. Kupci kao ključna snaga u marketinškom okruženju. Karakteristike kupaca proizvoda poslovne potrošnje i kupaca proizvoda krajnje potrošnje.
Marketing usluga
4
16
4
0
Elective
Marketing usluga - specifičnosti i značajke. Marketing miks uslužnog poduzeća. Politika ponude usluga. Koncepcijska razrada: problematika kvalitete ponude. Menadžment ponude. Politika komuniciranja: kompleksnost, sredstva strategije, ciljevi. Politika cijena usluga, odlučivanje o cijenama, cijena i strategija konkurentnosti. Mreža distribucije usluga i marketing, strategija razvitka prodajne mreže usluga, mjesto i uloga marketinga u organizaciji mreže, utjecaj mreže na marketing. Organizacijska provedba marketinga u uslužnom poduzeću.
Marketing u uslužnim djelatnostima: marketing osiguranja, marketing bankarstva, marketing pomorskog gospodarstva, marketing trgovine, marketing ugostiteljstva i turizma.
Neprofitni marketing
4
16
4
0
Elective
Djelovanje neprofitnih organizacija: neprofitne organizacije i društvo
Povezanost marketinga i društva
Primjena marketinga u neprofitnim organizacijama
Planiranje i razvoj marketinga u neprofitnim organizacijama
Marketing miks u neprofitnim organizacijama.
Specifičnosti marketinga u neprofitnim organizacijama
Društveni marketing
Makromarketing
Održivi marketing
4
16
4
0
Elective
- Održivi razvoj – pojam i značajke
- Razvoj i pojam održivog marketinga
- Koncept i elementi održivog marketinga
- Održivost i ponašanje potrošača
- Održivost i marketinške strategije
- Održivost i marketing-miks
- Mogućnosti primjene održivog marketinga u suvremenim uvjetima
- Buduće smjernice razvoja održivog marketinga
Marija Ham
Chair:
E-mail: marija.ham@gmail.com
Phone:
Osvajanje međunarodnog tržišta
4
16
4
0
Elective
Orijentacija na međunarodno tržište (ocjena kompetentnosti i potencijala ponude).
Strategije ulaska na međunarodno tržište (okosnica nastupa na međunarodnom tržištu, ostvarivanje konkurentske prednosti, alternative ulaska na međunarodno tržište).
Širenje poslovanja na međunarodnom tržištu (strateška osnova za širenje na međunarodnom tržištu, redefiniranje ciljnog tržišta i repozicioniranje, strategije modifikacije elemenata marketinškog miksa, organizacijska struktura i kultura).
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca
4
16
4
0
Elective
Uvod u ponašanje potrošača. Definiranje ponašanja potrošača. Determinante ponašanja potrošača. Ponašanje potrošača i marketinške strategije. Istraživanje ponašanja potrošača. Metodologije i instrumenti istraživanja ponašanja potrošača. Proces i provođenje istraživanja. Primjena dobivenih informacija u donošenju marketinških odluka. Eksterni utjecaji na ponašanje potrošača i marketinške implikacije. Kultura, kroskulture i subkulture. Društveni staleži. Referentne grupe i obitelj. Dob i spol potrošača. Interni utjecaji i ponašanje potrošača: Motivacija i emocije. Izloženost, pažnja i percepcija. Stavovi. Obilježja ličnosti, vrijednosti i stil života. Učenje. Znanje i razumijevanje. Primjene u marketingu. Proces donošenja odluke o kupovini i marketinške primjene: Spoznaja problema. Traženje informacija. Procjena alternativa i izbor. Izbor prodajnog mjesta i kupnja. Poslijekupovni procesi. Zadovoljstvo potrošača. Primjene u marketingu. Ponašanje organizacijskog kupca: Specifičnosti procesa kupovine organizacijskog kupca. Oblici kupovine. Čimbenici koji utječu na ponašanje poslovnog kupca. Proces odlučivanja o kupnji organizacijskog kupca i strategija kupovine. Primjene u marketingu. Analiza potrošača i marketinška strategija: Segmentacija tržišta i pozicioniranje proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija marketinške komunikacije. Ponašanje potrošača i strategija cijena. Ponašanje potrošača i strategija distribucije. Posebna područja ponašanja potrošača: Simbolizam i ponašanje potrošača. Tamna strana ponašanja potrošača i marketinške implikacije.
Strateško upravljanje markama
4
16
4
0
Elective
Važnost marke i koristi od marke
Identitet i vrijednosti marke
Ocjena potrebitosti stvaranja marke (korporativne vs. proizvodne)
Strategije upravljanjem markama u fazi nastajanja
Strategije upravljanjem markama u fazi rasta i zrelosti
Strateško Upravljanje portfeljem marki
Vrijednost i mjerenje vrijednosti marke
Emocionalni i senzorno upravljanje markama, te sociološki i kulturološki fenomeni marke
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kritički prikaz
1
0
0
0
Compulsory
Marketing informacijski sustav
6
24
6
0
Compulsory
Komponente marketing-informacijskog sustava. Ciljevi gospodarskog subjekta i donošenje marketing-odluka. Definiranje strukture marketing-informacijskog sustava. Utvrđivanje baza podataka (internih, eksternih) i računalskih aplikacija, te razrješavanje organizacijskih problema vezanih za uspostavljanje marketing-informacijskih sustava. Evolucijske razine marketing-informacijskog sustava.
Marketing-istraživanja. Istraživanje tržišta. Proces istraživanja tržišta. Izvori podataka. Utvrđivanje problema, definiranje cilja istraživanja, izbor uzorka, prikupljanje podataka, priprema i obrada podataka, testiranje hipoteza i prezentacija rezultata istraživanja. Metode ispitivanja, metode promatranja i eksperimentalne metode. Predviđanje tržišnih kretanja. Primjena istraživanja tržišta.
Marija Ham
Chair:
E-mail: marija.ham@gmail.com
Phone:
Marcel Meler
Chair:
E-mail: mmeler@efos.hr
Phone:
Politika marketing miksa
6
24
6
0
Compulsory
Koncept marketing miksa. Proizvod kao element marketing miksa. Kvaliteta proizvoda u funkciji ostvarivanja konkurentske prednosti. Poslovne odluke u raznim fazama životnog vijeka proizvoda. Proces razvoja novog proizvoda. Stvaranje marke proizvoda. Upravljanje marketinškim kanalima. Odrednice kreiranja i modifikacije kanala. Postavljanje budžeta za kanale prodaje. Utvrđivanje ciljnog auditorija, određivanje ciljeva komuniciranja s tržištem, kanali komuniciranja, budžet komuniciranja, mjerenje efekata komuniciranja. Utvrđivanje kombinacije elemenata promocijskog spleta. Utjecaj potražnje, ponude i snaga iz okruženja na odluke o cijenama.
Proces marketinga
6
24
6
0
Compulsory
Zakonitosti tržišta i marketing. Analiza situacije. Utvrđivanje snaga i slabosti gospodarskog ili drugog subjekta. Analiza prijetnji i mogućnosti iz okruženja. Analiza ponašanja kupaca. Studij konkurencije. Predviđanje tržišnog potencijala i prodaje.
Definiranje misije i ciljeva poslovanja. Segmentacija tržišta i izbor ciljnog tržišta. Odluke o pozicioniranju. Izbor marketing strategije. Strategija razvoja proizvoda i tržišta, vertikalne marketing strategije.
Kontrola marketing aktivnosti. Vrste kontrole. Utvrđivanje mjerila kontrole, usporedba realiziranih i planiranih veličina, ispravke odstupanja.
Implementacija i organizacija marketing aktivnosti. Odabir primjerene organizacije marketing aktivnosti.
Seminarski rad
2
0
0
0
Compulsory
Simulacija marketinga
4
24
6
0
Compulsory
Na osnovu računalnog programa simulira se situacija na tržištu na kojem djeluje više konkurenata. Studenti u funkciji marketing menadžera donose odluke na osnovu analize mogućnosti pojedinog poduzeća.
Marketing odluke donose se za određeno razdoblje. Odluke se odnose na razna područja marketinga od istraživanja tržišta do odluka koje se vezuju na politiku proizvoda, cijena, distribucije i promocije.
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
E-marketing
4
16
4
0
Elective
Elektronički marketing (Pojmovno određenje; Tehnike e -marketinga; e- Marketing informacijski sustav; Marketing – istraživanja);
Poslovno obavještavanje i obavještavanje o tržištima (e –business intelligence; web mining);
Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta
Ponašanje potrošača na internetu
Kreiranje potrošačkih vrijednosti na internetu (Proizvodi u e-okruženju; Obilježja i prednosti e – proizvoda; Nove strategije mix-a proizvoda za e-tržište);
E – komunikacija (e- AIDA model; Sastavnice Internet oglašavanja; Modeli i sredstva oglašavanja na Internetu; Nositelji oglašavanja na web-u; Televizija i radio na internetu; Nove vrste oglašavanja; Odnosi s javnošću na Internetu; Mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija; Modeli plaćanja oglašavanja na web-u);
E – distribucija (funkcije distribucijskog kanala; poslovni modeli e- kanala);
Poslovni modeli na internetu
Plaćanje u elektroničkoj trgovini (Kreditna kartica; Elektronički novčanik; Elektronička gotovina; Pametna kartica);
Uslužni modeli na internetu (e – Bankarstvo; e – Learning)
Slučajevi primjene e-marketinga
Drago Ružić
Chair:
E-mail: ruzic@efos.hr
Phone:
Korporativne komunikacije
4
16
4
0
Elective
• Osnove i razvoj korporativnih komunikacija
• Teorija dionika i upravljanje odnosima sa dionicima
• Aktivnosti komunikacija sa eksternim i internim grupama dionika
• Specifičnosti marketinških komunikacija
• Specifičnosti komunikacija u digitalnom okruženju
• Strategije korporativnih komunikacija
• Izgradnja i upravljanje korporativnom markom
• Vještina komunikacije i javni nastup
Marketing okruženje
4
16
4
0
Elective
Tržište i njegove karakteristike. Funkcija i tipologija tržišta. Definiranje i analiza snaga makromarketinškog okruženja. Obrada utjecaja demografskih, političkih, ekonomskih, pravnih, društvenih i snaga tehnologije na marketinšku strategiju, te poslovanje gospodarskih i drugih subjekata.
Definiranje i analiza utjecajnih snaga mikromarketinškog okruženja. Uloga dobavljača u stvaranju nove vrijednosti. Analiza direktnih i indirektnih konkurenata. Obrada uloge i značenja distributera u procesu razmjene. Kupci kao ključna snaga u marketinškom okruženju. Karakteristike kupaca proizvoda poslovne potrošnje i kupaca proizvoda krajnje potrošnje.
Marketing usluga
4
16
4
0
Elective
Marketing usluga - specifičnosti i značajke. Marketing miks uslužnog poduzeća. Politika ponude usluga. Koncepcijska razrada: problematika kvalitete ponude. Menadžment ponude. Politika komuniciranja: kompleksnost, sredstva strategije, ciljevi. Politika cijena usluga, odlučivanje o cijenama, cijena i strategija konkurentnosti. Mreža distribucije usluga i marketing, strategija razvitka prodajne mreže usluga, mjesto i uloga marketinga u organizaciji mreže, utjecaj mreže na marketing. Organizacijska provedba marketinga u uslužnom poduzeću.
Marketing u uslužnim djelatnostima: marketing osiguranja, marketing bankarstva, marketing pomorskog gospodarstva, marketing trgovine, marketing ugostiteljstva i turizma.
Neprofitni marketing
4
16
4
0
Elective
Djelovanje neprofitnih organizacija: neprofitne organizacije i društvo
Povezanost marketinga i društva
Primjena marketinga u neprofitnim organizacijama
Planiranje i razvoj marketinga u neprofitnim organizacijama
Marketing miks u neprofitnim organizacijama.
Specifičnosti marketinga u neprofitnim organizacijama
Društveni marketing
Makromarketing
Održivi marketing
4
16
4
0
Elective
- Održivi razvoj – pojam i značajke
- Razvoj i pojam održivog marketinga
- Koncept i elementi održivog marketinga
- Održivost i ponašanje potrošača
- Održivost i marketinške strategije
- Održivost i marketing-miks
- Mogućnosti primjene održivog marketinga u suvremenim uvjetima
- Buduće smjernice razvoja održivog marketinga
Marija Ham
Chair:
E-mail: marija.ham@gmail.com
Phone:
Osvajanje međunarodnog tržišta
4
16
4
0
Elective
Orijentacija na međunarodno tržište (ocjena kompetentnosti i potencijala ponude).
Strategije ulaska na međunarodno tržište (okosnica nastupa na međunarodnom tržištu, ostvarivanje konkurentske prednosti, alternative ulaska na međunarodno tržište).
Širenje poslovanja na međunarodnom tržištu (strateška osnova za širenje na međunarodnom tržištu, redefiniranje ciljnog tržišta i repozicioniranje, strategije modifikacije elemenata marketinškog miksa, organizacijska struktura i kultura).
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca
4
16
4
0
Elective
Uvod u ponašanje potrošača. Definiranje ponašanja potrošača. Determinante ponašanja potrošača. Ponašanje potrošača i marketinške strategije. Istraživanje ponašanja potrošača. Metodologije i instrumenti istraživanja ponašanja potrošača. Proces i provođenje istraživanja. Primjena dobivenih informacija u donošenju marketinških odluka. Eksterni utjecaji na ponašanje potrošača i marketinške implikacije. Kultura, kroskulture i subkulture. Društveni staleži. Referentne grupe i obitelj. Dob i spol potrošača. Interni utjecaji i ponašanje potrošača: Motivacija i emocije. Izloženost, pažnja i percepcija. Stavovi. Obilježja ličnosti, vrijednosti i stil života. Učenje. Znanje i razumijevanje. Primjene u marketingu. Proces donošenja odluke o kupovini i marketinške primjene: Spoznaja problema. Traženje informacija. Procjena alternativa i izbor. Izbor prodajnog mjesta i kupnja. Poslijekupovni procesi. Zadovoljstvo potrošača. Primjene u marketingu. Ponašanje organizacijskog kupca: Specifičnosti procesa kupovine organizacijskog kupca. Oblici kupovine. Čimbenici koji utječu na ponašanje poslovnog kupca. Proces odlučivanja o kupnji organizacijskog kupca i strategija kupovine. Primjene u marketingu. Analiza potrošača i marketinška strategija: Segmentacija tržišta i pozicioniranje proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija proizvoda. Ponašanje potrošača i strategija marketinške komunikacije. Ponašanje potrošača i strategija cijena. Ponašanje potrošača i strategija distribucije. Posebna područja ponašanja potrošača: Simbolizam i ponašanje potrošača. Tamna strana ponašanja potrošača i marketinške implikacije.
Strateško upravljanje markama
4
16
4
0
Elective
Važnost marke i koristi od marke
Identitet i vrijednosti marke
Ocjena potrebitosti stvaranja marke (korporativne vs. proizvodne)
Strategije upravljanjem markama u fazi nastajanja
Strategije upravljanjem markama u fazi rasta i zrelosti
Strateško Upravljanje portfeljem marki
Vrijednost i mjerenje vrijednosti marke
Emocionalni i senzorno upravljanje markama, te sociološki i kulturološki fenomeni marke
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Završni rad
25
0
0
0
Compulsory
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree