Program

Program

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kontroling i digitalno upravljanje
6
45
0
0
Compulsory
Kontroling u konceptu digitalne ekonomije i održivosti. Utjecaj digitalnog poslovanja na kontroling. Pojmovno i metodološko razgraničenje kontrolinga i ostalih disciplina. Organizacija i uvođenje kontroling funkcije u uvjetima digitalnog poslovanja. Karakteristike i zadaci kontrolera i odnos s menadžmentom . Decentralizirani kontroling po funkcijama- procesni pristup. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga na konkretnim slučajevima. Ključni pokazatelji poslovanja i sustavi za rano otkrivanje poslovnih poremećaja. Vrednovanje uspješnosti poslovanja tradicionalnim i suvremenim pristupom- kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja. Uravnoteženo mjerenje uspjeha i ostali modeli mjerenja uspješnosti. Planiranje i predviđanje -slučajevi
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Benchmarking i kontroling
5
20
0
0
Compulsory
Teoretska osnova benchmarkinga, vrste i predmet benchmarkinga i povezanost s kontrolingom, benchmarking team, faze benchmarking procesa, ekonomika benchmarking projekta, etika benchmarkinga, benchmarking clearinghouse, benchmarking network, primeri benchmarking studija
Kvantitativne metode za kontroling
5
25
0
0
Compulsory
Metoda simulacije.Etape.Generiranje varijabli. Simulacijski modeli. Analitički hijerarhijski process. Struktura. Utvrđivanje prioriteta. Mjere konzistentnosti. Primjena u planiranju i poslovnom odlučivanju.
Upravljanje investicijama i financiranje
5
25
0
0
Compulsory
Investiranje u dugotrajnu materijalnu imovinu.
Pojam, ciljevi i značajke investicija. Procjena vremena eksploatacije i financijskih učinaka investicije. Metode ocjene i odabira investicijskih projekata. Rizik ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. Kupnja poduzeća i dijelova poduzeća. Analiza i ocjena investicijskih projekata.
Financiranje investicija
Pojam, značajke i vrsta dugoročnih izvora financiranja investicija. Troškovi financiranja dugoročnih izvora investicijskih projekata. Zatvaranje financijske konstrukcije financiranja.
Investiranje u dugoročne vrijednosne papire
Pojam, značajke i vrste dugoročnih vrijednosnih papira. Portfolio teorija. Kriteriji oblikovanja portfolija dugoročnih vrijednosnih papira. Rizik ulaganja u dugoročne vrijednosne papire. Upravljanje portfolijem dugoročnih vrijednosnih papira.
Analiza slučajeva iz prakse.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Međunarodno okruženje i poslovno odlučivanje
5
25
0
0
Compulsory
Teorijska analiza međunarodnih ekonomskih odnosa
Komparativna prednost i konkurentna sposobnost
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Međunarodno investiranje i kretanje kapitala
Međunarodni transfer tehnologije
Analiza rizika zemlje u međunarodnoj razmjeni
Svjetsko tržište i proces prilagođavanja
Tržišne karakteristike
Strukturalno prilagođavanje
Prilagođavanje međunarodnom ekonomskom sustavu
Prilagođavanje svjetskoj potražnji
Cijene i uvjeti razmjene
Uvjeti nastupa na svjetskom tržištu
Elastičnost ponude, fleksibilnost i diferencijacija
Elementi konkurentnosti
Kreditiranje i rizici
Poslovno pregovaranje
Poslovno odlučivanje u međunarodnoj razmjeni
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Metodologija znanstvenog i stručnog rada
5
0
0
Compulsory
Završni rad
25
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Interna revizija i kontroling
3
15
0
0
Elective
Uloga zadaci interne revizije u poduzeću. Upravljački aspekt interne revizije. Nezavisnost i organizacijski status Odbor za reviziju. Profesionalni standardi. Metodološki postupci. Aktivnosti planiranja interne revizije. Vođenje interne revizije. Ispitivanje sustava internih kontrola. Priprema radne dokumentacije. Ispitivanje podataka i informacija i uzorkovanje. Revizijsko izvještavanje. Organizacija službe interne revizije i kontrolinga. Istoznačnosti i različitosti u metodološkom postupku.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Komunikacijske kompetencije u kontrolingu
3
15
0
0
Elective
Pretpostavke i kontekst komunikacije, komunikacija i kulturni modeli, komunikacijski modeli, verbalna i neverbalna komunikacija, jezično djelovanje, tipovi komunikacije, dimenzije poslovne komunikacije, retorika, argumentacija, pregovaranje.
Davor Mance , PhD, Assistant Professor
Chair: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Phone: (051) 355 144
Menadžment kvalitete i kontroling
3
15
0
0
Elective
Kvaliteta i upravljanje potpunom kvalitetom (TQM); Vrste standarda; Modeli kvalitete i poslovne izvrsnosti; Standardi upravljanja poslovnim rezultatom; Kadrovski standardi; Etički standardi; Ekološki standardi
Proces strateškog menadžmenta
3
15
0
0
Elective
Definiranje i razlikovanje strateškog menadžmenta, koristi i zadaci strateškog menadžmenta, načini strateškog razmišljanja, škole strateškog menadžmenta, formulacija, implementacija i kontrola strategije, misija, vizija, ciljevi, razine strategija, proces donošenja strateških odluka, strateško

planiranje, identifikacija i analiza okoline (PESTLE), SWOT analiza. Uočavanje različitog pristupa pojedinih zemalja u odnosu menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi, spajanja i preuzimanja, strateške promjene. Izvori održivih konkurentskih prednosti, uspjesi i greške

u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
3
15
0
0
Elective 2
Predmet uključuje slijedeće tematske jedinice:
- sustav proračuna: elementi i procesi
- sustav financijskog upravljanja u javnom sektoru (proračunsko planiranje
i praćenje izvršenja proračuna)
- nadzor i kontrola u javnom sektoru
- računovodstvena podrška upravljanju
- sustav upravljanja likvidnošću i imovinom
- mjerenje i nadzor uspješnosti u javnom sektoru
- fiskalna odgovornost - zahtjevi, pretpostavke i učinci
Međunarodni financijski menadžment
3
15
0
0
Elective 2
1.UVOD Organizacija međunarodne financijske funkcije ( djelokrug rada financijskih managera, trendovi u međunarodnom financijskom menagementu).

Međunarodni financijski sustav ( tržište novca i kapitala Europske Unije, EMU i njen utjecaj na poslovanje hrvatskih poduzeća i financijskih institucija).

2. IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU I DEVIZNO TRŽIŠTE (devizna tržišta, metode predviđanja deviznog tečaja, upravljanje poslovnom(ekonomskom) , transakcijskom i konverzijskom izloženosti)

3.MEĐUNARODNO FINANCIRANJE (zaduživanje putem inozemnih financijskih tržišta, emisija dionica na globalnim tržištima dionica)

4.DUGOROČNE INVESTICIJSKE I FINANCIJSKE STRATEGIJE. (raspoloživost kapitala, optimalna struktura kapitala, međunarodni kapitalni proračuni, trošak kapitala, gotovinski tijekovi od ulaganja u inzemstvu. rizik ulaganja po zemljama, rizik zemlje, globalna strategija financiranja poduzeća).

5. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM POSLOVANJEM (financiranje izvoza i uvoza, upravljanje gotovinom, upravljanje obrtnim kapitalom, međunarodna financijska kontrola).
Međunarodno oporezivanje
3
15
0
0
Elective 2
Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Međunarodno porezno planiranje
Štetna porezna konkurencija
Oporezivanje u EU
Porezni sustavi zemalja južne i jugoistočne Europe
Porezni sustav SAD-a
Ekonomika i analiza javnog sektora
3
15
0
0
Elective 2
Program s drugog Fakulteta
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kontroling i digitalno upravljanje
6
45
0
0
Compulsory
Kontroling u konceptu digitalne ekonomije i održivosti. Utjecaj digitalnog poslovanja na kontroling. Pojmovno i metodološko razgraničenje kontrolinga i ostalih disciplina. Organizacija i uvođenje kontroling funkcije u uvjetima digitalnog poslovanja. Karakteristike i zadaci kontrolera i odnos s menadžmentom . Decentralizirani kontroling po funkcijama- procesni pristup. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga na konkretnim slučajevima. Ključni pokazatelji poslovanja i sustavi za rano otkrivanje poslovnih poremećaja. Vrednovanje uspješnosti poslovanja tradicionalnim i suvremenim pristupom- kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja. Uravnoteženo mjerenje uspjeha i ostali modeli mjerenja uspješnosti. Planiranje i predviđanje -slučajevi
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Benchmarking i kontroling
5
20
0
0
Compulsory
Teoretska osnova benchmarkinga, vrste i predmet benchmarkinga i povezanost s kontrolingom, benchmarking team, faze benchmarking procesa, ekonomika benchmarking projekta, etika benchmarkinga, benchmarking clearinghouse, benchmarking network, primeri benchmarking studija
Kvantitativne metode za kontroling
5
25
0
0
Compulsory
Metoda simulacije.Etape.Generiranje varijabli. Simulacijski modeli. Analitički hijerarhijski process. Struktura. Utvrđivanje prioriteta. Mjere konzistentnosti. Primjena u planiranju i poslovnom odlučivanju.
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Interna revizija i kontroling
3
15
0
0
Elective
Uloga zadaci interne revizije u poduzeću. Upravljački aspekt interne revizije. Nezavisnost i organizacijski status Odbor za reviziju. Profesionalni standardi. Metodološki postupci. Aktivnosti planiranja interne revizije. Vođenje interne revizije. Ispitivanje sustava internih kontrola. Priprema radne dokumentacije. Ispitivanje podataka i informacija i uzorkovanje. Revizijsko izvještavanje. Organizacija službe interne revizije i kontrolinga. Istoznačnosti i različitosti u metodološkom postupku.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Komunikacijske kompetencije u kontrolingu
3
15
0
0
Elective
Pretpostavke i kontekst komunikacije, komunikacija i kulturni modeli, komunikacijski modeli, verbalna i neverbalna komunikacija, jezično djelovanje, tipovi komunikacije, dimenzije poslovne komunikacije, retorika, argumentacija, pregovaranje.
Davor Mance , PhD, Assistant Professor
Chair: 87/IV
E-mail: davor.mance@efri.hr
Phone: (051) 355 144
Menadžment kvalitete i kontroling
3
15
0
0
Elective
Kvaliteta i upravljanje potpunom kvalitetom (TQM); Vrste standarda; Modeli kvalitete i poslovne izvrsnosti; Standardi upravljanja poslovnim rezultatom; Kadrovski standardi; Etički standardi; Ekološki standardi
Proces strateškog menadžmenta
3
15
0
0
Elective
Definiranje i razlikovanje strateškog menadžmenta, koristi i zadaci strateškog menadžmenta, načini strateškog razmišljanja, škole strateškog menadžmenta, formulacija, implementacija i kontrola strategije, misija, vizija, ciljevi, razine strategija, proces donošenja strateških odluka, strateško

planiranje, identifikacija i analiza okoline (PESTLE), SWOT analiza. Uočavanje različitog pristupa pojedinih zemalja u odnosu menadžera i nadzornog odbora. Specifičnosti strateškog menadžmenta multinacionalnih kompanija, velikih, srednjih i malih poduzeća. Strateški savezi, spajanja i preuzimanja, strateške promjene. Izvori održivih konkurentskih prednosti, uspjesi i greške

u implementaciji strategije. Procjena uspješnosti i kontrola implementacije. Strateški menadžment u Republici Hrvatskoj.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Upravljanje investicijama i financiranje
5
25
0
0
Compulsory
Investiranje u dugotrajnu materijalnu imovinu.
Pojam, ciljevi i značajke investicija. Procjena vremena eksploatacije i financijskih učinaka investicije. Metode ocjene i odabira investicijskih projekata. Rizik ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. Kupnja poduzeća i dijelova poduzeća. Analiza i ocjena investicijskih projekata.
Financiranje investicija
Pojam, značajke i vrsta dugoročnih izvora financiranja investicija. Troškovi financiranja dugoročnih izvora investicijskih projekata. Zatvaranje financijske konstrukcije financiranja.
Investiranje u dugoročne vrijednosne papire
Pojam, značajke i vrste dugoročnih vrijednosnih papira. Portfolio teorija. Kriteriji oblikovanja portfolija dugoročnih vrijednosnih papira. Rizik ulaganja u dugoročne vrijednosne papire. Upravljanje portfolijem dugoročnih vrijednosnih papira.
Analiza slučajeva iz prakse.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Međunarodno okruženje i poslovno odlučivanje
5
25
0
0
Compulsory
Teorijska analiza međunarodnih ekonomskih odnosa
Komparativna prednost i konkurentna sposobnost
Optimalna zaštita i optimalna intervencija
Međunarodno investiranje i kretanje kapitala
Međunarodni transfer tehnologije
Analiza rizika zemlje u međunarodnoj razmjeni
Svjetsko tržište i proces prilagođavanja
Tržišne karakteristike
Strukturalno prilagođavanje
Prilagođavanje međunarodnom ekonomskom sustavu
Prilagođavanje svjetskoj potražnji
Cijene i uvjeti razmjene
Uvjeti nastupa na svjetskom tržištu
Elastičnost ponude, fleksibilnost i diferencijacija
Elementi konkurentnosti
Kreditiranje i rizici
Poslovno pregovaranje
Poslovno odlučivanje u međunarodnoj razmjeni
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
3
15
0
0
Elective 2
Predmet uključuje slijedeće tematske jedinice:
- sustav proračuna: elementi i procesi
- sustav financijskog upravljanja u javnom sektoru (proračunsko planiranje
i praćenje izvršenja proračuna)
- nadzor i kontrola u javnom sektoru
- računovodstvena podrška upravljanju
- sustav upravljanja likvidnošću i imovinom
- mjerenje i nadzor uspješnosti u javnom sektoru
- fiskalna odgovornost - zahtjevi, pretpostavke i učinci
Međunarodni financijski menadžment
3
15
0
0
Elective 2
1.UVOD Organizacija međunarodne financijske funkcije ( djelokrug rada financijskih managera, trendovi u međunarodnom financijskom menagementu).

Međunarodni financijski sustav ( tržište novca i kapitala Europske Unije, EMU i njen utjecaj na poslovanje hrvatskih poduzeća i financijskih institucija).

2. IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU I DEVIZNO TRŽIŠTE (devizna tržišta, metode predviđanja deviznog tečaja, upravljanje poslovnom(ekonomskom) , transakcijskom i konverzijskom izloženosti)

3.MEĐUNARODNO FINANCIRANJE (zaduživanje putem inozemnih financijskih tržišta, emisija dionica na globalnim tržištima dionica)

4.DUGOROČNE INVESTICIJSKE I FINANCIJSKE STRATEGIJE. (raspoloživost kapitala, optimalna struktura kapitala, međunarodni kapitalni proračuni, trošak kapitala, gotovinski tijekovi od ulaganja u inzemstvu. rizik ulaganja po zemljama, rizik zemlje, globalna strategija financiranja poduzeća).

5. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM POSLOVANJEM (financiranje izvoza i uvoza, upravljanje gotovinom, upravljanje obrtnim kapitalom, međunarodna financijska kontrola).
Međunarodno oporezivanje
3
15
0
0
Elective 2
Oporezivanje i međunarodni tijekovi kapitala
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Međunarodno porezno planiranje
Štetna porezna konkurencija
Oporezivanje u EU
Porezni sustavi zemalja južne i jugoistočne Europe
Porezni sustav SAD-a
Ekonomika i analiza javnog sektora
3
15
0
0
Elective 2
Program s drugog Fakulteta
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Metodologija znanstvenog i stručnog rada
5
0
0
Compulsory
Završni rad
25
0
0
0
Compulsory
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree