Program

Program

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika javnog sektora
5
10
5
0
Compulsory
Opseg i značajke javnog sektora
Uloga i značenje javnog sektora
Analiza javnog sektora
Teorija tržišne ekonomije
Utjecaj države na rad javnog sektora
Teorija rasti javnog sektora i teorija javnog izbora
Oblici državnog intervencionizma na području javnog sektora
Proračun
Politika javnih troškova
Europska unija i javni sektor
Privatizacija javnog sektora i iskustva drugih država
Analiza poslovanja jedinica javnog sektora.
Vrste analiza i uporaba kvantitativnih metoda
Benchmarking analize u javnom sektoru
Pokazatelji, definicije, uporaba u analizama
Određivanje učinkovitosti i uspješnosti u javnom sektoru: izrada analiza i interpretacija rezultata
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Stanka Setnikar Cankar
Chair:
E-mail:
Phone:
Ekonomika razvoja
5
10
5
0
Compulsory
Povijesni rast i suvremeni razvoj - faktori, uvjeti i pretpostavke
Razvoj i mjerenje razvijenosti
Uloga države u ekonomskom razvoju
Analiza i upravljanje ključnim suvremenim azvojnim faktori­ma
Značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju
Ekonomska decentralizacija i razvoj

2. Aplikativni dio: Ekonomski razvoj Hrvatske u procesu integrira­nja u EU

Komparativna analiza ekonomskog razvoj a Hrvatske i CEE zemalja
Prestrukturiranje hrvatskog gospodarstva - pretpostavke, ograničenja, dosadašnji rezultati
Regionalni aspekt razvoja Hrvatske i ekonomska decentralizac
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Organizacijski razvoj u javnom sektoru
5
10
5
0
Compulsory
Značaj izučavanja organizacija. Problemi u izučavanju i prikazivanju organizacija. Specifičnosti organizacije u javnom sektoru.
Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
Organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Rutinski i ne-rutinski poslovi. Standardizacija. Uloga profesionalaca u javnoj upravi.
Praćenje izvršenja. Motivacija i nagrađivanje.
Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna strukture moći.. Obilježja organizacijske strukture. Oblikovanje organizacijskih struktura. Organizacijska struktura i tijek informacija.
Pojam autoriteta. Oblici i ishodišta autoriteta. Vođenje. Delegiranje autoriteta.
Odlučivanje. Strukturirano i nestrukturirano odlučivanje.
Pojedinačno i grupno djelovanje. Efekti učenja. Strategije organizacijskog učenja.
Organizacijska kultura. Organizacijski ciljevi (strategija) i prilagodba organizacije.
Politička dimenzija organizacije. Odnosi moći. Konflikti.
Upravljanje organizacijskim promjenama. Čimbenici promjena: tehnologija kao čimbenik promjena;. društvena okolina (institucionalni kontekst) kao čimbenik promjena. Oblici promjena - evolutivne promjene nasuprot reinženjeringu. Svladavanje otpora promjenama.
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
5
10
5
0
Compulsory
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Završni rad
28
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza poslovanja u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Uvod u analitičko ispitivanje.Temeljna ekonomska načela s aspekta upravljanja javnim sredstvima. Metode analize.Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja prilagođeni javnoj upravi. Financijski aspekt poslovanja javne uprave. Analiza ulaganja i trošenja javnih sredstava. Analiza ostvarenih rezultata i željenih učinaka ( output i outcome). Benchmarking. Planiranje i analiza učinkovitosti postavljenih ciljeva. Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na javnu upravu. Case study.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Civilno društvo i sudjelovanje građana
4
8
4
0
Elective
Pojava liberalne demokratske civilne kulture kao nužan uvjet nastanka civilnog društva.
Pojam «građanstva», proces individualizacije i razvoj «univerzalističkih» moralnih ideala.
«Autonomija» i «autentičnost», nužna sredstva za pojavu civilnog društva.
Ograničenja liberalne demokracije i uloga civilnog društva
Što je potrebno za sudjelovanje u civilnom društvu? Sposobnost da se teži određenom poimanju dobra i sposobnost da se tom dobru teži racionalno.
Uloga sudjelovanja građana i instrumenti civilnog društva u razvijenim političkim sistemima i u političkim sistemima u razvoju.
Svojstva i ograničenja Hrvatskog političkog sistema i mogućnosti civilnog društva.
Ekonomika javnih poduzeća
4
8
4
0
Elective
Osnovne karakteristike javnih poduzeća, poslovni procesi, elementi radnog procesa, ekonomika elemenata radnog procesa, troškovi u javnim poduzećima, investicije, analiza uspješnosti poslovanja.
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Elektronička javna uprava
4
8
4
0
Elective
Uvod u elektroničko poslovanje
Internet, nastanak, razvoj, Internet servisi
Procesi i obuhvat elektroničkog sustava državne i javne uprave
Pristupi implementaciji elektroničkog sustava državne i javne uprave
Politika i E- government. Politička volja za uvođenje sustava E-governmenta
Primjena E-government sustava u Europi i svijetu
Ambijentna Inteligencija i njena primjena u sustavu državne i javne uprave
Kategorije usluga državnih i javnih sustava
Razine online usluga/servisa
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Europski pravni okvir za upravne postupke
4
8
4
0
Elective
Pojam javne uprave. Poslovi javne uprave.
Javne službe: proglašavanje službe javnom službom, načela za rad javnih službi.
Komunalne djelatnosti kao vid javnih službi: pitanje vlasništva nad objektima komunalne infrastrukture.
Modeli obavljanja javnih službi: vlastiti pogoni, ugovori o povjeravanju javnih poslova, koncesije, privatno-javno partnerstvo.
Nadzor nad radom javnih službi.
Opći režim javnih subvencija i odredbe o tržišnom natjecanju (čl. 87, 88 i 89 Ugovora o Europskoj zajednici). Subvencije i odredbe o tržišnom natjecanju u posebnim gospodarskim sektorima.
Pojam državnih subvencija.
Utjecaj sporazuma na ekonomsku razmjenu država članica i u području tržišnog natjecanja. Obvezne i fakultativne iznimke.
Projekti od zajedničkog europskog interesa.
Postupak nadzora i uloga Europske komisije.
Vijeće Europske unije.
Dario Đerđa
Chair:
E-mail: dariod@pravri.hr
Phone:
Evaluacija projekata u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Karakteristike projekata u javnom sektoru – razlike u odnosu na privatni sektor. Planiranje novčanih tokova projekata u javnom sektoru – planiranje investicijskih ulaganja i izvora financiranja prije početka efektuiranja projekta; planiranje novčanih tokova u razdoblju efektuiranja projekta; vremenski horizont, procjena rizika, rezidualna vrijednost; evaluacija alternativne ili (i) postojeće mogućnosti postizanja cilja projekta u javnom sektoru. Analiza novčanih tokova – tipovi projekata. Metode evaluacije zasnovane na diskontiranim novčanim tokovima. Benefit cost analiza – konvencionalna i modificirana metoda. Cost effectiveness analiza. Vrste odluka o projektima. Rangiranje projektnih varijanti. Nekonvencionalni – opcijski pristupi u evaluaciji projekata u javnom sektoru.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Financiranje lokalnih javnih investicija
4
8
4
0
Elective
Teoretska polazišta financiranja investicijskih potreba lokalnog sektora (samouprave)
Planiranje i metode financiranja lokalnih investicija
Municipalne (gradske) obligacije
Udruživanje kapitala lokalnog javnog sektora i privatnog poduzetništva
Modeli (tehnike) financiranja lokalnih kapitalnih investicija
Metode procjene izdataka programa javnih investicija
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Javna uprava
4
8
4
0
Elective
1. Uprava i upravljanje. Značajke upravne organizacije (javni poslovi, trajna podjela dužnosti i ovlasti, profesionalizam). Djelatnost upravljanja (transmisijski karakter, dinamičnost, tehnička (lex artis) i interesna pravila, kontinuitet). Upravljanje kao ciklički kibernetički proces. 2. Birokracija. Značajke birokracije. Weberov model birokracije. Birokratska vlast; 3. Socijalna država (ideje o socijalnoj državi, nastanak socijalne države, razvitak socijalne države, kriza socijalne države, perspektive socijalne države); 4. Modernizacija europskih upravnih sustava (upravne reforme u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj). Novo javno upravljanje (new public management). Privatizacija i deregulacija. Tržišni i kvazitržišni mehanizmi. Uvođenje poslovnih načela u javnu sferu; 5. Lokalna samouprava u modernoj državi (povijesni razvitak, ustavno uređenje lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, struktura upravljanja u lokalnim jedinicama); 6. Hrvatska uprava u globalizacijski procesima (problemi hrvatske javne uprave).
Robert Blažević
Chair:
E-mail:
Phone:
Lokalne javne financije i budžetiranje
4
8
4
0
Elective
Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
Lokalni prihodi i rashodi
GFS metodologija
Usporedba Hrvatske s OECD, EU i SEE
Lokalni porezi (porez na dohodak, porez na imovinu, porez na potrošnju...; vlastiti porezi i zajednički porezi) i njihovi učinci
Korisničke naknade) i ostali prihodi (neporezni)
Dotacije i fiskalno izravnanje
Struktura prihoda i fiskalna autonomija
Lokalno zaduživanje (municipalne obveznice, krediti, privatno i javno partnerstvo)
Lokalna javna dobra i lokalni rashodi
Komunalni sustav
Upravljanje lokalnim proračunom
Funkcije lokalnog proračuna
Tehnike i vrste proračuna
Lokalni proračunski proces (proračun kao dokument, uloge u proračunskom procesu, sudjelovanje građana u proračunskoj proceduri, skraćeni proračun)
Financijska analiza lokalnog proračuna
Lokalni proračun, planiranje i donošenje odluka (planiranje prihoda, upravljanje dugom, povećanje uspješnosti)
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Lokalni ekonomski razvoj
4
8
4
0
Elective
Lokalni ekonomski razvoj: pojam, ciljevi, sudionici; 2. Lokalno upravljanje razvojem i proces decentralizacije; 3. Područja djelovanja lokalnih vlasti: efikasno korištenje lokalnih resursa, povećanje institucionalnih kapaciteta, aktivnosti privatnog i javnog sektora (privatno-javno partnerstvo), participacija građana, planiranje lokalnog gospodarskog razvoja; 4. Model strateškog planiranja gospodarskog razvitka u unapređenju efikasnosti lokalne samouprave; 5. Uloga lokalnih vlasti u smanjenju gradskog siromaštva: anti-poverty strategije u okviru LER-a, općenito o problemu siromaštva u gradovima, matrica gradskog siromaštva, strategije za suzbijanje siromaštva u gradovima; 6. Mjere i aktivnosti za suzbijanje siromaštva, primjeri mjera na razini gradova.
Saša Čegar , PhD, Assistant Professor
Chair: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Phone: (051) 355 120
Marketing menadžment u lokalnoj samoupravi
4
8
4
0
Elective
Prilagođavanje lokalne samouprave dinamici okružja – lokalna samouprava kao složen i dinamičan prostorni, ekonomski i socijalni sustav.
Tri razine utjecaja na definiranje poželjne i vjerojatne budućnosti jedinica lokalne samouprave: Prva razina - utjecajne snage in marketing okružja, Druga razina - činitelji kojima se definira proces upravljanja marketingom, Treća razina – veličine kojima se definira marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Odrednice dostignute razine jedinica lokalne samouprave: analiza stanja i utvrđivanja unutrašnjih snaga i slabosti te pretnji i mogućnosti iz okružja.
Strateško usmjerenje jedinica lokalne samouprave: Definiranje vizije, misije, strateških ciljeva, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje jedinica lokalne samouprave; selekcija strategija za realizaciju strateških ciljeva, definiranje marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Realizacija funkcije jedinice lokalne samouprave: regulatorna, usmjeravajuća, organizacijska, financijska, razvojne funkcije i funkcija zadovoljavanja javnih potreba. Inoviranje organizacione strukture i kulture jedinica lokalne samouprave.
Odrednice kontrole jedinica lokalne samouprave: Definiranje mjerila kontrole, utvrđivanje odstupanja od planiranih veličina i korekcije odstupanja. Vrste kontrole u jedinicama lokalne samouprave.
Menadžersko računovodstvo u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Metode strateškog menadžmenta
4
8
4
0
Elective
Proces strateškog menadžmenta. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Snage koje utječu na genezu konkurentnosti. Neprekidno unapređenje primjenom Demingovog kruga, učenja Jurana, Crosby-a i Ishikawe, Protokola ISO 9001:2000, Malcolm Baldrige National Quality Award, Matrice rasta i udjela, Matrice gospodarske aktivnosti i snage poduzeća, Matrice proizvod i tržište, Matrice životnog vijeka proizvoda, Matrice strateškog položaja i ocjenjivanja akcije, Matrice velike strategije, Uzročno – posljedičnog dijagrama, Dijagrama toka, Histograma, Dijagrama disperzije, Paretovog principa i metode 20 koraka KCG.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Poduzetnički menadžment
4
8
4
0
Elective
Uvod u kolegij
Definiranje pojmova menadžment i poduzetnički menadžment te menadžer i inventivni menadžer
Sustavni pristup upravljanju
Svjetski menadžment i poredbeno izučavanje menadžmenta
Suvremene teorije menadžmenta
Faze strategija u strategijskom menadžmentu
Suvremeni trendovi u organizaciji i menadžmentu
Organizacijska kultura
Upravljanje promjenama
Poduzetničke odrednice
Poduzetničko poduzeće
Projektni menadžment
Personalni menadžment
Poslovna etika
Kreativnost i inovacija
Upravljanje vremenom
Menadžment u javnom sektoru
Zdravko Zekić , PhD, Full Professor
Chair: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Phone: (051) 355 160
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
8
4
0
Elective
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
4
8
4
0
Elective
Uvod. Državni računovodstveni informacijski sustav. Načelo nastanka događaja i novčano načelo u proračunskom računovodstvu. Računovodstvo imovine u javnom sektoru. Računovodstvo obveza u javnom sektoru. Računovodstvo troškova u javnom sektoru. Računovodstvo korisnika proračuna. Klasifikacija računa korisnika proračuna. Izvještaj o poslovanju države. Izvještaj o ostalim ekonomskim tijekovima. Bilanca. Izvještaj o izvorima i korištenju novčanih sredstava. Ekonomska klasifikacija. Funkcijska klasifikacija. Temeljni knjigovodstveni postupci u računovodstvu korisnika proračuna. Propisi kojima se uređuje računovodstvo korisnika proračuna.
Razvoj karijera u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Teorijski pregled razvoja karijere
Razvoj karijera u funkciji organizacijske efektivnosti (produktivnost, usavršavanje i inovacije u kontekstu razvoja karijera)
Komunikacijske strategije, korisnici i odnos s dionicima
Upravljanje karijerom kroz osobni razvoj u javnom sektoru
Izabrane teme iz upravljanja profesionalnim razvojem (karijere u JLS, državnoj upravi, NGO; karijere javnih službenika u RH i odabranim zemljama EU)
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Sustav upravljanja u Europskoj uniji
4
8
4
0
Elective
Evolucija EU. Ustrojbeni sustav EU. «Governance». Komunitarni sustav odlučivanja i proces donošenja odluka. Evolucija institucija (Europska komisija, Europsko vijeće, Europski parlament...). Analitički postupci evaluacije institucija EU. Zakonodavstvo EU i konvergencija nacionalnih politika. Koje su kompetencije EU? Geografska decentralizacija – regionalna i lokalna razina EU. Umrežavanje i transnacionalna suradnja u području uprave. Ekonomsko upravljanje. Korporativna i socijalna interakcija – važnost održivog razvoja. Monetarna politika. Ekonomska politika - zajedničke smjernice, otvorena metoda koordinacije, Pakt o stabilnosti i rastu, oporezivanje, financijska tržišta. Institucionalna izgradnja (Institution Building). Problem širenja EU i institucionalne reforme.
Urbana ekonomika
4
8
4
0
Elective
Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i ubrana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Saša Čegar , PhD, Assistant Professor
Chair: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Phone: (051) 355 120
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika javnog sektora
5
10
5
0
Compulsory
Opseg i značajke javnog sektora
Uloga i značenje javnog sektora
Analiza javnog sektora
Teorija tržišne ekonomije
Utjecaj države na rad javnog sektora
Teorija rasti javnog sektora i teorija javnog izbora
Oblici državnog intervencionizma na području javnog sektora
Proračun
Politika javnih troškova
Europska unija i javni sektor
Privatizacija javnog sektora i iskustva drugih država
Analiza poslovanja jedinica javnog sektora.
Vrste analiza i uporaba kvantitativnih metoda
Benchmarking analize u javnom sektoru
Pokazatelji, definicije, uporaba u analizama
Određivanje učinkovitosti i uspješnosti u javnom sektoru: izrada analiza i interpretacija rezultata
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Stanka Setnikar Cankar
Chair:
E-mail:
Phone:
Ekonomika razvoja
5
10
5
0
Compulsory
Povijesni rast i suvremeni razvoj - faktori, uvjeti i pretpostavke
Razvoj i mjerenje razvijenosti
Uloga države u ekonomskom razvoju
Analiza i upravljanje ključnim suvremenim azvojnim faktori­ma
Značaj sektorskih politika u nacionalnom ekonomskom razvoju
Ekonomska decentralizacija i razvoj

2. Aplikativni dio: Ekonomski razvoj Hrvatske u procesu integrira­nja u EU

Komparativna analiza ekonomskog razvoj a Hrvatske i CEE zemalja
Prestrukturiranje hrvatskog gospodarstva - pretpostavke, ograničenja, dosadašnji rezultati
Regionalni aspekt razvoja Hrvatske i ekonomska decentralizac
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Organizacijski razvoj u javnom sektoru
5
10
5
0
Compulsory
Značaj izučavanja organizacija. Problemi u izučavanju i prikazivanju organizacija. Specifičnosti organizacije u javnom sektoru.
Razvoj znanosti o organizaciji: tehnički, sociološki i ekonomski pristup organizaciji.
Organizacija rada. Struktura radnog vremena. Radno mjesto i njegovi elementi. Rutinski i ne-rutinski poslovi. Standardizacija. Uloga profesionalaca u javnoj upravi.
Praćenje izvršenja. Motivacija i nagrađivanje.
Uloga hijerarhija. Formalna i neformalna strukture moći.. Obilježja organizacijske strukture. Oblikovanje organizacijskih struktura. Organizacijska struktura i tijek informacija.
Pojam autoriteta. Oblici i ishodišta autoriteta. Vođenje. Delegiranje autoriteta.
Odlučivanje. Strukturirano i nestrukturirano odlučivanje.
Pojedinačno i grupno djelovanje. Efekti učenja. Strategije organizacijskog učenja.
Organizacijska kultura. Organizacijski ciljevi (strategija) i prilagodba organizacije.
Politička dimenzija organizacije. Odnosi moći. Konflikti.
Upravljanje organizacijskim promjenama. Čimbenici promjena: tehnologija kao čimbenik promjena;. društvena okolina (institucionalni kontekst) kao čimbenik promjena. Oblici promjena - evolutivne promjene nasuprot reinženjeringu. Svladavanje otpora promjenama.
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
5
10
5
0
Compulsory
Službena statistika: Osnovna obilježja Europskog statističkog sustava i statističkog sustava u Hrvatskoj; Statističke jedinice, klasifikacije i registri; Indeksni brojevi (općenito i integralni sustav indeksa); Statistika cijena i odnosi razmjene; Stanovništvo i radna snaga; Statistička analiza rada i proizvodnosti rada; Nacionalni računi (načela i sustav); Mjerenja rasta, produktivnosti i konkurentnosti; Izvori statističkih podataka i međunarodna statistika (načini izbora podataka i kvaliteta podataka); Statistička analiza. Opća načela primjene statističke analize i statistički računalni programi (Statistica, SPSS i dr.).
Ana Štambuk , PhD, Associate Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.hr
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza poslovanja u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Uvod u analitičko ispitivanje.Temeljna ekonomska načela s aspekta upravljanja javnim sredstvima. Metode analize.Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i sustavi pokazatelja prilagođeni javnoj upravi. Financijski aspekt poslovanja javne uprave. Analiza ulaganja i trošenja javnih sredstava. Analiza ostvarenih rezultata i željenih učinaka ( output i outcome). Benchmarking. Planiranje i analiza učinkovitosti postavljenih ciljeva. Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na javnu upravu. Case study.
Neda Vitezić , PhD, Full Professor
Chair: 37/II
E-mail: neda.vitezic@efri.hr
Phone: (051) 355 126
Civilno društvo i sudjelovanje građana
4
8
4
0
Elective
Pojava liberalne demokratske civilne kulture kao nužan uvjet nastanka civilnog društva.
Pojam «građanstva», proces individualizacije i razvoj «univerzalističkih» moralnih ideala.
«Autonomija» i «autentičnost», nužna sredstva za pojavu civilnog društva.
Ograničenja liberalne demokracije i uloga civilnog društva
Što je potrebno za sudjelovanje u civilnom društvu? Sposobnost da se teži određenom poimanju dobra i sposobnost da se tom dobru teži racionalno.
Uloga sudjelovanja građana i instrumenti civilnog društva u razvijenim političkim sistemima i u političkim sistemima u razvoju.
Svojstva i ograničenja Hrvatskog političkog sistema i mogućnosti civilnog društva.
Ekonomika javnih poduzeća
4
8
4
0
Elective
Osnovne karakteristike javnih poduzeća, poslovni procesi, elementi radnog procesa, ekonomika elemenata radnog procesa, troškovi u javnim poduzećima, investicije, analiza uspješnosti poslovanja.
Goran Kutnjak , PhD, Full Professor
Chair: 94/IV
E-mail: goran.kutnjak@efri.hr
Phone: (051) 355 103
Elektronička javna uprava
4
8
4
0
Elective
Uvod u elektroničko poslovanje
Internet, nastanak, razvoj, Internet servisi
Procesi i obuhvat elektroničkog sustava državne i javne uprave
Pristupi implementaciji elektroničkog sustava državne i javne uprave
Politika i E- government. Politička volja za uvođenje sustava E-governmenta
Primjena E-government sustava u Europi i svijetu
Ambijentna Inteligencija i njena primjena u sustavu državne i javne uprave
Kategorije usluga državnih i javnih sustava
Razine online usluga/servisa
Zvonko Čapko , PhD, Full Professor
Chair: 46/II
E-mail: zvonko.capko@efri.hr
Phone: (051) 355 152
Europski pravni okvir za upravne postupke
4
8
4
0
Elective
Pojam javne uprave. Poslovi javne uprave.
Javne službe: proglašavanje službe javnom službom, načela za rad javnih službi.
Komunalne djelatnosti kao vid javnih službi: pitanje vlasništva nad objektima komunalne infrastrukture.
Modeli obavljanja javnih službi: vlastiti pogoni, ugovori o povjeravanju javnih poslova, koncesije, privatno-javno partnerstvo.
Nadzor nad radom javnih službi.
Opći režim javnih subvencija i odredbe o tržišnom natjecanju (čl. 87, 88 i 89 Ugovora o Europskoj zajednici). Subvencije i odredbe o tržišnom natjecanju u posebnim gospodarskim sektorima.
Pojam državnih subvencija.
Utjecaj sporazuma na ekonomsku razmjenu država članica i u području tržišnog natjecanja. Obvezne i fakultativne iznimke.
Projekti od zajedničkog europskog interesa.
Postupak nadzora i uloga Europske komisije.
Vijeće Europske unije.
Dario Đerđa
Chair:
E-mail: dariod@pravri.hr
Phone:
Evaluacija projekata u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Karakteristike projekata u javnom sektoru – razlike u odnosu na privatni sektor. Planiranje novčanih tokova projekata u javnom sektoru – planiranje investicijskih ulaganja i izvora financiranja prije početka efektuiranja projekta; planiranje novčanih tokova u razdoblju efektuiranja projekta; vremenski horizont, procjena rizika, rezidualna vrijednost; evaluacija alternativne ili (i) postojeće mogućnosti postizanja cilja projekta u javnom sektoru. Analiza novčanih tokova – tipovi projekata. Metode evaluacije zasnovane na diskontiranim novčanim tokovima. Benefit cost analiza – konvencionalna i modificirana metoda. Cost effectiveness analiza. Vrste odluka o projektima. Rangiranje projektnih varijanti. Nekonvencionalni – opcijski pristupi u evaluaciji projekata u javnom sektoru.
Mira Dimitrić , PhD, Full Professor
Chair: 70/III
E-mail: mira.dimitric@efri.hr
Phone: (051) 355 149
Financiranje lokalnih javnih investicija
4
8
4
0
Elective
Teoretska polazišta financiranja investicijskih potreba lokalnog sektora (samouprave)
Planiranje i metode financiranja lokalnih investicija
Municipalne (gradske) obligacije
Udruživanje kapitala lokalnog javnog sektora i privatnog poduzetništva
Modeli (tehnike) financiranja lokalnih kapitalnih investicija
Metode procjene izdataka programa javnih investicija
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Javna uprava
4
8
4
0
Elective
1. Uprava i upravljanje. Značajke upravne organizacije (javni poslovi, trajna podjela dužnosti i ovlasti, profesionalizam). Djelatnost upravljanja (transmisijski karakter, dinamičnost, tehnička (lex artis) i interesna pravila, kontinuitet). Upravljanje kao ciklički kibernetički proces. 2. Birokracija. Značajke birokracije. Weberov model birokracije. Birokratska vlast; 3. Socijalna država (ideje o socijalnoj državi, nastanak socijalne države, razvitak socijalne države, kriza socijalne države, perspektive socijalne države); 4. Modernizacija europskih upravnih sustava (upravne reforme u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj). Novo javno upravljanje (new public management). Privatizacija i deregulacija. Tržišni i kvazitržišni mehanizmi. Uvođenje poslovnih načela u javnu sferu; 5. Lokalna samouprava u modernoj državi (povijesni razvitak, ustavno uređenje lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, struktura upravljanja u lokalnim jedinicama); 6. Hrvatska uprava u globalizacijski procesima (problemi hrvatske javne uprave).
Robert Blažević
Chair:
E-mail:
Phone:
Lokalne javne financije i budžetiranje
4
8
4
0
Elective
Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
Lokalni prihodi i rashodi
GFS metodologija
Usporedba Hrvatske s OECD, EU i SEE
Lokalni porezi (porez na dohodak, porez na imovinu, porez na potrošnju...; vlastiti porezi i zajednički porezi) i njihovi učinci
Korisničke naknade) i ostali prihodi (neporezni)
Dotacije i fiskalno izravnanje
Struktura prihoda i fiskalna autonomija
Lokalno zaduživanje (municipalne obveznice, krediti, privatno i javno partnerstvo)
Lokalna javna dobra i lokalni rashodi
Komunalni sustav
Upravljanje lokalnim proračunom
Funkcije lokalnog proračuna
Tehnike i vrste proračuna
Lokalni proračunski proces (proračun kao dokument, uloge u proračunskom procesu, sudjelovanje građana u proračunskoj proceduri, skraćeni proračun)
Financijska analiza lokalnog proračuna
Lokalni proračun, planiranje i donošenje odluka (planiranje prihoda, upravljanje dugom, povećanje uspješnosti)
Saša Drezgić , PhD, Full Professor
Chair: 93/IV
E-mail: sasa.drezgic@efri.hr
Phone: (051) 355 129
Lokalni ekonomski razvoj
4
8
4
0
Elective
Lokalni ekonomski razvoj: pojam, ciljevi, sudionici; 2. Lokalno upravljanje razvojem i proces decentralizacije; 3. Područja djelovanja lokalnih vlasti: efikasno korištenje lokalnih resursa, povećanje institucionalnih kapaciteta, aktivnosti privatnog i javnog sektora (privatno-javno partnerstvo), participacija građana, planiranje lokalnog gospodarskog razvoja; 4. Model strateškog planiranja gospodarskog razvitka u unapređenju efikasnosti lokalne samouprave; 5. Uloga lokalnih vlasti u smanjenju gradskog siromaštva: anti-poverty strategije u okviru LER-a, općenito o problemu siromaštva u gradovima, matrica gradskog siromaštva, strategije za suzbijanje siromaštva u gradovima; 6. Mjere i aktivnosti za suzbijanje siromaštva, primjeri mjera na razini gradova.
Saša Čegar , PhD, Assistant Professor
Chair: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Phone: (051) 355 120
Marketing menadžment u lokalnoj samoupravi
4
8
4
0
Elective
Prilagođavanje lokalne samouprave dinamici okružja – lokalna samouprava kao složen i dinamičan prostorni, ekonomski i socijalni sustav.
Tri razine utjecaja na definiranje poželjne i vjerojatne budućnosti jedinica lokalne samouprave: Prva razina - utjecajne snage in marketing okružja, Druga razina - činitelji kojima se definira proces upravljanja marketingom, Treća razina – veličine kojima se definira marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Odrednice dostignute razine jedinica lokalne samouprave: analiza stanja i utvrđivanja unutrašnjih snaga i slabosti te pretnji i mogućnosti iz okružja.
Strateško usmjerenje jedinica lokalne samouprave: Definiranje vizije, misije, strateških ciljeva, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje jedinica lokalne samouprave; selekcija strategija za realizaciju strateških ciljeva, definiranje marketing programa jedinica lokalne samouprave.
Realizacija funkcije jedinice lokalne samouprave: regulatorna, usmjeravajuća, organizacijska, financijska, razvojne funkcije i funkcija zadovoljavanja javnih potreba. Inoviranje organizacione strukture i kulture jedinica lokalne samouprave.
Odrednice kontrole jedinica lokalne samouprave: Definiranje mjerila kontrole, utvrđivanje odstupanja od planiranih veličina i korekcije odstupanja. Vrste kontrole u jedinicama lokalne samouprave.
Menadžersko računovodstvo u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Metode strateškog menadžmenta
4
8
4
0
Elective
Proces strateškog menadžmenta. Koristi i zadaci strateškog menadžmenta. Snage koje utječu na genezu konkurentnosti. Neprekidno unapređenje primjenom Demingovog kruga, učenja Jurana, Crosby-a i Ishikawe, Protokola ISO 9001:2000, Malcolm Baldrige National Quality Award, Matrice rasta i udjela, Matrice gospodarske aktivnosti i snage poduzeća, Matrice proizvod i tržište, Matrice životnog vijeka proizvoda, Matrice strateškog položaja i ocjenjivanja akcije, Matrice velike strategije, Uzročno – posljedičnog dijagrama, Dijagrama toka, Histograma, Dijagrama disperzije, Paretovog principa i metode 20 koraka KCG.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.hr
Phone: (051) 355 131
Poduzetnički menadžment
4
8
4
0
Elective
Uvod u kolegij
Definiranje pojmova menadžment i poduzetnički menadžment te menadžer i inventivni menadžer
Sustavni pristup upravljanju
Svjetski menadžment i poredbeno izučavanje menadžmenta
Suvremene teorije menadžmenta
Faze strategija u strategijskom menadžmentu
Suvremeni trendovi u organizaciji i menadžmentu
Organizacijska kultura
Upravljanje promjenama
Poduzetničke odrednice
Poduzetničko poduzeće
Projektni menadžment
Personalni menadžment
Poslovna etika
Kreativnost i inovacija
Upravljanje vremenom
Menadžment u javnom sektoru
Zdravko Zekić , PhD, Full Professor
Chair: 39/II
E-mail: zdravko.zekic@efri.hr
Phone: (051) 355 160
Porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja
4
8
4
0
Elective
Uvodne informacije o poreznom sustavu (porezno opterećenje i struktura, pojedini porezni oblici, reforme,ekonomski,socijalni i fiskalni učinci, troškovi poreznih obveznika – troškovi ispunjavanja porezne obveze)
Informacijski resursi za porezni menadžment (porezno savjetništvo: domaće i strano, softverski paketi, zakonodavstvo i tumačenja, publikacije (klasične i CD ROM), web stranice, ...)
Porezni sustav Hrvatske (porezna struktura s obzirom na vrste poreza i njihovu pripadnost, poseban naglasak na porez na dohodak, dobit i PDV, ispunjavanje poreznih prijava, doprinosi za socijalno osiguranje (s obzirom na opterećenje plaća),
Porezni sustavi zemalja EU (postojeće članice, nove članice, porezna koordinacija u EU, primjeri važnijih zemalja s naglaskom na Austriju i Njemačku)
Porezni sustavi zemalja jugoistočne Europe (zajedničke karakteristike, naglasak na poreznom sustavu relevantnom za djelovanje inozemnog poduzetnika, primjeri zemalja)
Porezni aspekti međunarodnog poslovanja (ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, granična porezna prilagodba poreza na dobit, porezna konkurencija i izbor adekvatne lokacije, oporezivanje i elektronska trgovina)
Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
4
8
4
0
Elective
Uvod. Državni računovodstveni informacijski sustav. Načelo nastanka događaja i novčano načelo u proračunskom računovodstvu. Računovodstvo imovine u javnom sektoru. Računovodstvo obveza u javnom sektoru. Računovodstvo troškova u javnom sektoru. Računovodstvo korisnika proračuna. Klasifikacija računa korisnika proračuna. Izvještaj o poslovanju države. Izvještaj o ostalim ekonomskim tijekovima. Bilanca. Izvještaj o izvorima i korištenju novčanih sredstava. Ekonomska klasifikacija. Funkcijska klasifikacija. Temeljni knjigovodstveni postupci u računovodstvu korisnika proračuna. Propisi kojima se uređuje računovodstvo korisnika proračuna.
Razvoj karijera u javnom sektoru
4
8
4
0
Elective
Teorijski pregled razvoja karijere
Razvoj karijera u funkciji organizacijske efektivnosti (produktivnost, usavršavanje i inovacije u kontekstu razvoja karijera)
Komunikacijske strategije, korisnici i odnos s dionicima
Upravljanje karijerom kroz osobni razvoj u javnom sektoru
Izabrane teme iz upravljanja profesionalnim razvojem (karijere u JLS, državnoj upravi, NGO; karijere javnih službenika u RH i odabranim zemljama EU)
Zoran Ježić , PhD, Associate Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.hr
Phone: (051) 355 167
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Sustav upravljanja u Europskoj uniji
4
8
4
0
Elective
Evolucija EU. Ustrojbeni sustav EU. «Governance». Komunitarni sustav odlučivanja i proces donošenja odluka. Evolucija institucija (Europska komisija, Europsko vijeće, Europski parlament...). Analitički postupci evaluacije institucija EU. Zakonodavstvo EU i konvergencija nacionalnih politika. Koje su kompetencije EU? Geografska decentralizacija – regionalna i lokalna razina EU. Umrežavanje i transnacionalna suradnja u području uprave. Ekonomsko upravljanje. Korporativna i socijalna interakcija – važnost održivog razvoja. Monetarna politika. Ekonomska politika - zajedničke smjernice, otvorena metoda koordinacije, Pakt o stabilnosti i rastu, oporezivanje, financijska tržišta. Institucionalna izgradnja (Institution Building). Problem širenja EU i institucionalne reforme.
Urbana ekonomika
4
8
4
0
Elective
Uvod u predmet; Vrednovanje prostora u ekonomskoj znanosti; Znanstveno-teorijski aspekti urbane ekonomike; Regionalna, prostorna i ubrana ekonomika; Prostorni i lokacijski modeli; Urbane eksternalije; Rast gradova i njihova transformacija; Urbano tržište rada, zemljišta i prostora; Problematika urbanog stanovanja i prijevoza; Urbana ekologija; Prostorno planiranje gradova; Upravljanje gradovima; Urbana ekonomika u razvojnoj politici i praksi gradova.
Saša Čegar , PhD, Assistant Professor
Chair: 83/IV
E-mail: sasa.cegar@efri.hr
Phone: (051) 355 120
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Završni rad
28
0
0
0
Compulsory
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree